14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SErMlıssı Cözellifr Müsabahamtx Nefrel ediyoruz u memlekette bir partiye mecsub olmak bir günah, bir ayıb değil, sadece bir vatan vazifesidir. Denıokraide parti demek . partide muayyen, Amerikanın, ınsan havsalasmın alamıyacağı kud çtimaî, siyasî ve iktisadî fikirler' Russell Dorr: «Türidyenin gösrette tahrib silâhlan hazırladığı açıklandı üzerinde birleşmiş ziimreler demektermiş olduğu işbirliğinin tir. Bir memleket efradı içinde iyineticeleri harikulâde Washington, 7 (A.P.) Cumhu sisler Komisyonu azalarındandır. i, kötüsü, âlimi. cahili, terbiyelisi, riyetçi Âyan azası Milton R. Young Bu komisyon halen gizli toplantıolmuştur» diyor t^rbiyesizi, masum ve günahkân lduğu gibi bir parti efradı veya Ankara 7 (a.a.) İktisadî İsbir bugün Birleşik Amerikanm elmde, lar yapmakta ve hükumetin hava ;araftarlan arasmda da iyisi, köliği İdaresi Türkiye Özel Misyonu «insanın havsalasma sığmıyacak kuvvetleri için istediği 5 milyar do!üsü vardır. Lâkin ne bir, bir kaç, Başkanı Orta Elçi Russell H. Dorr derecede kudretli yeni toptan tah larkk raunzam bir tahsisi ıncelerib silâhlan» bulursduğunu açıkla mektediı. Bu ilâve tahsisle savunıir kaç yüz fena bir partiyi kötüaşağıdaki beyanatta bulunmuştur: mış ve demiştir ki: «Bu silâhlar ta ma bütçesi 61 milyar dolan aşmış eştirir, ne bir, bir kaç veya bir kaç < Türkiye ile merkezi Pariste mamile gelışmiş veya en ileri te olacaktır. iız iyi bir zümreyi iyileştirir. Parbulunan Avrupa iktisadî İsbirliği rakki safhasındadır. Birdenbire Senatör William T Young ebuntilerin manevî hüviyetleri daima TeşkUâtına dahil' diğer üye mem harb kopacak olursa kullanıımalan lar atom siâhlan değillerdır, yeni Tekil, Halk Partisinin bir türlü hlâkidir ve yüksektir. leketlerin önümüzdeki beş sene zar melhuzdur.» ve bambaşka fakat müthiş kudretli açık kalbli, samimî bir muhalefet Bir seçim nnicadelesine girdik. fında istihsallerini yüzde 25 nisbeMilton Young, Âyan Meclisi Tah şeylerdir» demiştir. Programlan, işleri bıraktık, birbipartisi haline gelmedığini, gazetetinde artnrmaya karar vermiş buEge güzelinin Reks şirketine «m>ıııııittimıınııııi!iııınıi!nnnınııuittiıııııınniHmıınnııın rimizin şahsî şerefinden, aile haylerinin durmadan yalan söylediklehınmalannı büyük bir memnunluk cevabı iyetine ve iman hürmetine kadar rini, her gün sayısız haber imal etla haber aldım. Türk basınının tefEge güzellik kraliçesi Reks Film tariz ve taamız ediyoruz. tiklerini kaydetmiş ve C.HP. nin strlerinde bu kararın hem millî saşirketinin tekUfine aşağıdaki cevabı devletçilik siyasetine temssla deBugüıtlerde gazete okumak, kenvunma ihtiyacını karşüamayı hem gönderdi: miştir ki: dini bilen bir Türk için elîm bir Foto M. Ozeıt PangalU de hayat seviyelerini yükseltmeyi «Rekj Fılm Şirketinin «Kara Efe hâdisedir. Nefret ediyoruz. Memle89 Handan Yurdaer « Hususî sermaye için bu tehZeynebin gozjaşları» isunli tek bır lstihdaf ettigini görmüş olmak sa Baştarafı 1 inci sahttede Ankara, 7 (a.a.) 40 numaralı likenin her an mevcud olması mem filminde Fatma rolunu açık saçık Baysal Fotograt Stüdyosn: İs etin partili, partisiz çocuklan pek Başmakaleden devam yanı şükrandır. cihen Amerikadan ayrılacağı bildi resmî tebliğ: sahneUri olmamak jartıle oynamayı, az istisnasile bu çirkm manzaralekete getırilmekte olan yabana Millî Savunma Bakanlığından bil sermayeye yerli sermayenin de ka Iesine milyonda bir rastlanır. Hal bu rol mukabillnde 1500 lira. şarkıla tiklâl caddesi. Zanbak sokak No. 1 an nefret duyuyorlar. Elde edeBu sahada Türkiyenin göstermiş rilmektedir. buki yurdumuzda ikiz ve üçüz ev rını soylemek mukabilinde 500 lira ki Foto Tuna: Çarşıkapı. olduğu işbirliğinin neticeleri o ka Gromykoya suikasd teşebbüsü dirilmiştir: ceğimiz beş on rey için vatandaşa tılmasına mâni olabilir. Bu sermaKore birliğinden şehid olanlarla ye sahibleri, CJî.P. yeniden ikti lâd sahibi aileler çoktur. Bnnların ceman iki bin lira mukabilinde ve aşa Foto M. Özen: Pangalü Hamam e fena terbiye, ne fena propaganSan Francisco 7 (AP.) Ameridar harikulâde olmuştur ki bundan büyük bir kısmı da yardıma muh ğıdaki şartlar dahilinde kabul ediyo No. 150. rum: dara gelirse el koyar diye paralannı la nümunesi veriyoruz! Aklı olan eonra mühim neticeler elde edile ksn polisi bugün Sovyetler Birliği yaralılann adlan aşağıdadır: 1 Kasım 950 Kunuri savaşlann daha çok tahvillere yatırmayı ter tac fakir ailelerdir. Sayın Behçet Dış İşleri Bçkan Muavini Andrei 1 Rolumün fılme çekilmesi on Foto Opera: Kadıköy Opera si ile reisleri bu terbiye ve edeb kriceğine kat'î nazarla bakabiliriz. Uı'un baskanlığmdaki cemiyete gunden faıla surmiyecektir. da şehid olduklan tahkikle anla cih edebilirler.» Gromyko'yu öldürmeğe matuf bir neması yanmda. sırasında çocuklanna gazete oTürkiye ekonomisinin siklte mer2 Bu on gun zarfında yer bulumemleket ölçüsünde genişletnek komplonun kendilerine ihbar edil şılanlar: Foto Şen: (Divanyolu) kutmasalar, siyasi partiler namına CÜP. li hatiblerin konuşması nursa Tarabyada Konak otelinde, yer kezi ziraat olduğuna göre en bariz imkânı sağlandığı takdirde bu gibi bulunmazsa Bujukderede birıncl tınıf diğini açıklamıştır. Bu ihbarın hakiÇvş. Ömer Alıççı, Ali Yıldırım, Dün İstanbul Radyosunda konuFoto Klüb: (Beyoğlu Melek si konuşulan, alenen konıısulan şeyneticelerin tanm sahasında elde kate uygun olup olmadığı bilüıme er Adil Doğan, Halid Bulut, Ra şan CJî.P. il ikinci başkanı Ekrem hallerde faydab neticeler elde et bir otelde benim ve bana refakat ede neması sokağı). eri okutmasalar, ne kadar isabet edilmiş oluşu tabiîdir. Bu sahada mek, nüfus kaybımızı azaltmak, cek olan aile efradımdan birinln ikamekle beraber, Gromyko'yu muha mazan Çenge, Ahmed Gülkan, Hü Özden demiştir ki: ederler. Foto Kenan: Üsküdar. elde edilen mühim başarılann bir mesud Türk yuvalarının sayısını raet ve iaje masrafımız ile fılmin çevfaza için olağanüstü tedbirler ahn seyin Balkan, Mustafa Çelik, Geriotelim « Vatandaslarun, Hangi partiye mensub olursa olFoto Tnran: Çemberlitaş. kaçını burada tebarüz ettirmek çoğaltmak yolunda ileri adımlar rildiği yer sirkete arasındaki otomobil masrafım aid olacaktır. ye Baktaş, Ahmed Ünsal, Süleymıştır. un siyasi mücadclcde doğru veya Büyük yaldızh kelim^lerle hiç bir atılabilecektir. A?oto Asral: Kadıköy. Albyol. isterim. 3 Benim ve efradı ailemden biriBıbara göre, suikasda bir kaza man (Jnal, Vahideddin Özkaya, iğri şahsî mevzulan ele alanlar deFoto Model: Düzce. 1947 de Türk çiftçisi 12 milyon süsü verilecek ve Gromyko'nun oto Mustafa Erman, Mustafa San, Ah zaman tahakkuk etmelerıne imkân Dördüzleri Kornma Cemiyetine nin İzmirden Istanbula gidiş ve istanolmıyan uydurulmus vaadlerle ıkmokrasiye en büyük fenalığı ve bu buldan Izmire dönuş masrafımız sirkeFoto Rıdvan Kınnacı: Ankara. hektarlık bir sahada pamuk, buğday mobiline bir kamyon çaptınlacaktı. med Bilgili, Müşür Eşme, Durali başanlar dilerken, sevimli doktora te aid olacaktır. tidara gelen Demokrat Parti her memlekete en kötii hizmeti yapmış Foto Spor: Ankara. vesair hububat ekmiştL 1951 de e San Francisco konferansına iştirak Atakul, Mehmed Sönmez. * Film için lüzumlu elbise ve tutürlü icraatla beceriksizliğini, ikti ve sayın üyelere teklifimiz üzerinFoto Bamza Rüstem: İzmir E Iduklanndan şüphe etmestnler. kim sahası 14.400.000 hektara yük eden Sovyet temsilci heyeü bu şeh2 Ağustos 951 de şehid olanlar dara lâyık olmadığını isbat etmiş de biraz düşünmelerini rica ederiı. valet masrafım jirkete aid olacaktır. 5 Şırket bu hususları kabul ettıği mirler çarsısı Merkez fotografha Dün selâm verip elini sıktığı hemHemen şimdi obnasa bile yaruı bu selmiştir. Er Yusuf Özcan, Ergül Eren, Ah tir. rin Hillsborough banliyösünde bir nl noterce musaddak bir mektubla tara nesi. şerisinin bugün harimi ismetiııe \ hnsusta bir teşebbüse girişmek ber fıma bildirecek, Istanbulda bulunmamı 1947 de ekilen her hektar başına köşke yerleşmiş olup, heyet azalan med Zor, Zühtü Yeniay, Haüm KıCumhuriyet Halk Partisinin kur halde zarurl olacaktır. Dördüzleri istediği 15 eylul 1951 tarihinden beş gün Foto Fikri Göksay: İzmir Bas kadar dil uzatanların bu memle247 kilo pamuk istihsal edildi. Bu kenferansa otomobille gidip gel zılkaya, Salim Demir, Mehmed Şim duğu (kanun devri) yerine (DJ». ete attıklan nifak ve ncfsaniyet yaşatmak sorumunu fizerine alan evvel, yani 10 eylul 1951 de aşağıda mahane gan karsısı. sene ise hektar başına istihsalin 296 mektedirler. Komplo, komünistlere şek, Halil Parlar, Halil Şahin. ohumu bugün semeresini vcrmese, haksızhklar devri) kaim olmuş, her bir teşekkül bizce böyle bir teşeb gosterilen İzmirdeki adresime gene noFoto Lâle: Beyoğlu Parmakkapı, kilo civannda olacağı tahmin edil düşmnân Beyaz Ruslara atfedilmiçtir. Tarahlar: vatandaş yerinden, işinden haya büs irin gerekli tekmil başan im ter vasıtasile bin lira gonderecektir. Foto Raşid Ünverdi: Manisada rann, üç, beş, on sene sonra verir « Mütebaki bin lirayı filmin çevtaektedir. Subaylar: Tbb. Yzb. Namık Dum tından ve mahndan haklı olarak kânlannı nefsinde taşunaktadır. re siyasî taharamidü olmıyanlardan Washingtondaki Sovyet elçiliği, rilmesi ljjter bitmez tarafıma tcdlye Hükumet civan. iiyasî tahammül beklemek haklan 1947 de buğday rekoltesl hektar böyle bir suikasd teşebbüsünden lu. endişeye düşmüştür. edeceğinl yukarıdaki S İnci fıkrada bilFoto Mehmed Ortaç: Aydın. NADİR NADİ dirilen noterce musaddak mektubnnda Ast8ubaylar: Mk. Gd. Bçvş. Necati >lmaz. başına 777 kilo idi. Bu sene hektar malumat! olraadığım bildirmiştir. Memur vatandaş bir meta' gibi Bahkesir Foto Sümer: Anafartaahhüd edecektir. başına 1021 kilo buğday temin edi Elçüiğin bu konuda her hangi bir Dalgıç, Üçv;. İsmail Özyürek. ele almrruş, Daniştaya müracaat Gazeteler seçim dairelerinden her! 7 Bu şartlar kabul edilip yerine talar caddesi Erler: Çvs. Halil Solak, Eşref Er haklan yok edilmiş, en mukaddes leceği tahmin olunmaktadır. 1947 yorumda bulunmak isteyip istegün heyecanh haberler veriyorlar.l getirildigi takdirde 15 eylul 1951 tarihinFoto Nuri: Gazianteb. de Türkiyenin pamuk istihsalinin mediği telefonla sorulunca bir söz lUj H. İbrahim Alkan, Onb. Nus dava hakkı iskat olunmuştur. de Istanbulda bulunmağa imâdeyhn.» Foto Fahri Seyrek: İzmit Demir Her an bir hâdise cıkmasındanj ret Idal, Er: Sablmış Alkaya, Hüdeğeri 72.400.000 lira tutannda idi. zu: «Hayır, hayır» demistir. Bugün vatanın her köşesinde deEge güzeli, cevabın doğrudan yolu caddesL korkulur ..diyorlar. Böyle anlarda ] seyin Yalçm, Mü'min Ertekın, Veli ğil bir bucak müdürü, hattâ devlsti Bu sene ise pamuk istihsalinin takdoğru^a kendisine yazılmasını istiıkan hâdiselerde akıl. mantık, muSeyrüsefer polisine göre, bugün Göçer, Arif Parla, Durmuş Ali Çam, temsil eden bir vali ile DP. ocak Foto Aray: Zonguldak. riben 464.000.000 lira değerinde olahakeme aranmaz. Uerkes öfkeli yor ve adresini de bildiriyor: Bayshore şosesinde, Sovyetler Bir iAlâeddin Özer, Sıtkı Ohat, Arif başkanının kuvvet ve kudretinden Foto Can: İzmir Konak. cağı tahmin olunmaktadır. hınçlı ve tehdidli konuşuyor. BuBayan Özgül Gimzal liği Dış İşleri Bakan muavini An Tılavsun, İbrahim Mutlu, Müslim ürpermektedir. Foto Cevad Kızıltan: Bolu. un sonu nereye vanr? Memleket \ Karataş 304 üncü sokak No. 15 1947 de Türkiyenin buğday rekol drei Gromyko'nun otomobilinin ta Ünal, Baki Pat, İzzet Öztaş, Ali Foto Doğnş: Mersin. e namusltt adam, şfrefli adam kalBarntçunan konaşması İZMİR tesinin krymeü 811.500.000 lira tut kib ettiği yol üzerinde bir kamyon Gülbahar, Nebil Kafalı, Mustafa Bajtorafı I Inci sah tfede Foto Yddıı: Adana madı mı? Şerefin, namusun, hay« Trabzon milletvekili Faik AhReks Film Şirketinden artık Ege makta idi. Bu sene buğday rekolte devrilmistir. Rus heyetini San Fran Btnal, Mustafa Baysal, Ramazan Sanığın Millî Savunma Bakanlığı güzeli ile doğrudan doğruya muiyerin muhafazası bu kadar güç1 med Barutçu dün de radyoda bir sinin 1.500.000.000 Hra değerinde cisco' konferansına götüren otomo Şener, Osman Karakurt, Mustafa [eşirse ferdin manevî selâmeti: vaj konuşma yapmış ve ezcümle şunlan mutemedi iken aynı daireden kur habereye girişmesini rica ederiz. olacağı tahmîn ohaunaktadır. billerden müteşekkil ve poliı der Aslan, Batuhan Erkek, Ferid Yüce, anın, milletin müsterek selâmeti] söylamiştir: may albay Hiltni Girayin evine bir Resminizi çekecek 1947 de Türk^enin hububat Is riyelerinin refakat ettiği kafile kaza Kıhç Kınalı. ehlikeye düşmez mi? fotoğrafhanelerin isimleri « 14 mayıstan bugüne kadar takım demirbaş eşya götürdüğunü tihsali 1.200.000.000 lira tutannda mahalli etrafında bir kavis gizmiş Koreden dönen yarablann Birbirimizi bu derece karalarsakj aradan bir buçuk seneye yakın bir ve bu şahsın da casuslukla alâkası Gazetemiz nam ve hesabına gflİdi. Bu seneki hububat istihsali ise v» salimen yoluna devam etmistir. sıhhî durumu zaman geçmiştir. Görünen manza bulunduğunu ihbar etmesi üzerine zellerin resimlerini çekceek foto Bastartm I inci sahifede alan, dolan, iftira ve isnad bu ka| takriben 2JOO.000.000 lira tutannda Kamyon yol üstünde devrildiği SJdar revaç bulursa ve yaruı bu mil« İzmir 7 (TJIA.) Geçen hafta ra nedir? Görünen manzara, De 5 inci asliye mahkemesi suçu as grafçılann isimlerini bildiriyoruz. miyeceğini, çünkü onun doğru terolacaktır.» da Gromyko'nun otomobüi saatte mokrat Partiyi iktidara götürmekte Foto Süreyya: İstiklâl Caddesi cümanlık yapmıyacağını söylemiş etin ferdleri ikiye. üçe aynlarakl takriben 120 kilotnetre süratle iler scnunda Koreden şehrimize gelen merdiven hizmetini gören bütün kerî mahiyette görerek salâhiyetBunun üzerine hâkim Ankara »irbirlerine şerefsiz. ahlâksız, hır(Tünelbaşı) ve Izmir Askerî hastanesinde tedavi lemekteydi. ız ve namussuz diye bakarsa i ş ] taahhüdlerin icraatta, hükumet ta sizlik karan vermiştir. Dosya asFoto Sabah: İstiklâl Caddesi, daki Çekoslovakya sefarethanesinaTtana alınan gazilerimizden bir kısrafından, unutulmasıdır. Demok kerî mahkemeye sevkedilecektir. de memurluk yapmakta olan Yor nereye vanr? (Gaktasaray civan) nunm «ıhhî durumu bozuhnuş ve Londra, 7 (Nafen) İngilia Dış go Fenerli'yi tercüman Jozefin terKöylüler kahvelerini. camilcrini bu yüzden Ankara Nümune hasta ratik ıslahatı tamamlamak yolunİşleri Bakanı Morrison'un da işticümelerini kontrola memur etmis ayınyorlannış diye şaşıyorduk. Yanesine nakilleri kararla$tnıştır. Ya da eski iktidann bıraktığı noktaB U A K Ş A M raki ile evvelâ Washington'da v* tir. Bu sırada iddia makamı duruş rın köylerini, kasabalarını ayırmaya na Ankaraya sevkedilecek yaralı dan ileriye doğru hiç bir esaslı adısonra da Ottawa'da yapılaeak olan mın ablmamış olmasıdır. manın gizli yapümasını istemiştir. alkarlarsa ürkmemcliyiz. Çünkü lar arasmda Seul muharebelerinde konferanslarda Orta ve Yakın DoBeklenen bu değildi. Beklenen, Mahkeme bu talebi kabul etmiş ve onlara verdiğimiz ders aynlık ve başından yaralanan ve sol tarafı Ankara, 7 (ANKA) Faiz hadğu ile ilgili meselelerin açık14 mayıstan sonra bütün iradeleri salon tahliye edilmişür. Mahkeme husumet dersidir. mefluç bulunan yüzbaşı Kâmil Gülanacağı anlaşılmaktadır. Bu kon lerinin % 8,5 tan % 7 ye indirilmesi saran ileri demokratik hıslerın taze sanığın sorgusunu gizli olarak yap Dünyanm hiç bir yerinde birbiven de bulunmaktadır. feranslarda Türkiyenin Atlan hakkmdaki kanunun tatbikına baş kuvvetini, açılan büyük terakki tıktan sonra salâhiyetsizlik karan rinin manevî hayatına ve varlığına Korede kuşalilmış olan birlik lanılmıştır. Yalnız açık kredi şektik Paktına iştbaki görüşülecektir. yolunun hizmetine vermekti.» ve davanın Ağırceza mahkemesin bu derece insafsızca kasdetmiş kardun kurtanldı Millet Partisi hatiblerinin ce görülmesine karar vermiştir. İstanbuldan gelen bir rapor, İn lindeki muamelelerde % 9 a kadeşlere tesaduf edilmemiştir. giliz Büyük Elçisıain İngilterenin, dar faiz alınabilecekiir. % 7 den NewYork 7 (R.) Koreden geradyo konuşmalan Paviyon müdürü önümüzdeki haf Parti zimamdarları, idarecileri ve fazla faiz yürütülmek suretile ya len son haberlere göre, bir müddet. Türkiyenin Atlantik Pakbna alınMillet Partisi namına radyoda ta Ağırceza mahkemesinde yargı hatihleri bu memleket hesabına bir pılmış mukaveleler yübaşına kamasmı tam olarak ve şartsız destenberi kuşatıbruş olan Birleşmiş konuşan Ankara il yürütme kurulu lanacaktır. büyük günah işlemektesinız. Bu dar meriyette kalacakbr. Bilindiği tekliyeceği hususunda teminat vermemlekette çok fena ve akıbeti çok gibi aynı kanun vadesiz mevduat Milletier Birliği bu akşam kurtanl başkanı Kemal Tamer, D.P. iktidadiğini bildirmektedır. Bu rapor, Dış lün bir siyasî mücadele ekolü teile üç aya kadar vadeli mevduat mışür. Son 24 saat zarfında düşma nnm bol keseden atıp tuttuğunu, 931 doğumlulann son İşleri Bakanınm Amerikaya hare ile ü çaya kadar vadeli mevduat nın yaptığı taarruzlarda ağır ka vaidlerini hiç bir zaman yerine gesis ediyorsunuz. Bu halile siyasî ket etmeden önce kabul ettiği Türk faiz hadlerini senelik % 2,5 a, Üç yıblara uğradığı ve ilerliyemediği tirmediğini söylemiş ve gıda madyoklamalan partiler birblrlerini eşkiya yatağı Perihan Sözeri Mustafa Çağlar Mefharet Yıldınm Büyük Eçisi Cevad Açıkalma ay aydan altı aya kadar vadeli mev bildirihnektedir. deleri ile yakacağa yapılan zamlarAnkara, 7 (ANKA) 931 do telâkki ediyor. Vu telâkki Allah Aynca sesle çizgiler sanatkân CELAL ŞAHİN Bağlama üstadı nı yolda teminat verdiği hususun duat faizlerini %2,75 e, 6 aydan la vatandaşın geçim sıkmtısı içine Genelkurmay Başkanı ğumlu genclenn son yoklamalan saklasm milletin bütün ferdlerino ŞEMSİ YASTTMAN ŞÜKRAN ÖZER ŞEN KARDELER ("aki kanaati kuvvetlendirmiştir. atıldığını söylemiştir. Kemal Tamer, bir seneye kadar % 3 e, bir sene bitirilmiş, kur'aya dahil birınci ter yayılırsa, bunları yann en lüzumlu NURHAYAT TÜREYEN ŞÜKRAN ÇEKİNMEZ NEDİM memlekette diktatörlüğe doğru oir Bursada İki defa intihara teşebbüs vadeli mevduat faizlerini de % 4 e tiblerin bir kasımda silâh altında ve kritik bir zamanda nasıl birliğe DAYAN MUSTAFA EROĞLU tarafından Osmanağa, Keklik indirmiştir. Bursa, 7 (T.HA) Genelkur gidiş sezildiğini bunu önlemek bulunabilmelerini sağlamak için, il davet edebilirsiniz? NOT: Haftanın her Cumartesi akşamı ve Pazar günleri saat een kknya mühendisi may Başkanı Orgeneral Nuri Ya için de behemehal ara seçimlerde Mutediller ve insaflılar! Bugüngililere bu kur'aya dahil olanlann 14 te, Pazar gecesi saat 21 de bahçemiz muazzan> •kadrosu ile Yurumuza iltica eden mut bu sabah saat 10 da şehrimize Millet Partisine rey vermek lâzım Bursa 7 (Telefonla) Geçenlerekim ayuıda askere celbedıımeleri kü birbirinin kanına susaımş parseanslarına devam etmektedir. geldiğini sözlerine ilâve etmistir. gelmiştir. de kimya mühendislerinden Nuri tizanların elinden ve dilinden bu bildirilmiştir. Bulgarlar Baransel adında bir zat intihara teDiğer taraftan 932 doğumlulann milleti ve bu menılekcti korumak Edime. 7 (Telefonla) Bulga PROF. NİMBLS'UN MACEBALARI: şebbüs etmiş ve kurtanlmıştı. Buda son yoklamalarına temmuzda size düşer. Elele verin ve bu kirli gün de aynı zat Valinin huzurunda ristanda yeni bir terör hareketinin sistemi her yerde red ve inkâr ebaşlanmıştı. Bu yoklamalar da eintihara teşebbüs etmiş ve hasta başlaması üzerine yurdumuza iitidin! Ve siz, ey köşc başlarında. köy kim ayının sonuna kadar bitirilmiş neye kaldınlmıştır. calar tekrar artmıştır. Son günlermeydanlannda, kapalı ve açık yerolacaktır. de biri tam teçhizath asker olmak lerde vatandaşını yermek için kanüzere iki kişi yurdumuza sığınmışter döken, yürek tüketen gafiller, İstanbul Sümerbank tır. elinizi vicdanmıza hasıp düşünün müesseseleri işçilerine En fena dediklerinizle en iyi sanBunlardan alınan malumata göre 11 eylul 951 tarihine musadif halen Sofya mahkemelerinde aradıklannız arasındaki fark bu milzam ealı günü zilhiecenin 9 u olmakla lannda eski bakanlar ve yüksek leti ikiye böldürecek ve her birinin Ankara 7 (Anka) istanbul arife ve 12 eylul 951 çarsamba gü rütbeli subaylar bulunan 57 kişıük manevî hayatrm öldürecek kadar Sümerbank müesseseleri işçileri anü de Kurban Bayramı olduğu bir grup muhakeme edilmektedir. büyük müdür? En az günahlmız dına sendika ile müessese arasuıda ilân olunur. parmağını kaldırsın! Sanıklara atfedilen suçlar irtica naçıkan toplu iş ihtilân, iş uzlaşmazIstanbulda Kurban Bayramı reketleri ve emperyalist devletlere Neden her sizden olan iyi ve olhk mahkemesince görüknüş, netiyaz saatile casusluktur. Suçlular; galib bır cede işçilerin ücretine seyyanen mıyanlar fenadır? Böyle bir iddiaihtimalle 9 eylulde idam edilecekSaat Dakika %35 zam yapılmasuıa, işçilere ay nın gülünçlüğünü hiç düşündünüz lerdir. 7 22 nca temettü ikramiyesi verilmesine mü? Yann bu hengâme geçtikten karar verilmiştir. Ancak, her yıl sonra söylediklerinizi bir kere daa delilık benimki, ama elimde değil! küçük apartımanuıı, banyosunu, tiyorum. Ona teşekkür edeceğim, verilmekte olan birer çift ayakkabı ha tekrar ederken utanacak nıısı•Cumhuriyet» in edebî telıkasu Yaşar Bey geldiği zaman bu sefer rahat koltuklannı ve açınca gü bütün yaptıkları içm... nız? Yavaşça Kıtmiri yere bırakü, a ile senelik ikramiyenin veribnemeevi boş bulacak. Ona bir hatıra bı nesin sel gibi içeri aktığı, büyük Neyi paylaşamıyorsunuz? Nasine de karar verilmiştir. yakrnadan nasll gid'erim! Meselâ penceresini düşünüyordu. «Hemen yağa kalktı. Ne yaptığınm pek farmussuzluğu, şerefsizliği, ahlâksızlıZehra kızm pembe entarisi, ha ne perdeleri açarım, banyoyu dolduru kında olmadan odenm içuıde doğl' mı? Siyasî rakibinizin hakikarum. Yıkanıp, biraz dinlendikten laşmaya başladı. Balkon kapısının dersin Kıtmir? ten bu kusurlan olsa bile fazilet Köpek tahtalara uzanmıştı, küs sonra Ziyaya telefon ederim.» Et önünde durdu, gözleri bahçenin yesahibi olduğunuzu iddia eden siz BİLGE TÜRESEL kün bir şekilde başını yere iğiyor, rafına, yırtık perdelere, eski eş şilliğine dalıp gitti. Küçük fidano günahları örtmeye çalışacak yerüe hanunma alttan alttan ve öfkeli yalara, çarpılmış gibi dikkatle ba lardan birinin üzerinde açmış, parde, inanmadığınız bir sürii lâkırdı İLHAN ENER kıyordu. «Bu perili ev, bu harab lıyan ilk beyaz goncayı gördü. bakıyordu. muzahrafatile rakiblerinizi telvise oda! Budalalar gibi kaç gündür ne Yaşar Beyin sözlerini hatırladı. Nikâhlandılar. elden geldiği hattâ gebnediği ka Hakkın var zavallı yavrum! Yaz geliyor, bahçe daha da diye tıkıldım kaldım sanki? İşte 6/9/1951 İstanbul dar gayret ediyorsunuz. Kafama dünya yıkılmış gibi, şaşduvarlardan kireçler dökülüyor, ö güzeli eşecek.. Dostlan bırakın! Halinıize düşkın, ne yaptığımı bilmiyorum ben! «Evet güzelleşecek ve ben görriimcekler gene etrafı sarmış. Yanmanlar şaşıyor. Bununla kime hizVakit öğleye yaklaşıyoTdu. Bal gece gündüz kocaman elleri kafanı du. Mavi kalemini alarak tekrar Sonsuz bir isteksizlik, hakizlik gözlerini boyamaya koyuldu, puddaki pencerenin camı da kınkmış mek için burada olmıyacağım. O met ediyoruz sanıyorsunuz. konda hayvanlardan kalan kırıntı çekiç gibi dövecck, susta durduraiçinde olduğunu hissediyordu. Girasını tazeledi ve nihayet her şey meğerse!. Kalkmalı. Evvelâ bir o gene çalışmak, düşiinmek için inlara kuşlar üşüşmüştü. Jale mut cak seni!» Memleketin sakin, munsıf. va> yinmek, gitmek, evet başka çare cir ağacmm altına gidecektir her Geri çekildi, dudaklarmda aa bir bittiği zaman birdenbire konsolun kalmamıştı, biliyordu. Ama bu için tomobil bulmak lâzım..» fakta bulduğu biraz ekmekle peytanperver evlâdı yani âzim eksehalde..» Fakat kalkamadı. Sanki oraya niri gevelemij ve hemen giyinme tebessüm konsola, aynaya yeni bir çekmesine doğru iğildi, kalbi çarp deki heyecanı, çarpuıtıyı ne yapriyeti bundan nefret ediyor. Sizi maya başladı. yapışmıştı, knnıldayamıyordu. NeBirdenbire hassasiyetinden utanye koyulmustu. Heyecanını yatış dikkatle bakıyordu. alkıslıyan ve takdir eder gibi gömah? den sonra köpeğini göğsüne basarak dı. Sinirleri gerildi, gözleri partYaşar Beye söz vermemiş miytırmak, kararlı hareket etmek için rünen bedbahtlara kapılıp kendi«Ara bulursun, anlarsın!» İskemlenin üzerindeki elbisele utanc ve hiddet dolu bir sesle iti lamaya başladı. «Ne olacak, daha iradesini, akhnı klllanmaya çahnizi, rakihlerinizi vr memleketi bu Karşısmda oturmuş, kabarmış ağ di, aranm dememiş miydi? Bu çar rini dünyanın en güç işini yapmabeş gün evveline kadar onun mevşıyordu. ıBu yüzle sokağa çıkmak zı, dikilmiş kulaklan ile bir şey pınb, heyecan da ne oluyor?» Çek ya hazırlanan biri gibi aldı, ağır raf etti: çirkef çukuruna soknıayınız. Veba Onu gönyıeden, ona veda et cudiyetinden bile haberim yoktu!» istewem. Mesud, sakin bir görü ister gibi gözleri parlıyarak yüzün* melerin boş olduğuna emindi. Bel ağır giyinmeye başladı. liniz biiyüktur. meden olmıyaçak Kjtmir, gidemi Fakat derinden derine «Meğer ki de paçavra doluydular. nüfüm olsun istiyorum..» Halbuki bakan köpeğine doğru iğildi: Ve siz sağduvusuna sığındığımız Biraz sonra odamn ortasında ve yeceğim! Bizi ayıblamasını istemi mevcud olması ne kadar mühimsürdüğü bütün boyalara rağmen büyük kütle.. Siz hansi partiderj oÖLUM Gülmeye çalışıyordu. «Her hal Kocakulak, sen de hemen beyüzü yorgun, endişeli mânasmı nim gibi gitmek istjyorsun değil de Kraliçenin esyalarmı bulacak hazırdı. Hemen çıkmak, gitmek... yorum. Son bir defa dostça el sı mif!» diye, fısıldıyan küçük sesi Merhuın Hacı Rıza oğlu. Kâ lursanız olumız bunları dinlemcyin! Bundan başka bir şey istemiyordu. kısmalıyız. susturamadı. Biraz sonra kendisini rrile ve Doktor ismail Efendi ağabeyler Çocııklannız bu derece kötü ve muhafaza ediyordu. değilim, bana obür dünyadan bir Zıya mi? Fakat bir taraftan kendisini ustaca Adamın sesini duyar gibi oldu: konsolun önünde buldu. Kaşlan Nazlf. Edib; Mahmud; Farugun baba kirli değildir. Lâkin birbirlervnin Ziya sana geliyorum! Doğruldu. Derhal çıkmak ve bir mesaj göndermiş olamaz değil mi kandınyordu. «Biraz oturup din Allahaısmarladık Jale hanım! çatılmış, yüzü gergın bir an öyle ları, Iffet; Ali ve Luhutun amcaları gÖ7Ünü ovscak. kadar haristir. Allah Kıtmir?» Bu sözü sevinçle bir kaç kere araba çağırmak için hiç bir mâni lenmeliyim. Vakit var, nasıl olsa hareketsiz kaldı. «Hayır, beni bu Alıye Tlregollerin dayısı Haremı Şerı onlan bu hastalıktan ve memleketi Gülegüle Yaşar Bey! Sesi boğuktu, titriyordu. Vazgeç gidecek değil miyim?» S«dire doğtekrar etmek istedi. Halbuki sesi olmadığını biliyordu. Fakat hareTsnürat Muduru ve istanbul Evkafın Gözleri boşlukt* kederle gülüm raya bağlıyan Yaşar Bey değil, onlardan kurtarsın! kederle titriyordu. «Dünyanın en ketlerine hâkim değildi. Yüzünü mif gibi «lini çekti. Ateşe dokun ru yürüdfl. Çöker gibi oturdu. Hegarib meraktır! Aramadan, istedi dan emekli sedi. B. FELEK dar kafalı, kendini beğenmiş, hod boyarken elleri tuttuğu şeyin üze muştu sanki. Parmaklarmın yan men sıçrayıp kucağma eıkan KıtHaa Hafız Ahmed Tiregol Bu lefer ben ona Allahaı» ğimi bulamadan gidemiyeceğinu İbin adamı, ona gidıyorsun kızım!» rinde uzun zaman kalıyor, konso dığvnı hissediyordu. Odamn orta mire her «amanki gibi kızmadı. 7/9/951 gün kısa suren bir hastalığı MEVLID marladık diyeceğira Kıtmir. Hayat nad etmek m&nasız!..» Ayaklanna dolanan Kıtmiri hid lun önünden büyülenmiş bir türlü sına doğru yürüdü. Dalgm dalgın Hayvanın kulaklannı 9 eylul 1951 pazar gunu dğle namA«i Ne taman, nasıl sofaya çıkmış muteakıb Hakkın rahmetine kavuşmu;okşuyordu. n« tuhaf, belki Mrbirimizi hiç görcumartesı gun detle itti: çekilmek istemiyordu. Sanki bir mırıldandı: «Her şey hazır, vakit llerliyor, git miyeceğiz. Belki günün hirinde Kendisini kapılardan birinin önünde tur. Cenazesi bugunkunamazını mutea zını muteakıb Üskudar Ihsaniye Camit Eyjb Camiii.de oğle Şerıflnde şehrlmızin tanınrnış Mevlid Ne yapalım bizim de sevgili şey tamam değilmiş, oradan ayrıl Burada soa günümüz Sarıkız! meliyiz Kıtmir, uyuraaya kalkma Zehra kızın kitablle meşhur ola eli tokmakta buM«ğu zaman ayılır kıb cenaze namazı kılınarak Eyubdek hanları tarafından Mevlidi Şertf okumiz bu işte! Siz de sinirlisinız öyle masına bir mâni varmış gibi! Eli Bu çekmeleri boşaltmadan gidemi sakın!> Perdeleri, kapılan kapalı, cak. Hem istiyorum, meşhur ol gibi oldu. , »İle kabristanına defnedilecektir. nacaktır. Ayrıca tevşıh de vardır. Din 1 BU Kıtmir h^ırr Tabü ya, arttk ktrtk mermerin üzerinde doiaşıyor yeceğimi hissediyorunj. Biliyorum yan kmnlıkta kendiaini kekliyen Mevlâ gsrıkl rahmet eylıye, . kardeslerlmizın teşrıflertnl rica ederiz., muvaifak olmasııu çok k"* Arkan v» iktisadi isbirliği bombasından daha Radyolarla seçim korkunc yeni silâhlar propagandası Mübarek, parti değil âdeta panzehir! Demokrat Partili Siird milletvekillerinden biri, •memnut Baştarfaı 1 inci sahifede yete rağmen, kdlkmış hacca mediğini kaydetmiş ve demiştir ki: gitmiş. Hem de halk tarafın« DP. iktidara geldiği vakit dan alayuvâlâ ile teşyi edilmillî ekonominin kalkmdırılır.ası miş. için derhal teşebbüslere geçmiştir Hükumet hacca gitmeyi Ziraatin süratle kalkmmasına giMekke'de, Medine'de kolera dilmiştir. Aynı zamanda iktisadî hayatı engelleyen bürokrasi ve veya veba gibi hastalıklar devlet müdahalesinin son haddine var diye yasak etmişti. Ne dersiniz? İktidara gelindirilmesi için çalışılmıştır.» FUruzan Tekilin İstanbul diklerindenberi, Demokrat Radyosunda konuşmısı Parti •meitsublan, acaba bu İstanbul Radyosunda konu^an hastahklara karşıda mı şerD P. İstanbul milletvekili Füruzan betli oldular? D. N. Salı gününden sonra gelen resimler neşredilmiyecek Bir müddet evvel fotografhanolere Resün çektirip göndermiş olan güzellerin bazılanndan mektublar ahyoruz. Fotograflannm neden ıeş redilmediğıni soruyorlar. Mese>â Bayan Leylâ Gül bu suali soranlardan biridir. Bayan Leylâ Güiün resmi gibi şimdiye kadar gelen, 11 eylul salı günü akşamına kadar golecek olan ve güzellik müsabakası komitesi tarafından tetkik netıcesinde kabul edilen bütün resimleri neşredeceğiz. Salı gününden sonra elimize geçen resimler neşredilmiyecektir.. Müsabakaya girmek isteyen güzellerle fotoğrafhanelenn en son 11 eylul salı günü akşamına kadar resim göndermelerini rica ederiz. Japonya ile barış Korede şehid olanlarla yaralananlar bugün imzalanıyor Dördiizler ve ötekiler Ruslara casusluk yapmaklan sanık Hayaiinin dnrnşması İzmirdeki Çekler Ağırcezada yargılanacak Atlantik Paktı Yeni faiz hadlerinin tatbikına başlandı Gağaloğlu ÇİFTESARAYLAR Bahçesinde Kurban Bayramı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle