16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMRURİYET 8 Eylul 1951 POSTASI; £ EMLEKETC^ 3 üncü kâğıd ve vagon fabrikalan bitiycr Her iki fabrika da yılbaşında faaliyete geçmiş olacak jüzde yirmi nisbetınde bir ucuzlamanın da mümkun olabileceğini ısrarla soylemektedırler. Yenı kâğ'.d fabrikss.nda 2500 ıçı çahştınlacakür. Diğer »araftan 1947 yılında Adapazarmda teme len atılan Vagon 1 fabrıkasmm da ınşaatı bitmış, maI kinelerinın monte ışine başlanmı<=, tır. Bu fabnka da vılbaşında faalıj yete geçecek ve 2 bin işçi çanşaI caktır. İzmıt, 7 (Hususi) Şehrımizde yaptınlan üçüncü kâğıd fabrikasmn inşeatı bıtmek üzere bulunuyor. Evvelce Amsrıkaya sıparış edilmiş olan fabrikacm ır.akine'eri teshm edilmiştir. Yenı kâğıd fabrıkamız yılbaşından ıt:baren resmen faaliyete geçecektır. Şehrımizde bulunan kâğ'.d mütehassısîarı bu fabrıkanın, mcmleketın gazete kâğırtı ihtıyacju tamamen karşıîıyabileceğini ve hattâ =haberieri Toplantıda bir konferans vereı Alman profesbrü, iki taraflı anlaşmalann tarihe kanştığını sdvledi D Ü S Ü N C E L E R fesini ihmal eden devletin hem da(Bu yanyı hukuk ulemammn af ve musamahalarına sığınarak yazıyorum. vacı, hem hâxım vazıyeti gibi sakat Fıkıh ve hukuk ile mesgJİ bır aıle bır vaziyete duşeceğuıi söylemekle, ıçınde buiudağum için beşeri malümasekizinci kanunda vatandaşlann tın bu fubesile temaiim olmustur. Bu diğerlerinin gereV ferden ve gerek sebeble arada bir, kanun, hukuk üzemüştereken temelluk etmiş bulunrınde nazari bir alâka İle düşundügam İ?tanbu! Tüccar Demeği dun saat zaman oluyor. t;te ilk bakıst» çızmeden dukları emval ve emlâke taarruz ve 16 d a mutad toplantılanndan 28 in yuk»rı glbi gdrunecek bu yazıya, İsU nelmilel vesikaların hepsinde esa hun kurulması ve harbin önüne tecavüzden kaçmmalannı tavsiye cisini Liman lokantasmda yapmş adlı ilım tar.hı mecn^uasınaa szız cos sında bu kaideler hüküm sürmjic geçilmesi için riayet edılecek ka etmekle hukuk devletının esaslarını tum tır. Gündemi teşkıl eden madd'le bır G. Saxton'un bir başrrakalesı bojle tedir. Üç asır evvel Grotius bu ka ideleri gostermişse de o vakitten tesbıt etmış olduğunu sarahatle gödüjünce anında benl sevkett'. rin muzakeresine geçılmeden ev\el Sarton kendJinin hukukçu olmadığı ideleri, yukarıda soyledığımız sibı beri geçen üç asır içinde bu kaide rüyoruz. Bu maddelerın aksine bır halen şehrimizde bu'.unan Federal halde hukuk tarihlne karısmasını ma bır geminin ganimet olarak almıp lerin bejeriyet sahnesjıde dikkat tek hareket bile bir devleti hukuk Geçen gün dostum ve eski ?aAlmanya Ekonomi BakarJığı erkâ zur gostemıeie çalışıyor, ben Ise had alınmaması meselesi üzerıne *ıir ve namusla tatbik edildığine pek devleti nizamından çıkarmağa kâKocaelinde 85 muhtar Konserve fabrikası nından Parlamentolar Birliğınde Al dımı teca^zden dolayı af ve muıamaha rapor şeklinde soylerken bır kaç tesadüf edilmemiştir. Yalnız ne za fıdir. Ijte 300 sene evvel yırmi ya leteci arkadaşun Nasuhi Bavdar nca edlyorunı ) istifa etti kurulacak beni görmeğe geldi ve gateteleriman delpgesi nrofesör doktor Fritz sene sonra tedvir. edeceği sulh ve man umumi sulh, hakem mahke şında bir genc hukukçunun o zaİzmit (Hususî) Şehrımizde Baade, Avrupa Bırhği çerçevesinIzmit, (Hususi) Kocaeiinde Genc bir Tıb talebesi iken Humesi gıbı sulha dair teşebbüsler manki beşenyete hediye ettıği bu mizin Seminer ile alâkadar ohnaharb hukukuna dair baş eserinin muhtar seçimlerinin yapıldığı gün bir konserve fabrikası kurulmak de Türk Alman iktisadî müna^e kuk ve Mulkıyeh arkadaşîarını ndıklarından. hattâ mahiyeti hakesasını kurduğu gibi 1509 senesinie mevzuu bahıs olursa Grotıus'ın mem kaideler ve kanunlar bugun 300 den bugüne kadar 85 muhtar ıst^fa için teşebbüslere gırişilmiştır. Müs betleri hakkmda tafsilâtlı bir kon rasında Grotius diye eski bir hukında yanlış haberler verdikleriııLeiden şehrinde raporun denlz leketi olan Holandayı hatırlamağa sene sonra arada bir hatırlansa ve etmişlerdır. Muhtarların vazıfele bet karara vanldığı takdirae kon ferans verecskti. kuk âlimınin ismimn gectiğini Juden şikâyet etti. Kendisinden bu lerin serbestısine da'r olan kısmı bu eserler belkı sebeb olmustur. fakat bu hatırlanma plâtonik bir rınden hangı sebebden istıfa et serve fabrıkasının ınşasına hemen Profesör hastalanarak A ^ a n has yardım. Vakıâ bu âlımin yüksek Mare lıbrum ( = Serbest Deniz) Meselâ 1899 ve 1907 seneleri arasın hâtıradan ıbaret kalmıyarak fi'liyat mevzu hakkında malumat vererek başlanacaktır. tıkleri anlaşılamamıştır. tanesine kaldmldığmdan hazırladığı kıymetini içıtmış olmak için m'. t adı altında neşrolunmuştu. Buıa da kurulan umumi sulh konferans sahasına intikal etse ne iyi olurdu. beni aydınlatmasını rica ettim. Şunkonferans baskası tarafından okun laka hukukçu olmağa da oek mukabil İngıliz hııkukçusu John lan hep La Haye'de kurulmuştu. Hele on ıkmcı kanunun milletler ları soyledi: Bir ırz düşmaru yakalandı Gölcüğe Atatürkün ve lüzum voktu. Çünku kendısi hlrır Devrimızde komunizmin kendl muştur. Selden, Mare Ciausum ( = Kapalı (Bunların hıkâyesıni bir kaç sene arası munasebetlerde daima derha lehindc yaptığı propagandalarda kulYalova, (Hususî) Burada infial Barbarosun heykelleri Profesör Baade konferansınia ve kültür âleminde de meşhurdu. Deniz) adıle bir kitab yazarak evvel Vatan gazetesinde Sulhun tır edilmesı beşeriyetin başına ara landıiı en ku\\etli dclıl t e silâh, jer tıyandıran ve haikımızı da müteAvrupanın şımalindeki sanayi mem Harb ve sulh hukukuna dair 1623 (1635), denızlerın serbestisı aley hikâyesi adlı üç makale halın da âsumani bır belâ gıbı tasht e yuzunde hâlâ raitlanan lctunai adadikildi essır eden çok çirkin bir ırza teleketlerile Akdeniz çevresindeki senesinde Paııste neşrolunan De hinde bulunmuştu. de yazmıştım). dilen harb felâketının önune geçe letslzlıktir. Fakir sınıflar. zenglnlerin cavüz hâdisesi vuku bulmuştur. İzmit (Hususî) Gölcükteki ziraat ülkelerini Amerikanın şimal jure belü ac pacis ısımlı eserı devDevletler hukuku sahasında Gro bılırdı; fakat bir turlü olamadı ve 20 nci asır medenıyetinde erişllkleri Remzi Engin adında birısı Dere Denizciler meydanına bugün meݧte anlaşılıyor ki Grotius gibi refah seviyetini, eski zamanlarda olduve cenub eyaletlerine benzetmiş ''e letler hukukunun ilk mecellelerinolamıyor... Kımbilir belki parlamen köyünden Hüseyin Aşkın ismınde rasimle Atatürk ve Barbarosun den biri olarak tanılır. Müellif Ho hak uğrunda hapse giren ve sonra tius'ın eserlerinin ne gibi pratik tolararası konferansları toplana top (a flbi, sadece ııbU İle detil, hasedle Avrupa Birliği tahakk'jk ettıği takkıskançlıkla, kinle karşılıyorlar. Sınıf24 yıl memlek^t'nden uzak >aşa netıceler verdığıni bir taraf a bıra6 yaşında bir erkek çocuğun ırzına heykelleri dikilmiştir. Merasimde dırde kıt'amn bundan gayet müs kndalı Huyo Grotıus, hakıkaten ça lana gunun bırinde bunun çaresıni lar aruuıdaki mucadelenın mer.şeı onmağa mecbur olan bu büyük ka karak müellifin yalnız dokuzuncu geçmiş, Hüseyini cıvardakı çoban askerî birlikler de hazır bulunmuşce hiı Idi; şımdi ise fikır mahijetini tefid olacağını belirterek iki taraf ı buk yet'şmiş bir çocuk olarak bilibulur . almış olan bu kindar haseddir. Şu haltur. Müteakıben donanmanın yapfadan çıkan eserler dünyada sul kaidede beyan ettıği gibi adlî vazilar bulmuşlardır. (bilateral) ticarî anlaşma'arın tari nır. Daha on beş yaşında ıken Rode komunizm tehlikesini onlemek lçtn Bu çirkin harekette bulunan tığı bir geçid resmile törene son he kar^tığını söylemiştir. malı muharnr Martianus Capellaher şeyden evvel içtımai adaleti tesis IIIIIDIIMIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII Remzi Engin yakaJanmış ve tevkif verilmiştir. nın istiarelerie yazılmış ve Coperetmek lâıımdır. Konfeıansta Avrupa Tediye Biredilmiştir. nicus'ten evvel arzm günej etraIriimai adalet mefhumundın makDoktortuz bucak liği hakkmda da izahat veren prosad, işsize 1|, ev<lze ev, hastalıklarını Gebzede parti değiştirenler İsparta (Hususî) Şehrimiıe 20 fesör Türk Alman ticaretinin de fında donduğüne dair bir fikri oilteda\ı, ihti>arlıkU emekli aylığı, çocuk dırmiş olan ansıpiopedık eserini doğumlarında para yardımı, emzirme İzmit, 7 (Hususî) Gebze Halk Kra. mesafede bulunan Atabey bu verimli olacağmı beyan etmiştir. n°şir (edit*) etmışti (1599). Yirmi \ardirai gıbl seyler temin etmektir. IçPartili Belediye Başkanı ve Encü cagı halkı doktorsuzluktan ve ebeKonferanstan sonra liberasyon yaşında iken Yunan şairi Kilikyalı tımai adalet simdi bdyle telakkl edılimen azalan, dün istifa edip De sizlikten son derece ıstırab çek komisyonunun raponı tetkik ve Aratus'ten kalma şiir parçalarını yor ve bunlara çalışma hurriyeTi, grev müteaddid müzakere edilmiş, Belçika ile yamokrat Partiye geçmişlerdir. Bu a mektedirler. Yapılan hakkı vesane de ılâve edılıyor. toplamışt» (1). Velhasıl henüz 21 «19 uncu asır sonlarından Birlncl Cirada daha bazı istifalar da olmuş müracaatlerin henüz cevablandırf pılacak anlaşmanın esaslarını havi yaşında ıken ilk hukuki eseri olan han harbl ferdasma, yani 1919 a kadar, tur. Şehrimizde Halk ve D. Par madığını ileri süren Atabeyliler bu komisyon raponı incelenmiş, Milli De jure praedae et commentabu raakudlarla yapılmıj olan devaralı tiden istifa eden 127 kişi Millet mühim davalanna, ilgililerin biran Korunma Kanununun fiatlan kon rius'ü telıf etmiştir. Ganimet u mucadeleler neticesınde MİUetlerarası evvel el koymalarını beklemeki< trol hususundaki ahkâmı karşısm kukunun tefsirine dair bir elıli Partisine kaydolunmuşlardır. Çalısma Teşkllâtı, O. I. T. meydana dirler. da hasıl olan mUşkül durum üze hıbre raporu şeklinde yazılıp ancak iretirilmistlr. Bu teskilâta Işlirak eden Kocaeli muhtar seçimleri milleller, Sovyet Rufya haric, teşkilirinde durulmuş, s;ümrüklerd'îki ta dorder delege gonderlrler. Hukumetİzmit, 7 (Hususî) Kocaelinde Kırkağaçta yeni inşa edilen malların çekilmemesi sebebleri gö 250 scne gonra (1868) neşrolunan bu eserin telifınden bir kaç sene ler, if verenler \e işçılet adına gondeyeniden yapüan üç muhtar seçiBelediye binası rüşülmüş ve Türk Alman Ticaıet geçınce muellıf rilen bu delegeler konferans halinde katolıkler ıîe minden fkisinl C.H. Partisi namtoplımr, hukumetleri çalışma sahaDemeği hakkmda izahat verilmış protestankr arasında itılâf ve Akhisar, (Hususî) 47 bin lira sında birbirine baglıyan itılalları tanzedi, birini de Millet Partisi adayı müsamaha taraftarı olmakla ıtzim ederler ve avnı sahada bazı tavsikazanmıştır. Demolcrat Parti üç sarfı ile meydana getirilen yeni Be ham edılerek müebbed hapse jelerde bulıınurlar. O. I. T. nin icra seçime de katıldığı halde kazana lediye binası 30 Ağustosta merasim Sultanahmed Bayezid yolunun vasıtası, Milletlerarası Çalısma Burosu, mahkum edılmışti. Karısının <îayle açılmıştır. Bu binanın ikmali mamıştır. B !. T. dir. Buro. çalışma mevzuunda inşaatmdan hakh şikâyetler ret ve meharetı sayesınde bir memleket için hayırh olmuş ve gayet genis ve çok ciddl nesriyat yapOrtakoy . Kuruçeîme yolunun inşaatı İzmit hava limanı kurtumakta, devietlerin çalıjma teskilâtınmuhitte büyük bir alâka toplamıj pek jakında bıtecck ve yol aeyTÜaefcrc sandık içmde hapısten daki Idarecilerine mılletlerarası çalısizmit, (Hususl) izmit ve Ka ür. tamsmen açılacaktır. Sultanahmed lan Grotıus Parıse iltıca ettı ve ma faalı>elinln (emln ettiği tlerlemeleri Bfcyeı.J yolunun ingaatı devam etmek ıste oıada ıken en meşhur eserı ramürseldeki hava limanlannın ofretmek için seminerler tertib etmektedir. Bu yol İçin vuku bulan jıkayet olan Harb ve Sulh mecellesini yızMarshall yardımı ile daha mütekâtedir Istanbulda açılan seminer de bunler uzerine Belediyece yapılan lneele j dı. (16231624) Bu sırada müeilif lardan birıdir; Yakın ve OrtaDoğu mil bir şekle sokulması kararlaşraeler lnjatın norraal sartlar lçeriıinde ! kendı memlekstı tarafından değıl, memleketleri icln tertib edilmiftir. SeEn makbul tınlmıştır. Aynca Gölcükte deniz devam ettillnl gostermigtir. Buna rajıniner, sadece lçtimai adalet sahasında, hediye men halkın çok ezlyet çektigi vc fazla | İsveç hükumeti tarafından Paris p v a uçaklan için de bir liman teknik lslerle mesgul oldugu halde Arab bir amele lsuhdarnı İle bu ameliyenin tur • elçıliğine tayin edılmişti. Hayatınnı Bırlığlne dahıl, Mısır, .Suriye, Irak ve inşa edılecektir. Burada bir hava &tlendirllmesl mumkün Iken buoun 24 senesini gurbet dıyannda gaç.Lubnan Israilin l^tirakıni protesto etlimanı mevcudsa da ihtiyacı tamajapılnadığı âs'*r bir hakıkat olarak ren bu müellifin bizi bu yazıda alâmek uzere davetli olduklan seminere men karşılamaktan uzakbr. ortada durmakta devam etmektedır iltirah «tmemisleTdir. Hsrhnkl bu gibi ı kadar edecek olan yukarıda ısmi ıslere pojltika kanstıaoamak umumi Terfi eden Komîser muavinleri geçen eseri, Holanda ŞarkyHindisDomates ve biberin bir tastibe mazhar olmuıjur Içtimai akol saatidir. Emnlyet Muduru Kemal Aygun Istan tan kumpanyası hizmetinde buıudaleti te«i?e muhtac ofanlar i»e, bilhasbul Emniyet tejkllâtiPdan tertl eden nan bır kaptan tarafından zaptedikilosu 5 kuruşa sa bu bakımdan gerl olan memleket88 yeni komiser muavlnınl dun Emııyet lerdlr. İzmit, (Hususî) Kocaelinde Mudurlujünde tophyarak kendllenle len büyük bir Portekiz gemismin bu yıl dolmalık biber ile domates • Hıılisa ehemmiyet Itiharile clhanraeslekı bir hasbıhaide buluiinnuştur. ganimet olarak almması uzeıine sumul bır davanın mevzuu olan içtimaî bol olan sebzeler arasmdadır. Bu Kemal Aygun bu konuşmasıcda zabıta yazılmış bir rapordan ibarettir. Bu İsviçrenin en büyük ve en adalet ki komünizm zehirinin yememurlarının muavınlığe yukselmes'n eserde bizi a'.âkadar edecek ba^isiki gıda maddesinin kilosu şehrieski bir saat fabrikası »âne panzehlrdir tevzl organları baden duyduğu memnunlyeti lzhar etrmş ler ikinci babdaki 9 kaide ve 13 mizde 5 kuruşa satılmaktadır. kımından hemen hemen merhul bir kendılerınln bu terfi İle ilk errir verkanundur. Bunlardan bir kaçını mevnıdur. O I T., B.I.T,; Sendikalar Çame sınıfı olan ır.ua%inllk sınıfına geçlışma Bakanhkları, I5.Çİ Sigortaları veAlman avukatlan komü mış bulunduklarını belirtmışUr. V«re nakledersek müellifin hukuk ve saire hakkında halkımıı esaslı malucekleri emrl evvelâ nefislerlne venne kanun anlayışının ne olduğu görümata sahlb olmadıfından İstanbul seministleri yola getîhyor lerlnl yapabıleceklerıne kanaat getir lür: nerine de, B. I. T nln bu v«ileile açAlman avukatlarının komünist dlkleri takdirde bajkalarma emratmetığı nc*rıyat serzislne de liyık olduklerını soylem ştır. Meslekte maiyetmı se zulumlerine karşı gıriştıklerı bü ven amlrlerin verecegı emrin sevgı ile Urı alâka gosterilmemiştir. Halbuki «Bırınci kaide Cenabı Hakbunlar deUet adamlarının, Üniversıte yük hareket hakkındaki enteresan yapıldıjına ljaret eden Kemal Aygun kın ıradeı ılâhıyesmin taalluk ettıprofesorlerinın alelâmum mıınevveıleyazı aBütün Dünya» nın Eylul sa (Cebırle otorıte kurmak bugunku mana ği herşey kanundur. rin, İ5 verenlerin, ijçllerln, Isçi sendisüe iyi bir ıdare sekll degıldır ) deBugün ilâve sahifeii bir hususî yısmda bulunmaktadır. Bu mec kalarının bujuk alâkalarım ceitecek Pilley parlamentolar konferansmda işbaşında H. Rfaendler parlamentolar konferansmda işbaşında Ikincı kaide İnsanlann müştemişLr. sayı çıkardı. muada buna benzer daha kııktan Parlamentolar konferansmda iki kılere ılâveten italyanca, eski fars mede cumlenın başından sonunu ehemraijette mevzulardır» rek rızasile herkesin irade ve <»rC. H P. den istifa haberieri fazla kıymetli yaz vardır. (167) zusunun üzerınde tezahür ettiği resmî dil kullanıldı: Ingilizce ve ça, çince, Sanskrit lısaru ve bır ke kestirmek lâzımdır, yani leb derNasuhi Baydarın verdiği msıudoğru değil Bu sayıda önümüzdeki mevsimde şey kanundur. fransızca. Bu lisanlardan biri ile lime türkçe: «Durj.» ken leblebıyi anlamak icab eder. matı dinledikten sonra, Çalışma Dun bazı gazetelerae İstanbul Esnaf goreceğiniz bütün Türk filmlerinin Dokuzuncu kaide Adlî usııl konuşan hatıblerın sozlen aynı Hangi büyük konferanslarda Bız tercümanlar bir konferansa gıt Bakanımızın Semineri açış konusDernekleri Blrllğl bajkanı Adıl Vardar. tam listesile yabancı filmleri vemeden once o mevzuda kitablar 0 masında sojlediği şu sözierin malının 20 arkadaşı il eblrlıkte C. H. P. noktai nazarından müdafaa mcv anda, delegelerin oturduklan ma çalıştınız? riyor. kiinde bulunan devletle tcbaasına salara bağlı dmleme aletinin kuMr. Pilley: 0 Ben Ingiliz Ha kur, teknık kelimelerı ezberlerız.s nasını daha ivi ka\radım: den istifa ettıği bildınlmekteydı Bu yazı makinesi «Avnı bolgelerde jaşıyan milletlerin Aldıgımız malumata gce Adil Var takaddüm hakkı verilir. Fakat bir iaklıklarından diğer lisanda yayın riciyesınin resmî tercumanıyım. Bü Mr. Pilley. « Ezberledığim kedarlı ve 20 arkadaşı C. H. P den ayrıl devletin adlî vazifelerini ihmal et lanıyordu Evet aynı anda. Hatıb, yük konferanslarda çahşmak ıçm limelerı bır deftere yazarım; şimdi beraber cqlışması artık bır zaruret olYILDIZ'ın bu sayısı her sinemamustur Bu semıner ilk olarak 194T de mamışlardır. Adil Vardarlı Blrllk baş tiği sabit olursa o devlet ve onun ya gidene lâzımdır. «Turquıe» derken kulaklıkta «Tur izın alırım. Şımdiye kBdar yüzlerce o defter kocaman bır lugat halini Iatanbulda toplanarak ıyı netıceler verlının 20 arkadaşı İle birlikte C H P. tcbaası aynı zamanda hem hâkim, key» i duyuyordunuz. Bu ne surat büyük toplantıda çalıstım, bunların aldı. Bızler, artistler gibi konuşma mişti Bu teşk.lât yalnız buyuk memfaal olarak çalışm^ja karar vem.ştır Fiatı 25 kuruş hem davacı vaziyetine düşer. diye akhr.ıza gelen ıstıfhamın ce en muhimleri; Avrupa konseyı. U ezberlerız. Sonra, kursuye çıkıp leket'.erde degıl Ortaşark meral'ketMuallimler Birliğinin bir Yedinci kanun Her vstandsş vabı gayet basit: Hatib, kürsüde nesco, Kızılhaç ve Mültecıler Teş cümle cümle tercüme yapmak ay lerfnde de luzumlu bır hale gelmıştır. tavzihi nen sahneye çıkmaya benzer. Sah Semmre delege gondeTnıven memlekonuşuyor, kilâtı kongreleridir.» Türkiye Muallimler Bırlığı Başkan ferdin diğer vatandaş ferdlere za bir mikrofona doğru ketlerın bu utinkAfı karsısında üzunMiss Pfaendler: « Ben de Dun ne krızi bızlerde de olur. Hatıb he tu du%Qjğumu ıfade etmefc isterim. lığmdan Turkıve Muallimler Bırlığı, rar vermekten çekinmesi lâzım gel mikrofonun telleri o köşedeki cam nutad idire heyell toplantıları dışında dıği gibi diğer vatandaşları gerek lı köşkünde oturan canlı tercüme ya Sağlık Teşkilâtı, Isçi konferansı, yecanlı ise bizim sesimız de gayrı Dunjan'n dıger bclgelerınden TurkıolaganuBtü bir toplantı yapmamıj ve ferden ve gerek bir bütün olarak makinesının kulağına akıtıyor ve o Gıda maddeleri çahşmaları, Makr ihtıyari titrer. Bizler aynen kablo yeye geîerek ih'.sas sahıbı bulundukları 22 GÜN MÜDDETLE Mıllî Eğıtra Bakanlığı nezdınde hiçbir himâye etmesi de gerekir. mevzularda bizi aydınlatacak delegelekelimeler bir an sonra makinenin ya ve Ormancılık kongrelerinde bu ya benzeriz.» huausu protesto etmeğe karar vermcre ise teıekkurlenmi bildırırim » lundum.» Sekizinci kanun Vafandaşlar dudaklarmdan değışik bır lisanla miştir. Keza, Bırlik «akfı altındakl hıç Yeryüzünde sizin gibi kaç terKomunizmin sıtdece propagacda bır toplantıda hıç kımse Milli Eğıt m diğerlerinin gerek hususî ve gerek ikinci bir mikrofona aktanhyor, o Dunyaca mejhur kimlere ter cüman vardır? süâhı olarak kullandığı, fakat hâBakanı Tevfık Ilerınln sevılen ve sa müşterek surette malik olduklan radan da kulağınızdaki kulakhğa cümanlık ettiniz? Miss Pfaendler: « Demir Perde İNGİÜZ yılan sahsıyetme karşı herhangl bir kim olduğu memleketlerde asla latMr. Pilley: « 1949 da Avrupa gerisi de dahıl 150 kadar.» «cz sarfetnnemıştir. Hattâ, meslekdaş emval ve emlâki zapt ve teeavüz geliyordu. bik etmcdiği içtimai adaleti tesis KUPONLARIN&A Şimdi size bu eanlı tercüme ma konseyinde Mr. Churchıll'e, Baş Kaç para kazanırsınız? larımızı endljeye sevkedebılecek b«zı den (yani adlî ynllara müracaat etetmek suretile komünistlerin bu gazete havadısîerınin, onun zamanında meksizin almaktan) kaçınacaklan kinelerini tanıtayınv Mr. A.T. Pil bakan Attlee'ye, eski Almanya Dış Mr. Pilley: « 25 ilâ 40 dolar silâhmı korletmek, komünizmle vand olamıyacağı mülâhazası ile key gibi gerek diğer vatandaş ferdlere ley ve Miss Helen Praendler. Işleri Bakanı Von Ribbentrop'a ve arası yevmiye alınz.» mucadele yoiunda zecri ve cezaî fıyetm kendilerınden sorulmasına bile ve gerek umuma Iüzumu olan yarMr. Pilley, 42 yaşındadır, Oxford bugünkü Alman Başbakanı Ade Konuşurken sızı hiç hıçkırık tedbirlerden çok daha müessir ve luzum olmadıgı lttıfakla duşunulmuşdımı da ifa etmelidirler. nauer'e.» Universitesinin felsefe, siyasî ilimtuttu mu? tur. en iyi çaredir. «Biri yer. biri hnMiss Pfaendler: t Amerika ReMr. Pilley: « Bir defa tutar gibi kar, kıyamet ondan kopar» ataiar Gazetelere akseden bazı teessurü mu On ikinci kanun Devlet de, ler ve ekonomi kısımlarından meBOCSALİNOvrBARBİSIO isi Cumhur namzedi Thomas De oldu, hemen mikrtıfonu yanımdakı siuü, içtimaî adalete büyük ehemcıb yanîışlıklarm bır daha vukuunu vatandaş da diğer bir devlet veya zundur, Ingilizdir ve 1936 danberi Halda ile j^S pormaktarınıza önlemek maksadile Bırllğünizln »ldıgı hud onun tebaası üzerinde hakkını tercümanbk yapmaktadır. wey'e, Isviçre Reisi Cumhuru Petit arkadaşa verdim » ŞAPKALARINDA miyet vermek luzumunu gdsteıir. kanat falcınız I tedblrler meyanında, bundan sonra ancak adli, hukukî yollardan araPierer'e ve meşhur doktor Leon Başınızdan hiç enteresan vak'a Kıyameti kopartmamak için herMiss Helen Pfaendler ise (yaşıru Cemiyetlraiz adına verılecek haberlerin malıdır.» Jouhaux'a.» geçti m>? bajkan veya umumi kâtib imzası olkesi doyurmak, rcfaha ka\uşturbir hata yapabıleceğimiz endışesile Türkiye Umuml Vtklll: madıkça. ceşredilmemesi husunınun Sizce kimlerin lisanını tercüİşte kısaca hulâsa edilen bu kai kanştırmıyalım) Cenevre ve IsMiss Pfaendler: « Afrikada. mak, böylece fakir sınıflann zenssyın gazetelerımizden rıca olunmasuıa de ve kanunlan 300 sene evvel koçyadaki Abadene Universıtele me etmek zordur? ERİM TİCARET T. A. O. karar verllmlştir. Malarya kongresinde çalışıyordum. jrinlere karsı dııvdu^u hased ve genc bir hukukçu ifade etmekle rinden mezundur. Cenevre Univer Istanbul. Oalata. Voyvod» Cao.. Dr. Pilley: « Bence Churchill'in Hava çok sıcaktı. Bunalmıştım. Bır kini, smıf kavgalannı ortadan kalEski Muharibler Birliğinin Teı.ton 43325 İSTİKLÂL CAD 379 bugün bir türlü bitip tükenmek sitesinde lisanlar profesörüdür. Is lisanı zor tercüme edilir. O, o ka ara gayrıihtiyarî hatibın ingılizce dırmağa çaiısmak lâzımdır. Bu itivapur gezintisi bilmiyen hukuk devleti, polis dev viçrelidir ve üç senedir tercüman dar güzel ve nadir keliroelerle ko sözlerini fransızcaya çevireceğım barla 22 evlule kadar devam ede15 eylul 1951 cumartesi akşamı Valı leti münakaşalarına tâ o vakit bir lık yapmaktadır. nuşur ki, ayru güzellikte tercüme yerde aynen tekrara başlamışım cek olan Milletlerarası Çahşma Sevc Belediye Relsl Ord. Prof. Dr Fah netice vermişti. Birleşmiş Milletler Artık Mr. Pilley ile Miss Pfa etmek imkânsızdır. Vasat bir ter Birden kulağımda yabancı bir ses minerine münevverlerimizin, i? vereddin Kerlm Gökay ve sayın refıkaişçMerimizin ve isçi lannın himayeslnde Türkiye tskl Mu misakı, daha bilmem ne gibi bey endler'i tanıdık, şimdi kendilerine cüme bile çok zordur. Churchill'in duydum: «Kızım, ingilizceye değıl. renlerimizin, harıbler Bırlıği menfaatine. Burgaz vabir tek iyiliği vardır, yavaj konu fransızcaya tercüme edeceksin.» Bu senriikalanmızuı alâka göstermeleri suallerimizi soralım: (1) Bu salr şimdlkl Adana sahlllerinpurıle bır mehlab gezintisi tertıb edilihtan kongre başkanı yapıyordu. gerekir. Ingilizceyi ve fransızcayı nasıl şur; bu da yegâne avantajımdır.» rr.istir. Bıletler Atlas «ineması gişesın. de eski Yunan kolonisl olan ve pek feMiss Pfaendler: « Bence de, Diğer delegeler işin farkında bile na yunanca dıyalekti ile jöhret bulan öğrendiniz? Fransız fllm yddızı: de, Beyoglund» Necml Rıza mağazadeğildi. Her halde hepsi de dalga ge smdi, F6to Sureyyada: Tunel Kıtab Soli sehrınde Mılâddan evvel 270 seneMr. Pilîey: «t Annem Fransız, ana dili ile konuşmıyanlann lisanıevınde, Eni'nonunde Nlmet Ab'.a Gişe sınde dogmu«tu. Bu şehrln ismınden babam Ingilizdir. Evde iki lisan nı çevirmek müşküldür. Bilhassa çiyordu.» ; sınde; Kadıkoyunde Nefıs pastahane yapılan Solı cisme kellmesl bugün garb Mesleğinizin sağladığı faydalar Hindlilerin..» sinde, Beyazıcda Marmara Palas kıra dillerlnde gramer yanhşlarlle yazroaya kullanırız. Sözlenmi her iki lisanlerinin kırıntılarıdır. Sonra; bir li Once cümleleri dinleyip de nelerdir? da da tekrar ettiğimden çocuklupnoçinde, Teş\'ikiyede Neş e pasta ve konuşmaya ıstılah olmu;rur. Mr. Pilley: « Zengin bir voke dsanda konuşurken diğer lisankrhanesmde satılmaktadır ğumdanberi kuvvetli bir pratiğe tercüme etmek mi: yoksa an! terbülerimiz vardır. Umumi kulturü , a k i kehmeler de gayrıihtiyarî zihcüme mi sizce zordur? sahibimdir.» müz son derece genis.lemis.tir. Her nimize koşup gehrler. Bu da tabiî Mr. Pilley: « An! tercüme daMiss Pfaendler: « Lisana karşı A Bugün en beğenilen saat: Küçük Haberler zihnî bir yorgunluktur." büyük bir kabiliyetim vardır. Çok ha kolaydır. Bu listemin tek zor mevzuda konuşabiliriz.» Mesleğinizin ne gibi sıkıntılatfAllahaısmarladık» deyip kendiluğu iyi duyamamak ve süratli kokolay Jisan öğrenirim.» • YAZ seferleri programındaıı kal'erinden aynhrken bu lisan makinuşabibnektir. Bekliyerek yapılan rını gördünuz' Kaç lisan bilirsiniz? dır.lmış olan Ayvalık posta sefer'erlne Miss Pfaendler: « Konuşurken neleri aynı anda «gulbay», «orkıs programının tatblkıle tekrar başlaMr. Pilley: « Ingilizce ve fran tercümede hafıza çok yorulur ve kullandığımız kelimeler kendi bu var'>, «otıderzen^, «orivederci» ginacaktır. 17 T a g 1 1 sızcadan başka almanca, ıspanyolca not tutmak külfeti vardır.ı * 9 9 1951 GÜNÜ D. Denızyolları Miss Pfaendler: « Ben de Mr. luşumuz değildır. Muhakkak kı ter bi kelımeleri acaba içlerinden tekve Holanda lisanı.» tsviçre Hftssas Saati I5tın>e fabr.ka ve cokları gemı sanayı Miss Pfaendler: « Mr. Pilley'in Pilley'in fikrindeyim. An! tercü cümesini yaptığımız bır hatibuı soz rar ettiler mı dersıniz' ıleri senaikasının genel kurul toplantısı yapılacaktır. L'cuz, seri ve müsterinin tasrihine göre Ştreichgam ve . mgarn Kıımaşlar EYLÛL 8 ZİLHİCCE 6 Tüccar r Derneğinin toplantısı KANUN FIKRi A. ADNAN ADIVAR i 1 [HEM NALINA MIHINA Komünizm zehrinin panzehiri eçen pazartesi günü, Galatasaray Lisesinin kon• ferans salonunda Çalısma Bakanı savın Nuri Ozsan Milletlerarası Çalışma Seminerini açtı. 32 delegenin iştirak ettiği bu toplantıdan gazetelerimiz, bir defa bahsettiler. Gittikçe şiddetlenen kısmi seçim mücadelesi ve Parlamentolar Birliği KonferTisının tartışmalı toplantıları, Dolmabahçe Sarajındaki kabul resmi, Bejlerbeyi Sarayındaki, Buyükadadaki, Taksim Gazinosundaki ziyaietler, kokteyl partileri bu semineri tam bir husuf ve ihmale uğrattı. Halbuki bu seminer bir bakıma Parlamentolar Birliği Konferansmdan çok daha tnuhimdir. Çünkü komınizm zehiriııe karşı en müessir panzehir olan içtimaî adalet mevzuu üzerinde çalışmaktadır. Evvelâ itirar Büyük bir hukukçu 15, 20 yaşlarında zeki bir intan neler yapmaz? Hapithaneden sandık içinde firar 300 sene evvel konan hukuk devleti kaideleri Adlî vazifeıini ihnaal eden devlet 300 senedenberi tatbik olunamıyan kaideler SE1IİUI>E\ RÖPORTAJLAR Ciinde "40,, dolar yevmiye alan caıtlı lisan makineleri Röporiajı yapan: Noyan Yiğil MARVİN YILDIZ İSVEÇ çeliğini ve işçiliğini temsil eder. MAYEB D E HALDA BELEDİYE LÜCIENNE BOYER APREBOYAYAPAK ve Şodi Yıkama fşleri tarafmdan yapılmağa devam ediimektedir. Alâkadarların bir tecrubesı r ARDATH Adalet Mensucat Fabrikası T.A.O. V E ] 6 34 13 12 16 48 19 31 21 07 H Ö " ]11Q1 " İ İ 0 , 9T7 12 0O l"34 9.18 HER ÇEŞİD İSHALE KARŞI, ECZANELERE DOFO TEKRAR DAÛITILMIŞTIR.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle