18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
eyahate gideo bir arkadaşım ekseriya w tat: Sana M getireyim? Manita getir, derira. Ve isah ederim: Işportada sab. Profesör Tevfik Sağlam ian kti(uk bir icad... Metelâ orijiCezaevleri Umum Müdür vekili dün bir basın maddeye gört, tek iuç saymak ve ual (fakat evvelkilerden daha makomitenin yapacağı işleri toplantısı yaptı; hükümlüler tarafmdan imal olu" Yazan: Prof. Dr. cezayı arttırmak mümkündür. Bu kul). bir luzluk. bfberük... Meseizah ediyor nun mümkün olnadığı seklinde ha lâ patates soymaga mahsus bir yenan çeşidli eşya, piyasa ile kıyaslanamıyacak. Millt Korunma kanununun 30 xm tah bir düşünce, Millî Korunma Ka ni ınodel bıçak... cu maddesi yerine geçerek belli Meraleketimlzde ciddi bir meseie derecede ucuza satılıyor nununa böyle bir hüküm konulmaBatı dunyası, bunlarla dolu... £syerlerdeki belli gayrimenkullerin olan, Saghk E|itimi, nihayet kati sma sebeb olmuştu. 68 inci mad kisinin zevkiııi tatmağa vakit kalkira ?ekilde ele ,lmmı» bulunmaktadır. dede böyle bir hüküm olmasaydı madan yenisüıi buluyorlar. Asru Cezaevleri Umum Müdür vekili pet bir faaliyette bulunduklarım a IV Sıhhat Vekâletinta teHbnfl.il. ku da Millî Korunma zarnamnda gene Kemal Yumlu, dün saat 14 te Gül çıkça liade etrnektedir.» mızın muazzaın keşifleri şayed bihareketli veya seçimlik ceticeti suç | madığını töylemek mürnkundür bu halde teselsfil kabul etmeğe im hane Parkında, Baher ve Çiçek Cezaevleri Umum Müdür vekili, rulan .Halk Sağhk Egitimi Korni rı.eceg rer günej, birer aysa, bunlar sayınetice şu kân vardı. HuUsa, bizim var bayramj münasebetile bir müddet son bir sene zarfında Cezaevlerin tesı» çahşmalara başlamıştır. fiiller. denilolrnaktadır: Yeni kanunda üç ç« n i Klmi mükcrrir sayıp cera tız pınldeyatı yıldızlardır. Hayatı flkr; evvel açılan Cezaevleri satıj pav de yeniden on tane iş yurdu tes s Savaş Derneği guzellejtirİJ urlar, kolayla^tırıyorveya yonunda bir basın toplantısı yap edildiğini söylemis, GUlhane Par i Prof. Tevfik Sağlam bu mev ralan hakkındakl kanuna göre suç var fid kira IUÇU vardir. Birincisi, (faz unı bir mUH artbracağız? lar. Bunlan bulanlar, yapanlar, dır. O halde seçimlık hareketli bir [ la kira almak) suçudur. Ikincisi, mıştır. Cezaevleri Satıs Yurdu mü kındaki satış pavyonunun büyük ; zuda kendisile görüsen bir arkada sayılan bu fiiller şımlardır: Millî Korunma Kanunu zamanm suçudur. da gene 68 inci madde, meseleyi yeni yeni yaşama ve zenginleşme suç karşısındayız neticesine varmak (erken kıraya vermek) messili sehrimiz Müddeiumumî mu bir alika topladığını belirterek de şımıza şu izahatı vermiştir: a) Bir kimsenin hava parası olaUçüncüsü de (fazla kıra almağa hallediyordu. Hüküm kesinleştikten zeminleri edinmiş oiujorlar. avinlerinden Kâmran Olcayın da mişür ki: t Bu komite. Unesko Millî Ko rak muayyen kira bedelinden fazla lâzımdır. Bu itibarla meselâ bir Şimdi, seyahatimin son devre. kım»e hem hava p parası alsa, hem tavassut) suçudur. Yukarıda say sonra, aynı suçu tekrar işliyen kim hazır bulunduğu toplantıda Kemal « Maliyet fiatlanna yüzde 10 misyonunbir ihtisaı komitesi ola para alması. s u layılıyordu. Şlmdi, sinde baoa sorsalar: Yumlu, is esası üzerine kurulan nisbetinde birer kâr ilave edildiğ rak teşkil edilmiştir. Statüsü tesdığıtruz b, ihtlrnalleri birinci su ue mükerrir ^ 88 s u pp aa ll 88 SS JJ' mm oo bb i i l l vv aa P" 3 5 » namı dığımı a,b ihtlralleri birinci su b) Blr kimsenin baska nam v» »^ j., Almanyada. Fransada. İsviçcezaevlerinin durura ve faaliyetle için Cezaevlerimizde imâl olunan bit edilen komite, Sıhhat v« İçti suretle muayyen kira bedelinden | l l e ^ a Para alsa veya sadece kı çu, d, e, f ihtimalleri ikinci suçu yukanda arzedilen sebeblerle 68 çeşidli eşya, piyasa ile mukayese maî Muavenet Vekâleti. Mill! Saa b e d e l m l m u a v v e n ri hakkında izahlarda bulunmu;, c, ç ihtimalleri de üçüncü suçu inci maddeyi hâdiede tatbik ede rede, Italyada epey dolaştın. aeye fazla para alnan. f bedelden fazmiyeceğiz ve umumt hükümlere imrendin? kabul etmez bir derecede ucuza vunma, Maarif, Çalısma. Ziraat e2cümle denvştir ki: c) Bir kimsenin fazla kira bedeU '• g ö s t e r s ' to * * fuç i5lemiş ta meydana getirecektir. satılmaktadır Bu sebeble satış pav Vekâletlerile. Kızılay, Çocuk Esirge alan namına hareket etmesi. Cevabım şa olacaktır: II Bir kimse aym gayrlmen başvuracağız. Umumt hükümlere « Biri kadın, sekizl erkek ol jV'lacaktır Bu hal tarz. dogmdur ve BiUınssa küçük icadlara... mak üzere hâlen • Ankara, tspar yonumuza gelen maıriUİler, derhal me Verem Savas Dernekleri ve • ç) Bir kimsenin fazla kira bedeli isabetlidir. Fakat şöyle bir ihtimal kulünü müteaddid defa fazla be göre tekerrür için evvelâ aynı suSiparişleri Unesko'nun müraee»ülerind«j te almağa tavassut etmesi. jtasavvur edelim. Bir kimse tahliye delle kiraya verse bir suç mu, bir çun işlenmesi şart değildir. Son Sudan ucuz. ta, Sivas, İmralı, Edirne, Dalaman müsteri bulmaktadır. Oular ne güzel mobilyeter, ne d) Mesken veya meslek ihtlyacı «tt'rdig evini üç sene içinde baş den fazla suç mu işlenif olacaktır? ra, hükmün kesinleştnesinin kâfi v« Değirmisaz» Cezaevlerile 48 is karşılamak maksadile, ıs yurdla şekkül etmektedir. rımızda mesaıyi arttırmak mecbu için tahliye ettirilen bir gayrimen kasına kiralasa ve bir de hava paMilH Korunma kanunu zamanm olmadığı, cezamn çekilrnis veya giizel blblolar, ne güzel terimmat .. yurdunda binlerle hü'cümlü çalıs 26 temmuzda Ankarada yapıladüşmüş olmasının zarurî bulundukulün üç sene içinde mücbir sebeb rası alsa aoaba bir suç rnu var, bir da meselenın cevabmı kanunun ıraktadır. Bu iş yurdlannda, zlra riyetinde kaldık.» Zaten ılerlemiş bir mcdeniyet safcak olan toplantıda. bu Vekâ'et ğu yolunda değtymesi imkânsız deatçilik, hayvancılık. kunduracıhk, Kemal Yumlu, iş yurdlannda çaolmsksızın eski kiracumdan baş den fazla suç mu var? Yukarıki 68 i d maddesi veriyordu. Tek iuç ve teeekküllerin, bugüne kadar necek şekilde müstakar, fakat ka hasını iterlememijten ayırd ettiren muhakeme tarzına göre tek suçsayılıyor, fakat ceza kanununun dokumacıhk, marangoj.uk, demirci lışan mahkumlara, iaşe masrafları kasına kiralanması. naatimizce hatalı bir içtihad da hep o fuzuli nesneler değil mi? Sağlık Eğitimi yc'nünden neler yap lik bahkçılık. arıcıhk, terzilik, ha çıktıktan sonra muayyen blr para e) İmar veya inşa sebebi ile tah vardır denilecek. Fakat pek isabeüi , 80 inci maddesinde yazılı müselsel vardır. O halde ne olacak? Mese Zira, her seviyedeki lnwn yiyor, tiklannı bildiren raporlar okunalıcılık yapılmaktadır. Aynca, bir ödendiŞini, tasarruf hesabına yatan Uye ettirilen bir gayrimenkulün olmıyacaktır. Çünkü bu hlllern suç vaziyeti kabul edilerek ceza la hırsızhktan mahkum olan ve içiyor, yatıyor, kalkıyor, ffeziyor, cak ve faalıyetlerin gelişmesi için mü tak 1 Cezaevinde 70 kisilik bir bu paraların mahkumun tahliyesin eski hali ile üç sene İçin mücbir mahlyetleri aynı değildir. Bunlan ağırlastmlıyordu. Şimdi, kira reji cezajını çeken kimse, hava parası eğleniyor. Dereceleri farkettiren tekllfleri tesbit edilecektir. inşaat kadrosu teşkil edilmiştir ki, de kendisine verildiğini sebeb olmaksızın eski kiracısından ayn ayn tuç saymak daha isabetli mi, mill! korunma difina çıktıgın alırsa, umum! hükümlere göre mü «nasıl?» sualinin cevabıdır Küruh Bıliyorsunuz ki, hiçbir hükumet başkasına kiralsnması. bu ekip, cezaevleri inşaatlarında ca tir. olacaktır. Kanaatimizce bu tarzda dan, yeni kanunun Millf Korunma kerrlrdr. Cezası umum! tekerrür Icadlar işte bu «nasıl» ı bin hir halkta iyi bir Sağlık Eğitimi tees, lışmaktadır. Bütün bunların dısınMüteakıben Gülhane Parkında f) Imar veya inşa sebebi Ue tah ] bi r neticeye varmağa da imkin , « Kanunu ile alâkası bulunmadıgın hükümlerine göre mi arttırılacak, çeşniye sokuyor; pıtrak pıtrak to^ da Ankara Cezaevinde mahkumlar kı Cezaevleri Satış Yurdu pavyon süs etmeden, verimli bir sağ'üt liye ettirilen bir gayrimenkulün d l r > C ü n k ü k l r a y a v e r m e 8 e ^ var dan, 68 ind maddenin hâdisede tat yolua 6570 sayılı kanunda yazılı murcuklandınyor, yapraklandıru muvaffsk imar veya inşadan sonra eski kiramathaacılik. DeSirmisaz Cesaevin lan basın mensublan tarafından proğramının tatbikine ^ ^ bik kabiliyeti yoktur. Meseleyi u oldugu gibi blr misli fazla ceza mı yor, meyvalandırıyor. h ü k ü m ] e r de de maden iglerile meşguldürler. gezilmiştir. Müddeiumumî rnuavin olamaz. Bu komite hususi bir te> cınm terclh hakkı bertaraf edilme 15 incl maddeye atıf suretlle göste muml hükümlere göre halletmek i verilecek? Küçük icadların hangisine bak«Bihndiğı gibi ş esası üzerine ku lerinden Kâmran Olcayın verdiği şekküldür. Sağlık Eğitimi mevzu den üç yıl içinde başkasına kiralan nlmiıtir. Bunların aynı maddede eab tdeeektir. Kanaatimizce gene Biz, eski rejimde oldufu gibi, hü racınızı şasınyorsunuz: Ne mükeın rulan Ceznevlerimiz, mütedavil bir izahata göre, kısa bir zaman önce uuda çalısan tesekküllerin, faalivet ! ması gö«t*rilmiş hareket ve neticeler ol aym neticeye varmak, yani 80 inci küm kesinle^tikten sonra aynı su mel düşünülmüş, ne mükemmel i y Bu fiillerm herhangi birinin yasermaye ile ise baglamıs, bulunu açılan satış pavyonlarında şlmdiye lerini koordine etmek. aralarında ır çu tekrar işliyen kimsenin 6570 sa lenmiş .. Her birinde bir küçük yorlardı. 1936 yılında devlet bütçe kadar 52 bin liralık çeşidli esya tibat vazifesi ve Sağhk Eğitimi için pılması halinde fallin gSrecegi eeza yılı kanun bakımından da müker dahinin ümrii törpülenntiş... Ferdî sinden verilen 400 bin liralık ser satılmıştır. Pavyonlarda 11 hüküm dokümatıtasyon merkezi hizmetinl altı aydan bir seneye kadar hapis rir sayılması gerekt ği kanaatinde buluşlar birbirile yanşmı; Şayed ve üç yıllık kira bedeli rutannca maye ile faaliyete geçen Cezaevle lü çalıjmakta ve satışı bunlar yap görmektedir. yiz. Bu mükerrir tarifi her ne ka eğleace yerleri dolup taşıynrsa, rirrizin bugünkü mütedav 1 ser maktedır. Bu mahkumlann bajınKomite, yakında beynelmilel Sag ağır para cezasıdır. Mükerrerler dar umuml hükümlere uymamak şayed otomobiller yollan dolduruhakkında bu ceza bir misll arttınlamayesi 4 milyon lirayı geçmekte da muhafız ve gardiyan bulunma lık Egitîmi Birliğine girecektir. Te 1 ta ise de kanun koyucunun mak yorsa şayed villâlar dağları taşlan cakür. dir. Bu rakam, Cezaevlerimizin müs maktadır. şebbüsümüzü duyan Dünya Sağ•adınm bu olduğunda tereddüd et sü«lüyorsa beyhude dcğiîdir. Bun •••"•••»ı»mmmmmMlffllllW1!ffl!liniinillll"1!llllllinilim lık Teşkilâtı, şimdiden bize mânevl j Kanunun suçlan ve cezalan gösmemekteyiz. Kanun koyucu mü ları, llle vurgunculuk, ille istisnıari teren 16 ncı maddesinin hükmü Dört a\da 38.6 milyon lirahk İspanyaya yumurta sevkiyatı yardıma başlamıştır. Komitenin kerrirlere bir misli ceza verileceği cıhk neticesi saymamalı .. Mcdememleketlmlze büvük hizmetler bundan ibarettir. Fakat bu maddemaden ihrac edildi •ona erdj hükmünü korken, öyle tahmin e niyetin türlü icablarını bulanlar, nin tatbikatmda bir çok meselelerBu vıhn ilk dort «ylık d*vr««i içinBir muddettenberi Ispmyayı yapılan eöreeeğme inanıyorum » diyoruı ki, 68 inci maddenin a r yapanlar, tefevvuklarının nasible • le karçılaşılacağında şüphe yoktur. de muhtelif memleke lere 38 6 milyon 15 bin sandık yumurt* »evkiyatı «ona tık tatbik edilemez olacağmı düşün rini ahyorlar... lira kıymetınde maden ıhrac edılmi|tır. ermıştir. Bugün bu meselelerden bir kaçını memjtir. Bu netice, yeni kanunun Geçen yılın aynı devreıinde bu mlisHâîen şehrimiz buzhanelerinde küle'.e alacağız. Bir köy hanının köşesinde madetar 22 S mllvon lira idi. müstakil olarak sevkedilmesinin o nt bir vazo gördüm. Panslyon sallyttl! mlktarda mal bulunmaktadır. I Yukarıda sayılı fllllerden blr Son aylnıda madenlerlmlze isteklv Iri tiî» malların sandılı 125 lira. tomatik bir neticesı olmuştur. Hat hibesi gülümsedi: kaçını Isleyen bir kimse tek suç artmıçtır Brezil.vaian bır fırtna demir ufaklar Ue 105 llradan muamel* fortâ, Utenmiyen, akla gelmiyen bir mu, birden fazla suç mu işiemis. fo«f»t lıtnmekteîır Rotterd»mdan bir rncktedir. Sergiden aldım Ashnda vazo neticesi de diyebiliriz. Bundan çıı.rma da boraks Imallnde kullanılan Memleketımizle tspanya arasındaki Anadtıluhlsarındt sayılacaktır? Evvelkl akjam değtldir. Yalnız, yazın bu kıltğa kan netice şudur ki, kanun koyu ham madde taleb etmektedlr tspanya tlcart münpsebetlerl sellstlnnek mak Korıez caddssınde bir teravüz hadiHukukçu olmıyan okuyucularısokuluvor. Bu, bir elcktrik soba cunun maksadı, 68 incı maddede ls< hnr'n hakır'nrimıza talibdir sadile hlr hevetlmlz tspanyaya hareket seti olmuştur. Lutfi Akdopan ismındt mıza göre meseie basittir. Ne kasıdır. İ'stünde de tepsisi var. Yeki tarife göre, mükerrir sayılacak etmietir. Vali Amerika Akliycdler mekleri sıcak tutar. . dedi. Heyt; yeni blr tieart anlasmanın kimseler hakkında hususî bir artCemiyeti üvesi secildi İşte bir kücük icad . (saMannı kuracak v« aradııkı müba. çerken, kaımınü uç kiji çıkmı» ve kaHar suc islemiüt r. denılecektir. tırma nisbeti kabul etmektir. HırAmeıka Akhyeciler Cemiyeti 11 cVlen'n genlşlpmeslne çn'ışicaktır. kadını ellnden almak ijtemıştlr. Ga7e Meseie bu kadar basit değildir. BaÇorba getirdilcr. KeMİmi^ llmornsvııta ydDtığı yıllık toplsntıda Vall mın hava parası altrıasın^aki te teci ile muUcaviıler aratında baslıyan ı c l n ı 2 ı n ı ç l n Hareketi veya netıcesi P^of Gbicay. cemiyet uyellğine seçtniş «Aksu» vapunındak! yanginın kerrür, normal tekerrürdür ve bu nu bir kıskacm arasına koymi'şlar. Ur tahkikatı nün cezası da, ceza kanunundaki Sıkınca kolaykk!» suyu akıyor. Bu münasebetie Cemiyet Reiıl. gbn«Ak5u» vapurunds eıkan yangınm deleden «.ora karakola aı«ınan g.«, ™ " v « hirden fazla hareket veya umumı arttırm» nUbetin* göre art İşte. daha küçük bir İcad... d<"1ıSi m"klubos Valldsn Turkıyede tahktkaH sona ermij ve hazırlanan '«•i dunırru pohse bildirmistlr tddla netice arasında veya edatı bulunan YemcğirBİzl «oğumasın dlye. frt.ttnJacAbtHuFaiut euveio» hava pa akıl safihğ Ü7rrindeki çalış rnnor liffi^'ere verılmiîtlr. uzerire suçlular yakalanarak taliWkat»,suoia»da bı> j)mrek4Ct veya .n«tieeramızda elektrlkll bir iMtma...terliB»fi'ar hskk.M.i» ıtıalfttnflt l»««m''kt*dSr. YanRiBin sebebi tesbtt edilememif başlanmıstır. rası almaktan mahkum olan kim»S18İC . . t e r den biri meydana geldiği zamalî' Fırlma vapnr seferterinl aknattı tir. 300 bin liralık tararın Dcnizclllk •ie. gene hava parasi alırsa, artık batının üstüne bıraktılar. Yo\ kesen erler j tuç teşekkül ettiği gibi, birden fazDiğer küçük bir icad .. Bankast tartfındtn ödenecejt blldiril1954 Bilânoosunu basarılı bir nef'ee ile kaoatmağa muvaffak oezasını bir misli arttırma hakkıEvveliu «bah bajhyan »IddeUl fırtıCemal Tarskcı ismlndt blr sahıt, \ lası da meydana gelse, birden faz olan îstanbul Bankası. bir yıl gibi k'?a b!r zamanda eHe ettigi nın da tatbiki zamanı gelmij de Nercye baksanız btınlardan dona yu'unden vapur »eferlerınoie aksaevvelki eece saat 21 sularında Baıtabya la suç olmaz. Bunlara seçiml k "Tarsusn vapuru sefere çıktı m'>r o'musfır. müsbet netieeleri halkımızın g«^terdifti alâka ve itimada borçlu mektir Yalnız, burada aynı suç lu . Bütün vitrinlerde. bütün sermevkind°n geçerken. Metristepe ulaş«Tarsus» vapuru dün saat 16 30 da Bu arda ^amkkaleden gelen •»vnj'JaJ» olduğunu. bilhassa tasarruf Fshibi müşterilerinin gittikçe artan Herken, p«k dar hareket etmeme «rilerde, bütün evlerde, bütün otelvnpuru ilertarabigadangel«n »Mira 268 yolcuyu hamilen t7mlr gazetecileri tırmt taburunda onbaşı Suad Saraçoflu ı'e er Mu*tafa Dulgar ve Zıya Gbnç, I teveccOhl.erinin bunda büyük tesiri bulunduSunu dikkat» ala 'dir. Maksad. (kira suçu) adını ve lerde .. Öyle ki, bizim hayatımız, tt*n vapuru ? «aat geeikme ile ltma tarafınfi^n tertiblensn Akdcni* gerlsine karstfirta cıkarak 59 llrasını zorla alıpl rak biri Niçantaıjında diğeri â* Kalamış'ta olmak üzere iki büvük ••ebileceğimiz. kira rejimi ile alâ bunlarınkine fcıyasla, şehirlinin yaDrdir. çıkmırt'r. ka<mi|!ardır I Aynca semr hattı »eferlerlnde de ikramiye apartmanının inşastına birden başlamış ve N'santaçı kalı herhangi bir suçu işledikten nında köylünün hayatı gibi sade Beykozda 218 hektar Cpmalln alâkadarlsra jlkâyetl Oîe' er'VmHer t.lmuştur. apartmanın'n ilk dairesini 14 Mayıs kejirlesinde talihli sahibine "ionra gene böyle bir suç işüyen suya kalıyor. orman yandı rine sucluUr vakalanmıs. tevkıf edlle1 Romancıhğımızda, tiyatrocnluğu S+pdvomda yumrukla adam vermiftir. Kalamı? apartmanının ilk dairesi ise Bankanın Yıl kimseye ikincisinde daha fazla cej Evve'ki gün oğle u»eri Bcykoza rek hak'a'inda dava ıçılmııtır. öldüren ^encîn durnşmasına dönümü kesidesinde yer almıs olup bu keşideye istirak ede^il 7a vermektir. O hak'e, fazla kira muzda vaktile uzun bir adaptasyon baplı Ömer'ı nab'ye«ir'n 20 kı'nm^tre Üzerine ateş edildi güneyinde Eatnrili cnnlarında bir mek icin 15 6 1955 aksarmna kadar Bankada en az 150. liralık ilmak suçu ile erken kiraya ver devri sUrüp gitmisti. İnsan diyor başlandı BeykOîa bajlı Ssldmolla çlftlISİnln Açtıracağmız 150 Liralık vangm cıkmıs. aıkeri blrllklerin ve bir hf^ap actırılması lâzım gelmektedir Fpnerbahçe Galatasarajr maçında mek suçunu tekerrür bakımından ki. sanayiciliğimizde öyle bir devir MehmecJ Glrav ism'nie b!r penin sı.rr 'îSylıılerin yardimı ile 24 saat sonra Cobançp^me mevkiinde oruran Kâmtl ba'slasa. meşk ede ede bir millî icad hesabla Ni«antaşı Apartmanmtn ilk dairesini kazanan talihli mü$ aynı suç saymak isabetli olacaktır Iar fnslına geçilse, hayrımıza olarukla »lıimüre sebeblyet veren İbrahiır k"dndürülrtilmistlr. Yansının. ormanda Yılmaz isTiinde bir şahıs, ormandan r l teri Vildan Savaş'ın ? / '^i ihtisaslarını aşağıdaki cümlelerle Ku7punun dunifmaiina dün 1 İnd tT k*nO» oeaklarından cıktıb anla»ıl vükledıjl o*ınl«rı «vin» gotürürken. caktır. Zira, patetıt olmıyan daha başlınmıştır "' f " k n * ^•<;'"'a"n hılvivetWİ te^:» çalıtar ! arsçından Ozerlne bir el «'ef anlattı: (1) Tafsilât icln bakınız: Kunter: doğrusu patentltk devresin) atlatan sorpıı«ıı edilemerrvstir. Yanan orman m 218 e)flrn:«5«r Yanh hastaneye kaldırılDtııkıi cf'=ede raa'iramm (İstanbul Bankasının açılıs gününde ve mahçeri bir kalaha Sucun maddî unsurlan n^zariyesi, nice nice kolay ne nesneler var ki, mıs. mötecavizlerln aranmatına başyapılmı» w baıı jahıdler dinlenmistir h'ktar ol(ftı?u tfhit erfi'rniştir. Tah lanmıstır. hk arasına karısarak kızım Vildan Savaş adına 150 liralık istanbul. 1955, S. 15. 89. bİ7e uğramamış. Bu döviz sıkıntısı • '•»»„ >ifv?m o'unmaktarîır. İbraMm !fnie<inde bu Isl kaitfen vnpApartımanınm bir hesap aotırmıstım. O tarihten bu yana. zengln ve cazip ikra9 hırsızlık vak'ası oldu ile ıvırzıvır sayılır. getlrilemezler madıîını «öylemiştir Durusma dıSer Küciikköy cinayeti tahkikatı miveler dağıtan Bankanın keşidelerile yakından alâkadar oluşahldlerln dlnlenmesJ İcln başka güne KüdlkkSy elnayeU tahkfkatı yer.i bir Son 24 ıaat nrfınd» sehrin muhde .. Bİ7dekl ferd! teşehbüs. beşeilk dairesini Mezad satışlan lafhaya flrmll bulwnm"ktadır. Tah telif fi»mtl»rınde 9 hırsıılık vak«> yor ve kızıma da bir ikramiye çıkacağı günü ümitle beklivorbırakılmıstır Hyetçe müşterek mal haline gclmlş kikatı Idnre eden Evtıh Müdde'umu kayedümiştir İs'anbul Beledivesi Mezad tdaresl duk. Fakat. nedense 14 MayiF çekilisini takip etmedik. Araya Bir açıklama > kazanabilirsiniz. galonlarmdd 1955 mayıs ayi 'Çinde • ı küçük islere hevesiense. bunmisi. dıin eüne gecirrfiği Ikl Btılgar Bu vak'alardan 4 ünün lalli tesbit bayram telâşı da girmisti. B» yüzden Nfşantajı Apartmanının 71 ÎO7 lirahk mUcevherat. 25 993 lira lann taklldi hiiyük sermaveleri icab Jrtanbu! mebusu Firuzan TekH. D. P. 11 kongreslnde llıt» da|ıttt|ma dalr e8cn»nlnln foto»r?fmı. hSdlsenln «ahl ft^^rr.'m'? 4 U yakalanmiı. 1 1 kaçItal'hli müsterisi olduğumuzu gazetelerde okuyamadık. Bu mutlu lık hi!ı. 28 391 liralık c«5İdli eşya sa fttirmerliçinden. hizde de sayısız hahrln dofnı olmadlİJIU bildlnnck l<« o'an «rlere g»ırt.rTnlş ir Fakat er mııtır Aynca e r İhaberi bize İstanbul Bankasımn nazikâne mektubu getirdi Bu tılraiftır insan pnra kazanır. iş bulur, satm tedir. kati bir tefhii yapomarniflardır. 4200 Hrası çalındı ! haber daha doftrtısu büyük müjde. ailemizl sonsuz bir neş'e ve nl>»ı..^ jj, f^vd^i.^mr'nr. Clbaüde Haraççıbostan sok*!hnda 11 sevince garketti ve Nişantaşında apartman lairesi gibi değerli lîirde tımtımivetle devlefe yahud numaralı evde oturan Mustafa Gençer' bir ikramiye iki bayramı bir arada kutlamamıza yol açtı. Geliniammde btrl. Em igân vaour lçkPİe«halat? ihracnta. hiiviik ricarete, lik çağma yaklaşmakta bulunan talihli kızım bu suretle şirin bir •inde bilet alırken, cebind» bulunan büyük »anayie (aalluk eden işl«r apartman dairesine sahip oldu. Bu vesile ile İstanbul Bankasına Bahriye Hastane»! Sertabibl Mer4200 llrarı yankesicilik sure'ile çalıniçin seyahatler yapılıynr. Küçük hum Doktor Halim Er:nay';n reflmuvaffakıyetler düerken tasaıruf hesabı açtıran diğer müşterimtstır Polt». yankesleiyi aramaktadır. sanayicilerimirin beynelmilellesmU Kası. Toprai Mahsullerl Oflsl Mülerine de Bankanın keşidelerinde iyi sanslar temenni ederiz.) dürlerlnden Sald Hallm Erraay'm kiiriik bnltulardan pek haberleri ile annesl ve Guzln Ermay'ın kayın HAZİKAN 14 ŞEVVALJ3 Genç talihli Vildan Savaş'ın ihtisaslan ise şu kısa cümleler bile joklıır. Olsa olw, ekallivet valdesi "aMbRM nisvandan Dolprun para ikramiyeieri de ifadesini buldu: morisuMarının harirdeki htı eihi l|MUSTAFA NAMIK ÇANKI REFİKA ERMAV ((îstanbul Bankasının tevdiat müşterileri icm yaptırdjfı Ni lerle (emulan oluyor Runlardan refat etmlşîtr. şantaşı ikramiye apartmanırda ilk daireyi 'tazanmak beni çok fplr Hi1' onlar fqvr?nlann orlar Cenazesl yannkı 14 hazîran Sai* sevindirdi. Bu, benim hayatimda mutlu bir donüm noktası oldu. K>'<rük wnav!im!7e, b» kiiciik 'ünu Aoadoluhlsanndakl eviader T~J*» n 14U6.1»!m2'2i4i| aos Bankada hesap açtırmıs olanlara iyi şanslar temenni ederim.) ifsrt'an kopya ertirmek üzere zakaldirılarak ÖJle namaıını mdteSatıç ve tevzi yerled Kanaat ve înkilâb Kitabevleri " j T « | 432| 8J3 12.00' 2.031 6.26 aklp Anado!uhl»an rrmtarlığma man raman Tifm'eketimi^dp sergilefBedlleeektlr. <et açmak bile akla geliyor. Belki Celenk gönderilmemesl rlca oluyordu. Içinı çekerek masasırun baticaret ve ^anavi odaları. belki nur. mak için ugrastıgl fikirler, liısi »ualler lormasından çekiniyor, şına geçti Bir sigara yakü.. ticaref Btavl'klpri. belki beleriivediden ne cevap verecegini dü Vapur Köprüden 10.50 de h»re*et •CUMHtîRTVFT» ta FI>KBÎ TEKRİKAS1: 1 S sinsi onu yokluyor. rahataız ediyorSakin hayatı birden bire fırtınaler elbirliğile calışmalı; dünvada eder. du Milano, M. Dubois, toplantılar, yordu. Muhaverelerinin »ırf is *ah» ya tutulrnu» gibi altüst olmuştu. IIIID hten kiiriik sanav eniük bütün bu valvi dolduracak me? sına inhsar ettiğini duyunca genij • ** lerinden kiiciik «ermaveli kalababir nefes aldı: guliyetlerden kendini uzak tutmak ÖLÜM hk^nm rnman zaman haherdnT etM. Dubois, sanki inadına, onu ber Dün şu dosyaları tetkik ettım. için uğraşıyordu.. Arkasında bırak"""• fikir vermeli. yol iz göster» Çok StTglU kardeş ve akrabamız t>ğı iki günü yasadıktan »onra, Bazı eahifelerde notlar görecekL gün saatlerce meşgul edecek işler mell... niz. Onlan nazan itibara alarak, lüt yaratıyordu.. Lorans çalıs,rr.ağa basYANİ KÜPELİS 4t> ^^ ^T^ ' bunlar kendisine öyle manasız, öyladığı günden berı bu kadar buna,Su yiir hinlcrce nimet herkes (Tekküpeli) nin ] le silik geliyordu ki.. Adnan, haya fen icap eden tashihleri yapuı o mı? Yarm sabahki topıantı dığını hatırlamıyordu. Dosyaların (Ortakoy Kutu Teneke »e Lltografl içindir. Biz naslb alaımyoruz. I tınıa mihveri olmuştu. Onun hari m Fabrlkası Sahlbl) <VâNâ> Vazan: BERİN BÜKTAŞ \ cindeki herhangi bir insan, veya için bu dosyalara ihtlyacım var.. Ay birinı düzeltirken, blr yığm yeni evrak, masajnnı dolduruyordu. $i Tefatı dolayısüe, cenaze mercsimine nca Paristen istettiğimlz eArak da Istlrak eden, çeîenk gor.deren. kâyet etmeden vazifesini görme MuharHr eserine başlarken, dolav, kendmi affetmez, masasmın' ^ ^ ^ *•£***£ * * " " * **" ^ " ^ " yerino bayır müewes*leri]u tegeldi. Onlarla da meıgul olman.z. A Y İ N ğe çalısıyordu. Fakat her geçen >aa berrüda bu'urau, 'e' rr.f. e e:oı •kendi yarattıfın, zarme üzerine birikmis kâgıdlannı tekrar | ^ n « ^ M u lr1 n . d ^ . . ^ u y o r " B l t m " ' rica edeceğim. Sizi bu işler epey İ5 r* g e ç e n n i olduğunu ya mektubU Uziyett* bulunan ve bü' Çok j»vr!l! ır»f>'7 rı> k °* J u l < der. valan.. Onlar, hâdiselere göre okumak bile istemeden .yırtar, ya™ ™ « ™ LoraMtan uzakla'tı bil, az sonra şehre girmis, oteUn gal edecek ama, mühim olduğunu tin Adnandan çalınmıj t^,,,. .,•,,«. canlanırlar, ya kar.. Alevler arasında eittikce kü oaKişıaruu " " " ° ' "*** ' o=nl=n,rlar va. kar.. Alevler arasında gittikçe kü.. , dunnuştu. Ayrılık âni o gel, .„ A,,,I,I, A^; ı. düsündükçe üzülüyordu. İsini ihmâl yük acımızı psylafan bUtua do»i \e . Bayan ADELAÎDA Vakulmf'nin kar^ısına çıkarlar. biliyorsunuz.. teşekkür etm«ye, 'Doğuşu martnellH rarak. dalgın ilâve etti: etmek aklına geldikçe ütanarak hu sknbalsn *yn aynol'iu*undRn. en şarlar. hareket ederler.. Yazarın, ÇÜIerek kıvranırlarken, o da aynı teessürümüz m&ni mifti. Adnan Loransa uzun uzun Ölümünün 30 uncu guntt müaa»tbeBu sözlerden sonr», »efi, teşekkür fikri uzaklaştınyordu Adnanı ar samiml tesekkürlerimizin ibliiına sa tile " a n n carspnı^a 1S h«"'ran 1<Î^5 ciiğer insanlar^an farkı, oıüann ye ırtuabı duyarak aczinl bisseder. y etmiî, ve uzaklaşmiîtı. Aksaui LoHer feyden uzaklaşarak dınlenmek e a k ş a m a 9 d e d i Uk. ancak herkes Utirahate eekildik ym gaze'.enlzla aeliiecıul r.ca ederiz günü saat 10 da Beyoğlıı Sent Marie j gâne seyircisi olmasıdır,. Bütün j B thlik Bu tehlikeye maruz k l d kalmadan ş9 rans odasma çıkınca Adnan tPİeD. Drakulls, D. Yoannldis. Dr. M. Draperts Ks<o!ık kllfesinde ts lrab.au Bak, gene süruklenW r e s e r ten sonra göreb liyordu. B'i vazifesi de, ayn bir dünyada i" I d o l d u r a n fon etti: ruhu lç!n Âyln yapUacagmdan arzu muharririn j dım. Hâkun olamadığım bır kuvdud zamanlarona olduğundan kısa ShlnM, G, Pap&dopulo», İp. Küpclla eden akraha dost, ve tanıdıklarrn teşyan bu âlemi benimsiyerek, B«yret ederek Çok aksi Adnan.. dp<ii. Bu gece geliyordu. Ne kendisi ne de Adnan v* Br. Llacos allelert. rlfl rica olunur. •eninle buluşamnra(nğım. EvlS*ı,>.r' B».van A!l« V^VMltni tîav bu oayılı saatlerle taUnin oluyortu» leri. mümkün olduğu kadar haki Neden? Andr» Vakulinl ve esi. Bayan tren bilmiyorum,. lardı. Farkına varmadan ara »tınde Bir iki saat sonra, Loransı topkste uvgun olarak, tahrif etmeden AÇIK TEŞEKKÜR EeşiroSlu ve zevcesl, Kardeşl Emll Ma M Dobois b r yığın i | verdl. bir huzursuzluk bafgöüterme^e b*« edilemiyen bir saadet,. Tatmin edjl rlneiu lantı salonunda, elinde not defte Sabaha hazır olnM< Bu gece hep anlntmnktır.. Bir yanlış kelime, lüAnmızdan «bedlyen »yrılan karliyordu. Sevinole buluçuyuvlsr, küs Cenaze Ijevazımatı D. Dandcna. Mllano'ya dönmek üzere otomo ri, ciddî yüzü, sakin tavırlarlle göznmsuz bir izahat bazan onlan öl mi» bir insan sükutıeti, evvelki ısdeslm, armcmlz sim bitirmeüyim.. farabl n kün aynhyorlardı. Fakat her teyv kâfiHir. bir an idnde doS * ' endiieleri, üzüntulerı «ilıp h ü g bOT(jikleri vakit. ince d«mlalar , r e n ı e r onun bu ma»ke alUı da '.ay Dana geç ytmek yesek olmaz rağmen ikUi de bu anlan lıe/e.:anla KADRjYE KAYRA im > deri n e f e d a VCrdİğİ U yağan yağmur neşelerini kaçır nıyan buhranlı haleti ruhlyesinl duklar. lihi. bir an kinde yok o .^"J ° mı? bekliyorlardı. Blrblrlerinden v»zgenın cea&za»ue gelen, telgraf, temışü.. Bu küçük köy evlnde «ecir tahmin edemezleri. Hçr zatnanki lefon v«y» m«ktubla blzl tctelll Imkânı yok.. S Î il nafıle yere çemiyorlardı., Lorans, genç muherdikleri iki günün hatıralaruu, ara nazik tebessümü İle nuuamn et»•d«n, evlmtze kadar galerek acıroıNtishan İS kuruştur • , t . , »onr» insMi hayatta bafks bir w*y ba ilerlçdikçe. kapalı gökten inen fında cereyan eden müzakereleri bekletmek ıstemem.. ÇOK işim vör,. Hri daha yakından tan,d<!tca ona n P»yU*»B akraba, dott re Abone şeraiti Türkiye Harie Muharrir gizuverrödıği bir a;adahıı çok kıvmet veriyordu. Blr er Ö y l e bir duru« karfumda, t n m a z d e f t i l m i ? •ıtadasUrımıu, ç«lenk gönderUİak perde süratle uzaklaştırıyor takip ediyor, dikkatle dinliyerek, kekte aradığı ne varsa, j ı <:• i | 11 mek lutfundı bıüunanlar» fükUra Kf Lira r u . muharrtr ne yapar? j A dnan. ktsik blr Mele, t«eddüd du,. Loranı, dalgın gözlerle ftniinds tinündeki teftere notler kaydediyor biyetle: J Hİ (K) 8an«lık r»o T» minnet duyguitnmımn Ne mi yipar? Odasına kapanu, le eevab verdi: N»N1 Utersen, y»nn Rörıisü nan » bulabil yodu.. HVi§ baıen uzanan yolu sevreiıyordu Düşün du. Reis toplantıya njhavet verınce, All. avhk «i» »0 tblAtına muh'«r»m g»Mt«nizln n *' onun bakışlannın 'enm!vmeg; biıdıç âlenrjen uzaklaşır, onlan y» Gene arıyor.. tnsan dediJİn nv^nek toüyordu Geride bırakt | ı M. Dubois. Lorarısa donerek: rü*. djjerek tel%(üiıu kapattı. delalettnl rle» »dfri* 3lı ıvlık IM niden görebilmek için bütün gay öyle doymsz bir mahiuk ki,, Her bahç». kretoo perd«U oda, güler Lorsn*, yoldR f • i'Bİi redigi bir âlfme çeniımesi, Kenç Lütfen beni bekley n.. 8«inle KanUfi; «im»t Ytma; ) İ K KA T retım sarfedet Buna rağmen. onlar geçen günden yeni bir tad bekli yüzlü ev sshıbefi.. onlar!» kalmak.. aöriUmek ietiyorum.. d«di. şeieruı Miiano'ya dön«r db'nme» ndtma bir muamma haresi vererek, ÇX>cuUsni SMlt7«, M«4Uut, H i cazibesini fazlalaftınyorriu. < • «(ıımeslp tad* olunmaz sen donmemekte efter urar eder vor. Sahib olduğu hisler klfi gel Adnantn yanmda, herkestmı uzak mlt, I b e t d , Oahld Kayra Genç Kadın en^i^etini gızlemel hakikat olduğunu BOtuyordu. AdOazp em;ze ıjonderıler evraH «e yazııar ; lerse. o zaman, kaçırdığı fursattan I miyor^ Yaşadıkça başka arzular üerıni geçirmek istiyordu. Kov eaiışarak bajını eğdl, Şsfinın baz> nan «imüiden onu anlamak i*temı(Arkası yar) gur Iltnlardan me«ull«c1 kıbui edılmez. Cezaevlerinin iş yurdları halka faydah oluyor Haik Sağlığı Eğitimi Komifesi faaliyete geçti Yeni kira kanununda yazılı olan suçlar Kira suçları 1 1 1 HUKC K 1 M E S E L EI ER . .1. .1. Sevahat Nolları Küçük icadların nimetinden mahrum yaşıyoruz Nurultah Kunter Anadolufi.sanntfa bir fecavüz h?disesi Nişantaşındaki apartunan dairesini kazanan Vildan Savaş, Banka Idare Mecüsi Reisi tarafından TARIN AKŞAMA KADAR KALAMIŞ BÜYÜK SARIYERDE 10 ARSA ÖL Ü M FELSEFF IJIGATÎ 8 ind FASİKÜL ÇIKTI Bankası yomldugumu « £ £ £ ^ S^dSSS.^^* CUMHURİYET ı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle