12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 Tenunnz 1951 CUMHÜRİYET "TL" KAMYON LÂSTİKLERİ Başka bir kamyon lâstiği kilometre başına size bu kadar ucuza mal olamaz V» Seiberlinsr " T L " Lastikleri dünyanın her tarafında kamyon sahİDİerine hayret verici' kilometre rekorlan temin etmektedir. Bu lâstikler «rerek soselerde, gerekse şose dısındaki her resit kullanıslar için ideal bir »ekildo uygundur. Muvazeneli tertibi ve vaoılısı " T L " kamyon lâstiklerinin en g*eç a$ınmaeını garanti eder. SEIBERLING yavrusunun »ıhhatll ve gürbuz vetismesine bağlıdır. Amerı. kado tutulan istatistiklere aöre m. cuk hastalıklarının % 8 0 ' I «anlı» besleme metodlarından ileri gelmektedir. Çocuğvnvru *n son Amerikan gıda formüllerine aöre bilhassa çocuM maması olarak hazıtlanan PARO ile besleyiniz. Terkibinde bol vitomin, fosfat, kalsiyum ve *üt şekeri bulunan PA • RO, yavrunuzu besler, kemiklerini kuvvetlendirir, diflerini kolaylıkla çıkarır. ..... Dünyac» *«hret kasanmıf «lao TBCHNO8 t u t l a i U«taakla IrUhar» •deraİDİa Blrlnei noıl narkatariB •*r«>m4a «laş Hatlan N k » TECHNO8 Matl«Hata «a « M ••dellcrlal Ttrmlraala «ılannda balacalutaıa. Tvataa BMı« T«rtı OMESA M TltSOT »*AT D«FOtO. buakal. Bafc***«p« Katla Baa Perakendo Satış Flatlan ı "ARŞİMİDİS MÜESSESESİ OT0M08IL MALZCMESİ TİCARETİ T. A. Ş. PARO ÇOCUK MAMASI MAKİNE MÜHENDISİ ALINAGAK •* Şark Kromlan Işletmesi Müessesesi Müdürlüğündezu Istanbuf, Beyoğlu Utlklâf Caddesl, No. 3034 Erksk kol uatı, «*llk, nfafc ualyell T.L. 42.Brkek kol saatı, çelik, ortadan aanlyell T.L. 46.Brkek kol aaatı, kaplaraa, nfak aanlyell T.L. Brkek kol saatı, kaplama, ortadan sanlyeli T.L. 6».Kadıo kol saatı, çelik mustatll T.L. 48 Radın kol aaatı, kaplama, yavarlak T.L. 69. Cep saatı, fantazl T.L. ana sütüne en yakın 31 faaL AMERÎCAN EXPORT LİNES ÎNC. İSTANBUL ve NEVVYORK Arasında Meşhur «FOUR ACES» Transatlantik vapuri Her 14 günde bir muntazam yolcu postası Yakında hareket edecek vapurlar: E X C A L İ B U R Vapuru 14 Temmuz 1951 E X C A M B I O N Vapuru. 23 Temmuz 1951 29500 tonluk yeni ve lüks transatlantiği 1 istanbul Altıncı Icra Nemurluğundan: Türkiye Emlâk Kredi BaBkan TA.Ş. ne birinci derectde ve sırada ipotekli olup tamamına 8C.000 (»ekı«n bin) lira kıymet takdir edilmij bulunan ve tapu kaydına %6t% B*yo|lund» Hüsey'nağa mahallesinın Balo sokağında tskı 18, yeni 16 k«pı, 338 ada, 14 parsel sayılı 234^0 M2 miktannda Balı Ağa Aya Kostantin kilisesi vakhndan kârgir evin 476/500 hissesı ttçık arttırma il» tatiH çıkanbnıştır. İşbıı gdyrimenkulün halihazır durum ve evsafı: Gaynmenkul Beyoğlu, Hüseyinağa mahallesi, Balo sokağında 16 sayıL kârgir evdir. Elektrık, su ve havagazi tesisatı vardır. Zemın kat. Sokakta üç mermer basamakla çıkılan, çift kanadh demir kapıdan giriien zemini mermer döşemeli antrenin tavam kartonpiyer tezyinatiı, duvar yağlı boya olup on bir basamakla çıkıliuı ve çift ' kanadh, Avnıpa camh kapıdan giriien sofanın sağında tavanı rcüzeyyen, duvarlan boyalı bır oda, arka cephede mermer şömineli dığer bır oda, buradan deroir merdivenle inilen bahçede tahtezzemın, tonoz kemerli, demir kapılı bir mahzen ve bahçede bir erik, diğer süs ağaç ve fidanlan vardır. Sofada mermer musluk laşlı fayans tezgâhlı ocak mahaıh mevcuddur. Bodrum kat' Sokaktan çift kanadh demir kapıdan girden, zemini taş döşeli antre vc tavanı putrel voltalı bir oda, iki göz kömürlük. zemini taş döşeli mermer tezgâhlı demir sobalı sabit dolabh davlunbazh mutfak olup bshçeye açılan kapısı vardır. Tulumbalı bir kuyusu da mevcuddur. Zemin katına çıkılan merdiven kârgir, bahçeye çuuıan merdıven çimerıo ba&amaklıdır. Birinei kat: Ahşab merdivenle çıkılan ve merdiven baçı camekânla kapah bir sofa üzerine arka cephede jömineli oda, saç kaplamalı balkon ve odanın tavanı kartoniyer tezyinatlıdır. Ön cephe duvarlan kâğıd kaplı dığer bir odadır. İkinci kat: Ahşab merdivenle çıkılan ve merdiven başı camekânla kaplı, bır sofa üzerine ön cephede biri çömineli iki oda, aıkada diğef bir oda, sofadaki aralıkta mermer musluk taşı ve diğonnde alafranga helâdır. Üçüneü kat: Bir sofa üzerine arka cephede muşamba döşeli mozayik musluk taşlı, sabıt dolabh, balkonlu bir oda ve sofada alatranga rezervuarlı helâ, sabit aolab ve ön cephede içiçe iki oda önünde zemini kırmızı çini döşeli bâlkonu vardır. Çatı katı: Bir sofa üzerine zemini kırmın çini döşeii aıalıkta iki mermer tekne, mermer buvata gömülü kazan, tavanı putrel çamaşırlık, ahşab bölmeli iki oda, iki sabit dolab, alafranga helâ. zemini kırmızı çıni döşeli, duvar korkuluklu, üsrü demir camekânla kjpaıı; merdiven başmda çatıda oemir camekân aydınlığı mevcuddur. Ön ve arka cephede ortada tiraci Jtattan itibaren birer çahnişi vardır. Ahşab aksam. tamamen yağlı boyalıdır. Binsnm malzeme ve işçiliği iıinahdır. Içinda hissedarlar oturmaktadır. Kayden 234.50 M2 den 125 M2 Dina, geri ka , lanı bahçedir. İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 5/7'951 tarihınden itibaren. 945,1034 numaralı dosya ile İstanbul 6 ncı İera Daıresinin muayyen numarasında herkefin görebilmesi için açıktır. İlânda vazılı oıanlardan, fazla malftmat aimak isteyenler işbu şartnameye ve 945/1034 nurriara ile memuriyetimize müracaat etmelidir. 2 Arttırmaya iştirak içuı, yukanda yazılı kıymetin yüzde yedi buçuğı r.isbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmesi lâzımdır. (Madde 124). 3 İpotek sahibi alaeaklılarla diğer alâkadarlann ve irtıfak hakkı sahibleriain, gaynmenkul üzerindeki haklarını ve hususue faiz ve masrafa daır olan iddialannı işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün ıçinde evrakı müspitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi haide, haklan tapu sicülile sabit olmadıkça satış bedelmın paylaşmasından harıc kalırlar. 4 Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler, arttırma şartnamesıni okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunkrı târnamen kabul etmiş ad ve itiba: olunurlar. 5 Satış, Emiâk Kredi Bankasınm 844 numaralı kanunu hüküm , lerine tâbı olduğundan, mezkur kanunun (15) inci m^.ddtsme tevfikan ikinci bır arttırma yapılmaksızm gayrimenkul 6/8''951 tarıhmce pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul 6 ncı İcra Daıresiııde yapılacak açık arttırma neticesüıde, üç defa bağınldıktan sonra, satış istıyene rüçharu olan öiğtr alacaklıların, bu ^ayrımenkui ile temin edılmış alacaklan miktanndan fazla olması ve bundan başka paraya cevirme ve paylaşürma ma£rafıarını tecavuz etmesi lâzımdır. Boy.e o r beaeıle alıcı çıkmazsa satif talcbi düşer. 6 Gayrtnaenkul kendisine ihale olunan kimse, derhal veya verilen müh'ct içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak, kendısınden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen ytai gun müddetle artlırnıaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edılır. Her jkı halde, kendisine birirtıi defa ihale edı'en kimse, iki ihale ara=ındakı fark ve geçen günler için yüzde beşten hesab olunacak faiz ve d ğer zatarlardan mes'ul olup ayrıcs hükme hacet kalmaksızın memuriyet'mızce alıcıdan tahsil ol.ı.'ur. (Maade 133). 7 Aiıc;, artürma bedeli haricinde olarak yalnız t^pu ierâğ harcını, yirmı sene'.ık vakıf taviz bedelini ve ihale karar puı arını vermeğe mecburdur. Mütfakım vergıler, tenvirat ve tanzıfat ve te :âlıyt resmınden mütevc'.lid reıediye rüsümü alıcıya a;d olmayıp jrttirrtIQ bedeunden tenzıl olunur işbu gayrimenkul, yukanda gösteı<°en taruıle istanbul 6 ncı İcra Memurluğu odasında işbu ilân ve gosterılen aıttırma şartnamesı daır«s:nde satılacağı ilân olunur. (10647) G U L E M A N M A D E N CENOVA, 1 Işletmemiz Krom La/van için bir maklne mühendiai aknacaktır. 2 Askerliğini yapmıj olmak sarrtar. 3 Mühendisin ehliyet ve tecrübesine göre 750. liraya kadar aylık ücret verilebilecektir. Rasyonel çalışma primi bunun hariclndedir. 4 İngilizcq bilenler tereih edilecektir. 5 Isteklilerin mevcud vesikalarile Müessese Müdürlüğüne müracaatleri ilân olıınur. İNDEPENDENCE ve CONSTİTUTİON vapuriarile Her 11 günde bir muntazam ekspres postalan : CANNES NAPOLİ CEBELİTARTK NEW YORK arasında azimet ve avdet PİRE HALİFAKS ve NEWYORK arasında 18000 tonluk LAGUARDİA Transatlantik vapuru ile muntazam aylık posta. Fazla tafsilât için tereih edeceğriniz seyahat acentasına veya Galatada Tahir handa 3 üncü katta AMERİCAN EXPORT LİNES İNC. Kumpanyasının acentası Satılık Emlâk İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN: Dosya No. 51103690 CİNSİ Kıymeti Lira Teminaü Lira Sarıyer, Rumelihısan, Mtalimanı 32 pafta, 5 ada, 1 parsel 3360 M2 hali arsa. 2016 51103695 Sarıyer, Rumelihisan, Baltalimanı 12 pafta, 22 ada, 3 parsel 1G41 M2 tarla. 328 24.60 51103697 Sarıyeı, Rumelihisan Mah. Baltalimanı 32 pafta, 22 ada, 2 parsel 3003 M2 tarla. 6006 450.45 51103633 Sanyer, Rumelihisarı Mah. Baltalimam 13 pafta, 41 ada, 6 parsel 3480 M2 tarla. S480 261. 51103699 Sarıytr, Rumelihisan, Baltalimanı 11 ' pafta İS ada, 13 parsel 2723 M2 tarla. 8723 204.23 51103700 Sanyer, Rumelihisan, Baltalimanı 10 pafta, 27 ada, 1 parsel 1680 M2 tarla. 3360 252. 51104194 Sarıyeı, (Mirgün) Emirgân Mah. Şişliİstinye asfaltı (Şişll Büyükdere asfaltı) 48 paita, 154 ada, 17 parsel, en eski 44 kapı sayılı 736 M2 arsa. 1472 110.40 51104197 Sanyer. (Mirgün) Emirgân Mah. Şisli İstinve asfaltı (Şişli Büyükdere asfaltı) 48 pafta, 154 ada, 16 parsel, en eski 42 kapı sayıh 694 M2 arazi. 1388 104.10 51104198 Sarıyer, (Mirgün) Emirgân Mah. Şişli İstınyc asfaltı (Şişli Büyükdere asfaltı) 48 paita, 154 ada, 20 parsel, en eski 48 kapı sayılı 1009 M2 arsa. 2018 15130 52131658 Kartaı, (Maltepe) Gülsuyu Mah. 18 pafta, 316 ada, 8 parsel, eski 27/577 kapı sayıîı 918 M2 tarla. 550 41.25 Yukanda yazılı gayrimenkuller 20/7/951 cuma günü saat 15 te Millî Emlâk Müdürlüğündeki komisyondâ" ayn ayn açık artt.rma ile satılacaktır. İstekliîerin nihayet saat 15 e kadar yatıracaklan teminat makbuzlan ve nüfus cüzdanlarile birlikte satış günü komisyona, fazıa bilgi için sözü geçen Müdürlüğe başvurmalan. (Teminatlar önceden de yatırılabılir.) (10654) Hayri, Araboğlu ve Şeriki Sirketîne Müracaat ediniz. Telefon: 44991 2 3 Hava Harb Okuluna talebe alınacaktır Eskis'/.iirde açılan Hava Harb Okuluna lise ve muadili kolejlerde olgunkık imtihanını veren lıse mezunlan ile yüksek okul talebeleri alınacaktır Giris ve müracaat için gerekli tafsilât askerlik Caire ve şubelerl ile Hava Kurumu fubelerinden ve okul müdürlüklennrien alınabüir. Müracaat tarihi 25 temmuza kadardır. (9479) 31 Temmuz 24 Ağustos htramiye çekilişine katılırlar, Bu çekilişte : akşamına kadar açtınlan Hesablan Bankamızda Bolu B. T. Aband Kampları 6Ol KÖPÜKIÜNEFİSKOKUIU Bolu Aband kamplannda yaz tatillerini gecirmek isteyen kampçı ve ziyaretçilerin yatak bulamadan geri donmelerini önlemek maksadile en az bir hafta evvelinden mektub veya telgrafla kamp Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve bir cevab almadan hareket etmemeleri rica olnnur. (10631) Mndiirlüğündcn 2 Bahçeli Ev (tki katta beş oda, bir hol, bir bodrum, iki teras) Aynca 30 000 lira tntannda para ikramiyeleri... Darülâeeze Yardım Gemiyeti ve Dinlenme Evi İdara Knrulu Başkanlığından: HAGENUK ALMAN TEI.EFONLAR1 Alünte^lektokEv^Galata Fahrî başkanımız İftanbııl Vali ve Belediye Reisi sayın ordinaryüs profesör doktor Fahreddin Kerim Gökayın başkanlığmda 25'6'951 Pazartesr günü saat 10 da İstanbul Vilâyet binasında yapılması ilân edilen kongrede ekseriyet bulunamadığından 5/7/951 Perşembe eünü saat 11 de gene Vilâyet binasmda ikinci toplantııruz yapılacaktır. Kurucu ve kayıdlı üyelerimizin tesrifleri bilhassa rica olunur. GÜNDEM: Dinlenme Yurdu binasının çocuk prevantoryomu yapılmak üzere Sıhhat Bakanlığma sablması hakkmda evvelce verilen karanr tatbikına gecilmesi. TÜRKİYE İS BANKASI ( • SATILIK TAKSİ On beş bin kilometre yapmış, halen takside çalışan 950 model CHEVROLET otomobili acele satıhktır. 23393 telefona müracaat. •" SATILIK ••• ZİRAATÇİ ARANIYOR Bır anor.ım şirket, ingılizce bilen ve askerlikle alâkasj olmıyan bir ziraai mühendisi veya ziraat mektebi mezunu aranmaktadır. Ktndisi şirket hesabına staj yapmak üzere »ısa bir müddet için Amerikaya gönderilecektir. Yukarıdak: şartlan haiz taliblerin tercümei hallerinl bildirir bir mekijbla İstanbul posta kutusu 344 No. ya müracaatleri rioa olunur Motörlü Yelkenli Deniz üzerinde yem kızaktan indirilmış, 8 metre 10 HP PENTA motörlü, geniş. ve ferah kamaralı koniorlu bir tenezzüh tekaesi. Müracaat: 41, Rıhtım Cad. Galata, Tel: 42907 I NİVELMAN İŞLERİNDE TECRÜBELİ BIR MÜHENDİSE İHTİYAC VARDIR. Galata, P. Kutusu 1514: Telefon: 40328 Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu Komutanhğmdan: 1 Deniz Gedikli Erbaş Ortaokuluna I. nci, H. nd ve m ncü eınıflarile Deniz Gedikli sıruf okuluna öğrenci alınacaktır. 2 Kayıdlar ortaokul için 1 Eylul 951. gedikli sınıf okulu için 1 Ağustos 951 gününe kadar devam edecektir. 3 Gedikli ortaokuluna ilkokul mezunlan, gedikli sınıf oku luna ortaokui mezunlan alınır. cSanat, Ticaret ve Meslek Ortaokul mezunlan alınmaz. 4 Birinci sınıfa 13, 16; ikinci sınıfa 14. 17, üçüncü sınıfa 15, 18 Gd. sınıf okuluna 16. 23 yaşında bulunanlar alınır. 5 İstanbulda bulunanlarııı Kasımpaşadaki Okul Komutanlığına, başka yerde bulunanlana askerlik |ubelerine müı^çaatleri ve fazla bilgi almalan. (4688) Çiftehavuzlarda SATILIK Selâmiçeşme Hacımehmed sokak soldaki çamiık ıçınde 2 katlı garajlı vihâ satıhktır. Daima görülebi'ir. Teı: 60660. Ankara Elektrik, Havagazi ve Otobüs İşletme Müessesesinden: SATILIK HUSUSİ OTOMOBİL J I I Kayıb Fafura Defleri 24/6 951 Pazar günü sa'cahı saa altıda Taksimden taksiye bınerek Köprüye geldim. Bu arada gazeteye sarıh bir adod fatura defterile bir aded not deftprımi kaybettim. Bulanlann insanıyet nanrna aşağıdaki adrese getırnıeleri lica olunur. Getiren ayrıca menınun edi lecektir. Cemal Çaitı Keresteciler Cad No 121125 \ Kadın, Doğum Hastalıklan mütehassısı, Operatör doktor 1 Otobüs ve troleybüslerimize asılmakta olan reklâm levhalannın tarıfelsrinde 1/7/951 den itibaren %50 nisbetinde indirme yapılmıştır. Rek;âm levhalannızdan faydalanmakta gecikmeyiniz^ (10386) Dr. Bedri Gürbiizer Dahıliye Mütehassısı Kalb teşhisınde (Lıeiraokardij ografı) Aerosol tedav^i: , Suadıye Plâj yolu No. 5 Tel: 52342 I. FUAT İHSAH ÖZGENİ Paristen dönmüştür. I I rtibatlı 4500 Km. yapmıs yeni vaziyette, radyolu vantilation tertibatlı 950 model «BUİCK» marka otomobil satılıkbr. İstiyenlerin Süley^ ^ ^ maniyedeki Asude garajına rpüracaatleri. H H ^ ^ DOKTOR KULAR BOĞAZ BURUN Mütehassısı ve Operatörü Fatih Fevzipasa Cad. No 21 Ofısimızin Ankaradaki merkez binası santral numarası 21040 iken bu defa Telefon Müdürlüğünce göriilen lüzuma binaen mezkur numara kaldınlarak yerine 25040 numara verilmiştir. İlân olunur. ^ C10671) Petrol Ofisi ümum Müdürliiğiinden: SADİ MAY
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle