24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 Haziran 1955 CUMHÜBÎYOT ÛC SON Amerikada komünistler ayıklanıyor Yedi sene içinde 14 bin ksmiinist meınur işleıinden çıkanldı New York, 14 (T.H.A.) Amerikan gazetelerinin verdiği malu mata göre, Amerikada son 7 sene zarfında, 14 bin memur komünist likten sanık olarak işten çıkanlmış bulunmaktadır. Gazeteler. «temizlik» hareketinin iki devreye aynldığını, birinci devre olan 1948 1951 arasında 6000 ve 1951 1955 arasında da 8000 memurun işlerinden uzaklaştırıldı ğını yazmaktadırlar. Aynı gazeteler, 14 bin kişınin i çinde bulunan kızıl ajanlarm, A merika ve hür dünya milletleri için teşkil ettiği büyük tehlikeyi ae kay d HABEIRI^ E 1 2 BİR DAKİKA Birleşik Amerikanın atom için tahsislcri Diğer milletlerin afom reaktörü kurması için 5 milyon dolar ayrıldı tom makinaları yapılması işine 25 , milyon dolar tahsis etmeyi kabul ! etmiştir. I Komisyon aynı zamanda, diğer milletlerin atom reaktörleri kurma larma yardım etmek için Başkan Eisenhower'in istemiş, olduğu 5 tir. Buna mukabil, komisyon daha milyon dolarlık tahsisatı vermeyi pratik olduğunu telâkki ettiği gede kabul etmiştir. miler için atom makinalannın geliş Başkan Eisenhower. adı geçen tirilmesini tasvip etmiştir. geminin bir sergi gemisi olarak hiç Başkan Eisenhower böj'le bir ge yakıt almadan dünya limanlarını minin inşası için 21 milyon dolar gezmesini ve Amerikanm elde ethk bir tahs'sat istemişti. I tiği terakkileri teşhir etmesini isFakat komisyon gemiler için a temişti. >""""»"»iNiıııııiiiıııııııııi]iııııi]nnınınııiiiıııııııııiiiıınınıııu<ıı><.l Washington, 14, (AP) Ayan ve temsilciler meclisleri karma atom emerjisi komisyo»u, Başkan Eisenhower'in bütün dünyayı dolaşacak bir model atom gemisi inşası hakkındaki plânını reddetmiş Kredili ithalâta devam edilecek Kararname bugünkü ihtiyaclara göre esaslı surette ıslah ediHyor Çaresi vardı Bizim Belediy* Mecliti &zanndan Valiye hiddetli hiddetli sualler: Yok, zehirlenme hâdiselerinin iç yüzü ne imiş, yok Hilton teşrijatına 350 bin lira, nasü olur da, sarfedilirmiş? Ne oluyor? Aşağt yukan bir aydır malum vak'alar, yangından mal kaçmt gibi, neden son içtima gününde patlak verdi? Teîâş etmeyin. Çünkü bu baylar Hilton otelinin açıhş merasimine davet edilmediler de ona kızdilar. Bu kadar basitieşecekleri akhma geheydi. kullanmadığim davetiyeleri kendilerine dağıtır, F. K. G. yi de, böylece, bir lüzumsuz üzüntüden kurtanrdım! D. N. Yunanistanın Kıbrıs için yeni miiracaati Birleşmiş Milletlere Atinanın ikinei talebini 20 femmuzdan evvel getireceği resnten açıklandı Atina 14 (T.H.A.) Hükumet çevrelerinden resmen açıklandığı. na göre, Atina hükumeti, Kıbnsın Yunanistana ilhakma dair Birleşmiş Milletlere 20 temmuzdan evvel yeniden müracaatte bulunacaktır. Aynı çevreler. bu müracaatin 20 ağustosa kadar yapılabileceğini, ancak bu takdirde muvakkat gün. deme alınması ihtimalinden imtina edildiğini ileri sürmektedirler. Yetkili çevreler, Mareşal Papagos hükumetinin Birleşmiş Milletler nezdmdeki Yunan delegasyonu ile daimî temas halinde olduğunu ve mezkur müracaate dair »on direktiflerin New Yorka gönderil. diğini beyatı etmektedirler. Hükumet organı «Messager d'Athenes» gazetesi ile Londra radyosuna hücumlarda bulunmakta ve bilhassa türkçe yayınlarmın Kıbrıstaki Türk halkını «ayaklandırdığını» yazmaktadır. Lefkoşede yapılan araştırmalar Lefkoşe 14 (a.a.) Lefkoşe polisinin bildirdiğine göre. Lefkoşenin bir çok evlerinde dün yapılan araştırmalar esnasında üç tabanca, bir çok mühimmat. üç hançer ve bir miktar infilâk maddesi ele geçirilmiştir. Beş kişi tevkif edilmiştir. Bunlardan biri başpiskopos Makarios'un yeğenidir. Gene bekçi parası meselesi ayahnı bu işte kazaıuuı bir takım fakir vataa rfaşlarla uğraşmak niyetinde değiliı»; am» bu bekçi işi tekr»r ele ahmnağa değer bir şekil aldı. Ervelâ şunu soralım: Bekçi kimin eciridir? HükumeHn buna on paralık b » vardımı olmadığına ve parasını halk ödediğine göre bekçi. halkın taridir. Yani bizim işimizi görecek Kredili ithalât işlerine ne şekil verileceği henüz kararlaştırılmış olmadığı bildirilmektedir. Amerikadan alınacak kredi işi tahakkuk 1 etmiş olsaydı. hükumetin borcları 1 Eskiden bekçiler mahallenin etasfiye ettikten sonra kredili ithamini. eciri, tnüşterek adamı i«U. i lâtı kaldıracağına muhakkak nazaYangın haber verir. saat vurur. rile bakılmakta idi. Bugünkü şartlar Çocukları mektebe götüriip getıraltmda bu şekilde ithalâta bir müdmeğe kadar işlerini görürdü. Şimdet daha devam edileceği anlaşıldi bekçi, karakollara bağlı ve pamaktadır. rası halk tarafından verilmekte oVerilen malumata nazaran krelan polis yardımcısı oldu. Mütedili ithalâtı tanzim eden dış ticaret ıakki ve medeni menıleketlerde po1 kararnamesi ciddî bir tetkike tâbi ! lislik devlet vazifelerindendir ve dev tutulmaktadır. Kararname yeni bir let vazifesinde istihdam edilen kiraşekil altında tanzim edilecek ve selerin aylığim devlet verir. Halk kredili ithalât şimdiye kadar ediyalnız devlete vergi verir. Zatea nilen tecrübeler de gözönünde tubu bakımdan sakat olan bekçi, tulmak suretile esaslı bir şekilde maalesef halkın ne müşterek, ne ıslah edilecektir. miinferid işine yaramaz. Geceleri Bilhassa bunun mahzurlu tarafsokaklan dolaşır. Gündüzleri kaBuenos Aires 14. (R) Pazar ge ları kat'î olarak önlenecektir. Londra 14 (BBC) 17 gündenrakolda oturur. Evrak götürür. geberi devam eden demiryolları işçi cesi başhyan kargaşahklar dün de 35 bin lirahk tazminat davasına Bu yıl şehrimizde toplanacak olan tirir. Ve karakolun emrindedir. Pa(Başmakaleden devam) dün Asliye Hukuk mahkemesinlerinin grevi bu gece sona ermiştir. devam etmiştir. Plaza meydamnmühim kongrelerden biri de, 21 ağus rayı veren halkın dejpl. Devletlerarası temaslarda taraflaBu greve 70 bin demiryolu işçisi iş da toplanan nümayişçi katolik'er tos ile 27 afcustos arasında yapılacak de bakıldı Ne yeni, ne eski idare hukuku rın anlaşamadıklarına, müzakeıcletirak etmekteydi ve grevler bütün kibar muhitlerin camlarını indirmiş olan, Dünya Akıl Sağlığı Federasyonu Washington 14 (a.a.) Âyan prensipleri böyle bir memur tasavYunus Polatkıhç isminde biri ta kongresidir. rin geıgin bir hava içinde geçtiğiİngiltereyi felce uğratmaktavdı. | tir. Peron taraftarları da Metropo meclisi silâhlı kuvvetler komisyoFedera5>onuna bağlı olan. Avrupa vur etmemiştir. Mahalle zengin oİş dağıtımmı protesto ederek j liten Katedraline ve Arjantin pis Rabat, 14 (a.a.) Dün gece Fas ne ve iyi niyet sahibi muhatabların rafmdan, Vali ve belediye reis ve | nu, mecburî askerlik hakkındaki greve başhyan Glasgow'lu işciler ( koposluğu binasına taanuzda bu ta bir çok suikasd işlenmiştir. Ouj gücendirildiğine rastlamak daima kili Gökayla Belediye Muavinlerin Akıl Sağlığı Birliğinin 20 ağustos cu luısa bekçi parası çok tahsil oluhükumet tasarısım kabul ederek, martesi günü. Teknik Üniversite Taşlunmuşlardır. Peroncuların bayıak da'nın Arab mahaliesinde oturan kabiidir Fakat diplomaside hislerin den Sedat Erkoğlu ve HÜ5?nü Tümeı kışla binasında yapacağı kongreyi mü nur. Fakir olursa az tahsil olunur. mecburî askerliğin dört yll daha de anlaşmaya varmışlar ve vazifeçekmek teşpbbüsüne katolikler mâ Faslı bır tüccar, evinin kapısı ö gizlenmesi ve fikir ayrılıklarının aleyhlerine açılan 35 bin liralık *a7 teakıb. 21 ağustos pazar günü Şale Buna göre de bekçi kullanılır. lerine dönmüşlerdir. uzatılmasına karar vermiştir. Yapılan bir sürü itirazlar üzeIngilterede hayatm yakmda nor ni olmuşlar ve iki grup arasında nünde akşam vakti üç tabanca kur umumî efkâıı rencide etmiyecek bir minat davasına dün 2 nci aslivt köşkünde törenle çalışmalarına başlıBu tasan ayan meclisinin umıımî >acak olan Federasyon lcongresinin gün rine bekçi paralarının tahsilini. tahçarpışmalar olmuştur. iki kişi ağır şunu ile öldürülmüştür. lisanla bildirilmesi kaidedir. İstik hukuk mahkemesi'nde bakılmıştır maie dönmesi beklenmektedir. heyeti tarafından da kabul edildiği demi tesbit edilmiştir. sili emval kanununa bağlaınışlarraz talebinin reddedildiğini yayan Ayrıca, günlerdenberi devam e surette yaralanmıştır. Kazablankaya 60 kilometre me takdirde. Birleşik Amerikanın 2.850 Yunus Polatkıhç, Sinanpas Toplantıyı. Sıhhat Vekili Dr. Behçet dir; ama bunlann miktarı yakın Halka radyoda hitab eden Cum safede bulunan Settat yakınında bir ajansın salâhiyetli mercileıden alden 20 bin dok amelesinin de grevUz bir konuşma ile açacak. İstanbul 1 000 kişilik askerî kuvvetini bugün mahaliesinde Beşiktaş caddesindek ve Türk Akıl hıfzıssıhhanı adına Val! mahallî idare âmirlerine bırakıltavsiye bomba infilâk etmiş ve 4 Faslı yara dığı malumata dayanarak hataiankü şekilde muhafazaya imkân hasıl lerine son vermeleri için emareler hurhaşkanı Peron. itidal mızı teşhir yolıına sapma^ı. tasvib 238 ada ve 13 parsel numaralı ars' Gökay. Fetferasyon adına Dr. Frank mıştır. Yani kaymakam.. belirmiştir. Halen İngiliz limanla etmiş ve bu arada Roma Katolik ki lanmıştır. Oİacaktır. Fremant Smith birer hitabede bulunale karşılanacak bir tarz değildir. sma inşaat ruhsatiyesi verildiğrni caklardır. l'.sesini şahsına ve ölmüş eşine kar nnda 250 gemi âtıl vaziyettedir. Ali beye bcş lira. Veli beye üç Meknes'e 100 kilometre mesafede inşaata başlandıktan bir müddet şı iftira etmekle itham etmiştir. Pe buîunan Ouezzane'de geceleyin bir Verilen menfî cevabın memleketi Kongreye istirak edecek olan Beynel lira! diye vergi keser. istimlâke tabidir» milel akıl saglıgı mütehassısları fu ron. nümayişçileri dağıtmak için Faslı tabanca kurşunu ile öldürül miz aleyhine bir tenkid ve propa sonra «burası Bu da olacak şeylerdcn değildir. ganda vesilesi teşkil etmemesi lâ denilerek inşaatmın durdurulduğıı mevzular üzerinde teblig ve münakajapolisin her şeyi yapacağını da bil müştürVergiyi Meclis tarheder ve bu salarda bulumcaklardır. zım gelirdi. İktisad aynı zamanda rıı iddia etmekte ve bu sebebteı> dirmiştir. 70 yaşuıdaki bir Faslı, Mazagan «Akıl Sağlığı ve Terbiyesi». «Küçük lâhiyetini kimseye veremez. Ayrıea, Arjantin hükumeti iki ka civarındaki harmanında yattığı es itibar demek olduğundan, dost ve 35 bin liralık tazminat istemekte çocukların yetiştirümesi». «Terkedilmiş Bu bitti... Geielim bizim meseleTaipeh (Formoza) 14 (A.P.) müttefik bir devletin mali vaziyeti dir. Dava bazı hususlann sorulma çocuklar meselesi». «Köylerde ya?ıyan tolik papazınl da azletmiştir. mize .. nada bir tabanca kurşunu ile baMilüyetçi Çin iç emniyet teskilâtı. ne dair aksettirilen haberlerin di sı için başka gime bırakılmıştır. ailelerin akıl sağlığı. «Kürtürel d'egiBirleşik merika şından vurulmak suretile öldürül Biz yazlıkta dört ay kadar otuSiklikler ve akıl sağlığı», »Kanun ve Kahire 14 (a.a.) Kahirenin komünist Cin ordusunu" 3570000 ğer mevzulardan daha ihriyatlı bir müştür. ailf». ruruz. Yıllardanberi de bu böyleyetkiH çevrelerinde söylendiğine asker ve 818 i tepkili olmak üzere ifadeye ihtiyaç gösterdiğine şüphe Fez'de, 4 çocuk babası olan bir dir. Her oturduğumuz yerde yazD. P. il haysiyet divanı RÖre. Mısır Suriye Suudi Ara 1879 uçaktan mütesekkil olduğunu yokrur. Kanadada bir subayımızın Faslı, başından yaralanmış. hasta tahmin ettiğini bildirmiştir. lık olarak dört ay için bekçi pabistan pakhnın eylul ayından önce FERİDUN ERGİN başkanlığı neye götürülürken ölmüştür. rası veririz. Yani bekçiden bir şey Teşkilât bu ordu mevcuduna pomuvaffakıyeti irrraianmasi ihtimal dahilinde de Pazar sünü yapılan D. P. 1 kongresi 1 Fez'de bir çok yangınlann da çık beklediğimiz için değil... Çünkü lis kuvvetlerini" ve gayrimuntazam 1 ğildir. Ankara: 14 (a.a.) M.M.V. Tem sonunda seçilen 1 haysiyet divanı dün yüzünii haftada bir defa ya eörüAnkars 14 (T.H.A.) Verilen tığı bildirilmektedir. ilk toplantmnı yapmıs ve baskanlığa kuvvetlerin dahil olmadığım ilâve Avnı kavnaklar Suriyenin ağus11 sil Bürosundan bildirilmiştir: Kana Ahmed Kemal Silivrili seçilmistir. malumata nazaran. P^kista Basve Fransada otomobil yarışlan rüz. ya görmeyiz... Yazlık yerlerde tos içinde vamlacak olan seçim etmiştir. da da Nato milletleri için açılar piEvvelki gün il idare heyeti baskan mahalleler ve sahalar çeniş olduğu Ayrıca deniz kuvvetleri mevcu kili Muhammed Aünin ri^ıasetinlerden önce böyle bir paktı imzalotaj kursuna memleketimiz adına lığına secilen Orhan Köprülü dün saa! tatil edildi için adamlar zaten dolaşamazlar. Pa du 195 455 ve hava kuvvetleri mev deki bir hevet bu avın sonlarına lamıyacagı kanaatindedirler. iştirak eden teğmen Ali Inal Akde 18 de Vilâvete gelen Basvekil Adnan d^^ru menılpketimize gelecektir. cudu da 240000 kişi tahmin edilParis 14 (a.a.) Fransız VekilMendere^i kanşılamıı ve Menderes rayı da kendileri tahsil etmrdiğinre. uçuşta ve nazari eğitimde en O&reni!'!i<?ine göre. hevet Pa ler Heyeti, beynelmilel ölçüde veOrhan Köprülüye ilt'fatta bultmmus den hani aylıjjı alırken olsun: mektedir. yüksek dereceyi alarak taltif edil rur kUtanın Türk Irak paktına katıl nı bir nizamname hazırlanıncaya Aman bekçi baba! Bizim tamiştir. Karakter. subavlık vasıfması mev7iıunda temîi5;larda hulu ksdar Fransada otomobil yarışlaDünya vatandaşlığı rafa gnz kulak ol.' demek fıısatı da lan ve örnek olacak hareketlerile Feci Gakıta Senpiyer hanı mcaktır. DiŞer taraftan. a\Tiı ta rını kısa bir zaman için tatil etYeni kararname bugün yoktur. öğretmenlerinin ve okul idaresiyangmı münasebetile han merkezi kuruluyor nhlerde Türkivede buhınacak Irak meğe karar vermiştir. Birleimis MilMler (New York) nin takdirini kazanan bu subay, Yazlığa peleli bir hafla oldn HeRestnî Gazetede çıkacak sahiblerinin teşekkürü Atina 14 (a.a.) Geçen sene Kralı ve Basvekilinin dr katılacağı 14 (T.H.A.) Öğrenildiğine çöre, hava kuvvetlerince de ordu ikrami men tahsildar geldi. Bizden dört Dazlaklar kralı Galatada Senpiyer kilisesi ruhaniDelphi civannda bir miktar arazi müzakprelor sonunda Pakistanm. Bir'esmis Milletler. Avustralyanın Ankara 14 (Telefonla) Toprak yesile taltif edilecektir. Bu münaaylık. sekiz lira para aldı. Biz de Novare 14 (a.a.) Castiglione mahsulleri Ofisi tarafından iıazır sebetle hava kuvvetleri kumandai' leri, geçen pazartesi günü kendilerine verdik. sonra sordu: teklifi üzerine. Nobe! mükâfab «atın almış olan Amerikalı Mrs. Afkara Bağdad paktına istiraki aid olan âenpiyer hanında vukua gelen ?eklinde bir «gazetecilik mükâfa Caresse Grosby. arazisini dünya kaf™ bir iptı'ceye baîlanacak ve civarındaki Ossolada yapılan daz lanan 1955 1956 hububat alım Koreenera! Fevgi Uçaner tarafın yangın esnasında fecaati mümkün mer Yalnız yaz için mi oturursutı» nın ihdası için incelemelerde vatandaslan merkezi olarak ilân et mıırıtemelen avnı tarihlerde Anka laklar müsabakasında 31 yaşlarınr devresme aid kararname tasarısı dan teğmen Ali İnal Akdere'ye biı tebe zararsız geçiştirmefc için hayalla nuz? mis ve dört büyükleri burada top rad imzalanacaktır. rını istihkar edercesine çalışantara daki bir şahıs (1955 yılı İtalyan İcra Vekilleri Heyetince tasvib tebrik mesajı gönderilmiştir. bıı'nnmpkfaHır. Evct! kalbden teşekkürü borc bilirler. drzlaklar kralı) ilân edilmiştir. Öyle ise 2 1 lira.. Birl»«Tnİ5 Milletler Genel Sekre lanmaya davet etmiştir. Başkan Kahraman müdürlerinin kumandası edilmiş ve yüksek tasdika iktiran Ei.senhower'e. Anthony Eden'e. Uçaklar, daha Müsabakaya katılan namzedlerio eylemiştir. Neden? teri Dag Hammarskioeld'ün bu altında çalişan itfaiyenin suurlu hareMemleketimizde 61.100 Edgar Faure'a ve Bulganin'e birer ketleri. polis memurlarının gayreti. başlarını inceden inceye muayene Öyle tahakkuk etmis teklifi desteklediği ilâve edilmekemniyetli Yeni kararname yarınki Resml telgraf eeken Mrs. Grosby. CenevBelediyenin. sayın Valimizin. Beyoğlu motörlü vasıta var eden jüri heyeti, yedi vaşmdao Gazete ile ilân edilecek ve mer'iFazla mıinakaşa etmedim. Kaytedir. Buna dair hazırlanan rapor redeki dört büyükler toplantısına Kaymakamının. Polis Müdürünün, SavAtlantic City, Amerika 14 (AP.) beri dazlak bir halde yaşavan Alif^kama sordum: da. gazeteci ve şazeteciliğin dün başlamadan evve] hazırlık mahiyePan American havayollan idare liata'nın «ne bir tek tel saçı oldu yete girecektir. Ankara, 14. (T.H.A.) Memle cının gösterdikleri alâka bizleri çok riıtehassis etmistir. ya olaylarındaki ehemmiyeti belir tindeki konusmplarını Delphi'de Kışın evinizi götürmü\oısunııı Kararnamede geçen seneye na ketimizdeki nakil vasıtalarının sabaşkanlarından Harold E. Gray geSenpiyer ruhanileri bu meşum hâdise ğunu. ne kafasmda saç çıkma istitiirnekte ve gazetecinin dünya me yamnalarını teklif etmiş ve bu süçen sene, uçakla seyahat eden bir nazaran buğday fiatlaıında bir in yısı gün geçtikçe artmaktadır. Son dolayısile bertenen calısanlara ve âmir ya! Kışın da bekliyoruz. Hedi selelerini en iyi bir şekilde akset kun verici yerde insanlısı tehdid yolcunun kendi otomobili ile yap dadı bıılundusjunu ve ne de bir Kanun. irradan bahsetti. Hepsi dirim yapılmamış. bilâkis müstah nesredilen istatistiklere göre askerî lerine ve kendilerine geçmis olsun tirebilmesi için bıından böyle ilçi eden meselelere bir çare bulacak tığı yolculuktan 32 defa daha em zamanlar saçh olduğuna dair ize aylıklarının diyenlere teşekkür etmek için mııh'e eiizel ama bu bekçi sili teşvik etmek ve iyi vasıfta hu vasıtalar hariç. 1953 yılında 54.170 liler tarafından desteklenmelerinin lan ümidinde olduğunu devlet a niyetÜ bir yolculuk yapmış oldu rastlanmadığmı» müşahede ederek rtm gazetenizin delâletin' rica eıierler tayininde mahaliin ,.örf ve âdeti" bubat yetiştirmesini temin eylemek olan motorlu vasıta adedi 1954 de ve ipmi fieçenlere derLn minnettarlıkkendisine bvı unvanı vermiştir. icab ettiği ksydedilmektedir. gözönündp tııtulur. Senclordenberl damlanna bildirmiştir. ğunu söylemiştir. maksadile kiloda 1. 3 kuruş ara 61100 e baliğ olmuştur. larını bildirirler. ; yalnız vazlık para verirkeD bu sene Buradaki gazeteler. ve bu arada Mısır Dış İşleri Vekili Gray'in verd ği izahata göre, 1954 smda bir prim verilmesi bu yıl da mi örf ve âdet birdpnbire değişti? Kadın kâşif, kutuba «Evering Post» ile «American senesinde uçak yolculukîarında kabul edilmiştir. şehrimizden geçti Hâdise şııdıır: Weeklyi) bu teşebbüsü büyük ilgi 1.250.000.000 kilometre başına bir Yeni alım baremine göre sert gidecek Mısır Dış İşleri Vekili Dr. Mah İdari makamlar otururlar. Enıirkişinin ölmüş olduğu, halbuki otoile takib etmekte ve gazetecilik Oslo, 14 (a.a.) Amerikalı ka mobil yolculuklarında 100 milyon mud Fevzi. Kahireden uçakla şeh buğdaylar azamî 33. asgari 21 kulerindeki komisyonla cörüsürler. mevruunda günlerdenberi makalef dın kâşif Louise Boyd, şimdiye ka kilometrede 2.6 ldşinin öldüğü an rimize gelmiş ve hava alanında bir ruştan, Anadolu beyaz buğdaylan Para yetmiyorsa aıttırma çareleri, le; neşre rpfktedirler. dar hiç bir kadımn girişemediği bir laşılmaktadır. Nisbet 32.4 defa daha saat kadar dinlendikten sonra San azami 31. asgari 19 kuruştan. primya iicretlere zam. v a yazlıkları kışNylon balonlar işi başarmak teşebbüsü ile dün Os yüksektir. Fransisco'ya müteveccihen yolıına siz buğdaylar azamî 30, asgari 18 ük hale getirmek riiieiinülür. Ama , devam etmiştir. Mısır Dış tşleri kuruştan mübayaa edilecektir Kabu pajalar artık verri seklini aMı. Selsnik 14 (T.HA.) Midilll lo'ya gelmiştir. Madam Louise, Osla'dan uçakla Vekiü Birleşmiş Milletlenn 10 uncu rışık buğdavın fiatı azamî 29 as. hizim haberimİ7 ve ilmimiz olmaelen verilen haberlere göre. meçhu! Alçıyı çıkarayım derken yıl dönümüne katılmak üzere Ame garî 17 kuruş olarak tesbit edild^n detişiyor İtiraz itrkânımız da bi' uçak. adanın üzerinde iki saaf hareket etierek kuzey kutbu üze bacağını kesmiş yok... Onun için böyle var.lar yarikaya gitmektedir. (T.H.A.) miştir. Çavdar 16 20. arpa 2519.5, dn'ssarak binlerce naylon balon rinde bir tetkik uçuşu yapacaktır. zıyoruz. Bunu yalnız kcndftriz için Kutub seyahatleri için hususî suyulaf da 2519.5 üzerkıden mübastmıştır. Londra 14 (a.a.) Bir kırık değil. bütün hemşehrüer için yazıvaa edilecektir. Uçağın nereden geldiği ve ne se rette ima! edilen bir skymaster, bu neticesinde bacağı alçıya konulyoruz: uçuşa tahsis edilmiştir. Bu uçağın muş olan Harpod Millard adında beble bu balonları attığı araştırıl Adaam . 24 liranın lâfı mı oBir Stradivarius kemanı m?ktadır Kövlülerin söylediklerine 8 kişilik mürettebatı vardır. bi: Londralı, alçınm verdiği rahau Iur? Uçak, kuzey kutba gitmeden ev sızlıktan kurtulmayı düşünmüş ve göre, uçskta üç tane yıldız işareti daha bulundu vel Narvik'in kuzeyinde Ladufos Olur efendim. Çünkü bir metkarısı evde bulunmadığı bir sırabulunmaktaydı. Bugün akşama kadar para yatıranlar Atina 14 (T.H.A.) Maoussa'lı Badufos'ta tevakkuf edecektir. Balıgın kıymetini bilmiyen iyi bir da eline geçirdiği bir bıçakla ta. bir müzik merakhsı. hakikî bir Konyada Selçuk Sultanları dufos ile kuzey kutbu arasında giTürk değildir. Ben bu kaııaaltfyirn AÇILIŞ DOLAYISİLE TERTİB EDİLEN dip gelme takriben 17 saat süre savvur ettiği ameliyatı yapmıştır. Stradivarius kemanma sahib olduve temcnni ederim ki: bütün vaAçtıracağınız 150 Liralık türbesi açılıyor Ancak Millard alçıyı çıkarayım cektir. ğunu açıklamıştır. Mütehassıslarm tandaslar da bövle di^Tİnninler hesabla Konya. 14 (Teipfonla) En bü Madam Louise Boyd. 1928 sene derken tazyik neticesmde hissız yaptığı tetkikte. kemanm iç taraFerdin hs>kkı. devlr'in hakkı yük Selçuk hükümdarmın medfun sinde kuzey kutbunda kâşif Amund bir hale gelmiş olan bacağını da fında lâtin harfleri ile «Antonius bekcinin hakk,. heo^ Pşi(ri. Biz bulunduğu Alâeddin camiindeki sen'in de katıldığı bir keşif uçu$un beraber kesmiştir. Duyduğu aStradivarius Cremona. Facid Anvrr^v; .,„.,,. v . V ! | , . , i . B İ 7 , o l i ı ] I Se'cuk Sultanları türbesinin açıl da kaybolmuş olan deniz uçağının hatlıktan dolayı sevinç içinth bu. no... No. 17» yazılı olduğu görülei»i!Ti ı r m odiivont7. V'Hypf M a ri ması için evvelce alınan Vekiller araştırmalarına iştirak etmişti. lunan amatör operatör diğer taHususî keşidenin 2 inci kısmına iştirak ecîebilirler. teşki'â.,n=> Ha böyle bi vckâlef vermüştür. Ayrıca. «A.S.s harfierinl Apartımanının Heyeti Kararına uyularak türbenin raftan kendisini ölüme gotürmekmiş dpğilijr. taşıyan bir mühüre de rastlanmışKnnya M 'i?esince tanzimi ikma! e İzmitte bir Amerikan gemi" ts olan kan kaybının farkma varür. ilk dairesini dilmist r Maarif Vekâ'eiinden emir B FELEK mamışsa da vaktinde yetişen kansinde çıkan kavga geür şehnez türbe, ziyaretçilere ası feci vaziyeti görerek kocasım kazanabilirsiniz. Hıfzissıhha İzmit 14 (Telefonla) Derinceye derhal hastaneye kaldırtmış ve çılacaktır. v# Amerikan malzemesi getiren EkAyrıca I muhakkak bir ölümden kurtaryanşfin ÖLÜM | zeminer şilepinin tayfaları arsınDün skşarr 19.30 da At?türk BulAnkara üniversitesi Tıb Fakültesi | da çıkan büyük bir kavga mahkeDekan, ve Göz Kliniği Profesörü Dr. I m e y e ; n t i k a , e t m i t j r K a f a l a r ı ç e . varındaki Şehir HıfzısEihhs En ti Sehrimizitı kadın işçi ücretleri son Sürevva Gö>düren ve Sağlık Bakan : k, e n .. . , Japonyanm, Filipine harb zamanlarda yükselmiştir. İşçi Sigortatüsünün bacas tutuşmu.ştur. Yanlığı 'müfettişierinöen Dr. Ali Turha i Amenkalı denızcıler sılle tokad /arı kıiTOmuna bağlı olan İş ve İsçi gın yerinF yetissn itfüiye. ateş, ç,ıtazminatı nın valideler:. merhum kaymakam! bırbırlerine girmişler, içlerinde bir Bulma müessesesinin yaptığı Istaristiğe Umumî keşide ye dahil olurlar. tının bir kısmı yanriıktan sonra çokları da yaralanmıştır. Hâdise MemH'ih Bevjp refiksları. göre. son zamanlarda kadın isçi talebi Manillâ, 14 (a.a.) Filipin hüsör.dürmüştür. polis ve iandarmamn müdahalesile kumeti, harb tazm:natı olarak 800 çoğalmıs ve çalışmak istiyen kadın FAT1MA MÜRÜVVET Her 150 Liraya bir kur'a numarası sayısı ise azalmıştır. Tesbit edilen önlenmiştir. ile GÖRDÜREN milyon dolar öcemeği teklif eden rakamlar mayıs ayı için söyledir: Ku14.6.95? sah günü Hakkın rahmetine t kurakhk zail oldu Japonyanm bu isteğini kabul etmiş rtıma bu ay içinde 5086 içci için müZUHAÎ. kavuşmııştur. Cenaze namazı 15.619.Î5 Dolşun para ikramiyeleri racaat edilmiştir. Bu talebin 2288 i erİzmit 14 (Telefonla) Bölge j tir. çar^^mha eiinü Öçle namazinı mütcakek. 510 u kadın i$çi icin vapılmıstır. kıb Harı Bayram Camiinde kılına mizde başgösteren kurakhk tehlike I Filipinlere ödenecek olan bu tazAyni av zarfında iş bulmak için ktıruFURIZA.N KEHAKE rak ebsdi isitrahtgâhına tevdi edile s ; k l s m e n z a j] o !muş. vilâvetin ba | minatın mühim bir kısmı, bir kaç ma 506 kadın. 3144 erkpk işçi müracektlr Evlenö; ı<?rsene zarfında. iptidaî madde ve mar?* etmtstir. . . , ' zı kısımlarına vağmur vağmıştır. liüçük Bohck n.H^.îö mul eşya şeklinde Japonyadan FiDumm. g?çen seneîere nazaran farkMerhuraenin vasıyetıne uyularak çeT j " H a l k hd'.r. Bazı mevzıılarda. bilhassa menlenk gönderilmemesi rica olunur | camılere v?gmur duası yap lipinlere sevkedilecektir. sucat ve gıda sanayiir.de kadın isçi Evlâdlaıı rr.ak için gitmektedir. taleblen karşılan;sın?maktadır. Kurumun verdiği izahata göre: Vaziyet ücrrtlere de tesir etmiş. kadın İSÇİ ücretleri erkek isçi ücretleri ayarına cıkrmğa başlamıştır. Bir müddet çwe! 50 lîra ile çahşan kadın isçi ş'mdi 150 liralık ise ffitmemektedir. Amerikada mecburî askerlik kanunu uzatıldı İngilferede demiryolu Arjantinde karışıklık grevi bitti devam ediyor Fasfa yeni suikasdler işlendi Amerikan Yardımına Dair... Vali aleyhine açılan dâva Dünya Akıl Sağlığı Federasyonu kongresi şehrimizde toplanacak Üçlü Arab Pakfı evlulden sonra Irnr'ilacakmıs! Kızıl Oinin askerî ktıvveti Pakistan Basvekili eelivnr razele Toprak Ofisinin mübayaaları başlıyor İ TÜRK TİCARET BANKASI'nın CİHANGİR AJANSINA BUGÜN AKSAMA KADAR KALAMIŞ 15.000 Lirahk Ayrıca 12 APARTIMAN DAÎRESİ SARIYERDE 10 ARSA Kadın isci iieretleri yükselivor 250.000 Liralık İshnb»! Rankası TÜRK TİCARET BANKAS! TÜRKİYE BUGUN ÇIKAN 157 nci SAYISI İLE ÖLÜM Türkiye Masnn Dernesi azasınd'an Cibüli ?c7?nesi eski sahibi eczacı NECATİ AHIVIEn DİRİMin vefatile mireeîlimdir. 15 haziran çarşamba günü s?»at 15 te Amerikan ha?tanesinden kaldırılarak ikindi nam37ini müteakıb Eyüb Sııttan Camii Seriftnie yapılacak olan fpnazp merasimine iştirak suretlle «on ra«imçi ihtiramin yapılması ve celrnk cönderilmrmesi d^rnek 4 YAŞINA BASTI EN NEFİS BASKI . ' . EN GOZEL RENKLER .*. 36 SAHIFE HERZ Ş U B E S İ 4; BANKASI ^ ^ WPk \ BU GÜN BİR ALINIZ. B U G Ü N A Ç I L DI ^SB3Ci° N J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle