11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
vvniıuiiu u Bankalar caddesinde dün bir înfilâk ve yangın oldu Dün akşam Karaköyde, Bankalar eaddesinde 2 kişinin ölümü, 2 ki$i"nin de ağır şekilde yaralanmam ile neticelenen bir yangm olmuştur. Karaköyde Eskibanka sokağmda 7 numaralı Piyerloti hanının 2 nci katında Atillâ Ergökmene aid Erg yapıştmcı madde ımalâthanesinde saat 14.50 de aseton tüpunün ınfllâk etmesile yangın baslamış v« odayı alevler sarmıştır. Infilftk aırasında işçilerden 19 yasmda Er tuğrul isminde bir genc yanarak ve boğularak derhal ölmüştür. İ malâthane sahibi Atillâ Ergökmen kondisni pencereden sokağa atmıştır. Hüseyin Berber ısminde diğer bir işçi ıse guçlükle korıdor dan geçebilml». kendisini merdiven lerden atarak ölümden kurtulmUftur. Kazazedeleri gören yash bir adam, koşarak üzerlerlndeki elbUe len soymuş ve gelen vaııtalarla yaralılar Beyoğlu Belediye hastfl nesine yatınlmıstır, Aynı handa sandık ambalâjı yapan Süleyman Yüksel, infilâki işitir isitmez alevlerin yanından fırlamış ve muhakkak bir ölümden kurtulmus,tur. SÜ leymamn saçları ile kirpikleri yanmıştır. Şahidlerin ifadesine nazaran yan gm, saat 14 50 de çıkmış, derhal itfa yeye telefon edilmişse de nu maralar düşmediğinden haber verilememiştir. Saat 14.59 da yangını Beyazıd ve Galata kuleleri i t faiyeye haber vermis, Beyoğlu ekipi derhaî hâdiae mahalllne y e tismiştir. Hanın içl kısmen yan dıktan sonra. 1 saat zarfında ateş sondürülmuştü, Büyük bu heyecan ve korku yaratan hâdie etrahnda, nöbetç müd Albayhja yükMUn veteriner < ı terntft l i«ei ttthiftdı) deiumumî muavini Yahya Okur, Yarba,vlan: miştir: 17,000 kilo kayıa, 110,000 tahkikat yapmaktadır (BastaraU î tncı Televtzyon filmi hazırlamak Uluğ, Raiet Ulgenajp, Nauni KaZeki Ünkazan, İbrahim Ataker, Koma halinde Beyoğlu Belediye ekim vaziyetinin iyi, yaz ekim/nin kilo çilek, 300,000 kilo kiraı, 160 üzere Efes harabelerine giden rakoç, Lütfi Haocıoğîu. Ethem ö ı Ceaıil Aral, Sezai Deralp, Zeki İren bi» kilo raalt» enği ve 150.000 kilo hastanesine yatınlan imalâthane Ue zayıf olduğu neüeeeine venlnu» yakut, ZeHi Okçu. BuAanetttn Ekrem Ah?er Z»ya Şengör, Niyazi yıldız, kazayı beH ve boynu bu sahibi, kansuun hlmile olduğunu ür. Meyva ve sebze ıstihsal ve mu armud gelmiştir. Bu sebeble Alpkan, Sıtkı Ulay, Hakkı Alpay Tan, Haydar Yazıcıoğlu, Zühtu maddeler üzerinde fiatlar yükselincinmekle atlattı ve 1 haftayt kadar doğuracağını ' «.: varedatında geçen seneye nisbeıle Yusui Demirdağ, Necmettte Ogö özakün; Nihat Şözçri: Fazlı Silâhmiştir. •öylemiş, bu yüzden hidisenin ken ' * * noksanlık mevcuddur. Bu duIzmir 13 (Telefonla) latanbul ven, Mustafa Yorgaç, Ahmed Baş darvğh»; Turgut Yalkut Nafi TürkDevlet Sebtelere gelince: Oeçcn seneye dUine duyurulmamajını istemiıür. rafından bir yıl müd " ^ karşısmda ıstihsal mıntakala nazaran domates, sivri ve dolmalık Hilton otelinin aç.lış meras.jni do ta, ZAi İlter. Niyazi Polatsü, Faik k»y, Niaamettin Cankat, Nail Uçar, Atillâ, ıhtimamlara rağmen geç vadetle, tiyatro etüd rile doğrudan doğruya temasa ge biber ve bamya ueuzdur. Bezelya, layısile nıemleketimizde bulunan Yikıgün, Nüzhet Bulca, S Sabri Reşat Akün, Hayri Selçuk; Nuri kit hastanede ölmüstür. çılmiştır. leri yapmak ülere bakia. engınar, salatalık ise paha Birleşik Amerıkanın maruf sahne Polatkan. Cahit Yenicioğlu. Cemal Yıldmm. Infilâk sırasında iroalâthaı» sa Bursaya glden beledi;e heyeti, Londraya gonderllen lıdır. Geçen sene şehrımize 7 mil ve film yıldızlanndan Eiaine Shep Yıldmm, Bekir Silâhçılar, " â » m Alttaytı£a yükselen levazun hibi «Mehmedle Ertuğrulu kurtatemaslarmı tamamlıyarak şehrimiyon salatalık gelmişti. Bu «ene bu peard bugün saat 12,30 da uçakla Atek Fıdvar» Sümer Nüzhet Akına Nermin Akagündüz, tetkıklerini Tarbaylan: nn» diye feryad etmls, olduğun ze dönmüstür. Vanlan anlaşmaya Istanbuldau gelm ştır. lar, Hakkı Anl Nurhet Erdem dan, Mehmedin de yanarak öldü tamamlıyarak evvelki gün yurda |göre Bur^adan her gun şehrımıze miktar 3 milyona düşmüştür. GeOarr.an Yaratan, Burhanettin AvMiss Sheppeard. Selçuk Arkeolo Fahrettin Öngör, Nazun Aku» ihtiyac nsbetinde çeşidli me>va ve çen sene 142,000 kilo domates gelğü şayialan ortaya çıkmıa, fakat dönmüştur. tar, Abdülkadir Esb«, Sadııîlah TarNermir Akagündüz Londrada ' sebze getırilecek ve bunlar doğru i nvş ıken, bu sene bugüne kadar ji müzesmde, Efes harabelerinde Reşit Umay, Necati Artun, Refî* içcride yapılan aramada yalnız Erve Meryem Ananın ikametgâhında İlkin, Fwit Gökçek. Naci Aşkm, han, Hikmet Akıncîlar Asım Kop bilhassa, sahne çalışmaları gelen domates miktarı 671,000 kilotuğrulun cesedi bulunmustur. konuş I dan doğruya Belediye Tanzim satış yu bulmuştur. Keza geçen sene J« (Panajakapulu) NJ3.C. firması he Kemal Tuncayınan, Kenan Esen göl. Vefik PamuVçu, Tevfik Atasunu ve eserler n c yerîerinde ucuz olarak müstehlike Ölen Ertuğrul, imalâthane sahisabına bir televbyon fümi haur gin, Kâmil Ateşmwı, Kemal Ata seven; Tallt Ta k»ran; Fazıl Teztiyatro tekniğini tetkik etmiş len biber 2 bin kilo iken, bu sene arzedilecektir. akrabası olup mekteblerin taeanlı, Huhısi Sövletıezoğlu. H'isa lamıştır, tekniğindeki son tekâmulleri ıncelav, Faruk Ateş, Yahya Okçu. ŞeToplanüda, geçen sene ile bu se bu miktar 11 bin kiloyu geçmiştir. tilınden Utifade ederek bir hafta Miss Sheppeard, Istanbul Vitâ kip Gürkan; Mııhlis Nadas, Fuat mettin tlter, HÜ'evin Can Celâl nenin fiatları. statistik rakam'ara Muvaredat fazlallğı dolayısile bu evvel Atillânm yanında çalışmaya lemiştir. başladı» yetı dışjndakı Türkijeyı cjaha çok Okyay, Abdtırrahman Donık. Se!â Başol Ceva* Girainer. nFigaronun düğünti istinaden mukayese edilmi», geçtn sebze fiatlarında düsüklük vardır bas.lamıjtır. AlbayİMFa ynİM^Ien harita Istanbul Şehır Tiyatroeu Gülhane beğscdığini ve tesiri altında kaldı hattin Tanç, Zeki Vural. Adil 3aBu durum müvacehes'nde fiat ar seneye nazaran kiraz, çilek, kayısı, Bir dokuma atölyesinde yangın YarbayUn: Parkında Ba^ • BayramJ temsille erik, Malta eriği muvaredatmda a tışını önlemek ieln kabzımallar ve ğını sbylemiştir. vaşan, Naci Arkan, Refit Pasin, çıktı düğünü» adlı eMerkebden aonra deve tiıenne Alaettin Alpsü, Alaertitı Koral. N» rine «Figaro'lv Sabri Koman, Na»it Duysel. Hakistıhsal oölgelerile temasa geçı!zalma görülmüş. bu bak'mdan bir Eyübde, SUâhtarağa caddesinde, serle bafiamıştır. kısmmm ı'iatlannda ^6080 ara mıstir. Aynca bahçelerde zuhur e bmmiş oldağu halde resimler çek cat Yurdakul, Osroan Kösebay, Ka kı Yahn. C<?ma! 3üer, Resit Ökten, Süleyman Işıldara aid dokuma a den sebze hastalıklarile müeadele tirmek istiy«n Miss Sheppeard kü" n n Doğancı, Şevki Algaeınb, Fik S?bri Beşkök. Recap Tamkan. Saml b r artış kaydedilmiştir. tölye.inde evvelki gece yarıaı saat cük bir kaza atlatmıştır. Selçuk ri Önü?ören. İÜçkan, AH Cavvnt Hilmi Pektaş, 1954 senesinin haziran ayında 56 husujunda Vilâyetçe tefebbüse ge12.30 da yangın çıkmıştır. ttfaiye piyes, perşembe, cuma, cumaıtesi Ekrem Alpyıldn, Muhittin Üser, çilmiş. Sakaryadan temin ed len e Cumaovası yolu üzerinde bir şnıp bin kilo kayısı, 145,000 kilo çılek, nin yardınnı ile ateş, genişlemeden geceleri oynanacaktir. Sım Ülkü, Neemi Tatlısert, Ha İhsan Kocatiryaki, Reşat Güktu deve gören Miss Sheppeard otomo570,000 küo kiraz, 211,000 kilo mal kipler yola çıkmıştır. söndürülmüştür. Zararın 15 b n üPazartes:, salı, çarşamba geceleıi Diğer vilâyetlerle yapılan rouka bılini durdurtmuş ve yerde çökmüs lil Güngüzkin, İrfan Baştuğ, Bn. na, Kadri T»n, Cevat Göktuna, Ce ra civarında olduğu anlas'.lmakta ise «Geveze Berber» ve «Ijkilll ta eriği, 457,000 kilo armud gelm.şçok büyük bir deveye bin ver Polatsü, Cahit Çaka, Emrul>ah vat Türten, Hu'Jıi Büyükhüner. Se yesede istihsal mıntakalannda da tir. dır, tahkikata devam edilmektedir. Memo» temsil edılecektir. m"=tjr. Deve ayağa kalkarken, pek Süjner, Fikret Esen. Bahattin Er» lahattm Esen. Hüsnü Erentok. 1955 senesinin haziranmda bu fiatlarm yüksek olduğu gSrülmüş gikı tenbihlere rağmen hamudu yi türk, Mehmed Öcal, Cevdet Timur İşinden atılan adam yanpn tstanbul operası AIİMylrça ytik«*len yüksek bina'sının ikmali J «kamlar şöyle bir alçalma gö.ter tür. Çikardı bır sekılde kavrayamıyan Miss Muammer tjrgen, R«a Subaşı, Meh Istanbul opera mühendtn yarbaylar Sheppeard muvazenesini kaybede med Mete. Riza Akm, Kemal SeySanyere bağlı Bilazikçl Çiftliğin içln Ertuğrul Muhsinin başkanU Halit Sunalp, Selahattin Sevgör, rek vere düsmüstür. man, Necmettin Koral. Sabri Al. Mustafa Göne'nçean. Enver Ba«aran de bir odun istifinin yandığl haber ' ğînda bır heyetin Avrupa ve Ame~ alınmış, itfalys tarafmdan derhal rikadaki opera binalarında tetkikYıldız. 5 dakika kadar nefes al km, Kenan Kocatürk, Ethem Ta Müeyvin Erdine, Reşat Aykut, En«öndürülmüştür. j ler yaptıktan sonra bir rapor hazırmakta zorluk çekmış, ancak kea lay, Resat Anadol, Kamil Onalp ver Kutaydın Yapılan tahkikatU, yangmm bun lanması ve ılgili firmalara yeniden disine tatbik edılen run'î teneffüs Vahit Şeliman Kemal Dieer, Ni Albaylığa yttkselen ordu donatım tzmlr 1? (Telefonla) Villvett ten sorra ferahlamıştır. dai Tetik, Riza Bozkurt, dan 5 gün evvel isten çıkarılan teklifte bvlunulması kararlaşmıştır. •Baş tarafi 1 Tarbaylan: Heyet bir kaç güne kadar Lon med ğimiz bir mevzu değildir, Bu mize btilı Cumaova«ı nahiyesinin eğildi. Miss Sheppeard'ın belı v» boynu çftlik kâtibi Hamld Kaplan taraAlbavlığa yiıkseleB piya.4* Faik Üstüner, Esat Sümer Ömer draya hareket edecektir. devam et I Küner köyönde 45 kifinin istiraMe incinmıstir fmdan kaaden çıkanldığı anlasıl husustaki hazırlıklara yarbaylan Teıcaı, A. Refik Savaşçı, M. RiIstanbul operasinın dünyada mev Miss Sheppeard'ın, tekrar deveye miştir. Suçlu, adliyeye verümis. raekteyiz. Çalışmalar musbet şe , ktnlı bir kavga çıkmış, ağır ve haNazrnı Güneralp, Cella Tezel, fat Eter, Abdülkerinı Akalmlı A. cud üç büyük opera b'nası ayannflf olmak üıer« 20 kişi yaralanmıs blnmek üzere teşebbüse geçerek gös tir. kilde nıhayete erince, işçıye da olacağı bildirilmektedir. Ali terdiği ce^aret ve azim hazır bulu Selahattk Tulgar, Refik Uguı, C»v Hamdi Tan; Ahmed Atala; hakkmın verüeceği tabüdir. Ancak, tv. det Atükeren, Riza Ayber, Nafiz Harmankava, Cevdet Gürsen, H. Genc orkestra »eflerl mü*abakası Hâdise, köyün hemen kenannda nanlarca takdir edümişt r. memleketın bunyesme uygun bır Milletlerarası genc or Mlsı Sbpppeard, dpvelerle insan Orhun. Salih Üstün. Cevdet Tunç Suat Tanju, İrfan Yıldızgöz, Abkanü'nu^hazırlanması kolay değıl , bulunan ve köylüler tarafın^an kestra şefleri müsakanunu uç dır. Meselâ; Denıziş kanunu uç ' simdiye kadar müftereken kullanı1 n?kliyat!ndaki mııhtem»! kazalara bilek, Cemil Oktav, Ahmed Boz. dülkadir Öcal. Cevst Gürkan. İs . bakatl 1 eylul Ue 11 hazırlanıp çıktıktan sonra da lan harman yerine aynı koy sakm ; nıâni olmak için uoak koltuklarında Selahattin Öngen, Rafet Kayhan, met Kale, Zeki AİDonat, Mazhar U1 Dl eylul arasmda Franrevizyona ihtiyac göstermistir. Jermden Ahmed •"••"• ' = J A t J Künenn olduğu gıbi hatnutlara da birer em Hasan Yalın, Rahmi Ataraan, İr Berk=PTi. Salih Akkan. sanın Besançon jehAlbaylığa yükselen personel Grev mevzuunun çok esash bir :k 8 rar.le sahlb çıkmasmdan 1leri tvyet kemeri takılmasını tavsiye et fsn Şar, Hamdi Çaydan, Sait ÖV rinde yapılacaktır. budak, Hakkı Basatemiz, İhsan gelmiştir. yarbaylan: miştir. tetkike iht.yacı vardır.t },') (Ba$ tarajı 1 •ıcı .t'v'r ızrrır, 13 (Telefonla) Karşı Çakınalın Nami Bu müaabakaya otuz yaşını dolAhmed , . Küner bu ararjye• reşCemalettin Soley. Şeref Ünsal, Miss Sheppeard'ı burada kaldlğı Acarer, Zeki Hayıeddin Erkmen, bu mevzuda . , . . . • B rinci ölçüye, yaka kazasma bağlı Ornek köyün hadleri aşmaması. gayrisafi iradı durmamış genc orkestra fefleri ka ki hazırlıklar üzerinde teferrüata |men sahib olduktan sonra koy sa 5 saatlik zaman zarfında üzen ye Yayak, Ra?it Öıpamir, Rayrettin Ferit Erkan, Maıhar Ergüder, Ride bır aile faciası olmuş ve bir ka . >'ani tiearetgâhm tılacaktır. girismemls, yapUacak açiklamaların kinlerinden bir ervrn arabalann. gâne husus. kendi=ine refakat eden Ditvran, Me'hmed Kataloglu. Cev za Bertan, Kâzım Erhuner, Necadın, kıskanclık yüzünden kocajı miktarma göre muaflıktan faydaBizlm müsabakaya katıhp katıl vanlış anlasUıp polemiklere sebeb ekm sapj yükliyerek harman yerine iki fotografçının, deveden düştüftü det Baykal, Selahattin Tosun, Ba*. ti Ofcuz. lanacakların Istanbuldaki miktarı nı bıçakla yaraladıktan sonra ıntimiyacajr'mız henüz belli değ ldir. olduğunu söylemiîtir. ! 8 el «" ! 5 v e »rabalarına buraya boşalt sırsda resimlerini alamamalan ol rt Tuncer, Nazım Alpan. Mesut 1 inci sınıfa vttk«eten 2 nci sınıf tesbit edilmistir. Yalova, Ş:le, 51hara teşebbüs etmişt r. Çan stnemasmda dün akşamkl Türkkan. Necati Cantürk Atıf SaVekâletjn grev mevzuundaki ça ı mıstır. rauftur ssk^ri adlî hâkim: livri ve Çatalca haric olmak üzere Küner tarafYeniyol üzerindeki Yeşil Bahçe konser h}malanna, Ing.lteredeki »on bidi . Bu «uretle Ahmed Miss Sheppeard, akşam saat 17,30 vaskurt: Hakkı Çanka, Rrsim Gökve kazalannda Riıa Tuno. yazhk sinemasının sahibi bulunan tstanbul Erkek Lteeei mezun ve selerin tesir etmemiş olduğunu söy , tarlan ile tecavüzde bulunanlar da gene uçagla îzm rden Istanb'i bel. Kafur Önem, Kemal KızılUn, 1 taci sınıfa vükselen 2nri smtf ve esnai vergiei Mustafa Özdemır, bir müddetten | mensubları Cemıyetinin tertiblediği Vekil, hakkın Türk işçisijıe arîsmda tabanca, taş ve »opalarla dönmüştür. HiVmet Özbora, Tevfik Akkor, Ni Bskori üjretmenler beri karısı Hikmet ile geçineme j °lan esnaftan (14,000) kifi, esnaf tatbikmda ne gibi mthzurlar düşu ' kanlı bir kavga baçli'mıs ve ianyazi Ersoy, İhsan Ağrı, Cevdet Er Bah>ttrn Ör.ten, Zeki Göktşık, mektedır Dün tekrar münakasaya vergis ııden muaf kalacaktır. 17 sında verilmiştir. nüldüğüni ve bunlann önlenmesi darmalar sükuneti iadeye muvafsüden, Cevdet Çaerı. Kânm A^an, R'sa össoy, Zeki Saraçoğlu. Hilmi başhyan karı koca, kısa bir müd j bin esnaf da, gelir vergislne tâbi Önce «Haydn» m «Macar triyo yolunda ne gıbı tedb rler ahnacağı fsk oluncay kadar 20 kiji ağır v« Fahri İpekkava Mazhar İrez. B'.if Ts'k. det sonra birbirlerine gırmışler ve j tutulacakt'r. Fakat gayrisafi irad su» Orhan Borar, Edib Sözen, Fer nı şu şekilde anlatmJfftur; hfif yaralanmıstır. hanettin Atamer, Hılmi EİÇİ, Sa* linci sınıfa vükselen 2 nri sınıf b r ara elıne ekmek bıçağını geçl . esasına göre muaf kahcak 14.000 di Ştatzer ve «Pagar'ini» nin «So« Bazı mahzurlar mevcuddur Hâdise Savcıhğa intlkal etmlş, dettin Öcal, Havrettin Demiralo ren Hikmet, Mustafayı vücudünün I esnaf arasında iş hacmi, kanunda natina» sı ve •»Sarasate» ın İntro ve bunlann üzerinde dunılmaktamuamelc memurlan: kavgacılardan 12 kişinin tevkifine Recai Dokumacı. Saim Biro, M. Ali muhtelif yeılerınden ağır şekilde | çösterilen hadleri aşanlar da mü ' duction ve Tarantelle'i de Pıtırcık Halil Özen. O»man Nuri Ü'Ver dır. Evvelâ, grevin tamamen mes karar verilmiştir. kellef yete dehil olaeağı içm veryaralamıştır. (Baş tarafı 1 inci «ahifede) Yurdakul. Aaaf Aytuğ, Kemala Go f'habettin Aîka«. Nuri Oünpv Acar ile Ferdi Ştatzer tarafmdan lekl olması lâzımdır. Politik bir ma 1 Kanlar içerislnde yere yıkılan jtiden muaf kalacak esnaf sayuinın memnunluk duymaktayım. Vatan nenç, Kadri Kalevez, Namık Peke), ı Ö'cetin, th. san Batur. İsms' Nuri hiyet tajunamalldır. Blzde, grev Amerika radyosunun yeni Musta'anın olduğunu zanneden Hik deha da nmesi muhtemeldır. daşlanm banjı korumanın en iyı HUIÛM Yıld'nm, Zeki Bozkurt Rah ""î1 Yavuı. *'»n"1 İIk kliW! hakkı muhtelif if koUanna inh sar nesriyatı Bu rakamlar, Uearetgfthı bulunan met. aynı bıça'ıîa bilek daraar'.a Fıhreltin KJner. «Schuman» dan «Reverie», | edecektir. Amme' işlerinden mesel» | Washington 18 (a a.) D.s tsleri yolunun hür dünya milletlerile sıkl m) BüviiVberker. sabit esnafa taalluk ediyor. Gez'ci lr rını kesmek suretıle intihara teşe'oAlbaylığa vükselen savari "briel Marie'den «Serena3e» î'!trn Hi'"""npj, işçilere Vekili yardımcısı George Allen, işbirliği yapmak ve bu işbirliğini esnaf ficln bir rakam tesbit ed'leb"ıs etrrıştir. B.raz sonra eve geyarbaylan «Bodineı> ve Cho' Mevlut Di6<»n radyosunun Ortaşark yürürlüâe gırmş olan andlajmaolacaktır. Grev Amerika len kom^uiö^vfcanlar içlnde bulu \ nymai§Hr^ÇjDffci esnatH^nnıhı^ bir Hikmat Sürıcl AhHullah Önh»n, Viırıtaf ' T»Vkı Olgunsov. memleketlerbıe tnüteveeeih neçri larİa sağlamlaştırmak olduğun» ka kıemı, yeni kanun hükmüne göre nan karıkocayı haıtaneye kaldır Hamdi Noyan, Nivazi Atoiiren. Ve| felee üğratmıyacak şekilde yat yapacak olan yeni bir istasyo ni bulunuyorlar. ecrîâf vergisi dışında kalacaksa da ermiştir. urtannışlardır. İkinci kısmmda «oprano Selma ' Batı dünyasmın durumunu kuv fik Korçıırtay, Kemal B<"«en, K f nunu pazar günü merasimle açatir » Jand'ârma, "nldiseye el koyarak buniftrdan gitfir vcrgiiine t â b * t u Fmiroğlu. tenor Süleyman Güîâr,*t hakkına mu rak, bu memleketler arasmda kar Vetlendîrmek için başkanlannın ıda mal Alva<n, Sami ^"»önpnc "îplahat tulacaklar da bulunabilecektir. tahkikata batlamıjtır. bariton Orhan Günek aPuccini», v< » :e lokavt hakkının »ılıklı anlayış havannın en mü resi altında büyük gayretler sarfet Un Türkkan, Hıltt K?rh«n, Mu«t»«V'erdi», «Meyerbeer»ve «Bizet» bıldiren Çalışm» Ve kemmel şekilde gelişmesi husuaun raiş olan Birleşik Amerika hüku fa O«an, Memiuh Dineer, operalarmdajı seçümiı aryalar metine ve halkına şükranlarımı Yurtsevşr, Abdülvahap Tarıl, Sa mesken sahibi yapmak daki arzusunu belirtmiştir. söylem slerdir. Italio Brancucci de hususunda girişilen faaliyete devam İfade etmek Isterim. Aynca, Har ipttm nrlan, Vypttii ^Tvtekkı Akhisar İS (T.H A ) McGhee pıyanoda sanatkârlara refakat et eiildiğini ve hâlen beş bin işçi evard üniversitesinin bana verdıği Albaylığa viiksflen Topçn gündenberi devam eden şijdetli Ankara 13 (Telefonla) Ame şerefi şahsıma karşı değil, bilhassa raiftir. vinln inşa halinde bulunduğunu, yarbaylan sıcaklar vüıünden halk çay k«nar(iiaş taraii 1 ineı sahıjede) Necati Cumalının son eseri önumüzdeki sene içinue de daha rikanin eski Ankara Büyük Elçisi memleketima karşı göiterilmiş bir Saüm Alpay Burhp^ettin Daran larına ve mesire yerlsrln* nkıp etrüklerde on bin çuval kadar kahNecati Cumalının beş bin i«çi evlnln temell atılacağı McGhee Hilton otelinin açılışında ıttbar nisanesi telâkki etmekteyım I ntn <.n>"tetfe> ve bulunduğu bildlrilmektedir. İlhami Oral, AhV>aS Önal, B^h*»» mi», fakst Ken* ııraklarm tefirile ı bulunduktan sonra lehrimize gel(Yalnız Kadın) isim nı söylem ştir. Başkan Eisenhower ve Dış Işleri Ba'kış MuV.tar Ya^e" M^,if t^ Hearst Jr. ın, Fatin Rüştü Zorluya terin verlere hücum eden vılan süŞehirde çay sıkmtııı da rrevcudmisafiri VekiJi Dulles ile görüşme fırsatınj U hikâye kitabı latıÇalıçma Vekili bugün Bursaya miştir. Awra Warren'in atien verdiği itahaı dur. İnhisarlar, ihtlyaca cevab vebulunan McGhee Antalya Valisinin bulmaktan da son derece memnun tsşlı Raif Öna' Snmi Bpken 'Ç* nilfn halkın huıurunu k»e'rmıştır sa arzedilmiştir. giderek tetkiklerde bulunacaktjr. mal Yalın, Lütfi Vs9İan HavrotBilhassu Asar boğaıına dosrv SİdâVetllsi olarak Antalyayı da ziya luk duyuyonım.» Bafvekil ve Haric ye Vekil veki recek miktarda tevziatta bulunduk Cumalının bu eseri, tln Tunceli Yekto Tekur. H<ımdı ^er Akhi«nrlılar, voHa vüıletef zelan halde Anadoluda çay sıkıntısı sanat çevrclerinde ilgi Ue kar|iret edeeektir. li Adnan Mendere», dün Yeşllköy Amerika sefirinin sözleri Aktan. Abdnllab ToD^a! Rüstü O hiri vıana tesadüf etml=Wdir C>vaÇmar otelmde «ehrimizde bulunan olduğundan buradan dahile çay lanmıştır. Washington 13 (a.a.) AmeriAmerıkan Gazetecler Kralı He sevkedtldiğ) söylenmekted r. Amerikan Erkek Kolejinin kanın Bonn büyük elçisı Jamea şan. Selphattip Demiralp, Y«s»r Po tie dolaıar bu vtlanlar etrafa ^ehŞeker» gehnce, bu madde hiçbir arst'm oğlu Randolhp Hearst Jr.'a yayınladıfı edebt yıllık Conant, dün akşam bir televizyon lat Havrettin MP+O O U I Tn.o«y şe» »açmsktadır. Pethi Oralkan Burh^n«>ttin Ak3. Kcivlüler. kazma Wür»k ve sopatarafta bulunamamaktadır. Reçel bır yemek vermıştir. Yemekte BajAmerikan Erkek Kolejl Talebe konuşmasında demiştir kı: Nedim Eraün, Siim Salman Raei larla pck çok yılanı ödürmeg? muvekil yaıd'mcısı, Devlet Vekili Fa yapma mevsimine isabet eden bu Derneğinin her yıl çıkarttığı «İz(Baş tarajı l Inci tahijede) « Doğu Almanyada seçim yaf A!psan Fercani Şener, vp fak olmuşlsrdır. tin Rüştü Zorlu, Maliye Vekili Ha darlık, meyvacıları çok müteessir lerim'z» İle «The Spectrun» un 1955 ilerleme olarak kabul edildiğini ) pılacak olsa, bu bölge halkının etmektedir. Sühnnet güneşte 66 dereceye san Polatkan, Hariciye Vekâlet; sayılan yaymlanmıştır. Albaylığa yükselen istihkâm ancak yüzde 10 u bugünkü dogu söylemistir. (Baffarafi 7 'nci ah'fed' Şeker darlığınm az jüreceği »3y kadar çıkmıştır. Umumî Kâtibi Muharrern Nuri Bir«The Spectum» da Orhan Veli yarbaylan tstanbul hemserisi Conrad Hilton Almanya hükumeti lehinde oy veSovyet İ»veç mttnasebetleri gi, Intematlonal News Service Av lenmektedlr. Bu ayın on sekizjn ile Said Faiğin yazılan ve şiirleri Hakkı Oray, Kîmi! Onar Ş»radün saat 11 de Hilton müessesesin rir. Zaten ne böyle bir seçlm, ne Moskova, 13 (A.P.) Sovyet rupa Mudürü Kingsbury Smıth de ilk parti mal geldiği takdirde yer almıştır. Bu mecmuada Said Parlâmentosunu teşkil eden iki mec den Mr. Crown ile birlikte Vilâvete de Almanyanın birlest rılmesi, ka fettin Özdilek. Feridım Çınar, ..eh darhğın zail olacağı üm d edilmek Faiğin «Bir Sarhoş», «Bir Bahar hazır bulurmuşlardır. lisin resleri bugün Ruıyayı zlya gelerek Vali Prof Gökavı ziyaret et naatimce, yakın bir zaman ışi de med ÇiMmnoSlu NeHin Çaoa. T.« f Fkâyesi», «Bir takım insanlar», ret etmekte olan bir isveç parlâ | miştir. Gösterilen büvük alâkadan gildir. Yemek, 2 saat devam etmiş ve tedir. vat Birik, Yu"' K»yıtmaı. S»bri «Havuzbaşı», «Bir Kıyının Dört mento heyetinin şerefin» bir rlya j dolayı Valiye tesekkür eden otel Alman Savunma Bakanı Pariste Özer Kenart Kutay semımi hasb'.hal'er yapılmııUr. YeHikâyes », «Plâjdaki Ayna> hikâ fet vermislerdir. İsveçliler bu g« j ciler krah, hayır cemiyetlerine vemekten sonra Heerst Jr. intıbala Paris 13 (R) Batı Almanya Aibaylıg? vükse'en muhab'are yelerı bulunmaktadır. rını bır arkadafimıza föyle anlatce Leningrada hareket edeeek ve rilmek üzere Gökava 3000 dolarlık Savunma Bakanı bugün buraya gel yarbaylan Orhan Veliden de; «İntihar», «Blr perşembeye kadar orad» kalacak • bir eek tevdi etmiştir. (rniştir. Franaıı Savunma Bakanlığı Kadri Öktrn, Celadet Ögen Hak vuz (2), Okaya (41, Sâdi (51 Caiş var», «Sabahn, uVatan İçin», lardır. « Menderes, insanın çok ça Misafirler öğleden sonra Aya* ve askeri şeflen Ue temaslar yapa kı Uckun. Memduh Sayan, Mun hid (31. Tunç (7). V Böke (1). (Ba? tarajı 1 inel sa «Rahat», .'Dedikodu», «İstanbulu buk dost o'abileeeği kadar samim! ağadaki gösterileri takib etmlşler cak olan Batı Almanya Savunma tar Ayra. İrfan Anger, Samt TUT Bugün oynanan diğer maçlarda Tecavüze kar^ı garanti Dinliyorum», «Yalnızlık Şiiri», ve a<nk bir devlet adamı . Görüş Londra 13 (A P.) Komünist ve tarihî kıyafetlerile çalan mehter Bakanının, Alman ordusunun ku han. Hulusi Sarpkaya. Nuri Ak' ju netieeler al'ndı: Bu tonlantida, Amerikan hüku <'Deâi'" gıbi şiirler yer almıştır. nelerİT'zde bir ajansın yardlm mev MacarUt>T 98 Polaıya: 66 memleketlar dahil bütün Avrupa takımını uzun uzun alknlamışlar rulması arıfesinde yaptığı bu seya man. (Birle^ik resim sergisi) açıldı zuunda verdıği haberin ifadeainin me*)nin kredi taleblmizi reddetmesi devîetîerini tecavüze karjı gararu dır. Süvarilerin yaptığı manialı hat siyaal çevrelerde yakından ta Mhgy!ı$a yükselen tank yarbaylan Rutya: 82 . BuHaristan: 62 : Çamlıca Kız Lisesi hakikate tamamile intibak etme rı>t "e5İ h^sil ol»n durum karşısrotilivecek veni bir MÜttefik plânınm güsteriler de minaflrlerin alâkasını kib edürnektedir. Franıe: 86 İsvec: "Î8 Zeki Ysleınaln, M»hsin özler. diğin Arrerikadan henüz dönen da C H P t»3rn=ftnün açıklanacağı kültür kolu tarafm Washington 13 (a.a.^ tyi hiber nihaf ?eklini almak üzere buhm cekmiçtir. Finlandiva 65 A'm ı a S 2 Albavlıga vv'r^e'on qlaştırma Fatin Rui|tü Zorlunun ağzın 'an 8ğ tahmin e'iilmektedir. dan Amerikan haberAmerikah mi«aflr!er dün ceee alan bir kaynaktan oğrenildigine duŞu bugün diplomatik mahfillerIsviere: 65 . Avsturya: 41 yarbaylan rendık. B;y Zorlu, bilâkis Ameriler «ervisi resim gaO n e l Sekreter, toplantıyı müteBaain ve Yaym Müdürünün Sale göre Başvekü Adenauer bugün saden Sğrenilmiştir. Yugnsîava • 49 Çekos'.ovıkva. J 6 Mufmmer Tsn. kadan çok hüsnü kabul görerek akıb, Afyoıj C. H. P. kongrestade lerisinde tertiblenen Bıldirüdığme göre bu plânda, köşkünde şereflerine tertib ettiji at 20.30 da Dış tsleri Vekâletinde İtalya: 73 . Romanya: 70 (temdıt aynlmıştır. Albayiı&a yfikwlen tnbib buîunmak üzere şehrimizden ay (Bırle^ik Re»im Sergisi) dün saat tedricî ve kontrola tâbi bir silâh baloda hazır bulunmuçltrdır. Amerikan Dış İşleri Vekilı Dulles ten scnra) yarbnylan 17 de açılmıstır. nlaeaktır. 115 kişiljk Hilton kafilesinin ilk İle trörüşmüştüv, Dulles'in Maamafih, Türkiyenin Uteklerin sızlanma programı çerçevesi dahiTak'mınvz yann saat 22 de Fan Kasım Gülek dün iki şayanı dikkat Taeettin İr Osman Omaçer. Es«t Sergide Çamlıca Ku LUe«i, Dade hakh olduğu muhakkaktır. Rusya ile bir andlaşma ya kumı bugün saat 16 da, ikinci kıs üzerine yapılan bu göruşmede, Sov gÖTÜane yaptı Güve" O<»mBn ^*ur, s» ile kar«ı]asafaVtır Pu m?c iddimı ise saat 18 de Panamerikamn yetlerin Adenauer'e yaptıkları darÜMifak. LtoBİ GaUU«r,y Lto, p ı l m M , i m k â n v e i h t i m a U e r i g ö z . Menderesin gahgında her sahada C. H. P. Gene! Sskreteri Katım sı, I^k Lıse^, Utanbul Kl* Lue»i, ^^^ tutulmaktadır. Diplomatik iki katlı Stratoruiser uçaklan ile vetin tetk k oluir"Hıthı zannedılİ"ıani Ukan Zeki al: bir mâhivet tsım>ktadır gayet geniş bilgisi olan dinamik M i l l t ^rer, I ba»k"*bo1 kafiteniz 20 ha Gülek dün Hilton otelinde tanmmjş İstanbul Erkek Lisesi, Kdbataş Ll | memleketimizden ayrı'acak ve Av m e ktedir. Bilindiği gibi iki devlet Tansel: Nazım Onat bir devlet adanını bulduğumu ifamahfiller, bu plânın, mutasavver iktisadcı Max Thornbourg ile bir sesi, Ülküdar Amerikan K'z LiseMır. I 1 ' 1 1 " 1 9ec<"«l PPC'"^»!! trenip ha •<agun, de edebllrim.» 4 lıi konferansta ortaya atılacağım rupada bir kaç memlekete uğradık adamınm ilk förüşmesi yann ya Şahpbsttin At»»agun Vev») görü?me vapmiftır Kanm Güleğin j s i öğrencilerinin eserleri te«htf etan sonra kuzey kutbu yolu ile A pılacako. zataş Cevdet Ötmez, Hikmrt \v | ket edeeek ve ^2 haTiran aere.i söylemi|lerdir. bu konusmBSjna çok ehemmiyet cilmektedirmerik«ya dönecekör. " • • • • dm, Emin İnal Hikmet Ş?hin Zi trçnle şehrimize vâ'il ola^alrbr. etfedenler oUnustur. Sergı bir hafta devam edecekver Berkman, Fahrettin Un»ere*ı. Kasım Gülek mülâkattan sonra tir. \bdurrahman Güven Ziyaettin Ş ^ Boş Teslim • kendmnden Thornbourg ile ne g3(Karaca) (alerlıinde Karakafin tc.1. rüstüğünü »oran gazetecilere: SATILIK DÜKKÂN resim «er(İM Albaylıia yükselep ecıaa «Benim şahsî dostumdur tnMuammer Karaca tiyatrosunur Galata Kalafatyeri Tel 40<H91 Yarbaylan: İTmîr 13 (Telefonla) Bu »abah «an dostu ile herşey görü»*iUr.» salonlenndan birinin bır ••i'Âm goMazlum Can, Ahd"'h»kiTp B ^ a r saa« 2 ?:ralarında 6erk S»nayi kum leriîi hallne getirıle^ejı memnur. fsmail Karaduman, Msmduh ft%n, panvfsınm kar?ısında bulunsn ve Ka*'.m Gülek müteskıben Ameri yetle haber alınmışt'r Bu gaieria Pesat Tüzün. Cemil Olcan. Sıtkı E"e M»k;ne Sirketine aid ardiyede kan gazeteciler kr»lı Heanfm oğlu onümüzdekı mevsimden itibar^ D O K T U R Çersü Sfit EH°m. AV" Kîirkeü. ckan âri bir yangın ile 120 bin ki ile de görüşmüs, bu bu«u«ta da: halka devamlı olarak «anat tfçıU A!baylığa yiikselen dijei lo D?muk üç trsktör yanmış ve bu «O da doetumdur.» sözlerini ri teshir edilecektir. İlk olarak pe' suretle vanm mi'von ürabk zir za söylemistir. Yarbaylan: kısa bir zaman önce î'aihi Karake Dahilijc Mütehassısı rar htı>:ule eelmiştir. Nurettin Tekin, Sadettin Berkşm resim »ergUi bu Mİoncta «ant Şişji Hasad So. No. 262 man Cevad Altun İbrahim Tinay, severlere açıbnışür. Yetî'en itfaiye, ilk hamlede ateşi ••• Telefon: 80480 Hikmet Koraltan. p, . , Î ^,,.^v (•=•' "isfr, Bu suHelsinklde yapılan Avrupa retle etrafa sirsyeti önlenen yangm artJlve lcerisinde kalm.B ve binamn | * mıutbakuındı Avrupa ikinci'Rtr çok yeniliklerle dört taraf »anlarak ates kısa bir lıguıı kazanan Suna Soley, oun 5Ör,dür«lmüstür gece uçakla yurda avdet etmiştir. Ancak tanv.men pamuk balyataSuna Soley, kendi^ile konujan tarafi l inci tahlfe" rile dolu bulunan denoda yangın gazetecilere, hasta olduğunu ^ 8 y suçundan dolayı takibat açtlmı; •T r sinsi Jevam etmi* ve böylece lemlş ve çunları ilave etmi§tır: İ Kf 120 ton pamuk yanmıştir. Bu a » ! « Vatanmu d&nmaıin verdlğı Hâdise, dünya b*»ın tarihind» b y a^ı'i dwoda buİ'un'an* ve değerij «Jyük sevinç lçindeylm. Bundan ki da bir rekor teskil ttmektedır Bu aitı «uç, yeni buın kanun' 30 ,r Wn Hra kıvmetinde üe rrak j s«wa böyle hiç bir müsabakaye d ü k I sonra b8yle hlç bir müsabak.ye Bu aib *UÇ ygni buin ktn Yarırıkl 18 Hazîran Çarşamba günü açılıyor tör de tPmamiİP kullan:lmaz bir kablmıyaeağım. Avrupada manken nun muhtelif madde'ıerini alâka' Hergün memleketlmlıin birieik «ORG» çalan Virtuoz pı etmektedir. hale eelmMir Ötsyandan G8] Gıİ "*• modelük tçin ve bir de fllm yanist V7AGNER idaresirde ve Şantör ve îüarıst ANJONIO İlhan Esene, birbirine iğne ile t ^ylh, ft^ m z j Yağnura aid şirketinden tpklifler aldım. Fakat 7 İ T 1 O S ,, ve arkadaşları t|tir»klle S A U W ve DANS MÜZİĞİ. Cutuşturulmuş vaziyette S etlbnar bir kamvond» d* 800 liral* Wr bunlan kabul etmedim.» martesi ve Pazar saat 16 da MATÎNE, Nafis Türk ve Alafhas 9 r huBule gelmi»tir. Suna Solay, hava meydanmdan bir arada gelmiştir. Bunlarda, deı r t n g * y*m*W*r. 18 klfidtn fesU grupUr» huaufi tenzilât İzmir savcıhğı hâdiseye el koya otomobile biaerek doğruca »vtot hal Izmir Savcılığına müracaat e j r t p ı l » T*I: 89001 • 18f Yeniseriler, Amertkal) mİMfir l«r önünde föstert dip ifade vermed utenmckUdir. I rak tahkikata başlamıştır. gitmistir. Bursadan meyva ve sebze getirtilecek Elaine Sheppeard dün İzmirde deveden diiştü! Albaylığa terfi eden Yarbaylar ışçiye grev hakkı için Bir köv kaYpsında 20 kisî son çahsmalar Bir h ın, koeasını btnbulda kaç esnaf vergidtn muaf b^Madıktan sonra tutulacak? tesobbiis etti Almanya Basbakanı Amerikaya vardı Vekiller heyeti bugün İslanbulda toplanıyor Dün tacîrlere 1039 çuval kahve tfağıtıldı Akkis^r'ı Yıhnlar İSİSİ9 «Hi I Dörtler 18 Temmuzda Cenevrefo toplanıyor Amerikalı misafirler bueün eidivorlar Muhafef'f hu mevzuda ne düşynüyor? kavı 82 33 yendik İzmirt'e bir ardiyede «ıklı HAMZA Z, AYSERK Suna Soley döndü Basın tarihinde rekor PfAJ OTEL BÜYÜK ADA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle