20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Eylul 1951 I Hemşire Okulunda Diploma Tevzi Töreni Sivas Valisinin baskı yaptığı iddia ediliyor BaştaTİaı 2 inci sahifede lalışıyordu. O zamanki Dahiliye /ekili Ernin Erişırgile ben tavsıye ttim. Belediye Reıs Muavıni yaptırdım. Şundi benim aleyhimde çaışıyor. Sağa sola «Halk Fartisini kaandırmayınu!» dıye emirler veri'or. Bugün onun bir mektubunu a elimıze geçirdik. C.H.P. nin kazanmaması i;in neler yazmış, bir örseniz hayret edersiniz!» İcab etiği zaman bu mektubu da basına ereceğiz. Şimdi kütübhane öylece duruyor Muğladaki müfrit particilerin adaylara azizlikleri (Ferdi Oner bildiriyor Çanakkalede Halk Partisi propagandadan vazgeçti Baştarafı 1 inci sahifede kış topladı. Güya C.H.P. adayı Bicadelelerde çok titiz ve o nisbette lımdu. İddiasına göre CHP. nm ganın Karanti köyünde yüz numaFaruk Fenik hesablı hareket eden Muğlalılar bu Çanakkale il idare kurulu üyesı radan çıkarak cuma namazını kılara seçimlerinin esasa müessir o eski Istanbul milletvekili Ekrem mak için doğru camie gitmış. Ziya Şakirin tavzihi Muharrır Ziya Şakirden dün ju lamıyacağmı bildikleri için işlerile Amaç ile Ordu m;lletvekıli HaCHP. liler bu bücumlar karşımektubu aldık: güçlerile meşguldürler. Bilhassa san Akyol kendisıne müracaat e sında bıraz şaşırmış gibidirler. En <T eylul 1951 Urihli gazetenizde. müstahsil ve köylü pamuklannı derek Çanakkalede bır sulh mua fazla Süreyya Endıkten çekiniyorseçım hareketlerini takib etmek uzere Sıvasta bulunan Faruk Fenık tarafın toplamayı, tütünlerini sermeyi a hedesı yapmak arzusunda bulun lar ve mümkün mertebe milletvedan yazılmı; o)*n mektubda, sahsıma daylann karşısında vakit kaybet muşlar ve aralannda böyle bir an kilini kızdırmamağa bakıyorlar. ÇÜB aid bir fıkraya tesaduf ettim meğe tercih ediyorlar. Tabir mazur laşmaya varmışlar Bu anlaşmaya kü Endikin hiç şakası yok. Sıvasta seçim propagandalaruu en görülsün. Ağustos böceği ile kanngöre, iki parti de birbirlerıne çatmıÇanakkalede seçimlerin sükunet çirkln jabsiyata kadar dokenlertn, (Kâbede zina) adlı bir eser yaıdığımdan ca hikâyesi. Sayın adaylanmız ve yacaklanna dair söz vermişler. Su içerısmde geçebileceğini hiç tahmin partiler sözcüleri ağustos böceği reyya Endik: «Bız bu anlaşmaya bahsetmeleri, beni çekemediklerinden etmıyorum. CJHP liler daha tiıleri gelen iğrenç bir iftiradan ibaret gibi ötedursunlar. Muğlah müstahtlr. (Hazretl Muhammed) in hayatına sil ve köylü de karınca misali yıl sadık kalacaktık. Fakat CM P. 5liler yade köylerde çalışıyorlar. D.P. Validen başka öiğer memurlar ve Anadolunun gizli bir derdi olan bğını ambara atmakla, mahsulünü sözlerinde durmadılar ve DJ . ye liler de bunlan jıblerle takib e ürüst ve tarafsız hareket etmek mezheb tefrikalarının ortadan kalk satmaka meşguldür. Onun için sa her fırsatta hücum ettiler. Biz de derek köylerden çıkanyorlar mscına dair yazdıgım dml eserlerin tedirler. Bu sevinılecek bir şeydır. kıymeti. bütün okuyuculanm tarafm yın adaylar bilhassa ilçe ve köy bu vazıyet karşısında pek tabıî o10 dakıka evvel bir köye giren aii gibi bir istisna, zamania ber dan takdir edilmistir. Bu da. her biri lerde umduklan kalabalığı karşıla larak muahedenin hukumlerme sa CHP. hler 1015 dakika sonra tetaraf olursa devlet mekanizmasmda on. on iki defa basılmıı olan bu eser nnda bulamıyorlar. Aydın, Denizli dık kalamadık.* demıştir. neke gürültüleri arasında köyü lerin Şimdi anlaşma ıkı parti tarafın terketmek mecburiyetinde alışan memurlanmız istenilen ha bittlr. tamamile satılmış olması ile ta ve havalisinde olduğu gibi burada kalıBu eserleri yazan bir muharriata intibak etnuşlerdir.s demek rtn. o deree* menfur bir eser yazması. da köylü başta sayın adaylar olmak dan da feshedilimştır. Adaylar ve ha yorlar. CJI.P Çanakkaje adayı Sahiç bir akıl ve mantıgın kabul edecegl üzere biz şehirlileri hayrete düşü tibler ağızlanna geleni söylüyorlar. nkaya DP. nin geniş ölçüde baskı tedir. seylerden deSUdir. Halk ve köylüler de bu küfürlü dü yaptığmı ileri sürüyor. DemokratReşad Şemseddin Sirere seçimSonra.. Aday namzedleri arasından recek kadar bir siyasî olgunluk gös ellolan büyük bir alâka ile takıb Kızılay Hemşire Okulundan bu Nıhad Reşad Belger, Okul Müdürü lık hızmetindeki vazıfelerını belirt lerın neticesi hakkında ne düşünlar ise böyle bir şey yoktur, diteriyorlar. Hâdiseleri o kadar güzel (ekarte) edfldigim de hllâfı hakikatBene mezun olan 37 genc hemşire Asuman Türer, basın mensubları miş ve genc hemşırelere başarıiar üğünü yorlar sordufumda eski Bakan tır. Ben ancak. binlerce lmıa ile aday. tahHl ediyorlar, öyle canlı muka ediyorlar. dilemiş ve diplomalannı tevzi etye dün saat 17 de Aksarayda okul CÜ.P. adayı lıgım için Ankaradaki Demokrat Parti yeselerle kanaatlerini izhar ediyoruaiimi şöyle cevabiandırdı: ile kalabalık bir davetli topluluğj miştir. Yuha çekmeler ve buna benzer Genel Merkezine müracaatten sonra lar ki, artık bu büyük topluluğun binasında yapılan törenle diplomaC.H.P nin aday: Halid Sankaya hareketler bitaraf halk taraiından « Köylerde ve kasabalarda do şiddetli bir ısrar ile benl davet eden hazır bulunmuştur. Yukandaki resimde bu seneki lan verilmiştır. cami cami dolaşıyor. Zaten bundan Prof. Nihad Reşad Belger, yaptığı mezunlar grup halinde görülmek aşıyorum. Herkeste bir dönüf, bir kıymetli hemşenlerımin arrularım yeri lâfla peynir gemisi yürümıyeceğine sonra taşradan milîetvekili seçile hiç de iyi karşılanmıyor. Torende, Türkiye Kızılay Derneüz çevirme müşahede ettim. Fakat ne getirmek için Sıvasa gıtpıistlm Ve kafî surette uıandığına sız de kani Son durum ği Başkanı eski Sağlık Bakanı Prof. konuşmasında, hemşirenın insan tedir. rauddet z»r bilmek için halkın arasında abdest bu ne dereceye kadar lehimize te orada kaldığım ıkı günPartisine men oluyorsunuz. fında, Cumhuriyet Halk alarak camie girip ibadet etmenın Çanakkale, 7 C.H.P. Çanakelli etmiştır bunu seçim göstere sub bır latın Demokrat Parti namına Muğlalılann diğer bir hususiyeti cektir. Bir kaç gün sonra memle aday gosterümesi etrafmda çevnlen de, prensipleri bır tarafa bırakarak şart olacağı anlaşılıyor Meselâ bu kalede geç vakit propaganda yapentrikalara vakıf olur olmaz bu hare şahîslan ele alan parti sözcülerine gün bır D.P. toplantısında söz a maktan vazgejmiştir. DP. mahfilkette kısmî seçimler yapılacak. Halk ketin. parti içinde hlzibler yaratmaktan lan bir hatıb, C.H.P. adayı San lerı, CHP. nin Çanakkalede seçim Baştarafı 1 inci sahiiede gi hastalığını teşhis içindir. Her a• bugünkü idareye, verecekleri baska hiç bır netice vermıyecegtai il iltifat etmemelendır a Kimsenin şahsından bahsetmedim. di zabıta suçlusunu bu usulle cereyle, «gıttiğiniz yol çok doğrudur, baskanlığına bir mektubla bildırdim. Bu ara seçımlerirun neticeleri ne kayanın abdestsız camıe gırdığıni lerden de çekileceğini söylemekteBu nutuk münasebetile Istanbul zalandırmayı düşunmek en iptidaî Bursa. 7 (Telefonla) DP. ve bravo!» dıyecekler yahud da «Ak Ve yoklamalardan bir hafta evvel. a olursa olsun, hangi parti adayı ka açıkladı. Ve hatib bu mühim mem dirler. Süreyya Endik bu haberi Valisi şahsıma karşı pek kaba bir memleketlerde bile duyulmamış ve C.H.P. li hatibler bugün de Orhan lınızı başınıza topla>inız!» demiş dayhktan UtiJa ederek IstanbuU gel zanırsa kazansın şurası muhakkak leket davası karşısında lâkayd ka teyid ederek: «Propaganda laaliyedim. lamıyacağmı belırtti tecavuzde bulunmuştur. Nefretle görülmemış bir şeydir. Usulü, tat eliye bağlı Keleş ilçesile Mudan olacaklardır. tmden çekilen CH P. nin seçımlerICanunlara dayanan Demokrat hüicu tır ki ,bizzat bir kısım adaylann bık etmek değil, düşunmek, söyle yanın Trilya va merkezin Gürsu reddederim. Hatibin bu sözleri dakikalarca al den uzaklaşması da mumkundür.» ve onlan destekliyen parti sozcüEğer vatandaşlar bugün iktidar metı devrinde. sahsl maksadlarını iğBenim bildiğime göre demokrasi mek bile Istanbul halkına bir haka bucağındaki Kayahtepe köylerinde da bulunan partiye oy vermezlerse renç iftiralarla temine çalısanlar hak lerinin de kabul ve itıraf ettıkleri umumî efkâr karşısmda bırbirımizi dedi. rettir. Belediyeden aynldığım zaIktidar ve idare başında bulunanSüreyya Endik Ayvacık mitinhalka hitab etmişlerdir. Trilyada memleket islerinin düzeleceğme ve kında kanuna müracaat edeeeğim pek gibi Ege köylusü kendılerıne ve ar hırpalamavı, incitmeyi doğru bultara diledikleri gibi tecavüzlerde man dort mılyon lira bırikmiş. para D.P. hatıblerinden Bursa mUlet bu hareketin iktidar partisinin ken tabü olmakla beraber, bitaraflığınızdan kadaşlanna bir hayli dersler ver madım. Muhalefet partısi sozculeri gınde bugun Günaltaya hücum ettamamile emin oldugum için. ou tekzib vardı .Bununla 500 yataklı hastanebulunmak hakkını veren ve teca ler yapacaktık. Hastanelerin yerleri vekili Agâh Erozan, Selim Erkmen disini toplaması bakımından da çok ve tavzih tnekrubunun ilk çıkacak ga miştir. Poyrazoğlu için ötede beride «Ko mış ve: «Günaltay Başbakanlığı zetenızin aynı sutununa dercolunmasını C i U . liler ve Nuri Ozsanuı vüze uğnyan vatandaşlan müdafaa komısyonca tesbit edilmişti. Ken ve Raif Aybar konuşmuşlardır. A ehine olacağına kaniim.» rede harb olurken o mebusluk sev sırasında maaşmdan başka tahsıhurmetle rica ederim. nntnklan dasına kapıldı, memlekete dön satı mestureden ayda 3000 lira alhakkından mahrum eden bir rejim disi işe başladığı zaman ucuz Halk •gâh Erozan, iktidarm 15 aylık *** Ziya Şakir değildir. CH.P. çevTeleri Çalışma Bakanı dü» diyorlarmış. Yarbay, hakkın mıştır! Dürust bır adamsa almaevlerı yaptırmayı 1950 seçim propa başarılannda yüzde 15 inin netıceReşad Şemseddin Sirer geçen seNuri Ozsanın bir muddet evvel yap daki bu söylentilerden o kadar mü dım desm isbata h^zırım » demiştir. Eğer Istanbul Valisi, ara seçim gandasına daha uygun bulduğun lendiğıni, gerı kalan vaıdlerin de çımleri 2000 reyle kaybetmiştir. tığı gezilerde partısi lehine yaptığı teessir ki. «Böyle muhalefet olmaz. dan bu paranın hususî bir kanun gelecek yıllarda yapılacağını, ve Kendisini sevenler bu defa bir kaç Toptan tekzib günlerinde benimle şahsî bir müpropagandalan kendi aleyhlerınde Yalanla iftira ile şahıslarm mukad nakaşa açarak, Demokrat Parti le la munakalesini temin etmiştır Ha remlılere aid yatak sayısının 4 bi bın farkla seçimı kazanacağmı söyÇanakkale Valisınden dün şu bır baskı telâkkı ediyorlar. Hele deratına dil uzatmak memlekete iha hine seçim mücadelesine katılmak kıkat budur, netıce de meydanda ne çıkarıldığım, C.HP. nin ise o lüyorlar. Her ne ise. sandık açılmatelgrafı aldık: Bakanın seyahati sıralannda Vali nettır» diyor. ve böylece sarsılmasından korktu dır. Ne garib tecellidir kı 1950 de yıllarda ancak 10 bın traktör da dan kimse bir şey dıyemez! Köy«Muharririniz Necdet Evliyagü Ju Valilik mevkiini kuvvetlendir bu zibniyetle çalışırken ve Halk ğıttığı halde iktidar 15 ayda aynı ünün söyledıği g'bi, o sihirli bir Mekkl Sait Esea bildiriuo, nin otomobiline binmesini hiç de Müfrit particilerin azizlikleri hoş karsılamıyorlar. Muğla Valisi CHP. adayı Vedad Dıclehnın tarafından bıldirilen ve (Çanakmek istiyorsa, kanunlann menettıği Partisine yardım etmiyor diye be miktarda traktör dağıttığını Kore kutudur. İçinden ne çıkacağını kım kalede her an bir hâdıse çıkması Bastaratı 1 tnct tahifede Sebatı Atamanm bana söyledığine bindiği otomobil bazan görünür gofcir hareket için dahi hiç olmazsa nimle uğraşırken bugün ben Halk meselesinde dahi pohtika yapmak is se kesüremez! muhtemel) başlığı altmda neşromeşhur sözcüsü İhsan Yalçın gü gore, bir Bakanın Vali ile birlikte rünmaz kazalara uğruyor. Geçenbenim zamanımda açılmış olan Partısi adayıyım, kendisi de De tedıklerini, dey(ısı C.H.P. mulletParticilik Sıvasta kardeşler arave Vilâyet arabasında dolaşmasuı lerde üstadm arabasının tekerlek lunan haberlerın asılsız olduğunun, propaganda vekilı Atıf Akgücün bir motörde sma bile girmiştır. Baba ile ço rültülü nutuklarla doldurmağa çaTaksim meydanından başka intıhab mokrat Parti lehine dan daha tabıî bir şev olamaz. Ge lâstiklenni kesmışler, dün de ara il çevresinde partiler arasındaki seedecek bir yer aramalı değil miydi? yapan bir Demokrat Vali rolünü «İnönü olsaydı, Türk çocuklan Ko cuklar başka başka partüere men lışmaktadır.» ne Vahnın ifadesine nazaran Nuri basının benzin deposunu delmişler. çim mücadelesinin sükunetle ve re dağlannda ölmez ve Koreye git subdurlar Sıvasın meşhur bir ki Halk Partililerle, Daniş Yurda Ozsan kendi ve seçim bolgesinde Bır kısım müfrit particilerin aziz efendice cereyan etmekte bulunIstanbul Valisine asıl dokunan oynamaktadır. kulun taraflısı Eskişehirliler, bu şey, Istanbul şehrinde kendınden Seçim geçer geçmez pek arzu et mezdi.» dediğini ve kendısine bu tabcısı vardır. Sıv?stan gelip geduğunun gazetenizin ilk neşrolunagaybubetinin böyle bir manaya dolaşırken bılhsssa Bakanlığını a liğı bu kadarla kalmıyor. Demokevvel bir takım işler yapılmış ol tiğı münakaşa fırsatım terbıye ve hususta lâzım gelen cevabı ver çenler bile kendisini tanırlar. Ismi, lâkadar eden mevzulan etüd etmiş, ratlara aid kaptıkaçtı da Koycegız cak nüshasında tavzihini saygılaalmamıyacağını göstermek için, Kâmil Kıtabcı! 1950 seçimlerine ka masının hemfehrilere hatırlatılma edeb dairesinde kalmasını bilirse dığini söyledi. gayretlenne daha da hız verdiler. şehirlılerm derd ve ihtiyaclarını tes de bir kasde uğramış, arabanın ka nmla nca ederim.» dar iki devre Miliet Meclisınde sıdır. Yoksa «Timarhane metodlan» kendısine bizzat ben vereceğım. napeleri bıçakla delık deşık edılVali vekıli Zühtu Öner» Bundan sonra D.P. li hatiblere Bu münasebetle CJIP. adaymın bitle meşgul olmuştur . mebustu. Şımdi btırada Ülke gazesözü benim değildır. Istanbul gaze Nutkumu önceden hazırlamaklığımı C H.P. mılletvekıllerinden mış. Ferid durumüe alâkalı bır mesele bır çok Natık Poyrazoğlu ile mülâkat Cumhuriyet Çanakkaleye gitelerinindir ve kullanıla kullarula da bir tariz vesilesi yapmış. Ağzına Melen cevab vermış, Menderesin tesini ç;kanyor. Yaşlı ve tecrubeli meclıslerde münakaşa mevzuu oluDunkü toplanlılar Bugün Yatağan ilçesinden burava den arkadaşımızın bütün haberlerikonuştuğumda klişe haline gelmiştir. Kuvvetle tah geleni söyliyenlerden değilim. Bun mutfak masraflannm o derece ö bir zat. Kendısıle yor Yurdakul bilindiği gıbı halen gelen D P. adayı Natık Poyrazoğlu Bugün han kahvesınde her iki ni yer, tarih ve şahsı ııkrederek bil dedi ki: min ettiğime göre, gene Gokayın dan başka Valilık ve Belediye re nemli olmadığını, ancak seçim promerkez valilerindendir. Kanun va ile gorüştum. Koreden gelip daha parti de sı>asî birer toplantı yap dirmekte olduğunu okuyuculanmız parm3ğı ile açık hava söylentile isliğım zamanında 'ş görmekten, pagandaları ıjın yettığînı, askeri « 1950 seçimleri yapılmadan lılerle oğretmenlere, bazı şartlarla, ayağının tozunu bile sılmeden si tılar ük olarak Demokratlar ko , her halde hatırlıyacaklardır. Buna rinde hücumlar başlayınca cevab hemşehrılerıme hitabet gosterışleri uçakların benzm masraflaruıın or önce aday listesmde idim. Beni af ıstifa etmeden adaylıklarını koy yasi hayata atılan ve parti muca nuştular. Yarbay Poyrazoğlunun jjkarçıük Valinın toptan tekzibini vermek lüzumunu gördüm. Zama yapmaya pek az vakit bulmuştum. fedm dıyerek adayhktan istıfa et mak hakkını tanımıştır. Eskişehirın delelerıne katılan yarbay, çok yor konuşması uzun uzun alkışlandı. de yukarıda okumuş bulunuyorsunıma aid işleri rakamlara ve istatis Halkı memnun eden şeyin lâf de taya konulmasının lâzım geldığini. tim. Sonra seçimi Halk Partısi kay eski Valisinin de şimdi buradan gun gorünmüyordu' oYorulmuşa Demokratlardan sonra C H.P. adayı nuz. İki taraf söyliyeceklerini «öyvergılerin kaldırılması işinin ise o tiklere istmaden vatandaşlara izah ğil, ış olduğunu bilenlerdenım. Isbetti. Herkes bana: Allahm sev seçim mücadelesıne katılıp propa benzem.yorsunuzT> dediğim zaman: ve parti sozculeri konuştular. Vedad lemışlerdır. Bunlara herhangi bir derece ko'ay olamıyacağını, çunkü ettim. Tenkidlere gırmedım. Gir tanbul Valisine idare makamlani ku'.u imissın: bu işin ıçmden ganda turlanna çıkmasında hiç bır «Hayatımız muharebe< mücadele Dıcleli yeni iktidarm acemiliğı yu mütalea ılâvesinı lüzumsuz buluaçık olan bütçe.im bir kat daha seydim yalnız iki senedenberi Is nın ara seçim mucadelelerınde her kendi arzunla sıyrıldm!» dedıler. tnahzur yoktur. İhtilâf, kendısirun ile yuğurulmuş da ondan» diye ce zunden bır süni memleket işleri yoruz. açılacağını söyledi. tanbul Vilâyet ve Belediyesinin hangı vesıle ile particilık etmelerıŞimdi Halk Partısi safîannaa ge sıyasî bir partinin adayı olmasra vab verdı. Natık Poyrazoğlu ken nin bozuk gittığmi. yayınlanan beAyvaeıkta D. P. mitirı^ nın yasak olduğunu da bildırmek düştüğü hali bir tarafa bırakalım, lzmirde seçim faaliyeti ne çalişıyorum Oğlum da koyu dadır. Bu vazıyet bır idare âmirının disi için yepyeni bir mana ve hü yaz kitabm goz boyamak için daîıisterim. Fazla gayretlerde bulunur/ yvacık, 7 (Arkadaşımız Necdet kanunun yasak etmesme rafmen vıyet taşıyan sıyasî hayatm henüz tıldığını, Mecliste kuvvetlı bir musayın Profesörün bizzat şahsiyeti, damadım İzmir, 7 (Telefonla) Ara seçim Halk Partilidir. Yalnız sa kendisini Seçim Kuruluna şikâsiyasî bir partinin uzvu olduğunu acemi bır neferi olduğunu söylıye halefete şeıddetle ihtivac olduğunu Ev.iyagıl bıldiriyor) Bugün Ay mazisi, karakteri hakkında yalnız yet edeceğirn.» propagandası gıttikçe hızlanmakta Demokrattır. Damadım Jbrahim resmen açıklamış oluyor. rek dedi ki o Siyasî mücadeleler de söyliyerek, C H P iktidannın mem vacıkta DP tarafından büyük bir gazetelerde okuduğumuz yazıları dır. Izmırm kurtuluş bayramma Duygun D P. nin Sıvas muletvemiting tertıb edılmış, mitinge 5 C HP. lilerın karşılığı şudur:: tıpkı muharebe safhalan gıbı çetin lekete yaptığı hızmetleri övdü. kilidir. iktibas ederek sahifelerle yazı çıkarastlıyan 9 eylulde saat 18 de D.P. «Sıyasî bir parti kendme kayıdlı Fakat beni üzen, muteessir ed»n Vedad Dıcleh bu arada Natık Poy bine yakın halk katılmıştır. DeFenerbahçe İzmire gitti rabilirdim. Bu tarzda hareket bana Fuann Lozan kapısmda, C H.P. Şimdi bizim evde kalıyor. Oğ olmasa da, rızasmı almak şartıle, nokta, sıyasî ahlâk kaıdesınin za razoğluıia da dokunmadan geçeme i mokrat Parti adayı Nusret Kiyakışmaz. Devlet idaresinde asayiş guiı'eri iki maç oynamak uzere, Cumhuriyet meydanında, Mıllet lumla beraber sabahîeyin kalkıyor herhangı bir vatandaşı aday gos man zaman ıhlâl edilmesidır. Bir dı ve: «Asker sıyaset sahnesinde rışçioğlu heyecanlı bir konuşma kanunlarla, nizamlarla temin olu dun Bandırma tarıkile İzmire ha Partısi başka bir meydanda mıtıng lar. Propaganda gezısıne çıkıyorlar terebılir. Eğer iş bu cepheden ele çok yerlerde esefle müşahede ettim değil, bırliğınin başında bulunma yapmış. müteakıben kürsüye gelen nur. Bel kemiğinden su almak fren reket etmiştır. ler yapacaklardır. Birisi Halk Partısinı, bırisi D P. yi alınırsa meselâ D.P. nin Muğla Muhterem muhalıflerimız sıyasî ah lıdır» dedi Endik demıştir ki: «İnönü ve diövüyor! Yalnız evde sivaset yok adayı Natık Poyrazoğlu için de lâk dışma çıkarak şahsıma karşı Işte Muğladaki ara secim faali ğerleri af kanunundan istifade etPropaganda bizım evın kapı e soylenecek soz vardır. Istıfasıle D. ağır kelimeler sarfettıler. Kendıle yetleri şimdilık böyle bır manzara mışlerdır. Yoksa onlann yeri i d l f f #t şiğıni aştıktan sonra başlar. Evın P. ye kaydı arasındaki yıldınm su rine mukabele edebüirdim. Fakat arzediyor. hapıshane idi.» rati nedır? Daha önceden siyasî içinde hepımiz cancığeriz.» bir parti ile ilgili olduğu iddia edi*** lemez mi?» Seçim günü yaklaştıkça Sıvasta Demokratlar şu cevabı veriyorlar. heyecan artıyor. Buraya prcpaganda maksadile tam 15 tane miiletve «Herhalde vazife başmda iken 8İkilı gelmış. Sıvastan Rifat Öçten, yasî bır parti hizmetinde değıldi. Ercümend Damalı. Bahaeddın Ta Danış Yurdakul bu saatte dahi vaner, Şevki Ecevid. Nâzım Ağacık lıdir.» *** oğlu, Nureddın Ertürk, İbrahim Acaba seçimi hangi taraf kazanaDuygun, Halıl Emre, Hüseyin Yük sel. Yardımcı olarak da, Çorumdan cak? Demokratlar vazıyetten emın Hüseyin Ortakçıoğlu, Ahmed Ba gorünuyorlar. Meselâ Eskışehir mıl şıbuyük, Hasan Âlı Vural, Kayseri letvekıli D.P. Meclis Grupu reisden Ali Rıza Kılıçkale, Amasyadan lerındendir. Abidın Potuoğlu bılCevdet Topçu, Malatvadan Hüseyin hassa köylerdeki muşahedelerıne Doğan var, hepsı D P yi kazan dayanarak: «Haydi yüzde yuz demiyeyim, yüzde doksan dokuz ^adırmak için çahşıyorlar. zanacağız.» dedi. Hem bu sefer D P. eskisi gibi Tecrubeli ve ihtiyatlı milletcebi delik olarak seçim'ere girmivekili, yüzde bir de olsa, bir süryor. Sıvas vilâyetınde 45 tane cıb, priz payı ayırıyor demektir. Halk bir o kadar hususî otomobil ve Partıliler ise kazanacaklarma kâni taksi de hizmetinde .. D P. ara segörünüyorlar. CHP. ye meyyal çimler içm kesenın ağzını açmış! çevrelerde ise bir sürpriz ihtimaAdaylar bile ıstedikleri gibı para linden sık sık bahsedılmektedir. harcıyorlar. Miliet Partılilere gelince, onlar da Banyo ve Lavabonuzda Yalnız burada geçen günü en yüzde 40 nisbetinde bir oy ümid teresan bir hâdıse oldu. Kayadıbi edıyorlar. Gerideki yüzde 60 Dealetâde beyaz sabun mevkıine Halkçılar bir kaç teneke mokratlarla Halkçılar arasında takbenzin getırmişler. Sağa sola ıkmal sim edileceğine göre kazaacm kenyerine ıçm benzin bırakıyor ve sıkıştıkça dilerinde olmasmı beklıyorlar. Faoralardan alıyorlarmış. İşte Kaya kat umumî kanaat Miliet Partilidıbine de böylece bir kaç teneke lerin yüzde 40 değil, yüzde 4 nisbebenzin getirmiş ve karakola bırak tinde bile reytoplayamıyacağımerkezindedir. mışlar. Kırdar, Gökayı seçim kuruluna şikâyet edecek Bursa köylerinde seçim propagandası Eskişehirde günön mevzuu P€V£ AZ VE* ÇÜK VÛL VURUS STEVR KAMVONLARIPA INDAMINIZtN UHOŞAM MUHATAZA ETMEKİÇÎN... PURO STEYR DAIMLER PUCH S ÎOHLVK 0/2EL KAMVONLÛRI Türkiye Mümessili YAKUP SOYU6ENÇ Takslm Cımhurijet Cıd. Pak ı p i 3 • T«L 1735287353 İzmir Fuarında STEYR Paviyonunu Ziyaret Ediniz. Sonra oradan Demokratlar ge*** çiyorlarm:ş. Dem^kratlann benzinOylama günü yaklaştıkça propaleri bitmif, gıdıp karakoldakı C ganda faaliyeti de hararetlenıyor, H P. benzinlerini alarak kullanmış bugün de her tarafta açık hava toplantılan, gece de içtimalar yalar. » D.P. liler şimdi bu hikâyeyı an pıldı. Beyhkahırda üç parti de miting yaptılar. Yarın Çiftelerde yalatarak diyorlar ki: pılacak ıçtımada konuşmak uzere « Halk Partisi devrinde DeMaliye Bakanı Hasan Polatkan'n mokratlar gidıp de karakola benAnkaradan gebnesi bekleniyor. Bazin saklatabilırler mi idi? yındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu, Bakm şimdi muhalefet partileri yarın Mıhalıççıkta konuşacaktır. D, ne kadar hürriyete sahıbdir! Ben P. Eskişehir milletvekillerinden zinlerini bile iktidara bekletiyor Muhtar Başkut da dahil olmak ülar.. zere bütün ekıpler geceleri de topBriyle iktidar dünyanın neresin lantılara gıtmek üzere daimî bir de görülmüştür?» hareket halmdedir. Halk Partili heyetler de aynı hararetle azim ve *** ısrarla çalışmalara devam ediyorDemkoratların bu sözleruıe galar Mtfcki Said ESEN zete bayii Tarık Başara şöyle cevab veriyor: «İşlerine gelen iş'.erde eÜltraviyole şuaı kongresi vet, işlerine gelmiyen işlerde ha Memlekettmizln de lstlrak ettigi Alyır!..» manyada Hanau'da 31 agustoa ve 1 eylul günleri akdedllen ultraviyole suTarık Başaranın babası merhum a'larının tesirlert ve tıb sahasındaki Ziya Bey Sıvasa 14.000 cildlik bir ıstünalı mevzulu konuşmaların en mükütübhane bırakmış. Eski iktidar hım mevzuunu mikroblsrın bu sua'lul» zamanında Millî Eğitim Bakanhitlâfı teşkil etnüstlr. ğından bu ki^blan tasnif maksaKongre Frankfurt Onlversite»! llml V» dile bir memur gonderilmış, yeni fızıkî arastırmalar enstitüsü bask»nı Profesor Rajewskinin ba^kanlığınd» iktidar zamanında memur geri alınmış Kitablar şımdı tasnif edılmeden aç.lmıştır. Kongrede tauınmıs ilim 17 duruyormuş. Anksraya yazmışlar, aaamlarıle İdi. mılletln mensublan buluunakta Bu sureUe, 30 Agustos gelen cevab şöyle ımış: «Kitablar Zafer Ba>ramımi2a rastlıyan gunde Millî Eğıtime devrolunursa bır me Hanau şehrinde Turk bayrağı da dlğer mlUet lıaiiakl..»! arasında dalgalanrpıjmur gonderıriz!» Ur. TUVALET SABUNU KULLANINIZ Hususi bir formölle imal edilen PURO • • • Citdinrzitemizler ve besler ' Kırif^kları yekcder Teninile bir kaejife yumu^aklığı b*» (•{•>> *ox*liğ« verir Sixl daha GENÇ. daho CAZİP v* daho GÜZEl yapar . , . « " PURO BOL KÖPÜKLÖ NEFİS KOKULU Tuvalet Sabunu 100 de 10C safî> taal
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle