16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AIT1 1» Mayu 1961 Amerikanın 100,000 kişilik korkunç bir kadrosu olan gizli istihbarat ordusu Amtrlkadı, 1947 H D I I I tcmmulundt C«ntr»l întelligencc Agency •dl «ltında, bir teçekkül kuruknuj tu. îhtUar edilmlş adıyla CİA, kı •a zamanda hütün dunyaya ün sal dı. Aıhnda bu tejekkul, gizll faaliyetl tkincl Dünya Harbinde çok müıpet hiımetler goren Office of Stratepc Servıce'ın daha genişletVlmi» ıekli idı Çeşitftlyassı hadde mamOllerl imaledecekimemleketimizin en büyük sanayhteşebbüsü Faaliyet tahası daha genis, madd! lmkânlan daha hudutsuı olan bu yenl teçekktfl oyle bir muhtariyete lahiptl kı Kongrenin ve Kongr* tahkik ve komisyolarının kontrolundan dahi azade idı. Bu iervisten bahsederken, kale ttbirini kullanmak yerınde oiur Central Intelhgence Agency'nin Washington'dakı yirmf beş bınasın dan başka, başkent banlıvosunde 46 milyon dolar sarfıyle inça edıl mı? bır merkez binası vardır îlmt, fennt ııya«i, a»kerl iktisadt her turlu ıstihbarat ilgih bvı rolar tarafından bu merkeze gonderilir, burada tasnıf edılır Yirmi dort saat fasılasız çalı;ılarak en onemli kısmlar blr rapor halın de toplanır, Devlet Reıçine başlıca bakanlara ve Guvenhk Konsevine sunulur. Amerikanın sivasetini t&yin etmesıne esas teşkll eden ve Bevaz Evın ana kararları uzerinde mupssır olan bu raporların son derece mahrem bır huvıvet taşidıSını «ovlemeğe hacet yok Zaten CÎA ya daır olan her jey avnı derecede gizlidir. Meselâ bu tesekkulun bütçesi hiç bır yerde neşredilmez, bu bütçenin «enede takrıben bır mılvar dolar olduftu tahmın edılmektedir Fakat fasılların teferruatını bir kaç mebustan başka bılen yoktur Bu mebuslar da bu hususta dılsız gıbldırler CİA'nın kullandığı mernur »ayı»ına gelınce, Washıngton'daki »ervıslerde çahsanlann «avısını 18 bin olarak tahmın etmek mümkun se de, butun dünyada çalı?tırdığı ajanların katT rakamını «ovleme ğe lmkjm yoktur. Bu mlktar her halde yuz blnln üstünde olsa gerektir. Bu gizlt ordunun baçkumandanı 88 yajında, ciddl yüzlü, temlz giylnen, zamanımızın en büyük caludar teşkilatının baskanmdan zi yade blr üniversiteliye veva yük«ek blr adliyeciye benılyen bir mattır. Bununla b«rab«r, Princeton OnlT«r«ite«inln «ıki huVuk fakülteıl taltbcıi olan v* eski D;sl»len Bakanınm kardesi olan Allen Dulle» •ıki bir litihbaratçıdır. BİTİnci Cihan Harbtnd», Amerika henüı harb» giıastdiği itralarda Viyanada bulunmuı, oradan Waıhington'a çok değerll Wlgll«xl« dolu raporlar göndermlşti. Casutluk, o tarihtt, Tomantik blr hüvlyettl. Ca»uslann «Unde teknik vasıtalar yoktu. Çoğu ıtmıuı haberlerin naklinde, en küçuk blr hata, insanın hayatına m»l olabl. lirdl. Allen Dulleı, Amtrlkanm, îklnei Dünya Harblnd» yenid«n müttefikler »afma girmeil uıerint tek rmr hizmete donmüş, Cenevred» kurduğu genel karargâhından Almanyaya ve Avnıpanın dığer on memlekptıne \a\ılan \U7İerre ajanlık bir teşküatı ldare etmi» tır Dost, duşman herkeı, Allen Dulles'ın derın duşunen, verdlği ka rarlarda katı ve te'irlı hır « f olduğu kanaatındedlr. 1951 de CİAnın mudur yardımcılığma tayın edildiğı zaman, Pravda gazetesi, bu hadlseyı go\le haber vermlşti: «Eğ»r, casus Allen Dulle!, kendlsinı semava kabul ettırmeğe muvaffak olsa, ılk ış olarak bulutları infılâk maddelerıyle doldurur, yıldızlara mayın doker, meleklerı ıdam ettırırdı » DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARl T. A. & EREĞLİ SATIŞI DEVAM EDİYOR Türk ve Amerikan özel sermayesi ile Hükühıetin müştereken kurduklan bu çok verimli teşebbüsün imkânlanndan istifade ediniz. EreğliDemir ve Çelik Fabrikalan His^e Senetleri 500 5.000 50.000 liralık hamiline muharrer kupürler hahnde bankalarda sahlmaktadır. Şirket, sermage hisselerine ilk 5 yıl zarfında %6 temettü garanti etmektedir. Şirketin sermagesi 510 milyon ve sağlanan Amerikan kredisi şimdilik 1 milyar 210 milyon Uradır. Almayı arzu ettî£iniz Hisse Senetlerinin bedellerlnl aşa^ıdaki şekilde ödeyeceksiniz: Taahhütnamenîn Şirkete te^liminde ŞUBAT 1962 YILINDA TEMMUZ 1962 YILINDA ŞUBAT 1963 YILINDA TEMMUZ 1963 YILINDA ŞUBAT 1964 YILINDA TEMMUZ 1964 YILINDA %10 % 15 %15 %15 % 15 %15 %15 %100 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T. A. Ş.tdare Meclisi apel tarihini yukandald şekilde tesbit etmiş bulunmaktadır. btihbarat Scrvfeleriırin Baskanı Allen DaDm kn kardetiyle Mrlikte V I TÜRR MENSUCAT SANAYİÎNDE j Memleketimiz de \ ilkdefa No İPLİKTEN Mamul imâl ediliyor AYDIN'TEKSTOABRİKASI EREĞLİ l DEMÎR VE ÇELÎK FABRİKALARl T. A. Ş. Kurncu Ortaklar: Amerikan Koppers Grubnna teşkil eden: Koppers Co. Incsv" Westinghouse Electrlc International Co., Blaw Knox Co., TOrkiye ÎŞ Bankası A.Ş. Ankara Ticaret ve Sanayl Odası SOmerbankKarabük Demir ve Çelik Işletmeleri 110 OPLİN GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Devlet Orman işletmesi Tavşanlı Müdürluğünden Istanbul Dokuzuncu lcra Memur luğundan: Deponv BahkSy » » P«rtl Adedi 1 i 4 M 1 H l k t ı r ı Adet Wi. D«m. 9 17S 385 1131 1S3 A 460 112 883 177 54« 511 S24 42 74b Cinn ve m»r\ 13. İS 1 S. 2 S. 2S Çok u ı u n B. Çam Tom. U t u n boy çam tamruk Normal boy Çam Tom. Normal boy Çam Tom. Normal boy Çam Tom. Llrs Kr. 484. 367. 2fi0. 190 125 9fil 149 Bevoglu •îpmtom mahaUesınln Selârln Odalan çıkmazı Bokağmda Alabarda Alabard» en eskı 24 yenı 24 kapı. 325 ada vc 26 parsel saydj 55, 75 M2. «r«mın satumasuiB karar verıidı GAYRtMENKITLÜN EVSAFI: GayrimenYukarıda cinı T « miktarlan »atış depoları vazıh 24 parti orman emvalı açık artırma »uretl ile kul blr bodrum ve üç kat yığma surebyle Inşa edılml» olup elektrlk r* 31 mavıs 1961 çargamba gunü »aat 14 00 de t?letmemizde toplanacak komisyon huzurunda ıhalesi j a su mevcuttur Bodnıma 6n cepheden beş basamakla lnllağınde ahsap pılacaktır kapdı lemin! beton altı metrekarelık münfent blr oda vm arka bahçeBu satısa «ıt »artname v« #b«t listeleri Enkıjehir Orman Bsçmudurluğunde, îçletmemızde ve cı • den girilen ve yıne beş basamakla lnllen bu odanm mötenazın ahşap vtr l?letm« Mudurlüklenyle Balıkoy v* Alabarda Orman Bolge Şeflıklerınde gorulebılır. (24744) kapılı remlnl beton altı metrekarelık blr oda mevcuttur. Binanın esas ahsap kapısından eınldiginde 4 m2 İlk kınk beton lemlnli blr korldor ve aolda Sdı tehta zeminll âdl kaba ııvah 11 m2 İlk Ikl oda mev £^<*~+s * cuttur. Koridoran nlhaveti ark» bahçeye çıkılmaktadır. Tam karjıd* t bir yüz numara ve yarnnd» tefkilâtsız ufak blr mutfak mevcuttur. * Bu mutfak ve vuz numaramn ust ve arka tarafmda aaıl blna 11« IHşlğl olmıyan mustakll 9 m2 lık âdl tahta duvarlı blr oda mevcuttur. Bah* çeden moravık basamaklı merdlvenle blrtod kata çıkıldıtmda betonarme doşemelı bır «tahanlığa gellnmektedlr. Solda âdl blr helâ ve vanm* da âdi tahtadan teşkilâtsn ufak bir mutfak mevcuttur. Sağda must»t kıl ahşap kapılı 11 er m2. İlk remlnl betonarme uzertn* ahşap kaph * iki oda mevcuttur. Odalann onlerfnde blr#r balkon mevcuttur. Tekt rar 16 ufak ba'amaklı beton merdıvenle iklnd katm sahanlığma çıkılM3. Mnham Mu 4 maktadır. Bu kat bırinci katuı aynıdır, yahıiB odalann döşejnesi ahMıktan men bedelı temıMalın Cinn ve tarıhı Te*!inı 8atifi T»pan * M3 T. L. nat saptan yapılmıştır Tavanda ahşap kaplamadır. Binanın çabn MaruUkalitesi MfldflrlflSün a ve sekll t va kiremldı ile ortıılü ohtp oturtma çatı şeklinde tnşn e<lilınljtfcr. Yalt nız sahanlı&ın u«tü dalgah galvanizll »aç İle orMUmüş ohtp htoıedar Aymcik îşl«*m« TOB Ayanmk Ifll S Ç K. boy $ «00 12 fi Zekerlya Savmaz bu saçlann kendlsin* ait olduğunn gftyleuüşttr. 452 400 332 MerkantH Ç K B İMAR DURUMU Boş arsa Idn verllen lmar plânma fföre. program * 55528 Q0<l Merkantıl kısa bnv ştnda ve ıskân sahasındadu Ruhsat için proje il« muracaat edfldlğl 950 Merkantıl nor bnv zaman tapudan ahnacak röperli krokl Ibraz edilecektir. Bina yuksekClde Fabrıka FAS Fob D I II S Ç K B kaMn K= lığı 6 50 m, bına derınhği krokide olduğu gibi, arka bahçe meaafest 14 6'61 reste 1,00 m. inşaat nızamı bihşik, saçak parapet civarı glbi v« çatı meyii 150 M2 Mer. Ç K B °i 33 dır îlk açık artırmaaı 7/7/1961 cuma gümu «aat 16 da lstanbnl 42.1 250 Mer K. B Sultanahmette Adlıve Saravmda » m i n katt« »atıs mahalllnd» ••*»532 19642 Mer. Nor. P lacaktır. Artırma çartnamesl herkesin görebilmesl Içln 22'6/1961 g ö I TI SÇ.KB ka\m K« * ntinden itıbaren daırede açıktır. Artırmaya istirak idn artırn» saatin'fi2 16,6 bl rc«te den once muhammen kıymetin "« 7 5 nlsbetinde pey veya mflll bh" 200 292 Mer. Ç K 200 292 bankanın teminat mektubu terdl edilecektir. İpotek »aWM alaeaklıMer. Ç K \ 450 402 Mer. K.B larla dığer alâkadarlann re irtlfak hakkı «ahlplerlnin gayrünenkul 350 512 24814 Mer. Nox. B Uzerindekl haklannı hususfle falı v* masraia dair olan lddlalarnu Işba t I/II SÇ.KB kavın keılân tarihınden Itibaren on beg gün içlnde evrakı musbitlleriyle birt 210 6150 21 6 61 t reste lıkte memurıvetımıze bildırmelerl icap eder. Aksl halde haklan tapu T II S C K B kayın kesıcıliyle sabit olmadıkça satıs bedelınin paylaşmMtndan hanç kalırUıunkam 200 4970 172 22/h/hl * re»tp lar. Gostenlen gunde artırmaya iştirak edenler artınna saatinden Barhn » I/II S Ç K B kayın keon«ı artırma şartnamesıni okumuş luzumlu malumat almış ve bunlan Ulupınar •3(1(1 7nn regte tamamen kabul etmiş ad v» itıbar olumırlar. Tavın *dılen wmanda \rtvin t tşletme FA'? Naldcken T II. S Ladın koknar * gayrimenkul uç defa bağırıldıktan gonrs en cok artırana ihalp edıitr. innorı D"POSU Tnmriık 1R0 11, h M Ancak stırma bpdelı muhammen kıymetm vuzde yetmış beşmi bulmaz t 1 Yukarda mufredsfı yanlı orman emvalı vanlı teklıf almak «uretıjlp ve ıhraç kavdıvle r ve bundan başka paraya çevırme v» paraların payİ8ştırılm!i«!i masrafpazarlıkla satı«a çikanlmıştır. lannm mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhudu bâki 2 SatışlaT vukarda eosterılen tariblprd*» ve saat 1SO0 de ılgilı fabrıka ve Işletme Mudurluk t kalmak uzere artırana on gun daha temdıt VP onun .. 17/7/1961 paIpri blnasında tnplanacak Komisyonlar hunıntnda a^Tl a\iı japılacaktır. zartesı gunu ayni yer ve saatte yapılacak artırmada, bedeh parava 3 Bu satışa aıt şartnamp Orman GenPİ MudurlugTUid<=, Ankara, Bolu, Istanbul Iztmr çpvırmp \e paraların paylaştınlması nasraflarmm mecmuundan fa»Mersm; Antalva; Trabzon; Kastamonvı Gırp^un, Orman Başmuduriuklennde; AyanciV, Cıdr la\a çıkmak şartıjle en çok artırana ıhale edılır Boyle bu b = l < d= Akkuş, Dpvrek, yemce; Ulupınar Bartın, Kerestp Fabrıkası Mudurlüklenyle Ankara. Bolu, ( elde edılmez^p ıhale yapılamaz ve satış talebı duger. Gaymnenknl Kastamonu; Unye, Istanbul; Izmır; Mprsm; Antalya; Artvın ve Samsun İşletme Mudürluklerin 4 kendısıne ıhale olunan kunse derbal veya verılen muhlet içuıde pade gorulebılir. vermezse ıhale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yuksek ! 4 Satışa 2490 savılı kanunun 4. rnaddp^nde ynniı olanlardan ınâada tpınltıat vatıran jrerll te bulunan kımse arzetmış olduğu bedelle ahnaga razı olursa ona. ıp \abari'ı hakıkî ve hukmî şahıslar E'rebılır. an olmaz veya bulunmazsa hpmen vedı eun muddetlp artırma%a 5 Kayın kerestel«>r frjrunlanmışttr. çıkanlıp *n çok artırana ıbalp edılecegı ve ıkı ıhalp arasındaki fsrlr fi tsteklilerin tartnaıney» g&m hazır'ıvaeaklart vazıh teVlrflcrvni ve teîinnatlarını satış sa 4 v» *e<?en günler için % 5 den bp<ap olunacak faız i p dığpr zararlar atınden bir gaat ewelln« k»dar ileül Komisyonlara tevdl etmeleri lânmdır. Postada olacak ge•ynca hükm» b»eet kahnaksızm memuriyetımızce alıcıdan tahofl cifcmeW kabul edllmeı. tdare b»ı artiîi y«pıp vapmamakta «erbesttir. f229W) llan ^ • » tavsiye eder: Yük nakli ve kaldırılması Içln akümülatörlü vinçler © \ukleme kudreti. 2 ton, beheri 2kW, 80 V'luk iki motörle teçhizli © T i p E K 2 d . yıkleme kudreti 2 ton, 2,8 kW, 32 Voltluk bir motörle teçhizli O Ç^laüı vmç, \uk kaldırılması için. Tip WW1,2 ton kiildırnıa \uksekligi 3,4 m ® Eîektrik tip SA 1, >ukleme kudreti: 800 kilo furgonu, o H k\\ lık hır motörle teçhizli . îstrk u/prıne kataloa ıp prospektıls göndenlır îhrac Kaydiyle ve Pazarlıkla, Alivre Orman Emvali Satışı Ankara Orman İşletme Müdürluğünden: p WA2 YÜKSSK KÂLİTE MÜSAİT FİAT SERİ TESLİMAT! Huta STALOWA WOLA Pologne bOCILIF POLO\AISE A RESP LIM.^ POUR LE COMMERCE LXTEHIEUR DE L'EQUlPEMENr ELErTROTECHNIQUE I İH^AC? ELEKTRİM ^ a r s z a ^ a 2, Czackıego 15 17 Pologne Telex 10415 Teiephone . 66271 Telegr . Elektrim • Warszau.a Boîte Pn^tale 254 Tu.kı>e umum Pıhtirn Cad. Velı Alerndar Han No. 202 • 204, GalaU Tel 44 34 16 44 76 29 MÛNS GEELMUYDEN 1125 Haziran 19 61 X X X uncu Beynelmilet P O Z N A N F U A R l'nda 11 No. lu pavyonumuzuziyaret ediniz
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle