16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Mayıs 1961 CUMgURİYET DÜNYA Amerika Brezilya'yı iflâslan kurtarıyor Washington, iktisadı muşküllerini halledebilmesi icin Brezilya'ya 1 milyar dolarhk yardım yapacak HÜBERIERI laos'ta durum halâ karışık Artık Yasak tBaşmakaleden devami rnnlar bırden tozumlendı. Atatürk'c sırt ^cvıren ve tnıllettPtı kopan çuruk vonetıtn ıkı saatte pakctlenmı* ve gereklı ı»lem vapılmak uzere bır u n a konmuştu MUSTAFA KEMAL dağlara koşuyordu Dcni/, durgundu Mayıs m 19 unda, Gök açık ve mavi Ufkun ötesine kayan gözler masmavi, Büyük düşüncenin derin sessizliğinde Dağlara bakıyordu uzun uzun, Sonra bir sabah gıincşi Hafif ve ılık, Salıilde umutla bekleyen Gün gönnüş, cefa çekmiş kalabahk.. Ve bir küçük tekne Koca yükü ile sularla bir, Yaklaşıyordu karaya Ve topıak ba.şlıyordu Ucun Ücun Soluk alnıa\a... Sarı saçlı kahraınan Yitirmiş gibi yavukluyu «Güneş ufuktan şimdi doğar Yürüyelim arkadaşlar» diyerek Kan, ter içinde koşuyordu, Vc yankılar sarıyordu Çamhbel'den ber yanı Bir eşsiz baş dağlara koşuyordu Kurlarmak için Vatanı... Cenab Ozankan ' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII! Hddıse/er Arasınde Bugun Turk geııçlığı mıllı kurtulus zaferıııin muıdpsı nian 19 Mavısi vureSının olaıır.» bevecanı ı!c hurnvet ıçınde hutlavc, Bundan kırk ıUı \ıl o'ic? husın '»amsunda karava avak basatı Mnstafa KeWashmgton, 18 (AP) Amerıkamal, tanhımızın hıc hır anmda nın, iktisadı muşkuller ıçınde burastlanmadık agır KoMillarla çarWashıngtoıı, 18 (rred I Zusv bılan vdzj,eı,ıneleııi]e ıhtı mıvatagına ve Gunevdoğu A^vavı lunan Brezılyaya çok genış olçude pısmak zorunda olducunu bılıvormal vermemektedırler Komunıst komunıstlcıe hedıve ctmek nıjevardımda bulunacağı, çarşamba j dırıjor) Buradakı diplomatlar 1 du. O son derecc oluniMiz kosullaCenevre Konfeıaıısı Laos'u taraf programının mutddkıp sdfhdsını tınde bulunmadıgına daır taze tegunu açıkîanmıştır. rı hırer hırer deaıstırniPk Turk sokabıldıgı Guney Vıetnam ve Tavland gıbı mınatlar vermektedır Hemen hemen ıflas halıne gelmış sız bir devlet hahne mıllotını ıcuıe v uvarlaııdıSı felatakdırde bunun bır muaze telakkı komsu memleketlere kdrsı kebifle^ Pardlel oldrdk Osıo dd son mu ket ucurumundın Kurtarmak çeh ılunan 65 000 000 nııfuslu memleNATO ketı muşkul durumundan kurtar edılecegını ılen surmektedırler 1 tmlecek tecavuzlerde kullanılmak tad toplantılannı \apan lâve ettıklerıne gore buna sebep uzere Laos ta kuvvetlı bır u» kur Dı>.ı^lerı Bdkanldiı da Gunevdogu reknordu mak ıçın Amerika 1 mılvaı dolârAsva Kırdllıpınddkı dusmanlıkld maktır Devrın akıllı kısılrıı <<rasıııda \^s;a gıbı bınlerce mıl uzdktdkı lık bır vardımda bulunmaja karar rın, umumıvetle zannedılenın akIste bu \uzdendir kı Cenevıe bolgelerdekı gelışmelerın Avrupa taturU c ınannınanlar roğnnlııkta v ermıstır Yardım, Brezılvanın tesıne, kendılıgınden vucuda gelmış Konferansına gelmıs muhtelıf mem meselelerıne bikı sıkıva bağlı oldu ıdı. Fakat \taturk sozunu kırprlue muvazenesı meselelerını halolmamasıdıı Dusmanhklar hakı leket temsılcıleıı Laos un taksımı ğuna karar vermı^lerdır Bovle bır maksızın tehlıkelı seruvene atılle matuf bulunmaktadır mıvet sahaldnnı genısletmek gave nın hdlıhazırtia Batılılarm umıt karar Amenkan re^mı şah^ıjetle maktan tıakınmadı Çunku o ılkın Brezılvamn baçlıca altı Avrupa sını guden komunıstlerın tefeıru edebıldıklerı en ıvı hdl çareM ol rıne gore Asjaja joneltılen komu mıllcte ve sonra da nnllctın haklı memleketıne onemh borçları bu atlı kemırme *trdte3ilerının bır duğunu nzel muzdkeıeleıde bırbır nıst tecavuzlerıne karşı muttefıkle dâvasına ınanıvordu Ru <,ıftc ıı lunmaktadır Bunlar tngıltere, safhdsıdır Komunı tler her zaman lerıne sovlemektedırler Bu durum rın ıibırlıgmı artıracaktır Mazıde nan<, Cumhurıvet Tıırkıvesınııı tuAmeııka Cumhur NATO kendıleııne çok uzdk olma l.enmez havat kaviMklarıdır. Ala1 ran«a, Batı Almanva, Itaiva, Bel vaptıkları cıbı knntrollerı altind avnı zdmandd ııka ve Holanda'dır Yardımın 600 a'nidğa a/mettıklerı Laos'ta ılk başkam Muduııı Johnson un Gu "=ı dolavısnlc Asvadakı komunıst turk'uıı ı^ıııden vuruv cn cem kut ıhon dolârı Mıiletlerarası Para adım olarak halk drdMna tedavısı nevdoğu Asvava vapmdkta oldugu tehdıtlerını kavıtsızlıkla karşıla saklar Turk toplumnnıı lâvık olseyahdtın mahı>etını de nrtavd kov maktav dî T onundan japılacaktır Hazıne Ba ımkansız avrılıklar «okmıışlardır duju ıicrı ınsaılık du»cv ıne her Strateıı o kadar mukpmmel bır maktadır Johneon Gunev Vıetndm Kanı Dıllon, «Brezılva'nın onemı ve çıın hır adım d^h» ^ aklastıracnkVVashıngton lu dıplomatldra gore, lardır \taturk ten uzaklasanları l UMiklugu, memleketın başansını «ekılde ıslemi'stır kı Washıngton' ve bolgedekı riıger memleketlere Amerıkanın onları tek basına bırak Bdtıhların ancak sırtlarını kuvvet heklıven akıhet daıma karanlık ohutun Lâtın Amenkava etkı saglı lu diplomatlar, komunıstlerın ka lı bır savaş gucune kı halıhazırlacak ve mıllct hunları affetmıve\ acak dereceje çıkarmaktadır » deda mevcut degıldır davamak sıımıştır. retıvle Cenevre Konferan^ında va cektır Cene vre Konfer ansının başarı ihtimali çok az NVashington'lu diplomatlar, müzakereler Laos'un tarafsız bir devlet haline sokulması ile sonuçlandığı takdirdc, neticenin bir sürpriz telâkki edileceğini belirtiyorlar assıada mubakcmelerı artık zırvesıne vardı Menderes ve avenesının memlekette muhalefetsız, basınsız, tenkıdsız ve hurnvetsız nasıl bagdaş kurup oturmak nıvetınde oldugunu okunan Grup zabıt ları eosterıvor. İnsanı nıahzun eden, oattı umıtsızlıge dusuren cıhet, memleket ıdaresını ele almıs, çoçu okur >azar, hatta vuksek tahsıl sahıbı kımselerden kurulmus bır sıvası hevet olan D P Grupundakı mıızakereleruı. tıılıımbacı kovusu değıııl. adeta eskıva vataiında ıorusur gıbı sevler muzakrre etnıış olmasıdır. Bır Basvekıl. kalknor memlfkeiı ıdare edemedıSını şu sozlerle ıtırat edıvor: « Mprnleket kabılı ıdare olmaktan çıkmıstır |sler (.oktan lâçka olmustur. Adlıve ıslemp/ halr eclmıs. ıdare ar/e dıısnıııstıır. >latbuat mulnlpfctlp bırlıktp bır hivanet makıııesı kurmus. Hukıımetın tek basına bır !>ev vapmasım ımkan kalmamıstır. \rtık laf verıne tedbır almak zamanı gelınıstır Gel bakalıın Ismet tnonu gel bakalım Semsettın Gunaltav. vaptıklarıııın besabını ver. Bunu Meclıs vapamaı Bunu TahkıUat Komısvnnu vanar » Dedıîı zaman karsısında 400 kısılık Gruptan bır kısı çıkıp da bu derece ac/e düsmu. bır hukumet ıktıdarda duramaz MadPtn kı vaparoıvorsun, ıstıfa e t ' demedı Dıvemezlerdı. tçlerındeıı bır kısmı bu vapılanlara tar.ıftar driıldı. Gızlı çızlı eelıp Iii7f dp sovlerlprdı; ama korku' Mpnrlorps knrl ıısn. Ekmek korknsn spı ılmemck korkusu, hıılâsa karaktpr zaafı yuzunden a£ız açmazlardı. Menderes m bu sozlerınden, çevırmek ıstedıiı dolabı anlamıvacak olanlar vardı.. fak ıt anlivacak kadar zekı olanlar da az defrildır. Adam memlekette rulıım vapacak, dıktatorluk kuracak.. sunn buna vok edecek. fakat Meclıs VP T,ıbkıkat Komısvonunu AlPt ı.'drak kullanacak. Kazara bır sualp maru7 |.alırs,ı Ben vapmadını MPCIIS \r Komısvon vaptı' devıp rllerıııı vıkıvaraktı. \ma \IUh a M î i ı n flolav tırdı. Su MPCIIS /thıtlırıııın ele (teçmesı vok ı n t ' Butun mA«keİPrı düsurdu Perdevı Kaldır'lı Sımdı herkesı hılıvoruz Y Perde kalkınca Rusya'da bir uçak kazasında 4 general Öldii Mo=kova 18 (a a ) T a " A]an<mm açıkladıgına gnre Rusvada v tıku bulan bır uçak kazasında 4 generalle bır albay olmuşlerdır ölenlerın ısımlerı çunlardır • Generaller Kolpakçı, Prevertkm. Gofe ve Morozof. Albay: Kıklovski . Castro esirleri satışa çıkardı Diktatör, Küba'ya yapılan çıkarma sırasında ele geçirdiği 1,000 istiiâcıyı 500 traktör karşılığında iade için Amerika'ya teklif yaptı. Sırketımızın kuruculanndan ! P SELÇUK Vapuru tşletme«i HaskoT Amonvak. îzmlr Oksıjen Ruz vo Aslt Karhonik Fahrikaları sahiplerfnden Çok Acı Bir Kayıp Nevv York 18, (Radvu) Kuba dıktatoru Fıdel Castro, bugun Havana'da çıftçı ve zıraat ısc,ılerıne hıtaben voıdıgı demeçte Amerika' VEYSEL AKBAŞOĞLU anl olardk aramizdan avrılrnıçtır Cenazeel bugün cuma namazını mütaakıp Kızıttoprak Zfllıtüpaşa camiınden alınarak Karacaahmetteki aile makbereslne bırakilacaktır Tanndan rahmet dilerlz Celenk gönderJlmemesl rlci olunur Versel . Salt Akbaşoğlu Kardeşler Kollelctıf Şirketı Tiirk Yunan Komisyonunun bir kararı • • Alenî Teşekkür Eşımin amelıvatım muvaffakı \etle vapan îstanbul Çocuk H n tThane«l Doğum Servisl Dırek1nrÜ Op Dr Atinada yapılan kültürel müzakerelcr neticesinde, okul kitaplanıtın iki menıleket arasındaki dostluk zihniyetine uygun tarzda yazılması hususunda mutabakata vanldı Atına, 18 (Hususî) Bır muddet evvel burada toplantılarına başlıvan Turk • Yunan kultur komısyonu çalı^malarını tamamlamış bulunmaktadır Goruşmeler sonunda \avmlanan teblığde, ıkı memleket unıversıtelerı arasında daha sıkı bır temas kurulması luzumu, arkeolojı 'ahasında ıkı memleket uzmanlarının toplantılar vapmaları sanat, «por ve turızm alanlarında ışbırhğınde bulunulma^ı ve okul kıtap larmın tarıhı gerçeklere rıavet et mfklp bpraber ıkı memleket ara j «ındakı dostluk zıhnıvetınp ııvgun »ekılde kaleme alınma'sını teıçın gpreklı tedbırlerın ıttıha'i hu^usunda mutahakata v a rıldıcı belırtılmıştır Komısvon gelfcek toplanti'inı 1"62 de Ankarada vapacaktır Turk Yunan kultur komısvonunun calışnalarını tamamlaması muna^ebetıvle dun akşam Atına Buvuk Flçımız «ıdnan Kural komısvon uvelerı ;erefıne Buvuk Elcılıkte bır koktevl vermıstır Emır Necib Atakan'a Rervfs Mutehaifsısı Op Dr NEZtHt ORHON a <nrviB asistanlanna ebe ve hem "ırelerıne ve personelme gaze tcnız vaoıtaolvle minnet \<* çük nnlanmı sunarım Mehmpt Dnnme/ < OPERATÖR • ÜROLOG bır 1 min \ T9 Mavıs BaTramı Türk gençlıpacakları tazvık Laos takı nıvetleğıne kntlu oisun' rınden konıunıstlerı v azgeçııebılır Yanı komunıstler, Laos'ta mukabıl NADIR NADİ bır muttefık taarruzu ıle tehdıt edılmelıdırler Gerçekten tarafsız bır Laos devlllllllllllllfl Mlllllllllflll letının kurulmasına nza gostermek, komunıstler tdrafından bır rıcat telakkı edılecektır Evvelemırde komunıstler Laos'ta sımdıkı durumlarını jaglıyabılmek ıçın 7 senedır savaşmaktadırlar Tarafsız bır Laos'un varatılması, komunıstlerın tutmuş oldukları muharebe hatlarını tasfıve etmelerı ve halı+ 19 Mavıs munasebetıvle hazır durumlarından vazgeçmelebugun gosterıler vapılmamışrıyle mumkundur. Zaten komunıst tır Ancak Atıf Benderlıoğlu va yaptıgı garıp bır teklıfteıı bnh ler, tarafsız bır Laos taleplerını, vaptığı bır radvo konuşmasetmıştır Anlattıklarına bakılırsa sında gençlerm bayramını Castro, Washıngton a, «eçen aykı bır fatıh edasıvle konuşmak ve hakutlamış Bavar Menderes ve çıkarma haıeketı sıu=ındı cır e reket etmek suretıyle zayıflatmışKoraltarı ^aat 0 da Anıt.Kadllen ıhtılalcılerden 1000 ını, b 0 lardır Mesela Kızıl Çın, hukum O hıre gelerek Bakanlar Geancak Amenkan traktoru ılo de,'i'n.evı surmekte olan çıkmazdan nelkurmav Bd^kanı Örfı ldallerı surmuştur Dıktaloı, 1000 e Amerıkdnın Laos'u desteklemekten re Kumandanı tarafından *esırın arasında, dujuk dıktator Ba vazgeçmek ve askerı muşavırlerını lâmlanmışlardır tısta taraftarlannın bulunmıvaı.a • gerı çekmek ";uretıvle kurtulunağını da açıklamıştır. Son olarak bılecegını açıklamıştır Bu arada Ankara C Mud. bazı mevkuf dın adamıannın, ucBır Wa>=hıngtonlu dıplomat, «7 dpıumumı^ı Başmuavını Nusret talep edılmeden Amerika ya senedır devam eden tecavuzlerden let Iran tarafından ımzalaiade olu'hacaklarını kavaptmıştır. •îonra, tarafsızlık statu^une rıayet nan bır vasak kararında, ö r olunacağını kım bıze temın edebıfı Idarenın Anıt.Kabrı zıvaFıdel Castro, Kübalıların ne lır 7 Üstelık komunıstler, bır askeret ve donuş sırasında cereyıyeoeğinı tesbıt ediyor rî mudahalenın ıktıdarın kendı lehv an eden olavlarin neşrının Key West (Flonda) 18 (A P.) lerıne el değıştırmesıvle netıceleve resımlennın basılmasınm neceğını de pekala bılmektedır» Kubalıların hayatlarının bır çok vasak edıldifjım bıldırmıştır safhasını değıştırmış bulunan F ı demıştır Bır zamanlar yapılmış oItlllIIMIIIIIIIIIMMIIIIIMIIIIIMIMM del Castro, şıradı halkm ne jeme lan teklıfın aksıne Kamboçya ve sı lazım geldığıne de karışmakta Burma, Laos'un tarafsızlık statudır ve venı bır yemek lıste«ı tan sunu koruyamıyacak kadar zayıfzım etmıştır tır Dun gece Key West'ten dınlenen llgılıler, bırçok bakımlardan Lave gorulen bır televızyon konuş os'un Avusturyadan tamamıyle masında Castro, kıtlık çekılen ba farkh olduğunu ıfade etmektedırzı gıda maddelerı yerıne baska ler Boylece, bazı çevrelenn hayal çevler jenmesını ıstemış ve sığır ettıklerı Laos ıçın Avusturya tıpı etı yerıne Kubalıların tavşan etı tarafsızlık ıhtımallen de suya duşyemesını ıstemıştır mektedır Evvelemırde Avusturya' Yaptığı konu^masında Caatro, da sıyası ıstıkrar, Laos'ta ıse keş«Bır tavşanın bır sene ıçınde veya mekeş hukum surmektedır Avusona yakın bır zamanda bır ınek turya, Rusyanın çekındığı NATO ten daha fazla et ıstıhsdl etme tarafından korunmaktadır Laob kudretıne malık olduğunu oğren i";e dost savaş guclerınden fevkalâdıgım vdkıt cıdden hayret tttım, de uzaktır Laos ormanları, Gunevbu fevkaldde bır şevdır» ricmıstır doğu Asvadakı ve Kızıl Çın taraKubahlar, Ca^tro'va gore, ınek fından vetıstırılen gerıllacıların fayerıne keçı sutu ıçmelıdlrler alıvetıne son derece mu>;aıttır Facastrğ Keı,ı ^utunun daha laıli kat nızamı bır ordunun orada her vağ ve proteın ıhtıva ettıçını soy hangı bır faahvet gosterme":ı ajnı nıspette muşkuldur luvorlar» şeklınde konuşmuştur 27 Mayısa doğru.. Geçen yıl bugün Günün Konuları Tarihte Kore Yazan: HASAN ÂLİ EDİZ 1 Dr, Süreyya Atamal Sıraselvıler 103 4 (Taksım) S 1619 Telefon : 44 57 44 V EFA T Surmene eşrafindan merhum Hacı Recep Kendı ve ınerlıume Guller Hanımın oğulları, Sejare Akbaşoğlu eşı, Selçuk Yazıcı ve Ertuğrul Akbaşoşlu'nun babaları, Husnu Fuat Vesılc Saıt, Mukaddes Akbaşoğlu'nun kardeşlerı, Rıfat Arıman, Şevket Tekın, Sacıt Oztamur ve Kudret Baîokutan'ın bacanakları Kemal Yazıcı'nm kayrnpederı ARMATOR Dısarıdaki IıırM TURKLER gplme^ı ıçın o r a d d k n P \ ı t a n ı t ı r 17 Ivı \hlâk Dernesı ÂYİNİ RÜHANÎ BEBEK Acılıs tehıı etnıı^fır uı dıltrı/ BFBFK'te I dnınnıi1» bp^'ekrfr Lrll MARKO Colakoğlunıııi ^fdtnitn Uırkınci gtlnüne te=H duf eden 21 Mavıs Pazar günu = aat 10 "0 da Şışlı Rum Mezdt Iık kılıae<!ınde a\ını ruhanı vt MİnııdJ kabul tertıplenmıştır KPndısını se\enlerın hazır lu ı ııımdldrını rıca ederız l=ı Marıka Çnlakoglu K ıdeçı Stelvo Colakoglıı VEYSEL AKBAŞOĞLU snı o'arak Hakkın rahmetıne kavusmugtur. Cenazesı bugunku 19/5/1961 mubarek cuma gunu oğle ndmazını mütaakıp Kızıltoprak Zuhtupaşa Camımden kaldırılarak ebedi ıstırahatgâhı olan Karacaahmet tekı aıle kabnstanına defnedılecektır Mevlâ rahmet ejlc Çelenk gonderılmemesı rıca olunur AKBAŞOĞLU AİLESI İsfaiabul Gümrükleri Başmüdürlüğü GEUPUNDÂN Liııs v e r m k t d i l d i ı f i . i t k ı v m e t l e r ı v a z ı l ı p ş v a l a r ı n 2'6 / 1961 t ^ ı ı h ı t l c l<*at II» dd l o p h a n e N u s r e t ı v e c a m u b d l o n u n c 1 ı aı k uı n ı u d s u r e t ı v l e s a t ı ş l a r ı m n y a p ı l a c a ğ ı v e t e m ı n a t ı n ı n 1/6/1961 g u n u n e k a d a r k a b u l e d ı l e c e ğ ı ı l a n aıkasmdd olunur. (24774) s.ılı>, K u (i0 478 y.'J •MJ ıiili L>vjnın cınsı Mıktarı D Kılo 13) 13960 Kıymetı Lıra Kr. Temınatı Lıra Kr. 765 2100 R65 R075 1000 IHı O O 50 00 00 4mban l ^ t u ı a < 1U15 ddet > b m m Iık sıcdk ç e k ı l ı n ı ş d=mır ç u b u k B u \ d r ı l r k t d k u l l a i ı l d n n e b a t ı m i d d e l e r d e n kına ^ ı c a k ç e k ı l m ı » d e m ı r ıubuk b m m I ı k f ı l m a ^ ı n U e m ' i d e n b u l ı a r kd/< ııı r l p k t n k a k u m u H l o r u (CiO a d e t ) K c ^ p l e d ° n t e k n ı l ıİPirif k u l l a n ı U ı evıa lAKb doku 26î! 10^80 ll'<ı> 4.b 2 >r ) 442» 94T R775 00 Haskoy 64 Haskoy 64 Salıpazan 4 Haskoy 64 C Altı 62 E Ö 11 h Ö 12 Galata 20 Galata 20 Galata 20 E O 12 L. Altı 6i fsım vazmava elım varmnnr Ne kuzul.irın rakal nldukUnnı aııla1°1U vılından 1945 Mİıtıa kadar jık durumu onu, tarıh b^vunca, dık Helr Menderes ın halı Turk Kore, tam 35 vıl, kendı^ınden hıç çalkantılı bır jasavışa mahkum hâkımlprı hakkında bah'ettırmecîen «unutulmu«» ul etmıştı HakımİPrın kaatılı nlmak ıske« hahnde vaşadı Ama, 1?45 \ ıAmenkan v azarlarından Ohver ten hılr drcıl' demıs olınası ddalından sonra, «ankı «ıhırlı bır değ Robert, «Unutulan mıllet» adı almın anaHan dofrna bır Mt< lu nU nek dokunmuş gıbı bırdenbıre, bı tında vavımladığı bır eserde, Koducıııııı gnstprıvor. rıncı plana geçıverdı Gun geldı, relıleirı, Mıladdan uç bın yıl once \ c Mmdı butun bu snzlere karÜçuncu Dflnva Savaşının burada buyuk bır medenıvet kurmuş, çok patlak vereceğıne ınananlar bıle eskı bır mıllet olarak vasıflandır O 7amanın huvıık tppssuru oldu mıştı Içındp falaıı fılan ıtnı spvelıBu son 15 vıl ıçınde, kısa araGerçekten de Kore'nın buyuk vor. Grupta bovle lâflar t'drıı bu lıklarla, çeşıth hâdıselere sahne o komşusu Çın kadar eskı bır mede derecp cânıvane fıkırlrr hpsip' ılan Kore, bır kaç gundur yıne, nıyetı vardır Yuz vıllar boyunca nı açık açık sovlnen bu adamın dunyanın dıkkatını kendı uzerıne bağımsız olairak jaşıvan Kore, za kafasına su 100 kısıdeıı hırısı ıı .ıp çekmıs bulunujor manla, bujuk komşusunun mad bır sev vıınnıamıs oldnSum sasZaten Kore'nın coğrafı st'rate dî mânevı nufuzu altına gırmek mamak kahıl değıl. ten kurtulamamış, onun gelenekMenderes'ın, me'nlekeltc ıtfarelerını, hattâ yazısını benımsemek nııı halı acze dııstocııiKi ıtırtf ı t • zorunda kalmıştır Bunun tabıı bır mesı 28 nı«in l'Wo dı genOrnn sonucu olarak Korehler, ıç ışle sokaklara dokuli'i) «Mcndpri'^ ıstırınde bağımsız savılmakla bera fa'» dıve hağıırmaiarııu'a ı>" U^dar ber, Çın împaratorlannm hımaye haklı olduktarını xnnradan da sınde yaşanışlardır Kore Kıral olsa, çostermıs olmi^ı baUıınındanları, kendı memleketlerınde, tam çok savanı dıkkattır Kvti. tehlıkpbır bağımsızlık ıçınde vaşamakla vı eormusler ıhtılâl ve a^aklaııberaber vıne de onemh olayları, m ı n sczmısler ama nprrdpn ne bağlı bulundukları Çın Irnpararaman geleceğını kesfedememıs, toruna bıldırmek, zaman zaman help tedhırlerını çok vanlış seç onlara ağtr hedıyeler sunmak zo mısler... runda ıdıler Kore'nın kendı orduTurk mılletı, on yıl kendısıni su bulunmakla beraber, memleketın sa\unma'i ışı, taınamıvle ıdare etmıs olanların np fıkırdct. ne kumasta adamlar olduklarını, Çın Impaıatorlarına ve Çın orduî assıada muhakemelerındp oktınaıı suna aıttı eızlı Grup 7ahıtlanndan anhımıv Çmın Kore uzerındekı bu rakıp tır. Hala hu adamlara hel baı:!ı « z eğ°menlığı, XVI ıncı vuzyılın vaıılar varsa avnı surluiuk psıMosonlarına dogru sarsılmağa başla zu ıçınde olduiıına şuphe edılmedı Tarıh sahnesıne çıkan \enı, genç ve cenkcı bır kuvvet, zaman fî ıriaresı. butun takım zaman denızden Koreve akınlar taklavatı ıle memİPknt m u p « e u • vapıvor, butun kıvı şehırlerını a lerıne ve ınsanlari nmsaiHt ollabıldı&ıne talan edıjordu mııs bır serırler (ophıhıtn ımıv. Bu cenkcı, bu guçlu mıllet Ja Bunu ele ceçcn Grup zabıtlan en belıe sckılde ortava kovrnnsttır. ponlardı Hrr hırımi7in VP nifnılpkptüi ne Gerçı Koıehler koru\uculan otchlıkelpr gecırdıiıııı sımdı a n l ı . lan Çınhlerın jardımı ıle, 1592 ve voru7 \aııı hnnlar dp\ nlııipiTiıs 1598 vıllaımda Japonların taarruz olsalardı ha\atH l,ilmı« olanl ırılarını puskurtmege, onları denıze mi7 kımbılır hııi!:ı kalpcl» M><J dokmeğe muvaffak olmuşlardı A toplanma kamplarında <,tıru\ pcekma, bu başarı geçıcı ıdı Çunku tık Mlah sakladı Çın de artık ıhtıvarlamış, kendı B FELEK başının kajgısına duşmuştu Soaıurge avcılığına çıkan Avrupalılar, Kore ıle beraber Çının de kap sını çalmağa başlamışlardı Bu davetsız, mısafırler arasında Ru«ja ıle Japonsa, cografı durumlarından faydalanarak hepsınden ılerı gıdıvorlardı İktisadı se bepler dolavısıvle, Vdğmacılık ve somurgecıhkte otekı devletlerden gerı kala n Japonva ıle Rusva, kav bettıklen zamanı kazanmak ıçın buvuk bır şıddet ve acelecılık gosterıjorlardı Japonja, Çıne, Rusvava ve da Orfı Idaıe maKaraları 'arafınha başka jerlere «aldırmak ıçın dan vurutulmekte olan bır tahkıısoğuk algınlığından Korevı bır sıçrama tahtası olarak kat dolavmvle Tanın gazete^ı fıkkullanmak amacını guderken, Rus ra muharrırleıınden Azız N'esın Imütevellıtbütünadale va da, Pa^ıfık Okvanusunun kal ıle avnı gazetenın Ne^rıvat Muduve sinır ağrılannı ve sızılannı I bıne bır tabanca gıbı çevrılmış o ru Îhsan Ada dun gece Emmvet lan bu jarımadava avnı maksat Bırıncı Şubesınce derhal teskin eder nezarete alınlarla goz dıknış bulunuyordu mı^lardır i baş, diş, nezle, romaKorenın •somurgeleştırılmesınde Orfı Idare makamlan ıkı gd/een cıddı adımı Japonva attı Bu tecı hakkmda vurutulmekte o"<=n Itızma, sıyatık ve lummudafaa^ız memleketı savaşla kor tahkıkat hakkında herhangı bu abago ağrılanna karşı faydalıdır kutarak 1876 da Kore ıie bır and çıklamada bulunmami'slardıı laşma ımzaladı Bu andla^ma ıle O • »l Korevı Çın eğemenhğmden ckurtararak», sozde «bağım^ız» bır hale ÇiNKOSAÇUKİDİ getırdı Japonyamn bu davranışı, Sıclırın keşeklenmesini yafbnnasım somurge peşınde koçan otekı dev Arkası Sa. 7, Su. 3 te ADALE AĞRILARINI teskin etmek OPOIM bakımından faydalıdır OPON günde 6 tablete kadar alınabilir Azîz Nesin, îhsan Ada nezarete ahndılar «IfOlTıO.RS, D İ Z E L DENİZ MOfÖ*R"LA'RI nid ( e z ^ a h l d n iı,ip M4hl drtet» O ı ı n e m d k ı n d ^ ı a k ' d t n ı < *> tsk m\ ka>;arMz v a l ı n k d t p a m u k ı p ' ı g l V o l k a n u e f ı b r o d d n * ı ı r n ı a m u l a t (2M a d e t ı 940 demırden S850 no $non nn 10500 oo 4fi3 (in o92 3 00 30000 00 R77 S O 12(10 00 1575 0 0 4 'Uh '44. y41 *ı 40(JD 1028 1HI4 Q d n k u m d m a k ı ı i d M dk dtnı (500 a d c t ) ">tnp ı »ret l a m L v h d e m ' r d t n p a n t a l o n u j v a ı Tnıtid n ı a k l n d i ) (1 aı!<l) Dıkı. m a k ı n s s ı I m ' k n c l " n n ı . t a m ' 1 ! o l u p ç a l ı T m a z v a? ı v p t t e d ı r 149 dd>=t) *>aır r n u o t a h z a r b r ^ ^ D e m ' r d e n p r o f ı l ke<.me m a k m a i {2 ad«=t) o t o b u s ( L a ^ c ı a m j r k a i motoi" ç a t l a k , radNO, k a l o r ı f e r mevcut >;ofor ddhtl 50 k m l ı k M o t o r N o . 030360 T^irajı h d z ı r l a m a ğ a mahius, m a k l n e l e r ı n a k s a c ı (500 kilo^ l a d e t la^tik t e k e r l e k h l o n ı o r k 3700 •Wl 7800 3974 Ade» 1 kavıt't ^rıa 1119 i^ "88 4T 4500 00 n ı%eoo on 48708 100000 d3ir 1Q0 00 2340 (10 73"5 20 Z Z S Bunu 1 Burnu P 3 00 00 ı soon nn 912 " TEDIYATTA KOUYÛK Yedek'pırça m e v c u d u j e kusursuz S E R V İ S 6085 00 belge Hasko' «4 Depommdan derhal teslım ^J' . ı tırak ^denlprr^pn Tıcjret, Sanavı v e Ziraat Odalan
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle