25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
YENEK • TATLI PASTALAR F A H Rt Y E NBDtM Türk yemekleri ne »tadar lezzetli ise hazırlanması da o kadar hüner ister. Altı kere basılmasile, beğenildiğini ispat eden bu kitab size de faydalı olabilir. Cildli 250 kuruştur. İ N K 1 L Â B KİTA BEVt Alaturka A l t f n a g a u m h u r i yet 30 ancü fil sayı 11.092 KURUCUSUrYUNUS NADf Telgraf v« mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Post» kutusu tstanbul No 246 Telefbnlar: Umuml Santral Numaraa: 24298. Yan İjleri 24299. Matbaa 24290 Müxeyyen Senar Bu puar v« fc 8S0 d r saat 18.S0 da Bahçesinde ÇİFTESA Çarşamba 15 Haziran 1955 A meriKan kredi sî hâdisesi Başbakan Adeııauer ik «Amerika ile olan ideal iştirakini bir çeşid alışveriş hüviyetinde görüp göstermeğe kimsenin hakkı olmamak lâzundır» "En âdl zamanda âcil ihtiyaçlaruıız için 30 milyon ilâve jardıa yapan nemleketin bizc artık taaaaen arkasnu döneceğini tahain etaek safdillik olur» Eisenhowerle göriiştü etrafında ilk resmî tefsirler Ncşredilen resati tebfiğde Ahnanjrannı tatalsız kalamıyacağı kajrdediliyot Amerikan Yardımına Dair... Yekiller Heyeti dün foplanmadı Ankara 14 (Feyyaz Tokar telefonla bildiriyor) Amerikanm kredi talebimizi reddedişi ve bunun A.P. Ajansı tarafından veriliş şekli üzerine Türk dış politikasmın Washington 14 (R) Bah Almanya Başbakanı Dr. Adenauer bu gün Başkan Eisenhower ile yanm saat süren bir görüşme yapmışbr. Bu görüşmeyi müteakıb bir tebliğ neşredilmiştİT. Tebliğde, dört büyükler arasmda yapılacak konferansta gayelerden birinin Almanyanm birleştirilmesi için mümkön olan hızla zemin hazırlamak olduğu kaydedilmiştir Aynca, iki devlet adamı, tarafsızlık prensipinin Arkaaı Sa 7 Su fi da «İktisadî hayat, bedava fiil tanımaz.> Amerika, harbden sonra, hiç bir karşılık beklemeden dunyaya dolar dağıtmış değildir. Marshall plânı, harbden galib çıkan bir devletin sulhü kajbetmemek üzere ö dediği bedeldir. Bu bedel ödenirken, elde edilecek menfaatler dikkatle hesablanmıştır. İktisadî işbirliği sistemi sayesinde, Rus iktisadçılarının patlak vereeeğini tahmin ettikleri konjonktür buhranı önlentniştir. Hayat şartlarının düşuk bir seviye arzettiği memleketlerde. sanayi tesislerini tamamlatmak ve i? hacmini genişletmek suretile, komünizmin müsaid inkişaf zemini bulmasına fırsat bırakılraamıştır. Avrupada doviz sıkıntısı tedricen hafiflemiş, istihsal arrmış ve müreffeh bir nüfus kutlesinin ithalât eşjasına rağbet gosterdiği zengin istihlâk pazarları teşekkül etmiştir. Dünja ticareti serbestlemiş ve ınnbadeJe edilen mal miktan çoğal mıştır. Yardun eden ve yardım gören milletlerin iktisadi ve siyasî sahalarda kazandıklan faydalar. harcanan para >ekununu kat kat aşmıştır. herhangi bir değişikliğe ugraytp 0 . L ! Iİ0l»Iİeînifo HauOİ IİACPİÂs! ugramıyacağ, suali iki gündenberi 9 * 1 1 " MeCII$lll(L8 UaVCI ^ 6 5 6 1 8 5 1 Bayar ve Menderes bugün Kasım Gülek dün kredi Lübnana hareket ediyorlar Lübnan Cumhur Reisi beyanatmda: «Bu ziyaretin bahsinde düşüncesini anlattı hıısusî ve paha biçilmez ehemmiyeti olacaktır» dedi Basveki] dün aksam Vilâyette PakisUa Büyük Eleisini nfurlarken burada günün meselesini teşkil et k ü t o p ı a n t ı s m d a Hilton oteline davet edilmiyen Meclis üyelerinin 1932 doeumlu 3 üncü tertib mektedir. Iprotesto konusmalarına Vali Prof. Gökay cevab vermis ve müerlerin terhis emri çıktı Türk hükumetinin resmi noktai z a kereler münakasalı olmustur. Resimde. Vali tenkidlere cevab nazan dün aksam ve bugün İstan ı yerirken görülmektedir. (Sehir Meclisinde dünkü konusmalaAnkara 14 (TH.A.) Verilen Arkası Sa, 7, Sü l dt l r a dair yazıyı 2 ncı sahifemizde bulacaksınızj malumata göre. 1932 dogumlu üçün cü tertib erlerin de terhis emri çıkmış bulunmaktadır. Emre göre muvazzaflık hizmetlerini ikmal edenler, duhul sırasına göre, peyderpey terhis edileceklerdir. Terhis işlemine ağustos ayında baslanacağı bildirilmektedir. Diğer tarftan, 1933 doğumlulann ilk tertiblerinin terhisleri11* de eylul ayında başlanacaktır. l i g i n i n d ü n Terhis edilecek erler İşbirliği teşkilâtı kurulurken, di ğer memleketlerde olduğu gibi, Kasım Güleğin bu işe en^el oMuğu iddialannı cevablanTürkiyede de iktisadî vazijeti gosdırdıktan sonra iktidara hücumu: "Demokratik usullerle teren ve ihtiyaçlan belirten bir idare edilen bir memlekette hükumet ne vakit istifa eder?» etüd hazırlanmıştır. Fakat o tarihlerde, hükumet Vedi Eylul karar • Şehrimıze gelmiş olan, C.H Parti olarak büyük üzüntü duyduğunu, larının parlak neticeler verdiğine Genel Sekreteri Kasun Gülek, iktıdarın programlı, plânll çalışaetrafı inandırmaktan başka bir şey düşunmu\ordu. Bu itibarla, Paris dün saat 17'de partı ıl merkezinde rak kredi temin edilebileceği yokonferansına ibraz edilmek üzere asına Amerikadan kredi isteği lundakı ıkazlan dinlemediğini anTürkijenin vaziyetine dair bir ra miz mevzuundaki görüşlerin: açık latarak sözierine başlamış bu hutemini yolun susun Amerika dostluğundan baf por istendiği vakit, devrin mes'ul lamış ve kredinin şahsi} etleri, iktisad ve malhe siya da C. H Partililerın memleket hiz ka bir iş olduğunu söyleyerek demiştir ki: setinin muvaffakıyetlerini tanıtma metınde oldugunu soylemiştır. Kasım Gülek: 300 milyon dolarlık ğa vesile bulacaklarını duşünerek « Amerika dostluğu. para için sevinmişlerdi. İstihsal ve ticaretin redinin temin edilememesinden, değil, kader bırliği ettiğimiz, aynı gelecek yıllarda dev adımlarile ge bu yolda emek sarfetmiş bir insan Arkası Sa 7. Sü. 2 de lişeceğini tahmin ve temennilere istinaden ifade eden bu rapor, Paris konferansında bizi hayli müşkül vaziyete sokmuştu. Haftâ bir aralık. iktisadi >ardım gorebilmek ihtimali tehlikeye girmişti. Hür milletler cephesinde en ileri siyasi mevkie sahib bulunmasına rağmen Türkiyenin kâfi yardım gorememesi, ilk giinden itibaren maruz kaldığımız talihsizliğin bir türlü izale edilememesinden ileri gelmiştir. Memleket ihtiyaçları, hiçbir zaman. muhatablarutuzı ikna edecek şekilde izah olunamamıştır. Salâhiyet sahibi mütehassıslann tenkid ve tavsiyeleri yerine geti rilmemiştir. Bilhassa enflâsyonun durdurulması, biitçe miivazenesinin tesisi, yatırımların iktisadi icablara göre âyarlanması ve fıatlara istikrar kazandırılması hakkında ileri sürulen mütalealar dikkate alınmamıştır. Taraflar arasındaki gorüş ibtilâfı, yardım programından ge niş ölçüde faydalanmamızi giiçleştirmiştir. İktisadi sıkıntımn sebeb ve mahiyeti hakkında konulan teşhisler de birbirine uymadığından, son istikraz talebi red cevabile karşılanmıştır. istikraz talebinin reddedilmesi, ciddi bir vaziyet ihdas etmektedir. Yaşadığımız devirde, Müttefik devletlerin iktisadi ve askerî menfaatleri birbirine kenedlenmiş haldedir. Müşterek emniyet sistemi içinde yer tutan kuvvetlerden birinin zayıflamasından diğerlerine fayda gelmiy eceği aşikârdır. Amerikayı müreffeh ve müşterek bir nizam yaratmak üzere milyarlar harcamağa sevkeden bütün sebebleri, Türkiyenin istikraz talebi hakkında da tekrarlamak mümkündür. Bize açılacak krediden elde edilecek faydalar, Avrupada alınan neticeler den daha az olmıyacaktı. Geçirmekte olduğumuz kambiyo buhranı, görüş farklarını ve idari aksaklıklan bahane ederek istikrazın reddedil mesini muhik gösteremiyecek » hemmiyettedir. Red karan, Türkiyeyi kalkınma hamlesini beslemek imkânmdan ve Amerikayı başladığı eseri tamamlamak trsatından mahrunı bırakmaktadır. Feridna EBGİN Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Amerikalılann alıştığı şekilde hazırlanacak plânprogram ve projelerle kredinin bugün de temin edilebileceğine inanıyorum» Beyrut 14 (a^aj ^J^übnan Cum hur Ba'şkanı Kâniil Şemun, dün, Cumhurba$kanınuz Bayar ıle Bajbakanınuz Adnan Menderesin ayın 16 sında yapacaklan resmî ziyaret hakkında beyanatta bulunarak $un lan «öylemiştir: Arluuı Sa. 7, Sü 5 te Bayar Hirfanh Bara jıııda Ankara 14 (Telefonla) Reisicumhurumuz Celâl Bayar beraberinde Riyaseticumhur Başyaveri kurmay albav Refik Tulga ve Nafıa Vekâleti Müstesar Vekili Danis 'iCopen olduğu halde bu sabah saat 10 da otomobille Hirfanlıya hareket etSa. 7 Su. 7 de Bursadan Bulgaristana kacan havacılar Vecihi Hürkuşun uçağı ile Sofya hava meydanma indikleri ve Bulgar polîsi tarafından enterne ediMikTeri anlaşıldı Ankara 14 (Telefonla) 9 haziran günü Bursa hava meydanından ha valanarak nereye gittiği anlaşılmıyan Vecihi Hürkuşa aid (Hat) uçağınm Fevzi Gökdeniz ve Sadık Saygu" adlı iki pilotla Trakya üzerinden geçerek Bulgaristana indiği anlaşılmıştır Atina radyosunun bildirdiğine göre uçak Sofya hava meydanına inmiş ve mürettebatı Bulgar polisi tarafından enterne eöilmiştir. İlgili makamlann bildirdiğine göre uçağın pilotu Fevzi Gökdeniz hakkında iyi bir kanaat edinilememi| bir sahsiyettir. Bu itibarla böyle bir işi yapabileceğine ihtimal verilmek tedir. Aynca Gökdenizin devlete 25000 liradan fazla borcu vardır ve Arkas\ Sa '/. Su 3 t« Gumhur Reisi vatandaşların iktisadî kalkınmaya dair suallerini eevablandırdı Hilton kafilesi dün şehrimizden ayrıldı ÜRDÜN KKAL1 BOGA GÜREŞİNDE Ürdün Kralı Hüseyin ile Kraliçesi Dina, İspanyaya resmî bir ziyaret yapmaktadırlar. Resimde, Ürdün Krah ve Kraliçesi İspanya Devlet Reisi General Fran ko ile birlikte bir boğa eüreşini seyrederlerken görülüyor. 60 lık balıkcı tam 48 saat dalgalarla boguştu Misafirlerin halka türkçe vedâ etmeleri meydanda tezahiirala vesile Beş gündenberi İstanbulun misahri olan 115 kişilik Hilton kafilesi dün saat 16.30 ve 18.30 da iki Stratocuiser uçağı ile hepsi birer Türk dostu ve İstanbul âşıkı olarak aramızdan aynldılar. Yeşilköy hava alanmda dün uçağa binerken gözleri yaşaran Conrad Hilton , Eiaine Shepard. eski Amerikan büyük elçisi George McGhee ve diğer tanınmış misafirlerin halkı türkçe olarak: «Allahaısmarladık... Yaşasın Türkiye» diye selâm lamalan tezahürata vesile oldu. Bütün dostluk gösterileri, Conrad Hilton'un 500 000 Türk lirasım geçen masrafa boşuna katlanmadığını meydana koydu .. Uçağa binmeden biraz önce Hilton'a: «Şu anda içinizden ne geçiyor?» diye sorduğum zaman elini omzuma koyarak bir saat konuşmaya bedel olan şu sözleri söyledi: «Hislerimi kelimelerle ifadeden âcizim. Daima Türk dostu kalacağım ve hemşerilik unvanına lâ Arkast Sa. 7, Sü. 7 de Izmirde cereyan eden ve denizcilik iarihine geçecek olan bir kazanın hikâyesi Izmir, 14 (Telefonla) 60 ya Karaburunda 50 seneden beri ba mda bir deniz kurdu tam 48 saat lıkçılık yapan Ali Zeybek bundan korkunç dalgalar ıle pençeleştik iki gün evvel yine kısmetini ara;en sonra dün koma halinde Izmır mak için emektar kayığına binm;ş körfezinde kurtarılmıştır. Arkası Sa. 7. Sü 4 te Yooo, öyle değil! Amerikanm istedığimiz 300 milyonluk kredıyı reddedişi ve bu habenn (A.P.) Ajansı tarafından veriliş şekli Türk basınında haklı bir teessür ve asabiyet yarattı. Bu arada bir başyazarımtz diyor ki: «Yeni bir Kore harbi çıktığı zaman Turk vatandaşım Kunurı'dekl nararetle doğuşur gormezlerse bunun tek sebebini (AP.) ajansınm haberindeki kaba ifadeye atfetmelidir » Fransaya 5038 yenildik İlk devreyi galib bitiren takınumız ikinci devrede bozuldu Budapeste 14 (O. Solakoğlu telefonla bildiriyor) Millî basketbol takımımız bu gece Fransa ile karşılaştı ve bu maçı 12 basket farkla 3850 kaybetti. Bu maçm ilk devresinde takımımız güzel bir o>nın çıkarmağa muvaffak oldu. Bu arada hayli fırsat kaçırmamıza rağmen ilk haftaymı 2322 önde bitird;k. Ancak ikinci devrede bozulan takımımız bilhassa şütlerinde pek isabetsizdı. Nitekim 17 dakika içinde sadece bir basket yapabilmemiz bunu gösterir. Fransızlarin en urun boylu oyun cusu Beugnot bütün maç müdde Arkası Sa. 7, Su. 8 de Baskeibolda NATO Hava Kuvvetleri Başkomutanı şehrimizde Orgeneral Norstad, Izmirde 48 uçaklık bir tepkili uçak filomuzun yaptığı uçuş ve gösterileri takdirle karşıladı Kahve 15 liraya fırladı Gümrüklerdeki kahveler peyderpey çıkanlarak tevzi edilecek Dün de kahve tevzüne devam edilmiştir. Fakat dün bir çok kuru kahvecilerde fiat 14,20 liradan on beş liıaya çıkmış bulunuyordu Haber verildiğine göre gümrükerde 112 bin kilo kahve mevcuddur. Bunlar peyderpey çıkanlarak piyasaya tevzi edılecektir. Çay sıkıntısı hakkında İnhisarlar Umum Müdürünün beyanatı Şehrimizin bazı semtlermde çay sıkmtısı çekildiği hususunda çıkan Arkası Sa. 7. Sü, 7 de Bir hiddet ânında kalemin ucundan kâğıda nasılsa düşüvermiş olan bu sakat düşünceye, emınız, bugün muharriri de iştirak etmiyordur. Kunuri'de dövüşen Mehmedcik Amerikan dolan veya Ame~ rikan dostluğu uğrunda mt can vermişti ki bir ajansın kaba ifadesi veya bir devletin dostluğa yakışmıyacak hareketı, şımdı Türk milletine fıkrini değiştirtsin? Biz, Koreye Bırleşmiş Milletler ve hür dünya idealleri uğruna gittik. Yann bu idealler tehlikeye düştüğü zaman, bütün Amerikan ajanslan aleyhimizde konuşsalar da yapacağımız şey gene aynıdır. Fakat bunun dıştnda bir Türk evlâdının tek damla fcontm dahi, değil 300 milyon, 300 milyar dolara, değil bir devletin, 10 devletin dostluğuna Jeda etmeyiz. Bu hakikati bir başyazar, hele Millet Meclisi Hariciye Encümeni Reisi olursa elbet herkesten iyi bilir ama, ah şu baldan tatlı olan öjke yok mu? Terry Moore uçağa binerken Harîciyede yeni nakil ve tayînler Ankara 14 (Telefonla) Hariciye Vekâletindeki nakil ve tayinlerle alâkalı kararname bugün Yüksek Tasdikten çıkmış bulunmaktadır. Kararnameye gore Kahire Müsteşarbğına Hasan İstinyeli, İskenderiye Başkonsolosluğuna Nihad Refik Pasin, La Haye Başkâtibligine Tur«u<J Aytuğ, Bern Bajkitibligine Arkast Sa. 7, Sü. i t e Orgeneral Norstad (sağda) hava alanmda karsüanırfcea (Yazısı 7 nd sdhifemizde) Son D P. kongretinde konusulmadı Gaz#tel« * * • SÖZ GtblÜŞ,SÜKÛT ALTINDIR.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle