12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Hazlran 1955 Cumhuriyet Cumhuriyet ••••••••••••• Cumhuriyet Sporda şans meselesi X Sporda şans nisbetı, hayatta •şans nisbetinden azdır. Yani haJyatta muvaffak olanlar içinde baİşansını şansa borclu olanlann a k •fbeti spor alanındaki şans nisbefazladır. k t.nden daha Yarım asra yaklaşan spor ha^yatımda bızde galebeyi de, mağ\ lubiyetı de hakıkî sebeblerile mükalea ettiğimıze şahid olamadım. X Son zamanlarda Avrupaya gidip Igelen bır takım sporculanmız i v e idarecılerımizin gazetelerde çı4 kan beyanlarını gorüyorum. T Daha yurda donmeden bunlarm 4 yanlanndaki gazeteciler vasıta^sile bize duyurmaya çalıştıkları •özurleri okuyorum. Eğer bunlan * kabul etmek lâzim gelirse, bizim X hiç bir haklı mağlubiyetimiz yok X demektir. Hep çok fena bır talıhJsizlık ve pek tarafgir hükümler•den dolayı yenılmekteyiz. • Bu bir değıl, beş değıl, on beş f •••4»44»• kıyoruz. Her miUetin medeni ve ınsanî faaliyetlerde başkalarına nazaran daha isüdadlı olduğu branşlar vardır. Italyanlann guzel sanatlara, Fransızların zarafete, Ingılızlerin denizciliğe olan kabi" liyetleri gibi. Ama bu asırlann" bıriktirdiği bir melekenin nesil! lerde «atavıque = asbna çekme»^ tezahürüdür. Bızde güreşte olduğu gibi. Dcinci hastalık; idarecilerden 1 musabıklara kadar hiç kimsenin «> Budapeşte Dokuzuncu Avrupa! Şampiyonanın en kuvvetli nam vusturya, Almanya, İngilteredir. istihkak kesbeddmiş bir mağlu< >asketbol şampiyonasınin ilk eleme zedi iki defadır üstüste Avnıpa ' Dokuzunculuk ve onunculuk için biyeti kabul etmek ıstemeyişleri" turları karşılaşmalan cumartesi birincisi olan Rusyadır. İkincilik en büyük namzed olan Turkiye ile dir; ama ya kendi beceriksizliği' • günü sona ermiştır. ve üçüncülüğü Çekoslovakya ile Fransa garib bir kura neticesinde mız, ya karşımızdakilerin bızden" Eleme maçlarından sonra durum Macaristan aralarında taksim ede aynı gruptadırlar. daha yüksek olmalan yüzünden"' şu şekildedir: ceklere benziyor. Polonya, Yugos ] Lüksemburg, Danimarka, İsveç, uğradığımız mağlubiyetleri hep' • (A) Grupunda Polonya hiç yenil lavya, İtalya. Bulgaristan ve Ru İsviçre. Finlandiya, Avusturya, Alfanssızhğa, hakemin tarafgirliğıne ' meden birinci, Yugoslavya ikinci j ırıanya da birbirlerinin tam mana | manya ve İngiltere de aynı ayarda atfetmek suretile tevile ^ olarak finale girrnek hakkmı ka; süe denkleridirler. Bu beş takımın ' olan takımlardır. sak, bizim için artık iyı şans v e " zanmışlardır. Bu grupta Fransa ii birbirlerile yapacakları maçlar muOn birincilikten on sekizinciliğe bızi tutan hakem olmadıkça ga<. çüncü, Avusturya dördüncü, İngil hakkak ki çok heyecanlı olacaktır kadar olan derecelerin de bu 8 talebe imkânı kalmaz. Biz bütün^ tere beşinci olmuşlardır. Dokuzunculuktan on sekizinciliğe kım arasında taksim edileceğı (B) grupunda Macaristan hiç kadar olan dereceler de, geri kalan muhakkak gibidir. bunlan bir müsabakayı kazanma"| +. Ama hakikat bu değildirve aiz nın tabiî unsurları arasına aldık " mağlub olmadan birinci, İtalva 10 millî takım arasında yapılacak • kendi küçücuk hislerimizi oyala Halbuki başkalan bunlarm fena j> ikinci olarak finale kalmışlar, Tür j maçlardan sonra belli olacakb. 10 takım beserlik iki grup ara• mak, mağlubiyetinuzi bır harıcî bğını hesaba katarak musabaka<. kiye üçüncü, Finlandiya dördüncü sında lig usulile yapılacaktır. NeJsebebe bağlayarak kendımızi ve kazanmaya çalışıyor ve kazaruJ olmuşlardır. (C) grupunda Rusya hiç yenil ticeler belli olduktan sonra grup 1 etrafımızdakini avutmak yolunu yor. Bu böyle gitmez ve gitmeme;; meden birinci, Rumanya ikinci o1 birincileri dığer «frupun ikincileri • tutmuş gidiyoruz. larak finale kalmışlardır. Bu grup ile karşılaşarp.klar ve galibler de X 1908 de ciddi şekilde başlamış lidır. Biz bu yüzden, hiç bir zaman.' ta Isveç üçüncü, İsviçre dördüncü, aralannda yapacaklan maçla doX olan spor hayatımın en derm hıckuzuncu ve onuncuyu tayin ede••raru budur. Bu yüzden sporumuz fcendı eksikliklerimızi ve kusurlan ]" Lüksemburg beşincidir. İ ç o k zıyan etmiştır. Etrafmuzdakı mızı görmüyor, görmek ıstemıyor ' • (D) grupunda Çekoslovakya hiç cektir. Bulgaristan X lere bakareak bızden daha fena ve onun içın de tashıh ve ikmal<* yenilmeden birinci, Mağlublar da kendi aralannda 4hayat ve polıtıka şartları altında »demiyoruz. Bızde otokritik yok. X ikinci olarak finale girme hakkını yapacaklan maçtan sonra on birinelde etmişlerdir. Bu grupta Almantbizden ne kadar ileri gittiklerini îdareciler kendi yakalannı kur4 ci ile on ikinci belli olacaktar. tarmak için, müsabıklan tenkid^I ya üçüncü, Danimarka dördüncü• gdruyonız. İki grupun üçüncü ve dördüncü" dür. • Son îstanbul atletızm bayra etmiyorlar. Müsabıklar ise zaten •• leri de aynı şekilde karşılaşarak, Eleme . müsabakalarmin , . entere en . , ., on üçüncü, on dördüncü, on beşinX raında îstanbul atletlenle boy ol kendılermi daima «mükemmel fa •" s a n teraft Ş^P başlannm hiç yenıl ci ve on altıncısını tayin edecektir. k içın Yugoslavlar Balkan kat haksızlığa uğramış» sayıyor T , ^ meden birinci olmalandır. <• Harbınde bir Osmanlı vilâyetı o lar İki grupun beşincileri de kendi Final klasmanı, yani birincilikten Matbuat maalesef bu cereyanı,<> "lan Usküp atletlerini lâyık gör<• ' sekizinciliğe kadar olan dereceler, aralannda yapacaklan maçtan son<> muşler ve gondermışler. Yuna kendi muşterılerı olan sporsever,,. ra on yedinci ile on sekizinci belli leri J istan okşamak için takviye 4 nnistan 8 kişile gelmiş, girdıklerii I gli idklr lovakya, Yugoslavya, İtalva, Ru olacaktır. ^müsabakaların buyük bir kısmını tir; stadlardaki seyircilere kadar. manya, Bulgaristan arasında yapıA) grupu Türkiye, Fransa, LOksirayet etmiş olan bu anormal^ •oalmış gitmiş. lacak lig şeklindeki karşılaşmalar semburg, Danimarka, İsveç ve (B) hastalıği" y, Bu iki memleket de 1940 tan «kendimizi beğenirlik» neticesinde belli olacaktır. grupu da İsviçre, Finlandiya, A• 1948 e hattâ daha sonralanna ka bizi ilerlemekten menetmektedir.^ Çünkü muvaffakıyetsizliklerimizin'" • dar dış ve iç harble perişan hale sebeblerini kendimizde değil şans* *l gelmişlerdi. Ayakta duran genc sızlıklarda, haksızlıklarda görü^ •^'adarn kalmamiftı. Şimdi bizden yoruz. •• • H ileridedirler. Onlarla boy ölçüşeBiz mağlubiyetlerimizi hep t e * ^bilecek galiba yalnız elimizde Istanbulspor futbol takımı Kara da Fener ve 19 mayıa takımlarile vil yolunu bırakmazsak: GalibiJ •*. <ureş kaldı. iki maç. yetlerimizin de şans eseri bina* denızde buyük bir turneye çıkacak 21 hazıran günü Orduda Ordu 4 i. Nedea böyleyiz? tır. San siyahlılar bu seyahatleenaleyh kendi hünerimiz neticesi* ^* Çünkü biz iki hastalığın malu olnr>dığ'nı kabul etmiş; eksik'ik J nnde Karadenızın muhtelif şehir İdman Yurdu ile bir maç. <>luyüz. Birisi üstunlük kompleksı. rimizı görmediğimiz için bunlan* lerinde 6 karşılaşma 23 haziran günü Gıresunda, Ayapacaklar.,. Otedenberi siyasilenn, siyasî dost ikmal etmek imkânını kaybetmiş* dır. kın Spor ile bir maç. "ların, propaganda kasıdelerinde ve bınaenaleyh ilerlemek şöyle* 25 ve 26 haziran gürüeri Trafcr Trabzon İdman Ocağı tarafından >bizi her milletten üstün gösteren dursun gerilemeğe razı olmuş o * zonda İdman Ocağı takımile iki organize edilen bu turnenin prog^sozlerine biz hakikat olarak ba luruz. maç. B. F. X ramı şu şekildedir: İstanbulspor takımı Karadenia M 4 M » 4 •••••••••••• 18 ve 19 hazıran günleri Samsun • ••• tumesine profesyonel oyuncular gençler ve fransfer edılmesi dü şünülen bazı elemanlarla çıkmaJctadır. Ayrıca takımın Trabzondan sonra Rızeye de geçerek için seçilme şartlan Amerika şam neck'e 1Ö.6 ile maflub olan genc bır karşılaşma \apması muhtemel FUTBOL piyonasmda elde edilecek derecele dunya rekordmeni Alman Furterer dir. * Rio de Janeiro Hâlen AvSan6iyahh]ar yanr şehrimizrupada turnede bulunan Brezilya rin ehemmiyetine göre tayin edıle 200 mfetrede 21.3 ıle Vanesck'ı 21,4 ile mağlub ederek revanşını almış den aynlacaklardır. futbol takımlarından Vasco de Ga cektır. * Prag 100 metrede Çek Vama, önümuzdeki çarşamba 15 haTENİS ziran günü Hamburg'da bir Alman Hıtbol takımı ile karşılaşacaktır. * Manchester Burada yapılBundan ba$ka Vascode Gama omakta olan Avrupa mıntakası DaTinculan 19 haziranda FrankTurtvıs kupası tenıs maçlarından HinYann Belgradta yapılacak olatı a, 22 haziranda Milânoda maçlar dıstan Ingiltere karşılaşmasının raptıktan sonra 17 temmuz tari 2 nci gününde Hindistan 21 galib mevsimin en büyük atletizm müsa bakası için memleketimizden isııne kadar Fransa ve Türkiyede de vaziyettedir. bir kaç karşılaşma yapması kuv Yapılan karşılaşmalarda Kumar men davet edilen üç atlet dün uvetle muhtemeldir. Krishnaıı çifti (Hindistan) Mott çakla Belgrad'a gitmişlerdir. Kayseri Sümerspor Cahit Önel, Ekrem Koçak ve Ap ramPaish çiftini (ingiltere) 2/6, BOKS tullah Kökpmardan müteşekkil ka 1/6, 6/3, 7/5, 6/4 yenmistir. 1500 lira tazminat * Birmingham Burada yapı* Copenhague Davis kupası 'ileye Besim Aybars başkanlık et lan boks maçında Yolande Pompee ödiyecek karşılaşmalarında italya Dani mektedir. Yüksek atlamadaki güzel İtalyan boksoru Fontana'yı 6 ncı markayı 20 yenmıştir. derecesi ile temayüz eden Erdal ravundda nakavt etmeğe muvaffak Antakya, 13 (Telefonla) DepTek erkeklerde Gıuseppe Merlo Akkan da davet edilmiş olmasına olmuş tur. asmanlı üg maçlanndan 5 haziran Danimarkah Torben Ulrich'i 4 sette rağmen pasaportu yetıştirilemediAynı musabakalarda boksor Ron (6 3, 6 4, 3,6. 6/0), Fausto Gordini ğinden Yugoslavyaya gidememis da Antakyada oynanması icabeBarton da gene 6 ncı ravundda \den Kayseri Sümerspor, Hatay Ka de (italya) Kurt Nıelsen'i (Danimerikalı boksor zenci Mel Brovvnu tir. Bu müsabakalara Avrupanın ragücü maçı Sümersporun gelmemarka) 6'2, 6 3 , 6 1 yenmiştır. >eı.mıştır. * Brüksel Belçika Şıh Da tanınmış birçok atletleri davet edil mesi yüzünden yapılamamış Ks* Los Angeles Eski hnfıf sık•»• ~*"^» ragücü de Kayseriye yaptığı seyavıs kupası tenis maçlannda 1 nu mişlerdir. let dunya boks şampıyonu Meksihat ve Antakyaya gelme masrafmaralı Belçikalı oyuncu Philippe kalı boksör Laure Saıas, A'reriKalarını Beden Terbiyesi yolu ile Sü Washer Şili tenisçilerinden Luis lı GU Velarde'yi puartıa mağlub Ayala'ya 6/1. 7/5, 6/1 mağlub olmerspordan tazminat istemişti, Bu etmiştirmuş, Şılili tenisçi Hammersley ise ısteği inceliyen genel müdürlük * Londra İngüiz ooks me Belçikah Brichant'ı 5/7, 6/4, 8/6, müsabaka talimatnamesine göre necerlerinden Jack 3o.orecn«'un 8 6 yenmış, böylece kardöfinal kar Sümersporn Karagücüne 1500 T. L. bildirdiğine göre, İngıiu ^o.<icrü şılaşmalann neticesinde Belçika tazminat ödemesine karar vermişDon Cockell, 13 eylul tdrıhınae Şıli ile 11 berabere bir vaziyettetir. White Cıty stadmda yap.ücak bir dirler. açıkhava karşılaşmaîinda İİ.İ ıin Bulgar millî voleybolculan vanını da boksor Gardner'e kıışı VOLEYBOL mudafaa edecektir. * Bükreş 1526 haziranda yaşehrimizden geçti Londra 13 (R.) 1956 Olim pılacak olan dördüncü Avrupa voATLETİZM piyad oyunlarının futbol kuraİsraele millî voleybol teması yapleybol şampiyonasma 15 milletin * New York Amerıka şampisı bugün çekilmiştir. Kura nemakta olan Bulgaristan millî vo katılacağı haberi teeyyüd etmiştir. yonası biter bıtmez üç grup halınticesinde Türkiye, Batı Almanleybol takımı şehrimizden geçmiş Bunlar, Arnavudluk, Avusturva. de bir dünya turnesine çıkacak olan ya düsmüstür. l^rdir. Belçika, Bulgaristan, Mısır, FinAmerıkan atletleri İskandinavya, Maçm oynanacağı yer bilâhaBulgar sporcuları, ayrıca Mithatlandiya, Fransa, Macaristan, İtalya, Chataway. Londrada yapılan Iskoçya, İngiltere. Almanya, Çere ilân edilecektir. paşa stadında bir kültürfızik an Norvec, Polonya, Rumanya, Yugos 2 bin metre koşusnnu 5.09.4 koslovakya, Cenubî Amerika ve trenmanı yapmışlardır. lavyadır. ile kazanırken Antiller'e gideceklerdir Bu seyahat Avrupa şampiyonasında kaçıncı olabiliriz? Evlenen sporcular Geçen cumartesi günü biri Isviçrenin Basel şehrinde, diğerı de Amerikada Osliforniada ıki mütevaa nikâh kıyılmış ve dünyaca maruf iki sporcu evlenmişlerdir. Aşağıdaki resimler yeni evli sporcuları göstermektedir. 1 mili ilk defa 2 dakikanın alünda koşan 26 yaşmdaki Ingiliz atleti Dr. Roger Bannister. Isviçreli karısı Moyra Jacobsson ile birlikte düğün pastasını keserlerken (üstte). Amerikanın «Tenis kralıçesi» Maureen Connoly, eşi Norman Brinker ile nikâhtan sonra Maureen Connoly, nikâhı kıyan katolik papazına «En iyi partönerimi şimdı buldum. Artık kortların değil, evimin kraliçesi ola( cağım» demiştir. (Alttaki resim). Mîlli basketbol takımıntızın Fransa ile 9 ve 10 unculuğu paylaşmaları kuvvetle muhtemel Aldığınız müstahzarın hakiki Gripin olduğundan emin kalmak için ısrarla Gripin isteyiniz ve kutunun üzerindeki GRİPİN markasına dikkat ediniz. BÜTÜN AĞRILARA KARŞI 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir F E V K A L Â D E FIRSAT •« İ. Sporun Karadeniz turnesi Beyoğlu Cihangir caddesinde Istanbulun en guzel bır köşesini teşkil eden 23 numarada kâin LEO Apartımanı namile maruf 6 katlı ve 8 daireli kaloriferlı ve parkelı apartıman izaleyi şuyu suretile satılmaktadır. Fazla malumat isteyenlerın Beyoğlu Bırıncı Sulh Hukuk Mahkemesi Başkâtibliğine müracaatla 954/794 sayılı dosyayı tetkık etmeleri. Satıs 17 Haziran 1955 cuma gunu saat 16/17 arasında mahkeme salonunjadır. ^ ^ M ••••••••••»•••••»••••••••••••••••»»•••»••» •••*•' y X Türkische Ausschreibungen Türkiye Münakasalan X Almanca gündelik ticarî haber ve mün=ıkasa bülteni iza < * • hat ve Abonman: TERCÜME SERVİSI, Galata, Kemeraltı J cad. 29, Kemerhan 6 Tel. 48425 NOT: Bugün 544 ve 545 sayılı sirküler esasları ***************••••• Dünyadan Spor Haberleri | Sulama İsleri İçin İNGİLİZ DRYSDALE SANTRİFUJ TULUMBALAR Saatte 500 tondan 2500 tona kadar muhtelif kapasitelerdekı modellerden az miktarda mevcuddur. Şişhane, Meşrutı>et Cad. 184 Tel 41977 Atfetlerîmiz dün Belgrada gittiler . Aziz Isvan ve Ortağı Ltd. Şti. Î955 WuzdotapL Türkiye Almanya macı «Cumhuriyet» in zabıta romanj: 2 O Çevıren. S F. Müfettiş söze katıldı: Biz de bidayette bu einayetlerin bir deli tarafından yapıldığmı da tahmin etmiştık Buna, halk arasında ve hukuk dilinde «deli» derler. Ama çokları vardır ki; hukukî manads deli olmamakla beraber cpsıkoz» a tutulmuştur. Isterseniz bu fennî ıstılahlardan vazgeçelim. Biz de bunu düşünerek hastane ve tımarhanelerde araştırmalar yaptık Bir şey elde edemedık. Butun hastalar tımarhanede veya hastanede değildir müfettiş bey! İşte zimdi meselenin candamarma el koyduk. Farzedelim ki «Kedis parasovayya denilen vâhime üzerine adam öldurmenin arasıra beliren nev'inden ise . o zaman bir mütehassıs tarafından müşahede altına alınmadıkça zâhiren sizin. benim kadar normal bir adam görünür Ondan kimse şüphe etmez ve bunun için kesfedilinceye kadar ama başka yol da goremiyorum. çok fenalık yapar. Müfettiş mırıldandı: Müfettiş başmı önüne eğmiş: Işin zorluğunun ehemmiyeti Ben böyle konularda hekimlerle hiç görüşmüş değılim doğru yok. Yalnız sorguyu yapacak müsu . Göruşsem de bir şey anla tehassıslar kim? Onlan bulmak güç. mâm. Eğer size bir yardımım olursa EUery: Baba, zannederim doktorun pek memnun olurum. Benim zaten niyeti bizi bu işımizde ye'se, ümid çok hastam yok. Esasen işten artık çekilmek niyetindeyim. Böyle bır sizliğe düşürmek değildir. hizmeti bana verebilirsiniz; çekinDoktor konuştu: meyin! Ben şu nazariyeyi ileri sürmek Müfettiş bıyıklarını düzelterek: istedim. Görünüşe göre katil bir Vallahi! çok guzel bir teklıf ruh hastalığından dolayı ya halen bu! Bu suretle bize yeni bir faalitedavi altmdadır. vahud yakında yet ve tahkikat s'hası açılmış olur. tedavi görmüştür. Zaten cinayetlere Ha? Ne dersin Ellery? bakıhrsa hâdıseler biraz da mevziiEllery derhal: dir Yani Manhatan ve civanna in Şüphesiz. Bu plân aradığımız hisar ediyor. O halde bütün o sem herife bizi götürecek yegâne yoî tin hekimlerinden, tedavi etmekte ?ibi görünüyor veva tedavi etmiş oldukları hastaDoktor gülümsiyerek Ellery'ye: lar hakkında resmî malumat iste Sizin e^amzda bir ktıcuk temeli. Bu hastalan mütehassıslar reddüd sezdiğımi söylerspm bana sorguya çekmeli.. siz de beraber. muğber olmazsınız ya! dedi. Şüphesiz bu belâlı ve zor bir istir; Belki. Siz bu fikirde değil misiniz? Kat'iyyen. Doktorun masaya hafif hafif vuran parmaklan durdu. Ellery devam etti: Ben bu cinayetlerin, sizin farzettiğiniz gibi rastgele yapıldığma kani degilim. O halde sizde benim elde edemediğim bir takım malumat var. Hayır. Ben de muhakememi. sizin bildiğiniz şeylere istinad ettiriyorum. Fakat bu işlerde bir örgü, bir tertib var. Bir örgü mü? Kazalis, Ellery'ye gözlerini Hikmişti. Genc polis hafiyesi devam etti: Bu cinayetlerin aralannda bazı müşterek elemanlar var. Müfettiş de sordu: Bu son cinayet de dahil mi? Evet baba. Doktor veniden parmaklarile masaya vurmağa başladı. Zannetmem ki müşterek eleman dedığir.ız şevden maksadınız cinavetlerin şeklindeki benzerlik. ipek kordon. hoğma, bastırış şekli gibi şeyler olsun. Hayır.. ben bu yedi kurbanda müşterek elemanlar müşahede pdivoum Hatfâ bunların mevcu dıyetıne tamsmen kanıim Bir nevi mu^tprek plân Yalnız hcnuz bu plânm mcnşeini m^h'vetini ve maKaHinı kesfedemedim Doktor. şenc hafıyevi en nııhı/ln mütehassıs nazarile suzuyordu. Eğer siz kanaatinizde haklı ise niz ben yanılıyorum demektir. Yahud ikimiz de noktai nazarımız da haklı olabiliriz. Ve böyle olması ihtımalini ben de görüyorum. Evet bu bir deli işidir! Kabul ederim. Ama metodsuz bir delilik değil. İkisi de güldüler. Baba! Doktor Kazalisin teklifini hemen vakit geçirmeden tatbıke başlıyalım. Ama böyle birşeye girişmek butün kaıdelerf altüst eder. (Doktora) Siz hakikaten bu vazıfeyi der uhde edivor musunuz? Ben mi? Yalnız tıb bakımından mı? Evet! Doktorun masaya vuran parmak ları durdu' Fakat tekrar tıkırdamağa amâde bir halde havada durdu. Müfettiş devam etti: Bu çok mühım, çok büyük bir iş olur. Herşeyden evvel dediğım gibi butun bu cıvarın doktorlarının yardımım sağlamak lâzım. Sizin şohretiniz ve dostluklarınız bu hususta bizim için asla müstağni kalamıyacağımız bir mesned olacaktır Doktor! Bizim taraftan da işi tanzim etmek pek güç olmaz sanırım. V«ali zaten oğlumu bu ışm tahkıkıne sureti mahsjjbade me muı etti B:z ism resmî cephesıni temin ederiz Siz de hekimlik tarafınj ıdare edcrsinız Boyle çok tarsflı bır taarruza ap'erız Bovlpfe belkı bu musbet ııetıceye vorııız. vorj MASTER Üuvanız için en uucjun buzdolab(d(r Raflar müteharriktir, tam geniş1 likte «Crisper» (zerzavat ve yemiş çekmecesi) vardır yanıkhk, başlıca Geniş kapı rafları, sessiz çalışma, dahususiyetieridir. 7,2 kübik ayak kapaeitesindedir Oışı emaye, içi poraelen kaplıdır. Tam genişlikte Freezer'de 2 adet buz kalıbı vardır, Frezeer altında geniş çekmecede etlerinizi gunlerce bekletebilirsiniz. Turkiye Umum ithalâtçısı Harbiye, Cumhuriyet Cad 2 7 3 ÖZENTÜRK LTO. ŞTİ. Tel. 81233 • Telgr ORFOT
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle