13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖKD CUMHUKtVET Tuu: OFORGK SİMBNON 25 Resimli Romanımız "GİZLİ DEFİNE, TtO AT/A/ OA/0£St>/£ X/MS£ YO*r ŞARL İL£ T£O m r RÂDYO Bugünkü program ISTANBUL PEOF. NLMBUS'UN MACER ALARI: 12.27 Açılı» ve progranı 12.30 Küçük orkestra 13 00 S»z eserleri: çalardar: Cevdet Çağl», Yorgo Bacanos. Ercümend Bataruy, Burhanecdin Okte 13.15 Sarltıiar; okuyan: Turkân Dizer 13.45 Haberler 14 00 Orkestra müzigi 14.30 Şarkılar; okuyan: Ahm«l Çağan İS O Kapanıj. D * 16.57 Açılış ve program 17 00 Turkuler 17.20 Küçük akşam müzlfi 17 45 Rjdyo küme fasıl heyeti 18.15 Xavier Cugai ve dans orkestrası 1? 30 Bestekâr portreleri 19 00 Şarkılar; okuyan: Berrın Erbay 19.20 Dans ve caz muziği 19 45 Haberler 20 00 Saz eserleri 20.15 Radyo ! Gazeteai 20 30 Trafik saati 20 35 • Mıi?ık albümu 20 50 OrdU saatl | 21.00 Şarkılar: okuyan: Şukvan Öz«r '". 21.30 Şiir dur.yamız 21.40 Şar; kılar; okuyan: Naair Hilkat Çulha ! 22.10 Pivar.o dünvisında gezln'.üer 22 30 Senfonîk müzik 23 15 Haberler 23.30 Program 23 33 Gece yarııı melodüeri >P' < 24 00 Kapanif. 6ASBA5A Telefon meselesi nasıl halledilıtıeli? Bazı müessesclerde olduğu gibi; iş hanlannda da dahilî santrallar tesisi yoluna gidilmeli ve buralara muayyen bir nisbet cahilinde numara verilmelidir. Karagümrükten Seyfeddin Şim şek yazıyor: Bugünkü cemiyetimizde telefon temini umumî bir ihtiyaç haiin gelmiştir. P. T. T. İdaresi, bu ih tiyacın temini içın gerekli çalış malarını, yeni yeni mahaüî santra lar tesis etmek suretile anlıyoruz. Fakat, adı geçen idare, ne kadar gayret sarfederse etsin. telefon ihtiyacının önüne geçemiyecektir. Çünkü, dinamik olan hayat, mütemadiyen tekâmül etmekte v« bu sebeble telefon ihtiyacı da artmak tadır. Bu ihtivacın iyi bir şekilde karşılanması için acaba ne yapmahdır? Ben. bunun için İstanbulda bir iki iş yerinde gördüfüm durumun diğer iş yerlerine de plânh bir şek:lde tatbik edilmesi teklifinde bulunacağım. Meselâ, herhangi bir iş hanında mağaza ve yazıhaneler müteaddid olduğundan, bunların her birine müstakil birer numara verümemeli, iş hanının dahilinde tesis edilecek bir (iç santra!) a bağlanılmahdır. Bu iç santrala, i? hanının vaziyetine göre, bif kaç numara verilmelidir. İş hanmdaki dükkân ve bürolar, bu iç santraldan istifade edeceklerine göre, bu durumun hiç bir mahzuru olmıyacak ve iş hacmine göre numarası bulunan bu iç santral işleri aksatmıyacaktır. Bu sistemin hemen tatbiki. belki imkânsızdır. Çünkü, müstakil telefonu bulunanlar bunları iade etmiyeceklerdir. Ancak, bu vaziyette olanlara küçük bir imkân verilirse (meselâ altı ay bedava görüşme vs. gibi) belki müstakil tele fonu bırakıp iç santral ile işlerini görmeği kabul edecekler buluna bilecektir. Bu şekli kabul etmiyen abonelere bir mecburiyet de yük letümemelidir. Bunlar. ileride (yukarıdaki iç santral sisteminin devamlı bir şekilde tatbiki suretüe) kendiliğinden düzene girecektir. (Yer değiştirme, devretme ve vefat hallerinde). Yukarıda tarifini yapmağa çalıştığım bu (iç santral) sisteminin tat bikatı genişlediği takdirde Tstan bulda telefon ihtiyacı % 50 nis bet nde halledilmiş olacak ve bu medenî muhabere vasıtasından şehirümiz. azamî derecede istifade etmiş olacaktır. Acayip Bir Cadde Harbiyeden Şiîli meydanına kadar uzayan cadde İstanbıılun en garip caddesidir. Bir defa yolun her iki tarafında dcğru dürüst kald:rım voktur: zira belediye son yıllarda kaldırımları boru döşemck için birkaç defa söktü: sonra da gelişi güzel tamir edip bıraktı. Bazı evlerin bahçeleri hâlâ kaldırımm yarısmdan fazlasını kaplamaktadır. Yeni yapılan apartmanlar imar plânmda olduğu gibi geriye çekilmektedir. Fakat tamir edilmek bahanesile bszı biaalar yine eski yerlerinde kalmakta ve nizamı bozmaktadırlar. Beledivenin; bu semtin bir an önce imar plânına sadık şekilde gelismesini temin için: kati tedbirler alması lâzımdır. Ayrıca Harbiyede ve Osmanbey civarmda bir takım eski dükkân ve evlerin enkazı da aylardır bir türlü kaldırılmadığından göze batmaktadır. A. Kunar. ANKARA 6.2S Açılış ve program 6.30 Karma sabah müzıgl ıPl ı 7.00 Wai» Fe«;ival or^«5trası ve Haval muzikieri IPl) 7 30 Polka ve p«adobleler ıPl.) 7 45 Haberler 8.00 Program'?rırnı?dan secmeler saati ıPl.ı U 00 Kap3nıç lESİJVrtl ROMANÎMtf Bir Doktorun Macesarı «tun SUUBIRAN ... 1 O 8 Çevıren. MAZHAK KUN'l ASKERL1K BAHİSLERİ Gelecek harbde si halkııt vazifesi Yazan: A. Büyük Tuğrul Gelecekte harb nasıl olacak? Dünyanın siyasî havası ne zaman kanşsa, her vatandaş bu suali sorsr. Ruhumuzdaki cengâverluten midiı, nedir b.lmern; harbden en az korkan millet biziz. Harb «ahasına en uzak bulunan Ameıı.tada bile, harb kelimesinden »inirlenen bir efkârı umumıye vsrdır. Şüphesiz bu gıbi endişelen yaratan hava kuvvetleri ve atom bombaUrıdır. Eskiden, silâhh çarpışmalar yalnız cephelerde cereyan eder; umumî efkârın harb ile alâkası az olurdu. Gazeteler yalnız büyÜK şehirlerin alınıp verildiğini ve .ephe hattının ilerleyip gerilediğiıı; öğrenrr.ek için satın alınırdı. Hava kuvvetlerinin inkişaf e*mesi ve paraşütçü birliklerin oraya buraya inraeleri umumî efkârı harb hâdiselenne yaklaştırdı. Bo>lchkle, eskiden yalnız ordularm ma h olan harb, şimdi miüetlerin mücaoelesi oldu. Bu bakımdan harb şart ve şekillerini daha iyi kavramış olan milletler, diâerlerine n<zaran rüçhan sahibi oldu. Avrupa şeh'rle:ine seyahat edenler livıl hal kın, askeri nesriyata büyük kıymet vermekte olduklarını görmektedırler. Bu bakımdan. özet de o l s a ^ o detn harb şekilleri hakkınd» biîgi vermek faydflıdır. Gelecek harblerde ateş kudreti ve hareket kabıliyeti fazla olan bir tumen, sacece aded üstünlüğüne rralik olan düşmamnı bsskı altına aiEbilecekti". Bunun içindir ki, aşağı yuk.rı her devîet adede dayanan tümenler ni azaltmakta ve yerlerıne hareket ve ateş, kudıetıne dayp.nsn tümenler koyrr.aktadır. Tarihteki harblerde sürat, yığınak yaparken ve bir de cephe.i yerılmış olan düşmanı takib ederken lâzım olurdu. Meselâ başkumandanlık muha ebesinde kahraman Türk ordusu süvarilrri, cephesi yanlmış olan düşmanın, böşka bir müdafaa hattında tutunmasına mâni olmuştu. Büyük AUmız: (Ordular; hedefiniz Akdenizdir) dediğ zaman, bu errrin manası düşmanın başka müdafaa hatlannda tutynmasına mcydan vermcyiniz riemekti. Başkum: ndanlık muharebesinde süvari fırkamızın süra*i. zaferin kazanılmasmdaki büyük âmilîer aasmdadır. Buna mukabil Balkan harbinde süratli bir seferberlik ve yığmak yapılm?ması. mağlubiyeti hazırlıyan sebebler arasında zıkredılebilir. Muharebe esnanndaki ateş ve hareket kabiliyeti, ilk defa İkinci Dünya Harbinde kendini gösterdi. O zamaııa kadar, uzun seneler mev ziden mevzie ateş etmek şeklinde cereyan eden hsrb; birden hareketlendi. Cepheler bir saat rakkası gibi binlerce kilometre ilerleyip geriledi. Bugunkü hazırhk durumu onu gösteriyor ki; ileriki harblerde saatte 4 kilometre yürüyen bir pıyade birliği ile olduğu yerde duran diğer bir piyade birliği arasında, muharebe bakımından, hiç bir fark olm:yacktır. Çünkü modern harbde 4050 kilometre kat'eden motörlü birliklerin bile sürati kâii gelmemekte. tayyare ile büyük kuv \«tlerin nakledilmeji düşünülmektedir. Bu meyanda İngiitere ve Amerika, 200 kişiye kadar insan ta şıyacak çift katlı tayyareler yspmaktadırlar. Hava nakliyatı İkinci Düny» Har binde de vardı. Stalingrad'da muh;saraya giren Alır.an kuvvetleri. havadan yardım gördü; Girid adası havadan nakledilen kuvvetlerle ahndı; büyük çıkarmaîarda paraşütçüler indirildi. Fakat bütün bu J j 11 5S Açıhş ve program 12.00 Öğle |rnüzSi (P!.ı 12.30 Fshriye Caneıden ] şarkılar 13 00 Haberler 13.15 J ı n e Powcll ve Mario Lanza söyhiyor 'Pl ) 13 30 Ratfvo salon orkestraıı 14 00 Ne^rin Akçandan şarkılar 14 30 Psrcv Faith orkestraıı çalıyor (Pl.ı lîOO Beraber tüık;ıler 15 15 Zehra Kücıık ve Mustafa Sevrand»n sarkıiar 15 M Oda müzlği konseri (Pl.) 16 00 Kapanış. 16.58 Açılış ve pn<gram 17 00 Haf»anın knmno'ltorü (P!.; 17 45 Karen Kemple'dftı melodileı (Pl ı ısoo Ridyo İle ingıliıee İS 15 tııcesaî 1'45 Ali Candan ttirkn:»r lü.00 Hıherler 19 '5 T a n ^ ı e i o'r vsDrak 19 20 Mü7ehhîr Gıiyerdtn çark.'ar 19 45 Din! Ahlâk! mıısahalje 19 55 Ta'f! : 'n 20 00 S^vfr1* mfnoHpr ıpı ı 20 15 >?adyo Ga?etesi 20 30 KlSslk T ı r k müziji 21 00 Serbest saat 2115 Temsil 22 1E Müzikhollerden •iahiPİAr (Pl.) ? ? J., Haherlçr 23 no MC.7İV ı p n 23 30 Frankie Carle ve Tejt Beckc nrkestralarile dans (Pl ) 24 00 Kapsnıj. • Stradivarius mu değil mi? Hrdi Asitanelioğlu diyor ki: Kemanın içindeki etiket, hiç bir şey ifade etmez. Bugün, piyasada satılan kerr.anların çoğunda bahsettiğ miz etiket vardır. Sizinkilerin bir Stradivarius kopyası olduğunu tahmin ediyorum. Bunlar. maale sef, ben de böyle bir kemana sa hibim. Mevcud kemanların en kötülerindendir. Maamafih, daha kat'î izahat almak istiyc\janıı mütehassi5a gösteriniz. Tepebaşında böyle bir şahii vardır. »•••••••••••••••••••••»< • 1 Son hasta henüz giyinmekte idi ki telcfon'un ;aldığını Felisi haber verdi. Dr. Rıko çağırıyordu; «Rahatsız ettim, dedi, ama perıkarditli gencln hali nafile. Salisiat yaramadı. Beraber bir daha Koremezmiyız? Tabii bu ıksam, hemen gidelim.., Yine kitaplan karıştırdım. Ne bul ijdumsa okııdum sonra Dr. Deipeş'e çıktım. hareketlerde tişıma mesafesi kısa, tayyare cesametı küçüktü. Gelectk harbo«ki hava nakliyıtı ise kıladan kıtaya büyük kuvvetler geçirip yeni cepheler açmak hedefine matuitur. Sivıl hjıkın harbin yava? ve sü.?:)ı vspılıra^ile alâkası nîrii' Tabiatne oroular. böyle, yüt'.e^oe >.!o"ne'.re ı!e leyip geriUdikçe bh çok şehirler ve köyler harb lahası içine girecektir. Bu kdy ve şehir halkınm harbe kurşı gösıereceğ: anlayıs ve soğukkanıi'.ıfc orduarın ha rekâtına çok yardım edec«ktir. bunclan başka sivil halkııı haı b mu\.ehes'ıdc Uı çok v.:< n \a'zifeleri meydana gelecekdr. Süratli bir harb yapmak v e harbi süratle bitirmek modern harbin en büyük ihtiyacıdır. Dünya Birinci ve İkmci Cihın harblerinin uzamasına tahammül etmiştir. Daha doğrusu Bi: inci harbe tahammül etmiştir; ikinci harbe tahammül edebilmiştır. Fakat üçüncü harbe tahammül edilebileceği h.ç tasarlan. msz. Çünkü üçüncü harbin silâh ve tâbiyesi çok başkadır. ikinci Dünya Harbinde yazife alan Yunanlı bir kumandan şöyfe konuştu: (Kapıdakı askerin komünist olup olmadığı bilinmedıği zaman, muharebe çok müşkül idare ediliyor... Ufacık bir şüphe insanı günlerce uyutmuyor.) Bunun içindi ki eski hsrblerde. mevcud olan bütün ku%vetler düşmana karşı kullanıloığı halde, modern harblerde cephe gerisine de buyük kuvvetler ayrılmaktadır. Bu racu sivil halkın vazife;i büyüktur. Modern harbin diğer bir şekli de alay ve hattâ tümen a«kerlerine tebdili kıyafet ettimek ve dı'hnun parasını bast:rmakt:r. Mesclâ Tkin"'< D'i.a h?rbind° fr;';^'^^ alay kadar kuvvete Fransız işçi eibısesi giydirmi.şler ve Dieppe limanma salıvermişlerdir. Hâciseyi bir kaç s=iat sonra öğreren Alman1: r. İngiliz diye hakikî F ansız işç lerini de öldürmü^lerdir. ikinci Dünya Harbinde sahte parayı Almanlar basıp, müttefikleri olan İtalyada ne var. ne yoksa satın alıp Almanyaya götürmüşlerdir. Musolini'nin kaçınlma vak'ası gelecek harbler için bize ayrı bir örnek verrrektedir. Bu vak'adan daha mütekâmil olarak hazırlanacak tertiblerle karşı tarafın devlel adarplarim ve kum nHanlarmı kaçırmak deima mümkün olacaktır. Hus;:? !e hplil'onter'e « ?" har'n• .» lerine büyük imkânlar vermektedir ler. İkinci Dünya Harbindt düşman tayyarelerinin inmemesi için tarlalara müdîfaa yuvaları. çukurlar ve manialar yapılırdı. Bu engeller. her yere ineb'lrn. Teli* r*vrler için hiç bir mana ifade etmer. Modern harb içinde sivil vatandaşlarm aidığı vazife de büyüktür. Fransa çekilmesinde vaktile herhsngi bir tertibatın almrraması yüzünden, yollara dökülmüş c'an h°lk ordunun çekilmesine mâni olmuş ve böylelikle Alman ordu^unvn harekâtmı kolaylaştırmıştır. Bundan dolayıdır ki büyük çekilme ha eket ni tasarlıyan devletler, ordulann çekileceği yollar .!e sivil halkm çekileceği yolları birbirlerinden ayınrlar. Gece veya gündüz köy civarına inecek helikopterleri tesbit ve hiber vermek köy halkına düşecek vazifeleıden biri olacaktır Y4i;gın sön dürmek, sabotajcıhra loışı tedb;r almak ve hasta nakletrnek husvslarında sivillerin yap.cağı yardım ria büyüktür. Böylelilke ha'bi ordular ve sivil halk müştereken kazanabilirler. ki yazın, sade bir basmadan etekbluz ve düz bir papuçla bir kadın hem daha ucuz, hem de daha zarif bir şekilde giyinebilir. Düzceden gelip geçen otomobilli yabancı hanııruann durup çarşafll hanımları seyretmelerine gelince: Ecnebiler. maalesef b zleri hâlâ başımızda sarık, evimizde 10 kadın var, zanneder. Keza kadınlarımızı da çarşaflı ve peçeli tanır. Onun için Düıceden geçerken o acayib lu lıkları gördüklerinden, onlara hayretle bakıyorlar, hattâ resimlerini çekiyor ve memleketlerinde bizi böylece teşhir ediyorlar. Köpek ulumasından: uyku yokî \ Spikerlik! îsim ve adresi mahfuz bir okuyucumuz, spikerlik mevzuunda diyor ki: Bence «spikerlik» çok önemli ve o nisbette sorumlu bir meseledir. Buraya alınacak kimseler, itina ile seçilmeli, çeşidli meslekî ımtihan lara tâbi tutulmalıdır. Bir tek dip loma sahibi olmak ve yabancı dil bilmek kâfi görülmemelidir. Bu işe alınacak kimseler kültürlü, türk çemizi gayet güzel konuşan ve türk çemizde kullanılan yabancı keli meleri hakkiyle telâffuz edebilenler arasından seçilmeli. Şunu da ilâve etmeden geçmiyeceğim; spikerler, mikrofon başma geçmeden, ellerindeki metni birkaç defa gözden geçirip takılmalan ihtimal: olan yabancı kelimeleri iyice bellesinler. Bir de boş zaman larında yabancı radyoların spikerlerini dinleyiversinler. Radyo ida resi de elindeki salâhiyete daya narak bu vaziyeti ıslaha çahşsın. BULMACA 11 1I 1 1 Ifl 1 1I 1 !H 1 1 ım 1 11 m 11 • 1 I »11 I B 11 H ır II 1 '• SOLD4N SAĞA: 1 Manevî olarak lçten duyulan zevk (ikı kehnif). 2 Bir çesid yjkacak madde ledarik eden (ilci kelime). 3 Çevrilince iki mısra'dan mürekkeb man7ume olur. bir harfln okunuîtr. 4 Yabancı, «güzelı manasına i bir erkek sdı. 5 Elbijenin çevrilip [ dikilmiş kenar kıpmı bir çeşid huküm [ darın yarısı. 6 Hayatta belki sah ' nerlekinden daha fazla cereyan eden, j tek. 7 Büyiiyüp gelişme. S Bir ı soru taki'ii ı*n» nfl'Sinden geçe> d e ' ev kaoısındnn iiŞmaz. 1 Hol ındinın me^hur şehirlerinf'n. 2 Kuctkta c?!ınan muçikt *le' fnin icrakârları ıcnfuM 3 Canın [ altındaki, en büyük gölümüz. 4 Asajıya dojru yürüyememek. 5 Ga7efcci'f":n her giin avl.vmak için pe^'nde kostuklsrı. üç zamindan birinin j y a r i ü . 6 Çekici bir renk. t u t i t ı n narmaeını yaladıfı. 7 Dış taraftan eörıinm" bTkım'ndan. S, Gece yatmpyıp gi;nrtii7 gelip gide'n. 2 Delpes söylediklerlmi dinledikten sonra: «Camm' 'bunlara ne lüzum var« dedi. Dektorlukta iki kside vardır: Iva tabiata yardLm edilir. yahutta b;rakilır tabiat kendini müdaf?.a etsin. Tavsiyem judur Kalb nahijesine bu sefer I 124 sülük yapıstınn. Daima hatırında bulnsun: İvi doktor| (;ok bilen çok okuyan değıl. aklı seiirr. sahibi olandır. c AİU P İ H 1 J£ OİD H P I L|A Hlil A|N I İ K İ M SİEİ f lTl?lW Lİ E İ M İ E AİRİIİS M * • 1 • İDİ4|M Bostancıdan Irfan Bora ya X zıyor: • (VâNu) nun, »eyahat not • ları arasında (tek gürültüsüz X • Jinlenme yeri İstanbul Ada • ları) başlıklı yazısını okurken • şöyle düşündüm: Sayın muhar X ririn bir yolu düşse de, bir f gecesini Boetancıda geçirsey + di... Eğer mali durumum mü J said olsaydı, hiç durmadan Adalara gicier, .otururdum Kırk senedir Bostancıda otu • rurum. Son senelerde o kadar • çok köpek üredi kı, geceleri î ulumalanndan bizlere uyku • yok. Evierin bahçelerinde sü J rü halinde dolaşıyorlar, bu • halden bura sakinleri hep müş ^ teki. Bir kaç defa şikâyet et X Trafik mevzuunda... tim. Bir semere hâsıl olmadı. • Yüksek Mühendis Ahmed Arpad Bu hal böyle devam ederse. X diyor ki: bizlere Adalar değil, Kayış • Beton demiri, boru, kereste gibi AÇIK TEŞEKKÜR dagına g8ç etmek düşecek ga • daha benzerini taşıyan, kamyon ve liba! • Bir hafta evvel İsviçrede vefat eden arabaiarda bunun en arka nokta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • ve 10/6/1955 cum» günü ebedl lstlrahatgahma terdl edllen MTglU eslm sını gösteren kırmızı bez. kâğıd vere annemlz hayırseverHgile tanır.mış ya gece kırmızı lâmbası olmama=ı Bayan ŞAZİYE ERGENER'in tehlike teşkil etmektedir. Nitekim, larşaftan ucuz kyafet de Cenaze merasimlne, blzzat gelmek »uzannedersem Ankara yolunaa bir var! retlle, telgraf vt telefonla acımıza ı«taksi. bir kamyonun arkasndan tatlrak eden burüklerlmlze akraba ve san demirlere saplanarak içindeki Ankaradan (F.A.), Düzceli Cavid riostlar.mıza ayrı «yrı teşekküre acıbütün yolcular öldü. Geceler. seyir Vardarın çarşaf hakkındaki yazı mız mâni olduğundan n y m gazetenlzln bu huaujta tavaasutunu lica ede* eden atlı arabaiarda hiç bir ışık sına cevaben diyor ki: rlı. olmadığmdan bunlar da otolar için Gerek Düzceden gelip geçen otoİ»m»U ErgeneT ve çocuklan çok tehlikeli oluyor. mobil ve otobüslerde, gerek mec* * * Mustafa Somuncu. Muhiddin SomunAtlı arabaların işaret vermesile mua vesair resimlerde gördüğünüz dönmesi de bir oluyor. tadın kıyafetlerini çarşafla muka cu. Hüsamed'din Somuncunun hemçiŞoförler. caddede dolmuş müş yese ederek çok acayib buluyor ve resi, Ihsan Aytaçın eıl FEYZİYE AYTAÇ'ın terilerini görünce, anî durmakta çarşafın tenkid edilişine hayret ecenazesine gelmek. telgraf. telefon dır. Arkadan, aynı tempo ile gelen diyorsunuz. ÇarşafiTi ucuzlujun veya mektubla taziyede bulunan büvajita, şoförlerinin reaksiyonlan, dan, altına Naylon çorab ve şık yüklerimize. arkadaslarımıza ve mesaynı olmadığmdan, vaktinde fren iskarpin giyilerek çok zarif dur lekdaşlarımıza ayrı ayrı teşekküre yapılmamajı yüzünden arabalar bir duSundan bahsediyorsunuz. Tarif tees.'ürümüz mani olduğundan. bu acı b.rınin üzerine bindiriyor. ett:ğiniz o şıklığa bürünmek için Rünümüzde gösterdikleri yakın alAkadan dolayı kendilerine sonsuz tesekBunlara dikkat edilmeli! takriben 100 lira lâzımdır. Halbu kurlerimizi Faygılanmızla arzederız. İstanbulun yeğane (Climatisation) makineleri ile serinletilmiş ŞAN sinemasında yazın sıcaklanndan kurtulup yepyeni birinci vizyon film seyredebilirsiniz. Kardeşleri: Mustafa Somuncu, Mııhiddm Somuncu Hi'uameddin Somuncu Eşi: Ihsan Aytaç I 'ŞMİT *IUİLİA •İNİE Kongreye davet ı l s a n b u ! Gunluk Gazete Teknisyenleri Sendıkası» genel k'jrul toplantısı 19 hazıran 1955 pazar gunu saat 14 te | Emınunu Öğrer.ci Lokalinde yapılacak j tır. tiye arkadaşlarla. Basın mensublan ve sendika temsilcilerinin teşriHeri rica olunur. Müteıebbis Heyet GÜNDEM: 1 Açılış ve yoklama. 2 Başkanlık D:vanı seçiml, 3 Çaltşma raponınun, bilançonun ve murakıblar raporunun okunması, 4 Hes.ıb Tetkık Komisyonu seçimi, 5 Tenkidler. 6 Tuztığun 23 üncü maddesinin tadili ve yeni bir vardım maddesi ilâvesi. 7 Tekliılpr ve dilekler. 8 Seçimler. Kadııt Değil Ateş LUCİLLE BALL EDDİE ALBERT Mevsimin en tatlı komedisi (The Fuller Bnısh Gril) SÜNNETCÎ AHM5D TEMİZ Bevazıd Ordu Cad. Tel: 25616 KATIB 5970 No lu plâkamı z^yî eîtim. Yenisinı alace^ımdan esklsinln hükmu yok. Vartan oğ. Dikran Yarım saat sonra Riko'nun kapısmı çaldım. Eni dişeli idi. Ne yapacağız* dedi. Hiç, Dr Delpeş sülük yapıştırj majnı tavsive etti. Riko bunu duyduiu zaman her hangi bir ı fikir ileri sürmek cesaretini bile göstermedi.. 3 DENİZCİÜK BANKASI ANKARA 16 HAZ1RANDA ŞUBESÎ AÇILIYOR TEŞEKKÜR Prostat ameliyatının »l'ıncı günü i beni sjağa kaldıran, memleketımızin i medarı ıfîiharı ve seçkin me&ai arkadaslarına candan ' teşekkuru borc bilirim. E. Kur. Albay Sadık Atak Çok tüvuk kıymetli biiyüğümüz slçlerimizden emekli Doçent Dr. GIYAS KOKKLT Açılış Keşidesinde ZENGİN PARA İKRAMİYELERÎ DIŞ ve ÎÇ SEYAHATLER iştirak hakkı Ayrica umuml keçidelere Bugün matinelerden itibaren HAMDİ ARPAĞ'ın «vefatı nvjnacebetile cenaze merasîmine • iştirak. ç?lenk .eöndermek. telefon telgraf ve mektub'.a veya evlerimize | kadar zshmst etmek suretile buyük 1 acımızı payi.işan aziz dos*larımıza minnet ve sükranlarımızı arzederiz. Arpağ ailesl YENİ NELEK Sinemasında iki büyük film birden 4 Eşasen zavalhrun karısı biraz rahatsız olduğundan yemeği pişirmek ona düsmüs. İçeriden bir yanık kokusu < «liyordu: Et berbat olmujtu. Ne yapalım, dedi. bu ak)s,am da yumurta yeriz. Zaten tavsan eti yemekten bıktım. I Neden tavsan yiyorsunuz? ucuz da ondan (ArkMı var) 1 Cennet Bahçeleri (Easy to love) ESTHER \VlLLlAMS VAN JONSON 2 Son Ümit (The Glass Woll) I Basan ve y»yan Cumhufıyel Maıbsacılık ve Ga7eıerllik Turi Anonim Şirket) Cağaioğlu Halkevı *nkat No 30/*] Sahilılen Vazi ışiennı rı'ıei' atrt elftt) Mes LU Mudüı Her 50 Liraya Bir Kur'a Numarası ! NÂZ1M1'. NA!)I ve ÇüCUKLAKI CEVAÜ KEHMİ BAŞKUT neşri tiakkı yalnız ' gazetemize aiddir. Vittorio Ga»«nan Gloria Graham
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle