23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AUD CUMHURİYET 15 Haziran 1955 O ••••••»»•••••••••••»•»••»••••••••»•••••••••••• Cumhuriyet CumhuMyet Cumhuriyet 04/ Futbotcu sattş tistesi bugün hapanıyor Galatasarayın Hilmi ile Osmanı satışa çıkardığı söyleniyor, Fenerbahçe ve Beşiktaş profesyonel oyuncularmın hiç biriini elden çıkarmıyorlar | DÜNYA KARİKATÜRLERİ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••••' Halen meriyette olan profesyonel Beşiktaş kulübünün hiçbir futbol talebe olduğunu ve talebelerin de ık talimatnamesi gereğınce, muka cusunu »atışa çıkarmak niyetindfc profesyonel olamıyaragmı ilerı süi'elesi biten futbolcular ya bizzat olmadığını alâkadarlar söylemekte rerek lisanslarmm iptalini istemişkendileri veyahud kulübleri tara dirler. tır. undan satışa çıkarılmalarını ancak Evvelki gün toplanan FenerbahEmniyet kulübü umumî kaptanı • akşama kadar Futbol Federasyo çe idare heyeti de tıpkı Beşiktaj Rıza Nemli, hiç bir oyuncusuna } U una bildırmeleri ıcab etmektedir. lılar gıbi mukavelesi biten hiç btr transfer etme imkânı verilmiyeceBu hususta dun Galatasaray ku oyımcusunu satışa çıkarmıyacağını ğini ilân etmiştir. ubü umumi kâtibi Alp Kun ile resmen ilan etmiştir. Vefah Tekın, eski kulübü Bey onuştuk. Bize şunlan söyledi: Rasımpaşalılar mukavelesi biten koza dönmek ıçin satışa çıkarılma «Kulübümüz idare heyeti oyunculara kararlarmı kendilerine sıru istediği söylenmektedır. •lukavelesi bıtip de satışa çıkardığı bırakmıştır Diğer taraftan KasımDığer taraftan kulüblerile mu ıvuncuların hstesini Futbol Fede pasalı idarecıler iki sene evvel ol kaveleleri biten bazı profesyonel asyonuna vermıştir. Sunu da ilâve duğtu gibi kbşede bucakta kalmış futbolcular, Federasyona müracaat »devim kı bazı gazetelerin ortaya isimsiz ve kulubsuz ger.c futboi ederek satışa çıkarılmalarmı ıste sttığı isim'erden Necmi Erdoğdu culan tecrübe etmekle meşguldür mişlerdır. oz bır Galatasaraylıdır. Galatasaray ler. Futbol Federasyonu, bu futbolcuisesınden yetişmiştir. Böyle bir Istanbulspor genc ve müstaıd larm isimlerini yarın açıklıyacak oyuncuyu satışa cıkarmagı hiç bır j f u t b o I c u l a n h a l e n j s t i k l â l L i s e s ı n r I e tır. zaman duşunmedık. Tratısfer mev ; zuunda teknık unsurlara rıayet cderek bazı mevkıler ıçın en ehil Dün ilk defa kaleciler topk olanları tecrübe edeceğız » biraz antrenman yaphlar Galatas?rayın Federasyona verdigi listeyi öğrenmek kabil olmadıysa 26 hanranda Triestede İtalya B ATLETÎZM OLİMPİYAD da kulağımıza çahnanlara gore lismillî takımı ile karjıla^îcak olan Galatasarayın satışa çıkaracağı soylenen iki futbolcusu üsman fcLondra, 15 haziran çarşamba tede Osman ile Hilmi bulunmaktaİC Melburn Ekım 1956 nın bir millî takım namzedleri dun de va(solda) ve Hilmi Brerilja maçında dır. gununde güneş şualaıı kuvvetli bıı günu Belgrad'ta yapılacak olan en kitlerım çahşma ile geçırmişlerpertavsızla meşaleyı tutuştururken ternasyonal atletızm karşılaşmaladir. Sahab Abbas Salkaya nezareYunanh genç kızlar, Olympıya ova n n a d a v e t e d l l m l ? bulunan 3 Ingıhz tinde Kultur fızık harcketlen yasında zafer şarkıları soylıyeceklet atletı şunlardır: pılmışür. Çahşma oğleden sonra A. D Gordon (Oxford Universive atletler bu mukaddeâ alevı evFenerbahçe stadında Turgay ve Bü tesı) 1500 metrede yarışacak. velâ Atina stadına, sonra hava li M.R. Maynard (Herne Hıll H.) iendın top ile antrenman yapmaları manına goturecekler Uçağa nak 5000 metre. Uzun atlama ile 100 ile başlamış ve uzun müddet deledılecek meşale ile bır maden lâm metrede yarışacak olan kadın atleti vam etmıştır. Mihailovıç nezarebası tutuşturularak meşale sönaü J. Pickerıng ünde geçen bu antrenmandan son. rulecektir. Commonwealth'ın Car•jc Amsterdam, 19 haziran tarıhin ra namzedler Kadıköyspor açıkTUS hava meydanında maden fene de şehrımızde yapılacak olan POI m hava sahasında basketbol oynarınden tekrar parlatılacak meşale. piyad gunu» atletızm musabakamışlardır. Basketbol her gün beş atletler tarafından Newcastle, Syd larına Almanlardan Lawrenz Steidakika arttırümak sureble oynanney, Canberra yolu ile Melboum'a nes, Schmalz ve Christa Stubnıck, maktadır. Dünkü basketbol maçı 22 kasımda varabilecek ve 16 nciIngılızlerden Hewsen ve Mıss Seda 35 dakika oynanmıştır. Bu müd Olımpiyadın son gunü olan 8 ara rıven iştirak edeceklerdir. det her gün beş dakika arttuılacak lığa kadar yanacaktır.» İf Paris Spor yazarlan bir «ilk ve çahşma programmın ikinci faslı İe Paris Ellinci içtimaını ya bahar atletizm bayramu tertib etHaftada dört gün antrenmanları I ni Galatasaray lisesi, öğrencileri teş Fransanın Royan şehrinde 1824 her gün bu antrenman şekli ile mişler ve 100.000 davetiye basürtemmuz arasında Fransa, İtalya, na devam eden sarıkırmızılılar . kil etmiş olan gencler sessiz sadasız [ pan Olimpiyad komıtesine, 1960 Odevam edecektır. mışlardır. Milli takım namzedleri ile haz ı Turkiye, Yugoslavya ve Yunanistan seyahate şu kadro ile çıkacaklar I ve kendi kendilerine modern sis limpiyadmı tertib etmek üzere yaz sporları için yedi şehır gösterilmişarasmda tertib dır: , BOKS lık maçlannı cumartesi günü Mıt. . . . , , ,, . . , . temlerle hazırlanmaktadırlar. A v bir tır. Bunlar: Bruxelles, Budapeste. Cardıff, Avrupa sinek siklet A hatpaşa stadında Ankara lie ş sam e d l l m e k t e o l a n beynelmilel voleyAyhan Demır, Sinan Erdem Yı | B u m e v s i m hiç yenilmemiş g bol turnuvasma memleketimiz na ğit Avaşlıoğlu, Erdoğan Teziç, Pav v o ] e y b o l takımı olan Galatasarayın Detroıt, Lausanne, Meksıko, Roma boks şampyonu Dai Dovver Fransa piyonu Hacettepe takımı ile yapa mına Galatasaray iştirak edecektır lo Ditkoski. Argun Özpay, Gungör yegâne eksik tarafı tecrübeli ele Tokyo. Kış sporları ıçın ise: Gar şampiyonu Robert Mouginot'yu 10 caklardır. İstanbul ve Turkiye şampiyonu Demirtaş, Oral Yılmaz. Ertan Pa manlannın azlığıdır. mısh, İnnsbruck, SaintMorıtz ve raundluk bır maçta sayı ile yenmiş Programın son kısmı olan bu Galatasarav volevbol takımı ilk de mir, Değer Eravbar, Hazer Akın. tir. hazırhk maçından sonra Ukımımız fa çağınldığı bu beynelmilel turno , Türk volevbolunun donüm nok On bir voleybolcunun içinde Ay Squaw Valley (Amerika) dır. Dower, vakında dunya şampivon han Pamir ve Sinan , . 2 şer. Erdem . YAZISIZ 23 haziran perşembe günü uçakla va için çahşmalarını hazılandırmış tasmı teşkil edecek bu turnovanın luğu için Arjantınli Pasqel Perez TENİS hareket edecektir. tır k.vmetini idrak eden ve ekseriyeti Yiğit Ayaşlıoğlu ve Erdogan Tez.ç ile karşılaşacaktır. .' | de 1 er defa millı olmuşlardır. Dı•r Hanover. 23 temmuz gunle^ Madrit İspanya Tuy sıkletlenn ğer 7 eleman ilk defa boyle bir bey ri Mayans'ta yapılacak olan Fransa den Fred Galıano Fransız Bonnar (3 ıncı sahıtırtrn Irvam) bır çok İstanbul dedıkodularıle do» nelmilel turnovaya iştirak etmek Almanya kadınlararası enternasvo delı ıkincı raundda nakavt etmıştır. verılen Fuad Efendıyı de Hariciye Neza luydu Sultan duğunleri, tedirler. Bu arada İstanbul Bölgesi nal tenıs kaışılaşmalanna iştirak hediyeler, vezirlerın servetleri bu retine getırmıştı. BİSlKLET Galatasaraj'hlann bu seyahatine edecek olan Alman kadın tenısçiFakat bu defa da hoca ile tale resmî raporlarda yer ahyordu. •k Roma Fausto Coppi ve Mag kendi hessbma üç veya dört voley leri Batı Almanya spor FederasyoHalk arasında da Reşid Paşanın ni Fransa turuna ıştirâk etmıyecek belerin arasuıa ıkbal ve makam hır bolcuyu da iştirak ettirmek iste nu tarafmdan tespit edilmiştir. sı gırmış, arada bır takım şahıslar oğlunu bir sultanla evlendirmesi, lermı bıldırmişlerdir. mektedir. Bu oyuncularm iltahabu munasebetle yapılan masraflar, Fransızlarla karşılaşacak olan te •k Roma, UC1 (İtalyan bisıkıet Âli Paşadan Reşıd Paşaya, Reşıd Dun, hiç spordan para kazakıle Galatasaray takımının Fransa nisçıler şunlardır: Paşadan yen, sadrıâzama tuılu soz luks hajat tenkid edılıyor, Fethi Ankara 14 (Telefanla) Futbol j darecı ve sporcular şiddetle ceza bırlığu nın bıldırdığine goıe Dunmlır mı? dıye, mutecasırleri Paşanın, yeni yapılan sarayların donüşu İtalyada İstanbul muhteliti Federasyonunun davet ettiği tali I landırılacaktır. Enka Vellmer. Inge Phmann, Tot ya Bı«ı'<let Şampıyonası 28 ağustos ler, haberler taşımağa başlamışlar tefr.şini üzerıne alması fena kar(!) a\ıplanıyordu; bugun. futnamı altında ıkı karşılaşma yap• ikısının arasını açmışlardı. Aynca profesyonellık talımatnamatnameleri tâdil heyeti 2 gündenta Zehden, Inge Vogler, Margot Dıt günu Roma'da meşhur bısıklet asla bolculara az para verıyoruz, mak ıhtımalı mevcuddur. Cevdet Paşa dıyor kı. (Âlı Paşa, şılanıyordu. r>nın istırakl i!e vapılacaktlr. beri çalışmalarına devam etmekte mesmde ilk defa profesyonel takım, tmever Mareet AhVrt bunların sonu ne olacak? di efendısı olan Reşıd Paşaya hurmet teşkil edecek takımların bir >ıla Âli Paşanın sadrıâzam olarak ihdir. Heyet futbol hakem talimatye tasalanıyoruz. ve rıayette kusur etmnordu. Lâ tıyar ettığı fevkalâde masraflar, namesi uzenr.de yapbğı şörüşme mahsus olmak uzere kadrolarında Dun, Olimpiyad komıtesi kın rekabetı cah ve siyaset başka yaşadığı havat da günün dediko6 mukaveleh futbolcuya yer vereler netıcesmde aşağıdakı kararlara Başkanı Avery Brundage'in bır şeye benzemeyıp bır takım erbabı duları arasındaydı. Jon Türkler ve bılmeleri ve bir de genç takım teş ' «atletızmden para alan kâfır varmıştır: gaıaz dahı aralarını ıfeada sâı ol bılhassa Zıya Paşa, Âli Paşaya kil etmeleri kararlaştırılmıştır. Bu j olur. doğru cehenneme gıder» duklarına mebnı ıkısının arası açıl ş.ddetle hücum edıyor, bu müsrifa1 Spor yazarlığı yapan futbol genç takımlarda 22 yaşından kuçuk demedığı kalmıştı. Bugun, dı. Fuad Efendi ise zaten Âlı Pa ne hayat aleyhinde türlü jeyler hakemlerı, federasyonu, teşkilâü ve futbolcular oynıyabilecektır. VVess Santee'nın elbette zaruşa ile yekvucud idi. Serasker Rüş j azıyordu. Heyet çalışmalarına yarm da de ri masrafı günde 17 doları tuvazife alan şahıslan tenkid edemıtü Paşa aahı onlar ile Reşid Paşa yecektir. Tenkid ettıklen takdirde vam edecektır. tar, atlet. atlete benzemez!» Reşid Paşa öldükten sonra, muaaleyhıne ıttıfak eyledı. Bu suretle dedığıni ışitiyoruz. kendılerır.e 6 ay hak mahrumıyeti memurlaı ıkı\e bolünmuş oldu. Bu rızları daha buyuk bir cesaretle acezası verıiecektır. Dun, kulub muhasebelerıni ıttıfakı muselles taraftarları Reşid leyhinde bulunmuşlar ve kendini sicıl defterlermi amatorler tuPaşayı ve onun taraftarları da bu garazkâr bir lisanla tenkid etmif2 Hakemler beynelmilellik hatuyor, antrenoru, menacerı auçünu kadh ve zem eder oldu lerdı. ric olmak üzere 4 smıfa ayrılacakmator bulunuyorlardı, bugün, Bir gun Mutercım Ruştü Paşa, lar) (1). lar Her iki senede bır, bir üst sı. bunîar artık aylıklı, vergi ve• ı bırb.rlerını Abdulmecıde (Reşıd Paşanın devu u u,,™ Fakat yalnız vezırler ^ \ nıfa terfj edebıleceklerı gıbi aldıkren memurlardır. ,..,,, ı j p,. lete açtıgı yarayı butun vukela baslan nota gore. bir aşağı sınıfa da Tıansfer ayırtın yaklaşmış olmaBugun, idare heyetleri amacekememezlikle kalmıyorlardı. sıkıv s j . dışah da vezirlerın arasmda r a tenzil olunabüeceklerdir. tcirdur, para aimaz, cebmden sı dolayısıle kulublerdeki faalıvet mezler) demış ve Padişah ıyı edeçeK.enıen»:"ns.ıc , senede bu sozbır beraberhğm bulunmasındar hoş b de ıcabında verir, diyoıuz kı. hızlandınlmıştır Bu cumleden olalerı mabeyncıleıinden Osman Be3 Namzed hakemlere 1 senelanmı>or, boyle ıttifakları ıyı karböyledir. rak dün Şeref stadında Beşiktaş ye anlatmca o da, (acaba bunlan şılamıyordu, lik muvakkat lısans verılecek, nam Yarm, bu muazzam iş için kulübü transfer etmeyi düşunduğu paşanın hayatmda nıçin soylemezedlik de\Tesinde başarı gostere Âlı Paşayla Ruştü Paşanın aravakit ayırmak bu idarecıleri futbolcuları bir deneme antrenmanı mişler) demışt.. mezlerse bu hsansları bır yıl daha sını bozmak ıçin seraskerı bir gun ışınden, gucunden edıyor, (ı Sultan Mecid bunun uzerine Rüş na tâbi tutmuştur. Bu antrenmanda temdıd edilecektir. saraya çağırıp akşama kadar hudare heyeti) ne demek? Se 15 genc futbolcu hazır bulunmus zuruna almamış. sonra gorüşüp, tu Paşayı tekrar çağırıp bu suali nede kasasında yarım mil 4 Bolge hakem komıteleri, ku ve bir buçuk saatlık bir çahşma Giride sevkedılecek taburlar hak sormuş, o da (Eğerçı ol vakıt bizyona yakın para dönen kulülubler, hakemîer ve bölge başka yapmışiardır Fikir edinmek makkında bazı em rler vermişti. O gun ler adam yerıne konulup da sual bun Gdare meclisi) olur. runın gostereceğı namzedler ara sadıle vapılan bu antrenmanda 3eRüştu Paşa\ı Sarayda tutarken, buyrulmuş olsa>dı hakıkai halı ifa Hakkı huzuuuurr . de sından yuksek hakem fonu+esi ta şıktaşlı idareciler de hazır bulundiğer taraftan da Âli Paşadan sa de<ıe kusur olunmazdı.) cevabını nılecek. Pek de hajdı olarak' rafından seçılecektir. vermiştı. (3). muştur. daret mührünu aldırtmıştı. Baylar «bu iş bedava yapılır Reşıd Paşa, Âli Paşa gıbi de5 Yuksek hakem komıtesi l'iÂli Paşa, Padişahın Rüstü PaHaber verildiğine gore dünkü mı?» tohmetınden kurtulmak zum gorduğu takdirde >abann ha deneme antrenmanı sonunda baza şayla goruştukten sonıa kendısinin vırlerınin muh'm şahsıyetlerını zaıçin gelın, (yarm) ı bekleme manında tenkid edenler, haklarınkem getirecektir. elemar.lann transfer edilmesi düvm' Dunva >atı urta ^ampı>unu lun.'> Uemarco ile Carmen Basilio arasında cereyan eden 15 ra\undiuk boks sadaretten azlolunduğu kanaatine da turlu sıyasi dedıkodularda buvarmış ve o gunnen sonra iki ve6 Hakemlerın tahiu ve ters şünülmektedir. Bunların kimler karşıla«maMnı Basilio, 12 nci ravun dda teknik knockout'la kazanmıştır. Resmimiz, Demarco, onuncu A. Comerdoğîu zırin aralan bir daha düzelmemek lunanlar zamanlar sonra yokluklavüzden korunması irin Tiutecavız ı olacağı açıklanmamaktadır. ravundda iki nci defa y ere düştuğii sırada çekil miştir. rının acılarını duymuşlardı. üzere bozulmuştu. (2). ZafernaTie ısımh eserınde Âli «Cumhuriyet» L zabıta romanı: 2 1 n Sultan Mecid. vezirlerin birbiri Başka biışey var mı? ra^ıle Violet Smıt 42, Rıan Ore'.ly Ellery gözunü açtığı zaman babaPaşa ale\hinde yazmadığım bırak40, Monıka McKell 37, Sıınone Fı aleyhine kendısine söyledikleri söz Ellery... sının yatağa oturmuş "lduğunu mıyan Zıya Paşa, Avrupadan mem "J Ayağındaki kunduranm bağını lips 35, Beatris Willikıns 3< /e ni len de sahiblerme haber vermekte gordu. lekete dondüğü vakit devletın, Âli çözmeğe uğraşırken müfettiş devam hayet Lenore Rıchardson 2b yaşm gecikmezdi. Bir gün Âli Paşa, Pa Baba, saat kaç? Paşanın yokluğunu nasıl hıssettıda idi. Yani ölüm sıraıarına göre dişaha Koca Reşid Paşayı tenkid etti: Beşı geçiyorğıni görmuştü. Ellery Şehirde senin hak maktüllerm yaşları şoyle sıralaoı etmiş ve bu görüşmesini arkadaşı Ellery gerındi. (Ziya Paşa b'r gün Âli Paşanın Fuad Paşaya da hıkâye eylemişti. k nci* tatsız lâkırdılar edıldiğini yor: Sen şimdi mi geldin? Ertesı gun Sultan Mecıa, Reşid kabrine gitmiş, başucuna oturmuş, ışıttım. Bu ışte müşterek şerefimiz Kırk dort, kırk iki, kırk, otuz ye Evet. Paşaya,Âli Paşanın kendisı hakkın Âlı, bem affet, aleyhmde bulunbahis mevzuu ohtıasa sana bir şey di, otuz beş, otuz iki, yırmı beş. Yenı bırşey var mı? duğumdan dolayı âdeta yedığısoylemivecektim ama... Görüyorsunuz ki ner makrül k^n da soylediklerini haber vermiş ve Öğleden sonra hiç bir yenı iz o gun Reşid Paşa, Vükelâ Mec mi şimdi anlıyorum) dıye sızlan Ne söyliyeceksin bana? dinden evvelkinden daha genc yâşbulunamadı. İpek kordon da evvelKunduranm oteki tekınin bağla ta. Bu müşahedeyı yapmış o'duğum lisıne kuskün bır çehreyle gelmişti. mıştı. (4). kilerin aynı. Âli Paşa, sozlerınin kendisine du Çevlren. B. V. rmı çozmeğe başlarken mufettış için ıdı kı «yedincı kurban dok'or Atmosfer nasıl? Sakın mı? yurulmuş olduğunu anlamış ve bır (1) Maruzat. Pek sakin denemez. Bilâkis ı sordu Gerçı ben daha ne Valiyi gördum müzmin uykusuzluk var. Hekim çıkıp indığini tesbit ettık. İşte o Kazalıs olamaz» d ye i idia etmiş(2) Memduh Paşa M ratı Şuu Bana bak! Sen bu işte bır şey tım. Çunku doktor ÇOK /a^lı id:.kâğıda: ne Polis Müdurunu ama içıme öyle cesini söylemek lâzım gelirse bu ya kadar. işler kızışıyor gıbı Gazeteler tek(Bi hurufu tafzı savt ol padişah nat, Alı Fuad Bey Rıcah Muhım gelıyor kı; onlar bu teklifı mem bunamak alâmetidir, yahud umumî Masayı parmaklarile tıkırdat rar hucuma geçtiler. Kelle istiyor keşfettın mı. Ettmîe bana da söjle! Katılm sebebını bıbnedıgımız prermei Siyasıyelar Sırf şahsım için, beni tatmın ıçın sipi ise kurbanlarını gitgıd» bjr ev Mustafaya soyledi bi iştibah) Richardson'un ölümü, nunıyetle kabul edeceklerdir. Sizin ı felc denilen frengi hastahgı. Ama masa daha iyı ederdı. Öye smiı Öyle s m i ı y beytinı yazarak karşısmda oturan (3) Mabeyn Başkâtibi ve Bahribu hırmete amâde olduğunuzu onla sakın bunu muşteriler duymasm! ı me dokundu ki; kalkıp herifin gırt' s r n i n tayınrr üzerine hasıl olmu*. söyle! Yahud . Yani kısacası bera velkinden daha genc seçmesı ıdı. Fuad Paşaya uzatmıştı. ber girdiğimız bu belâlı yolda ne Ondan dolayı Beatrıs'den aaha yaşlı ye Nazırlarından Abdulhamid Fera da söylıyebilir miyim'' Ben daima uyku ilâcı almm. lağını sıkacaktım. Bana bak Velıe olan güzel atmosferi berbad etti. Yüz sene evvel Istanbulda vezir rid Paşanın basılmpmış ruznamesi. reye bastığımı bilmek ısîemek h?k olan doktor yedinci maktül olaDoktor elıni kaldırdı: Oğleden sonra ben size tele sen eve git bir uyu! Bütün gece B u sabah yanımda Doktor Kazalis lerle, yabancı elçilerın münasebetf o n ve Polis Müdürü olduğu halde Ka kım değıl mıdir? (4) İbnulerr.ın Mahmud Kemal, Ne idi o fılmin adı? «Kendi' ederim doktor. ayakta idin! mazdı. Ve fılhakika onun olmadı lerı de dıkkate şayan bir hususiyet Bu sözler mufettişin haklı clbiök ğını fafkat yeğeni Miss Lenore'un Son Sadnâzamlar zalıs'm teklifini görüşmek üzere ruzağma kendi rutulan» diye bir' Doktor çekildi. Odada yalnız Gazetecıler ne olacak? arzediyordu. Bazı vezirler haricî si Hakkın var. Şimdi onlar Ka Valinin yanma girdiğim zaman biraz da kendi ıstiklâlinı muhsfa ölduğıuıu telefonda bana söyledı yasette taraf tutuyorlar ve bu subabaoğul susuyorlardı. Diğer film varda Ben de ona benzedim. ] Bir yolcunun bavulunda zayı istediğini gösteriyordu. Siz beni kendi tuzağıma düşürdü j memurlar damı ve terası gözden zslıs'ı yakaiamışlardır. Koş da a adam az kalsm beni kucaklıyacaktı. niz. retle de birbirlerine rakib oluyorbulunan kaçak eşya nüz. Arük nasıl reddedebilirim?' geçirdikten sonra yavaş yavaş git damı kurtar Ben de gehyorum. ^ İlk suali: Ellery mahzun bir tavır aldr lardı. | meğe başlamışlardı. Çavuş Velie haber ver! i « Bir basın toplantısı ne za Pekı! Öyle olsun. dedi. De İhtiyar müfettiş oturduğu yerde Yunani'stanaan şehrımıze donen ÇeleŞimdi ne vapacaksınız? Cıhan seraskeri Rıza Paşa. Frangore ayağmı elile sıkıyordu. Polis çavuşu esniyerek odadan ı man yapabilirsiniz doktor?» sozü mek senın noktaı nazarır.a Bujün sizı nerede bulabiliriz? günes içinde bulunan terastan gesız dostluğu ıle tanınmıştı. Reşid bon Koroova ısmınde bır şahsın bavu Yahu' Hiç bırımız buna dik Paşa, Türk İngılız dostluğunun lunda Gumruk Muhafaza Bişmudurlufu ben, beni tatmın edenler.n ümıdıni ! oldu. çıktı Vallâhı' Be>n buradaktlerin va çiyordu. memurları kullıyeth kaçak e^ya els Müfettiş sordu: boşa çıkardım. unları nayal k.nk kat etmem.şhk! | Kazalis kabul etti mi? Baba sen ne yapacaksın? kuvvetlenmesine çalıpyor, İngiliz geçırmıştır ziyetme tâbum Ama her halde va Ne düşünüyorsun? Önce şehre gideceğim. Sen eve Şu saatte gazetecılerle konu lığına uğrattım. Belki de haklısın. Goze çarpacak şey değil ki; bu Elçisi Caning'i bu siyasette kenKuçukçekmece banlıyo trenme aktarkendi evımde va burada. Şimdi bi ma yapan mezkur şahıs. Sırkecıye ımn! şuyor. Bu akşam da radyoda. Şimdi benim kimseye jovlemedıgim karmakarışık yığm arasında bakar disine iyi bir yardımcı sayıyordu. Ne hakkında veya kim hakmi drineceksin0 raz uyumağa uğraşacağım. ce dTırdurularak eşyaları araştırıbnif kmda baba? Buradan kurtulabılırsem git1 Doktorun konuşması Valiyi ve kendime sakladığım malumatı sın, bakarsın bir türlü bulamazsın. Âli Paşa Fransa siyasetini tutu ve ele geçen kaçak mallar derhal muEllery avağa kalktı. Şu Kazalis'i dıyorum. mek ıstiyorum; ama gazeteciler ya hayal kırıkhğına uğratmıştır. Ne gözden gecirelım, bakalım bunlar Derken bir gün gene aynı şekılde yor, İstanbulda fazla nüfuzundan sadere edılm^ştır Kordovanın bavulun Benim için uğraşmağa lüzum İyi bır vatandaş. kalarlarsa yakamı kurtaramam. ise. Bırak bunlan âa baba yatağma valiye, polis müdürüne, tahkikat' bakarken çizgiler arasmdan köpe dolayı (Gâvur elçi) diye anıl«n da 75 aded kravat, 50 kunı Amerıkan yok. Başımı vastığa koyar koymaz sakızı, 10 çîft îDeklı kadın çoribı. 5 Şüphesiz. Sen burada bekle' Ben onları yat' Çünkü biraz daha gecikirsen idare edenlere ve gazetecilere zeıre uyunım dedi. ği göruverırsıniz. Işte benim mü Canıng'ın geriye aldırılmasına ça paket jılet 2S d\Tzune kupe 10 914* Bu sırada Çavuş Velie: salona alırım, sen de görünmeden senın için de bir hekimler toplan kadar faydalı olacak mahı,'ette mi? hçıyordu. şahedem do bundan ibaret. italyan vermuhj bulunmuştur Ben öyle değilim. Oyumak Yok Müfettiş Bey! En ufak sıvışırsın! Babaoğul birbirlerinden t^sı luzumunu hissedeceğiz! Evvelâ birincı kurban Abcrnetv Yüz sene evvel sefirlerin memSanık hskkınd^ kanuni tasıbat bajbenim için bir meseledir. Bende bir iz yok. Yalnız katilin asansörle ayrıldılar. A (Arkası vaı) Mufettis i=iimemezlikten geldi. 44 yasında idi. sonra geıen'er sıleketlerine yazdıkları raporla da namzedler çahşıyor Dünyadan spor haberleri G. Saraylı voleybokular Fransaya gidiyorlar Royan'da katılacak Sarı Kırmızılı takım 18 24 temmuzda yapılacak enternasvonal bir turnuvaya Taümatname komisyonu Dün, Bugün, miihitn kararlar aldı Yarın! Tarihı Bahisler Beşiktaşın antrenmanı 'Pmcesi larjnıştır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle