18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CVMRVKfTI 14 1953 1 / DEUTSCHER İNNEN UND AUSSENHANDEL ELEKTROTECHNIK S7. ".*•'•• LL v .<*...... ^ Elekirik moförleri ve jeneratörleri. ^ A l ç a k ievetiür salt iechizatı. VüTransformaförler, ceryan ve feveHür redukiörleri. V»Yük$ek teveHür kondensatörleri ve her nevl redresör ve kaynak makineleri. ^»Benzin ve dizel elekirojen grupları. ^Her nevi elektrik ölçü âletleri ve elekfrik sayaçları. ^ Y ü k s e k ve alçak fevefiür, geçit ve telefon izolatörleri. ^»Komple yüksek ve alçak ievettur panoları, ievzi jebeke malzemes' ^ K o m p l e fâli transformatör merkezleri, ayırıcılar ve kesicıler ^ T e l e f o n ahizeleri, telli ve ielsiz telefon santralları. ^ E l e k f r i k l i saaf ve yangın ihbar tesisleri. ^ Y ü k s e k teveHür röleleri ve kumanda âletleri. V ^ G e m i , iren ve nakil vasttaları için elekfrik iechizatt. ^ D e m i r y o l u ofomatik sinyalizasyon fesisafı. ^Elektrikli seyyar vinçlerin sürtünme iletkensiz ceryanla beslenme iesisleri. ^Sınaî elekfrik fırtnlart ve grafit elekfrodları. ^•Maden ocakları için elekirik iechizatı ve fesislerf. hat ve kablo armatürleri. ve hidrolik elektrik sanfralları. Resmî daire, itrujlâtçı, sanayici ve müfeahhiflerden sipariş kabul edilmekiedir. , TÜRKİYE MÜMESSİLİ '© .01 MURAT TAKİ SANAYİveTiCARET Gftlata, Necatibey C«dd*»i 108 Gür Han No. 1415 P.K. Galata 748 • Tal. 47247 • Talgr. PLORCSAM îşçi Sigortaları Kurumıı Umum Nüdürlüğünden Muhtelif ağaç eşya yaptırılacaktır 1 Ihale, kapalı zarfla teklif alma usulü ile 24.6.1955 cuma günü saat 15 30 da Ankarada Yenısehırde Mıthatpasa caddesinde K>um binasında toplanacak komisyonda icra edilecektir. a Bu işe aid ihale evrakı. Ankarada Umum Mudürlük Levazun Müdurluğunden ve Istanbulda Sururi mahallesi. Sultanmekteb sokak No. 57 deki İstanbul Şubesi Müdurluğunden bedelsız olarak ahnabilir. 3 İşin muhammen bedeli 71.905, lira olup, muvakkat terninatı 4 845. lıradır. 4 Teklif mektublarının en geç 24 6.1955 günü saat 14.30 a kadar, makbuz mukabili komisyon baskanlı5na verilmesi lâzımdır. 5 Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. 6 Kurum. ihalevi yapiD yapmamakta veya diledığıne yapmakta serbesttir. (7303) Benzol Satılacaktır Ankara Elektrik, Mavagazh Ve Otobüs Işletme Müessesesindçn.: Müessesemiz Havagazı Fabrikasmda senede 120 ilâ 150 ton arasında ham benzol istihsal edilmektedir . Toptan veya perakende olarak talip olacakların satış şartlarını öğrenmek uzere Müessesemiz Hesap İşleri Müdurluğıine muracaat etmeleri ilân olunur. 7724 Hemşire Alınaeak İzmir Buea Sanatoryomu Başhekimliğinden: Sanatoryomumuz hemşire kadrosunda bir münhal vardrr. Ayhk ücret 325 liradır. Taliblerin Hemşire Okullarından birinden mezun bulunması şarttır. Bizzat veya hâl tercümesini bildiren yazı ile Baş hekimliğe muracaat edilmesi Adapazarı Şeker Fabrikası T. A. Şirketinden: 1 Adapazarı Şeker Fabrikas^nın Düzce Pancar Katarından fabrika silolarına tahminen 30 000 ilâ 45000 ton pancar naklettirilecektır. Taliblerin aşagıdaki hususlarla ve istenılen vesaıkle teklıflerini en geç 20/6/1955 tarihıne kadar Adapazarı Şeker Fabrikası Müdürlüğüne vermeleri veya bu tarihe kadar Fabrikada bulunacak sekilde gondermeleri lâzımdır. 2 Bu ışe aid sartname, Istanbulda Türkiye Şeiter Fabrikaları A. Ş İstanbul Büromuzdan Şeker han cEski Baker Han». Ankarada Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Gene! Müdürlüğünden, Adapazarmda Fabrikamız Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir 3 Yaptırılacak nakliyatın muvakat teminatı T. L. 25.000. olup nakid esham ve tahvilât veya banka mektubu olabilir ve ikinci maddedeki yerlere tevdi edilerek alınaeak makbuzun teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi lâzımdır. 4 Taliblerin nakliye isleri ile iştigal etmekte olduklarına dair Ticaret ve Şanayi Odaları vesikaları ile varsa bu veya buna mümasil nakliye Ulerini deruhde ettiklerine dair aldıkları belgeler de teklif mektublan ile birlikte eönderilecektir. 5 Müddeti icinde verilmiyen teklü mektubları ile postada vâki olacak gecikmeler kabul edılmez. 6 Şirketimiz Arttırma. Eksiltme Kanununa tâbi olmadığı gibi ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttirj (7550) Boğazın en guzel jerinde, Yenıköy'de, rıhtımı olan bir tarafı deniz, bir tarafı geniş otomobü yolu üzerinde 8T0 metrekare arsa satılıktır. Taliplerin 87352 telefona müra caatları. Göz Hekimi DOKTOR MURAD RAMİ AYDIN Beyoğlu, Parmakkapı İmam Sokağı No: 2. Telefon: 41553 SATILIK YAU ARSA ITiirk Tiitün Mensupları Yapı Kooperatifindeni Kooperatifimizin Mecidiyeköyünde yaptıracağı blok apartımanlar için kontrol mimarına ihtiyaç vardır. Talip| lerin Galata, Ünyon han 3 cü kata müracaatları. • / ' • Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığından: I Birliğimizin Dördüncü Büyük Kongresi 24/6/1955 Cuma I günü saat 10 da Cağaloğlu Öğrenci Lokalinde toplanacaM gmdan Odalarımız Delegelerile arzu eden Meslekdaşlarımızın tesrifleri rica olunur. ™ ~ ^ ^ ~ ™ ~ " Sanayi odasından fabrika tonluk komple karoserili, sağa JoJa ve arkaya devirmeli iam Dizel IFA kiper kamyonları. Odamız tarafından bikarbonat do sud tevzi edilecektir Bu tevziattan istifade edecek olan sanayicilerin lâboratuar ecza depoları ve diğer imalâtçı firmaların 1952 53 54 senelerindeki bikarbonat sarfiyatlarını tevsik eden belgelerle 18 6 1955 tarihine kadar Odamıza müracaatleri rica olunur. Bu tarihten sonra yapılan müracaatler veya bu müddet icinde muracaat edip de sarfiyatlarını tevsik etmemxş olanlar tevziattan istifade ettirilmiyecekir. (7670) .»••••••»•••••••M»' îşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: 2 ionluk iam Oizel IFA kamyonları hafü ia$ıi i?lenmz için en seri. en sağlam, en emin ve en ekonomik vasıiadır. 1 Kurumumuz İstanbul ve İzmir sağlık tesislerinin ihtiyacı olan 48 kalemden .ibaret muhtelif cms kuru iaşe maddeleri 20.6.1955 pazartesi günü saat 15 te teklif alma retile ihaleye çıkarılmıştır. 2 İhaleve iştirak etmek istiyepler teklif edecekleri fiatlara göre % 7,5 nisbetinde muvakkat temınat akçesı olarak Istanbulda Kurumun İstanbul Şubesi Müdürlüğüne para devlet tahvili veva banka teminatı yatırdıklarına dair makbuzu (banka teminat mektubu teklif zarfına da konabilir.) teklü mektublarını havi zarfa koymalan. 3 Teklif mektublan en geç. 20.6 1955 pazartesi günü saat 15 e kadar toplanacak kpmisyona yetistirilecek şekilde Müdürlüğümüzde bulundurulması mezkur saatten sonra gelecek mektublar kabul edilmez. 4 Bu husustaki idarî ve fennî sartnameler her eün mesai saatleri icinde Müdürlügümüz kaleminden parasız olarak almabilir. V. . 5 Kunım, arttmna, eksiltme ve ihale kanunlarına "tâbi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya diledigine • yapmakta serbesitir. •• • Tonluk tam Dizel IFA 'tamyonlan her türlü yukünücü en iküsadî btr jekild» iasıyacak seğlam bir kamyonjiur 5 tonluk tam Dizel IFA kamyonları ağır i» kamyonudur. Moiöru: 6 silindirli, 120 Beygir. Tam Dizeh.su ile soğur. Frenler: Havafreni Şanjıman: 5 ilen ve 1 geri viies. Lâsiikler:11OO X 20. Makaslar: Muavin makaslı. 100 kilomeirede 28 liire mazoi sarfeder. kisitik lub iam Dize) IFA Ofobüaleri Şehir dıjı ve turistik seyahailer için fevkalide baga) yeri de vardır. f ^ ^ Cerrahpasa Civannda Müfrez Satılık UCUZ A R S A L A R •• Müracaat: Mahmutpaşa Hacı Küçük Camii Karşısı Mehmed Paşa Han No: 6 ve 8. Telefon: 27933 24414/07 Hurda Demir veSaç Taksm * Comhuriyet Cad. Na 3 PaJc ApartaMn İSTANBUL Telefon: 87352 raf: DEVRİM Şisli ANADOLU MUHTELİF VİLAYET ve KAZALARINDA ACENTELİKLER MÜNHALDIR: T A L İ P L E R İ N MÜESSESEMİZE MÜRACAATLARI RİCA OLUNUR. D E V R i M YAKUP SOYUGENÇ ve ORTAĞI KOLL ŞTL Partisi 56 tondan asağı olmamak üzere civarmdaki en yakın sahile teglim mal verebüeceklerin İstanbul Galata 182 posta kutıuuna fiatlı teklif vermeleri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle