12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Eylul 1951 TURKIYE 1 Kasımda 28 Arahkta ve IŞ BANKASî 2 Bahçeli EV 3 Bahçeli EV 1951 de Tasarruf Hesablan araıında 4 iincü ve 5 inci : ikramiye Çekilişleri çeşidli Para lkramiyeleri EV'lerin Veraset ve İntikal Vergisini Bankamız öder. HACİZ KARARI Askert eşyayı satmak suçundan sanık ıslen İstanbulun Besiktaş Abbasağa mahallesi Yıldız sokik 18 de mukira Ali oglu 335 dogumlu Halıd Tuncun mallan hskkında As Y.U K. nun 216/2 fıkrasıa» göre verilen haciz kararı aynı maddenin 4 iincü fıkrasına göre ilân olunur. (14170278) Adll arair K İ R A L I K « Maçka, Taşhkta, 8 odalık daire, kalorıfer. mobilyalı veya mobılyasız dokuzdan bire kadar Acısu sokak No. 21 Valdeçeşme üst kata muracaat PARO ÇOCUK MAMASI ÇOCUĞUNUZUN SDT ANNESiDiR. Tu'kiyeye Munhasır İthalâtçısı T B İ Ç K İ D İ K İ Ş Y U R D U TALEBE KAYDINA BAŞLADI Yıllarca yurd idare etmiş olan NİMET ERİM, tecnibesi ve en ileri metodile biçki, dikişi talebesine kolaylıkla öğretir. Millî Eğitimden tasdikli diploma verilir. Adre»: Beşiktaş, Şaimedım Caddesi Basaran Apt 63. AİLE > SÜMERBANK Daktilo Ahnacak Seri daktilo yazabılen bir bayan alınacak. Muracaat: Yenıpostane karjisı Erzurvutı han No. 13. |Bursa Merinos Müeısesesi tşçileri Yapı Kooperatifi Başkanlığmdan: Merinos Mıiessesesi hududlan dahilinde Merinos İjçileri Yapı Kooperatifi tarafından yapılacak (60) işçı evınln inşaaü bınm fıatı esası üzerinden kspalı xarf usulü ile eksiltmeye konulmustur. 1 60 işçı evinin kesif bedeli bir kifirn yollar da dabil olmak üzere (300.000)) bin liradır. 2 Eksiltme 17/9/951 Pazartesı günü saat 10 da Müessesemiz Müdürlüğünde yapılıcaktır. 3 Eksiltme evrakı İstanbulda Alıra Saüm Müessesesinde ve Ankarada Sümerbank Genel Müdürlüğünde ve Bursada Merinos Fabrıkas İnsaat Bakım Şefliğinde görülecektir. 4 Geçici temınat nıiktan (22500) liradır. 5 Eksiltmeye gireceklerin bir defada «n az (100.000).bin liralık bina inşaatının geçici ve keıim kabullerınin yaptırmış olduklannı gösterır resml belge ibraz etme'eri ve diğer kanun! evsafı aız olmalan lânmdır. 6 Eksiltmeye gireceklerin usulü veçhile haurlıyacaklan kapalı zarflan en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Müessese Müdürlujüne teslim etmeleri sarttır. 7 Koeperaüf ihaleyi ierada lerbmttir. ERİM IAL HAFIZ CEMAL İ LOKMAN HEKTM Dahiliye Miitehassısı OıvanyoJu 104. r . 24/1 J lzmir Fuan Paviyonumuzdaki zengin Traktör ve Ekipmanlann çeşidlerini muhahakkak görmenizi tavsiye ederiz. BEYOĞLU İLCE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN: TAKSİTLE SATILIK; VİLLÂLAR Resmini görduğünüz Vülâ 450 M2 arsalarıle satılaktır. Ayrıca ısmarlama 9000 liradan başla mak üzere gene taksıüe Villâ siparı»leri kabul •dilir. Adre». S«nyer borekçisi karşısından 5 dakika mesafede Hıdayetın bağı. ZÜMRÜT EVLER İNŞAAT ŞİRKETİ BÜYÜK FIRSAT Cevizlide asfalt üzerinae % 25 i peşin ve ayda 100 Lira taksitle satılık artalar Marmaranın Anadolu kıyısında Cevizlı tren istasyonunun karşısında Kadıkby ıle Pendik ve Yakacık arasında ışleyen otobüslerın guzergâhı asfalt Bağdad caddesı uzenndedir. Plâj, gazıno, otel, okul, cami, sandal ve vapur iskeleleri, kotra lımanı, çarşı ve pazar yerlerı gibı tesıslerle bu>uk yazlık fehir olarak kurulmasına baılanan Orhantepenın (Dragos) yanındadır. Muracaat Pazartesı. Salı ve Cumadan başka günlerde İde• • altepe, Bağdad Caddesi otobus durağında No. 93 BBsl I HACİZ KARARI rMELOPHO Radyolannda bulabilirtinis. Askerl eşyayı hasara uğratmaktan sanık İstanbul Ni»antas.ında Kocaman caddesi Yeni apartunanda mukim olduğu anlajılan yedek terhıs teğmen İsmaıl oğlu İbrahim Akmanın mallan hakkında As.Y.U. Knun 216,2 fıkrasına göre verilen haciz kararı aynı maddenın 4 üncü fıkrasına gbre Uân olunur. (141712709) Adli âmir En zarıf möble En üstün teknüı evsal v« en tabiî MSİ aneak TAKSİTLE SATIŞ Türkiyeye münhasvr ithalâtçtsı: No.h Sandık Sıraselvıler caddesi 180'1 numaralı Yeni Garaj methali. 31/1 > » Sakızağaç caddesi 30 No.h Ermeni ilkokulu önü. 73/1 s i Marsık sokak 82 numaralı marangoz M ü min Bayraktar. 140 1 » » Şısli Halâskârgazi caddesi 19 Mayıs ilkokulu 141 1 » » Şişli Halâskârgazi Cad. 19 Mayıs ilkokulu, 143/1 » > Şışli Samanyolu sokak Kervan Garajı önü. 144'1 "5»«.''< "•?<•• Pangaltı Kodaman Cad. Ford garajı önü. 147/1 » » Şisli Hacımansur sokak Güven garajı önü. 147 "» ' • * • *» ' Şışli Hacımansur sokak Moris garajı önti. 148/1 J ' ». > Şışh Baytarahraed sokak 39"1 No.h dükkân önü. 151/1 » » Meşrutiyet camii önü. 152/1 » » Meşrutiyet camii önü. 169 1 n i> Bozkurt caddesi 134136 Aile gazinosu önü. 1701 » » Kuyulubağ sokak İntibah Çajnaşır fabrikası önü. 171'1 s » Pangaltı Boıkurt caddesi 64 numaralı Antuvan imalâthanesı bnü. 255 1 r> » Alacamescid camii içi. 286 1 » » Hacıhüsrev caddesi 50 NoJı dükkân önü. 308/1 » » Kasımpaşa Beledıye hamamı önü 318/1 » » Kasımpaşa Kulaksız çar?ısı 95 numaralı kunduracı dükkânı önü. Beyoğlu ilçesindeki seçmen ededinin fazlalajınası dolayısile yukanda numaraları yanh sandıklar hiıalannda. gosterilen ma hallerde yeniden sandıklar tejekkül etrois, bulunduğu ilân olunur. Bir Avrupa mustahzarat firması propaganda ıj'.erinde çalış mak üzere bir kaç genc doktora ihtiyaç vardır İsteklılerin PJC. 840 İstanbul adresıne mektub yazarak sarih adreslerile b«r»ber kısa hal tercümelerini, yabancı d4 bıliyorlarsa hangisi olduğunu bildırmelerı ve bir fotoğraf göndermeleri. Doktor Aranıyor Harb Okulu Komutanlığından: İlân edılen şartlarla Harb Okuluna alınacak olan öğrencilerin (Matematık, Fı«k, Türkçe, Turk tarıhmde) musabaka imtıhanına tâbi tutulaeaklan gerekmistir. Bu ımtıhanda kazananlardan kadroya bğrenci alınacakür. Musabaka imtıhanları 1718 Eylul 1951 gunleri arasında yapılacaktır. (142862755) Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Eskîşehir Seker Fabrikası Müdürlüğünden: 24/9/951 Pazartesi gunü saat 15 te 1937 1939 modeli otolara aid mviitelif tıpte yedek parçalar açık arttırma suretıle satılacaktır Taliblenn yedek parçalann cıns ve mıktarlan ve arttırmanm ne şckilde yapılacağı hakkında daha fazla malumat edınmelen ıçın fabrıkarau müdürlüğüne müracaatleri rıca olunur. Fabnka, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (14300) MEHMET KAVAI.A Sa Galata Tahir han, Tel: 49449 Teptbaşı Alp Oteli alü Beyoğlu Karlmaa Pasajı ve bflumum acentalanmu Sayın Doktorlann Nazan Dikkatine: Dünyaca tanmmış olan FARMİTALİA (Fannaeeutici İtalia SA. MontecatiniGrupu) Miltno Lâboratuarmm mustahzaratı olan F A R M İ C E T İ N A (Chloramphenycol synthetique levogyre) Butun Eczanelerde bulunmaktadır. Yeni perakende fiatı : 18 T.L. Arzu edeceğınız ProspeHüs ve lıteraturlerı Türkive Genel Murressılr YOMTOV BENBASSAT P.K 1519 Telefon. 29535 den ısteyebilirsınız. HACİZ KARARI Muteaddıd fırar suçlanndan »anık Eminönü Sultanahmed Akbıyık Cami sokak No. 8 de mukım 336 doğumlu Mustafa oğlu Mehmed Coşkunun malları hakkında As.Y.U.ICjmn 216/2 fıkrasına gore verilen hacız karan aynı maddenin 4. cü fıkrasına gdre ilân olunur. (141T22710) Adli âmir PRODENT DİŞ MACUNU Dişpergonu havi olduğundan tartri fennî surette iza.1* eder. Bol kopüğü ıle dışler arasına gırerek diş çürüğune fayda ve ağza hoş bir koku verir. Holanda N.V. Prodenta lâboratuarı tarafından hazırlanmıştır. DIKKAT.. Yeni Mevsimin İlk ve Büyük DIKKATM Satışı BUYUK BOY KIBRIS İSRAEL MIS I R V LÜBNAN'a 6 Cyprus Airwa ys ile Uçunüz 1. Kıbrn Havayollan ıle seyahat edersenır uzun senelerdenberı uçuş lecrübesı yapmış olan İngılız pılotlarının ıdare ettığı uçaklaıla uçmuş olursunuz 2. Her uçuştan evvel ve sonra tayyarder ve motorların muayrnMi ve bakımı en yuksek standardı tıaız İngılız teknısyenlerı tarafından yapılmakladır. 3. Servısler stktır. Harekel ve varış saatlerı tarıfeye tamamen uygundur. 4v Hizmet etmek, Kıbrıs Havayollarının şıandır Seyyahlara ellerındtn gelen butun yardımı >aparlar. KIBRIS HAVAYOLLARI Tekmıli Avrupa malı markötiri mobilya, bronz avızeler, kataloğe tablolar. Iran seccadelerı, porselen biblolar vesaire, bu>uk muzayede ile hârıka satış. 9 Eylul 1951 Pazar günü saat 10 da Maçka Teşvıkiye Cad. Atiys Sok Nelly apartımanm 3 numaralı daıresrnde Teşvıkiye camıi karşısmda bulunan ve BAYAN UZMA YENEN'e aıd kıymetli ev eşyaları muzayede ile satılacaktır. Bu buyuk ve kıymetli satışın bazı eşyalannın tafsilâtı: Cevız kök ağacı tekmıli konstriksıyon ondule 12 parçadan ibaret yemek oda .akımı. Amerıkan Montgomery stılı meşe ağacı 8 parçadan ibaret yatak oda takımı. Parıs malı tekmıli oyma, üstleri Nylon kumaş kaplı stıl Louis XVI salon takımı. «Lak» 6 parçadan ıbaret son model genç kız odası. dolab, komodin, kar>'ola, tuvalet, koltuk, markotri ve verrumerten eş>a koleksiyonu, Onjinal imralı Mari Antuanet Bahu, Louis XVI stılınde oyun masası, markotırı salon masalan, Louis XV ve XVI e\=jer ve kutubhane, Parıs malı harika bronz ve kristal avızeler aphklerüe beraber tablo koleksiyonu, 1 aded 1.20x1.80 kataloge manzara, 2 aded 40X60 kataloge uç sılâhsorlar, 2 aded 50X80 kataloge yemiş ve Çiçekler, Şiraz, Nahım, Kum, seccadeler. Bohem, İstanbul, Venız kıyiMth parçalar, kadife perde; Goden kok sobası, Çın odun sobalan. portmanto, kristal bakara EU takımı. kokteyl takımı ve şekerlıkler, 12 ve 18 kişilık sofra takımı, komod, krom yazıhane koltuklarıle beraber biblo koleksiyonu vs. vs. Not: Bu mezad herkesin aradığı ve bulamadığı eşyalann satışıdır. Portakal Mobilya Evı Morab Pasajı 157 6 Tepebaşı T e 1 e t o n n : 45459 80Krş. KÜÇÜK BOY 50 Krş. D. Denizyoliarı Genel Müdürlüğünden: İdaremiz hastanesi için barem dışı 200 lira ücretle bir Eontgen lâborantı almacaktır. İsteklilerin Hastane Başhekımliğıne müracaatleri. (14354) YATIU AYDIN OKUL Y UV A İ L K (Resrnî Uk okullarla muadeleti MilU EJitim Bakanlığınca tasdiklidir.) Kayıdlara her gün saat 917 arası devam edilmektedir. Yeni kurulan YATILI kısmı en mükemmel şartlan ve tam konforlu binasile mahdud talebe almak üzere llâve edilmiştir. • YATISIZ"" Ö Z E L Kendi Yazıhanenİzde Sür'atle ve Ucuz olarak Yazı işîerinizi teksir ediniz! 9eha Kolay Kullanışlı ve Iktisadîdır! Türkiyede Mumessili : Izahat almak ve yer ayırlmak içın • İngılız Havayollarına Ayaspaja Kun Palas 1 ( Park Oltlı Kar$ısındl) muracaat edınız. Tel 82982 • S23S1 KIBRIS HAVAYOLLARI Ingilıı Hava>olları ,1e Muştereken F\I5i;İK\SIM\ Yeni Tip BANDROLLU STANDARD Ekmeğlni bay! ve şubelerimizden ısrarla isteyiniz. 1 OENEK EKNEK Tel: 41964 43226 Kız Ortaokul mezunlanna İstanbul Verem Savaş Hemşire Okulu Müdurlüğıinden: Verem Savaş Hemşire Okulumuza öğrenci kayıd ve kabulüne başlanmıştır. 1 Okul yatılı ve parasız olup bğrenicilerin bütün ihtiyaçlan okul tarafından temın olunur. Ayrıca kendilerine her ay smıflsnna gore 20,25 ve 30 lira ceb h&rçlığı verılir. 2 Öğretım suresi üç senedir Mezun olan hemşireler İst. Verem Savas Demeğinin İst. İli sınırları dahüinde bulunan müessese ve teşkilâtında üç senellk bir mecburî hizmete tâbidirler. 3 Daha fazla malumat sahıbi olmak istiyen bir kız orta okul mezunu isteklılerın Verem Savaş Hemşire Okulu Mudurluğu Erenkoy Sanatoryomu istanbul adresine müraeaat etmelerı. * (14170) ELİ BURLA V ORTAKLAR E Galota, Hezaren Coddesi İSTANBUl Telefon : 40870 ÖRNEK EKMEK FABRİKASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle