11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
TURKELI ITD. ŞTi. Otlllt. Bınktltt Cad Ttt.0 44621.13 14 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ Japonva ile barış Çanakkalede Halk Partisi imzalanp propagandadan vazgeçti Demokrat Partî mahfilleri, seçimlerden de çekilmelerinin Dün muhtemel bulunduğunu ileri sürüyorlar D. P. milletvekili Süreyya Endik dün: "Son Başbakanları maaşından başka tahsisatı mestureden ayda 3000 lîra ataıştır, ispata hazırım» dedi M.rcUl EvLiyagilbildiniyor Çanakkale, Çanakkalede seçim mücadelesi normal seyrini çoktan teıketrnıştır. Iki partı de birbirlerıne hucum için ne yapacaklarını bılmıyorlar. Her an ortaya yeni bir takım ıddıalar atılıyor. Daha doğrusu kirli çamaşırlara karşı, burada genış olçüde bir alâka var. Demokrat Partıli hatıbleri dınleyınce omeğer, diyorsunuz. Bui bunca yıl kımler idare etmiş » Halk Partililerin hitabelerine kulak verınce de, millet olarak yaşadığımızdan âdeta şuphe ediyor ve «bunun sonu ne olacak?» dıye kendi kendınize soruyorsunuz. Süreyya Endikin açıklaması Çanakkalede ıkı taraf ateş püskurüyor. D PmilJetvekıli Sureyya Endık H P.ni yerın dıbıne batırıyor. Inönune ve C HP. nin kalburustu şahsiyetlerıne durmadan hücum ediyor. Milletvekili, bugun bir açıklamada bu Arkasr Sa. 6. Sü. 7 de 27 nci yıl sayı : 9736 Telgraf *• mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu fstanbul No 248 Telefonlar: Umuml Santral Nrnnanun: 24298. Yan İjleri 24299, Matbaa: 24290 Cumartesi 8 EylUl 1951 Yarın da Washington ile Tokyo arasında ikili savunma paktı aktedilecek San Francisco'da Sovyet delegesi Gromyko'ya bir suikasd teşebbüsü ortaya çıkarıldı NewYork 7 (R) San Fran| cisco konleransının bu akşam sona ermesı beklenmektedır. Rusya Polonya ve Çekoslovakya hariç diğer butun delegelerın Japon barış andlaşmasını ımzalamalan beklenmektedır. Bu akşam Endonezya ile Arab oevletleri tasarıjT imzalıyacaklannı sçık'amışlardır. Dığer taraftan Japonya ile Amerıka arasındski ikilı paktuı da pazar günü gene San Francisco'da imzalanacağı ve Japon Başbakanının da paztrtesi sabahı Tokyoya mutevec Arkasi Sa. 3. Sii. 2 de Dördiizler ve ötekiler H zmirli dörduzlerin birer yaşını II tamamladıklannı gazetelerde U okuduğum zaman, kendi oz evlâdım takdire değer bir başarı elde etmis.çesine sevindim. Turk cemiyetinin birlik şuurundaki musbet gelişmeyi açığa vurması bakımmdan bu olay, üzerinde iftiharla duracaçımız bir onem taşımaktadır. Çok çocuklu fakir bir aileje ^unün birinde Vlu Tanrı bir kalemde dort yavru birden daha katıvor. Medenî nimetlerin hepsinden fa>dalanabilecek durumdaki zengin •na babaların bile altından kalkamıyacağı bir takım sıhhî. tıbbî, iktısadi meselelerle karşılaşan fakir aile çokmcğe mahkumdur. Bir tabiat hârikası gostererek vatana dort çocuk birden kazandıran Turjc an85i, hali vakti yerinde olsa da bnnları tek başına besle\ip büyütgmi.vec^ktir. Ak)>n(ibi ailenin' hali vakti >erinde oimaktan uzaktır. Son derece uyjunsuz gıda ve yaşama şartları ortasmda vavrular bafcimsızlıktan birer birer olecek. helki oteki çocukların ve annenin de sağlığı tehlikeye girecek, velhasıl Tann lutfu yüzünden bir Türk ailpsi kahra uğra> acaktır. Cemi>etimiz, takdire değer bir «uurla bu âkıbete karşı savaşmıştır. İzmir belediyesi, anneyi ve çocukları doğumevine kaldırmış. valiyeti ögrenen vatandaşlar yurdun dort köşesinden harekete geçerek bakım masraflarını karşılamak iizere yardımda bulunmuşlardır. Bilgili doktorlarımızın, şefkatli hem şirelerimizin ihtimamı altında ço«uklar. hayat savaşında en tchlikeli devir sayılan birinci yıllarını •tlalmışlar. dordü de sıhhat ve neşe içinde ikinci yaşlanna basmışlardır. Izmirli dörduzlerin bundan böyle de kendi hallerine bırakılınr, acağını haber alıyoruz. Doktor Brhçet Uz'un başkanlığında kurulan bir cemiyet, bunlann ha\atı ile daima ilgilinecek, buyü> uncej e kaıiar onları kontrolu \e hima\esi altında tutacaktır. Bu temiz niyetli cetniyete başanlar dilerken, sevimli ve yuulsever Behcet IVun şahsiyetine giı*enerek bir teklifte bulunmaja cesaret edijoruz: Acaba Doıdüzleri Büvütme Cemiyetini (Çok Çocuklu Ailelere Yardun Cemiyeti) haiinde geliştirip buvütemez miyiz? Çocuk davası bizdu sosyal davalann başındadır. Doğum nisbe'i itibarile en önlerde yer alan Turki>e, yazık ki kiiçuk yaşlardaki olıım nisbeti itibarile de önde gelmektedir. Sıhhî bakım şartlarınm eksikliği, kö> lerimizin çoğunda cbe bulunmaması, fakirlik. bilgisizlik gibi sebebler yüzünden her yıl kaybettiğimiz çocukların sayısı kor kunç derecede yüksektir. Bu arada sosyal \ardim teşkilâtımız da 7ayıftır ve özlediğimiz çalısma temposuna varabilmiş oimaktan uzaktır. Bir yandan bunlann onlennesini tenıine çahşırken bir yarulın da kö\!erde çok çocuklu aileleri hakkettikleri vergi muafiyetlesine kavuşturtnak. devlet dairelerinde ve işyerlerinde çalışan vatandaşlar için çocuk zaramı ve aile zamını gibi modem yardun sistemleri ilıdas etmek lâzımdır. Bunlar şüpheşiz daha ziyade lıir devlet ve kanun isidir. İzmirdeki cemiyetten bunları ba^armasım ıstemiyeceğiz. Fakat dıınyamn hfr yerinde. belli maksadlaıla kuruian tesekkuller o maksadm şuurunu geliştirmeğe ve halk efkârını aşıiamaya yararlar. Gayretli ve dcvarnlı bir propaganda ile bu fikirlerin yurdumuzda alan kazanmnsı ve kısa zamanda yürürlüğe girnıesi mümkündür. Çok Çocuklu Ailelere Yardım Cemiyeti, a>nca hayır işieıinde de vatandaşlara rehber olabilecektir. Bir batında dort çocuk doguan ana bir tabiat hârikası sa>ılır, ty Radyolarla seçim propagandası Sirasi partilerin hatibleri dün de Ankara ve İstanbul radyolannda konuştular Sıyasî partıler hatıblerinin propaganda konuşmalarına dun de (çtanbul ve Ankara Radyolarında de vam edılmıştir. Velibeşenn konuşması Ankara Radyosunda D.P nam na konuşan Zuhtu Vplibeşe, C H P nın ıktıdarda iken takıb etmış olduğu malî ve ıktısadî sivasetı tenkid ttmış, zıraate hıç ehemınıyet verıl Arkası Sa. 3, Su 4 te Eskişehirde günün mevzutt D. P. liler «C H. P adayı ümidini keserek kaçtı» derlerken halen merkez valisi olan bu asatın valilik durumu üzerinde de duruyorlar, C H. P. liler ise hw il*i i M i l a kakkında da cevab vermekten geri kalmıyorlar Genelkurmay teşkilâtında değişiklikler Kara, Hava, Deniz komu • tanhidan kaldırüacak, bunlann yerine Kunnay başkanlıklan ihdas edilecek Ankara 7 (Telefonla) Genelkurmay Başkanlıgı teşkilâtında ban değişiklikler yapılacağı soylenmektedır. Halen kara. deniz ve hava kuvvetlerımiz birer komutanlıklarla idare edilmekte. bu komutanîıklann üstünde Genelkurmay birinci ve ikinci başkanlıklan buGeneîkurrttay kanlığına verılecek yeni şekle gore, binnci ve ikinci başkanlıklar olduğu gıbı bırakılmakta, kara, denız ve hava kuvvetlen komutanlıklan kaldırılmaktadır. Bu komutanlıklar yerine kurmay başkanlıklan ıhdas edilecektir. Yeni şekıl üzerinde ha«rlıklar devam ettıginden geçenlerde vefat eden Orgeneral Kurdcebe Noyandan açık kalan kara kuvvetlen komutanhğına yeni bir tayın yapılmamıştır. Bazı gazetelerde kara kuvvetleri komutanhğma Korgeneral Şukrü Kanadlının tayın edıleceğine dair çıkan haberler Mıllî Savunma Bakanlığmda yetkıhler tarafından tek zib edılmektedır Başbakan İstanbulda konuşacak delegesi Gıomyko. San Francisco konferansmda Kızü Çini davet ^eilirroek için boj yere konuşurken Begad Semsedılia Sirot SivMt» köylüler uasında Sivas Valisinin baskı yaptığı iddia ediliyor Jaruk 3enlk Sıvas 7 Sıvas Valısı Tâki Gurgok burada baskıcı bır Vali olarak ıtham edı'ımektedır. C.H.P. adayı Reşad Şemseddin Sirer dün kendisile görüştüğümde bana dedı kı: « Tâki Gürgök üç numaralı Babaoğludur. Bugün Türkiyede üç tane baskıcı vali Kslmıştır. Birincisi Samed Ağaoğlunun enıştesi Samsuna tayin edilen Babaoğlu, ikincisi Erzmcan Valisi Saıd Eâli, uçuncüsü de Tâki Gurgoktur. Vılâyetin başmda buiunan idare âmiri, vatandaşlara tarafsız olduğu emnıyetini vermemektedır. Halk bu halden çok rahatsızdır. Bır mülkiye müfettışi de tahkikata başlamıştır. Tâki Gürgök Ankara Balediyesinde Yazı İşleri Müdüru olarak Arkasx Sa. 6, Sü. 4 te Eskişehir 7 (Telefonla) Demokrat propaganda, bugünkü sbzlü bültenınde (bir adayın karan) haberini yaymakla meşguldü. İddıaya göre «Halk Partisi adayı Daaiş Yurdakul, kazanacağından ümidini keserek tam bir haftadır, mücadele meydanmı terketmış bulunuyor. Ağustosun sonunda Eskişehirden. kalkıp gitmiş, bir daha donmemiştır. Bıraktığı boşluğu CHP. nın Arkası Sa. 6. Sü. 5 te Ankara 7 (Telefonla) Demokrat Parti Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes bu pazar gunü otomobılle Zonguldağa gıdecek, orada bır konuşma yaptıktan sonra Aydına ve müteakıben Istanbula gıdecektir. Adnan Menderes seçim propagandalannın son gunünü teşkıl eden çarşamba günü istanbulda Demokratlann mitmginde bir konuşma yaparak muhalefetın ıddıalannı cevablandıracaktır. Menderes, Demokrat Parti iktiAnkara 7 (T.H.A.) Sovyetler darının bir buçuk yülık icraatını hesabına casusluk yapmaktan sanık da izah edecek ve boylece partısi Hayati Karaşahının duruşması bunin seçim kampanyasına son vere gün yapıbnıştır. cektir. Hatırlarda olduğu üzere Başbakanlık yuksek askerî özel kalem müdurü Hayati Karaşahın istanbulda Rus sefaretı bahçesme bazı Ruslara casusluk yaptnaktan sanık Hay atitıin duruşması askerî sırlan ve vesikalan ihtivm eden bır paketı atarken yakalanarak tevkif edilmişti. Bugun inzıbat erleri retakatinde Adlıyeye ^etırılen Hayati Karaşahının 5 incı asliye ceza mahkemesinde duruşması yapılmıştır. Arkası Sa. 3, SiL S t« Şemseddin Sirer "Taki Gfirgök particilerin aday 3 numaralı Babaoğludur, bir mülkiye lara azizlikleri otomobilinin mütettişi tahkikata başladı,, diyor Vedad Dielelininbenzin deposu lâstikleri kesildi, delindi, D. P. ada>larına aid arabanın da döşemesi parçalandı izmirdeki Çekler Ağır Cezada yargılanacak Asliye Ceza Mahkemesi, dan yaptığı giıli duruşmada salâhiyetsiılik kararı verdi îzmir 7 (Telefonla) Fuardaki Çek pavıyonu mddürü Komanç Frankişenin muhakemesine bu sabah dordüncü asliye ceza mahkemesinde devam edılmiştir. Çok kalababk bır dinleyıci kütlesi salonda hazır bulunuyordu. Sanık ve tercüman mahkeme huzuruna alındıktan sonra hüviyetleri tesbit edılmış ve müteakıben iddiname okunmuştur. Iddıanamede sanık Komanç'ın pavıyona astığı afiş ve grafıklerle komünist propagandası yaptığından cezalandınlması taleb edıhyordu. Bundan sonra mahkemece temin edilmiş olan tercümen Çekoslovakya tebaasmdan Nikola oğlu Jozep Apellı'nin tercümanlığı ile muhakemeye devam edilecek iken, sanık, senelerce Ankaradaki Çekoslovakya sefarethanesinde memurluk yap tıktan sonra çıkanlan Jozef Apelli'nin tercümanlığını kabul ede Arkas\ Sa. 3, Sü. 7 de iFerdi Uner bildıriyo. Muğla 7 (Telefonla) 1950 istanbul umumî seçımlerine tekaddüm eden günlerde çok hareketli ve heyecanh buiduğum Muğlalılar bu defa sakin gorunüyorlar. Partılerarası münasebet ve mü Arkası Sa. 6, Sü. 6 da İzmıt ı.aususi) Bu ayın 17 nci günu başlayacak manevTaları muteakıb altı parcadan murekkeb bır deniz filomuz Ingıltereye bır dostluk ziyareti yapacaktır. Donanmamız gıdış ve donüşte Akdenız ımanlannı ve bu arada Malta adasını ziyaret edecektır. Ingıltere Te gidecek gemılerimızın isımleri ş<uılardır: Yavuz, Sultanhısar, Denurhısar. Muavenet. Giresun ve Gür denızaltısı. Seyahat yırmı gün siirecektır. Bir (ilomuz İngiltereye gidecek [ Bayar Malul Cazilcr Cemiyetini Ziyaret Etti J Maria Montez Sinema yıldızı Maria Montez Pariste öldii Paris 7 ( A P ) Sinema yıldızı Maria Montez bugün Parısın Surennes banhyosundeki evınde, ban yo daıresinde baygın bulunmuş ve kendisıne gelmeden olmüştür. Takriben ıki yıldanberi Fransada yaşamakta olan Maria Montez, Fransız aktoru Jean Pıerre Aumont'la eviıydı. Kırdar, Gökayı seçim kuruluna şikâyet edecek Eskî Vali ve Belediye Reisinin yeni Vali ve Belediye Reisine dün verdiği cevab Dr. Lutfi Kırdar, Vali ve Belediye Reısi Fahreddin Kerim Gökayın dünkü gazetemizde münderic beyanatına şu cevabı vermiştir: « Ara seçimde istanbul adayı sıfatıls hemşehrilerimle bır konuşma yaptım. Bu konuşmada Valılık j ve Be'edıye Reislığbıden ayrıldığımdanberi açıkça veya el altından uğradığım tarızlere cevab verdım. Arkası Sa. 6, Sü 1 de Devlet Reisi dün Malul Gazilere hitab ederken Cumhur Başkanı Celâl Bayar oe ziler ziyaret esnasında birlik merke bir arkadaşlan gibi meşgul olac^ıraberınde Fuad Kopıülü, Refık In zinde hazır bulunmuşlardır. ğım soylemışt»r. Bayar sozleıini ce. Vali ve Beledıye Reısı, KomuToplantıda Refık Şevket İnce kı şoyle bitırmiştir: tanlar olduğu halde dün saat 18 de sa bır konuşma yapmış, müteakıben « Beni de samimi bir arkadaNADİR NADİ Malul Gazıler Bırhğını ziyaret et Bayar soz alarak, davete teşekkur şıruz olarak aranıza kabul etrae Arkası Sa. 3, Sü. 5 te mi$tır. Şebjrimizdekı butua Malul ga etmij, Malul Gazilerın derdleıüe nızı ııca edenm.» Deınindcnbıri konıi5U\oru m... Canını sıMım sevgilmi? Yok canıııı. ben rad\olarda parti konujinalaıını bile dinliyo> rum...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle