16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUKIYET RADYO Akdeniz güreş şampiyonası seçmeleri Maçlardan evvel yapılan seremoni Futbol müsabaka talimatnamesinde yapılacak ( Bugünkü Program j Güreş Federasyonu, Akdeniz kudeğişiklıkler meyaninda bu seremoniyi pası maçlannda memleketırrsızı tem kaldırmak isabetli olmaz mı? sıl edecek mıllî takımı seçmek uzere genış bır program hazırlarruştır Güreş Federasyonu, çok enerjık bir kararla bu musabakalara büyuk şohretleri ijtırak ettırrnıyecek ve Akdenız şampıyonasında yurdumuzu (B) mılli takımıle temsıl edecekür. Güreşe karşı hemen her gun artan büyuk alâka ile bır avuç gureşçinin yanıbaşında bir takım yıldızlaryı yeüşmekte olduğunu bılhassa son zamaniarda görüp duruyoruz Güreş Federasyonunun sıstemli bir şekılde çalışması sayesinde dünün şohretlerile bugun başbaşa güreşecek seri halınde yetişen kıymetlerin bu çeşid musa' bakalarda kuvvetlı rakıblerle çarpigraak farsatı verildıği takdirde hıç bir şey kaybetmiyeceğız. Mut! laka büyük kıymetlenn bir an evMaçlardan evvel ve suııin >u tbolcttlann yaptıklan serenomi vel ortaya çıkmalanna imkân verFutbol Federasyonumuzun, mu lınrmştır Atletizm hakem komıtemiş olacağımıza artık şuphe etmesabaka talimatnamesinde bazı de sını, atletizm hakemlerı seçmıyor ' melidir. ğişiklıkler yapacağını memnuniyet muydu? İki komıte arasında salâAkdeniz güreş şampiyonası seçle haber aldJc Bunlardan bıri puan hıyet ve vazıfe bakrmından n? fark [•ıneleri bayramm birıncı ve ikinci usulu, d'ğeri de; hnkem komıtesı vardır? s gunleri Teknık Ümversite salonunFutbol müsabaka talımatnamesida yapılacakür. Bayramm birıncı nın hakemler tarafından seçılmesi nın bazı maddelen uzerınae çalıIjgünü musabakalara saat 13 de baş keyfıyetıdır. Bugun tatbik edılmekte olan ve şıîdığı şu sıralarda, Futbol Fede[îanacaktır. Federasyon, bu müsa: bakalar için Ankara, Izmir, Eski bizden başka hiç bir memlekette rasyonumuzdan bir temennıde bui şehır, Seyhan, Tokad, Malatya ve kullanılmıyan kendimize mahsus lunacağız: Maçlardan evvel ve sonra oy• İstanbul bölgesinin kalburüstu gü puan usulünün terkedilerek. bunun yerine; dünyamn bildıği ve futbol nanan şu selâm resmı komedısını reşçilerini davet etmiştir. Yedi bölgeye dahil güreşçiler a maçlarında galıblere, berabere ka de ortadan kaldınverelim. Takımlar, maçtan evvel halkı severdıği ; rasında yapılacak müsabakalarda lanlara, mağlub olanlara süzulen on beş güreşçimız müsaba 2, 1, 0 lık puan sıstemi alınacaktır. 'lâmlasınlar. Fakat hakemm kukalan müteakıb Emırgânda kampa Eski puan nizamının bızde taraf mandasıle ve yeknasak olarak degıreceklerdir. tarları da vardır Bunlar, 3, 2, 1, 0 ğil. Her takım. istedıği şekılde bu Federasyon, kamp hazırhklannı ın müdafaasmı yaparlarken, nor seremoniyi yapsın. Onlara mutlaka fcitırmiştir. Kamp Müdürlüğünü mal mağlubla, sahaya hiç çıkmı «şoyle bağıracaksınızj diye emir yanlann aynı puanları aldığmı söy vermiyelim. Hele, müsabakadan son de Mehmedcik yapacaktır. uğramış Federasyon Reisine B milli takımı lerler. Biz burada, Federasyonun ra ağır bir mağlubıyete takıma «dizil, hizaya gel, üç kere, ' hakkındaki düşüncelerini sordum. lüzum görüp değiştirdıği yenı u soldan geri dön, üç kere de bu ta« Elimizdeki elemanlar büyük sulü müdafaa edecek değilız Buna rafa» dıye emırler vermıyeıım. lerinin yerlerini dolduracak bir kıy aid düşüncelerimızı müteaddid deHalkımızı kendı icadımız olan bu mette ve yannın da mutlaka şam falar yazdık, söyledik gibi şeylere alıştınyoruz. sonra da piyonlan olacak sımalardır.» dedi. Ancak şu kadanna işaret edelim başımıza bır takım meseleler çıkaHakikaten kim ne derse desin, ki; en az beş senedir sahaya gel nyoruz. Geçen sene Ankarada oyGüreş Federasyonu, bir iki istısnamiyen hıç bir takım olmadet gıbi. nanan Türkiye Fransa B mi'llî sile her zaman bize üç milll takım evvelce bir müddct tatbik edılen takımları maçı bittıkten sonra miçıkaracak elemanlara sahıbdır. Aramızda yapılan müsabakalar bu 2, 1, 0 lık puan sistemınden şıkâyet safır takımın bızde mutad olan eden de olmamıştır. «sağol» u yapmadı diye. haık Fran nun en büyük bir delilidir. yaptı. Puan bahsinde asıl aksaklık, ya aızlar aleyhine tezahür* Ömer Besim bancılarla devamlı olarak yaptığı Politik bır mahıyet alması mümmız turnuvalarda oluyor. Bızim kün olabilecek bu hâdıse, taraflaGazeteciler Cemiyeti kupası de dahil olduğumuz Doğu Akceniz rm anlayışı sayesmde ve mısafır kupası maçlarına istirak eden bız kafıle başkanının «Fransada maçfutbol maçları den gayri mılletlerın puan usulü. tan sonra halkı selâmlamak âdet Kurban bayramı günleri Dolma Federasyonumuzun simdı kabul et değıldır» şeklındekı beyanüe halbahçe stadmda yapılacak «Gazete tiğı şekıldedır. Bu turnuvada bu ledıldi. ciler Cemiyeti» kupası futbol maç güne kadar yapılan müsabakaların Müsabaka talimatnamesinde valannm fikstürü belli olmuştur. puan cetvelmi bız. bızim usulle; ra pılacak değişikhğın en başında bu 13 eylul günü: kiblerimız ise kendı usullerile ya sakim usul gelır, ıtanaatındeya Beşıktaş Dörtler karması pıyorlar. Dört Akdeniz mılletinin N. B. Fenerbahçe Enosıs puan tevzıi işinde üçü ayrı. bıri 15 eylul günü: gene ayn hareket etmesi ne dereMerkez İstişare Heyeti Fenerbahçe Dörtler karması ceye kadar doğru olur, bılemeyiz Beşiktaş Enosis toplantısı Hakem komitelerinın, hakemlerin 16 eylul günü. Beden Terbivesı Merkez İstişare intıhabılc kurjlmasına gelince: Bun Enosis Dortler karması. Heyeti pazartesı ganu Ankarada top dan daha makul ne olabılir? HaBeşıktaş Fenerbahçe. lanacaktır. Toplantıda futbol mükemler. hakîannda karar verecek, sabaka talimatnamesi ile profesyoBeşiktaş Beyoğluspor vazıfe tsksımi vap?cak bır heyeti nellık ve hakem talımatnameleri kendılerı seçmekle. hem komıte ve gdrüşülecektir. karşılaşıyor hem de kendı hesablanna bazı huİstanbul spor servisi şefi Kemal Beşiktaş takımı bu pazar günü zursuzluklardan kurtulmuş olacak Haüm de bu toplantı münasebetıle • saat 10 30 da Beyoğiuspora karşı lardır. Bu kararda çok peç bile ka bugun Ankaraya gdecekür. futbol sezonunu açacaktır. Fenerbahçeye kendi kalesine attığı golle yenilen ve Galatasarayı 31 yenen Beyoğluspor karşısmda Beşıktaşın nasd bir netice alacağı merakla beklenilmektedir. İSTANBUL 12J7 Açıhş ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Harry James orkestraîindan caz ır.uzığı (Pl.) 13 30 Radyo salon orkestrası konsert 14 00 Şarkılar, okuyan E^rem Kongar, çalanIflr Sadı Isılay, Izzeddin Okte Fıkret Kutlu* 14 45 Paul Winter orkestrasından haflf valsler (Pl j 15 00 TJrk Hava Kurumu aöına konuşma 15 10 Nıhad Baysal ve arkadaşlsrından dans muziğ! 15 30 Haftanın programı 15 45 Sevlljmş sesler (Pl ) 16 10 Saz eserlerl 16 30 Dans orkestraları geçldl (Pl ) 17 15 TırkuIer; okuyaniar Musllâ Aracı ve Cemıle Cevher, çaidnlir Bayram Aracı ve Hasan Sozer, 17 45 ftfaıye saatl 17 50 Radyo K'âsık Turk Musıkısı Toplulugu; Idsre eden Cevdet Çağla 18 20 Konusma İS 30 Tango nımba ve san^bılar (Pl ) İS 50 Konuşma 19 00 Hnberler 1915 Ara muzıgl (Pl ) 19 20 Konuşma 19 30 Şarkılar. okuyan Mefharet Yildırım çalanlar Fahlre Fersan, Cevdet Çağla Izzeddın Okte; Yorgo Bacaios 20 00 Konu;rra 2n 10 Kısa şehir haberleri 20.15 Radyo Gazetesi 20 30 Dlnleyıcı ısteklerl 20 30 Konuşma 21 nn Dmleyicı isieklen pTop^amının de\amı 2110 Şarkılar, okman Zekl Muren; çalanlar Ce\det Çağla. İzzeddln Okte. Ycrgo Bacanos 21 30 Konuşma 21 40 Şarkılar progr.mının devamı 22 00 Unıverslt= postası 22 10 Pıvano dunvasından gezmtller: çalan Cemal Reşıd Rey 22 30 Şehırde bu hafta 23 00 Programlar ve hafıf şarkılar. caz ve dans muziğı (Pl ) 24 00 Kaparış ANKARA 7 28 AC1I15 ve program 7 31 H»fif rruzık (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 Şarkı Turkuler (Pl 1 8 2 5 Gunun prcgramı g 30 Çes dlı hafıf EOIO ve operet şarkılan (P' 1 9 00 Kapanış 12 15 Memleketten selâm 12 30 Askerın istedıgl havalar 13 00 Haberler 13 lî Saz eserlerl 1310 OS> Gazetesi 13 45 Şarkı:ar 14 00 Balot muzlğı (Pl) 1430 TJnU caz orkestraları (pı ) 14 55 Kayıb mektublan 15 00 Kapanif. 16 58 Açıhş ve program 17.00 Çocuk saatl 18 00 Konuşma 18 10 Dans muzlgi (Pl ) 3 8 30 Konuşmt. 18 40 Şarkılar 19 00 Haberler 19 15 Tanhten bır yaprak 19 20 Yurdiin sesler, ıdare eden Muzaffer Sarısozer 1» 30 Konuşma 19 40 Yurddan ,eslenn devamı 19 50 Konuşma 20 00 Hafıf melodiler (Pl 1 20 15 Rajyo Gazetesi 20 30 Konuşma 20 40 In. eesaz (Kurdlllhıcazkâr faslı» 2115 Konuşma 21 25 Beethoven 32 Varıatlon Do mlnor (Pl ) 21 40 Mı<aılr satl 22 00 Konuşma 22 15 Şarkılar. okuyan Muzeyyen Senar <P1 ) 22 45 Haberler 23 00 Dan. rmıziğı (PI » 23 30 Kapanış. BAŞ AĞ RISIN A KARŞI 8 EyluJ 18S1 MEKTUPLARU Iskenderun İcra Memurluğundan bir şikâyet Imza mahfuzdur: «1950 senesınde vefat eden oglumun Itkenderun Iera Memnrluğundan alacağı olan meblfiğın biz varisletine ıntikal etmesi uzerine gereklı \eraset ilâmını çıkartaark Kadıköy Icra Memurluğuna müracaat ettik. Memnrluk mezkür paranın kendiIPrl \asıtasıle celbı için keyfıjeli 7 mayıs 1931 tarıh ve 1151 sayılı mektublan İle veraset ilâraını da ekli olarak Iskcndcrun Icra Memurlugnna bildirmiştl. Mektub taaiıhudlu olarak 6S4 No. ile gonderilmıştir. Bugune kadar Kadıko> Icra Memurlu^una de\amlı miıracaatlerımızden blr netice alamajınca. Iskcnderun Icra Memurluğuna 9/S/951 tarıhinde yenidcn bir tcl çektik. Ve aradan dort ay geçtigl halde Iskenderun Icra Mcmurlusu nuisbet veya menfi hiç bir cevab \ermek Uıtiyacını hissetmemıştır. Onırmuzun kıj olması dolajısile her turlu ihtiyacımızın en zijade arttığı bugunlerde mağdur bırakılmamızın n* dere* ceye k«dar doğru bir hareket olacağııu ilgili makamların takdirine bırakıyorum. Iskenderun Icra dosya nnmarası 948/1038 dlr.D Erzincan askerlik şubesinden şikâyet Erzincan ÎUç llçesı Erhaml kojimden 340 doğurr.Iu Nusret Şenkın yazıyor • Istanbuldakı i;im dolayısile lamanrnda japtıramadıtım ihtiyat yoklamalarımı cezasız >apılması için Af Kanununun bahşettıgı kanuni müddet içerısınde 23/6/S50 de klmlik cuzdanımı şubeme yolladımsa da kimliğı.nı 3 ay sonra yoklamalarım işlenmerien lade edlldl. Kimliglmi askerlik şuheme bir daha yolladım. Fakat gene mcnlı. musbet hiç bır ce\ab alamadım Bunun ıı/erinc 1/8/951 tarihlnde Erzincan Valiligi ve Erzincan Askerlik dairesine bır dllekçe gondcrdım. Fakat oradan da bugune kadar bır haber alamadım dilekçemln tetklklle askerlik şLJtırJe bulunan klmlik cüzdanımına >uklamalarımın ijlenmesi İçin gazetenızin jardımım rica ederim. Halen bul ıJınunı yer Nisantası Madalyon sokagı .*.o 7/1 dır . Kalıpçı sokacının tamiri istenijor Yılmsz Turan yazıyor: •>Nisanta«ını Beflktafa bağlıyan ana caddelerden başka kısalığı dolayı^Ue olriukç» onemli bulunan \t Kalıpcı sokağı adını ta;ıyan bir cadde dana vardır. Bu yol (20) sene evvel buyuk bir jangına maruz kalmış onJin scnra parke doşcnmlş ise de Muraalje mahallesindekl »z blr kısmı Arnarud kaldırımı olarak bırakılmı; ve o lamandanberl hiç bir tamir gormemiş:ır Zamanla ve son yağmurlardan sonra bu kısım pek bcrulmııs yayalar ve blllıaoa motorlU vastalar İçin geçilmez bır hal almıştır. t s t kısmına her (aı;ımiıa pazar kurulan bu yolun her iki tarafına son Ikl sene içlnde kııçük ve guzel ev ve «partımanlar japılmıstır. Savın Vali \e Belediye Başkanımızdan bu yolu tamir ettirmesinl \e pek kısa olan alt ucunun parke dösenmesine delftlet etmonizi buradı oturanlar naımna rica ederim. > ... k i n i n l i G R I P I N başarı ile kullanılmaktadır. GRİPİN, baş, dış, nezle. romatızma. adale ve sinır açjrılarını geçirır. Grip ve nezle başlangıcında önleleyici bir rol oynar. KİNİNLİ • Bugun S U M E R Sinemasında fılmierınin en heyecanlısı T A R Z A N BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 M 8 I | U en a • OC m1 m !• • • • B • HOLLYWOODda ÇEVRİLMESİ veni fılmi kaçırmayınız. ıkmal edüen bu Bugün I Matinelerden itibaren Karagümriik kulübünün 26 ncı dönüm yılı şenlikleri Karagümrük Genclik Kulübü, her sene olduğu gıbi. bu sene de yıldönümünü pazar günü Vefa stadmda kutlıyacaktır. 26 ncı yılına giren kulüb, bu " bayram gününü çok geniş bir programla tesid edecektir. Karagumrük; lülerin bu seneki şenlıklerine Ga| latasaray kulübü A ve B takımlarıle iştirak ederek maçlar yapacaktır Bu münasebetle Karagümrük [ Genclik Kulübünü tebrik eder, ken fdilerine başarılar dileriz. BL AKŞAM ve İARIN AKŞAM büyuk aHisUerin istirakile . Ç A K J R Gazinosunda I Y E N İ K A PI ^ İstanbul Atletizm Hakem Komitesi Utifa ediyor İstanbul Atletizm Hakem Komi[tesi azalanndan Semih Türkdoğan f ile Menh ıstıfa etmışlerdir Atletizm ITertib Komitesi azalannın da ıstıfa |edecekleri söylenmektedır. İsmail Dümbiillü T Hamiyet Yüceses a m kadrosıle SdAte Tnr KAFKAS TRl'PU VARYETE TİYATBO CAZ Hamiyet Yüccses, Sabite Tur, Tepebaşında okuduktan sonra Soldan sağa • 1 Ara seclmlerde Halk Partıslnlr boyle bir hareketl tercıh edeceğı so>Yeni Mevsi; ıe Başlıyor lentileri devam edljor 2 Alenı para yardımı toplama isl (lkt kelıme) 3 İlk fılm olsk RENKLI. MVZÎK ve DANSLI Hahat ve nese lçinde oldugunu bellı eder Urzda 4 Tersi her bınaya glrüen yerdlr 5 Esklden yapılan blr «ekerin ıçıne konulan madde 6 En zayıf gozler blle onu goreblllr onsuz kepah b.r yerde gunduz ışıgı alımaŞaheser.nı gdreceksınız. Artıstleri: yız. 7 Kulhanbeyi dlllnln yarısı, muayyen blr zaman içtn ekmek yerine yenir 8 Korrşu memleketlerden bıFılme dâveten: Yer.i F O X J U R N A L rınln halkmdan çok mayhoşun yarnı ••• Seanslar: 2,15 4,30 6.13 9,15 ^ H B i Ywfcarırtnn aşağıya: 1 Eskı ve meşhur blr efenin lakabının kısaltılmış şekll 2 Çevrılınce eskl kadınlarımızın ortuniuklerlnden btri bellnr. Yugoslavyada blr dağ 3 Pek ruıkemmel seciye (İki kelımeI 4 Çıft sajıda spor sandalı (lkı kelıme). 5 Bazıları hamamda onunla sabunlarırlar eskl Yunan harflerinden 1 16 9 951 Pszar günu saat 8 den 17 ye kadar İstanbulda iki 6 Blr çeşid takunya japıp satan • » 7 Çok defa kon kellmsetnin başına milletvekıli seçılecektir 2 Sindık yerleri ve alanlan 8/5/951 tanhli Yeni Sabah ve gellr narruslu borclurun yaptıgı hareket 8 Yapı;kan b r ba>vanın >arısı Cumhurıyet gazetelerıle ilân edilmiş olup bunlar değiştirilmemıştır. karıştırıp kazmak 3 Seçmenlerın vııkanda yazılı seçim gunu ve saatinde mensub Evvelkt bulmocantn halleMml; sekH: olduklan sandık başlanna gıderek ovlarını kullanTialan rica olunur. 1 2 3 4 5 6 8 4 S=ınr!ık kuruParı ıse 14 '9 1951 Cuma günü saat 8 de sandık yerlerıne gidıp vazıfeye basladıklarmı bir zabıt varakası ile tevsık etGİEİNİEİRİAİLİM meleri ve 16/9'951 pazar gunu ssat 7 de sandık başlanna gelmeleri ve beş kışilık muntehab heyeti halınde vazıfelermi ıfa eylemeleri v e aksi AİDİAİLİEİLİEİR taM'.~de hak'arında kanunî tatbıkat ıcra olunacağı ilân olunur. A T L A S SN M S İ E AI YENİ SEVDALAR JUDY GARLAND VAN JOHNSON Eaıiıtönü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığındaıt: Genc >a;ta Hakkın rahmetlne ıntıkal eden sevglı ojlum. eşim. karde^lm. bftbam A Lİ Coşansu'yun Kasımpaşadaki Baruthane vefatının kırkır. deresi kanalının temizlenmesi günune rastlıyan istenijor eylulun onuncu pa zartcsı gunu Şı?iı Ibrahlm Karabulut yazıyor: Camll Şerlfınde, • Kasımpasada Buj uk Phalc Havuzlk!ndl ramazını bası sokağından geçen Baruthane demüteakıb Hafız Esad Cerede. Hafız rest, «on şıddetlı yağmurlar neticest Mecıd Seslguı. Hafız Zekı Altın ve oradan tasarak yolunu degistirmlş ve Duagu Kafız Nusret Yeşılçay tarafla bütun mahallevi »eller basmıjtı. Vazir ndan Mevlidl Şenf okunacağmdan yetin ıslahı \e eskl kanalın acılması hayır ve Fattha vesilesi olmak uzcre için Be>oglu Ka> makamlıgın.1 blr ay merhumu tanıyan ve sevenlenn ve ak evvel müracaat edilmlstl Beyoflu Kavmakamı mahallemıze gelcrek vazıvetl rahsnızın tş>lflenrı rıca ederiz Anvsı Muîaüa Cotansu, En Nusret >akından gdrmUs ve gelirdlgl mulıendl^lerc kesflnl yaptırmış İse de k^nahn Coşansu, Karüefi: Lutjıue Sur, 10.000 lıraja acılacağı tahmın edılmişKızı T?;«>in Coşansu ti. Haber aldığımıza görc hiitçcde ba 1; İçin para bulunmadığından \apılamıyacagı anlajılmıstır. Sonbahar >agmurları baslamak uzeredır. En ufak bir Yazın son günIerinH«n ^agmurdan turlu tahribat yaparak ziİS(.'iie ediniz. \anlar açan bu l«tn bir çareslne baT kılması İçin dikkat na/arlarının çekiU meslni rica ederiz » Millî bayramlarda bayrak çekilmesine dair Kızıltoprakta oturan bır okuyucumuz Yı 1? hj\ >.Li.ia a^nız ve her nedense isım ve ımzasımn mahfuz taraçasında dansedinız. tutulmasını istıyerek 30 Agustos Zafer Bayranında butun o semtekl koşklerin KOKtNAKİS ve evlerden pek çogunun bayrak çekmerniş olduklarından j.Kâyet etmckte ve Orkestrası, ruh ck=v "1 »e bu ev.ere bayrak çektırecck kanuni bır rennümatı ile herkesi gaşyetmüey>i<îe olup olrradığını snnıvor. mektedır Evlere ve hususl binalara bayram (?ünlerl bayrak çekmek mecburıy etini tahYARIN: MAT1NE mıl eden bir kanun yoktur Bu vazıfe, Telefon: 844446 vatandaşların Mülî duygu ve şuurlarma bırakıln.ıştır MEVLİDİ ŞERİF L İ DO PENDİK [PEI PALAS Tei. 54"461 Tam konforlu. deniz kenarında otel, restoran İLÂN Aşağıdaki gündem m? ^le'erirıi corusup karpra VıaSlamak uzere OrtakJar Gcnel Kuru'upun 25 Eylul 1951 Salı gumı saat 16,30 da bankanın Beyoğlu İstiklâl Caddesi No. 306 dakı genel mudurluğundc olağanustu tonlantıya çağır.îması vonetım kurulunca kararlaştınldığından, ortaklarımızın bu toplantıya gelmeleri nca ve gund=me gore. esas mukavelenamemızın 53 ve 59 ve Tıcaret K n m u m ı n 385 ve 3S6 ncı maddeleri gereğ'nce bu toplant'da sermayr'ı üç rub'unun temsılî ve verılecek kararların da mevcu^un uçte ıkisinm çoğunluğu ile olması şart olduğu ve bır hisseye malık olanın dahi toplantıda bulunmak ve oya katılmak yetkısi bulunduğu ve ortakların toplantıdan bır hafta evvel hisse senedlerıni veya buna aıd belgplerini şırket merkezine tevdi ile gırış kâğıdı almalan ıcab ettığı ilân olunur YAPI ve KREDİ B4NKASI A. Ş. GÜNDEM: Yönetim Knrulu 1 Sermayenın biı misli arttınlarak (8 000 000) sekız mılyona çıkan'ması. 2 Esas mukavelenarreain 8 inci maddesınin değıştirilmesi. 8 inci m?' l i'" n \eni şeklı: 8 inci maddenin eski şekli: Madde 8 Şirketin sermayesi: Madde 8 Şırketın sermayesi: A) Tamamen odfnmiş ve beheri A) Tanamen ödenmiş ve beheri (10on) Turk lirası kıymetinde (10 On) Turk Lirası kıvmetmhâmiline muharrer (100 000) his de hâmiline muharrer (100 000) hısseye munkasem (1 000 000 bir seyo münkasem (1.000 000, Bir milyon) lira ile. rralvon) lira ile, B) Bir mısli tezyid suretıle taB) Bır mısli tezyid suretıie tamsmen odenmış ve beheri (10 ma*nen ödenmiş ve beheri (10 on) Türk lirası kıymetınde hâmi On) Turk Lirası kıymetinde hâmiline muharrer (100 000) hisseye line muharrer (110 000) hisseye münkasem (1000 000 Bir mil münkasem (1.000 000 Bır mılyon) yon) lira ve gene lira ve. C) Mevcudü bır mısli tezyiden C) Mevcudü bir misli tezyiden beheri (10 On) Turk lirası beheri (10 On> Türk Lirası kıymetinde hâmiline muharrer kıymetinde hâmıhne muharrer (200 000) hisseye munkasem (200 000"* hisseye münkasem (2 000 000. iki mılyon) lıra ki (2.000 000, İki rrıiyon) lira ve cem'an (4 000 000. Dort mılyon) gene, Türk lııasmdan ıbarettir D) Mevcud dort mılyon serrr.aTezyid edilen hisseler mecmuu mevaddı âtiyede mundprıç şekil yeyı bır mısli tezyid suretıîe behedahılınde hissedar sıfatıle istirak ri (10 On) Turk Lirası Kıymeedeceliler tarafından ıştırası taah tinde hâmil ne muh'rrer (400 000) hüd ve ıpızı ve bedellerinuı tesvi durt yJz bin h'Sfeye munkasem (4 0°0 00(>,) dort mılyon lira ki yesi meşruttur. Hisseler bedeıinın tarrsTV ' den cem'an (8000,000.) sekız mııyon medikçe hân^ ' ne rriîharrer hısse Türk Lirasından ıbarettır. Tezyid edılen hi==e!e' mecmuu senedı ihraç o v n T Z mevaddı âtiyede münderiç şekil dahilınde hissedar sıfatıle ıştııak 'ecek'er tarafın^T" ıştırası taahhüd ve imza ve bedel.erinin tesvi\. esi meşruttur Hisseler bedelinın tamamı ödenmedıkçe hâmılrne muharrer hisse senedi ıhraç olunamaz. YENİ S E S TİYATROSU 1951 1952 sezonunu kadrcsuna iltihak eden Bayram güreşleri Hilâl Genclik Kulübü, bayramm jüçuncü cuma günü Fener staaında l'büyük bayram güreşlen tertıb etŞmıştır. Bu musabakalara memleketimizin ibütün namh pehhvanları ıştırak ledecektır. Bu meyanda bılhassa ÇoIlak İsmail ile İrfan Atanın bundan îevvel Dolmabahçe stadında munaIkaşalı olan gureşlennın bır revanşı |»ahiyetınde olacaktır. Dığer pehliŞvanlardan Tarzan Mehmed, Sınbrgılı Şerıf, Hayrabolulu, Mjnısalı •Abdullahın güreşlerınm de buyük •Iâka tophyacağı muhakkaktır Odul olarak başa 800, başaltına B. orta 200, K orta 125, Deste lıra olarak ödenecektır. Şevkiye May Tevhid Bilge'nin ve Avrupadan çelen HAPRY DAVİS hcyetının ıştırakıle açijor. Bâle NİEİKİAİHİElTia İlVİA'MMvfAİT MİAİB'PİKİAİFİA EİT ıBH'A'LİE'L T]BŞJAJM ATİA •lYİEİKİUİNİBİN Muammer Karaca I Büyük Müzayede 1951 Eylulün dokuzuncu Pazar günü saat 10 da GÖZTEPEDE îstasyon Cad. 38 numaralı kdşkte 200 kalem elzem ve guzel eşya satışı. 1 büfe grave avnalı, 1 vıtrin. 1 kitablı masa ve 6 sandalyeden mürekkeb gayet zengın bır yemek oda takımı. gül kökü kaplamah ve yanlan tekmıl ovraa ıslenmıs 4 kaoılı şahane 1 dolab, 2 ondule karyola, err.salsiz tuvalet vs. den mürekkeb gayet zengın yatak oda takımı. 9 parçadan mürekkeb hakikî masif maun bır salon takrmı. maun kaplama gayet zarif bir yatak odası ve beyaz lâke Alman mâmulâtı komple diğer bir yatak oda takımı. Hayli dığer kanape ve koltuk takımlan Hakikî Paris ışı 9 parçalı altın yaldız, gayet zengin bır salon, hakikî mepil mâmulâtı masıf markoteri maundan minyon bir Ingiliz salonu. Edime mâmulâtı eskı bır sandık Şen Fume Alman sistemi bir büyük divan, 2 koltuk, 2 sandalye, 2 puf, 3 4 csa, 1 kadın yazıhanesi ve bir vıtrınden mürekkeb yepyeni ve gayet konforlu bir salon takımı. Louıs Sez (12 kollu) Louis kenz (defa 15 kollu) vesair stıllerde masif işlemeli bronzdan mamul hakikî Paris mâmulâtı 6 aded çeşid bırbırinden zengin şahane elektrik avızeler. Hayli renesans vesair salon masalan, masif cevızden mamul 3 parçalı yazı oda takımı, kitab etajen, Viktoria masif maun oymalı bir koltuk. İngihz Balansuarlaı. İpekli kumaşlar kaplı 2 Alman berjeri ve 2 koltuk, Fransiz yazıhanesi, çatal, bıçak taktmlan, hayli hakikî Christoffle tabak yemışlık vesaire. Maden şamdanlar. mükemmel bir Avrupa çay arabası. Maden tepsiler, kristal hayli parçalar A^.G. markalı hah supürgesi (Vampyre) BldBlan duvar tabakları, hayli kadıfe perde ve tüller, en meşhur ressamların hayli yağlıboya tablolan, maun ve marketrı oyun masalan, 2 aded bombe camlı Paris malı vıtrinler, eski komodlar, şdmıne üstü için bronz saat şamdan takımlan. Oymah ve yaldızh çift kolonlar. hayli yaldızh Fransiz, Japon, Portekız vesair büyuk vazolar, meşhur Schroder marka içi demir ve çapraz telli 3 pedallı Alman piyanosu ve gene meşhur Pleyel marketri ışlenmış Fransiz bir piyano ve Acem halısı, 2 Keşan, 2 Tebriz. Köşk dahı bahçesile beraber bos olarak saUbktır. tlk temsil 12 eylul çarşamba saat 21 den itibaren GÜRMÜ MEŞHIID Büyük operet 3 perrJe 2 Tablo Çeviren Belip Selnnü Muzik: FEHMİ EGE Sahneye kojan TEVHİD BÎLGE Bılet'eı Gışedt satılmaktadrr Telefon: 49369 Tıyatromuz haricmde SES OPERETİ sanatkân namı altında temsiller veren artistlenn heyetimızle hıçbır alâkası yoktur. Beyoğlu, İstıklâl caddesl yeI ni SES tiyatrosjnda MUAM| MER KARACA Opereti namı ile 6 Ekım 1951 tanhinden iti| baren temsülerıne başhyacağı| nı saygıîanle arzeder. H Basan ve yayan Cumhur'yet MaibaacıUk ve GaıetecıUk Turk Anovvm Şır>eti Cağaloğlu Halkevi sohak No. 30/41 SahibleH >AZIMA NADI ve ÇOCUKLARI Yazı ışierım fi'len idart eden Mes'vl Mudur CEVAD FEHMI BAŞKUT gazefeci Lil'in maceraları: Lil gazinoda görduğu Jane gorüşmeye muvaffaJı oiamanm Beni tehdid ediyorlar! Bunlar kim acaba? Burada boylcdir Her istediğtnizle kolaj kolay goruşe1 mezsımz: Demek \ buniar da sizin adamlarınız! Kızın benimle rörüşmesinden kork uy orsunuz, değil mi? Hayır! Asıl o korksun! Ablasının akıbetine uğrar X Teşkilâtı Demek Michelle'i / Size boyle kötü 1 sizin çete öldurdu' bir iniıba verdiğim] Ne fed bir A içVçok mütees cuıayet! Sizden | J ç nofret . ^ P V s i z o kadar ediyo J ^ ^ Igüzelsizinij ki!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle