11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKÎ 19 Mayıs 1S5İ uıııııııııı İngiltere'de yakalanan son Rus casus şebekesinln içyüzü ııııııııııti Nasıl Sovyet Casusu olduk, neler yaptık? [ = H. HoagbtonI[11111111MII[M111 Çeviren: M. Kunt | | | | | | i = İ Memleket Davaktrı | ıııı=ıııııııııııııııııııııiMiııınıııiiiııııııııııııııımnııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii=ıııı HEM Actkh şey n Beledıyeye bazan lçimden acımak geliyer.' Bütçesi tstanbul şehrine yakışacak kadar kabank oldnğu halde, yorgamna (öre ayağını uzatmaıına İmkân verilmemesi yiizttnden hiç bir zaman iki ucunu blr araya getiremediği için değil; tstanbulun imarı gibi parlak bir işl îıtanbulun tahribi şekline sokmakta vasıta olarak kullanıldıfı, bunun bütün günahını cılız omuzlarına yüklenmek zorunda kaldıgı için de değil. Bunlar hem maddî, hem mânevi, çok güç taşınır yükler. şüphesiz. Ben Istanbul Belediyesine blr tek sebepie aeınnı. tşlerln en raüşköia ile, en çaresi bnlanamıysnı ile ağraşmak mevkiinde oldo|u için. latanbal esnafmın pi ileri ile uğraşmak, tnkira mihal vok,,lstanbül esnafının çoğu piatir. OnB bu plslikttn vaıgeçirmek evveli pisliğin ne nldatunu Bğretmekle kabildir. Bn da kolay 1* detildir. Para eezaıı, dfikkân teşıab Sapatma cezası, hattâ ebedlyen kapatma eeıaıı Iftanbul esnafını yola ?etirme|e kaft detildir. Dün gazetede, Beifdiye labıtasının, tktlsat, tktisadf Mnrakabe ve Hal MUdörundfn mfirekkep bir heyetin manar, kasap ve fınnları kontrol etmeleri netieesinde altı esnafa para ve kapatma erıaııı Werlldifl haberi vardı. Bunların suçunnn ne oldufnnu bilmlyorum. Beiki fahij flyatla mal satma, belki hamur ekmek çıkarma. belki pislik. Fahi* fiyatla mal aatanın dUUkânını kapatmak belki blr ibret dersl olablllr. Hımnı ekmeh çıkaran fırıns, ecıa yalnyla belhi mâni olunabilir. Ama pisliği hiç bir tedbir Snliyemez. Çünlcü pislik, tıpkı bunun akıi olan temizlik gibi, yaradılıs, anlayıs meselesidlr. tstanbulda vaktiyle bir kapalı fırın vardı. Sık sık ttapanır. bazan eünlcrce. haftalarca kapalı durrudn. ömrü bByleoe kapanma cezalariyle geotiği için olacak, bu ismi almıştı, HattS kapalı fırının bulunduğu semtin adı bile bn idi. HSlâ da bu isimle anılır. Şöhretl siz anlayın artık. Bir gün. pisirdigi ekmeklerin hamurunu, bahçesindeki yesunlu, kurbağalı havuzun snyu " e voŞurduîu için kapanma cezasına çamıldığını öjreninee, bir müddet ekmek yiyemez olmu'tum. Kanalılığı. Isim olarak alacak derecede Sdet edinmiş bu f'rın sahihinin temizlik telâkkisini varın anlayın artık. Bir voçurtçn hillrdim. Tablasında dalma kaymak sibi pırıl pırıl vofturtlar bulunur. müsterinin ağzının «uyunu akıtırdı. Bu pırıltının sebehinl, bir gün bu voğurtçuvu, çeşme başında. ayağından çıkardıiı yfin rorabi ıslatarak tepsisindeki yojhırdnn kaymaSını tcmizlerken çördüğüm raman anladım. O gfln bugün, ne zaman tepsi voğurdu görsem. midem bulanır. Dün bizim kanının önünden blr adam eeçti. Basındn blr sepet, aepetin içinde lümrüt veşill can erikleri vardı, Adam yalın ayaktı. kundnrslarını eıkarmıs. erlklerin flstflne koymugtn. Kunduralarmı eriklerle heraber başına giyen hu erikçi de beni rrikten ebediyen tiksindlrdi. Bu kannn. nizam, ceza Isl deSil. terbiye Isi, zihniyet lsl, temiılitin mânasını anlayın işi. Temİ7likten anlamıvana, temizli6i anlatmak deveve hendek atlatmaktır. Belediyeye acıyorum. tstanbullnlara daha fazla. Hamdl VAROĞLTJ Korkunç bir dâvet de halledilmesiHatırlanacağı ü 1 Yazan nin durumu değişzere, geçen yıl Kalbim korku ve endişe lle do rı söyledi: «Houghton sizden memtirmiyeceği de pek ekim sonlarında lu olduğu. halde yarı tenha so nun değiliz. Vaktimizi ve paramıSon yağan yağmurlarla Elmalı yayınlanan güzel bilinmekiki kağın koruyucu karanhğında yal zı zıyan edıyorsunuz Son defa bi bendi, 45 milimetre vükselmıştir. tedir. Üniversikanunla gerek ü nız başıma bekliyordum tngıltere ze temın ettiğiniz malzemenin hiç. îlgilüerden öğrendiâinıize göre, niversitemizin öğtelerimizde ilim de Sovyet casusluk işlerini idare bir kıymeti yoktu. Elmah bendine topianan y n i su retım aaı altında yapılan başıboş, darüyeleri arasında, gerekse eden meçhul adamla ilk defa buHoughton. çok ciddî bir durum larla şehrin ancak bir iıafta idare Üniversite Kanunu üzerinde bazı kü şu soruyu sornıa* v« cevapia madağın ve netıcesı meşkuk çalışrada buluşacaktım. da bulunuyorsunuz. Memleketinize edilebileceği ifade edilmiştir. değişikhkler yapılmıştı. Bu deği rını araştırmak için ktndımızde maların hali ışin içinde olanlar taKaderimı tâyin edecek olan dâ ihanet ettiniz, burada dostlannız Bu durumda. yeni yağmurlar şikliklerin daha ilk günden itiba hak görebiliriz: Acaba ünivertite rafından pek güzel bilinirken, nok Tet posta vasıtasiyle Dorest'in yok. Artık bizlere dayanmanız ge yağmazsa, şehrin susuz kalma ren halk oyunda uyandırdıgı geniş nin herkesçe arzu edilen mükem sanları gıdermiye çalışacak yerde melliğe Ulaşmasını önliyen aksak ılmın bayrağını savurarak ortalığı Weymouth semtindeki evime gön rekiyor. Sizi yalnız biz hımaye e ihtimali, ortadan kalkmamıştır. yankdar, bilhassa basında ve üderilmişti. Bu buluşma, îngiliz de debiüriz. niversite muhitinde bu konuyla tarafları hangileridir ve bunlar toz dumana boğmak bize çok şey • nizaltl savunmasına ait sırlann Daha verimli mesai yapmanız kaybettirecektir. Başka milletlerin ilgili olarak koparılan fırtına, pek nasıl düzeltilebilir? Limanımızdan yapılan açıklanması maksadiyle plânlan lâzım. Portland'da gemiler ortaMuhterem okuyucumuz takdır ba$arılarına alkıt tutmıya devam dikkate değer bir vâkıa halinde mıştı. ihracat sında bir sürü gayet meraklı ve apaçık ortadadır. Bu gune kadar edeceklerdir kı, bu konunun bir etmek için bundan daha kestırme cereGönderilen dâvetname muteber dikkate değer hâdiselerin Son hafta zarfmda limanımızdan bu konuda sözle ve yazıyla ileri makalenin çcrçevesi içinde ince bir yol olamaz. Artık kendi kenbir Iskoç asker! ttrzihanesine ait yan ettiği bir müessesede çalışıyor yapılan ihracat yekunu kıymet o sürülmüş olan muhtelif mütalea lenmesine imkân yoktur. Bugün dimize bir takım sozde meseleler ilân broşüründen. bir de karttan sunuz. Onun için bu muhit hakkın larak 6 milyon 214 bin lirayı bul larm cıddî bir fikir hareketi hü lük yalnız konuyu ortaya atmakla icat edip bunlarla oyalanmaktan lbarettf. Görünüşte kat'iyen süp da daha fazla bılgi sahibi olmak muştur. viyeti kazandığını ve bu fikir ha ve tam»mlayıcı mBhiyett» bâzı mü bir an or.ee vazgeçmek ve her ne he uyandırmıyan beyaz zarfın için istiyoruz.» Ihraç edilen mallar arasında tif reketinin geniş kütlelere mal ol lâhazaları kaydetmekle yetinerek, şekilde olursa olsun çalışıp ortaya de başka bir Şev yoktu. P Bir cin daha söyledim O, bıtik 2.15 milyonla başta gelmekte duğunu görmemeye imkân yoktur. konunun bütün ehemmiyeti ile eser koymanın çaresine bakmak lleride inceliyeceBunda gelecek aym ilk eumar rasını yava? vavaf içmeğe devam dir. Bunu kristal şeker, küspeler, Bu durumdan da memleket nam incelenmesini bundan sonra yayın zorundayız. ham bez, yapak. deri, şarap, yap ve hesabına ancak çok iyi netice lamayı tasarladığınız bir, iki maka ğimiz bu konu uzerinde şın\ tesi günü Londraya ırltmem lüzu etti. durmıyalım. mu belirtiliyordu. Bu, benim için çok ıcı bir heıi rak tütün, kuzu derisi, bağırsak, ler beklenebileceği tereddütsüzce leye bırakacağız. Bu makaleler dilik daha fazla de ünıversıteye düşen vazifelerın Yalnız bugunku durum hakkında •alyangoz vesa^ire takip ecmekte söylenebilir. Orada dojfrruca Maypole meyha metti. neler olduğu tesbit edilecek, üni şimdiden bır teşhiste bulunraaktan nesine gidecek ve civardaki en ya Filhikika maglup olduğumu bili dir. Hal böyle olmakla beraber, şu versitenin bu vazifeleri nasıl ye kendimizi alamıyacağız: llmin yukkin telefon kulübesinin Snönde e yordum. Her jey, bana »öylenenKurbanlık koyuniar şehir noktayı hemen tesbit etmek icap rine getirdiği ve nasıl yerine ge sek kademelerinde bulunan ilim Kmde Punch derırisinin bir nii?ha leri yapmama bağlı idi. Sayet bu dışında satılacak eder ki, bahsettiğimiz fikir hare tirmesi icap ettiği hususları üze adamlarımız, mutlak bir salâhiyetadam beni tngiliz hükümetine gam aı olduğu halde bekliyecektim. keti maalesef meselenin yalnız bir rinde sistemli olarak incelemeler le mutlak bir mesuliyetsızliği kenBurıyı «aat tam 8.30 da jrelmem mazlıyacak olursa ihtimal ki hap Yaklajan Kurban Bayramı dolamuhakkak yısiyl» koyun satışlan hakkmda cephesıne inhisar etmekten ileri yapılacak ve nihayet bir takım di çahıslarında mezcetmek istemek tereklyordu. GeHikte, dediğim te atılacaktım, fakat ki mall bakımdan mahvolacaktım. Belediyece alman karar bütün Be gidememıştir. ögretim üyeleri a prensipler konularak mevcut prob tedırler. Kat'iyetle söyleyebiliriz fitai bekliyecektim. Portland temanesinde sivil me lediye Şube Müdürlüklerine bil rasmda yapılan değişiklikler ve lemler için hal çareleri aranacak ki, bu tutum hatâhdır. Dunyanın Cok geçmeden birirt bana yakmur olarak, emekli aidatımla bir dirilmiştir. Bu karara göre, kur bu hareketin uyandırdıgı yankılar tır. Meselelerin mahiyetine nüfuz hiç bir yerinde bır vazife sahibilaşarak şunu loracaktı: «<ö numakısa bir zaman sonra bir prensip nin salâhiyetlerinın artışı nıspetin rah otobflı Londraya glder mi?» likte haftada elime, vergiler çık banhk koyuniar, şehir dışında ve mücadelesi hüviyetine bürünmüş etmeğe çalışan müşahedelerimizin ve bunlardan doğan prensiplerin de mesuhyetlerinın eksildiği göBen de e«vaben: «Hayır. Bu oto tıktan ionra 15 îngiliz geçiyordu. meskun olmıyan yerlerde satılabi ve mücadelenin heyecanı içinde okuyucularımız tarafından dikkate rülmemıştir. İlim bunu hiç bir subüı RJchmond'a gider> diyeeek Bu para meyhanelerde vesair yer lecktir. Belediye bu kararı ile kurbanlık hakikatte meselenin bundan çok değer bulunacağını kuvvetle ümit rette icap ettirmez. Kendilerinden lerde içtiğtn içkilerin bedelini tim. H*pıi o kadar. koyunlann şehir içine sokulmaıını, daha önemli olan ikinei bir cep ediyoruz. Eğer ileri süreceğimiz rica ediyoruz, biraz da sözü gençgüç hal ile karjıhyordu. YabtECiya sual sonnıyaeak, fahesi daha bulunduğu dikkat na fikirler üniversite anlayışımızın lere bıraksınlar. kat ladec* onu dinllyc««k •! taliBir lamanlar hemen hemen hlç sehri kirletip iptidaî bir manzara zarlarından uzak kalmıştır. Daha gelişmesine ve üniversitenin de yaratmalarını da önlemiş olmaktamat alacaktım. Sdz'.erımizı şimdilik burada biiçmezdim. Fakat casuslugun verdoğru bir deyimle, bu husus biz kendi içinden doğan bir kalkınma dır. zat üniversıtelerin söz sahibi yet hamlesi yapısına önayak olabilir tirmeden once şunu da önemle Sovyct Ruıya hesabına t*neler diği minevi gerginligi gidermek Esasen bu hususun temini için d*nb«ri çaüışan T« taerübeıi olan ancak alkol lle mümkündü. O oltstanbullular de Beledıyeye müte kilileri tarafından gözden uzak tu se, bu makalelerin gayesi pek güişaret edelım ki, yayınlayacağımız üniversiteyi zayıf bir eatuı ııfatiyle yabancı ajanlar maymca unutmak kabil değildi. aödit müracaatte bulunmuşlardır. tulmuştur. Ümit ediyoruz ki, vazi zel bir şekilde tahakkuk etmiş makaleleri düşurmek gibi bir maksat ızafe felerinden ayrılan öğretim üyele olacaktır. la tamat huvuıunda tatblk olunan Geoi} cin ve martini kadehlerini etmek tamamiyle yanlış olur. Durinin başka vazifelere tâyin edılİspanya ile ticaretimiz garip eareler» oldukça alıımıs bu bo?altınca gozüme uyku giriyordu. Herhangi bir yanlış anlayışa Yoksa dalmak mü.nkün olmuyorlunuyordum. Son neşredilen ıstatistiklere gö dikleri şu günlerde, meselenin bu meydan vermemek için, bu makale rum bunun tamamen aksidir. ŞuOnlann mrtodlannı blliyordum. du. re, 1960 yılında memleketimizden cephesini şimdilik kapanmış te lerde bahis konusu edeceğimiz rası muhakkaktır ki, üniversiteye V* broaürün içind» bulunan tsYanımdan ayrılmadan adam dedi lspanyaya 4 milyon 626 bin dolar lâkki etmek ve nazarlarımızı ma düşüncelerin esas karakterinı tâ düşen vazifeleri tesbit etmek ve bunların nasıl yapılacağını araşdalyonun ikinei yüzüne çevirmek koçyt kartının korkunç mlnaaını ki: €Ben »iıin için John'um. Ace lık ihracat vâki olmuştur. yin eden önemli bir hususu şimdi tırmak. hiç değilse bu konunun da biliyordum. le ve mühim bir ihtiyaç anında Aynı devre içinde bu memleket çok yerinde olacaktır. den açıklamayı doğru bulmakta münakaşasına yol açmak, üniverBUOUD mânâiı, olhayat Ruı bas bana IU adrese bir tskoç kartı gön ten 3 milyon 785 bin dolarhk mal Madalyonun ikinei yüzü bir ka; yız: Üniversitede ıslahat dendiği site nâm ve hesabına ancak çok ithal edilmiştir. cümleyle ifade edılebilecek kadar zaman. bu ıslahatı kanun veya tacaıuaiyl* buluımaya dtrct •<Hlmi« der. faydalı olabileçek sonuçlar vereİspanya ile ticaret müvazenesi sade ve açıktır: Hatırlanacağı gi limatname maddelerinin değişme•olmamdı. Ve ben not defterime: Lancaster cek ve üniversiteyi nazarlarımız837 bi, yeni Üniversite Kanunu yayın «inde aramak, daha kısa bir deBtn »nu YaaİMy» Doıhdaler İ» Lodge numpra 16. Lancaster Ro bin dolar lehimizdedir. da yükseltecektir. Bir müessese1959 da lspanyaya ihraeatımız landığı zaman basından ve üniver yim, her şeyi «yukardan» bekleonl ıltında tamyordum, Rusya ad, adresi kaydederken Joh n da deki vazifelilerin kendilerine düşen 2,87 milyon, bu memleketten itha sıteden yükselen en şiddetli ten mek, pek yaygın ve o nispette de Elçiliglnd» ikinei kitip olan bir beni dikkatle »üzüyordu. vazifeleri nasıl yerine getirdiklekidlerde bile, üniversitenin ıslaha vahim bir zihnlyet hallndedir. Bildlplomattı. Hayatımız, bu adamın John, Maypole'i benden evvel lâtımız ise 1,46 milyon dolardır. rini ve nasıl yerine getirmeleri ta muhtaç olduğu prensip olarak hassa üniverıitenin •lind« idi: Gordom Lonsd»lt, Kro terkettl. Ona liyah otomoblliyle uyetkilileri, icap ettiğini incelemek değil, olıa Bakiiyat stoklan azaldı kabul edilmekteydi. Islahat yapıl kendi üzerlerine sanki hiç bir vagersiar hattâ »evgllim Ge« hep laklaşması için vakit bıraktım. Bi olsa, bu vazifelerın yerine getirilMevsim sona ermekte oldugun ona bakıyorduk. lfthare ben de arabamla Portland'a dan, bakliyat stoklan bir hayll a mış olmasımn değil, bu ıslahatın zife düşmüyormuş gibi bir tavır memesi o müesseseyi zayıf düşüyapılış tarzının tenkid mevzuu ol takınmayı âdet haline getirmişlerLiMn Maypol» eİTannda b«kl« döndüîüm sırada beni Old Bailey zalmıştır Bilhassa iyl evsafta mal rür. Bunu göyle görmek lâzımdır. duğu defalarca ileri sürüldü. Hat dir. Hakikatte İse, aikâyet mevıuu mekt» olduğum o f«e« Doıhdalev ağırceza mahkemesine götürecek lar nadirdir. tA denilebilir ki, üniversitede ısla olan aksaklıkların düz«lmetini ibenlm için h«nuz m»çhul bir ya ve on be? »ene hapse mahkumiGeçen ay Ticaret Borsasırıda 3 hat yapılması lüzumu üzerinde baneı fdf. O urun boylu, »«n aaç yetle neticelenecek olan bu yola milyon 25 bin liralık muhtellf bak her türlü fikir ayrılıklannın üs dari mevzuatın degişmeain* baglı naııl girdiğimi düşünmeğ? baçla liyat çeşitlerinin tescill yapılmı* • tünde olan bir ittifak hâsıl oldu. görmemek lâzımdır. Ümit ediyolı, nrtında Macfarlan*. basında yu muşak şapkı olan adaro bana: «83 dım. tır. Bu miktar bir evvelkL4,yrtjın Sonradan bu hususun cidden hay ruz ki, yayınlayacağımız makale ERTUâRUL SAOİ T İ K mımaralı otobflt Londraya fider • *• bir hayli noksandır. ret verici bir ustahkla münakaşa ler, üniversitenin kalkınmaıına vc ml?» diy» lordu. Bu yola 1951 yılında Var?ova'da Geçen ihracat süresinin baaından mevzuunun dışında bırakılmış ol gayeye dojru yönelip ileri adımSonra errabımı ıükun«tlt b«k girmi? bulunuyordum. Îngiliz eiçi Triîan ayı sonuna kadar limnnımır ması, şüphesiz ki, mevcudiyeti ü lar atmanna engel olan feyin herledi. «Hayır bn otobüı Riehmond'a liğinden bir zatın vermekte olduhtelif memleketleıe ^1 mll rtmhlAe ittifak ed**»*» meseleyi halde idari mevzuat olmadığım gider» dedigfcni lsittim. ğu neşeli bir partide idim. Bu par bin liralık fasulve, nohut, ortadan kaldırmış değildir. Kaldı çok açık bir şekilde ortaya koyaBuluama muTaffakıyetle ruku tiye, denız ataşesmin dairesinde bakla ve mercimek ihraç edilmiş ki, yapılması icap eden şey de me caktır. Kanaatimizce, bahis konuTİYATROSU bulmu»tu. Fakat h»lâ içimd» bir çalıçtığım için dâvet edilmi?tim. tir. seleyi ortadan kaldırmaktan çok, su edecegimiz problemlerin yanın20 Mayu Cumarteai ; Varşova'daki işime, Portland terkorku Tardı. Adamın gizll kudrtbu vaziyeti pek dikkate değer bir da mevzuat meseleleri ancak üGeçim endeksindeki arhş Saat 21,15 U Şehir Kom«di = tini •• otoriteılnl âdeta hİM«d«ı aanesinde iken normal yollardan hal olarak kabul etmek ve ısrarla çüncü, dördüncü derecede ehemŞehrimiz Ticaret Odaıı tarafın üzerinde durarak lebeplerini a miyetli olabileçek teferruattan (YENİ TİYATRODA) gibi oluyordum. dan yayınlanan clstanbul geçinme raştırmaktır. Üniversitemizin bu ibarettir, noksanları olsa bile lonyalnız bir Bu lat tek; kellmt foylemedtn Dâvette en fazla göze çarpan kıı düzeltilebilir. beni karsi taraîtaki meyhaneye orta boylu, sarışın bir güzel olup endeksi» ne göre, 1947 senesi 100 gününü ve yarınını tek başına ta radan kolaylıkla itibar edilmek şartiyle her yılın ni yin edecek kadar önemli olan bu Binaenaleyh, bu makaleleri mer'l götürdü. Ben büyük bir kadeh zümrüt yeşili bir rob giymijti. san aymda şehrimizde geçinme en meselenin bugüne kadar ihmale Üniversite Kanunu'nun değlftirilcin. o i«e bira içti. Onun Polonyah olduğunu tatımin Müzikli, şarkılı oyun 3 bölüm. uğraması bile, bir tek kelimeyle, mesi yolunda bir hareket olarak Sonra gayet sâkin oldugu halde ettim. Herhalde elçilik memurların deksi 281.5 i bulmuştur. Dunyanın aJtından, üstünden müketnmel bir îngiliıce ile şunla dan olmadığı gibi erkândan biri Bu rakamda gıda maddelerinln hatâ olmuştur. Binaenaleyh bugün görmek hatâlı olur.. yeni haberler •• bir nin karısı da değildi. Gözlerini nispeti 290.6, giyim eşyası 2flfi,2 dır. Başka milletlerin ilimd» n« t«Tİkankaha e««ri: benden ayırmaması, dikkatimi Yeni bir pul serisi yeye ulaştıkları vt ne fibi prob;ekti. lemlerin halli için çalıştıkları her P.T.T. îdaresi J haziran tarihinV EFA T Yüzünde tam mânasiyle bir dişi de piyasaya 3 puldan ibaret yeni gün biraz daha fazla gözlerimizin Merhum Omnan Nurl B«y v« tNCt BARIN ifadesi olan bu kızı, son c"erece bir pul serisi daha çıkartacaktır. önüne serilirken, bizim incir ç« * Gise açıktır. Yeni Tiyatro Ayşe Sldıka Hanımin kızlan, merak edıyordum. Şurasını da Türk Hava Kuvvetlerin^ ait bu kirdeğini doldurmıyan T« ladece Tel: 44 M 09 Mearur Blngul'r. Şükr»n K«sdylemeliyim: Bütün hayatım bo pulların degeri 75, 50 ve 30 kuruşşekle taalluk eden bir takım aafranhkoglu ve Ihsan Blnguler'ln ENGtN KABADENİZ yunca kadınları tâkıp ettım ,ve luk.tur lataları vakit öldürmek için ve»evgin ablalan. Vagfl KaranlikEVLENDÎLER. hemen daima muvaffak oldum. Ka oğlu'nun baldııı, Erdojjan Binsile ittihaz etmemiz cidden çok a18 5 19B1 tstanbul Külerin çok »evfrtl! hala«ı dınlar bana alkol kadar elzemdi. cıdır. Üstelik, bu sözde meseleleOnlardan bir türlü vazgeçemiyor MAYIS 19 ZİLHİCCE 4 rin ne yu «ekilde, ne de bu şekilMEMNUNE BtNGÜLER dum. 17 5 1961 çarşamba gflnü Hakkın X „ Karım Peggy, akrabalarını ziyarahmetine kavuçmuçtur. CenaNüshası 25 Kuruş c c zesl 19 5'1961 cuma günü 11.00 l m ret için îngiltereye dönmü? oldus c c Turkly» Harid de evinden alınarak öğle nama. Ö ğundan ben bu partiye yalnız gelLlra Kr. Ura Kr. zını mütaakıp Beyazıt camlinmijtim. den kaldınlarak Kozlu alle kabYanımdan geçen bir garsonun ta1*0.00 75.00 V. ] «.39]12.10ll6.07|19.23l21.1S| J.S3 Benellk rindeki ebcd! istirahat^ahma şıdığı tepsiden bir kadeh sampana aylık 40.00 80.00 tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet E. ] 9.16| 4.471 8.44! 12.00' 1.531 7.10 yâ alarak kıza doğru gittim ve: I aylık U.00 44.00 eyliye. «Kadehinizin bos oldujunu görüBaıan re Yayan Çclenk gonderilmemesi rica MÜZtKAL KOMEDt Ctunhurtyet Matbaacılık yorum, dedim, bir tane daha içnlunur. HER AKSAM 9.15 de Gazetecilik rürk Anonlm Şirkett mez misiniz?» Cağaloğlu Halkevt Snkak No 3941 Cuma (tenzilâth) cumartesi 18.45 matined» tcm(Arkaıı var) Sahibi İNCt ÇORAPÇIOĞLU aüler gördüğü muazzam rağbet üzerine 28 Mayıs lle pazar akşamına kadar devam edecektir. Bayram NÂZİME NADÎ münasebetiyle 28 mayıs pazar saat 18,45 HİKMET ŞENTÜBK Tan tslerlni (Ulen İdare nitm NlŞANLANDILAR. Üâve Matine Mesul MOdtJr Ankara 18'5'1961 Gişemiz her gün 10,30 dan itibaren açıktır. VECDİ KIZILDEMİR Elmaİı bendindeki suyun durumıı Üniversite kendine düşen vazifeleri yapıyormu? VEDİİ KAYTAZ Seri daktilo yazabilen muhaberata vakıf Eleman Alınacaktır P. K. 77 ŞİŞLİ KREDİ BANKASI 1 Yıldan fazla vadeli mevduata TURKIYE Lâmba Sönöyor Seçim Var CUMHURİYET ATLASTA UI] İki ^VUUIİIIIIİIIIIinilllllliniflllUIIIIIIMIIIIinillllHIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIflllllllMinilllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllll «Zsrar yok. Balık götflrubahçeye vardıklan zaman, evln kapısından kısacık boylu bir ayoruı ya işte!> Abone T« 11in lsleri tcin. larfır, dam fırladı, geldi karşıladı onönlerindeki, keskin kenarlı Ustüne «Abone» veya «İlân Serviafcı taşlarla döşeli küçük yol, dö ları. kaydının knnnıan lAzundıt ne kıvrıla yukanya; bütün kıHep beraber İçeri glrdiler. İngilizce v# Steno bilenler tercıh edilir. yıları denize dimdik, yarık yaKoca odalardan, en Sndekine BO GAZETK BAS» AJLAK nk kayalar, çok yüksek nçndaldılar. P. K. 77 ŞİŞLİ YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT rnmlar halinde inen, kocaman Hal hatır sorulup ssal edilETMİSTIR. yekpâre tek bir dağdan ibaret dikten sonra, Hârun balıgı albu otsuz, ağacsız çorak adanın dı, hemen karsıdaki mutfağa en tepesinde ufak bir düzlüge jeçti. kuruln iki katlı, büyük kiçir Şekerinden, tuzundan, ganna tl binaya çıkıyordu. kadar hiç bir şeyi eksik olmı «Anlaşıldı is he Osman. den: yan bu mutfakta, başladı komemek için... Osman Ahmet, sivri tagların Herhalde bir canavar .. köpek «Osman» dedi, «Var mısın fanayı ayıklayıp, dilim dilim Ahmet kıçtan demlr attı. Ha üzerinde düşmemeğe çalışarak, balığı falan salmış buna. Isırgitmiyelim hu akşam köye? Na sekip sıçrayarak, Marmara do kesmege. latın ncunn arka otarağa bajfmıs vüzünü gbzünü, sökmüs sılsa çccc oluyor. Halalun Halaylarından, doğudan gelip gitladı. Baş ipini kalsaın flstünKoca kara bıyıklannın ardınalni's. Ama öldürmeyen Allah, yırsızda. Olmazsa, yukarı bek. den, sonra da alttaki ayak dagide yayılan karanlığa iri iri a da boyuna, pırıl pırıl dişler(ildürmez. FeleŞini şaşmış hayçilerin yanına çıkanz. Kofanaçılmış gözlerle baka baka tıryanan çerçevenin içinden geçile gülen Taşar efendi ise, Snvan. çıkmı; suyun üstüne. Biz mız da var. Pisirtip, hep beramandılar. rerek rıbtıma attı. ce bir iki lâmba daha yakıp gede buna çatmısız. Kısmete bak ber yeriz orada. Hem yoldan, Kfirekle dayandı. tirdi. Odanın bir köşesinde haTek hat üstünde, tepeyle rıhuele!» benzinden kazanmış oluruz, Kayığin tek boynuzlu kafası, zır bekliyen sobayı ateşleyivertmı arasında çalışan kflçuk vahfm de sabah erken fayrap e «Yerız be Ahmet âbi, ne dfirttü kayalan. KalMin fizedi. Sonra nzandı, yandaki magonun, paslı raylarının tam deriz. Ne dersin ha? Evde yenyapalını!» rinden emekliyerek, Snce Os dimdik aşağı lnmeğe başladığı sanın üstüne... Yeriz veriz ama, işe bak gen olduUtan sonra. ne v»r meman, elinde kofana, çıktı dışanoktaya, yukardaki dttzlüğun Orada duran, yepyeni blr pilrak edecek? Zaten bilirler onbe. »!ay eder gibi bizlen. Bürı. Sonra da Ahmet bsş ipini ait başına varip önlerinde diII radyo, gıcır gıcır bir «tranlar, kılıç mevsimi, her akşam tün gün gezdik. Nerede kör toaldı, çekerek götürdfi tfi ilerkilen sis düdüğunfln koca basistorlu Grunding», bulunduğu dönüş olmaz. Hele balık da pal var. biıc denk geldi! İse de dursn beyaz taşın, baba gicasını gördükleri vakit, az ileryeri hiç yadırgamadan, mlnik yoksa ..» bak vahu. Millet bayağı kılıç bi nzanan çıkıntuına, arkadaki den bir adam. onlara doğrn cüsseıinden umnlmıyacak blr vurdn bugün. Biz de ala ala yarıga da iyice dolayarak sıkı «Olur.» diye başını aallakoştn. şiddetle, a\taz avaz şarkı • 6 ykör. dilsiz bir kofana aldık. dı Osman. ııkı ısrdı. Kayık, bSylelikle Akşam gezintlsine çıkmış 1 e m e ğ e koyuldu. Tnhis yanladı, bir iki knlac kadar aAz <Uha çevirdi dfimeni, ebekçilerd.en biriydi bn. Temek çok gecikmedi. çıldı kıyıdan, Ardında gerlli Hayırsız ada yakınlarına kapey kararmıg lulardan, fimılHep beraber çöktüler yere, «Bnyurnn... Buyurun! Hoş demir halatıyla baş ipi arasındar söyjendi Ahmet. yah, dev bir canavar sırtı gibi bağdaş kurup oturdular sofra = geldiniz.» da, «aykırlamasına» yani veGüııeş batmıs, ?r! alarında idikilen Hayırsız adanın, poytahtasının etrafına. «Bismillâh» «Merhaba Taşar efendi. revlemesine nzandı, hafif hafif yice ufalmış Trakya köyleriraza kapalı tarafındaki küçük deyip b/jladılar kasıklarını da) E Hayırlı akşamlar.» sallanmağa koyuldn. nin; sekilleri birbirine karışıp. limana doğru. dırmaya tarhana tenceresinin E «Merhaba... Aa sen misin yekpâreleşmiş mor kıvrımlı Hrr iki yandan dayalı olduAbmpt, kalasın ncundan gciçine. Sonra, kızarırken hafif E Ahmet? Hoş geldiniz. Buyurun da|ların üzerinde, havada bir ğu beyaz kayalarla, deniz sevilen ipe, son bir kere daha asıçe gaz kokmnş kofana dilimle ~ içeri.» zaman asılı kalan renkler iyice vesinin epey üstüne yükselen, Iıp, kayığin sahile vurmasına rini elleriyle kopara kopara, «Sana balık getirdln, bak. BU APARTMAN HOŞUNUZA GİTTİ Mİ? Caddebostanı Plâjı yakınmda, solmuştu. kalm odnnlardan yapılmı». iki imkân olmadığına iyice aklı kılçıkları, kemikleri önlerinc E Hârun nerede?. üç mrtrc genişliğindeki rıhtıBalık çörmeğe ne imkân, ne yatınca. Osmana dize dize yediler. E Çiftehavuzlar asfaltı üzerindeki bu apartmanın bir dairesine sahip olmak «Aman ne ivi yahu!.. Rumın önüne ihtivatla sokulduümit kalmayalı çok oldnŞun «Havdi,» dcdi. «Çıkalım vuvurun itcri. tcerde Hârun da. Arkasındaıı hoşafa henzrr bir için 1 Temmuza kadar TÜRK EKSPRES BANK'ta hesap açtırınız. Bu şahane lar. Tam oracıkta, su sathının dan. hanidir Osmanın yanınkarı, ağır ağır.» Yemeçi hazırlıvordu. » sey geldi. Tarhanalı kaşıklar = apartmanın bir dairesi 1961 ikramiye plânına ilâveten konıılnıuştur. Ayrıca: hemen bir karış kadar altında da. kıç üstünde oturuyordu. «Ekmek almadık yanımıza Binaya yaklasıp. iki şeftali, bu defa da ona daldı. hulonan koea kayaya bindirTam Hayırsız önlerinde, blrbe Ahmet âbi.* incir fidanından ibaret küçük (Arkası var) = 1 Sayfiye Evi ve 40.000 liralık para ikr&miyelari. JTÜRK, EKSPRES BANK I SOKAK KIZI İRMA MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIir^ Gaıetemlze gonaertlen evrak Tt yazılaı netredtlsin edllmealn lade edllmez hânlardan meaullyrt kabul edllmez 'iıııı veriyor Sari daklilo yazabilen sekreler alınacaktır VAİAtiS YAMAN ıımımıııımıiMMmiMmmıııımımmnmıımmııiMiıımMiımiMMiHiııımmıımmMiııımıiM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle