24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖKD . Iasuu GrORGl StMKNON tt CUMHURÎYE* Haziran 1958 Resimli Romanımız GIZL1 DEFINE,, r RADYO Bugünkü program İSTANBUL 12 27 Açıas ve prograır. 12 30 Dan* müılti ve h*fif melodller 1300 Saz «erlerı; çslanlar: Sadi I«ılay, Mesud CemSl, %'ecihe Darval 1315 Sarkılar; okuyan. Ekrerr. Kongar 13 45 Ha^erler 14 00 Radyo salon orkestras. 14 30 Şarkıl»r; okuyan: Şayeste Acar 14 45 Beyaz perdeden rr>uzık 15 00 Kapanıg. 16 57 Açılış ve program 17.00 Şarkılar: okuyan: Mürside Şener 17 20 Dans muTiSi fPl.) 17.40 Ba!« s»hnelen 18 00 Radyo yurridan «esler ekipı 18.30 Buyuk virtuozlar 18 4S İlham Gençer ve arkadajlan 19.10 Radyo kume fasıl heyeti 1» 45 Hab*r!er 20 00 Viyolonist Heifetz'den sevılmij parçalar 20 15 Radyo Gazetesı 20 30 Şarkılar; okuyan: Perihan Sozerı 2100 Bunu duydunuz mu? AdM Moran 21.10 Munlr Nured'din Selçuk konseri 21 45 Operet dunyası 22 00 Şehirden bir roporuj 22 15 Asırlar tx>yur.ca mıuik 23 00 Par.5ten melodiler 23 15 Haberler 23 30 Program 23 33 Daru muzigi 1 Pl ) 24 00 Kapanıj. BASBASA Inmek bilmiyen fiatlar! Okuyucumuz diyor ki:«Azaldı mı fiatlan fırlıyan mallan kabul edelim. lşin garibi, bu mal bollaştıktan sonra da fiat yüks«ldiği yerde kalıyor İsim ve adresi bizde mahfur bir okuyucumuı diyor ki: Pıyasadâ hayretimi mucıb olan bir şey var. Herhangi bir mai »zaldı mı, fiatı hrlıyor, haydi bunu sabui edelim. İşin garibi, bu mal bollaştıktan sonra da fıat aynı kaüyor, ınmek bilmıyor. Fiatlar da bir türlü... Bir eün fotoğraf filmi almak i^tedim. Bir arkadaşım, «Sirkecid* mağazasında 140 kuruşa .. . marka 'ilm bulursun» dedi. Pazardı; başka yerde bulduk. Aynı markaya 200 kuruş istediler, vaziyeti anlattım: «Başkasma gitsen 250 kuruş ıster» I dedı Ben de almadan çıktım. Piya'adaki f imier tutturabildiğine satılmaktadır. Ilgılilerden ricam. her kutunun üstüne bir fiat koydurmasıdır. Misal olarak filmi gösterdım. d»ba nice lüzumlu şeyler aynı vaziyettedır. PBOF. NİMBUSTJN MACtli Sahiller umuma hasredilmeli Bostancıdan Selma Gürbüı diyor ki: Sahillerin umuma hasredilmesi hususunu ötedenberl r e haklı olarak müdafaa etmekdesiniz. Bostancı ve Anadolu sahilleri halkının gazino ve p^aj olarak faydalandıSı Bostancı ile Küçükyalı arasındaki (Çamlı îazino) nam mahallin elden ele satıldığını. 3 e ifraz edildiğini, tellerin JJ«rildiğini ve ev in?asına yakında baslanacağını tee«sür v« üzüntü ile duyduk. Bu müstesna yerin ifraz edilmesine ve hususî sahıslarm yapı vapdırmalanna nasıl müsaade ediliyor? Civar halkını bu yerden mahrum etmek doğrıı mudur? Mecidiyeköyünden sonraki yolun mamur bir hale sokuldugunu büyük bir zevkle müşahede etmekdeyiz. F«neryolu ile Kızıltoprak arasındaki geniş, fakat toprak tramvav ve veğane Ankara İstanbul giris yolunun da modern bir sekle sokulması için acaba ne bekleniyor? tsrtimlâk edilcek bir sev yok, yalnız tanzim edilmesi ve asfaltlanması ve .böylelikle tajıtların dar gecidden kurtanlması lâzımdır. Valimiz de vıllardır bu yoldan vazlık evine gitmek için geçmekdPdir. Bütün Anadolu «ahili sakinleri bu yola gerekli hımmetin gosterilmesini rica ediyor. ANKARA • 28 Açılış ve projtram 6 30 Karms sabah muzığı 1P1.1 7 00 Hafıf melodller (P! I 7.45 Haberıer 8 00 Şarki ve furküler IP1 ) 8 30 Müzik (PI 1 »00 Kapanıj. * 11 58 Açılış ve program 12 00 Cumhur Başkanlığı armonı muz.kası 12 30 Muzaffer ükardan şarkılar 13 0(1 H«b»r'er Öçle muzıği (Pl.) 14 00 Gonul Soylerden şarkılar 14 30 Geemış gunlerır sevilen melodileri «Pl.) 15 00 Okul koşesı 15 15 Dons Dav ve Frankie Lainp söy'.uyor .P! 1 15 30 Yenl ses'erden şarkılar 16 00 Klpanıj. 16 58 Açılıj ve Drogram 17 00 Gencler için muzik IP1 ) 17 30 Radyo ile ıngılizce 17 45 Mefhareı Ata'ayıJan sarkılar İS 00 Valj ve tan golar CPI 1 18 15 Ispınyol mıızı^ı 'Pl ' 18 30 Mithat Akaİtan orkesı 19 00 Haberler 19 15 Tarihten b.r yapıak 19 20 Serbest saat !9 30 Koyın saatı 19 45 Yurddan ^esl^r 20 15 Rndyo Gazetesi 20 30 Müzık v e komedi 22 00 > dans plâkl:<rı 22 15 Yenl rr.Uzik kon«erı (Pl.ı 22.45 Haberler 23 00 Varyete orkestrarı ıPl 1 23.30 Dans parçalan ı P l ı 24 00 Kapanı$. RESİMLİ ROMANIMIZ Bir Doktorun Macesarı aULU SOUBIRAN 1 O 9 Çevıren. MAZHAR KUN1 AÇIK TEŞEKKÜR Değerl: mudahalesi ve bir devrede yaptıeı ıProstate) amelıyat: netıcesınde. çekmekte oldujum ıztırabd»n h»nı kur'sran sayın Doçent Dr. GIYAS KORKUT'a ve 515li ŞLfa Yurdunda yatngım mudaetçt ve tedavl vt »melıyat e»nasma» yııksek ve kıymetli yardım vt ilakaîarım esirgem.yen yıırdun saym doktor ve hemşır« vt h«ıtab»kıcıhrına sonıuz mirtnet ve fükranlarımınn gaze'enız vasılasilt ıblâğını rica ederım Ahmed Balcıojlu BAŞ, DlŞ. ADALE SINIR. LUMBAGO VE SOĞUKTAN MÜTEVELLİT Talebeler diyor ki Lise talebelernden aldığımız mek tubda deniliyor ki: Her tarafta bu derd: Her babamn, ananm, sızlanıp oflandığı. didinip depi=tiği, ekleyıp denkleyip, bulııp buluşturduğu şey "para>. Bugün. nüfusu kalabahk aileler zor bir durumdadırlar Bir çok çocuk okuyor. Ama neyle? . Liselerin 3 seneye indirilmesile ç ft tedrisatın yapılması bizleri hayli müşkül durumlarda bıraktı. Diğer taraftan geçmiş senelerin talebelerine verilen bir dersten borc hakkı da bu «ene kaldırıldı... Bu kadar ağır dersler içerısinde bocauyan biz talebeler bir dersten horclu olarak bir üst sınıfa geçmemzi istiyoruz. TEŞEKKÜR Çok sevUU k,.rue$ ve eFrabamı» Sular akmıyor Fotoğraiçı Halil Altıparmak diyor kı: Dükkârum Çemberlitaşta bir fotoğrafhane, evim ise Kumkapıdadır. 10 gündenberi gündüzleri ne evimde. ne Hükkânımda «ular akmamaktadır. Gazetelerde bu gibı şikâyetlere rastlamadığım için başka semtlerde suyun aktığını rannederim. Eğer bir bozukluk varsa ki zannermem, çünkü geceleri akıyorbildirmelerini, yoksa suları kesmemelermi rica ediyorum. ••••••••••»•••••••»•»•• Kutu Tene*e ve Lltoaraft Fsbrtka»ı Sahıblı ^efatı dola\ ıslle. cenıze. meratlmtne bl7zar ıştlrak eden çelenk Ronderen, çelenk verine hayır mııesseselerıne teöfrrucl» hulunan, e traf. re.elon .cya mektubla tazıyette bulunan ve büvak ıcımızı paylasau butun dost v« akrabalara .ayn »yrı teşekkür etmee. teessurumuz manl oldugundan. en samımi teşekkurlerımizın ıblâğına tayın »a«;enızln uelâlelnı rlca ederi7. D Drakulls. D Yosnnldls. Dr. M Shinas. G. Papadopulo» Ip Kıpe'tı • P Hr Llacos alleleri ıOrt«k6y YANİ KÜPELİS (Tekküpeli) nin BULMACA I deki «opera sevenler saati» nde gör dük. Ay;n (9) unda ve (2) sindt çalınan plâklar eüfi elifine aynen tekrarlandıBoyle mi olmalı? Ben, radyonun diskotiğini yakıncian bilirim. Yüzlerce münferit opera aryalarından başka 20 den fp.zla da komple opera vardır. (Hep;: de bugün için demode icralar olmakla beraber) Vaziyet bövleyken niçin hep aynı plâk lar programa sokulur? O yüzlerce plâğın vazifesi raflarda tozlanıp büa bütün eskimek midir? 1 1 Otomobille hastaya giderken. bir kopek kapıya doğru hücum etti Dr. Riko pek korktu Affedersiniz. Dedı. cocuk iken kopek ısırmıstı. o zamandan beri bu hayvan ) l*rdan lirkerım... Aksi gibi de hep bana müsallat oluıia galıba korktuiumu »nlıyorlar. OPON ÖLÜM Bay DİMİTRİ KITSİS (TucCdi Terzıı vefat etmistır Cenaze mera='mi bugun 1! hazlran 1955 «»»t 13 "Fenkovdki on ]kı Apo«ıO] Rum kihsesınde ıcra olunacağı teev^nrle Dildırılır Isl»u ilan hususı dtvetıye ytrıne Kaınıdlr. Cenaze Levazımat] Yani Ludaros Tel: 49706 MEVROZİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir ÖLÜM Muhendis Osman Nurı Beyın refıkisı. Y Muhpnd^s Sudı Dagrielerın annesi ve Bursa ınebusu Sadedd.n Karacbev ve Ntyasr? Tiryakıis'vımın kavınvalıdeleri REMZİVE DA6DIXER M 6955 salı gunıı \ efat rtmışlır Cenazesi bu^ım Bıu inda Ulu Cnmnnde oul* nıma?ı kılttıdıktan sonra Emır Suiî <ndakı ai'.e kabr?îanına nefn^dılerektır. SÜNNETÇİ AHMÇD TEMİZ Bevazıd Ordu Cad. Tel: 25616 DİKKAT 2 Çiftliğe gelinceje kadar konuşmadık. Hastanm aılesi yanında kredimiz bir havli düsnıüs Arnma tek kelime soylemeden kaoıvı actı. Baba da zorla \erinden kalktı. O ana kadar bu türlü muameleve mani7 kalmamıstım. Yine selisilât vcrrdik Fakat tuhaf değılmi. sülük yapı$tırılma5i lâzım seldiğını soylediğım zaman baba canlandı: Hah söy7, e, dedi, tutarsa ınuhakkak iyi olur... DİKKAT 18 haziran 955 tarihinden itibaren Eylul ayının ilk haftasına kadar cumartesi gıinleri saat 13 den sonra kapalı olacağımızı sayın müşterilerimize ehemmiyetine bınaen hildiririz. Taksim ile Sışli arasındaki RADYÜ ve BUZ DOLABI MUES3SSELERİ Ak Ticarethanesi Atlantik Kol. Şti. CaKa Kol. Şti. Doyal Ltd. Ş. ElektroCin Ko!. Şt» Genel Elektrik Kutri Mağazaıı Körting Knmız Kol. Şti. Mors Kol. Şti. Osman Güzel M. Opal Kol. Şii. Zarukyan M. 36 Ay Taksitle ARSA Sabşı Şirketimiz Bostancıdan Kartala kadar nsfalt ve demir> ollarına muntehi deniz manzarasını haiz ınıf' l ez arsalan satı.şa çıkarmıştır. Arsalarımızın heosi kada?tro görmüs 300, 400 metreliktir. Fiatlar mutedildir Satty Biırosu: Bostancı son tramvay durağı No: 538 Tele<on: •• • • • •»••• • • »• • •••••••»• » » • • • • • Keşandan İ. Çağlar diyor ki: Brnıem ki. siz de Floryadaki plâj Batan gemi! Bilmem hiç köyde kaldınız, yalara gıttınız mi?... Ne olur; gıdı • Feyzı Akay diyor ki: şadınız mı? Ama Kadıköyde, Kanız de şu tıenler.n fecı halinı bir • Kadıköy Köprü arasınuan raköyde değil; kara bahtlı köygorünuz. • geçerken gözlerimi daima ra , Ayağımdakı sızıları dındirmek X hatsız eden bir manzara ile karJ lerde Insanm bir kaç günlük ika1 gavejııe, doktorun bana kum ban • şılaşırım. Hani, bir müddet evT metinde bile tek endiçesi «ânden 1 yosu. cı!dimdekı rahatsızhğı gıder • vel Sarayburnunun önünde hastalanırsam ne yaparım?» dır. Ya B! 1 1 mek içın deniz banyosu tavsıye etti ^ lara gömülen bir gemi vardı ya ^ ömür boyunca köyde yajıyanlar. He Floryaya gıdeyim dedim. O günişte o! • le onlar, hele onlar .. Traktörün, ! 1 i i kü 8 30 treni «eferden kaldırılmış Atatürk hevkeli önünde. sov^. radyonun daha umum! bir ifade ile «OLDAN SXĞA: Eh dedık. bir sonraki trene bınehm desınin dörtte ikisi yukanda * bir «parçacık» refahın girdiği köy1 Avrupada keman cr.lma (ahsılini •Beni kurtarın» diye fervad e* lere doktor ^ıremiyor. Giremiyor, ııuvaffakıyetle baçarmış sanatkâr kı Saat 9 45 te kalkacak olan tren ye/ınıız 2 Vukuu kabi' 3 Iyı kalbh ı ınden oynadı. Ahırkapı\a gehık di\or Ama nerede orıun mıcıveh ^ çünkü tıb fakültesi ve bu memle\ uksek kimselerin lâyık olanlara yap 20 dakıka bekledık Yenikapıda oen • eövdesini oradan çıkaracan ba • ket. bu imkânlarla bu kadar köye tıkları. bir harfin ı^kunu§u 4 \dlar !ed k, Zeytinburnunda bekledık bâ • nasıl doktor yetiştirsin? Çok şükür (e«ki usul çogulı. ordumuzur ş:^7be kırkoyde bekledık Yeşüköyde bek • bayiğlt' ki lurkıvede, vilâyet ve kazalarda beiı 5 Boyle b'r fmir tükürdıkleri hakkır.da merd kımstlejre verılemez. ledik Her zaman 45 daki'ada 'Mnen resmi hüviyeti haiz tabiblerin ya9.50 tıeni bizi saat 11.20 geçe FlorRadyodaki opera saati bir kuryl men«ubu 6 Tatlı ru'gârj nında. serbest çalışan doktor sayıçeşldlerinden 7 Kumarhane parisı. | vaya lulfen ulaştırd; Kamlumbaga »cıkh 8 Çefidli tahıl ve sebzeier suıatı'e çıden bu trenlerımiz, oızı Ankaıadan Tanju Fırat yazıyor: sının günden güne arttığı muşahede der. yapı'an tath ve =o«v:k çorba ıçın 9 45 ten 1120 geçeve kadar oyaAnkara radyosunun her perşem edilmektedir. '^1:1 nnıln^ak uzeıe j Öğleyın en kızgın sıcağı be saat 22 00 de bir «opera sevenIşte o köyler yok mu, o kara YVKM"r>\\ \S»ftlY\: | larsa 1 Bu «enekf T'irkiye şıızehnln. nm ne zamanında favdalı <um ban ler saati» vardır Bu programda her bahtlı köyler. Oralarda hastalanan.••o\»a\, nola 2 Mlli h'zmeı riki k* unu yapayım Denızin vorliiııu »man gavel eki opera plâklan. ba ların doktora gitmeleri ne zahmetvo lıne 3 Güney Afrika bir'ığinde l^yım Bu kızgınlığın gîçne1.! nın | zan da bir operanın bir perdesi liciıı bir bilseniz. Yürekler acısıdır. bir bölge. bir ifaret «ıfatı 4 T^ptan p kindi zamanına kadar ığıdann güya tamam olarak verilir Boyle Ekmek para^ı için pider, gönül yahalık hıtrra va«ıta.«ı ıın:d eden (iki kelıme). 5 Ye'er derecede ÇakırI ında beklivoruz. Oiran jonra komple opeıa calarken bir izah ya rası için gider, ama bu derd için calı tipi 6 Bir ?aman parçası bal pılmadığı gıb . ıcracıların adları da pıdiş bir deıdli gidiştir ki... Gitti ?nvoya eiriyoruz. lefkl terim). 7 Seyvar 8 ToprakYa dönüşümüzü hiç »oı nuyorsu söylenmez Üstelik çok defa da plak teshis kondu. Ya sonrası. Sonrası lır k»b yaptna unatl. ııuz Onu burada ben izah etmiye ların sıraları bııbirini takib etmez: Allah kerim! Pansumanı kim yayim Neredeyse tren o^'vnrtun yani bu ış lastgele, programı dol pacak. «ığne» leri kim yapacak. Kaç ha!k t!cn!erde yet bulamı^'P ndan durınak için, tesadiifi yapılu. Bu, R ' U İ H İ İ İH| A köylü vatandaş tedavi içın kasabada Hgaca üşü^en an veya rr.uz hevenk opera mevzuundan az çok anlıvan1 OİDİUİN İAİ L A İ N . 'en gıb ^arkstmaktan ken.ii !». rn tar icin arsb verici bir durumdur kaİRbüır? Kö\une dönse bir türlü, Bir operayı. komple otarak bi dönrr.ese bir türlü .. Dedik ya, bu alamıvorlar. Kazalar' önı»me< ıcın T l î Y İ E B!I H İ E ve hplkır menfaati bak'mından l>u hakkın »akdim edebilmek. onu ta öyle bir derd ki .. Köylerde ise pan rava miktarı kâfi tren. oto iıis. h»t nıtmak. izahlarını yapmak b zim sumanı. iğneyi yapacak. ilk tedEİUBMİEİ L İİH tâ vapur seferleri ihdas edı'.emez radyoların vapabileceği bir iş de ' birleri alacak hattâ sıhhi öğüdler ^ İRİA RİEİVİEİR m? 6 zıra bu. Nuhu Nebiden kalma verecek elemanlar yetiştirmek o ka M İrfan B IHR DİRİAİM plâklaıla vürüyecek biı iş eğildir dar muazzam bir iş kı... Bu iş baPeışembe günlen 22 00 dekı prog sarılırsa o ni^rjette de muazzam bir AİBİNİE |M| B l i Yalnış telgraf! ramda mııhtelif operaîardan arya kalkınma. bir hamle olur. Askere lar calarken, bunların anonsları doğ çağnlan kbvlülerden ordu sıhhive M! i İB!K 1 A |L E İ * Afjondan Şakir Ergün yazıyor: ru verilsin yeter . Radyo idaıemız teşkılâtınca calıstırılacaklar ayrıla7 6 1955 günü saat 15.00 te SaKAV1B Istanbul Trafik Şubesınde bir müdHettir bu volda zaten. bilse, vani ordudaki sıhhiye eri, cf.ı o idıfinı 4173.1 Sıcıl No. lu amd or j matya postanesinden: ama gene hataya hata katarak... onbasısı. çavusu yalnız kövlüleıden jnfor eh'.ıyetnarr.em: ka> bettim. Yenı«Mecidiye 149 Bir defa çalınan plâklar 15 sene ve corgramlı bir şekilde alın;a ve « rı aiacağ'.mdan eekısm'.n hukmu "okAfyon» bunlaı koye döndükten sonra kdy adresıne «cumaya geüyorum» met d r hep aynı plâklar, hiç bir yeni ve köylü sıhhati üzerinde çalışacak Saffet lik yok Halbuki plâk dünyası her No 6 nınde bir telgraf oektim Buna aid şekilde. kurslarda aydınlatılıp yemezKÛı postanenır 101 mersule No gün bir başka yenılık arzediyor. Bu tiştırilse . İki, üç senede bır köy makbuzunu da hâmilım. Burava ka ; §"nün meşhuı şarkıcıları oa 15 yıl Oumnuııveı VIHIUVO ,ı,v «e öncekilere nazaran bir hayh fark kalkınmasını sağlamış oluruz. Tıb dar her şey normal Fakat telgraf üazeıerılık Tur» Armnım Şırketı lı... Bızim radyo bunları halkıınıza fakültesi talebe cemivetınin ve aAfyondaki adresc CsEa'nelı Hs.kev .nRal. \lo «1.4) lâkalıların bu fikri «işlemeîerini» "Bugun gelıyorum.. kelimeleıini tanıtmadığından başka üstelik o esSahıhlen ve progıammda köy ve köylüyü NA/.lAlt NADI ve ÇOCUKI.AKI muhtevı olarak gelmıştir. D kkat kı plâkldrın da muas>en beş on tasizlik. bu kadar olur. Bu kabil yan nesini temcid pilâvı gibi her daını ön plâna alan hükumetımizin bu Y^zı ıçleımı tı leı at" u 3^» Mes'ıu Muduı hşlıklar vahim neticeler doğurabi tekrarhyoı. Nıtekm bunun son mı fikrı kuvveden fı'le çıkarmasmı bek CKVAll HKII.M1 BAŞKLT lir. Böyle dalgıniık olur mu? =alıni (2) ve (9) haziran günlenn livoruz. 1 1 1 *\ 1 1 • 1 1 1 1 fl 1 1 B 1 1 •11 1 1 •IT~ 1 1 11 1 9 1 1 Florya izdihamı. Köy ve köylünün sıhhati ZB 1 m 3 Donüste bir müddet konuşmadık. Fikrımce hastanın kurtarılması ihtimali yoktu. Dr. Riko da ayni fikirde // « ıci. Canı sıkılıyordu. Dedi ki: Su çocuğu kurtarmak isterdim , Ne fena sev varabbi. Elımden gelse ha^talara bedava gidece , i Paranızı İslikbali Olmıyan Denizden Uzak, Asfalllan içeride, Kıymetsiz Arsalara Yatırıp Heder Etmeyiniz. Tenzilâtlı satışlarına 11/Haziran cumartesi günü başlanan ve 19/Haziran pazar gününe kadar devam edecek olan Florya Plâj sitesinde deniz kenarı ve tamamen asfalt üzerinde elektrikli tren istasyonuna bisikletle 3 dakika mesafedeki şahane arsalarımızın yarısı peşin ve yarısı 12aytaksitli satışlarına başlandı 19 iıszıran Pazar gur^urs kadsr her gun .»?3t 11 ae Mui^esemiz c ; e n har?k"t eıien hu^usi vaî'talarımızla mahall nde gosterilmekteTİr. Arsalara gırış dönuş bedavad'r. Arsalanrr.ızın eşsız gozeliığıni ve kiymetni takdir e'lp'oiimeniz için. lutfen daha evvei baska firmala rm sattı''arı arsalan görünüz. O zaman Florya plâj sitesine dahil yeni Lido ve P'.r.ia bitiş k arsalarımızın kısa bir müddet içmde ne kadal "i; met bü'acaamı ve tamamen mpbrüine uvşun arsalarp pncak ve ancak M'.:essesemiz tarEfıncan =atılmakta olduğunu gözlerinizle görüp takdir ÎNSAAT NUESSESESI • •>•»••••••••••»••••••••••••••••••••••• 4 Riko'nun evine eeldiğimiz zaman telefon çah yordu. Hemen kostu. Bir iki dakıka sonra vanıma çeldi Son derece mernnundu. Bir doğum ıcın cas'rıvorlarmı>. llr men fişlerini çıkardı: Kadının b*1? çocuğu varmış. Fıbronlu inıiş «Bakalım bu aoğum nasıl olaca'c. dedi. SATISA ARZEDİLEN ARSALARIM1Z edilmiş M2 si peşın 12. taksitle 14 Liradır. ş pş 2 ncı gıup Dpnızcıhk Bankasın;n kuracağı Denizcıler Sehune hu ciud. Londra Asfsltı ve Marşal Bulvan me\kiinde fevkalâde deniz ve göl n.anzarasma 'ahıb OTEL e VILLÂ'larüe meskun mahalde olup !Epsi de 255 rretrekareye paısellermi; arsalar peşın 8. taks tie 10 li îadır. Gterek kara yolu ile ve gerekse eiektrikli hanliyö treni ile Sirke ciden Deniz Kd^klce 15 20 dakikada gidilecegi gibi, s?.b?h ve akşam ları işe çidiş ve dönüş saatlerinde elektrikli tren ekspres (direk) ferler ıhdası savesinde bu mesafevı 7 8 dakikada katçdıp zaman oan tasaıruf ecerek DENİZİN TADIM DOYA DOYA ÇIKARMAK. İPEK K O I L C . B İ I X C R S l L l FLORYA SAHİLLERİNDE BANYOMIZl YAPMAK. MEKTABDA GELİNLEŞEN MARMARAY1 BÜTÜN İHTİŞAMİLE «F.YREniEK. I.İDOMN CAZ NAĞMFLERİLE UYKl'YA DALIP. S\BAHLEYİN KÖSKÜNÜZDEN KALKIP MAYONLZLA DENİZE GİRMEK İSTERSENİZ DENİZ KÖŞK LER ARSALARINDAN BİR TANF M.MAK PIRSA'IİNI KAÇIRMAYINIZ. Buqün cüz'i bır para ııe sahıb oiacağınız bu arsalar, ummadığı n z t r zanıanc'a kaı ; .ni2s muazzam bir servet oUrak çıkacağı gibi elek tuVli banlıvo treninin ^ervise g.nneâi. Marşal Bulvarının t<**t! acılT»'i. Dpnizciler Sehrınin kurulmas!. mofie'n "jlâı ve Lido'nun çalış m.iga baî1'tma~ile en a^ağı on :risli ki>me*buiacaiı bagün için herkes tarafmdan malum olsn bir hakikattir. Kapatılan arsa icm 250 1 ra opp'o j'ınaıak. '•apuları günü günii"p "•üir ı Mrasında) »•••••••••», »•»••••••>»»• • • » i » M » • 2 gıup oiup. 1 mci gıup L'DO PLÂJ ve tefisleri yanında Londra Asfaltı ve Marşal Bulvan üzernde harikulâde msnzaraya sahib 250 iiâ 300 metrekareye ifra? tagaııı«Iu . i .n l>t Bjhıali Cad No. 2 t BIRLIK 11AN1 ik'nci kat: Daıre: 4 (Hüırijet gaze < Türkiyede neşri hakkı yamız'gazetemize aiddir. BÖYLE fırsat her zaman bulunmaz. Menfaatiniz icabı gelip görünüz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle