16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SON Arjantinde kargaşâlık büyüyor Ayakianan Katoliklere karşı Peron kuvvetlerini seferber etti Buenos Aires 13, (R) Arjantin Cumhur Başkanı Peron'un par tisı ile Katolıkler arasmdaki çatıs ma tehlikeli bir safhaya mtikal et miştır. Pszar gecesi «Kahrolsun Pe ron, yaşasın İsa» diye bağırarak Msyo mevdamnda toplanan nüma yişcıler ile pohs kuvvetleri arasında başlıyan çarpışmalar bugün ayaklanmalar ha'.ini almış ve Peron kuvvetlerini seferber etmıstir. Hü. kumetin radvo ile bütün mem'? ke'te Hıni toplantıları yasak ettiğine dair yayır.ladığı emre uymıyanları dağıtmak için polis göz ya şartıcı bombalar kullanmıya başlamıstıı Dığer laraftan bazı şahıslar katedralı vakmağa teşebbüs etmişler ve Mek^ka Peru İsrail ve Yugoslav elçılıklerıne taarruzlarda bu'u narak camlan kırmışlardır. Başkan Peron kongreyi derhal toplantıya cağırmıştır. BİR DAKİKA Orhan Köprülü D. P, II Başkanı oldu Beylerbeyinrfe yıld?zlarM, smanlı saltanatmın Boğaz yahsma kurduğtı kâşanelerden biri, «on pazar, tarihinin en acayib bir ganünü yaşadı. Beylerbeyi Sarayt, Hilton otelini süslemek. İstanbnliulan biraz oyalamak ve daha zivade kendilerinî eâlendirmek icin gelen irili ufakh Amerikan artist ve yıldızlarile doldu. Ben bu misafirlerimirin yalnıi gazetelerde basılan resimlerini görmiıştiim. Beylerbe>n Sarayuıın bah çesinde. loş ve muhteşem lalonlannda onları renkieri ve boyalarile canlı olarak gördüm dunku tuplantıda t'st katta bahçeve bakan Bundan böyle idare heyetimizin kösesinde Sultan A^tzin yattığı, onasıl bir hattı hareket takib ede nun altında Sultan Hamidin sarsılceği hususundaki bir suali tüzüğü mış Osmanlı saltanati ısıkların» müzü harfiyyen tatbik etmek şek jTÖ7İerini ebediyen kanadıği yatak lir.de cevablandırmak icab eder. | odalarını ellerinde kadehlerile doİl idare kurulumuzun genel ku lacirken gördtim. Bunlar yilelız mıydı?.. Bilmem rula bağlılığı tamdır. Basını, en büyük yardımcımız ama iolerinde hulut olanları vardı. addetmekteyiz. Basınımızın da alâ Ru Osmanlı Saravının bahçesinde evleri eibi dola'tılar. Taş kesilmiş kasmı ve teşvikini bizlerden esirkaplaniara bindiler, aslanlan okş«kemiyeceğini tahmin edıyoruz.» dılar. Resim çektirdiler. iç çekrirSinob D. P. il kongresi diler.. pathcan dolmasile viski, baSinob (Hususî) Demokrat Par hatatlısile şampanva içtiler.. ti il kongresi pazar günü saat 14 te Mısır yer gibi tavuk budu yiven yapılmıştır. Kongre baskanlığma artistler, Sarayın alt katındaki fısParti müfettişi İsmail Aşkın ittifak kiveli havU7un önünde kafa çeken la seçildıkten sonra il idare kuru yıldızlar eördiim. Bizim saraylanlu faaliypt raporu okvmmuşrur. Ra mız, Avrupadakilerden çok daha misafirperver.. por bir kısım delegeler tarafından Oralarda nadirrn kalmış bir kaç tenkide uğramış, neticede kabul oeski kolruk, ya kanapenin önüne lunmuştur. Ayancık, Gerze. Boy ip cekerler.. kimse otıırmaz.. Biabaddan geien delegeler. kendi ılçe 7İmkiIer, sahibleri dpba dün kışlilerine aid ihtiyaclara temas etmış ğa taşınmış bir köşk gibi pırıl pırıl ler bazı temennilerle bulunmuşlar ve ikamete hazır .. konuşmasında, Amerika tarafındsjı Yugoslavyaya yapılmakta olan askerî yardım programının son hâdiselerin ışığı altında yeniden gbzden gecirilmesi lâzım geldiğini söy lemiştir. Willianı Knovvland, Belgradda Sovyet ve Yugoslav devlet adamları arasmda yapılan görüşmelerin Gazetedt baflık:jıHalil Özyörük hâkimler teminatı, isbat hakkı mevzulartnda konuşarak muhalefete Idytfc olduğu cevabları verdi.» Neymiş bu muhalejetm Idytfc olduğu cevablar? Antakya 13 (Telefonla) Dün Buyurun onu da okuyvhm. sabah Antakya İskenderun yolu Eski Temyiz Reisi «Allah üzerinde bir otomobil kazası olmuş belâlannt ver«in.'» diyor. ve Hatay gümrük muhafaza teşkiDoğrusu, lâyık mx değil mt, lâtma mer.sub 3 er feci şekilde ölmüstür. Yaotığım tahkikata göre, bilmem ama her halde pek Gümrük taburuna kum taşımakta kestirme bir cevab. olan, gümrük erlerinden Salih PaZatev tşin kolay tarafı ceWashington 13 (a.a.) Cumhuri VPashingtonda hâkim olan kanaat mukçetenin idaresi alündaki 1462 yetçi partinin âyan grup başkaiu hilâfına, Ruslar için büyük bir mu resmî plâkalı kamyon Antakyaya vabın kestirmesini bulmaktır. William Knowland, bir televızyon raifakiyet teşkil ettiğini bildirmiş 6 km. mesafede frenlerinin patlaD. N. Yugoslavyaya askerî yardım kısılacak mı? Amerikalı bazı Senatörler, Belgrad görüşmelerinin Rnslar için bir muvaffakiyet olduğu kanaafinde to. Bir kamyon kazasında uç er oldu 0 başa bn traş Diğer taraftan, yarın temsilciler meclisi harici faaliyetler komisyonunun yapacağı toplanüda, Yugoslavyaya yardım esaslı bir tetkike tâbi tutulacak ve bazı temsilciler bu yardımın kısılması tezini müdafaa edeceklerdir. , ....«.«...«.muHiınıımillllllllllllllinilltlliaiTITIIIIIIIHIIUIIIIIIIIIimmııııın»" Doğu Almanyatfa yeni İspanya Iraka teminal idam kararları verdî Berlin: 13, (a.a.) «Atlantik Bağdad 13 (R.) İspanya, Israel Paktı» ve «Amerikan gizli bizmet ile diplomatik münasebetler kurler» teşkilâtlarına mensup olduk mak tasavvurunda olmadığını Iraka ları iddiasile 7 memur hakkuHa bildirmiş ve bu hususta teminat açılan davada Wilhelm Lehm. ve vermiştir. İspanyanm Bağdad sefiri Irak Joachim Koch'u ölüme Erich Eioh Wılhelm Von Ackem'i müebbed Dış İşleri Bakanı Başayanı ziyaretle Amerikan senatörü Cellar'in bu huhapse mahkum etmistir. Bundan baska. Johatın Baumgart su.=ta verdiSi beyanatm tamamen Benedykt Zuminski 15 seneye ve afilsız olduğunu bildirmistir. Martin Schr.elsing"de 12 seneye Japonyada beyaz kadın n ahkum edılmişlerdir. ToVyo 13 (AP.1 Japon polisi, bir Formozalı ve iki Koreli erkekle bir Asvalı kadını, zenein Japon Washington 13 (a.a.) Amerie»keklerine Kafkasvalı kadınlar tekaya muhaceret programım yeniI min etmek sucundan dolayı tevkif den eö'zden geçirmek üzere teşkil edilen komisyonun başkanı William j ermistir. Langer'e gönderdıği bir mektubda [ Polis, çazetelere boçtes olarak demokrat âyan üyesi John Kenne I vsbancı kadmlar aradığına dair ilân dy: «Mülltecilere yardım programı | !aı veren bir turist kulübüne vapnın tatbik şekli Amerikanın itiba I tıâı baskından sonra tevkiflerde rını yükseltecek mahiyette olma ! bulunmuştur. Milletlerarası Hukukçular Xonp;resi AHnada loplandı Atina 13 'a a.) Milletlerarası hukukn l»r kongresi bugün Atinads cal'«malınna baçlamıstır Kongre Demir Perde gerisindeki meT'oketlerde adaletin tecellisine mân olmak için vapılan baskıları musahhas misallerle tetkik edecek ve dunvada adaletin ve hakkın tecellUıne hizmet edecek temennilerde bulunscaktır. Konçreve iştirak eden Türk heyeti Bayan Süreyya Ağaoğlu, Baha Ar'kan Cemil Bengü, Bülend Nuri E=en. Hikmet Belbez ve Hlfzı Timurdan müteşekkildir. S=hah vapılan komite başkanlan seçımi n^'iresinde medenî hukuk komitesi baskanhğında Türk delege leritVfp Hikmet Belbez seçilmiştır Kongre azaları arasmda tek kadın huknkçu Türk delegasyonıma mensub Bayan Süreyya Ağaoğludur. Amerikaya muhaceret . artıyor ticareti Londra 13 (a.a.) Cardigan'da bir genc kızın Teify nehrine düştüğünü haber alan Eddie ve David James adında iki kardeş hâdise yerine koşarak kızı kurtarmak için ikisi birden suya atlamışlar ve biraz sonra nehirden çıkardıklan cesedin kendi kızkardeşlerine aid olduğunu anlamışlardır. Bundan son ra, nehirden bir cesed daha çıkaNedâ Ateş iyileşti nlmnş, bunun da aynı kızı kurtarNew York 13 (AP) Türk dan mak için kardesleri gelmeden suya sözü Neclâ Ateş günlerdenberi yat atılan Eric Gordon isminde bir suilfl Surive tığı hastaneden çıkmış olup bu ak bsya aid olduğu anlaşılmıştır. Psris 13 (THA) Suriye Dış İş şam, Broadway'deki bir tiyatroda Irak Kralmın ziyareti leri Vekili Halid El Azzem, Fran «Fanry» müzikal revüsündeki rosız hükumetinin davetlisi olarak, lüne devam edecektir. Hekimler, Ankara 13 (Telefonla) 26 habu<?ün Parise gelmiştir. dansözün, hastanede yatmasını icab ziranda Türk topraklarına muvaSurive Haridye Vekili. bu se ettiren rahatsızlığının mahıyetıni salat edecek olan Irak Kralı. II. yah=tinde İstanbuldan geçerek bu açıklamaktan kaçınmışlardır. Faysal 27 haziranda Ankaraya geraya gelmiş ve merasimle karşılanlecektir. Leylekler bir otobüse mıştır. Irak Kralı şerefine 28 haziran Bildirildiğine göre, Halid El Azgünü Marmara köşkünde 500 kişisaldırdı zem, Fransız hükumet erkânı ile, lik bir resmi kabul tertib edilmişBahkesir 13 (Telefonla) Izmir her iki devletin, Türk Irak paktı •ir. ile şehrımiz arasında sefer yapan mevzuunda takib ettikleri siyaseti Kral Ankarada bir kaç gün süotobüslerdeıı birinin Manisa Akgozden geçireeek ve bu siyasetin recek resmî ziyaretini müteakıb hisar arasında bir leylek sürüsünün birleştirilmesine çalışılacaktır. İstanbula giderek istirahat edecekhücumuna maruz kalmıştır. Sürü tir. İlâve edildiğine göre, Fransa, baden üç tanesi otobüsün üzerine pisındanberi Türk Irak paktına kar Bir çift çorab için 1 yıl 31 cephe almış ve bu paktı Surive ke etmif, ikisı yan geçmiş, fakat birisi şoför mahallinm camlannı hapis yatacak gibi tasvib etmiven devletlerle daiml surette temasta bulunmuştur. kırarak içeri girmiştir. Şoförün üBurdur 13 (Telefonla) Bucak zerine saldıran leylek ile şoför Iskazamızda İbrahim Seler adındaki mail Koreli arasında bir mücadele NATO Müttefik Hava bir şahsın dükkânından bir çift çobaşlanuştır. O esnada müthş bir Kuvvetleri Başkumandanı korkuya kapılan yolculann gayre rab çaldığı sırada suçüstü yakalanan Yusuf Kurt muhakemesi tile hayvan müşkülâtla dışarıya a. Ankarada sonunda 1 sene hapse ve 25 ay tılmıştır. Emniyeti Umumiye nezaretinde tuAnkara 13 (a.a.) NATO Müt Köylü Partisinin Bigadaki tulmağa mahkum edilmiştir. tefik Hava Kuvvetleri BaşkumanBir kadın, kaçırdığı kızı, 6 siyasî toplantısı danı Orgeneral L. Norstad, berabeÇanakkale 13 (TelefonJa) Şeh nnöe refikası ile kerimesi olduğu erkeğe teslim etti halde busfün saat 8 de husust bir rimize gelen Türkiye Köylü ParDiyarbaklr 13 (Telefonla) Bu tisi genel başkanı Tahsin Demiray uçakh Ankaraya gelmiştir. gün şehrımizde bir kız kaçırma Orgeneral Esenboğa hava alanm ve genel kurul azalanndan Cezmi vak'ası olmuştur. Fatihpaşa mahalTürk, Refik îsfendiyar, Ali Rıza da askpri merasimle karşılamnış ve lesinde oturan Medine Aktaş adınüç doğruca Bıga kazasma giderek bu karsılamada Hava Kuvvetleri da 13 yaşınaa bir kız, Remziye OzKumanHanı Korgeneral Feyzi U orada bir kapalı salon toplantısı demir adında bir kadın tarafından çaner Erkânı Harbiyei Umumiye yapmışlardır. Bir çok hatiblerin söz kaçırılmış ve 6 erkeğe peşkeş çeLoüstik Paskanı, Hava Kuvvetleri aldığı bu toplantıda Köylü Partisi kilmiştir. Mütecavizler yakalanmış, Kurmav Baskanı, Garnizon ve Mer ;enel başkanı Tahsin Demiray ha Remziye Adanaya kaçmıştır. kez kıımandanlan ile Temsil Bürosu raretli bir konuşma yaparak iç siyaseti ve partiler arası münasebet Vecihinin uçağını kaçıran' Başkanı Kazır bulunmuşlardır. leri tenkid etmistir. Köylü partisi lar nereye gitti? kurucuları saat 15.30 da Balıkesir Felç tedavisi Bursa 13 (Telefonla) Türk Ku yolu ile Izmire müteveccihen haşuna aid bir uçagın pilot Fevzi ve Tokvo 13 (AP) Tokyo Üniver reket etmişlerdir. iki arkadaşı tarafından çalınarak sitesi Tıb fakültesi mensublarından Piyano çalma rekoru Moskovaya götürüldüğü bildirilmiş Dr. Teiko Tasaka bugün gazeteciBrandon (Canada) 13 (AP) se de tayyarenin sahibi Vecihi lere verdiği beyanatta, 15 felcli haa Takriben 115 kiloluk iriyan bir Hürku? bunun maddeten imkânsız tasını, bel kemikleri boyunca hafıf Kanadah Donald Bird onbaşı, dur olduğunu söylemiştir. Tayyarenin bir elektrik cereyanı geçirmek sumadan 48 saat müddetle piyano çal Trakyadan Bulgaristana doğru uçretile tamamile iyi ettiğini söylemıj ve yeni bir dünya rekoru tesis tuğunu görenler Vecihi Hürtuşa miştir ettiğini ileri sürmüştür. Onbaşı, bildirmislerdir. Pilot Fevzi GökBu tedavi usulünde hastalann dün gece burada kendisini seyre deniz orduda iken bir tayyare kaza belkeniğine iğne şeklinde elektrotgelen 1500 kişilflc bir kalabalığın sından dolayı hükumete 135 bin lar tesbit edilmekte ve 4 ilâ 10 miönünde cuma gecesi başladığı Ma lira ödemeğe mahkum edihniş buliamprlik alçak tevettürlü cereyan lunuyordu. raton piyano çalışını bitirmiştir. verilmektedir. BağdarfPaklıveFransa mıştır.» dedikten sonra Amerikaya her yıl gelecek muhacir sayısmın bugünkü 209 000 rakamından çok daha fazla arttırılması lâzım geldiğini bildirmektedir. Kennedv've göre. Yunanistandan her yıl gelmesine müsaade edilen 17 000 mültecinin 25 000 e yükseltilmesi, diğer taraftan İtalya için de önümüzdeki on yıl için sened? 200 000 muhacirin kabul edilmes1 lâzımdır. Bir genç kızı kurtarmak için.. ÖLÜM KocaeU VUayeti Mahalll İdartler kontrolSrlüğün den emekli Çanak kaleli Cemal ve Hamdiye Onalın oğulları. Ceyhan Derman ecnazesi satubi Nerünan Ül fcunun ajabeyi ve M a z h a r Ülkünün kaymbirsderi Emir.eân Belediye Doktonı ŞÜKRÜ ÜNAL tedavi edılmekte olduğu İsviçrede vefat efmiştir Na'şı 15 haziran çarfamba guııu yurda getirilp »ynı gtm ö nt.mBZi Emırgân Camiinde klhndlktan sonra aile kabrıstamna defnedilecektir îjî 5jî 3jî OTOBUS ANCAK TAŞIYABİLİR... Vasfıve Toralpın «51. D. D. Y. sabık mintaj âmiri mprbum Mehıred Beyta oâlu D D. Y. Yol Dairest Büro »ef Npomiye Canokun enistesî tstihicarn Okuh' 1 inci Şube Mudürü Kd. Yzb. BAHAEDDtN TÖRALP İS hazıran 1955 giınü duçar olduftu hastahîttpn şılayab olamıyarak Cenab Hskkın rahmetıne kavusmuştur. Cena 7e*ı 14 haziran 1955 salı gunü Deni h=>«tanpsinrten ahnarak. öğleden sonr Bfvazıd Camiinde namazmı müteakıb defnedilecektir. Siz de dahil olmak üzere Zafer Çekilişinde kazanacak talihlileri taşımak için 20 büyük otobüs belki de kâfl gelmez. 29 Ağustosta tam 1000 kisiye 40.000 lira. Her 100 liraya 1 kur'a numarası. Türk Ekspres nınlı işde emniyet ve »ür'at ^ffj^w Komşu memleketlerden sarnıçlark su getirtilecek Amman 13 (THA) Ürdün, tarihinin en büyük susuzluk tehlikesile karşı karşıya bulunmaktadır. Yağmurlarm mutad şekilde yağmaması bu korkunc susuzluk tehlikesıni meydana getirmiştir. Hükumetin bu durum karşısında fevkalâde hal ilân etmesi beklenmektedir. Diğer taraftan halka ancak zarurî ıhtiyaclan için su sarfetmesi bilAvam Kamarası hükumete yetki dınlmıştir Vazıvetin daha da kötü veren kararnameyi tasdik etti bir durum almaması için hükumet komşu devletlerden samıçlarla su Londra, 13 (BB.C.) Bugün getırtmeğe karar vermiştir. D. P. il başkanı seçilen Orhan toplanan Avam Kamarası üç haf Köprülü şunları söylemiştir: taoır devam eden grevler me=elesi «Firuzan Tekilin de belirttiği ni müzakere ederek hükumete yet gibi kongremizin netieesi ve cere dır. Bundan sonra yeni il idare ku ki veren kararnameyi tasdik etmişBeylerbeyi Sarayını her gezişte yan tarzı hepimizi memnun etmiş rulu ve büyük kongreye gidecek iist kat salonun tavanındaki taiik tir. Bilindiğı gıbı. grevler, başlar dflege seçimi yapılmıştır. tir. başlamaz hükumet yetkı taleb e t yazile vazılmıs kıta trözüme ilmr, miş ve Kraliçenin de imzaladığı bir eiki dille vszılmıs bu kıtayı bakararname çıkartmıştı. rava nakletmiyorum. Kıta bir memD:ğer taraftan grev yapan 70 bin Ankara 13, (Telefonla) Cumleketin hekasi adaletle kaimdir, demiryolu işçisinin mümessillerile hurbaşkanı Celâl Bayar Başvekil hakikatini vezne wkmuş., Ama vadevlet temsilcileri beşinci gün top Adnan Menderesle birlikte bu azınm yeri ivi secilmemH. Sürcme. lantılarına devam etmişlerdir. işçi yın 16 sında Lübnanı resman zimek icin yere hakraaktan tavana mümessilleri biraz daha fazla para yaret edecektir. bakabiliyor muyuz? Son gunlerde Cumhurbaşkanı, 15 haziran çarkoparmak için çalışmaktadırlar. İzmir 13 (Telefonla) Seferihi dilir bir şekilde trafik kazalan hisseartmıştır Yalnız son Grev sona erdikten sonra yarım şamba günü uçakla Ankaradan A11 Evlul ilkokulu öş r e rmenle 24 savt zsrfında çehirde 12 trafik kaBevlerbevi Sarayında bir ara. similyon demiryolu işçisini ilgilen danaya hareket edecek ve refaka rinden Asım Yazıksız Izmir Vila J z a s l kavdedilmistır. Bu kazalar sırajyah ciibbesi ve bevaı sarıçı ile Dıdiren yeni bir ücret statüsü hazır tindekilerle birlikte o geceyi Ada veti Maarif İ İn7İbat komisvonunu sında ? kışı yaralanmıs. 10 vasıta da y a n e t İsleri ReW F.fendi HazrPtlprinada geçirecektir. Bayar 16 hazi dava etmiştir. Vali muavini Bedri hpsara uğramıştır. lanacaktır. ni de gnrdüm. nemamızın erdadı, Traf,k Mudurlutunden verilen ma ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ran perşembe günü Adanadan Bey İlhanm rivasetinHeki bu komisvon, İtalyadaki Rrev yılın ilk beş ayında , . . . . . . . . . ruta hareket edecektir. Maarif müdürü Adnan Tolon, Vi hir<sc trafik kazası tesbit edilmis | P"dı<;ah1arı tahta hınHırm Milâno, 13 (a.a.) Çeltik bölHâlen İstanbulda bulunan Baş lâyet Daimi Encümen azalanndan bu kazala sırasında 550 kişi yaralan Simdikiler ise «adroe miıe77İn ve gelerinde çalışan 80000 kadar kaiın işçi, pazartesinden salıya kadar vekil Adnan Menderesin İstanbul Tevfik Tuncer ve Atatürk lisesi ' mıs, 19 kis: ölmus, 241 vasıU da ha kavvumları tavin veva tpbdi' edesara uârarmştır. hilivorlar. Aradski fark valnız bir 24 saat grev ilân etmiştir. Bu iş dan doğruca Adanaya geçerek Ba müdürü Enver Demirden müteşekmevsim lcabı Trafik Mudürlugu «mâhiyet farkından ibaret mî acayara mülaki olmak ihtimali de kildir. çilerle ilgili olarak kollektif iş mudaha cıddî tedbirler almış. bilhassa Davaeı öğretmen. İzmir Müddei savfıve ve'lerınde yeni ekipler Ihdas ba? kavelenamelerinm yeniden tanzimi mevcutrur. umumiliğine vermiş olduğu istida etmistir Liibnana hediye ettiğimiz toplar için sendika ile is verenler arasınAdliye Vekilinin teftişieri Yerdeki hastrlarda henüz hâkiBevrut 13 (T.HA.) Türkive da Maarif İnzibat komisvonunu da cereyan eden müzakerelerin aBirkac pmdenberi jphrimızde bulukim kalması bu harekete sebeb ol hükumetinin Lübnan ordusuna he suc tasnii. iftira ve vazifelerini kö nan Adlıye Vekili Osman Sevki Çieek pâv» l»n BÖriinpn ^ultanlar, fimdi diye ettiği toplann ikinci partisi tüve kullanmakla itham etmekte daî dun sahah beraberin<îe Cumhuriyet blrer e'«ane olmns.. maktadır. Gerçi Saray temiz.. ama ister >sBasmüdHeiumumisi Hicabi Dinc oldufu Amerikada işçi ihtilâfı halledildi de bugün merasimle Lübnan ordu dir Müracaat üzerine savcılık Vali halde saat 9 da Beykoz Adliyesine temez intarnn aklına FaHhin Usuna teslim edilmiştir. Detroit, 13 (a.a.) Resmen bilveıu binayı Merasimde bir nutuk söyliyen Kemal Hadımlıdan Maarif İnzibat derek gorusmüştiır. Kezmıs, hâklm tanbnla girişinde söyiediği söylelerle bur^daki dirildiğine gore, otomobil işçileri Türkiyenin Bevrut Büyük Elçisi, komisyonu başkan ve üveleri için tetklklerinl bitirdikten Vekil. n«ı 11 45 nen : sonra. sendikası ile, General Motors şir lüzumu muhakeme karan istpmiş te Kadıkövüne Kadıkdy Ad «Bum nevbet mîzened ber tanmı keti arasında devam eden müzake bu hediyenin Türk Lübnan dostefTâ=ivâb tef^is etmistir. u§unun bir nişanesi olduğunu be reler müspet olarak neticelenmiş Türkivede ilk defa vukua gelen O^man S°vkl Çiçekdafi öftleden sonra Perdedârî mîküned der Kasn Kavve bugün iki taraf arasında bir an irtmiş ve Türkiyenin Lübnanla dal bu hâdisenin netieesi bilhassa maa Üskiirtar Adliyesine gitmij. saat 15 30 ser ankebut» ma sıkı münasebetlerini idame etcezaevinl laşma imzalanmıştır. rifçiler tarafından merakla beklen da Pasak?pı mahkumlarla zivaret etmiş. Beyri eeîivor. Bilirsiniz, bunun teker teker Bbrüşmüşhlr tirmek niyetinde olduğunu ilâve et Bu suretle*General Motors şir mektedir. Muteakıben Toptaşı ve Sultanahmed manası şudun ketinde çalışmakta olan 350 bin iş mistir. ceraevlerini gezen Vekfl. Gulhane par«Efrâsiyab» ın damında baykuşElçinin nutkuna cevab veren LübP. T. T. Umum Müdürü çinin işlerıne devamı temin edil kına da eiderek ceza*vleri is vurdlalar nöbet çahyor: nan Savunma Vekili Emin Ma>ıd rının satış pavivonunu gormüstüt miş olmaktadır. İsvecten döndü Orümcek Kayserin sarayında Arslan, Lübnan ordusunun ve hü P. T T şebekesini takviye etmek Ma>ns ayında 95 vansnn oldu Londra 13 (a.a.) Malzeme VepeHe '•avıısluğu vapıvor.. için İsveç fırmaları ile ihzar! gorüshükumetinin Türk hükumetine ve Msvi! avnda şehrimizde ttfaiye Mükâletinden bildirildiğine göre, deYedik icrik gördük. ibreUe seymeler yapmak >i7?re. Stockholm'e eiden dıırlüSıtnee 95 vaneın vak'asına el komiryolu işçilerinin grevi sebebile, milletine teşekkürlerini bildirmiştır P T. T Genel Müdürü Cahid Akyar nulmıı«îtur retrik.. I.iibnanda komünktler topianıyor yurda dönmuştür altı silâh fabrikasında çalışan 10 000 Bu vangımrın 42 »I Ntannul. 2« sı Osmanlı İmparatnrlnğunnn son Genel Mıidur dün kendisile konuîan Bevoelu 7 ^i Kadiköy 9 u Ü«kud»r işçiye işten çıkarılacaklarını bildi Bevrut 13 (THA 1 Lübnan Cum hurbaşkanı Camille Chamoun bu bir arkaria^ımızs temasları hakkında 6 sı Bakırkov. J ü İ'1n\e v« 2 si Adfe mutlak hiikümdarı Sultan H?midin ren mektublar gönderilmiştir. İnIâtin harfile islennm markalı keşunları sovlemiçtir" lar bolçe^inde çıkmıstır. gilterede mevcud 24 silâh fabrika rada bulunap 6 kişiden müteşek tsveç firmaları ile ih.7ar! EdrusYanemlar npti'"'^ ı r • hina tanr» ten örtiileri hS'â iistünde duran, » kil bir Türk askerî hevetini kabul sında 50.000 işçi çahştırılmaktadır. meler yaptık Temaslarımın netıcelerl men. 14 bina kv.Trı»n **anmıs. P* bina *on nefesini verd'&i mütevazı vaetmistir. ni hükumeıimize bildireceeım Bir an da dsha baslangıçta Itfatyece söndürultağı üciincü defa seyrederken gene Verilen malumata göre heyet, laşmaya varıldığı takdirde telefon nroştıir. kısa zamanda ve esaslı bir. Yangınların 27 sl söndürülmeden atı «ıı kıtavı hatırladım: Cumhurbaşkanı Bavar ve Başveşekılde halledileceğini. telefon sıkın \ \ «^jardan. 24 ü akaryakıt Darlama fîer dem biter bir derd ile kil Menderesin 16 haziranda Lüb tısının tamamile giderileceğini tahsı ve ocaklarından, 15 i kurum ve Geh germ ile. eeh serd ile nanda yapacakları resmî zivaret mm ediyorum » kıvılcımdan. 7 >i elektrik kontağın Uğrsşmaya her ferd fle Cahid Aykar dün akşamki Anadolu | ,jan ileri gelmiştir. sırasında burada bulunacaktır. Desmez btı dünvâvi ehas Diğer taraftan Lübnan Emniyet ksnresile Ankarava hareket etmiştir. ' y d e k S l l b a y o k u N a n n m 42 nCİ Son mısraın son kelimesi «aşası, Limasol 13 (a.a.) 30 eylulde Genel Müdürlüğünden bildirildiği Yabancı bir sermaye ile müştedönemi başladı alcak» manasınadıı ve diinyanm en «Enosis» lehinde tezahürat yapan ne göre Türkiye Cumhurbaşkanıreken büvük bir mensucat 42 nci dbnem Yedek Subay Uçaksaiyi izahı da galiba budnr. ve gayrikanunî bir yürüyüşe katıl nın Lübnana yapacağı zivaret günvar, Süvari. îstıhkâm. Levazım ve fabrikası kurulacak , B FELEK mış bulunan on üç ilâ on sekiz yaş lerinde komünistler nezaret altm Yabancı sermaye yatırımlan devam Maliye okulların» kaydolunan bğrenciarasmdaki on kız talebe ve on bir etmektedir Amerikan sermayesile yerli, ler Ankaradan sehrimize gelmisler ve da bulundurulacaklardır. olarak büyük bir dün sabah erken saatlerden itibaren erkek talebe bugün yapılan muha«ermaye müşterek kurmak üzere te okullarında yapılan törenlerle teçhimensucat fabrikası kemeleri neticesinde 21 s.ilinden 7 zat ve elbiselerini almışlardır iiri einavet :ebbüse gecmiştir. sterline kadar değişen muhtelif paDün ikmalleri yapılan ögrenciler Bu fabrikanın memlekete mevcud ra cezalanna mahkum edilmişlerAnkara 13 (Telefonla) Dün fsbrikaların en büvüğu olacağı söylen bupünden itibaren derslere baslıyacaklardır. dir. tktisadî Tetkik ve Kontrol Heyeti gece saat 22 sıralannda Elmadağda mektedir. piyasadaki laliyetine devam etmektefeci bir cinayet islenmiştir. Gece dir. Dün Sirkecide bir firmanın fahis evine dönmekte olan bir kaç köylü fiatla akumülâtör sattığı tesbit edilElmadaS nahivesinin 10 km. uzamiştir. Antalya 13 (Telefonla) Kor &nda bulunan Kavadibi mevkiinAyrıca Perşembepazannda çivtaln kudeli kazamızın Çaykenan kö de yerde kanlar içinde yatan bir sandığını 150 lira gibi yüksek fiatla erkek cesedi ile karşı!aşmışlar ve satan ikinci bir firma sucustü yakalanyünde birbirlerile sevismekte olan mıştır. Bu firma h^kkında tanzım edive fakat ebevenylerinin müsaade variyeti iandarmava bildirmişlerlen evrak alâkah makama verılmiştir. etmemesi dolayısile evleneraiyen dir Yapılan tahkikat neticesinde, Otomobil iç ve dıs lâstiklerini fahl» iki tabanca kursunvı ile öldürülen H adll bir genc kızla A. adlı bir fiata satan bir ticarethans hakkında delikanlı. bugün Kocadağ etekle sahsın 20 vaşında İdris Orhan amuamele yapılmıştır. rindeki Sel mağarasına kaçarak dında zengin bir köylü olduğu an4 yaşında bir çocuk tren altında lasılmıstır evlenmişlerdir. Gencler, mağaranın kalarak öMü önüne «Zifaf mağarası» yazıh bin Bueün geç vakitlere kadar yapıEvvelki gun saat 10 45 te Haydarpalevha dikmiş, bilâhare köylerine lan araştırmalara rasmen katilin şadan kalkan makınıst Sahh Saral idagiderek anne ve babalarının ellerini hüviyeti tesbit edilememiştir. resindeki 62 numarah yuk katarı Küöpmüşlerdir. Bundan başka Bâlâ kazasında da Çükyalı istasyonunun 'lerismde tren enteresan bir hâdise cereyan etyolu kenarmda yurumekte olan Nejad Gürsoy isminde 4 yasmda bir cocuğa Singapurda solcu liderlerin mistir. Saat 11 sıralarmda köyüne çarpmıştır. Yavru^ hastaneye gotürügitmekte olan iki şahıs Abada köyü lürken aldığı yaraların tesirile olmu^tevkifi, grevlere sebeb dvannda genc ve güzel bir kadın tür. Kartal Müddeiumumlliği kaza etcesedi ile karşılaşmışlardır. Köyoluyor rafında tahkikat vapmaktadır. lüler vaziveti Balâ jandarma karaBeşiktaş Yıldız ilkokulunda Singapur 13, (R) Beş solcu koluna bildirmislerdir. Hâdise maveda toplantısı sendika liderinin tevkifi üzerine halline gelen jandarmalar ile CumŞehrimiz llkokullarında son smıf bihuriyet savcısı yaptıklan bütün dunım gittikçe kararmaktadır. Sen tirme imtihanlarını müteakıb hazırladikalar birliği mevkuflarm serbest tahkikata rağmen kadınm hüviyenan karneler dün ekseri ilkokullarda tini ve katilini tesbit edememişlerbırakılmaması halinde 70 bin ame öğrencilere tevzi edilmiştir. dir. Hâdisenin bugün aydmlatılalenin greve başlayacağını bildirBu münasebetle Beşiktaş Yıldız Hkokulunda son smıf oğrencileri, dün mistir. hk haberlere göre, grev bir caŞı tahmin edilmektedir. Son dablr veda toplantısı yapmışlardır. gün devam edecektir. Mamafih si kikada öğrendiğimize göre kadın Okulda mevcud 104 son smıf öğrenyasi çevreler bu grevin 24 saatte bovnu sıkılmak suretile ölmüştür. clslnln Ikmalsiz mezun olması, gerek 24 mayıs günü Akköprü civannbaşlayıp bitmiyeceğini ileri sürmek OkuîAUe Birlig ve gerekse veliler da bulunan ve henüz faili tesbit tarafından memnuniyetle karsılanmıstedirler. Bu sabah greve başlıyan edilemiyen kesik başlı kadın cinatır. amele miktarı 14 bmdir. Sanayi yetile şehrimizdeki faili meçhul ciToplantıda, Besüttaş Kaymakamı. mıntakası daha şimdiden felce uğ nayetler üçü bulmuştur. Adl! maMaarif Müdürü ve Müdürlüğun llkoğramıştır. retim Müdür Muavini. muhitin askerl kamlar hâdiselerle ciddî surette birlik mitmessîllerl, okul idareet'eri Solcu temayüllü olmalarile tanı meşgrıl olmaktadırlar. hazır bulunmuştur. Öorencilerto hanan bu sendika liderlerini polis ser zırladığı yemek yenildlkten »onıa okuBir terzi kendini asarak best bırakmak niyetinde değildır. lun ellsl ve reslmserg!si Maarlf Müdürü Hayrullah Örs tarafından açılPolis bu sabah yaptığı baskmlarda intihar etti mıştır. Beyazıdda Büyük Reşidpaşa eadMalaka komünist partisine aid bir Şehir Meclisi bugün topfaıuyar çok evrakı ele geçirmiştir. Yakın desind* Haydarbey »partımanının 1 İnci dairMinde oturan 24 yajında GünŞehir Meclisi bugün toplanacaktır. da toplu tevkifler yapılacağı da bil doğdu F.rbil ijminde bir terzi, dün oğle Vali ve Belediye Başkan Vekili Fahden sonra geçirdıği bir kriz netieesi dirilmektedir. reddin Kerim Gökayın Hılton oteliGrevcilerle polis arasında bir çar kendisini hela tavanına asmak suretile nin açılıs tbrenine Sehir Meclisi üyeintihar etmıstır. Mııntehirin cebinde leTinin davet edilmemeîi mevzuunda pışmanın vuku bulmasından kor Intihır »fbebini «çıklıyan bir mektub ıdylcnmelctedir. kuhnaktadır. bulunmusttır. ması yflzünden yoldan çıkmış ve şosenin sol tarafında bulunan çınar ağaclarma çarparak devrilmiştir. Bunun neticesinde kamyonun üzerindeki erlerden Finikeli Süleymanoğlu Ali Altıntaş, Alaşehirli Halil oğlu Mustafa Uzun ve Tosyalı Hasan oğlu Hasan yere düşmüşler. hem kamyonun ve hem de kumlaruı altında kalarak can vermişlerdir. Hâdiseye savcılıkça el konulmuş. kaza kurbanlan bugün törenle gömülmüştür. II idare kurulu Evvelki günkü kongre sonunda seçilen D. P. il idare heyeti dün saat 16 da toplanmış ve vazife taksimi yapmıştır. İl başkanhğma Orhan Köprülü, ikinci başkanhğa Ferzan Aras, saymanlığa Hayri Gönen. kâtibliğe Hayri Erdoğdu secilmişlerdir. Toplantıyı müteakıb kendisile konusan gazetecilere İstanbul mebusu Firuzan Tekil şunlan söylemiş tir: «Evvelki günkü beyanatımda" da belirttiğim gibi kongremizde hizibcilik iddialannı haklı çıkaracak bir hâdise vuku bulmamıştır. Kongrenin sakin bir şekilde cereyanı bilhassa genel kuTulumuzu memnun etmiştir. Rey nisbeti de, yeni il idare heyetine kongremizın büyük itimadı hakkında bir fikir verir kanaatindeyim » kaldı İngilteredeki grevler hâlâ devam ediyor Gumhur Başkanı ile Basbakanın Lübnanı ziyaretleri Bir öğrefmen Maarif 24 saatte 12 trafik inzibat komisvonunu kazası oldu, 8 kişi yaralandı dâva etti n ] m w 1 1 Kıbrısta 21 Rum talebe mahkum oldu an e Üç firma hakkında ba«landı Zifaf mağarası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle