23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IH1 CUMHlJKIYKT İ.U «... ^.iı I tngiltere Seçimlerinden Notlar fi Sevahat Notları omada oteüer hmcahınc dolu. Ancak pansiyonlarda ihtiyat yerler kaldı. Bunun da sebebi, muazzam bir beynelmilel petrolcular kongresi toplandı. İhtimal başkası yazmıştır, yahud Vali protcstolan cevablandırırken konuşmasının «zevkli» ajanslar haber vermiştir diye, bu Karpakçılar caddesindeki irtşaat olmıyacağını büdirdi. Dünkii toplantıda iskele ve nakliyat lik bir bölgeden 676 kişi cevab ver kongreden şimdilik bahsetmiyeceCurnhurivet Bayramına kadar yerlerindeki gedlk usuKinün kaldırılması da kabnl edildi YAZAN: miş ve destekleme hususunda veri gim. Lâkin petrolcular arasında taikmai edilec«k H len cevablarm kahir ekseriyeti doğ nıştığun bazı mühendisler, insanİngUterede bir anayasa teamülü Yanan Kapahçarşmın tamirina, v a r d ı r ; B a ş v e k i l n e 2 a m a n K r a l v e . Şehir Meclisi dün saat 15 te top ' efkân umumiyenin ve onun temru imis. Yalnız, idareci bu tarz lığın yakmda maruz kalacağı bir lannuştır. Gc?çen celseye aid zabıt silcisi bulunan matbuahn da Şehir jhale edilen Kalpakçılar caddesinKralıçeden Avam Kamarasının propaganda faalivetinin hoş taraf rakam inkılâbından dem vurdular. lannı da belirtti: Bazı seçmenlerin Bunu son çiinlerde Figaro gazetesi okunduktan sonra ;lk sözü Vali ve Meclisinin bu protesto hareketini d e ki mssat ile. devam edibnektedir. f e s h m i jstemişse, yüz seneyi aşkın Belediyp Başkan vekili Profesör tasvib etögini belirtmi*, şöyle de Bu kısım Cumhuriyet BayrammB Tac bu istegi kere adayın ' gayet az bir meblâğ her parti mümessiline «evet» de de, birinci sahifesinde üç sütunla h8üne B e l m e k t e d i r Ç o k eelmeJcte. Gökay atmıştır Vali ve Belediye rriştir: j kadar İkmai edilecek ve açıhş tömesi cidden şaşırbcı oluyor; bazan belirtti. Acaba Tfirk efkânna ak^ fekat hiç bir başve e d ü b i r a d j k t e ş k i l â b fiyesi V eya | hesablanır. Bir örnek olmak uzere «Meclisin gosterdiği hassasi reni yapılacakör. Bsskan vekili, bir evvelkl otukil de bu müddet zarfında bu sa b u f e | denebilir ki, 60.000 seçmenlik bir da çaldığımz kapı aeıhyor, bh* seç setti mi? baskanı I d b i l i ki 6 0 0 D r o D M a n d a subesi rfd b a k lik bi Halıcılar kısmının da ihalesi ya lâhiyetini suiistimal etmemis,tir. ü d d rumda, Hilton otelrnin açılıs töre yette Vali ve Belediye Başkanının Belki de barf infkıUbımız derecei çevrede namzedin kanunen harca men çıkarak «Nafile boğazını yorş?hsiyet ve mak?m:na en küçük aı!mak üzeredir. Bıtnu ucuncü ve B u ^^ ^ B a ş v e k i l S i r Anthony , ma, ben soayalistim, başkalannı smde itiyadlanmrzı altüst edecek nine davet edilmiven Sehir MecliBir" parti adayının İngilteredeki j ?*™e°e# Propaganda masrafj 1000 . .... , • gibi sevablar bejTielmilel rakam inkılâbının esasi azalannm yaptıklan protesto ma bir tariz yoktur. Ortada basit bir dördüncü kısımların ih'lesi takib ~ lirasıdır ve buna ilân, be ' kandırmağa çalış» edecektir Son olarak Şark kahvesi Eden 15 msan tarüJi radyo konuş^ ^ ^ ? hivetindeki konu^malannı Meclis protokol kaide ve nezaketinin ihsı, onar onar değil de on ikişer on masında durumu bıldırmışUr: «Ma n u J . . yanname. baskı ve posta masraflan ahyoruz. • Kraliçe Avam Kamarasımn » ««rektırdıg, formalıteyı tazsbıtlarmdan öğrendiSmi söyliye lâli mevzuu vardır ki. bu da baş ile kebabcı ve lokanta kısımîan inPropaganda babında, partilerin ikiser saymak ve hesablamaktır. mamladıktan sonra, parti adayı se dahildir. Seçim kanununda maskpiarma aiddir.» sa edilecektir Bu kısımlar oriiinal feshedilmesi hususundaki ricamı rek ezfümle demistir ki: Sebebi de, Anglo Amerikanlarm Çİro mücadelesine cepheden atılır. raflar m ?zpltılmasını âmir tadilât radyodan faydalanma hususuna da Bundan sonra C. H. P. li Şehir hususiveUeri ihtiva edecek ve çars' iu; her iki meclisi ka cBes yıldır kendilerile kaza partilerin propaganda vasıtalarma kısaca temas etmek yerinde olur. zaten 12 adedine bağlı balunusuİlk isi önce tamamlave kader birliği vapmts oldugum Meclisi azası Fshri Paçalıoglu ko lçmdp <?üzel bir havuz yauıiscktır (meselâ otomobil sayısına) hayli [ Kırk üç bina içinde on beş bine dur. Biz diğer milletler. 12 yi yalCarsıda vapılaeak ^üVkanİTin tev mağa davet ederim... Oy verme arkadaslara cevab verirj vermemek nuşmus, junları söylemiştir: tesir etmiştir. vasat! olarak 2500 ! yakın memur kadrosile çalışan ve nıı saatte ve düzinede esas alıyoTurmakto. mevzuunu uzun uzup teemmül et «Kimsenirt rkas'ndan söz söv zi sekü etrafmda avnea bir taüseçmene bir araba düşmüçtür. | tam'TT,»r müstski! bir müessese o nız. Fakat metre sUtemimiz, on mabıame vaDil'caktir Tamirde biltim. Çünkü, bir ,ok ciddî ve çetin iemek âdetinde deSillm HnibuM Ç Namzedin «canvassing» yaptığını lan BBC. ancak 50 c?en fazla aday adedi üzerinedir. Halbııki modern meselelerde daim? zevkle ve heye bötçe müzpkerele^ • sırasmda bizzai hrssa eski üsiObun muhafazasına Ş1nda kalmas, icab eden Avam Ka müessesey. tanzirr etmisüı. İngil biraz evvel belirtmistik. Bizde kar göstermiş olan parti mümessillerini meHenivetin he«!>blantıa 12 daha 1 ı j>,=mini kitirmp terede her adaym bır ıdarecisi olcanla konusmk' itiyadımızdır. Hal kendileri tarafmdan hakarete uğ , d i k k a t edılmektedır. olmıyan bu terimi adayın ve hiç bir avrıhk gözetmeden, kendi ivi nvuyormu *. Z'ra, 3 ve 4 adednizamma göre konuşturmaktadır lerine t»ks'm ediliyor; 18 nn yabuki bu cevab mün?çebetile yapıla , radım, o zaman benlm için «bıraannın sokak sokak R.svekiiin bu konusması seçim ha « « a » ? B « *« « « SVfan vem m |! "*e İcapı kapı dolaşarak seçmenlerle , Nsmzed sayısı arttıkoa bir partinin nsı ise 5! Bir kere bölündü mü Başvekilin bu konusması seçim cak konuşmamızın tevkÜ olnuya k l n l * k<M»u«sun, mücevher kurusu^ " " J â h ev v e a se ro çevresi karargahınıtı . . " . . * etmemiz. müm konusma imkânlan da çoğalmakta Riidiik k?lıvor... "!V . konusma imkânlan da çoğalmakta cağını beyan etmek isterim. Bu zırlıklannın ve mücadelesinin hız kurmay bafkanıdır. O, odası türlü teması" olarak .ifade . ' Ç' i^â ne «ahtelikier çıkacak davet mevzuunda meciİF arkadaşdemi?ü. lanmesı bakımından bir isaret sa ilânlar v« kfiğıdlar, afişler ve harl kündür. Aday hoparlörlü bir oto dır. Bir vab'ncı müsahldin en faz G«Hba daha doSrnsn. Ançio Allanıar vr nuifiuıcı. ıısıcı ve ııaıı dikkatini çekmiş olan faaliyetin merikanlar çoeıınluk da onlarm lennrzın lâyıkile tenvir edilmemeBu sırada Vali oturduğu verden yılmıştır. telarU dolu oian bir kimsedir. Si \ " o b i l refakatinde bir sokaga girer. leri, bazı noktai nazarlann ortaya alkm'* ve şöyle demistir: itivadlan "h»k kavfnin» kaideTecrübelilere göre, 1955 genel parti genclik teşkilâtına ablmasına sebeb olmuştur. Her Hayır kat'iyyen bu şekilde seçimi, evvelkilere nazaran daha ze hemen duvarda asılı çevre ha i mensub , P 3 l t i merkezlerinde cereyan fayda since hiikmedecek. Mizrak çuvala buraya belirtmek etmiş ritası üzerinde namzedin yapacağı j on, on beş kadar gencle Yalovanın Çımrcık nahiyeslne beğlı sakin geçmiştir, fakat bu 3eçim şeyden evvel su noktayı belirtmek konusm'dım, zab'tlar ortadadır. Hoparlörde namzedin o sokaktaki lıdır. îîvvelâ her partinin beynelÇl öü evvelkılerde. daha faaliveti gösterebilir. Namzedin o j isterim ki, bu davet hâdisesinde Profesör Gökaym bu mukabelesi, Ortaburun köytl İle Çahcak köyü araHulâsa. vâkıa su ki, sayı ve ölseçmenlerle taruşmak istediği ilân ' milel çapta eser vaznbilecek eleman sında 10 haziran Vilâvet ve Beledive mskamını alâ meclis üvelerince de tevid edilmi», orman vanpnı "^Doga^oere az hararetli gecmis olması demek snda «Canvassing» yaptığı sokak edilir ve şayanı dikkat bir manza lan, saniyen kütübhsneleri, salisen riilenn beynelmilel sahada yeni gecmis oga^o.e hiç bir cihet voktur. Vali ve Belediye BaskaniPın «mü mevkiind'e çıkan bu yangın ikl K n degüdir .Seçim mücadelesi evvelâ uzerıne parmagını basar. hangi takitab sabs yerleri ve müracaat bü bir düzene sokulması b?his konusu ü rihlerde konusma yapacağı mey ranın şahidi olursunuz: Aday ve ta roiar» vardır. Abbev House'de Mu Çünkü, davet islerile Emekli San cevher kutusunun Içinden ne cev sonr* kBy'H'erin yardıraı İle söndürüladaylarının seçimi, saniyen rihlerd i konusma yapacağı mey raftarlan pencereden bakanlara seadaylann cevrelerinde partilerin danlan birer daire içine almıstır, dığı ve otel idarerileri meşgul ol herler çıkacak?.» dediği «sathte mü^tür. Kaç hektar orman hafazakâr Partinin, Transport ... .... benziyecek büvük bir toplâmlâr verirler kapıya çıkmış olaiı de bütün memleket ölçüsünde çar onlan anlatır, anket neHeelerini House'de tşçi Partismta kitab safcş lantıda bu mevru ihtim?l emrivaki muslardır. Bu münasebetle şahsma ükler» kelimesmin sarfolunmadıftı **'j lann ellerini sıkarlar, çocuklnrını verdlklerl an1 pışmaları olmak üzere muhtelif izah edebilir. Fakat dalma mesyerlerindeki eserleri insan eıpta ile halinde karar altına alinerpkmış. yapılan tarizier mshslllne masnıf t azalar tarafmdan bildirilmMir. safha ve kısımlarda cereyan etmiş nıldür, her dakika blr isi vardır öperler. Yahud namzed hastanedeki seyretmekte ve siyasetin ilimden Fi'ıtiin itiyadlarimız altüst olacakolmamak ic=b edeı.» ] Müteakiben gündemdeki madKanunun aradıjh sartlara sshib ol hast&lan ziyaret eder. «Canvas nasıl faydalandıJhnı elle tutar ?ibi mıs. Macar Elçisinin ziyareti Vali ve Beledive Baskanı Profe ' delerin müzakerelerine ?ecilmistir MBCD stanın Ankara K!ç=i. dün tngilterede, parti adayı olabil ması lâzım gelen bir idareci gayet sing» adı verilen bu çeşid ziyaret !anlsmaktio'ır tlk olarak partin^ı sör Gökay, C. H. P. 1 Sehir Mee Şehrin muhtelif IskeMerinde ve 1 Âlimierin tasavvunına göre: • kat'iyyen kolay İ3 değıldir vr ivi bir seçim kanunu mütehassısı leri bilhassa Üniversite mensubu doktrinine müteallik ciddî eserler lisi azası Fahri Paçalıoğlunun bir nakliyat verlerindeki motörlü we Gökaya blr neıaket riyaretlnde 2 ve 7 rakamlan tep?t?klak edigencler yapmaktadırlar, bu ziyaret görülüyor, bunlar bütün teskilât, •'inunî şartla'î. r u çok diğer ^art olmalıdır; seçim mücadelesini o >evvelki oturumda kendi hakkmda | motörsüz nakil vasıtalarınm ser. mutftr lip. bunlardan biri 10. diğcri 11 yeherVe'î tarafmdan kolaylık rine gerecekmiş. Batı dilleruıde arın ınzımamı gerekmektedir; il) idare eder, namzed onun gösterdi lerin gayesi gayet olgun olan tngi • yaptıSı bir konusmays temasla, j best çalısmalan hakkmdaki teklı» Tavukculuk sergisinde müsabak liz secmenini ikna vt destekleme , kısa eserler değildir. arak seçim çevreleruıde her part ğl yoldan yürümege mecburdur. vm kısa eserler degildir. 11 in ve İZ nin zaten müstakil jöyle dev3m etmiştir: ı göHisülmüstür Kavanin KomisyfBahar ve Çiçek Bayramt dolayısii n bizim ahşık olduğurauz terimlt Aynca, gene aynı İdareci. adayın va'di almaktır. Alman valdler, ida , Fakat bu ana eserler babmda pro Mİmleri var. Biz de türkçede me «Bu arkadaj da gıyabımda nunun eski gedik usulüntin âtrvb Gülhane parkmda açılan Tavukçulu' fîşlere paganda neşrlyatı bilh sergislnde dört clns üzerinde blr müsi uklama kurullar. tesekkü) ede vapacagı seçim masraflanm tutar recinin bflrosunda derhal aiâka selâ on bire veni bir fcim koyacakonuşmuş, vaktile benimle arasında mını derpis eden raporu munaks baka yapılmıstır. Teknik Ziraot Müdi. Vdaylar. daha doğrusu «adaykk a ve hesabını santimi santimine se geçirüir ve tahminler buna göre vericidlr. Propagandanın hskikati ğız. On ikiye ise. düzireden Idnaye, geçen bir hâdiseyi tazeleyerek mee şa!an mucib olmuştur. Söz aUr lüğünce teşkil edilen jüri derece alar lisi alevhimde tahrik etmek iste büvük bir üye ekseriyeti. ticarei tavuk «ahlblerine mükâfitlarını ver i«yları» bu kuruilar unüne ge çim lşlerini tanzimle görevli ma yürütülür. Mikâb kanunu, Gallup tahrif olmayıp. partinin urtinad et düzü diye bir ad takıtcağız, sondaiları gibi, ilmi esaslara müm tigî fikrf ve siyasî esaslan herkese lirler ve çok defa bir sual yagmu kama vermek mecburivetindedir. mistir. Kendisine hatırlatmak iste serbestisine engel teşkil eden ge mMlr. Kerrat cetvelinin ikinci hattı su rile karş:la«arak ımtıhan teri dö i Aday. istediği kadar para sarfe kün mertebe dayandmlan usuller anl?tsbilmek ve rakibîerm düsÜskiidarda yapılaeak yollar rim. demokraside arkadan vurma. d i y usulflnu,, kaldırlm?çını teJtdevam edecek: Düzü bir, 1955 butresile halk düekleri meya kerler. Bu arada, adaym parti için debilir mi? Son tadilâtla, seçim 1 yanında idarecinin dosyası içinde tükleri hata ve belirtmek arkadan bıçaklama sistemi yoktur.» l i f etmişlordir. Neticede. ifkeleler:ii iki, duzü üç. düzü dört ilâh... rında Oskudar ilçesinde BsleTiyoce deki faalıyetine aid dosyası incehususta fevkaiâde has toplanan bu fişlerin değeri ne ola olduğu fneilterede biiirün oar+iler j Yirmi sözü mülea ve tıpkı arşın Profesör Gökay, gene geçen otu j de v e s a i r ^ v e r ı e r i n d e n8kliyatın 15 yol. kajısl ve Sem«'op$n ıhtımı de" sas davrandı^ını eöstermış ve se b i I i r ? 64.276 seçmene sahib Lon tarsfınffîın bir mf'cadele kaidesi ! ile endaze ölçüleri jrihi demode... rumda bir üye tarafmdan HıltOBda I s r b g t o ] m a s ı pTmsp j t j b a r , v k g . e n b i r çim giderleri daha de tahdid edil I dranın ehemmiyetli cevrelerinden olarak benimspnmistir. «Bir top . İ«timalden kaldınlacak... Kuz«uncuk ç6p ttkeleıl karvıı. Bey nır ve durumunu izah ^ verilen bir ziyafete Beledıyenm 350 ^ ^ ^ Mee,,s b u ^ , ^ Ierbeyi B*ybostan soknğı. BeylerbeTi söylev (bir Çesid miştir. Evvelâ hiç bir üye partisine b i r l » k n Wandsworth'da bir idare lanhya nasıl basknnlık edflir?» «Se 1 tki dfizine oldu mu, yeni bir isim bin tira ödenek verdiği yolundaki saat 15 te too'anacak. mesaisine Yahboyu caddesi Beylerbeyi Ahdullah olup 25 İngüiz lirasından fazls vardımda , c i y * *>azı sualler sordum: Herkes cim snelfin nelerdir?^. «Seçim reh j«•"•Hn'"'ac»V: Ik'zü yazılışı şimdiki bir konuşmayı da şöyle cevablaaSihb"yi?1t sokagı Ba^larbası Ameridevam edecektir. . , . . ..... . cevab veriyor mu? Bu cevablarm beri». ih^r soruya cevab»; « bir 20 gibi... Otoz sözii miiİRadır... Üç dırmıstır: kan Kıı Ko'.eJI yolu. Acıbadenn Nî$snbulunamaz; saniyen butun seçim : , . , , , ,. . penclik te«kilâtı nasOfcurui'i'?N i Hiir'noTo d yen< bir i«im: Üçıii .. Muammer Karaca Şehir tası ÖSre men evleri yolu. esk: fesme müracaat edenlerden birisi namzed ' propananfiisı masraf) olarak her "Böyle bir şey yoktur. Bu see ' dopruluk nısbctıçu cevablan verdi: zamname 5rnp5i», «k«r5i tarafın İdareci bana nedır? Meelisinde bevler cad>r)esl \ap!am: teadlye Ar»b ilitı edilir. Türlü işleri arasında zi* •daya 450 İngiliı Urası tahsi* edil30 .. Kırk mülgadır... Dört hirde sokaklar tamir beklerken 350 Bütün bunlar küçük bro ] dörtzü .. Yazılışı 40... •y % 80 nisbetinde cevab alablliyoMuammer Karaca, dün Şehir zade. tcadiye Ban<ık. thsab Avnlpaşı y a r e t ettiğim bir adaya. ne gibi miştir Ayrıca County • e a Bor i f bin lirayı tb'rene verecak blr adama Ç «««• «n^üclaruu sordum; rough.larda, kütüğe ka'ıdlı her ' nıit ve şu hesabı yapü: 715 kişi şürierin serlevh'<!"1ır Bunlara fla VM\ miile« . Bes düzineve besrtl .. | Meclisi ?"Tiiin salonunds bulun &'l«JZ%Z,r^ ZZ. mecnun derler.» . veten nartilerin fiklrlerini. icraat Yanlrp S« .. Aitmıs mftln... Affj Vali ve Belediye Başkanının bu maktaydı. Kendisile gorüşen bir Topta?ı Sanmehmed. Toptajı Devran yoklama Vurullanndaki sorulann en sokaklsrı v« Burhanly* yolu adt kal fazla Hldrojen bombası, sulh, verîennı. tenkidlprini politik'l^rmın dürtneye aitzı... Tazılışi 60 .. Tetcevahuıdan «onra «öz alan blr üye, muhsrririmize: «Oynayaeaftım pi dırım olarak yaptırılaeaktır. gj^,. fiaüarın artısı gibi meseleleana hstlannı rakamlarla. »em» ve mi^ sözü mülea .. Yedi düzineye eecen oturumda bu mevzuda gös yesler için ben etüdlerde bulunuBir kadının tramvayda 6 b i n n a i d o ı d u k l a n n ı söyledi. Maa•'"il^rie h'idtreTi tu»nen tümen yetzl... Yazılısı 70... Seksen sSztt terilen meclis hassasiyetinin pek rum, bugün de buraya bunun için Urahk paııtantifl çalındı mafih. bazı namzedlik avantajlan ab. b'^sür ve bpvartnamp daima »nfliira Sekir Hüzineve sekizi... hakh ve yerinde olduğuna Umasia, geldim» demifür. Fatihte Haytîar semtinde Hacıferhad d a y o k d e gildir: Rakib partinin çok «tıre âmade balundiırulmn^tur. Yanlısı 80... Doksan sözü müİRa... Cami «okaS.nda 4 numa k u v vv e tc lü o l d u ğ u (;evTeleTie r diğe B'ivük oartiler avnca hereün sırf Dokur düzineye dokzn... Yanlısı rnlı evtfe aturan Lutflye Tezcan lsmln * " » * " «.«u & v x . „ • meselelerle a'Akalı olmnk üzere 90 .. Yüz sözü mülga. on düzineye d* blr kadınm r.tlhten blndlğl tram partilerm aday sayısı bazan bıre î""'tr dpr"iter vavm!amı?lardır. duraiına gelinceye kadar İnebiliyor Ve otomatik bir onru .. Yazıiışi tersine 2 ile önüne vayla Vezneciler duragına g kndar kolund» bulunan «antasından 6 şekilde namzed ilân edilebiliyor, Hulâsa, Ingiizler bir seçim mü bh sıfır... On birinci dfizine on Mşekilde namzed bin !ira kıymetindeki pantnntifi bir cadelesi lâboratuan kurmuşlar ve ;rin yeni ismine ıcöre, meseU aşzı yankesici tarafından çalırar.ıştır. Polis fakat bu koleylık oy kazanma huyakalannda mavi ipek kokarüı Mu olacak Yazılıçı tersine 7 ile önütVftr yankeüleiyl «ramaktadlr. susundaki zorlukla makusen mütehafazakâr ve kırmızı kordelâh İsçi ne hir sıfır... Yüz sözfl tnülga... On Türkiyp 0>W»»Hne buket nasibdir adaylar daimî surette beslenen bu iki düzmenin ismi zaten mevcnd: 1} yoklama kurulunda kazanmak verilecek kaynaklardan her fırsatta faj'dalan Grosa... Yazılışı 100. ,, .„ ., cuma akşamı .. . . . 17 haziran ^ „ ..^.M Hilton ote la bitmemektpdir, partinin yüksek mışlardır. Bu bilgi temeli muh'kYeni kerrat eetvell, eski (9 ker« llnde verüecek olan tstanbul Hemse kademeleri namzedligi tasvib e t kak ki seçlm mücadeleslne blr iü 9 müsavi 81) yerine (11 kere U riler Cemiyeti balosuna Türkiye Gu m e ljdirler Bu da, Uci büyük partidal. propagandasına da bir istika müsavi 121) de nihayet bnlacak. "a"^eyVdTe? ' S ^ ^ ^ W vuku bulmaktad,. met vermektedir. T?^'C« »,,, »<ıannı tplâffuzu ve yamüsabkasında karandı»' basirıyı kut teşekkül eden tStanding Advisory Yalnız burada açıklanacak bir zılışı şimdikinden apayn olacak. lamak üzere cemlyet tarafmdan hu Committee» isimli heyeti birer aday nokta, tngiliz seçim sisteminitı aday (Onzu blr) denecek; (tershıe çer«j.l bir huket fkdlm edllecfktir. , h s t e s ) h a B r ı l y a r a k yoklama kurulseçmene ve mücadeleye vermekte rflml; 7 harfi üe şimdik) kullandıErenköy Kız Lisesinde sergi i l a n n a g ö n d e r m e k t e ve onlar da, oldugu özelliktlr. Her çevroıin tek ğımız 1 harfl yanyana getMUp yaErenkBy Kız Usesinöe 19S41955 öğre,« i k n i k U e 8 d a y l a n bu liste mebus çıkarması usulü, adayı ma zılacak.) nlm yıh calıtmalannı f8ster*n bir resim maıum reıuu* uo 7 hallileştîrmektedir. Adaym çevrec» Nazariyedler dîyorlar kl: * i, sergtet aem»istır. Sergi 30 Hazi icinden seçmektedirler. Yalnız matanmmış, orada oturmuş kimselerOn rakammı esas tutmak, parrana kadar her gün saat 10 dan 17 ye hnllî kurullar. parti merkezinde teden seçilmesi kaidelesmektedir Se mağile hesablamağı kötü iÜyad kadar ziyaretçilere açık bulundurula ş e kkül etmi? Oİan bu yüksek V» çilmis olan mebus her ne kadar edenlerin yarattıklan bir usuldür. «w» r heyetin göstermerrus olduğu k a r m a Demır boru tevrii bütün milletin mümessüi olmakta ParmaEİle savmak istiyenler, varb i r k i m s e n i n adaylı&ını kabul veya Demir boru tevzi komisyonu yaptıgı . •«„»., M T Vimcsnln aise de. çevrehalkımn ve yoklama smlar hrrer ilâve oarmak nydnrtoplantılarda Khrlmlzde bulunan 200 göstermıs oldugu bir k.msenta a kurulunun teshleri altmda bir ne sunlar! diye de şakay bin metre demi. borunun tPvzi ,ekii d E ylığını reddetmek salahiyetıne vi emredici vekâlet müessesesine Saatleri nasıl 12 esasma eöre ! hı>Vkınrt» karnrlara vannıstır. sahibdirler. İngiltereye hâs bir teahattâ fllî bir iki dereceli seçime Buna göre 28 mutetned bayl seçil m U j D u r a y a d a yerleşmis olacak ki, şaşirmıvorsak, ileride de dönülmüş obnaktadır. Aday bu mistir Bıı hnru'arı tstsnbuldan aHcak , ,ı,.,1n nimriive k a herşeyi düzine vaki elra mutemedler teşaat ve Ihtlvac ahlb P ^ mesul makamlan «undıye Ka durumun bir neticesi olarak. şahsî lcrlnin komlsyondan alacaklar, v«lka dar böyle bır anlaşmazlığm olmadığmı tebarüz ettirdiler. tşçi v» ailevi durumundan da, faydalan den hesablayıp yamlmıvacaklarmış^ lare »8re tfrrf edeeekierdir. i Partisi isi daha başka türlü çözmemaktadır. meselâ yayınladıgı bro tnsanhk bu usulden fayda ?öreBu hesapfa parası olanlar ! ğe savaşmaktadır. Namzedlikleri çürlerde çocuklarile birlikte resmi cekmiş, diye de iddia cdiyorlar. HAZtRAN İS ŞEVVAL 24 ' tasvib etmek yetkisini haiz «Natiove altmda şu yaaa Rörülebilir: *** APARTIMAN OAİRELERİ nal Committee». mahallî kurullar a «Mesud afle»; aynı bevannamede ! gönderdigi temsilciler vasıtasile fik kansmın çevredek! annelere hitaTürkçer^e rekam o ben yaymladığı blr açık mektubu rini bildirmektedir da okumak mümkündür Parti adayı ü&> edÜecek kimseisimleri V. ] t^812.14;ie.l5'19.42l21.45' 2 0» nir nartisi içinde verimli bir faali1955 genel seçimi arifesinde, tn~E. ] 8.46; 4J2] 8.33 12.00 2 03 6 25 yet g&termi» olması da blr tearnül Vaktile Muharrem revzi mergilterede partiler ve adavlar kısaca homla Aksam eazetesînde seneler Duomo nasıl? Kabarelere gitsalonu her günkü hareketli kalatemas etti&imiz essslar dairesinde ee yanyana ealıstniştık. Bana antabakasını ona açroakla ıktifa etbahkla dolmuştu. Muhtelii isUka tin mi? mücadele. bilhassa liderler, seçim mişti. O yapragı yaratan, temeiin EDKBI rF.KRIKASI:17 Şekerim... Benim oraya bir iş mücadelesinin amansız bir ölflmrnete gidecek yolcular, dünyanın kiden 7 y e kadar teessns etmiş. derinliklerini şimdüik âdeta kısher tarafmdan gelen uçakları sa seyahati yaptığımı galiba unutuyor kalrm harbi olmadıSını harpketleri «YerS» demis, o*ada dnrmns. Sonkançhkla saklamıştisun... Henüz dddi blr sual duymave sözlerile ifade etmlslerdir. Mr. n 1 sekrp «sekiz» olmns. Aürlar Lorans, erkeklerin daha ketum bırsızlıkla bekliyen dost, ahbap ve dınv Attlee vp Sir Anthonv netiee ne sonra 7İhne bir rakam doha dokunolduklarım biliyordu. Onlarm, dî» akraba grupları... Bann önü, alel Sahi... Çok çaliftın mı? olursa olsun televizyonda buhışa mns. doku7 olmns. Onnncn raks>m âlem hakkmda cömerdçe, emniyetle acele birer kahve ısmarbyarak mü Şüphe mi ediyorsun? caklarmı temin ptmisler ve netiee son parmağa konran; (ve konm«k görüşmelerine rağmen, ruhlannın temadiyen saati gözetliyen insanBir saniye durduktan sonra ilâve ler belli olduktnn sonre sözler ye kelimesinin aslı olan onmak'tan) on derinliğme indikçe sustuklarını, iat larla bkanmışU. Oparlörlerden isım etti: tâ bir nevı mahcubiyet hissettıkle siz sesler yeknasak kelimelerle kal Ök günler biraz daha serbcst rine getirilmiştir Seçim mücadele oimuş... r "entilmence tan»fİFinn '^n birini tahmin ediyordu. Bu düşünce kan ve inmekte olan uçakları halka tim... Şehri gezmeğe vaktim oldu.. Bıma bana anlattığı tarihlerde BKBIN BÜKTAŞ bildıriyordu... risi de, her çevrede netiee Hân e Hî' İT.l.'Sfı, P o lç Vı»r"rotTi A\. M " ile sabırlı olmasınm icab ettıgmi Sonralan, M. Dubois, galiba şefliLorans, gümrük muamelesini bi ğini hatırladı, nefes almama vakit dildikten sonra kazanan ve kay hsrrem Fevri divordn ki: Bir keliLorans, onun birdenbire elinden seneler hakiinda hafaza^ını kaybet mı ile ışığa kavuşturmak ıstıyoraa. anlıyor, zorlamanın olsa olsa rena Onunla konuştukça, hayatında hiç neticeler doğurmasmdan korkuyor tinnis, nihaye salona geçebilmişti. nihayet kaçtığı anlarda üzülüyordu. fakat ay m i ş gibi hareket edıyordu. bırakmadan, bir yıgm i$ verdi.. beden namzedlerin Bel^ive b'nası me^inin ?slı bır vahud nrrdır. Pu, kii t Böy bir vakit duymaıtus olduğu bir fe du. Bir gün, kimbüir, Adnan da o Etrafını beş altı kişi sarmıs,tı... Böy ni zamanda, ruhunun şefkatle doldu j Lorans, bütün askı, imanile kenHele son bir kaç gün... Aman. Pat önünde birikmis hs>1ks hits>b etme prens kelimeMnin de asîıdır. Tiirkrahlık hissetmiş, emeline vardığına na aynı itimadla kalbini açabılirdi. le karşılanacağını tahmin etmemişti. ğunu, onu teselli etmek için her şeyi 1 d , n i teslim etmişti. RuU'nu genç ron biraz sinirli idi... Otelden çık leridir. tlk olarak Sir Anthonv E ler. kiiciik eviâdı prens yant^klakani olmuştu. Yalnızlık içinde Re Henüz ümidini kesmemişti... Nefes almağa vakit bulamadan, ken mama bile vakit olmadı. Çok (ü denin seçim çevresi Wrwickshi'e rmdan kücük parm»?a o adı koyyapmaga hazır olduğunu anlıyordu adama açtıkça ona daha fazla yuk çirdiği senelerde tasavvur ettiği ve de kahir bir ekserivetle kszsn^'&ı dalar. Yürfik oarmaeı nrensin rid Bugünlerde. Loransı üzen nkir, di£ini annesinin, babasının ve kar kür o fasıllar bitti... Bu his, kendisini A^'nana yakıastırı laştığını anlıyordu^ Bu yolda oiin l iği k bütün kalbile temenni ettiği İtalya seyahatinin yakmda oitmek deşmin kollan arasında buldu. Her bildlrtbniştir, her iki eski adav olduiftt i d n iki sBrii ondan do*dn. yordu. Bir kaç kerre, ona sual sor den gelen gayreti sarfetmişti.. E Şlmdi ne yapacakıın? Lorans için bu teslimiyet demekti üzere olması idi... İstenuyerek ge' köşeden bir ses yükseliyordu: mak istemişti. Her seferinde, muhar ber geçirdikleri o hafta Gene kız hayretle annesine bak kendilerini bekleyen halka hitab Orta parmak en sivri ucta bnlnn Rahat seyahat ettin mi? ederken, Sir Eden'h) kaybeden tşci Anfn icln 9c sö*fi hovİPİ'Vie «nkrı. rir, onu kırmadan, fakat kat'î bır ılık bahçedeki sezlonglarda yatar j Ruhunu örten kalm örtüyü, bu sa diği Milano, hayatının bir dönüra tı: IMtMfmcfl parm»kla diirtiiMii?ü ifade ile, mevzuu deği^ürmişti.. Ar ketı, ona kendinden bahsetmiş. co mimiyet ve bu kolayhkla, insan ha noktasını yaşatmış, tecrübesiz, b^d Ne uzun sürdü bu Milano .. Ne mi? Her zamanki gibi ta rakibi sSyle diyordu: «Artık bana yatında ancak bır kere kaldıraDilir baht ve yalnıı bir gene kı», CJI'J, Seni çok iyi gördüm... b'hoemdeki dom»tps!eri vetistirmek Içhı dört Henıfi. Resinçi narmpk da tlk cesareti de kalmamıştı. B 'oıği cukluğunu, mektep senelerini anbil.. İşime gidip geleceğim. di. Gene kadın, bu anı yaşamış ol mesud, tatmin edllmia bir a u n htbasvarmak oidatnndan b*s raka. Hepsi bir arada konu$uyor, bir yegâne ş«y, genç adamın hayntüida latmıştı. Sonra, hangi tesirlerin ii İzin almak niyetinde değil ml isi kalıyor, maam'fih mücadelemmanıfi, çok uzun senelere bedel line getirmişti. Bir kaç gün '.a.fı.v r nıma alıstldı. Nihsyet idrnk ved've den va«eçmiyece51m.» yığın sual soruyorlardı... Farkına sin? büyük bir felâketin yer aim>$ nma tında kalarak, hangi temasla 'Ti 1* olduğunu biliyordu... Aşk, ^ırf bir vprtnce, altı onun altmda kaldı. sı idi. Ne o felâketten, ne de >.»u , ticesi bugünkü şahsiyetine vardıgını cazibe değil, aynı zamanda en de da. saadeti tam manasile tatrrustı. Varmadan kendini otomobilde bul Daha zamanı gelmedL... Sizin (*) hk vazı 6 haziran tarihlİ sa Öbür sayılarda anlattığnn gibi... takip eden senelerden Adnıuj bir 1 içı ferahhyarak bütün trferruatile rin manası ile tam bir ahenk de Adnan onu bambaşka bir şekle sok du... Lorans rahat koltuğa daya projeleriniz mi var? muştu... Artık içinden geçenleri TA narak geniş bir nefes aldı. E*""<» !•« hile hos... yımızda çıkmujtır. kerre bile bahjetıremistt.. uırans jjah etnüsti.. Her söylediğ; sölün, mekti... Adnanın da aşkı aynı maBu defa babası s ö n kanjtı: hatlıkla söyliyecegi bit insan, onu Anlat... Anlat... Neler yaptınî Simdi blr de tek kellmeH on bir, onları unuttuguna lnantın>oıJu Fa h t c habrladığı anın, Adnanla «ra nada tslikki ettiğini görmek is Kızım, sana tUrpriz yapmak aniıyan. onu s«ven, ona itimad e Milanoyu beğendin mi? an İM İhtiyacı dognyor. On iki düAlmanya v« Yugoslavyadan kat içini hafifletmesi içtc ona var sılkdj yeni bir bağ yarıt'.gından tiyordu. Ondan da aj'nı samimıye'1 den, hayatının istikametini defiıistiyorduk... Kaç sentdir, bütün y« Seni çok Szledik... emlndı. dım edemedlğini B Deauville'd» geçirmtk urtedijlni tfitün mflbayu heyetieri gellyor zu olabliecetine sb're, acaba on bleynı teslhniyetı bekliyordu. K»n tiren bir erkek mevcuddu. Bu bü Neden bu kadar az mtktab söyler dururdun... Ot*lde be» on ÖJrandl|irnlı» «6re yakmda maıale re de ıtlrının aksine üstli mü demelerındak derin baj, mazıvi silmiCam kaiesini kıraralt ona eıini dUini bu derecs anladığınj saıcla tünlüğe uhib olmak, ona kandlyorHu Onunla pâylaçaınadıft \XJ h» üzatmış olan Adnan Selçuğun, üre tnıyaa, ondan sevgısini e:irgemıyen aini teslim etmek ve bu birleşme yazdm? gün kalmasmı »evmiyordun... Onu k«t1mtaden tütün ateıak üzer» Almanya Neyse, âlimier, beynelmilel konGülerek hepsine eevab verm«ğt düşünerek bu yaz, Normandy ot« v» Yugoalavyadan mübayaa heyetlerltıralar muharriri f>n.«tijiçj, var rinde, çok büyük hakka sahib ol erkeğin, bu ihtiyacı aynı şiddttle nin yarattıgı saadetin her damlasını nln ge'.eecgi blldlrllmtrlıgrede kararlarmi versinler. altını, çalıjıyordu. lin* çok yakm, nefis bir villl tutmaea cahştıklan am UIHJT}» hiçbi: duğuna inanıyordu... Bütün ömrün duymamış olması onu, tereadüJe «indlrcrek hissetmek, Loransın y»Rar iki m«ml*k«t hey«tl«rl üstünü düzme dtlzineleri sonra Dunın canım... Birdea 0 kadar tum. Beş on gün sonra da nakletvakit eremiyeceklennı b.'ivordu.. e« alırlıguu ç^ttği, kafMini dol sevkedlyordu. Adnan h«nüz g&ne gayMİ oknu»tu... dttşünürüz. mek niyetindeyiz. Ne derain? sordunus ki kime cavab verecegiml Adnan Selcuk. sanki ParUe g«idi duran tozlu, pash, karmakan«ık ru dinden o tarzda bahsetmemifti. RuV (V4NÛ3 ınU»ılmakt»dır. ği gun doğmufl, v«ya daha evvelkl huaun yükünü, |«IK> adanua yardı hunun harice yakm olan, lnce bir Orly tayyare meydanmm b«klem« şaşırdım... Kudurdefi ısrar ediyordu: Şehir Medisinde Hiltona K«»aiı davet işi göriişüldü Çarsıııın tamiri Engilterede sedm mücadelesinm bilmecliıimiz taraflan Dr. Tarıh Z. Tunaya m Rakam inkılâbına hazır olalım Yalovatfa 2 gün devam eden orman yangını J İKRAMİYELİ CRUPj MEVDUATI Rişiyepaıvstnın ttçiye muhtelifpamihvfnye/eri JüRKİiCARET BANKASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle