25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 tiazinuı CUMHUtUYBT Amerikan kredisi hâdisesi 50.000 lirahk etrafında ilk resmî tefsirler kaçak mücevher (Baş tamfı 1 inei vthîfeâe) I takım tedbirler alacaktır.» fBas tarafi 1 inei sohifade) nuniyeüni ifade ettikten sonra: < EUçüigim zamanında baslıbulda yapılan Vekiller Heyeti tep I Diğer taraftan bir hükumet temyık oîmağa çahşacaSun. TSrendeki İzmir 14 (Telefonla) TürkiyeAdana 14 (Telefonla) Şehrilantılarmda tesBH edilirken Anka silcisi de Anka Ajansı muhabirine de si.ndiye kadar infa edilmiş aksaklıklar dolayısile bize kınlan nan bir çok iflerin, bu arada yol miz Emniye* araştırma memurları ra siyasî cevrelerinin bu husustaki isağıdaki beyanatı vermiştir: veya edilmekte bulunanlaraı en lar olduysa kendilertnden «feur dl dava«mın. v« yurdun endüstriyel »e ' ile Kaçakçıhk istihbarat bürosu me tefsirlerı He muhtelif şekülerde ol«Balvs mevzuu haber, hususi bir murlan bir ihbar üzerine bu akfaflmik k^^VınmMinTn daha başarıU yüksegi olacak Kemer barajımn lerut.» tnaktadır Fakat bu çesidli görüşle ajansın kendine göre yapmış olduGayet samimî konuşmaktan çe yola girdigini görmekle pek memtentelatma töreni. içinde bulunduYeni sene mahsulü için gün Vekâleti tarafından Ankaraya d«rin birleştiği tek Wr nokta hulun ğu bir tefsirden ileri gidemez. Baş şam Gaziantebden şehrimize gelğumuz ay sonunda Büyük Mende kinmiyen Conrad Hilton, kendi nun oldum. Bix karı koca kendimaktadır ki, o da; Türkiyenin ha vekilimizin de söylediği gibi bu gi mekte olan yolcu otobüsünde araş geçtikçe daha iyi haberler gelmek vet edilmişlerdir. tırma vapmışlardır. Bu araştırma tedir Aynı zamanda bu seneki ihAnkarada bu seneki ÜıraoRtın res nehri üzerinde yapılacaktır gruplannda blle bir çok dedikodu mizi Turkiyenin Amberikadaki fahricî politikasmn senelerdenberi bi haberler zaman zaman çıkar, bir neticesinde otobüiteki volculardan racat işleri hakkmda da tedbirler tanzimıne aid karar verilereği bil Başbakan Adnan Menderes bu mü lara sebeb olan oglu Nick Hilton { rl elçisi addediyoruz ve bu vesile teessüs etmiş bir istikamette frıkişaf mfiddet için etrafı telâşa verir ve dırilmektedir Simdiki halde alivre nasebetle çok ehemmiyet atfediletı hakkmdaki sualimize de su sayanı ' ile buraya gelmek istiyoruz.» dedL ettiği ve bu politikanın bir ajans sonra kendil ğinden durulur ve ha , Abid Yılmazın belindeki kusağı ittihaz edilmektedir Kafilenin en ajır bask ve en seiçinde muhteli' rıns mücevherat ile bir konusma yapacak. iç ve dıs po. dikkat cevabı verdl: haberile seyir değiştirebileceğini kikat meydana çıkar. İlk mühim tedbir olarak alivre satıslar durdurulmuştur. «Halen çılgınlık çagında bu vilen kaduu büyük sanatkâr Mer)« ayakkabısmın 'aban kısmma yerlitikamızda ve iktısadî meselelerHububat mübayaasına başlandi düşünmenin gülünc olduğudur. karar Bilindiği veçhile bu hususta res lestirilmiş 37(1 çeyrek Reşad altını satıslann yapılmamasma lunan Nick Hilton'u yola çetirmek Oberon'un Türk kadınlanna do«Dlğer taraftan Toprak Mahsul de son günlerde kaydedilen inkiEsasen iktldar sözcüsü Zafer ga m! bir tebliğ neşredilmemiştir. Buverilmiştir. Bu karara dünden itiiçin uğraşıyorum Fakat onun ha tane bir tavsiyesi var ki. kaydetbulunmustur Yılmarın tahminen leri Ofisi 1955 senesi kampanyası saflara temas edecektir. letesinin bugünkü, başmakalesinde nu beklemek de abes olur yatm ne oldu&unu anlsrnpçı Ujin, meden g«ç«miy«oegim .. Balolarda 50 bin üra tutarında oian bu mü baren riayet edümeğe baslanmış na bu sabahtan itibaren hububat de bu husus sarih olarak belirrlle 110 milyon liraya mal olacak 30 vaşını aecmesi «erektiSine ka vc kokteyllude en zarif fakat aynj Kaldı ki. en âcil bir zamanda â cevheratı tstanbula gdtürmekte ol hr Evvelce vazıldıeı eibi bu sene rek şöyle denilmektedir: Kemer barajı içinde 548 milyon niim Knnaatimre Nick bu«ün y«p zamanda a sade giyinen kadm cil ihtiyaçlarımızın karşılanması için duğu »e bir Surivelidep satın ilk defa olmak üzere kuşyemi mubayaa etmeğe başlıyacaktır. Hükumetin tesbit ettiği mubayaa metre küp su toplayacaktır. «Türkiye, hür tnilletler cephesini 30 milyon dolarlık 'lâve bir yardım aldığı anlaşılmıştır j tıklarınm boş şeyler olduğunu an olarak da dikkati çeken Merle. ha. için alivre satıslar olmuştu. fiatlan, müstahsil ve diğer alâka kendi iradesile, dfleyerek. istiyerek da bulunan bir memleketin bu yarFransanın E M.S. Hnnasile lıyacak ve fd<*s! bir iş adamı ola nunlarunıza asajıdaki Iımirıle acitr atlatilan bir tavaiyede Diğer taraftan öSrendiğimize ?ö blarca çok müsaid kars.ilanmis.tir. tutmustur. İnsanhk idealine bağlı dımın hemen akabında bize tamamüstereken mşa edilecek Kemer caktır. Bjr baba için en büvük ifti buJunuyor: yangın fariası re. son defa Amerikadan beklenen Ofis, sert buğdayı kaliteslne göoldugu için .bu uğurda miUetçe men arkasını çevireceğini tahmin İzmir 14 fTelefonlai İtfaiye kredinin tatmin edici m^hivette ol re 21 ilâ 33 kurusa, beyaz bugdayı barajında 700 bin ton beton, 275 har vesile^i kendi ismini devam et»avaşmasmı bildiği için tutmustur. ve iddia etmek safdillik olur. Bu « Samimî konusmak lazımM nin süratli müdahalesi sayesinde maması neticesindf hükumetm ye 19 ilâ 31 kurusa alacaktır. Çavdar bin ton çimento istimal edilecek Hrebilecek bir evlâd yetiştirmekOnun Amerflta fle isbirliği ve be kadar şümullü meseleler. kesin oTürk kadınlarnun ekserisinin giyltir. Kemer barajında kullanılacak Ur.» tamamen ahşab binalardan müterabeTİiği, bu büyük milletle, aynı larak halledilemez. Müzakereler ne ni kararlar verece|i anlasılmak 16.20 ilâ 25 kurustan «sattn a" n? {Tip 2) denilen ve tasallub sıra. Misafirleri sehrimizden aynlma minı ve satafat merakını hiç be» caktır. Arpa ve yulaf 19 5 ilâ 25 idealde birle»rnis olmaktan gelen ticesinde hallolunur. Bir balon sekkil tzmirin «T kesif muhrü bir tadır. smda çok az hararet neşreden ei dan evvel en fazla memrun eden | ğenmediğimi söylemeliyün. Topfüciayı ucuz atlatmıştır kuruşa mubayaa edilecektir. ve daima müsavi şartlar n1r«nda gibi yükselen haberler en kısa zaSehrimizde bulunan Ticaret VeİMtlerden birl de, Terry Moore'un lantılarda hepsınin son derece pa5 kişinin muhtelif verlerinden Mahsul durumu, ilk tahmınlerin mentonuo memleketimizde imalini idame ettirilecek olan işbirliji ve manda söner.n kâleti Müstesan Munis Faik Ozan çok fevkindedir. Bu seneki rekolte temin için tzmirdeki Çimentaş A mahud hâdiseye sebeb olan çıplak halı elbise ve tuvaletlere heves et> ağır surette vanmssına sebeb olan beraberliğidir. Tüririye, bu işbirresmine aid filmin gateteyi temsil Dün Vekiller Heyeti toplanmaıh yanpın bugün saat 15.45 te Başdu soy ve Maliye Müsteşan Mehmed liği ve ideal beraberHğinin icab etden en az 1,5 milyon ton kadar hu nonim Şirketi fabrikalannda ban eden 4 kisilik bir hevet tartfından tıeıne dikkat ettim. Halbuki iyi gU Bazı söylentiler hilâfına kabine rak semtinin Kestelli caddesinde İzmen. acele olarak Ankaraya git bubat ihracata aynlacaktır Daha UdilSt yapılacaktır ı yinmek, pahalı şeyler giymek tirdiği fedakârhklsra, bueüne kakendisine iade edildikten »onra nıanasına gelmediğı gibi bir surü dün toplantı akdetmemiştir Baç Beyşehir otelinin alt katmda çıkmış mişlerdir. Bundan boska İstanbul, şimdiden bazı memleketler hubu dar en ufak bir filtur alâmeti eösKemer barajınm hlzmete açtltermeden katlanmıştır. Müşterek vekil Adnan Menderes öileye ka ve süratle yayılarak senislemek is İzmir, Mersin İhracatçı Birliklerr bat almak üzere müracaatlere baş, masından sonra Büyük Mendere* vakılması olmusrur Günlerdenberi lüzumsuz şeyier takıp takışUrmaeözyası akıtan Nick Hilton'un sevtidadını göstermistir Fakat itfaiye idealin müdafsasmda ise kendi his dar Floryada istirahat etmiş ve nin umumi kâtibleri de Ticaret lamışlardır. ve Akçay havzalannm feyezanlar gilisl bu lestten pek memnun kal yı da icab ettirmez. İyi giyinen kasöndürme baa gazete sahiblerile görüşmüs, derha] tertibat alarak sesine düşenden fazlasmı, hem cok dan korımması ve bu mıntakalar mış ve hemen viizü gülmege başI dın kendine yakışanı bilen ve şafazlasını daima yapmıstır ve yap Öğleden sonra vilâyete gelerek saat ameliyesine başlamış ve çok kısa daki 30 bin hektarlık arazinin su lamışbr F?k»t birar sonra kendi j tafattac kaçınan kimsedlr.» tnakta devara edecektir. Bu ideal ı 18.15 te Fransız ve saat 19 da Pa bir zamanda ates bastırılmıştır lanması mümkün olacaktır Aync» sml riyaret eden gazetecilere, hi? Merle Oberon: Işt'rakini, bir çesid ahşveriş hüvi kistan Büyük Elçilerini kabul eyYangmın savcıhkça vapılan tah« Türk kadınlannı nasıl bulkurulaeak elektrik santralı saye lerine msilub olarak hâdiseyi şu yetinde görüp göstermege kimsenin lemiştir. kikat neticesinde otelin alt katında dunuz?» suaüne de dikkate sayao sinde yılda 150 milyon kilovat e. sekilde tefsir etmistir. hakkı olmamak lâzımdır.» D D. T imali sırasında ocak üzeBu kabulleri müteakıb Başvekil rindeki eazin parlamasile çıktığı Tierji istihsal edilecektir. «Mahud fotoerafm bana iade bir eevab vermiştir: Ankpra siyasî çevrelerinm fleri Menderes, Vilâyette Dahiliye Ve» Kadınlannızm evli olmıyanedilrp tamfımdan yakılması bahis Kemer barafının insasmda kulanlaşılmıstır. sürdükleri noktai nazann bir hu kili Dr Namık gedik ve Maliye , CRns tarntı I inc» sahifede) lanılmak üzere Fransaya siparif mevzuu Razetenin hatasınt kabul lan ekseriya güzel, evlenenleri ts« lâsasım teşki] eden yukandaki Vekiü Hasan Polatkan Ue bir go \ «Çok aziz dostum Türkiye edilen makineler gemilerle yola etiîini eösterir. Esasen kendileri de fazla şişman ve her bakımdao keove Çatal Burnuna dogru açılarak av cümleler Türk dıs politikssımn sa rüşmp yapmıştır. Reisicumhuru Celâl Bavann Lüb çıkanlmıs bulunmaktadır Bunların bu yolds konusup benden örür di dilerini bırakmış inbbamı veriyor. lanmağa koyulmuştur. dece dünva sulhu ve müsterek ideBaşvekil. dün akşam şehrimizFakat biraz sonra ufuk âni olarak nsnı ziyaretini ve kendishıi 8bür örümüzdeki günlerde tzmir lima lediler. Fakat kendilerinin parlak Bence bir kadm. evlenmeden evvel alin müdafaası için çizilmiş bir teklifleri reddedlp hlç bir menfaat ne kadar güzel olursa olsun. aıle dt bulunan Irak askerî heveti sekararmlş ve deniz kabarmağa başla gün Beyrut hava alanmda selâmla nına gelmesi beklenmektedir. mahrek üzermdp seyrettiginin bir taleb ebneksizin rewni imha etme yuvasına gırdikten sonra da kocarefine Göksu kasnnda bir yemek yarak tehlıke başgöstermiştir. E mak şerefine nail olacagım saati kere daha ifadesidir. leri bana bütün kederimi unuttur sını hayal kırıklığma uğratmamak mektar balıkçı Yıldır Fırtınasının sabırsızlıkla beklivorum Bu sabırŞehrimiz sıyasî mahfillerinin bu vermiştir. Yemekte sehrimizde budu.» (Rnstnrtıfı | mn o lunan Bskanlar, Vaii Gökay ve başlamak üzere olduğunu anlıya sızhk kelimesi ile bütün halkımın için kendine çok dikkat etmelidir.» husustaki tefsirlerinf tamamlamak EvvelkJ gün İzmirde Meryem Abasın mensublan hazır bulunmus orduda iken pilot yurbaşı Samim i rak derha! küreklere sarılmış ve samimî hissiyatın» tercüman olduMisafirlerin en sempatik ve cana gerekirse söyle denilebilirnanm tnezanm ziyaretten dönerken > akm simalanndan biri olan Leo Ertunçun fecl sekilde ölümüne se sahile doğru süratle yol almağa I ğuma da kaniim Fiîhakika bütün . «Türkiye ile Amerika, aynı îde tur. deveden düşen Elaine Shepard da beb oldugu da habriatılmnktadır. başlamjştsr Fakat birkaç dakika ; Lfıbnan balkı da dost Türkivenin Cırillo da uca§a binmeden evvel al peşinde ve aynı saftadırlar FaOevlet Vekiü Mükerrem Sarol mevdanda en fazla alâka toplayanFiîhakika Samim Ertunç, Fevzi sonra şiddetli bir Yıldız Fırttnası J muhterem devlet reisini bu topAmerikadaki televizyon programkat, Türkiye pek tabiî olarak ıkti da dün sabah saat 8 30 da Uçakla lardan biri olmuştu. Sol kolu ask'(Baş taraft 1 inrt Gökdenizin içinde hulunduğu bir denizi karmakansık bir hale getir j raklar üzerinde selâmlayıp alkışlalannda Türkiyenin sestni 55 milyon sadî durumunu düzeltmek için bir sehrimize gelmiştir. uçağın pervanesinl Incelerken, Fevzi mij ve kuduran dalgalar Ali Zey ı mak ve böylece Türk milletine Almanyaya kat'iyyen tatbik edile ya alınmıs vazivette gazetecilerV ınsana duyuracağını söyledi ve dikkatsizlikle perv»nt>yi döndürmüş bek'in kayığını bir hamlede de 'karşı olan derin hissiyatıru izha miveeefinl, bu memleketin bağım konuşan Shepard: € Türklerin dostluju »e İstan •ibte gibi bir millete yüz milyonve Samim Ertunçun başı gövdesin virmistir. ra hrsat bulmsk ânını sabırsızlıkla sııhğmı ancak müşterek güvenlik anlasası eercevesinde sağlıyabile bulun eşsiz güzeüiği bana bütün lar verllse yeridir» dedi. den «vntarak feci şekilde ölmüşIşte bundan sonra 60 lık balıkçı beklemektedir. Lübnan devlet reisi Şu »abrları okuduğunuz anda aolarak, Lfıbnan hfikumeti olarak ceğini bir def« daha teyid etmişler ıstırabımı urutturdu» dedi ve teletür. tam 48 saat tükenmiyen enerjisi vizyonda Türkiye hakkmda ente r»mıxda tatlı günler geçiren Hilve Lübnan milleti olarak muhte dir. Firarî pilofun bu suçu dolayı Ue mücadeleden yılmamıs ve niha resan programlar tertib edeceğinl ton'un dsvetlileri iki ayn istika. Mütehasstslar rapom aile He iki sene hapis vartığı kat'i yet bugün öğle üzeri bitkin bir ha! rem devlet reîsinize, hükumetinize metten Amerikaya yaklaşmaktavp Türk milletme memleketinizi ziDörtler konferansı ile ilgili me sözlerine ilâve etti «urette tesbit edilmistir de Izmir Körfesine girmıştir. Eski Büyük Elçi George McGhe* dırlar. Nato Paris >uksek gene! narargâhı Oğleden sonra Karşıyakadan Iz yaretimiz esnasında bize ve bizim seleleri müzakere eden Batılı müHava Kuvvetlerı Baskomutanı d~ idenllere inandığımız için mevcutMerin ERGİN mire gelmekte olan Şehir Hatlan şahsımızda Lübnan milletine karsı tehassıslar ça!"îmalarını bitirmiş de etrafını saran gazetecilere mem general Layris Norstad dün snat 18 ı tur Bu tnevzuda, ucuz edebıyetın Tşletmesinin Sur vapuru denızde gösterdi&i büyük muhabbete şük lerdir. Üç Dış İşleri Bakanma tevdt hususi uçağile İzmirden şehrimi elbette ven yoktur Hür Dünva'şın bir adam görerek kazazedeyi kur ran borcumuzu edaya çalısacağız. di edilerek raporlar tamamlanmış e n VaklS dostlar arasında bövle bore tır Dulles, Pin'v ve MacMillan 16 zc gelmıştir. samimî üvelerinden olan. Türtarmışbr Ali Zeybek kurtarıldıkbahis mevzuu olmaz fakat. biz bu ve 17 haziran günleri New York'ta l«t BnrsagıniD 14/6,1955 fiatlan Amerıkalı hav» Orgenerati k i v e " ' Amerika arasındaki dosttan sonra polise kısa bir ifade vernu kendimize manevî ve hissî bir toplanacaklardır. Dış İşleri BakanAçıh t^auanıt dun Anicara ve Izmirdeki temasja 1 u k l I I u n vadelidir; Milletten mil miş ve bilahare hastaneye kaldırıl borc bilmekteyiı. Aynca yaJnn ı 4Wrun «H47M lan bu r»poru tetklk ettikten sonra rından cok memnun olduğunu <% j l*t*dlr. Her ikl memleketde de han <Baf Utrafı 1 inei sahifede) (Bat taroft l ınct Mhi/ccU) 100 Dolar 280.30 ?S0 30 dost ve komşu memleketler arasın San Francisco'da Molotov'a verelemış \c ı Türkiyenin hava n"'ı i ' P n'"'t' ikt darda oluna olsun. dost haberler üzerine, Inhisarlar Umum mi;tir. tot erflnüi frsn(i inıj u HIJ u r v m daki şahsl temaslarm büyük kıy ceklerdir. l t Irt Ot faa ve gelişme programmı çok iyi lat ' ' ' edecekrrr » M)»44Slı j C«U1 Bayar aaat 12.50 de Hir Müdüru Ömer Refik Yaltkay». armet taşımakta oldu^un» da emi Dörtlerin göriişece{i nMseleler imı Isvıçre MU3R4 03 bik etmesı tasdıre jayaııdıı . ue • Kasım Gülek hundan sonra iç fanlı barajına vâsıl olmuj, Devlet kadaşımıza şunlan söylemiştir: niz Bu baktmdan da bu ziyaretin 100 Klorlr 73 08 411 Vi KH 4(> Almanyanm süratle birleştirilmiştiı' Ipolitikaya tema«la şunlan «öyl«>c Şehirde her bayie kontenlı* «pıcıka r r a n f husust ve baba blçilmez ehemmi mesine dair Batılı görüşün yanında Su işleri Umum Müdürü ile ınIzmirde yapılan gösteriler , mı'stir: 100 Drahım şaatı deruhte eden George Wun janları nisbetinde çay dagıtılmaıc. t^34g 334 yeti olaeaktır » sflâhsızlanma mevzuunun da yer l«; ı;»Kıwlo Kur JStJBHıSH SHM Iznrur, 14, (Teleionla) Nato P» , «İçinde bulunduğumu7 iktısad? alacajı bildirilmektedir. Baskan pey Şirketi mümessilleri tarafın tadır. Bayiler müşterilerin ıhtiv»tou tnn. Kur S4 12ÜIM 12 s t ris Yüksek Genel Karargâhı hava krızin halli, «ncak kücük ıç politi. Lübnan Basbakanınnı aöıleri Eisenhower ile Harold Stassen si dan karşılanmişUr. Burada kendı cmın üstünde çay aldıklannı söyfBas kuvvetleribaşkumandanı Org Lau k a endiçelerini bir «arafs bırakESHAM V* UMV1I.A1 lthsızlanma mevzuunda veni bir aıne kroki ve plânJar üzennde iza lemektedirler. NihaH Dinç, BaŞdstî Büyük Elçiliji Lübnan Başbakan ı Sami EI Sulh proie V'azır'amaktadır. rıs Norstaa refakatmd^ Türk Ha m a k l a Vabi) olur Geçen sene iktıhat verilmiştir. Cay istihlâkmı önümüzdeki a y »AtZLİ rAHVtlAl Bülend Kestelli d a ş 0 tevmat, vermiştir: va Kuvvetlen Kurmay Şaşkdnı «adî m^pîelmmiıd. partilpr ıi=tu Cumhur Reisi, köylü ve şehirli larda ziyadesile karşılavacak olan Alman Dış İşleri Bakanı ile Refik İleri, Tahran Başkât'SIİ, ,tki memleket arasınd.ki Tumgeneral Tekin Arıburnu oldu m i l l ; m e s e ı e l e r o l a r a k # l e ,, Sıva» Bnrurum Z7 zl 10 ' ine Bedii Karsburçak, Beyrut BüBonn 14 fR) Batı Almanya vatandaşlarlı temas sırasında iktı Rize ve Pasar fabrikalarınm istfhDemıryolu I 22 O ' U „ ne büvük bir kıymet atgu halde bugün saat 10 da hu.susî t p k I i f e t m i ş ü k B u f l u ^^ Dış İşleri Bakanı Brentano bueün sadi kalkınmamu hakkında kendi. 48İ kapasitesi bir milyon kilovu eet k I i f e t m i ş ü k B u f l u o 1941 Demiryolu U 20 90 vük Elçiligi Başkâtibliğine Sulhi fettiğimi ve Türkiye. Türk milleti. l A k d uçag.le Ankaradan Izmire gelmis c i l m s P v e n k ö t ü y e v o r a n l a r . Demırvolu m 22 50 sıne tevcih edilen bazı sualleri d* çecektir. Wnd ve Seylân m»mşei! Dislıoğlu şam BaskStibli(ine Sahi" TÜTV Reisicumhum ve Başvekiline yaptıgı ilk basm toplantısında Mostır Org. NorsUd Turk Hava K < KuvMılli Mudafa* 1 ,' 11.75 tır Org NorsUd T k H ,,r kovada Dr. Adenauer*hı karşısına oevablandırmıştır. Anadolu Ajansr çaylarla Karadeniz mahsulünün ki ş i m d i m a h e u p t u r Kekevi, Moskova • Baskâtib'iğine karsı ne derece samimî ve derin Milli MMafaa D % 20 90 vetlennm davetJUi olaıak meraleke Muhalefetle işbirlıği ci? degil a Mılli Mtıriafaa Ol 11.45 Vcîi Türe!. Bürüksel Baskatibü ht,ı e r tasımskta olduğumu aynca Doğu Almanyanı» ayn bir devlet nın muhablri verilen cevablan j6y gelmesile yurd ihtivacı tsmamen kendinden emin bir iktidar için şei ve kolaylıkla karsılanacaktır. Mllll MOdafaı IV n^0 ğine Doğan Türkmen. Karaji Baş tebarüz ettirmeyl zaid eörüyorum olarak eıkanlmasını asla kabul ede ne nakletmektedir Zıraal Bankası 1 20 27 « Org. Norstad hava alanmdan Ga ref o lur. (Makul demokrasi) hermiveceğini söylemiş fakat Moskova t Hirfanİ! barajı gibi göderiStoklan azalan bölgelere de haFaik Melek Tokyo ikin Bu husustaki açık hlssiyatımı. Zlraat B a n i i s ı d 106 0 0 ' ziemiraeki Hava Harb Okluna «i h a | d e i ç i n d e b u l u n d u § I l m u z ş a r t . ci kâtiblifine Ali Toros. Washington Türkiyeve yaptıftımız unutulmaz vada Doğu ve Batılı iki diplomatm nizin önünde dıkilen meden! eser ziran başmdanberi •iev^iyat yapıL. derek burada oğrencılerden müte. | a r a l t l n d a iVinci kâtibliğine Muamer Akean, habralı ziyaret esnasında her fır yanyana yer almasma muhalefet ier dünyanın her yerınde büyuk maktadır.» TAHVILA1 şekkı! bir ihüram kıtasını teftiş °t r e k „ Kbstenre Muavin konsolosluğuna satta bir çok defa blidlrmiştim. etmiveceğini belirrmiştir. Brenta müesseseler arasmda sayılmakta1941 Demıryolu VI Şeker geliyor 102 75 ' miştir Hava Harb Okulunda Org Haluk Kabuklu tayin edllmîşlerdir. Zannetmiyorum kl Türkiyenin de no Dr. Adenauer'in dörtler toplan dır. Bunları büyük eser vermek Kalkınma I tedbirlerm ahnması M m a 103 00 C iddî Haricden ahnan şekerleri hamfl Kalkınma tl Norstad şerefıne tertib ed!İen geçıt „, g e Hiğini. dünyaya iktısadî mabu mevzuda en ufak bir şüphesi bsmdan sonra Sovyet liderlerile | hevesile yaptırmıyoruz. Milli 'bulunan vapunjn etıniartesi »finü1 Kalkınma m 102 25 Cenevrede görüşmesinin de ihtimal ek.ı> . . >ıizın cihazlanmasında haresmınde b.jta bandoları oldueu H. a d l ; . s i y a s ; e m n i y e t t e l k i n e t . bulunsun 194ü istikrazı I I lımart'mıta «İTiesi bekVnmekte103 00 halde dğrencıler ve okuJ kıtaları m e k zorund. olduğumun. anlatan Muhterem Reisicumhur Celâl dahilinde oldufunu kaydetmiştir. yatl bir kıymeti oldugu için inja dlr tîk parti tevtiatın pazartesi 1948 ıctikrazt n 103 00 Birleşmis Milletler 1949 Tahvıli Bayan ve muhterem Başvekil azizı çok muntazam ve parlak bir geçıt Genel Sekreter bütün milletin 102 25 ettınyoruz. Suallerinisden iktısad! dosrum Adnan Menderesi Lüb"ani Sda Francısco 14 (R.) Birleş dıye vasıflandıracağım bu ımar ve günü başlaması muhtetneldir. resmi yapmışlar ve 48 uçakhk F84 inandığı. benimsedigi. millt bir ık% S t AIZU da selimlamak benim Için hem! mi» Milletlerin 10 uncu yıldönümü refah vasıtalannın bir an evvel Thunderjet tepkili uçaklarmdan , tısad plân ve progr?mının vegâne Lübnrın Reisülvüzerası olarak, hem j 20 haziran günü Başkan Bisenho memleketimiri süslemelerini istedimüteşekkil bir Türk Hava Filosu | ç,kar vol olduğunu Kildirerek de1S38 tahvıli a 10 * Rodos 14, (Telefonla) Yunan j de şahsan baha biçilmez bir bahti ' wer'in nutku ile açılacaktır Top ğinizi anlıyorum. Hakkınız var. Taİkjamiy*li M U d a l u 25.65 kol nizammda çok muntazam bir jmişHr ki: İkrsmiTCİI D Yolu IV 110 50 * Gümrtik teşküâtı Rodostan Türki | v a r lık leşkil *>deopktİT Bu ziv«ıret lantıda Amerika aduıa Dulles hamamen sizinie hemfikirim. Bazı ları uçuşla buna katılmıştır. \ » Böyle olursa, millet bir müd rkramiycli D Yolu V 111 50 yeve altm kaçıran bir şebeke yaka j Lübııa" mil'etine de, Türlt ml'leti ı zır bulunacak ve 24 haziran günü bu büyük eserlerin biıi müşkOGeçit resmini müteakip dörtlü det fedakârhğa da katlamr İnana1951 Tahvül 101 15 bir konuşma yapacaktır. lamıştır Uzun zamandan beri 12 hakkında tasıdıiı samhnt 1953 Tahvill 101 35 bir tepkili filo hava alanı üzerin rak bugünkü sıkıntıyı hosgörelâta sevkedeceği zehabını besliMilliyetçi Çinin goruşii adalardaki Türklere aid altınlan ko ve vakınlık hı>Wini ifsdeye çok 195S Amortijtnan 100 35 de akrobasi «österPeinrie bul"" bilir İngiltere, Almanya hsrbden yorlar. Belki öyledir. fakat hangi tinee bir tek sayı dahi yapamadı. müsyon mukabilinde Türkiyeye Ziraat Bankası III 100 25 Taipeı 14 (A.P.) Milhyetçi muvaffakıyetlı iş vardır ki mfls Beugnot'yu Altan ile Erdoğan çok ve mü,c£İevici bir hrsst muştur Tepkili uçaklarımızuı gok sonra böyle kalkmdı Bunun hirinZ l r u i Bankatı [V 100 (X! • nakleden bu şebekenin aylardan be verecek. iki miret »rasındakl dcsi Çm parlamentosu mensublanndan leri ytftan seslerile birbirlerine a<ie d ş a r t ! . F e d a k f r ! l t , h e r k e s I r , iyi raarke ettiler. Zlrata Bankası V 100 0(1 ri izi üzerinde duran Yunan memur !ıık hissiv=t'nn frinlieini ve kar müteşekkil bir grup, Cumhur Bas kilâtsız. elde edilmiş olsun Türk ta vapısmış ıntıbaını veren ve çok Takımımızın 38 sayısmı şu oyunZirat Bankası VI 103 15 milletmin hasleti güç görülen ismasıdır. Harb içinde İneilterede ları nihayet Fetre adh bir motorla şıhklığını şösterecektir » kanı Eısenhower, İngiliz Başbakani leri hallebnektir. Biz milletimızin cular yaphlar: mahirane clarak yapt'kları akroKral da. ancak herhangi bir vabu şekil b r kaçakcılığın yapıldıftı4S FAIZU lAHVHJi'l Diğer taraftan Lübnan baştan Sir Anthony Eden ve Fransız hübasi hareket'erini sevreden Og. Yahm (2). Granit (11), Altan nı tesbit etmiş v# Rodos'un tanın asaSı iki milletin bayraklan ile j kumet Reisi Edgar Faure"a gönder umumî menfaarlne hizmet edecek (15). Turan (8). Yükşel (2V KrdoNorstad in+ibalannı cÇok Mükem tafîdaş kadar et yedi.. Diğer şartı: 107 2» 1949 fanvılı Fedakârlığın yerine masruf olmamış tüccarlanndan Tlryakosun bu donanmakta ve gazeteler bu ziya dikleri birer muhtırada Milliyetçi işlerin önüne çıkabilecek her en ğsn, Okaya. Yavur. Üner, Sadi. mel» kelimelerile ifade ebniştir. BanKa M i i s « e n »e Maaen Slrketıerı Vacakcılıkta en büvük rolü oynadı ret münasebetile özel sayılar hazır Çmin, yüksek kademede bir dörtlü geü yenmek anntle hareket ediyoOTÇ. Noi'tad öğlp yemeftini Ha sı, israftan kaçmılmasıdır. Dışardan Bizden daha kuvvetli bir manzaan anlaşılarak takibata başlanıl Umaktadır Bilhassa Beyrutta Inşa toplantıda ittihaz edilebılecek. fa ruz. HüTkej Bankaıı 205 00 • va Harb Okulunda yemistir. Org. paraya ihtiyaa olan bir memîeket ra arzeden Fransaya yenilmemize 1 Garanti Bankası H. 118 00 mıstır Nihayet dün aece aynı şe edilen taklarm sayısı şimdiden kat, Çinin Evvelâ kendimize, yani milletimi rağmen dokuzunculuk meafaatlerine aykın Norstad öğleden sonra sıras'l» G3 pibi yasamıyoruz; içte, dışta ettiiimidimiz Oaıısajyoa An<t 11J 192 (M İTT| T kiHe Türkiveye 12 Ads Türkleri ontı seçmektedir. neydoğu Avrupa Miittpfik Kara ^ ' 'sraflann. haddmi aşıyoruz.» herhangi bir kararı tanunıyacağı ze güveniyoruz. hesablıyız, iradeli tamamen kaybolmuş deSildir Tar ü r k ı v Krni'. '«anltası H IUSI nin altınlarım kaçıran şebeke Cor Kuvvetieri karprfâhı ve Altıncı Türkiyenin istîkbaline inandı&ını yiz, mutlaka sağlam netice alacağız. kımımız ikineiltgi eamntîief'iği icin, nı belirtmiştir U Bankası 65 40 • cio adası civanna gel;nee kendile Seyahate İskendentn limanından Vapı «e Kredi Bankası B [fi ^li Müttefîk Taktik Hava Kuvvetieri söyUven Kasım Gülek, kredinin Bugünkü iktidann azimli ve irade fikstür mucibinee diğer srupun biPe>*ler rini takip eden poü": motoru tara Savarona varı He devam edilecek Akbarüf T. A. O. 1300 00 Karareâhını riyaret ederek bura buçun de Amerikalılann alıştığı Berlin 14 (a.a.) Bab Berlte li teşebbüslerini, Millî Mücadeley' rincisfle oynayacaktır Bu prupun Sanav. Kalkınma Ba 107 50 Adana 14 fTelefonla) Cumhur fından yakalanmış ve bu arada larda Türk. Yunan ve Amerikah «ekiide hazırlanan plân, program başaran neslin ve o ruhta yetişen birincili&ine namzed Finlandivaya Aslan Çimento 75.00 mezkur motora kacakçılar tarafın Reisi Celâl Bayar, Lübnana gitmek Haberler Bürosunun (İwe) bildiaskerlerden müteşekkil birer ihti v e orojelerie temin edilebiieceğini yeni neslin takdir edeceğinden e nazararı dsha şanslı olduSumuza Şark detirmenleri 43 00 dan ates acılmıssa da bu atese mu öıeıe yarın uçakla şehrimize ge |rildiğine göre, Sovvetler Birliğinden ram kıtası taraftndan selâmlanmış söyliyerek sözlerini şu şekiide biTicaret Bankası 59 00 sonra diğer Doğu Avrupa Cum min bulunuyorum Milletimızin, di göre: tçalibler» arasmdski maçı kabele edildiğinden motor teslim lecek ve hava alanmda merasimle : tır. tirmistirğer bazı milletlerin vaşama seviye tekrar Fraiısa ile ovnamamız kuvPAK1S BOKSAS1 ALT1N F1AT1 olmustur. Yorg' Kaplan idares'n karşılanacaktır. Sayın Bayar kısa huriyetleri de Batı Almanyaya nor ; «Bilgi, tecrübe. gSrgümüz bu Org. Norstad ve Tüm*«neral An vetle muhtemeldir Bu maçm ealibi deki Fetrede müte«>kiben yapılan bir istirshatten sonra buradan oto mal münasebetler kurulması tekll lerine ulaşabilmes için Türkiyede ise A>kuTuneu ile onuneuyu tayin 16*' Fl yolda milletin hizmetindedir. Bu (1) Oolaı burnu aksam saat 17^0 da uçakgörülen umumî elânın devamı lâ fınde bulunacaklardır. 423000 Fi arama sırasında 503 Reşad albnı mobüle tskenderuna hareket ede(1) kilo altın son durum karşısında, kafamızdan edecektir. ^ la Ist?^V«ula i i t 14 besibiryerde ve bir miktarda cek ve oradan Savarona vab ile Aynı Büro. Doğu Almanya Sos zımdır. Bu yoldaki gayTet milleti geçen bir istifhamı îfade edelirn: I S^BBKSl PIYASADA DÖVTZ1.EB Günün diğer maçlannda şu netimizin içinden doğan mes'ud bir külce altm ele geçirilmistir. Bu vollarma devam I8751<»O(1 Sterlin pfektif 'Vmokratik usullerle idare edilen evleyeceklerdir. yalist Komünist Partisi merkez hâdisedir. Bu elânı kırmağa müsa eeler almdı: 2000 Fransı? Fr (1000ı altınlann değeri Türk oarası ola tskenderun limanında demirlemiş komitesi milletlerarası münasebetbir memlekette hükumet ne vakit Bulgaristan: 73Pumanv? 46 20002D5( ade edemeyiz. Yolumuz aydındır. Ttirkish Accant rak 5060 bin lîra tutmaktadır. ist'f^ eder' ı > bulunan Savaronanm müreUebatı ler servisi şefi Peter Florin'in bir Devam edeceğiz» Macaristan: 81 İtalva: 65 Dolar N W 785790 Motor kaptan ve mürettebatı bü Basın toplanbsı sonunda kendiDolar efektlf 740750 bugün şehrimize eelerek bir ge beyanatma dayanarak bu haberi Polonya: 72 Çekoslov=kva 68 Cumhur Reisi saat 19,30 da An tün ısrar ve tazyiklere rağmen verdiğini tasrih etmektedir. tsviçre ?ranp 188190 stae sorulan sualleri Kasım Gülek Rusya: 75 Yugoslavya: 52 karaya dönmüştür. mezkur altınlann •sahibini ifşaetme zinti vapmıslardır Cumhur Reisini Paris 14 (a.a.) Tass ajansınm ?u sekilde eevablandırnuştır SARRATLARDA ALTIN karşılamak üzere sehrimizde büyük mektedir Tevkif edilen kaçakçl bildirdiğine göre, Sovyetler Birliği «CKasım Gülek bu işe engel t m 63606370 hazırlıklan vapılmaktadır. Cumhurly*t AU. lar Rodosa gptiri!mislerd,'r Ue Bulgaristan ve Macaristan ara o'^u) sSzünü ciddiye almıyorum. 71007150 Reşad Otomobil ve kamyon yedek sında imzalanan anlaşma gereğince ^övle bir söz. en hafif tabirile ah73257350 İngiliz Ankarada çay sıkmtm parçalannın tevzi' Gulden 59605970 Rusya bu memleketlere atom ener lâksızlık olur. Amerikada, hiç bir 920925 Ankara, 14 (Telefonla) Henüz Ankarada Ulus meydanı jisinin barışçı gayelerde kullanıl T»uhalefet partilinin yapamıvaeaiı şekilleri şeker sLkjnusı bertaraf edilmeden ması için ilm! ve tenknik yardmı ^Rdar, memlekete hizmet etttm. kazıhrken eski eserl»K.AL1N BE5IB1RLIM fcH Ankara 14 (Telefonla) OtomoBeyoğlu Tarlabaşı caddesinin Küflüçıkı sokağı ile birleşbu defa da umumî bir çay buhranı sağhyacak ve radyo aktif malzeme Wemleket ve hükumet itibannı 53S00S400U bil ve kamyon yedek parçalarile Resad bulundu tlji köşede, 171 ve 24 26 kapı No. lu bina 52.500 T. L. hüküm sürmeğe başlamıştır. Dün verecektir. Bundan başka Bulgar ve vükseltecek derecede konuşnara. S9S004O0OCI Hamid lâstiklerinin tevzi şeklillerinin tesmuhammen kıymetle setılmaktadır. Satıs 17/6/1955 gün şehrimizdekı bazı dükkânlarda poMaear atom flziği alimleri Rusyaya Basbakanm telgrafı şahidimdir OSaa< ıs te tesMt «Uidı Ankara, 14 (Telefonla) Ulus biti hususunda İktisad ve Ticaret ra<3s b i r saat 10 da İstanbul Büyük Postahane Ozerindeki İcra dailis nezareti albnda çay satısı ya gelerek bitgilerini genişletebilecek"Mrtt vatanseveri olamk ı*) t(ar«Ull«ı Bnnada muame» relerinin hususi salonund» yapılacakttr. Fazla malumat pılmıçtır. İlgililer, buhranın geçici meydanındaki İş hanımn inşaat ha Vekâletmde tthalâtçılar Birliğile lerdir. Bu suretle Rusya, Arnavud vazife yaphm.» İstanbul 3. cü İcra Mernurluğunun 54 • 938 No. lu dosyada. olduğunu ifade ederek, önümüzde zırlıklan hızla devam etmektedir. Soförler Federasyonu mümessilleri 1 ^ harie. bütön peyk devletlerle bu t . t „ " * ki günlerde yeni mahsul çayın pi Arsa üzerindeki dükkânlarm yıkıl ni:ı ve Vekâlet ilgililerinin istirakile 0 $e ri neviden anlajmalar akdetmis ol ^Llt™* ^Ticaret Borsasında yasaya çıkacağını belirtmektedirler. ması bitirilirken diğer taraftan te vaDilmakta olan toplantılar sona miı Hemokratlanndan TayyarÎL " Komaktadır. Fınoik ıç sıra malı tombul fob Glmelin kazılmasma başlanmıştır ermiş ve bu mevnıda ehemmiyetli ( bak C.H.P Genel Sekreteri Kasım resun 248 kuruştur Iç standard Ordu Hafriyat çalışmalannda Roma dev knrarlara varılmiftir Mersinde büyük bir Güleke su telgrafı çekmiştir. Tabancalı kadın hırs'^ 257 kuruşa müşterı bülmuştür. Buna göre ithal edilecek Iftstik«Balıkesirdeki konuşmanır» «6 Trakya çıplak ayciçegi Istanbulda Antolya 14 (Telefonla) Kaı rine a:d oldukları anlasılan bazı orman yangım kıymetll heykellerle sütun bajlıkla lerden yülde 45 i Soförler Federailskele tesl'mi 61 kurustur. Mersin, 14 (Telefonla) VUâye j Kabuklu Antalya yer fıstıjı çuvalll kazamızıa Kalkan nahlyesi dva n ortaya çıkmıştır. yonu tarafından emafa dsj^tılaeak. 80 kuruf. keten tohumu Kandıra çu rmda göçebe hayatı süren Güllü tbnixe bağlı Gülnar llçesinde bir | Kurumumuz tıtanbul Vt lnnlt nglık tesislerinin ihMaarif Vekâleti Eskl Eserler ve vüzde 55 I de İstanbulda bulunan vallı 84.5 kuruş, ana mal tiftik 800 Savran ve Emine Babadağ adındaki tiyacı olup 20/6/955 gttnt) thaltttt yapılaeak olan 48 kaMüzeler Genel Müdürlüğü Arkeo Kolat tarafındat) resmf v« hutusî kunış. ham deri sıgır salamura 230 Ilçeye 55 Km. uzakta bulunduguniki kadın. Mehmed Çoban adh bir loğlarının nezaretinde ilerlemekte «ektöre tahsig edilecektir. lem kuru iaşe maddelerinin 11.13/6/955 tarihlftrinde Akkurut, Anıdolu m*lı Z M kuruıtur. dan, giden ekipten çok güç malusam 11.14/6''956 tarihlerlnde Cumhuriyet fazetelerinde olan kazılarda daha bazı tarlhi • Diğer taraftan kamyon, otomobil Tam y»|Iı kaser Trakya malı 42S. şahsın evinden albn çalıp kaçar. kaRidlanna Mun mat almmıstır. Yangın 11 saat katsm yijlı beya? peynir 3538 Hra. yarı larken yaknlanmışlar ve fakat yaintlşar eden ihale llftnındft îstanbul y* İzmit sağlık teserlere rastlanacağı tahmin edilmek ve kamvonet tamamen tevıl» tâbl dar devam etmiş. sisle kapl. olan a . Ankara 14 (T.HA.) Oyun ki vailı 24 llradır. kalanan bu kadınlardan Güllü Sav tedlr. sisleri yerine mürettlb hatası olarak İstanbuî ve İzmir turulacak, bununla berab«r ithal Ssrbctt bujdaylardan yumusak Sağaçlar ancak sis dağıldıktan tonra fıtlarıaa yapılan zam bugünden iti sağlık tesisleri yazıldığuıdan tzmir kelimesinin îzmit olaramn donu içerisinde bir toplu taArkeoloji müzelerin» nakledilen olunacak her nevi otomobil. kamBondürülebilmijtir. 2^rar büyük barvn yürürlüge girmi* bulunmak karya 23 çavdarh 32 S kurug, kınlea banca da bulunmuştur. Her iki eserler üzerinde tetkikat yapılraak yon ve kamyonet parçalannın »acağı ilin olunur. bugday Edlrnt 34 kuruf, t n t buğday tadır. ' tür. SU kuruttur. bsı tamamen serbest bırakılaeakbr. tadır. hırsiz kadın tevkif edllmlştir. yakalandı îhracat işleri hakkmda Türkiyenin yeni tedbirler alınıyor en büyük İlk olarak alivre safışlar durduruldu, ihracafçı birliklerin u. kâtibleri Ankaraya çağrıldılar Hilton kafilesi dün sehrimizden ayrıldı 60 lık balıkçı tam 48 saat dalgalarla boğuşiü Bayar ve Menderes bugün Lübnana harekef ediyorlar Bursadan Bolgarislana kacan havacılar Başbakan Affenauer Çisenhowerle NATO Hava Kivvet Kasım Gülek kredi leri Baskomutanı bahsinde düşüncesini sehrimizde anlaitı Bo n % 1 A Bayar, Hirfanlı Kahve 15 liraya fırladı Hariciyede yeni nakil ve layinler Rodostan Türkiyeye altın ka«akGilığı Fransaya 50 38 venildik Deımr perrfe atom ^ Banka Olmapa Elverişli • Cok Kıymetli Satılık BİNA Işçi Sigortaları Kurumu lstanbul Sahnalrna
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle