14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CCMHURtYVT Resımlı Roman: 65 B A N K b K İ N M I L V Ü N L A R I lt M»yw 1M1 Çızen YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT SAKIZCİFTLİfiİ İ Ne var Torpıl' \ u z goz oeri (an I Muharebe etmıj gıbısın Karjıkt e\ de bır şev mı oldu \oksa 0 Hallı elndekı kagıdı ^at'avıp cebıne sokarken ce\ ap \eraı Haiır Mektuplardan mıdem bu a^dı ö \» okursun te<rar te^rar ce nabelte'r Hız ala\ım d n e Oata^ bır ısken^e çekere^ onun karşıs na oturdu tkı paıma gını ha\ada şaklatarak garsinun dıkkatını çektı Bır avran ,smar ladı Sonra vıne arka laşına d^n du H e ' ı? IO unda deaı Inşcıllah a^sımadan p a nı z sonuna kadar tatbık îlunabılır Evvelâ Pıre Bekırden haber ver Oğlan sag y a ' Ne olur Pıre Bekıre' Acı patlıcanı kırağı çalmaz TahmİTimız doğru ITI ş Gecele\ın Kavıkhane den takava juklenen çımentolar ^a'< z çıftlığine gıtmı Bekır bu mı te^bit ettı Aferıi oglana \ası! «esbı» etnı<! kuzum' Okta arkadaşının nhaka«ındin bı sıgara ahrk^p cevap \er dı T A B I T A ROMA/VI Copynghı opero rnundı Rouff Hâkim jandarma çavuşunu çajırarak Grand T8İ çıftlıtıne gıdeceSu dedı, «ız de gelınız laıı darmaiardan hırını Kapıva dıkın kımsevı ıçerı hırakmasın Denıse de buradan çıtmiveoek» Son ra »avcıva dnnerek Nâve ettı «Denıseın adasını da ıraştırmamız gerekivor.» Tarım saat kadar «onra hâkım sa\cı \e jan darma <,a\usu çıltlıfee vasıl olarak hemen De nıse ııı odasına gırdıler ve ar.ıştırmalara ba^ladı lar Kosede duran bır saııdıfcı açtılar Rurada ça maşırlar \ardı Yaınız sandıgın dıbınde hır keie de para dt bulunnvordu Fskı bır çorabın ıçıne paralar doldurulmustu Kızcaşız acaba neden bu tun paracını bir arava kovmamıstı 0 Hakım gerek kesedeki gerekse çonbın içın dekı para\ı sa\dı Çoraptakıler hep 1838 1840 se nelerınde ba^ılmıs paralardı Bır ıkiM «on senele re aıttı Bu ne demektı" Bunlar mutlaki Gıılen dam ııı bırıktırdıjı paralar nlicaktı 4ma Denıse ın sandıgında ne arıjorlardı? Tçü de ara<=tırm»lara devam etti Çok feçmeden sorgu hakımı bır kutu buidu Bunun ıçınde bır broş bır \uzuk ve b r çtft kupe \ardı Hepsı altındı Bunrîan baska mııce\heratın ımal seklı ellı sene kadar e\\elıne aıt oldnklarını gosteri vordn \caba Denıse bunları takıvor mu ıdı" Bn nn Madara Parızotja sorınak gerekıvordn (Arkası var) Talih M.atylin'den ü Belediye Florya evleri yüz mü çevit Altı ayda üç erkek «Dünyanm en güzel kadm» nı reddettiler. Arthur Miller'le Ives Montand'ı bilivorsunuz, va ücüncii? Tallh vin« Maırlin'l yüıüittl bıraktı Altı »y ıçınde bu uçuncu h«ral kırıklıgı önce kocası Arthur Mıller den a\ rıldı Sonra îve» Montand karıııns dondu O kadar aSırdı kı bu Marvlın «ınır buhranları içınde klınıge *ığındı Talihı Uçuncu bır defa vakala mak istedı Olanca gucünu bu vola d^ktü Mıller den once kalbınde ve havatında ver almış erkeğı venı den avlamavı kurdu Belkı anladı nı llk kocaiı Joe dı Maggio vu Nerede\«e beeerıvordu bu lsı Fakat geçen haf'a bırdenbıre umutlar sondu Marvlın basına açık açık sovledı bunu Ovsa Joe en karanhk günlerde b r kurtarıcı melek gıbı ona don n stu Mıller den bosanmıstı Mar lın tvos de 7apon\a\a gıtmıştı mr ten. soz bıle gondermıvordu "Valnızhk korkusuna venılen Mar\ lın Neu, York un «Pavne Whıtnr\ jMkıvatrı kl nıgı» nde oduvor d ı butun bu aşk fırtmalarını Iste 0 karanhk ıçınde odasına b rı gır mıstı Joe ıdı bu O gunden sonra ncr gece \anındakı odada bır koru v rıı melek gıbı labahlara kadar 1 etcledı onu \p Mar\hnde bırbırlernden av rılan eslere bazan dadanan ozlem kımıldanır gıbı olmuştu bır gun \enıc'en basln amazlar mı ıdı san kı' Ne ae ol»a Joe ınandığı bır erkektı Meşhur bevzbol şampıvoIgte nunun u m n d a her vakıt guven d n m u ş t u Zaten avnlmakta acele de gormeve katlanamıvordu Heıe p i" slerdı Dokuz a\hk evlı ıdıler bır fıhmde ruzgar et^klerını uçu 1 r tarısını ba?ı fılım sahnelerın runca Joe nun aklı ba^ından ? gıt > mıştl Hangı kocanın gıtmez Bıı yuzden a> rılmışlardı ama bır fıl mın 35 sannehk bır kaprısı ugru na bır beıaberhk olur m » ' Ma r\ lın \edı yıl sonra ışte bunun canlanabılecegını umuvordu Bırl kte gezıp tozmalara başladı lar Manlın dınlenme >urdundan gızlıce kaçıvordu Sonra beraber guneşe Kalıfornna \a ka\uştular Aşklarının uİKesını dolnst lar O eskı lokantada o eskı balıkçı ko vunda dolaştılar Orada ağlarm a rasırda denız ha\ vanlarınm «erıl dıgı \erlerde sevışrnıslerdı \aktı>le Marjlın kurtuldugunu jalnızlıgı bahtsızlıgı ^endıgını <;anı\ordu Umuttan uçu\ordu ama geçen hafta anladı Joe bırden değışmış tı K«»ndıne gu\enı \ ıktu Dedıkodu olnasın d n e bu kadar per\a sızca gez p tozrrmalım dı>ordu De 11 dıkodu Demek Joe evlenmeve karar vermış de,ıldı İKincı defa ka\bedı\ordu onu Ama neden'' Çunku Maggıo nun aılesı ve bu tun dost'arı Marylın le evlenmesı ne ne pahasına olursa olsun engel olma\a kararh ıdıler «Ya o va da bız» demışlerdı Hep^ı de Marvlın \ ın «tehlıkelı bır kadın oldugu» na «erkek'ere uşursuzluktan baska şeı, gettrmedıgi" ne ınanıvorlardı \ı thııı Mılleı le Korkunç se\ \lar\hn ıçın Zaten limdıkı Marjlın Gozlen daıma o guzelhğı ıle bıle hıçblr »rkeğın kendısını ıstemedıgıne ınandığı i çın hasta dusmuştu Clark Gable' ın karısı Ka\ de hep «Kocam Ma r\lınm \uzunden oldu Son fılmı onunla ç»v ırme':e\dı \asardı ?ım dı Mar\lın «ımanklıkları ıle sınırlerını mahvettı kocamın» demı%or mu ıdı hep"1 Yakıtı bıtıp Bn'le ıle Sahrınin b ndıklerı motor denız orta ?ında kal nca b nm Pıre Bekır takanm uzaktan uzağa peşıne tarvilmış Onun ^nadolu kıjısın Istanbuldan bir Beledhe me. ma«ın n mevzuata a\kırı \e çır da 005 bır arsava vanaşt'gım gor| kın bır davranış olacagı duşunce rmuş Kerdısı aynı kojde ıskeleve muru \azıvor kmış Y gılı tomrukları n ardna Flor\adakı ?u bızlm Beledive »nle ıçerıde bulunanlan ıkaz et kpradan vakla?e\lerı beledıvemız ıçın adeta bır mes ıstedım Gıspnm kat ısını ara g'zlene gızlene Çı dert kavnağı olciu Bunlsr bele lıjarak bır muhatap a'adım ıçen m ş muhaverelerin I«I*TU< dı>e mensubu meTiurların vaz av de 11 12 vaşlarmda bır çocuk sol mento torbalannı b'r at «rabası yatar na vuklemışler ^raba ^akız çıft iarında ııç be, gun dmlenmeleri taraftakı \atağın uzerınde denızden fa\dalanmalan ıçın va \azıvette oturmuş şar^ı ^oylne lıeıiın volunu tutturmuş Mesele pılmıstı Dusuk Demokrat Partı rek dirbuKa çah ordu Bırı resmı bu kadar basıt K Hahl vıtrınm ardından j ağ ıktıdarı bu e\lerı ta r na r nı\le \a ıkı«ı sı\ıl uç şa ıs daha vardı Va pı '5 gavelerıne avkırı bır maksat zıfeh olduğunu tahmın ettıpmı ı mura dalmıştı Kafasını salladı Onca çımento ıle Sak z çıfta kullandı E\ ler Demokrat Par kaz etmek ıstedım «Sen kımsın'' Rarats z mı ol lıgınde ne vapnorlar dersın' t ' e Hukumet erkanının teke'ı \ e karısnorsun ce\aDi>ıe karşılaştım Tren Benım bı dısım Sa^ız çıftlığı bır ne geçtı Onlardan başka bu ev dun". a\rılmak torba çmentova bıle ıhtıvaç dulerın \uzunu goren olmadı Der gelıvordu Yanlarmdan ken 27 Ma\ıs mkılabı oldu ba uzere ıken çalgıcı çocuca «Çal u yurmaz OVta\ da gın cevap verdı evler ılk riefa olarak gerçeıc sahıp lan » bana da «Seıeflı bır ın^an 1 lerının elıne geçtı 1960 vazında ısen «ıka\et edersın » dedıler Aca Bmm enıştenın kulağını buk beledıvenın orta hallı memurİTi ha bu gıseler kontrole tabı değıl tu"n Çıfthıcte neler donduğunu bo! bol bu evlerden fa\dalandı mıdır'' gızlıden araştıracaklar Nedense bu \ıl bu usulden \az Tavuk hastalıklarının tı Garson avran şışe=mı getlrmi»geçıldı Evlerm serbest kira uzeSustular Oğlan uzaklajınca, rınden kıra\a verılecegı kulafiı önüne niçin geçilemiyor Hahl mıza çalındı Şovle kı denız ke Kasada bulduğumuz mücevBolu dan Necdet tnaltonç yazı herlerı de şantaj evrakını da *nırı uç onal e\lerın vazlığı (havor zııan ek me kadar 4 ay) 11 000 nışteve teslım ettın mı* dedı ıkıncı sıra uç odalı evlerın vazlıgı Turkıve de bu\uk çapta ta\uk Sabahlevın ılk ış Bohle'nln 12 000 ıkı odahların vazlıpı \sc çuluk japan muessese pek azdır ha'ı d raan azızım O evrak o1 1 10 000 lıra olarak te»bıt edılmıs !n Y ımurtı» ı tıhsd mi n "? 40 dan nun başını jakacak Kendı de saılah \aland r fazlası 510 tavugu olan kımselere kest rmış kı hemp n ko«jp pasaCE^ ABIMIZ aıttır Memleketımızde tavuk has portura çık ş v ızesı ıstemi": Sal Pıre Bekır ıaBu sı^lentıler hızım kulağ mı talıkları çok \TNRindır Ta\uk has. lıvacaklar tabıı Herıf za da çalındı Ama, bır çok luks talıklarına karşı koru\ucu aşılar bahtanberı onun peşmde lazlıkların fıj atlarını da geçen bu dahılınde ımal edıldıgı \e bol bol kasasın n âdı hırsızlar tarafından fıvatlara ınanmadık daha doğru buluTİugu halde 100 250 tavuğa sovuldjğunu vutmadı oyle anlaambalajlandığı çılıvor Bu ıçin profesvonel hırsırsu manmak ıstemedık Bunun hıç vetecek mıktarda bır zaman gerçekleşmnecek bır ıçın ıstıfade edılememektedır Aşı larm ısı olmad ğını kavramıj ola ıçın muracaat edıldıgınde «Kom cax Gazeteler de bu sabah Karl tasarı olarak kalma'inı dılerlz şularınızı toplavın 100 ta\uğu bır Zanderm olumunu jazdı Bohle Sazlı Sözlü ara\a getırdıgınız zaman bıze ha busbutun pırelendı cUlan 1 BlKiıçukçekmeceden bir oknrnmuı ber verın» denılmekte bunun tat zım casu^ cneslekdaşlara boyle blbıkı ı«e hıç bır zaman mumkun o rer bırer ne oluvor 7 Bınnin evı\azıvor. C 4 1961 cum«rte»J, «aat 23 de Sa lamanıaktadır Bu duruma bır ç« ne hır>;ız gırdı yumruk vumruğa mat\« ıstas>onu beileme rnahalli er o'ar>k a> 'rrı 10 tavukluk çı. gırmısler Hırsız kara kaplı lrine gırdıgımde bılet gışesınden «ar. çelere ko\arak dağıtmak ılgılllerın tapla beraber çantasını kapmn kı \e darbuka ^eslerı gelıjordu aklına gelmedıgı muddetçe mem kaçmış öteki tam memleketten Ne olujorsa Mar\lıne olu\or Mesaı ^aatınde \arı resnı bır mu leketımız daha pek çok zararlara butun avrılıklarda îves karısn le essesenın bu (Sazlı sozlu) çalış uğrıvacaktır eskısınden ae mesut A.rthur bekarlığı sultanl k bılnor Kım bı lır Joe da u n n kımınle mesut o lur Bu durumda Mar\hnın vıne b r \alnızhk korkusu ıle bır khniRc sığınması ısten bıle degu 7 27 ^çıhş ve pıogram 7 30 tkı marş 7 35 îvevler " 41 Kur an ı Kerım 7 50 Saz eser lerı 8 00 Haberler 8 İD Sev ılen uverturler ve bale muzıklerı 8 45 Ovun havaları 9 00 Bavram konserı (C Reşıt Rev • Fatıh Senfonık Şnr») 9 30 \urttan sesler lOOORadvoTı vatrosu 10 45 Mehter muzığı 11 00 Gunun nlakıarından 1130 19 Mavn Gençlık ve Spor Ba rırr>ı dola ısı le konuşma 11 40 Serhat şarkı ve turkuleri 12 05 ŞarKilar ıSaıme Sınan) 12 30 Ögle melodılerı 13 00 Saz eserlerı 13 15 Haber'er 13 30 Şarkılar ( Ahmet Çağan) 14 00 Konser saatı 15 00 Radvo sanatkarlar geçıdı 15 40 Dans muzıeı 16 00 Gençlık korolarından 16 30 ÇOCUK saatı 17 00 Caz muzıgı 17 20 Tanm saatı 17 30 Radvo Karma Fasıl Hevetı 18 00 Gençlık saatı 18 15 Şarkılar (Mefharet Yıldı nm) 18 43 Haberler 19 00 Çesıth studvolardan 19 30 O lavlar ve vankıları 19 45 23 Nı sardan 2" Ma ıs a 20 00 Yassı ada saatı 21 00 Klasık Koro 2130 19 Mavıs Gençlık ve Spor Bavramının şehrımızde kutlama toremnden roportaj 22 00 Çesıtlı studvolardan 22 15 Sız ve muzık 23 00 Haberler 23 15 Solo muzığı 23 45 Rıtm ve melodı 23 55 Program 24 00 Kapani' 61 bıhnmpdık bir 'e oeple ıntıhar ettı Acaba sahıden ıntıhar m * Orası da çuphelı Bı nm motoru çalıp kaçtılar Ha\ du* ar vahm baskın verdı Kasamı sovdalar Ar aşıhyor Bu meiıle kette artık barınamıvacagım î \ sı rrı ben de kaçaum'» demıs tır Ha ıl bu sozlerı dinlememlstı. bue Zlhnını kurcalıvan meseleM ortava a»tı Karl Zander ın oıumunrien gazeteler mtıhar dıje bah«edıyor Herıf sahıden ıntıhar ettı ama bu nı bız bıhvoruz Cesedın oır \er den bır vere nakledıldıgını mute ha'sıs'arn anlamama'arı muTikun rieSıldır Nasıl oldu bu i<? Oktav bırdenbıre kızdı Bazan enavıleşır'in torpü I dedık va sana Enıştemin kulafiını buktum Matbuatı ıdare edıverdı Nıhavet mahıvetı itıharule sıvası bır hâdıse bu E"is»en de muttefıkımı/ nl dı Paha k vvetlendık Fcna drj.il OKtav Keitırıp attı Enıste dogru ızier uzerınric \ ırudufcumuze çoktan kanaat ge t rdı Gerek nce vardımını bızden esırgeiınecek Afenn adama' Aferın >a Hak *ıakkanıvet tar fl sı olgun bır kısidır Bovle kısı erın jhnpı ı me\kılerde bulurmaları ne mutlu Halıl cevap vernedı Bannı yi ne vıtrınden tarafa çevırdı Ne olu apartım»n bu karjldakı Gıren çıkan vok' dedı Oktav saatıne bir goz attı Nerede\=e Abdullah Bevın hanımı çıkar Zevcem carıven • Basın sıkıda ıkı elın kanda olsa gel » dıve pusula Ç zıktırıp kap cı ıle gonderdı «Mutlak* Relırım'» demış Karımı pek sever Fev kalade durmu? oturmuş efendı ha*undur Ya Zumrut Gozlü Nonoş da pesıne takılırsa 1 ' Nonoj takılmaz Annelerı epev zamandır hastavmıı tkı ka dından bın ona bekçılık edıyor Hahl gulumsedi Bohle, Zümrüt Gozlu Nono»tan da avrıca bir darbe ylyecek Meheldır Zamparahğın d» ayrıca cezasını goruıeli Bır tereddutten sonra ili\e etti Bugün herifin atolvedekl faa livetıne dair raporu da ık?«m ayrıca Zeha kızdan ahrız Hahl evveli bu cumlenl n mlnasını kavnvamadı Gozlerinl «rkada^ının (ozlerinc kaldırarak baktı Zeht mıT Nı münaaebet? Oktay, gözltrint kaçırtrtk eevap verdi (Arkaıı T»r) Operatör Dr. Fatıh Malta Fevzıpafa C»d97 kabul laatlarl 15 30 Tel 21 M 24 HAYRİ DAVAS Cıldınlz kunı İSTANBUL G. Baskanlığı Senfoni Orkestrası İstanbul Sanat Festivalinde Ordu ve Bolge Konserlerı turreınden donen Cum nurbaşkanlıgı Sen fonı Orkestrası şehrımızde ı1 k konseıi"! varın akşam saat 21 de Şan Sınemasında verecek tır İstanbul Sanat Fe=tıvalı nm 4 uncusu olan bu senfonık konserı şef Bruno Bogo ıdare edecektır Pıvanıst Gulseren badak ve çellıst ^usret Kavar bu konsere sohs» olarak katı lacaklardır G SİDAK DÖNDÜ ir Degerii gerç pıyano vıtuozumuz Gulseren Sadak bır sure once çıkmıs bulunduğu Balkan m°mleketlerı turneMn den donmuştur «ATAÇ ARMAG\NI» NI KAZANDI 1961 yıh Nurul lah Ataç Armağa nı» değerlı vazar arkadaşımız Saba hattın Eyuboğlu na verılmıştır «Ataç Armaganı» seçıcıler kurulunu teskıl eden Sabahat t n Kudret Aksal, Necatı Cu malı Fazıl Husnu Daglarca T Macıt Gokberk \ u«ret Hızır Oktav Rjfat Suut Kemal Yet kın ın vapmış olduklan topC la"tı sonunda «denen e ve e lestırme vazılar » na verılen Ataç Armaganı na 1960 vılında vavınlanmış oldn vazılaıvle bu vıl Sabahattın Evuboglu lavık »orulmustuFERRIH B4Ş\GA SERGtSİ Tanınm 5 ressam arımızdan Ferruh Basaca nın açriı^ oldusu resım ser gısı buvuk ılgı u vandırmış ve res samın v enl çalısmalarının degerı sanat çevrelerınde ovul mustur Turk Alman Kultur Dernegı rın Bev oglu Alyon sokak 15 2 dekı «Galerı» smde açılmış olan bu *ergı 25 Mavısa kadar her gun (Pazar harıç) saat 14 19 araM açıktır LERZ4N BEVGtSU P\RtSTE Degerh kadm «aratçılanmız dan Lerzan Bengısu esuılerını teşhır etmek uzere Parıs e gıt mış bulunmaktadır Lerzan Bengısu bundan once de bırkaç defa gerek Av rupa gerekse \merıkada «Agaç ışlemelerı» eserlerıvle basarı kazanmış ve bu*uk ılgıvle karşılanmıştı Selml ANDAK Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden: (1 Adet Muzaik Havalı Seyyar Komoresör Satın Ahnacaktır) 1 Idarede mevcut teknık ve ıdarı şaıtnanıe c^as^rı dahılınde V>ır adpt =°war ko presor ıç pıvasadan tekhf alma usulıjle mubavaa 2 Tek' f edıJfn lodelın ' r " 5 nısDe' dekı g^cıcı temınat ıdare v<='nesıno vatııılması =al"ttır " Ihale 31 5 1%1 çarşamba gunu Sdat lfi da Idare bınasında \f \lım Satım Komıs\ onu huzurunaa vapılacaktır 4 Idaıe ıhalevı vapıp yapmamakta veva dıledıgı fırmava ıhale e*rrekte tamamon serbesttır (2474S) 6 5" Açılış ve gunun prcgram ları 7 00 Her sabah bır marş " 05 Kur an ı Kerım 7 20 Saz eserlerı 7 30 Haberler 7 4a Bugun 8 00 Maışlarımız 8 10 19 Mavıs uzerıne surler 8 30 Anıt Kabır den naklen vavın 8 45 MarşJarımız ve şurler 9 00 19 Mavıs Gençlık ve Spor Bavramı dolavısıvle 19 Mayıs Stadvomunda vapılacak gosterılerın naklen vavını 13 30 Ha berler ve Tuk basnından ozet ler 13 50 Marslarımız 14 00 Karışık Turk muz B ı 14 30 Turk oestecılerı (Bulent Arel «4 Anado'u Ovunu» \dnan Savgun «Manastır Turkusu») 14 45 O kul koro'arı lo 00 Turk muzı ğı ozel bavram programı 16 00 Hafıf muzık 16 30 Zevbek ve ovun havalan 17 00 Çocuk sa atının 19 Mavı» ozel proeramı 18 00 Yurttan Seslerın ın ozel programı 18 30 19 Mavıs 1961 gunu Ankara 18 50 Marsıarı mız ıQ 00 Haberler 19 lo \ a şadıgımız gunler 19 30 Olav lar ve vankıları 19 40 Azız Ata turk un 10 Yıl nutukları ve Gençlığe Hıtabelerı (Kendı seslerınden) 19 45 Gençlık 19 Ma vısın vıldonumunde ne duşunu vor 20 00 Yassıada saatı 21 00 Çağlar 19 Mayıs uzerıne konuşuvor 21 10 tkı mars 21 15 Mıkrofonda Tıyatro «Kurt Derelı» 22 25 Ikı marş 22 30 Ha berler 22 45 Serbest saat 23 00 Gece konsen 23 40 Hafıf muzık 24 00 Kapanış ANKAKA ve sert ml? Maklyajı' kabul •tmes mi? tş te slz* hayırlı bir hab«r : POND'SF FOUNDATION CREAM POND'S F Kremı hakikaten kıymetli, yan yağb bir gündıiz kremıdır Butun gun boyunca tene parlakhk vermeden cilde ıhtıyacı olan nemı temın eder, besler, kuvvetlendirir POND'S F harıka netıceler verer bir kremdir, onu tatbık ettıkten sonra makıyajmızı emniyetIe yapar ve butun gun taze, canlı ve mütecanıs kalmasım temın edersınız. BAV OSCAK: P 4 TTI 258 PROF. NCVlBÜS'ün MACERALARL BU l4l ÇANA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle