12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
It M«rw lMf CVMHÜBtTST uııııııımımııımıı YAZAN/rffAMDI VAROQLU Bu hayali resimdeki va ka geçenlerde Fransada aynen ol muş. Bir Fransız işçi apandisit ameliyatı olmuş. 1957 de. Hastahane • den çıkmış. 1959 da tekrar hastalan mış. Bir ameliyat daha icap etmiş. Karnının ülmini çekmişler. Bir de bakmıjlar ki midesinde bir dikiş makası yatıyor. Çıkarmıslar tabiî. Şimdi işçi çahşamıyacak halde oîduiu için ilk ameliyatı yapan nperatörden yirmi milyon frank tazminat istiyor. Ameliyat ettigı hastanın karnında makasını unutacak kadar dalgm cperatöre şaşmamak kaabıl değii.. Araa karnında iki sene. on bes santim boyunda bir makasla gezdiği halde banamısın demiyen hastaya şaşmak bile az geliyor. Evet, hakikat bazı ahvalde hayali geride bırakıyor. da tamam olacakmış, Moıkova ~ nınki de. ~' Son zamanlarda Londrada da j ' Rus casuslarınm faaliyetleri art 5j mıştır. Casuslar en akla gelme dik vasıtalara baş vurup askeri ~ sırları ele geçirmeğe çahşıyor ^ lar. Ingilizler, Moskovanın Brı ~ tish Muzeum'a pire koleksıyo nu hediye etme teklifinden pi E relenseler yeri idi. Ama herhal ^ de. pireyi deve yapmıyalım de ~ miş olsalar gerek. ^| Fotoğraf sanatı, casusların baslıca vasıtası haline gelmeğe başladı. En dar sinema filmı simdiye kadar sekiz milimetre idi. Şimdi bunun da küçüfünü. bır mılimetreliğini yapıyorlar Makineye filân da hacet yok. Kol dügmelerine, çakmakların ıçine, daha bunlara benzer yerlere yerleştirılen bu minik filimlerle çekilen resimler oradan oraya askeri esrar ta$ıyabiliyor. ls öyle bir azamet alm» a başladı ki, uzak mesafelerden , kalın duvarlar arkasında olup biten işlerin resimler i n i ^•ekmek. hattâ buralarda konuş u 1 a n sözleri zaptetmek im • kân dahiline girmege başiadı. Eloğlu sesi ışık, ışığı ses haline getirip bütün tırlarımızı ele geçirecek. Bunun bir faydası oiacak diyorlar. Gitgide, teknık alandaki yarışmaiar aşırı dereceyi bulacak, yabancı gözlerden ve kulaklardan hiç bir çey saklanamaz hale gelecek, o zaman gizlilik denilen çey ortadan kalkacak. Kabahatin de, ibadetin de aleni olacağı bir dünya belki daha iyi bir dünya olur. Yasarsak göreceğiz. En büyük ihsan Zamana uynıak gerek Hayâlden üstün | Pire ile deve Düne kadar Foloğraf ve bugünün casusları | kanıyet bilmezler, küstahtırlar. Şimdiki cevaplar ise su: Alman Brazzavillarla Japonlar zekidirler, nale'den Parimusludurlar, çahşkandırlar, din se giden bir dardırlar. dev uçak, Yirmi sene içinde, her iki mil çölde, bilinlet de kusurlarından temizlenmiyen bir se miş, sahıp olmaüıkları, yahut beple düştu. evvelce inkâr edilen bütün meMüretteb a t ziyetlere sahip olmuslar gibı ve yolcu obir şey. larak taşıdıYalnız an£ı 78 kişiden ketin Japon hiç biri kur lar hakkıntulmadı. Hadaki bir nok vacıhk taritamnda 1940 hinin kaytan 1960 * dettiğl bükadar degiş yük faeialar memiş bir dan biri daha. Bu 78 kisinin şey var. Jaıçınde lki B»k»n, bır Dük, bir ponlar o zaAmerikâh Elçinin eşi de var. man da sinsi Ailelerinin tylardanberi hasre imiş, sinsi de tıni çektigi genç evlâtlar var. sinsı. Üç haftâ tonra evlenecek olan Tevekkeli nisanlı hoıtcıler var. Bir uçak dememişler , doluıu tüyler ürpretici fscia. uymazsa ger Gazetenin bütün bir sahifesizaman sana ni dolduran bu tafsilâtın ortaten uy zamaneye diye. Geçen sında, (ömülü bir baska sütunyıllar her »eyi unutturuyor. da, 1950 den bu yana, yani on Yalnız sinsilik bahsinde, Japonbeş »«nt içlndt vuku bulan bülar da Amerikahlara şu suali yük uçak kazalannın tafsilâtı sorabilirler: Acaba, hiç haberiytr alroış. DUfen uçak sayuı miz oimadan tepemizden aşağı, otuıa, içltrinda ölenlerin sayıatom diye bir yeni icat bomba n iki bin» yakm. •allamak mı tinsiiiktir, yoksa Aynı lahlfedt, bir baska ıübu bomba ile yüz bınlerce can tunda bir iltn. Dev gibi bir u kaybetmek mi? çak. Pınl pınl. Yanında lidan Hayâlden üstün gibi bir |enç kız, bir hosteı. Hakikatler bazan muhakkak Pür tebtnüm. Yuzü ışıl ısıl. tri ki hayali golda »ıfır bırakıyor. harfltrlc bir resim altı yazııı. Zaten hayali yaratan da galiba Hoatoı olunuı. Unutkanhk, muhakkak ki Al hakikatin tâ kendisi. Ademoğlu hayal kuracağı zaman hakikatlahın kullanna cn büyük ihleri örnek alıyor. Hakikatin aanıl. taklidini yaptığı için de geride Zamana uymak gerek kalıyor. Amerikanın meşhur Gallup Bir karikatür vardı. Hastayı Enıtitüiü, 1943 de yaptığı bir ameliyat etmişler. Doktor, kar•nktti 1901 lenesinde tekrarlanında bir çengelli igne unutmıs. Bu anket Amerikalılann mus. Dikişi söktnüşîer, iğneyi «ıki düşmanlan olan Almanlaralmışlar, tekrar dikmişler. Bu la Japcnlar hakkmda. •efer de karnında bir havlu unutulmus. Bir daha sökmeğe O laman, Gallup Müesıcıtat, hazırlanıyorlar. Hasta yalvarıAmtrlkalılara sordugu luall*yor: Aman doktor, ne olursurt fu ecvaplan »lmıstı: Almannuz, şuna bir fermuar dikin de larla Japonlar lavaşçıdırlar, çt açıp kapaması kolay olsun. hskandırlar, lalimdirler, hak En büyük İhsan Fotoğraflı casuslar Yeni Zelândalı bir yerli kadının yüzüne dovme yapılırken (solda) ve bu ameliyeden sonra kadınuı yüzünün aldığı hal yaşamakta olan insanlor Bunlar arasanda 167 gün geçiren genç bir Fransız fotoğrafçısının gördükleri Kızılderililerin dâvası Navajoı'ların maksadı, yüt ıene kelle ke»ıci olarak »ohret kazanmasına rağmen gayet yumuşak evvel ellerinden ahnmı? olan toprakları geri almak değıldir. Yalhuylu insanlar. nız bu toprakların, bugünkü ra. yiç üzerınden ifade ettıği kıymet göre bir tazminat ıstiyorlar. Bu Geçen hafta, Navajos kızılderili e hesaba gore kendilerıne bir bedel kabilesinden altı kışılık bir ihtıverildigı takdirde, Ameırkan n u . yarlar heyeti Washıngion'a gitmışkumetinin sarfını göze alması icap tir. Heyetın maksadı, Amerikanın edecek para milyonlarla dolar olabatısındakı dört eyalctte mevcut ! caktır. yirmi beş milyon hektaı arazi üze . tşleir Komisyonunda savunmaktr ımaktır. » Navajos'lar. 1863 senesinde, Ame yeni nazarıye rıkahlar tarafından bu topraklardan kogulmuş, daha kuzeyde ken Kalifornıya Ünıversitesi profe. dilerine tahsıs edilen bir bölgeye sorlerınedn, Nobel fizik mukâlatı sürülmüştü. Navajoslar. cebri yu kazanmış olan Dr. Harold C. Urey rüyüşle dört yüz kilometre yol a l . güneş manzumesınin teşekkülü mışlardı. îçlerınden bırçoğu öldü. hakkında yeni bir nazariye ortaHedefe ancak 8000 Navajos ulaşa ya atmıştır. bıldi. Doktor Urey'in bu nazariyesine O tarıhten bu yana. türlü salgın göre bundan yuz mılyar sen e ev. hastalıklarla boğuşmak zorunda vel ilk nova, meydana geldikkalan Navajos'ların başlarına gel. j t e n s o n r a b l r m u d d e t son dere. mıven felâket kalmadı. Sürüleri ce parlaklık neşredıp sonra çıpmahvoldu, mahsuileri kavruldu, lak gözle gorülemiyecek derecede kendılerı döküldu. Fakat bütün sonukleşen yıldız mfilâkı vuku. bunlara rağmen bugun Navajos bulmuştur. Evvelki muhtelif nakabilesinin nufusu yıne 85000 dir. zariyelerin de ileri sürdüğü gıbı Sonra 1956 da. Navajos'lara yiue bu infilâk neticesınde buharlı Bır tahsis edılmiş bulunan ara7icle nebülöz vucuda gelmış. bu da beş petrol bulundu. Yani Navajos'lar yüz milyon sene sonra, yarı ka zengin oldular. Yönetim kurulları tılaşmış birçok parçalara ayrılmışnın bankada 76 milyon dolar para tır. Bu parçaların her biri bızım sı vardır. bildığımız ay büyükluğünde idi. Bununla beraber, Navajos'ların Buharlı cısim halinde kala n en fert olarak yaşayış tarzlarında hiç büyük parça. sonradan. şimdiki bir değişiklik olmamıştır. Sade ve guneşimıze vücut vermiştir. perhizkâr yaşamağa devam ediZamanla, ıçlerinde arzımızın da yorlar. Yalnız. bankadakı paranın bulunduğu güneş manzumesini bir kısmını Washington'daki Ko. getirenler, ışte bu yan misyonda işlerini takip etmek ve vucuda dilekçel«rinı yürü'mek ı^m harca katılaşmış aylardır. Fezadakı do. laşmaları sırasında çrupışarak birmışlardır. leşen veya dagılarak diğerlerıne Navajos'ların elinde. dilekçele karışanlar da irili ufaklı seyyare. rinde ilen sıırdükleri talepleri leri teşkil etmiştir. tevsik edecek hiç bir yazıh kâsıt Bizım sy adı verdığımiz gezeyoktur. Bu hususta yalnız sö/lü gen, yine doktor Urey'e göre, bin geleneğe dayanıyorlar Bu geleneği bilenler de sadece ihtiyarlardır. lerce sene bu parçalar.mış seyyaOnun ıçindir kı Washiı gton yoicu. relerlc çarpı>madan fezada dola luğuna yalnız bu ıhtıyaılar çık şan biı cisimdir. Ay böylece, ,ırzin tamamen tfşekkülüne kadar mıştır. fezada yüz milyon senelik bir mevcudiyel £o»termektedir. Bılın nııyen bıt ta>.ihte arza fazla yak. la^'uış. cîıun cazıbesin e yakalanirak i'.rz r.ıahıckjne girmiştir. Hâlâ devri hayali Tony Saulnıer ısimli bir Frar.>ız fotoğrafçısı, Yeni Guinee'de yaşıyan Papua'ların arasına gırPire ve deve miş, 167 gün taş devri hayatı geBrıtişh çirmiştir. Keüe kesici Papu'lar rr.uzeum idadiye tanınan bu adamlar bundan !!!!![///// resi elindek: yedi bın sene evvelki gibi yaşa 1500 pirelık ruaktadırlar. koleksiyonu, Tony Saulnier 30 ağustos 1959 Mos kovaya da, Yeni Guınee sahillerinden içehediye etrüere doğru hareket etmiştir. mek istemiş. Maksadı, henüz tamamiyle keş. Öte yan r fedilmemiş bulunan bu kıtanın tâ ian Moskoiçerilerine kadar girmek ve orada vadada «Mer resımler çekmekti Tony Saulnier mot» dedikbu maksadına ulaşmıştır. leri, yalnız R u Byay a Bazıları beş bin metre irtifada mahsus bir bulunan dağlık bölgelere girmecins pire var den evvel sallarla geçilen sahil kı. mış. Moskosımlarda Asmat kabilesine mensup va da bunları Brıtish Muzeum'a Papua'lar görülmüştür. Bunlar Pa hediye etmeğe karar vermis. puaların medeni kabileberidir. Ateş Böylece pireler mübadele edili silâhın ne olduqunu bilen bu aDudaklarına kemikler takmış olan lince, Londra'nın koleksiyonu damlar, bir tüfek namlusunun pı bir yerli erkek rıldadığır.ı görür görmez, kelie kesmek hevesine kapılmazlar. Bu Papua'ların komşu kabilelere verdikleri isim Mannuva'dır. Ken r di dillerinde bunun mânası «bizim erzak» tır. Papua'ların en b üyük ziyneti bu run deliklerin e geçirdikleri fildişi çubuktur Bu çubuğun buruna ge çirilişi de bir törenle olur. te yeni pıyesler çıkarıvor. «Evli m e îki kişi, n çocuğun burnuna, altı t I lik "Dolabı. ile başlıyan bu faali> ^ 1 J l " k t a sivri uçlu bir yet cBi Parcnak BaN la ve onun bambuyu, iki ucunu tutarak geböylece delinen peşisıra «Becerikli Kaynana» ile çirirler. Sor.ra gelişmis, «Mlsaffr»le de 6 tiyatro buruna, fi'.disi çubuk yerleştiriMr. Bazı Papua kabileleri, seyyahları •unu 9 tiyatrosu haline de getirebüyük iltıfatlarla ağırlamışlardır. rek mevsim sonunu bulmuştur. 6 Tiyatrosunun ikinci eseri olan Hattâ bunları evlât edinmişlerdir. cBir Parmak Bal» ı zamanında gö Kabileye evlâthk olarak girmek, rememiştim; sonradan, Beyoğlu ti acayip bir törenle olur. Evlâthk 1 ömtt: 1 AtotOrk Tflrklyeıi, yatrolarını bir çok bakımdan göl olmak için, anahğının memesinden 2 tklnei C i h u Harbl, 3 De1950 yıhnda durgun iktidar kargede bırakan, Levend Sinemasınm süt içmek mecburiyeti vardır. mokrstlsrın iktidan, l thti şısında, büyük vaitlerle anilleti sahnesinde tekrarlarlarken görSeyyahlar çamurlara bata çıka, lâle hazırlanı;, 5 Inkılâp tün kendi tarafına çeken Demokrat düm. Geçen y.1larda Londra ve j karıncalarla ve sülüklerle boğuşa leri, « Hfikflmet Darbesi, Parti; »eçimi kazanınca »onu NewYork'ta parlak bir başarı ka j boğuşa nıhayet, adanın göbeğıne 7 Sonnç. nereye varacağını düşünmeden | zanmış olan bu Îngiliz piyesinin kadar iler'.emişler ve orada, taş 1 bol keseden vaitlerde bulundu. | I 6 Tiyatrosu sanatçılan tarafından, devrinin ilk insanını görmüşlerdır: fl Eylul 1922, »anlı Türk ordu Fakat, devlet ve millet idaresi büj dram sanatı geleneğimize ve onun Y.ayı ve okları elinde, kulübesinin »unun tzmiri kurtardığı gün; Ha yük bilgiye, uzun tecrübelere, sağ j yeni gelişmelerine şeref veren bir önünde bekliyen ufak tefek, gayet Hde Edip Mustafa Kemal'e «Gazi lam karaktere dayandığı halde j başaııyla oynandığını görmek be'. c e s u r b i r a d a m Cesareti, Paşa yurdu kurtardınız» diyor. Mu bunlardan nasipsiz ellerde kalan | nim için büyük bir zevk oldu. Lâ! gördüğü sinema ve fotoğraf makizaffer kumandan gülücnsüyor: «Ha iktidar plftnsız, programsız, başı, le Oraloğlu'nun Helene ve Erol nelerini soğukkanhlıkla seyretmeyır, diyor. Aııl «avaj bundan son bos harcamalara başladı. Inkılâbın | Keskin'in Geof rollerindeki kom sinden belli. ra...» devamı içi n şart olan bilgi seferHediyelcr alınıp verilmiş. Taş pozisyonları kolay kolay unutu'aTürHy» inkılâbı tarihe yeni ye berliğine sırt çevirdi. Memleketin mıyacak ve Îngiliz tiyatrosunun devri adamı. bir surtüşte parlıyan ni haberler hakkediyor. Halifeli öz ve âcil ihtiyaçlan için gereken , «avantgarde» diyebileceğimiz eser kibriti görünce çocuk gibi sevinğin ilgasiyle din ve dünya işleri metodlu plân yerine ikinci seçimi Üsküdar Tiyatrosunda temsil edihnekte olan «Sonuna Kadar» i leri arasında yer alan bu tuzlu, miş, bir sigara yakmış, pek beğen birbirinden ayrılıyor. Cumhuri kazandıracak kandırıcı işgüzarhkisimli piyesten bir sahne biberli piyesin sahnemize yüz amiş, en hoşuna giden. onu hayretlarda bulundu. Halkla değil fırsat yet ilân «diliyor. Türkiye kalkınğartıc: bir oyunla kazandınlmış ten zıp zıp zıplatan şey de bir fer a o n düşkünleriyle, köylü ile değil köy Şehir Tiyatrosunu n mevsim J •mııııııııı rmya baçhyor. Yazan : " " " ^ olduğunu söyliyebilmemize yete muar olmuş. larına doğru çıkardığı güzel eser! Z 1922 de Istiklâl Savaşmı tamam ağalariyle elbirliği etti. cektir. Heyetin intibaı şu: Papua'lar lıyan Türkiyede sayısı 300 ü bul Devlet elinde para itibarını ko lerden biri de Terence Rattigan'm 6 Tiyatrosunun üçüncü eser omıyan lise mezunu münevver ve rumak için biriktirilmiş 118 ton al «Sonuna Kadar» (The Winslow larak çıkardığı «Becerikli Kaynabombos devlet kasası, yüz milyon tın stoku bulunduğu ve o yıllarda Boy) adlı piyesidir. «Derin Mavi ları aşan Kapitülâsyon borçları, Marshall Yardımı adıyla yurda bir Deniz.i ve «Ayrı Masalar»ı ile tar ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı t na», Andre Roussin'in, îtalyan havası içinde. îtalyan kişilerle düşübaştan basa yanıp yıkılmış bir çok yardımlar yapıldığı için başlan r.ıdığımız, kendine mahsus iınpresy.ırt, çah?abilecek ellerı yıllarca gıçta talih Demokrat idarecilere sionniste bir realizmi olan bu tn giyle bağlı olan Desmond Curry' nüp gerçekleştirdiği, oldukça cüsavaşa katılmış, bakımsız kalmış gülüyordu. Bu yüzden 1954 seçim giliz yazan eserlerinde, genel o de, zamane gençlerini bütün iyi retli bir komedidir. «Küçük KulüTurkiyenin bu bitkın ve harap ha ierini de kazandılar. Artık kader larak, duyguları hattâ tutkularıy ve kötü taraflariyle temsil eden be» yazan için «cüret» ten söz etline bakıp yılmadan kalkmma baş lerinin dönüm noktasına geldiler. la yaşıyan, bu yüzden. kolayca büyük oğlu Dickie'de, dâvayı ka mek bir tuhaf görünürse de, 6 tizanmıya muvaffak olan ünlü avu yatrosu ve seyircileri için bu kelamıştı. Mirasyedi hacı ağaları gibi har mutluluğa ermeleri kaabilken, acı Birer birer açılan liseler ve Üvurup harman savurmıya başladı çekmeği, ama cgönüllerince yaşa kat Sir Robert Morton'da ve ni lime yersiz sayılmamalıdır. Bir niversite yurt için bilgi ordusunu !ar. Milletvekilleri seçim bölgele mayı», kahplaşmıs hayatm, peşin hayet, apayrı mizaç ve karakterde kaynana düşününüz ki, kocalık devşırirken öte yandan 4.000 kilo rinden tekrar rey kazanmak için hükümlerin üstüne çıkmayı ter olmalarına rağmen, Catherine'le vazifesini yerine getiremiyen bümetreyi aşan demiryoMarı döşeni rastgele fabrikalar. barajlar yap cih eden kişiler ortaya koyar. cDe Sir R. Morton'u bırbirlerine yak yük oğlunun «kusurunu» küçük yor: Türk kadını en üstün hakla tırmıya koyuldular. Bir taraftan rin Mavi Deniz», «Ayn Masalar», laştıran karşılıklı takdir duygula oğluyla telâfi etmekte, böylelikle islemekte ve geliştiroıekte ailenin «erkeklik» şerefine sürülra kavuşurken yeni harfler tahsi da bu sahipsiz ve mürakabesiz ser hattâ Londra'da simdi oynanmak rmı mek istenen lekeyi silmekte. güli kslaylaştınyor; bir yandan Ka vetı kapışmıya. yagmaya başladı ta olan (ünlü îngiliz casusu Law gösterdiği ustalıkta buluyoruz. rence'in hayatını ele alan) son pi Eseri sahneye koymuş olan Tunç zel gelinini de elden kaçırmamakpıtülâsyonlar ilga edilip kabotaj la'r yesi «Ross» böyledir. hakkı korunurken bir taraftan da Yalman'ı, kişilere ve temsilin bü ta mahzur görmüyor. 1957 seçimi Dernokratlar için bir Karabük izabe fabrikaları. Teks ölünı kahm savaşı oldu. Hile ile, Konusu bakımında n böyle «na«Sonuna Kadar» yazarın bu tip tününe vermeğe muvaffak olduğu til sanayii temelleri atılıyordu tehdit ile seçimi kazanmış görün eserlerinden ayrıhyor. Tam tersi ağırbash, ölçülü «îngiliz» havası zik» bir komediyi seyircimize, oAtamız Türk milletini tarihin düler. Milleti geriliğe, irticaa zor ne, cnutluluğu normal ve jtandart içjn övmek yerinde olur. Bellibaş nu utandırmadan, kabul ettirmek ezilişinden. hakaretinden kurta ladılar Atatürk inkılâplarına iha bir yaşayışta, geleneğe ve peşin h rollerden Baba'da Rıza Tüzün kolay bir iş değildi. 6 tiyatrosu np şahsiyet kazandırırken dıs si nct ettiler Daha kötüsü milletin hükümlere bağlılıkta bulan, seref bu havaya pek kolay intibak ede sahnesinde bu güçlüğü yenen, geyasette de Türkiyeye karşı her kalbinrien Atatürkü silmiye ugraş ve itibar meselesine son derece ö miyorsa da itinalı kompozisyonuy ne, Lâle Oraloğlu'nun güçlü sagün artan saygı sayesinde Türki tılar. Millet Meclisinde 400 millet nem veren, işlemediği bir suç vü la Rattigan'ın kahramanma ger natı, Kaynana rolüne ver/neğe mu ye zaferlerinin. inkılâplarının gu vekilı deSîl 400 harami kesilip a zünden Deniz okulundan kovulan çekliği olan bir hüviyet, tesirli bir vaffak olduğu renkli ve cazip seruriyle tarihin şan ve şeref dolu lahildiğine nüfuz suiistimali ve küçük oğlunun uğradığı haksızlı ifade kazandırıyor, Catherine'de vimlilik olmuştur. vekarına kavuşuyordu. Öte yanvaSma fırsatını arayıp buldular. ğı meydana çıkarmak, bu yüzden Muallâ Fırat, Sir Robert Morton'Ne yazık ki öteki roüer ve temdan iktisadi kalkmışiyle CumhuDıs yardım azalmıştı. Durmadan aile şerefine sürü!e n lekeyi temiz da Mücap Ofluoâlu. Desmond Cur silin bütünü eserin gerektirdiği hariyetin altın devrine ulaşıyordu para hast'rdılar Bnvlecf Türk pa lemek için soruşturma üstüne so ry'de Atıf Avcı, Dickie'de Ekrem vayı, üslubu ve inandırıcıhğı buYıırtta sulh. cihanda sulh parola rası düstükıc düçtü Karaborsa, j ruşturma. dâva üstüne dâva aç i Birerdinç itinalı oyunlarıyla canlamamış. seyirci de baş rolde Lâsiyle Türkive o zamanın bir r>ı?l voklusu. cıda voksulluğu. ti1 maktan, işi bir umumî efkâr mese. f tipler" çizjyor. h r e n k l i v e güze le Oraloğlu'nun gösterdiği başatürlü toparlanamıyan dünyanın raret krizleri baş gösterdi. Yurt lesi haline getiraekten, Avam Kadilmesini U r > e s e H n z e v k l e seyre rıyla yetinmek zorunda kalmıştır. imrenilen, güvenilen memleketiy dısında Türk itiban azaldıkça a marasına kadar götürmekten, hü j gı yorlar sa : Böyle bir sonuç, yeni bir sanat top di. Türkiye Atatürk ve hükümeü zaldı. kümeti müşkül duruma sokmak J luluğu için, bir defa hoş görülenin koruyuşunrta mutluluk içinMilletin nabzı olan gazeteler tan geri kalrmyan, inatç: bir ada j «BECERtKLl KAYNANA, bilir. Ama ikincisinden sakınmak deydi. türh'i tehditlerle kayıtlandı mı ele alıyor. 8 Tiyatrosu faaliyetine, artan lâzımdır. Çünkü seyircimiz, bir 2 rıldı. Yıırdun üç beş münevverini Ünlü aristokrat bir avukatı dâ bir gayretle, devam ediyor. üstüs tek sanatçını n başarısıyla yetindiTarsn bu lutfu bize çok gördü. «inesinrie bannd:ran gazeteler bu j vasıyla ilgilendirip yılmadan, uği, daha fazlasını da aramıya lü1938 de Ata'nin ölünıü ile dünyayı kavıtlara isyan etti Muharrirler sanmadan oğlunun masumluğunu zum görmediği günleri çok geribekliyen kara günler de gecikme haüse at:ldı. Gazeteler kapatıldı. savunan ve nihayet varını yoğunu lerde bırakjıış bulunuyor. di. Ikinci Cihan Haıbı her yeri Ne^ir imkânları kısıldı. Devlet ortaya okyduğu, bir ölüm kalım «ÜSKÜDAR TtTATROSC» yaktı, yıktı. Milyoniarca insan. radyosu. alahüdiğine yalan. tez cneselesi haline getirdiği bu riâBu satırları yazdığım sırada Ismilyarlarca servet mahvoldu. Mil vir ve muhalefet ile matbuata ha vayı kazanan Arthur Winslow, ilk tanbul sehri, Belediyesinin azimli yonlarca insanın istihsal verimi karet kusmıya başladı. Türkiye bakışta, Mınakyan Efen li reperve suurlu çalısmaları sayesinde, savaş ve ölüme haycandı. Bu sı karanlık bir geceye büründü. Yok tuvarından fırlamış, «masum evikinci semt tiyatrosuna da kavuşrada yurdumuzun dört vanı rtüş luk. kuyruklar. espiyonai. Vatan lâd»ı için göze almıyacağı fedamustur. Hem de tiyatromuzun tamanla çes'rildi. Yarıra milyonu a Cpphesi yaygaraları ve hükümet kârlık olmıyan bir «Bedbaht perihî gelişmesinde büyük rol oynaşan Türk genci istihsal ve inıar «a mensuDÎarının yalan dolu beyanat der» gibi görünebilir. Ama Terenmış olan Üsküdar semtinde... Meşhasmdan alınıp asker oldu Beş lanndan millet şaşkına döndü. ce Rattigan hakikati, yani haksızrutiyet'ten önce ve sonra, Doğancı sene süren Dünya Savaşı Türkiye Hic bir isyan imkânı olmıyan lığı, meydana çıkarmak ve oğluiçin hâlâ devam etmekte ve vıır memurlar karanhkta dil çıka nun suçsuzluğunu ispat etmek için çayınndaki salaşlarda Türk Tiyatdun istilâsı tehlikesi spbehivle ay rırrasına bezein ve sessiz bir «sonuna kadar» götürdüğü ve karosunun öncülerini alkışlamış oni ordu büyük rnasraflarla bnvkota girişti. Herkpste «nereve zandığı bu savaşta Baba'nın çevlan Üsküdarlılann torunları, şimyurdu korumaya hazır bulunriurul gidiyorıız?» telâşı ve korkusu hp resini. kendisine hiç benzemiyen di. medenî bir tiyatro binasında. maktadır. Bu ordunun bakımı ve 'irdi Hele Türk parasının üçte bir öyle kışiler, tiplerle süslemiş ki, Sehir Tij'atrosu aktörlerini alkışistihsal safcasından uzak kalnıas. kıvmetinp düşmesile ölüm çanları piyesini de. vakasını da melodralıyorlar. vüzünden kalkınma geri kalmak çalmıva başladı ma kaymaktan, hiç değilse XIX. Temsillerini henüz goıvnek fırtadır. yüzyıl sonlarının «Burjuva dramı» 4 satmı bulamadığım Üsküdar TiBu sebeple Atatürk'ten «onraki Olanlar \'etismiyormrjş gibi. ik olup çıkmaktan kurtarıyor. Bu bayatrosunu yoktan var edenler adhükümet yurda gerp'li kadar tidnr muhalefpti hırpalaTiava. hır kınıdan •Sonuna Kadar» da Tcı larını sanat tarihimize geçirmiş orrtıcr KaMis^n': vo tiyatrnsiırun faydalı olamamış. kalkmma dıır «ızlıjı havVıran tsnat hakkı istilacaklar ve. perdesinin her açılıozpllıklprıni. kahrsnvın'ncian çok. mu.ş. hayat pahaiıhgi srtmı«' T r ; jında. aydin Üsküdarlıların minikinrı planria kalan kişüprınrip Halk da yılların yiikleHiğj aS rl\Vj net duygularıyla anılacsklardır. *sn bezmiş ve devletten usanmış "derken h'<r t a ^ ' i a n r>.: ,?PvVt P . sn>:vali = t pgıhmlrrivlp buyıik ki?ı t^?küdar Tivatrosuna uztın bir öCatherine de, ona unıitsiz bir sevtı. Arkası Sa. 7, sü. 8 de 1 mür, devamh basanlar dilerim. kab.ie hakkım Kizuderiii i Q(j n e c manzumesi hakkmda YUNUSJVADI 27 Mayıs Inkılâbı Yazan: Imra Bilger 19601961 TİYATRO Sonuna kadar ve Becerikli kaynana AMERIKAN TIPI Battıniyt v« HalılarU Evteıinlzl modiml^tlrtnlz KADİFE MEÎISIfCAT A. Ç. Arza gelince. coktor Urey, onun bu ayiardan seksen tanesinin bir leşmesi\le viioufla gelmış olduğu kanaatindedir Bazıları ilk çarpışmada kayncşmı*. sonraları, bu ilk kaynaşi«nlara ıltihak etmiştir. 1 Lütfi Ay | SEIBERLING EN MÜKEMMELİDİR Usfün evsafı ile en cefakar lâstiktir. TRACTION LUG ALL PURPOSE KAMYON LÂSTİKLERİ KAM Hern^erde.h.maraI^^;^. zide mukemmel randıman veren bir Iâstık. I ' V " " r e n w ' «tıhlı sırtı Çamurda kaymaz. AsfaltA ^a . s l n u daha asmu ^ e aşınmaz.takviyelidir." s > Hususi Nylon orçüludür. Nylon ve Rayon örgülüdür. ,«^»S^. . TRANSRIB Y O N LÂSTsKLER! ollarda bu lâstık l
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle