13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Demirbank ANKARAŞUBESl lS.Razlna. 1958 ÇARŞAMBA GÜNÜ Huıusl KEŞtDE ve Tevkalâde açüif İMdly*larfl« halkıa hizmetlne giriyor. 30 anco fil sayı 11.091 u m hur i yet KURUCUSU: YUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta kutusu İstanbul No 24« Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri 24299. Matbaa 24290 yyen Senar Bahçeslnde kofkerlgP&e tiemm gan'atkârımiz Salı 14 Haziran 1955 îçtimada, Amerikadan istediğimiz 300 müyonluk kredi mevzuunda Fatîn Rüştü Zorlu izahat verecek Diitı Başbakanın yemeğinde Fatin Rüştü Zorlu ile görüşen Anerikalı gazeteci, Başbakan yardımcısına atfen Â.P. Ajansımn verdiği haberin hakikate tamamen intıbak etmediğini söyledi Ankara 13 (Telefonla) Vekiller Heyeti yarın İstanbulda Başvekil Adnan Menderesin riyasetinde toplanmak üzere acele içtımaa çağınlmıştır Ege sehayatinden bugün şehrimize dönmüş bulunan Devlet Vekili Dr. Mükerrem Sarol, beraberınde Hususî Kalem Müdüru Ahmed Gurün olduğu halde sabah uçakla İstanbula hareket edecektir. Vekıller Heyetinde Fatin Rüştü Zorlunun 300 milyon dolarlık kredi mevzuunda Amerikada yaptığı temaslara dair izahatta bulunacağı anlaşılmaktadır. Ancak bundan sonra kredi mevruu hakkında bir açıklama yapılması beklenmektedir. A r k a s x S a 7.S u l d e 'I * Denizcilik Bankasımn Hasköy Tersanelennde inşa edilmekte olan 5 O tonluk «Abidin Baver» silepi, 1 temmuz Denizcilik BayramınOO Vekiller İstanbu i bugün oplaıtıyor Muhalefet bu mevzuda ne dusunuyor: ŞIIOPI da suya indirilecek ve teferrüatının ikmaline baslanacaktır. Resimde, şüepin son durumu görülüyor. Paris, 13 (R.) Sovyetler Bir ları teklifte toplanb müddetini 34 liği, 18 temmuzda Dörtler toplan gün olarak ileri sürmüşlerdi. Sovyet cevabmda, halihazır şarttısının Cenevrede yapılmasma daır Batılılann teklifini kabul etmiştir. lar altında 4 hükumet başkanının Dün gece Vilâyette Başvekil Adnan Menderesin reisliğinde bir toplanlı j apılmıştır. Başvekil yardımcısı Şovyetlerin cevabı. Moskovadaki evvelâ beynelmilel sahadaki ger Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Vekili Hasan Polatkan, Dahilije Vekili Dr. Namik Gediğin hanr bulunduklan İngiliz, Amerikan ve Fransız Bü ginliğin azaltılması için gayret sarTakımınuz bu gece Fransa ile bu toplanb geç vakte kadar sürmiistür. Resim, Basvekili, Vekillerle birlikte Vilâyetten çıkarken gösteriyor yük Elçilerine birer nota ile bildi fetmesi icab ettiği kaydedilmiştir. karşılaşıyor Silâhsızlanma teklifi rilmiştir. Notalann ihtiva ettıği huLondra, 13 (B.B.C) Bugün Budapeşte 13 (O. Solakoğlu bilsuslar bugün ilk olarak burada a diriyor) MilU basketbol takımıçıklanmıştır. Kremlin, Batılılann Avam Kamarasında konuşan İngimız Avrupa şampiyonasındaki b«kabul lız Dıs İflleri Bakan yardımcısı Mr. İzmir, 13 (Telefonla) İzmir toplantı mahal ve tarihini çinci maçını bu gece saat 22 de etmekle beraber Dörtlerin toplantı Nutting, silâhsızlanma mevzuun Ankara: 13, (a.a.) M.MV tem gazetecılerinden İlhan Esenin aleydaki yeni Sovyet tekliflerinin bir Danimarkaya karjı yaptıhine 24 saat içinde tam 8 basın tnüddetini çok kısa bulmujtur. Ba•il bürosundan bildirilmiştir: 4273 Arfcoaı Sa. 7, Sü. İ t« Bu maçta baştan sona kadar hâ Arkası Sa. 7, Sü. 5 te tılılar, Sovyetler Birliğine yaptık sayılı kanunun 10 uncu maddeşıni.. kim bir oyon çıkaran takımımız ilk değiştiren 6557 sayılı kanunun gedevresini 3711 önd« bitirdiği karşıçici maddesine göre, yarttaylıktan laşmadan 8233 galib ayrıldı. Bu albaylığa terfi eden subaylann maçta takımımızm 82 sayısını ju isımleri aşağıdadır: oyuncularnuz yaptı: Albaylığa yükselen kurmay Yalçm <24).Turan (2), AlUn (18), yarbaylar Çalışma Vekili, grev hakkımn muayyen iş kolla* Yakm (2), Karabelen (10), YaOmal Akbay, Hıdayet Arkun, Arkasx Sa 7, Sü 8 de nna inhisar edeceğini, meselâ nakliyecilerin grev YekU Gürer, Nihat Turgay. Enver Arkas\ Sa. 7. Sü. 7 de yapamıyacaklannı söylüyor Basketbolda Danimarkayı 8233 yendik Kasım Gülek, bugün şehrimizde bir basın loplantısı yapacak Müttefikler, bütün Avrupa devletlerini tecavüze garanti altma alacak ve bu suretle silâhları azaltacak C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek dün Ankaradan gelmiştir. bir plân teklif etmeğe hazırlanıyorlar Kasım Gülek bugün saat 17 de Parti il merkezinde bir basın top Arkast Sa 7. Sü 2 de Dörtler 18 temmuzda Cenevrede toplanıyorlar Işçiye grev hakkı için son çalışmalar gilterede buhrana sebeb olan grev hâdiseleri üzerine, grev haklannın işçiye tarunıp tanınmıyacağı mevzuunda kendisile görüşen bir arka» daşımıza şunlan söylemiştir: | « Grev, esasen bizim kabul et Basın tarihinde rekor! Albayhga terfi eden yarbaylar Yunus Nadi Mükâtatı Almanya Başbakanı Amerikaya vardı Washington 13 (R.) Baü Alman Başbakanı Dr. Âdenauer bugün Alman havayollarına adır bir uçakla buraya gelmiştir. Hava alanında Dr. Adenauer"! Amerika Dış işleri Bakan yardımcısı Herbert Hoover Jr. karşılamıştır. Yann Beyaz Sarayda Başkan Eisenhower ile öğle yemeğini yiyecek ve cuma günü de NewYorkta üç «En güzel fikir yazısı» müsabakasına gönderilen yazıların neşri bitti Yunus Nadi mükâfatına 1954J5 devresine aıd «Inkılâblarımızı nasıl koruyabiliriz?» başlığı altında açılmış olan «en güzel fıkir yazısı» serisinin neşrine diın bastığımız 82 nci makale ile son vermış bulunuyoruz. GazeteniiZde çıkmış olan yazılar muharrir arkadaşları mızdan mürekkeb bir heyet tarafından elenecek, bu suretle «büyük jüri> ye takdim olunmaya lâyık görülenler ayrılacaktır. «Büyük jüri» nin kimlerden kurulacağı ve ne zaman toplanacağı ayrıca bildirilecektir. Bir kaç gundenberi şehrimizde bulunan Çalışma Vekih Hayreddin Erkmen, dün de Vekâletine bağlı müesseselerdeki tetkiklerine devam etmıştir. Vek:l. Işçi Sendikaları Birliğinın açt.ğı son grev kampanyası ve In Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Dr. Âdenauer bugün Eisenhower ile görüşecek, cuma günii de üç Batıh Dış İşleri Bakam Ue NevYorkta buluşacak Bursadan meyva ve sebze getirtilecek Dün Vilâyette yapılan bir topkuttıda şehrin iktisadî durumu gözden geçirildi; Bursadan giinü güniine getirtilecek meyva ve sebzeler tanzim satış yerlerinde ucuz fiatla halka satılacak İstanbulda kaç esnaf vergiden muaf olacak? Esnaf vergisi kanununu kaldıran ve 1 ocak 1956 tarihinde yürürlüğe girecek olan kanuna göre esnafın vergiden muaf bırakılması hususunda iki ölçü kabul edilmjşür: 1) Iş yerinm gayrisafi iradırun yılda (180) liradan aşağı olması, 2) tş hacminin kanunda gösterilen Arkası Sa. 7. Sü. 2 de Batıh Dış Isleri Bakanı Dulles, McMillan ve Pınay ile görüşecek olan Batı Almanya Başbakanı mey danda kendisini barşılayan basm mensublarına şu beyanatta bulunmuştur: « Bu defa Washington'a hür milletlerin hükümran bir müttefiki olarak gelmekten büyük bır Arlcası Sa 7, Sü. 6 da Sıma Soley döııdü I Dün sabah Vilâyette Valinin riyasetinde, ilgilı Belediye ve Vilâyet reis muavinleri, Hâl, Iktisad ve Ziraat müdürlerinin iştirakile, şeh DEVEDEN DÜŞTÜ Amerikalı yıldız Miss Elaıne Shepherd, teleyizyon için film çevirmek üzere İzmire gidip dönmüştür. Sevimli yildız bu seyahatinde bir de kaza rin iktisadî mevzuları etrafında mü atlatmış, bindiği deveden düşmüştür. Buna dair haberimiz 7 nci sahim bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda Vilâyetimizin kışlık hifededir. Resım, Miss Shepherd'i İzmir hava alanında gösteriyor. (Arkası Sa 7 Sü. 4 te) Amerikalı misafirler bugün gidiyorlar Film yıldızları ve gazeteciler dün Dolmabahçe Sarayını gezdiler; Hilton, hayır cemiyetlerine 3000 dolar bağışta bulundu Bir kaç gundenberi şehrimizde bulunan Hilton'un misafirleri dün sabah Dolmabahçe Sarayını ve Kanye camiini gezmışlerdir. Amerikalı artistler Dolmabahçe Sarayımn tarihî ve antika eşyahı ile Muayede salonundaki dfinyanın en bü yük avizesine hayran kahnışlardır. Karijre camündeki eşsiz Bizans mozaikleri de misafirlerin çok hosuna gitmiştir. Arkası Sa 7. Sü. i te Avrupa güzeli seçilen Fîn güzelinin yeni bir resmi Bankalar caddesinde dün bir infilâk ve yangın oldu 19 yaşında bir mektpbli genc yanarak öldii, infilâkın vııku buldugu imalâthane sahibi de kendisini pencereden atarak ağır yaralandı ve hastanede vefat etti Dün kahve almak uzere dük kânlar onünde sıraya girenler (Yazısı 7 nci sahifemizde) Dün tacirlere 1030 çuval kahve dağıtıldı Bu hafta sonunda 1600 çuval kahve daha tevzi etfiiecek; gümrüklerdö 10.000 çuval kahve var Dün tacirlere 1030 çuval kahve dağıtılmıştır. Kurukâhveciler, bu malı, günlerdenberi kahve alamıyan halka tevzıe başlamışlardır. Herkese azami 250 gram kahve verilmektedir. Dün, kurukahvecilerin önünde kalabalığı intizama koymak için polis ve jandarmaya müracaat etmek lâzım gelmiştir. Kahvehanelerin ba zılannda müşteriye kahve piş,irilmemektedir. Yeni parti kahvenin hariçten hangı tarihte geleceği henüz belli değildir. Maamafih, bu hafta sonlarına doğru 1600 çuval kahve daha tevzi edilecektir. Ayrıca güm Facia kurbanı gencin cesedi ve infilâkın vukubulduğu binaya merdivenle cıkan itfaLvecUer Arkas\ Sa. 7, Sü. 2 de Amerikalı misafirler şerefine yapılan Yeniçeri goste rileriade' Mehter tafaınını idareye özeniyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle