14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURlYET 4 Tenunuz 1951 RADYO İstanbul Şergisi r Atletlerin Sergi kupası futbol maçları Şeher Bayramı, aym spor bayramı zamanda oiacah bir f Bugünkü Program İSTANBUL j bu akşant açılıyor I heyecanı Son yapılan TelAviv Istanbul maçında; Şevket ile Galib îsrail kalesi önünde îstanbul Sergi komitesinin, Gazete ı'pr Cemiyetile müştereken organıze ertiklen bayram kupası futbol maçlarmın, yaptlıp yapılmıyacağı hususunda bugüne kadar çcşidli haberler verildi. Bir arahk, bu müsabakalann geceleri oynanacağı hatta, stadyoma elektrik tesisatı yapılmağa baglandığl da söylendı. Dün alâkalılara gelen telgraflara gore, Şeker bayramına rasthyan 6, 7 ve 8 temmuz cuma, cumartesi ve pazar günleri İstanbul, Atina ve Telâviv muhtelitleri arasmda futbol maçlarmın yapılması kat'î olarak takarrür etmi» bulumıyor. Futbol maçlannın ilk iki günü, Yunanistandan gelecek 12 kişilik en seçme atletlerle, Atletizm Federasyonumuzun muhtelif bölgelerden getirerek teşkil ettiği Türk atlct ekipi de müsabakalar yapacakbr. Bu zengın programla Şeker bayramı, aym zamanda bir apor bayramı olacak demektir. Sergi komitetile Gazeteciler Cemiyeti, bu müsabakalan tertib etmekle, üç sene evvel bir hıç yüzünden kesilen Türk Yunan spor münasebetlerinin yeniden başlamasına ve dolayısile, iki dost millet çocuklannın birbırlerıne tekrar yaklaşmalanna hızmet etmek gibi çok hayırh bir işe girmiş bulunmaktadır. Atina muhtelitinin bayram kupa sı maçlannı kabul etmesine, Atina Belediye Reisi sayın Koçyasm da büyük tesiri olmuştur. TürkYunan dostluğuna çok inanan bu değerli devlet adamının, bayram kupası maçlannda hazır bulunması için İstanbul Belediye Başka/ılığı kendisini resmen davet etmiştir. Perşembe günü İstanbula gelecek olan Atina ve Telavivli sporcular, Yeşilköyde merasimle karşılanacak, Şehir bandosunun çalacağı mill! marşlarla dost milletlerin çocuklan meydanda selâmlanacaktır. Kafileler, Tarabyada Konak otellne misafir edileceklerdir. Kararlaşhnlan programa göre, bayramın birinci cuma glinü, Mithatpaşa stadyomunda saat 16 dan 18 e kadar Türk Yunan atletizm I lerdir. Yani, İstanbul Telaviv mamüsabakalan yapılacak ve saat 18 çmda Yunanlı, Atina istanbul de Atina Telaviv muhtelitleri maçı da İsraelli hakemlere tevdi futbol maçı yapüacaktır. Beynelmı edilecektır. lel futbol hakemlerimizden Sulhi Sergi kupası maçlan tertib koGaranın idare edeceği bu müsaba mitesi, seyirciler hesabına da bazı kanın ilk vuruşunu, Atina Beledi kararlar almıştır. Her maçta 1,5 liye Başkanı sayın Koçyas yapacak raya girilen açık tribün biletlerinin ür. fiatı bu müsabakalar içm 1 liraya indirilmiş ve kapalı tribünlerle ıuBayramın ikinci cumartesi günü maralı yerler ! çin komıte büetler aym saatlerde yapılacak atletizm ihdas etmiştir. Kapalı ve numaralı müsabakalanndan sonra, İstanbultribünlerin üç günlüğünü alacak Telaviv muhtelitleri, son günü de olanlara, 3 ve 1,5 liralık tenzilât Atina . İstanbul takımlan karşıla sağlanmışür. jacaklardır. Orgıniztsyon komitesi Hem idare, hem de teknik bakınin aldığı bir karar gereğince, ka mından dört başı mamur olan bayfilelerle birlikte gelecek olan bey ram kupası maçknnın, çok muvafnelmilel hakemler, bu müsabaka fakıyetli olacağı anlaşılmaktadır. lan karşıhkh olarak ıdare edecekNuri BOSITT .•'••>• Türk . Yunan atletizm müsabaka lannın yapılcağı Mithatpaşa stadında hazırlıklara başlandı. Yunanlılarla karşılaşacak olan atletlerimiz sahanın hazırlığı dolayısile antrenmanlannı Fenerbahçe stadında yapacaklardır. Müsabakalann yaklaştığı şu günlerde atletler sinirli ve heyecanbdırlar. Kadıköye kadar gitmeşi külfet addediyorlar, oradaki pısti beğenmiyorlar, sahayı yadırgıyorlar, hulâsa, müsabakanın heyecanı içinde herşeyden şikâyet ediyorlar. Mithatpaşa stadının pisti yumuşaktır, dediklen zaman tepem attı. Biz Kadıköy. deki sahada devedikeni, ebegümeci, lâbada, ve gelincik tarlasını andıran yerde, Taksım stadının kerpiç pistınde çalıştık ve müsabaka yaptık. Beş sene evvel, aynı stadda Amerikalılarla müsabaka yapılırken Yeşilkoy hava meydanına inen üç Amerıkalı atlet yolda gelırken takside soyundu, Yeşilkoyle Stadyom arasındaki mesafede guya dınlendi ve nıhayet gık demeden de musabakalara gırışiverdıler. Şu kısa ızahata çore Yunanlı atletler İstanbula gelecekler, belki o gun onlar da Kadıköyde antrenman yapacaklardır. Şayed, Sillas disk çemberini beğenmezse, Manroidis de pistı, Mavropotolas virajlan, Yataganus gülleyi, Lambru atlama havuzuna dudak bükerlerse, onlara vereceğimiz cevab ne olacaktır? Bu şartlar içinde avantaj Yımanlılar da nu, yoksa bizde mi? Müsabaka heyecanmın ne demek olduğunu ve bir şampiyonun çektıği üzüntünün âlâsını bilirim. Bundan dolayı sırtında şampiyonluk unvanını taşıyanların derd yanmalarının manasını anlıyorum. Müsabaka heyecanıdır bu, insanı bülbül gıbi konuşturur. Yunanlı atlerlerle başbaşa, göğüs göğse yapacağımız bır müsabakadan evvel bu kadaruıa da tahammül etmek lâzımdır. Ömer BESIM Diinkü yüzme yarışları E Bundan e\\elki \tina İstanbul maçında Yunan kalecisi Halidin bir akınını keserken Türkiye rekoru kinldı Hentbol Şampiyonası İstanbul Basketbol Turnuvasf Eylulün 14 ilâ 24 ü arasmda yapılacak olan nülletlerarası İstanbul basketbol turnuvasırun faaliyeti gün den güne hızlanmaktadır. Bu arada; turnuvaya davet edilen federasyonlardan da cevahlar gelmektedir. Bugüne kadar. elde edilen neticeIere göre, iştirak vaziyeti söyledir: Geleckelerini kat'î olarak bildirenler: Almanya, Avusturya, FranEa, İsrael, Lüksemburg. Muhaberelerin devam etmekte olduğu federasyonîar: İsviçre, İtalya, Lübnan, Yugoslavya. Gelemiyeceklerıni kat'î olarak bildirenler: Belçika, İngiltere, Holanda, Danimarka, Yunanistan. Henüz hiç bir haber alınamıyanIsr: Amerika, İran, tspanya, Finlân. diya, Portekiz, Suriye, Mısır, Pakistan. Memlekette, yavaş yavaş goçüp gitmekte olan sporlardan bır tanesi de hendboldur. Bütün dunyanm; bilhassa orta Avrupanın en revaçta olan bu sporu bizde her nedense; bir türlü lâyık olduğu alâkaya kavuşamamıştır. Hendbolde, her gün biraz daha alâka celbedeceğimizi umarken; bugün maalesef eskı günleri bile mumla aramaktayız. Bundan 56 sene evvel, kesif bir seyirci ve bir hayli kalabalık bir ligi bulunan hendbol nihayet bugünkü duruma kadar sukut etti gitti. Bu seneki hendbol maçlannı, belki kurtarabiliriz ümidile; azası bulunduğum Spor Oyunlan Tertib komitesi ikiye aynlmıştı: Teşvik ve şampiyona .. Teşvik maçlan bizi en kötü ihtimalle karşı karşıya getirdi. Sahada tek başına Galatasaray kalmıştı. Kendisile finali olsun ikinci bir takımı dahi yoktu. Otomatikman kendsıni birinci ilân ettik. Bence, sankırmızılılann bu birincilikleri ve alacaklan kupa, en çetin bir tumuvadakinden daha değerlidir. Hiç olmazsa; Galatasaray, bugün ortaya bir hendbol takımı çıkaran tek kulübdür. Esasına bakılacak olursa; hendbol en mütevazi bir spordur. Bir kaç futbolcu, bir kaç atlet ve basketbolcunun bir araya gelmesile mükemmel bir kadro sahaya çıkabilir. Seyredene olduğu kadar, oynayana da zevk veren bu spor aynı zamanda her branştaki sporcu içın de mükemmel bir idroan olabilir. Fakat ne çare ki dinleyenimiz yok. Yukanda hikâye ettiğim şekilde teşvik turnuvalannı kapadıktan sonra sıra, şampiyonaya geldi. Bu seneki hendbol faaliyetine katılacak kulübler arasmda; defterimizde Oymak beyleri Yunanistana gidiyor tstanbul, Ankara ve İzmirde izdhk kurslannı muvaffakıyetle tamamlıyan 17 beden terbiyesi öğretmeni Yunanistanda 1 4 2 2 temmuz rrasında açılacak (Wood Bedge) kursuna iştirak edeceklerdır. Oğretmenlerimiz, 7 temmuzda şehrımizden hareket edecek ve Atinayı da ziyaret ettikten sonra ağustos sonunda yurdumuza döneceklerdir. | Kadın gazeteci Lil'in maceraları: Yaptığınız teerii* beler nedir ve ölüme mahkum oluşunuzla nej alâkası var? Bır insanı şahsiy». tinden sıyırma tecrübeleri. Anlatabildim mi? isimleri yazık yalnız üç isim arasmda mütevazi bir lig tertiblenıldi. Tanzım edilen fikstüre göre, 1951 istanbul hendbol şampiyonası şu şekilde oynanacaktır: 14 temmuz 1951 cumartesi: Saat 14,30 da: Galatasaray Karagümrük. İ5 temmuz 1951 pazar: Saat 14,30 da: G Saray F Bahçe Şampiyonanın, kalabalık bir se4X66 bayrakyirci önünde oynanması düşünce1 Yuzme İhtısas takımı 4 48 8 sile bu maçlar, Beyoğlusporun De2 Moda Spor takımı 5.12.8 deağaclı Yunan atletlerüe yapacağl 100 metre serbest ortalar: atletizm bayramı günlerine alın1 Yüksel (BZ) 126 mıştır. 2 Erdem (Moda S ) 1.29.2 Evvelki senelerde mühim futbol 3 Doğan (Moda S.) 159.4 maçlanndan evvel yapılan hendbol maçlan 1015 bin seyirci önünde 100 metre sırtüstü ortalar: oynanırdı. Fakat, sonraları her ne1 Engm (Yİ.) 137.6 dense futbol, bu kardeş sporun e2 Metin (D S.) 154.1 lini bıraktı ve bu hale kadar 3 Togay (Moda S.) 156.6 düştü. 400 metre serbest ortalar: Şimdi, bütün korkumuz şampi1 Yüksel (BZ) 7.05.5 yonada da teşvikte olduğu gibi 2 Bahri (Yİ.) 125 tek takımla karşı karşıya kalma3 Tezcan (BZ) 7.41.1 mızdır. 100 metre kurbağalama ortalar: Kulüblerden ricamıı:: 1 Engin (Y.İ.) 1.46.5 Hendbol sporu can çekişlyor. El 2 Oktay (Moda S.) 155 ele verelim; kurtaralım. Fazlasmda 3 Erol (D.S.) 157.8 gözümüz yok. 35 sene evvelki hale 3X100 kanşık bayrak ortalar: gelsin bize kâfidir. 1 Moda Spor takımı: (Erdem Cem Atabeyoğla Oktay, Togay) 5.16.7 2 Yüzme İhİtısas takımı: (Engin, Bahri, Ühan) 5.18.1 3 Demirspor takımı: 5.38 KÜCÜK ÇÎFTLlK Müsabakalann sonunda yapılan Parkındaki sepuan tesbitinde küçüklerde; Yüraaslanm. hafme ihtısas 55 puanla birind, Moda tanın yalnız cuSpor 43 puanla ikinci. Beykoz 13 ma cumartesipuanla üçüncü; ortalarda ise, Moda pazar günleri olSpor 56 puanla birinci, Yüzme İhduğunu sayın tısas 55 puanla ikinci, Beykoz 40 dinleyicilerime puanla üçüncü olmuşlardır. bildiririm. Yanşlara bu sabah saat 10 dan Müzeyyen Senar itibaren Moda Deniz banyolarında devam edilecektir. Orhan TÜREL Kuçukler ve ortalar arasındaki Boğazıçı yuzme yarışları dün sabah Moda denız banyolarında yapıldı. Demirspor, Moda Spor, Yüzme ihtısas, Galatasaray ve Beykoz kulüblerinın 13 14 ve 15 yaşlarındaki gene yüzucülerının katıldıkları müsabakalar çok çekişmeli ve heyecanlı oldu. Bu arada kıyrnetli şampivonumuz Moda Sporlu Ibrahım Sulu, 300 metre serbcstte bır rekor denemesi yaptı ve gene kendisine aıd olan 4 Ofi 4 lük rekoru, 3 saniye farkla kırarak 3 57 3 le yeni bır Turkıye rekoru tesıs etti. Kendisini tebrık ederiz. Yarışlarda alınan teknik neticeler: 66 m. serbest küçükler: 1 İlhan (Y İ.) 57.5 2 Bırol (Moda S.) 1.072 66 m. sırtüstü küçükler: 1 Erdoğan (BZ) 1.20.6 2 Hayreddin (GS.) 124 2 3 Birol (Moda S.) 1.28.2 66 m. kurbağalama küçük'»r 1 Selim (Moda S.) 1.35.9 2 Engin (Y. İ.) 1.48. 12.57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13.1S Haflf muzlk (Pl.) 13 30 Şarkılar; okuyan: Nadlr Hilkat 1 inci fohtfcde Çulha; çalanlar: Sadl I5ii*y. tzzeddln susiyet... Çıplak vücudlerile ve kar Ordudakı askerî memuriar deTtlerînî Okte, Yorgo Bacanos 14.15 Radyo mılletvekılleruıe açık bir mektubla yağdırma makinelerile bu güzel orkestrası konseri 14.45 Programlar bıldırmışlerdır. Bu mektubdan bazı ve dana muzığl (PL) 15.00 Kapanış. kızlar, şirin istanbula yeni bir renk E<*işehir Lisesinl ikmal eden talfbe parçalar ahyoruz: daha katacaklar. Muzaffer Özdoğan bıze yazdığı bır «1455 sa>ılı kanunun 8. maddesin> mektubda kendisinln imtihan durumu de: As. Memurların terfî muddetleri; 17.57 AçıU| »• programlar 18.00 Buzlar erimez ve kar makineleri nu uzun yzadıya anlattıktan sonra, de yüksek tahsil gorenler için «uha.tlar Dana muziğl (Pl.) 18 20 Konuşma; Silâhtarağadaki gibi sık sık bozul recesi iyi olduğu halde yüksek blr gibi ;ve bu şartı haiz olmıj aıılar için «Geleceğını. sanatı üzerıne dusunceler. mazsa, bu akşamdan itibaren ser mektebe giremediğinden şikâyet ediyor. her sınıfta (rutbede) subayların asgakonuşan Aflf Yesari 18 30 Türkuler; «Eır talebenın hakiki mahıyeti dere rî mııddetleıindcn bir sene fazladır de•Memleket havaları Ses ve Saz Birh gideki Açıkhava Tıyatrosunda on cesıyle defı!, tam notlanvle dlçulebılir nilmektedir. gl» idare eden: Sadl Y«ver Ataman lan sizler de seyredebileceksiniz. Derece adet iızerinedır. dıyor ve Bu kanun kahul edildiği zaman 19 00 Haberler 19.15 Hallf valsler «Bu sene sergide daha neler lıselerden \uksek okullara alınan tak (Yüksek tahsil gonniyen) 5İvü devlet (Pl.) 19.25 Fasll heyetl (Kürdillhlbenın ya imıthanla, yahut da talebenın mcmurları da 4 sencde bir terfi etcazkâr faslı) Jdare «den: Hakkı Der var?» diye merak edersiniz belki... notlarma gore aîınması îâzımdır, di mekle idilcr. man 2010 Kısa jehlr haberlerı Hiç üzulmeyinız! Buz revüsü ve yor. Bu mevzu, Mılll Eğıtım BakanlıBılâhare 3656 savılı kannnun 7. mid20 İS Radyo Gazetetri 20.30 Sergi ha Luna parktan gayn, sergide geçen ğının bır prcnsıp kararıyle halledebıle desi yuksek tahsil goren si\il memurceğı bir seydir. Bakanlıgm en ıyı şei ların 3 senede \e juksck tnhsıl gor> berleri 20.35 Uvertürler (PL) 21.00 Şarkılar; okuyan: Hanüyet Yüceses, senelere nazaran bir değişiklik yok li buMıası yemde olur. miyenlcrin de 4 stnede hir terfi etmeçalanlar; Hakkı Derman, Şeril Içlı, gibi. lerıni tesbit ve kabul etmis ve bu 944 Şark kahvevinin yiiksek Ismall Tezelll 2145 Konujma sencMne kadar bu şekilde de\ atn etDeğişenler sadece idareciler. tarifesinden şikâyet 2155 Muzlk tarlhınde bu haft» mistir. Gülerj'üzlü sergi komıseri Halid Kânm Yurdanur imzah mekUıbdpn' 22.45 Haberler 23.00 Programlar ve Bu kanun gcrcğince butiın sivil jneGüleryüz ve Ziya İnankurdan baş«Maçkada (Şark kahvesi) nanıı ve mnrlar ve bunlar mejaıupda halen Ordan» ve caz müılfcı (Pl.) 23.30 Karllen gazinonun bahçe kısmına otura <&ıda mevcut vc berabcr çalunıakta panış. ka bütün sergi idarecileri değişmışler gibi bir şey... Yani C. H. P. cı rak sade bir kalne ısmarladım ve et olduı^ıımuz sivil maaşlı memıırl ır ve ANKABA rafa bakarak mcşrubat listesiııi gorc hatta 5(>1D sayıiı Kanuiila gcıltklılcr da7 28 Açılış ve program 7.31 Haflf ler gıtmiş, D. P. ciler gelmış. meyince belki Bazinonun kapalı kıs hi bu Kdnıından ıstıfade cılerek 3 seneuvertürler (Pl ) 7.45 Haberler 8 00 Ölen kansının yerine, aynı isim mındadır diyerek ıızerinde faıla dıır de bir terfi ettirümektedir. Haflf muzık (Pl.) 8.25 Gunun prog de başka birisile evlenen adamın: madım. Ancak kahve bcdelinin (85 ku 4598 savılı kanun sıvil memurların ramı 8 30 ÇeşıdU melodıler (Pl.) «Gitti Gülsüm, geldi Gülsüm, Az ruş) olduğunu ojrenince cidden hav tcrü mutidetlerıni hirlcitirnıı, oldugu ret ettim. Saz veva caz yokiu. Acaha halde 14"5 sayılı kanunun 8. madde9.00 Kapanış. raü ettığini bulsun!» dedıği gibi, saı veya caz olsa idi her halrte bir tek sindeki As. Mc lar icin konmui n!m bir • şımii burâda yeni Gülsumler pey acı kahveyl 150 kurusa mı içecıktim sene gec terfi farkı 7 seneden beri hlr 12.15 Memleketton selâm 12.30 Şar. Gazino Belediye malı olduğu ıcın mı lıırlu kaldırılmamış ve bu yıızdın As. kılar 13 00 Haberler 13 15 Pot dahlanmış... kontrol edllmivor? Yok«a lııks blr ta mcmurldr her rutbede fıı/ıılı «larak puriler (Pl ) 13 30 Ögle Gazetesl rifeye mi tabi? Lüks denectk hiç bir bu: sene faz!a heklctilım 1V Nasıl çalışacaklar, neler yapadevam 13 45 Fllm yıldızları soylüyor (Pl.) >eri yoktur » edilmektedir. Buna sebeh ncdır'' caklar? bılmiyoruz. Çoğunun D. 14.00 Kapanış. Tren duduklerinden şikâyet Acaba a^kerî n emur o!mam:z mtdır? P. li olduğunu yakalanndaki rozet• Erenkoyunden Tunç Tufekçıoglu im Şayet A«. mctnur olıııaU bır sutsa II»lerinden anladık .. Onları bugün kumet bu sınıfı ncrien ihıias eimlştır. 17 58 Açılıj ve program 18 00 Şarzalı mektubdan: A», mcnıurların gordugu iş her halknar 18.30 Konuşma 18.45 Cazgöreceğiz! Sizlerin takdır ve tenkıErcnkojle Sııadiye arnsı tren hatdi, onların muvaffakıyet ve ade tının lıemrn yanında otururuz. Sa de enısali sivil nıcınurlarınktııdcn pı»t orkestralarından: Horace Heidt (Pl.) Kolay \c az dc^'Ud:r. Bılâkis dnl,a çoU 59 00 Haberler 19 15 Tarlhten bir mi muvaffakıyetlerıni gösterecek yın Fahrettın Kcrım Gokay klaksonlayaprak 19 20 Cumhur Başkanhğı tir... Onun içın bu seneki sergi, rı \e m.ıtnsıkietlerı sıısturdukları halde ve daha zordur. IMeltk A», nıcmıır suhav gini yur. armonı mızıkası; şef Ihsan Kunçer Demokrat Partınin çalışmasını gos tren dııduklerinin aıa? a\az otmrsine ses çıkarmıyorlar. Trı ı'crln baz.ın de dun en maiuumiMt mıntıka^'üa, lıat20 00 Konuşma 20.10 Muzık 20 15 teren ufak bir sondajdır da... vamlı bir sıırelte 34 ddkika bagırma tâ bır bırlikle dağ başına giHer ve oRadyo Gazetesi 20.30 Serbest saat r.ıda senelerce otıırur, şarkn sid^r. harp 20.35 Tarih! Türk muzlğı; İdare edenDün sabaha kadar sergide faali ları butun bu taraf halkını rahatsız olursa harbe gıder, mrşakkat ve kıılMesud Cemll 21 15 Konuşma 21 30 yet devam etti. Yepyeni pavıyonlar ediyor.» Hakikaten trenierin dudukleri luzu fctlerinde suhaylarla ortak, nnvct ve Hntıra albdmü 22.00 Konuşma 22.15 kuruldu. İnşaat bugün sergi açılm mıır"1an çok uzun otturulmekte ' r §erı.flerinde ayrıriır. Halk Türkülert 22.30 Şarkılar I^te Saj ın Mılletveklll As. memıırcıya kadar da devam edecek. Dun Trcrlerin de kısa duduk çalmaları la22 45 Haberler 23.00 Kapanıs. lar ba adalct^izlık ve haksızlık >uzıın* gece geç saatlere kadar sergideki den 459S sa>ıU kanunun kabuliı olan faaliyeti gördükten sonıa bugün, Çocuk bahçelerinin acıkh 24'6/944 denberl hu>ük blr ızdırap serginin yetişebileceğınde şüphelı içinde kıvranmaktadıriar. Bu hu^usta halindcn ş&âyet muteaddit defalar yapılan nuırjcaatlaidım. Fakat eski idareciler beni teOkuyucularımızdan Tahsin Karabey rımız maalesef a^kerı kanıın ve nl/ammin ettiler: «Her sene bu böyle yazıyor l.ıra tabi olnıamız hascbile Bıkanlık "Temizliğine bııyuk dıkkat ve itina çerçevesınden dişarıja cıkarılamamış dir» dediler. «Bizde herşey, son 1 2 3 4 5 6 7 8 edilen belediye bahcclerı, işsiz guç>uz ve sctımiz du>urulamamı>;lır Sı/lere dakikada yapılırü» >arı çıplak bir vazıjette kanepelcrdc olan bu son muracaatımızda, htıUunıcİnşallah dedikleri çıkar ve ser oğieye kadar yatan serserılerle doluılıır. tin Antidcmokralik kaııunl.ırııı kaldıgi bu akşam saat 17 de yapılcak Harbiye çocuk ve bılhassa Taksim Be rıliîîası iıususundaki program ve sozlediye bahçcleri acınacak bir haldedir. lerinizden cesaret alınarak yapılmakta açılma törenine yetişır. Bahçelerin nuam \e intizamı ile nu \c lııısnuniyetinize inanmış olnıamız*** keilef olan bekçilerin bu kinıseleri ka dandır. 1951 sergisi bizi yeniden bir ha napelerden kaldırmağa kuvvetlcrl kiI\Iuvaz/af suhnylann mecburi fayet etmemektedir. Bahçelerin bu fecı yale daldırdı. Pıof. Kenan ve tale lıalini goren hirçok tcmiz aileler çocukhizınetleriııin 15 yıl olması belerinin hazırladıklan müstakbel larını bu yerlcre gotıırmekten çekinAnayasa.va muhaliftir mektedırler. Bu hale blr ınlıajet vcriiİstanbul tablosu sergiye giren hermclldir.» Bir subay okuyucur'iuz yazıyor: kesın zihnini kurcahyor. «Antidemokratık kanunların lâğvı ve« «, Okuyucumuzun hakkı vardır. Zabıta Acaba bır gun, İstanbulu bu re bu bahçelerı sık sık doİTîarak serserı ya de^ı^tirilmesınin mewııu bahis olsimdeki gıbi gorebilecek mıyız? lerin oralarda yatınalarmu musaade et dugu bu günlerde »Mtnazz?f subayların met'Nuri hiznıct mıtddetierU meselesfııln memelidir. Sarayburnunu Şemsipaşaya bağde bu konu Içıııde mutalaa edılmest Soldcn saça: Galata Maliye tahsil şube*i gelir ıcabctmektcdir. Zıra, mutazzaf suhay1 Şu anda lrticaı temsll ve tevklf layan muazzam oır koprü, Ahırkapı lirın mecburi lııınıctlcri on bes senevergisi ınnnuırlun geç olunan tarlkat erbabından blrl. 2 sırtlarına kadar uzanmış, sular ve dfr ve Turk Anayasasına gore; hiç bir Vııcudunr.n adale kısmı eklnlunan (ıkı elektrikler içinde bır Luna park, gelivoriarmış vatandaş de\lctle, iıekız seneden fazla kelime). 3 Memleketlrruıdekl y\jksek harıkulâde bır sergi sarayı... Okuyucunıuz Sabahaddın Pazeıı ın şl t bır muıtdet içın taahluıd altıua glremez. daglardan blrı, tarihe mal olmuş devSi\,ı«al Bilgılcr OKııhı, Tıb ve Hukuk Sergiye gıren herkes bu levha kaye'.ı letlerden. 4 Ekserl kadınların iftl• GalaUdaki Maliye Şubesi Geltr Vcr 'akultesi dc, Kıılelı Akcri lisesi veya har ettıkleri sıfat 5 Eskl harflerden nın heyecanı içinde kalıyor. AkadeIlarb Ukulu gibi devlet butçesınden tablrlnın okunuşu. tepemlzln tntundekl mı talebeleri kendi ellerile ve ken gi«l daırmude osle mrsaisı 13,30 da bas lcbe ^etlstirnıcktcdir. Ilu siMİ oKvıllartnblî kubbe. 6 Denlzyolları Idaresi di fırçalarile ne guzel bir resım ladığı halde maalesef iş >apacak me dan dc\lrt hesahına okuyarak mezun nııırların vazifeleri b.tsııula slmaclı;,ı, ııln vapurlarıı dan bırl, çevrıllnce yer vcrgı lii için gelen lıalkın bekletılİTİ, olanlar okudukları mıuldet kartar ve» yi'zundeki cehennem penceresınden çızmişler! inşallah memleket ida lıu) ıiTdcıı lıalkın zarariarı uirıjaci'tı >aiuıt da dort ilâ altı senclik bir mec* recileri de bu resimden ılham ala muhakkaktır. Bu geç gelcn memnrla bnri hı.'inctc tabi oldııkları nıbl, mezun fırhyan olur. 7 Şık hlîmet (iki kelime). 8 Ccc" k >emegınin yarısı, rak kafalarında bır program çızer rın vaktinie gelmelcrınin sağlanması oldııktan sonra, egcr arzu ederlerse tahclerdllnln feryadlarından blrı. *!l muddelleri esnasında devletln ken« ve hayal dıye baktığımız bu tabio nı rica ederım • di.sine yaplığı masrafı üdeyerek ba Yukandan atagıya: yu bıze bır gün hakıkat olarak suî) nıarttan 27 hazirana kadar tekeffııldcn kurtulahilmektedirier. 1 Kızıllarm dunvanın her hangi narlar. Dc\let he^abma okujan slvil bir hu» b!r tarafında janmak içm b.ihane araAııkaradıın gclmiyen bir F. F. kıık talcbesi ile askeri bir hukuk taled:kları. 2 Gosterllen ozen hareketnütus kaydı hesi arasmda ne fark vardır? Bu İki lc1 rçogııl). 3 Parlakhk bağısla Nesım Sener ismınde bır Musevi va talebe, belki okulda jan yana aynı sı(murekk>b bir emlr) 4 Hıtab etme tar.dsş. senelık yoklamasını yapUrm.ık rada oturmakta ve aynı şartlara tabi terlmlerınder!, temızleyici maddelerden içın 3 ay evvel askerlik subes.ne mu olarak yetismektedirler. Mezun elduk5 Bir soru eaatı sahıb. nota. 6 racaat etmış. Nufus kaydı Ankarada ol lan zanıan devlet her ikislne de asağt Eır cıns ahır boyle dc ifade olunabillr. duğu içm bu seneki usule gore, kaydı yı.karı aynı masTafı yapmıştır. Bu ha(ik! kelime). 7 Giylm eşyasından nı istanbula naklettırdıklen sonra yok klkat ortada olduktan sonra nlçln, ba bazılarının blr noktasının yarısı, çlnlama yapılacağı cevabını aln\ış. Hemen iki talebeden livii olanı okudugu miidBa$tarafı 1 tncı sahıfede fienelenn tlcarctlni yaptıkları eşyadan. Şısli nufus mudurluğune gıderek evıa det kadar mecburi hizmete tâbidlr da Koreye ddnmek üzere memleketi kını vermıg. 15 gun sonra gelınız demış a<:ker olanı onbes senelik bir tekefftll S Tarıhın meş^ıur bir kumandanı Evvelki bulmacamn halledümtj fekli: mize gelmiştir. General dün kendısi ler. Martın 9 uncu gunü yaptığı bu altına girer? Ve gene, niçln slvil olanıa ile görüşen bir arkadaşunıza şunları müracaate 27 haztrana kadar hâlâ cevap devletln kendisine yaptığı masrafı öde1 2 3 4 5 6 7 8 verllmernıs. Arada 56 kere nufus mu yerek mecburi hizmet tekeffulUnden söylemiştir: dürlüğune gıtmış Pek haklı otarak şi sıyrılabllmek Imkânına mallktlr de as< Korede bulunan askerleriniz kâyet ediyor ve bu gıbi muamelelerin ker olanı aynı seyi yapamamaktadır? YİEİDİİİOİYİE • Aradaki bu muazzam fark nasıl, hangl Türkiyyee bir çck dost kazandırdı daha kısa blr zamanda yapılmasmı ls yollardan ve ne gekilde Izah edilebllir? tıyor AIZIAILIMİAMIT lar. Tarihte ilk defa 22 mületın bir Bundan daha garlp olan btr nokta Taşıadan gelen bir okuyucu arada bir mütecavize karşı çarpışda, yedek nıbayken muvazzaflıga getranıvay pasosu istiyor çen subavlar da, devlet kendilerine hlfl masında Türk Birliği büyük bir rol Enver Suat Guney ismınde bir tale bir masraf yapmamıs oldugu halci» ayalmıştır. Türk Birliğinin bu ideal benın dileğinı müddetle mecburi hizmete tâbidlrler. NİIİSİIMİAİYİA uğrundaki vazıfeşinaslığı da Türki• Taşra Uselerlnden birinde talebeylm. Bu vaziyete göre, muvazzaf cubaylaAnkara \e 1/jnirden gelen yüksek tah rın da mecburi hizmet mtlddetlerimlyeyi bütün dünyaya tanıtmıştır.» LMİIİLİAİYİBİD sil talebelerinin istanbul Belediyesuıe zln lndirilmesi ve masrafları ödemek ait nakil \asıtalarında pasoları olduğu suretiyle mecburt hizmet taahhUdüntln İİHİZİAİRİMSİA halde; tasradan gelen orta tedrisat öğ iptal keyfiyennln aynen, dlger «Ivll TEŞEKKÜR rencilerine bdyle bir hak tanınmamak devlet okulları (artlarına nyduruhnası KİABİKİAİDİE M Annemln ebed.yete lntikall dolayısile tadlr. Halbuki ikisi de talehedır. Bu için sayın millet vekillerimizin ve alfteenaze torentne katılmak lutfunu esir hal hiç bir farkı olmıyan orta tedrisat kalı makamların harekete geçmeslnl gemlyen sayın Generml Vedad Garan, talebeleri için bir magduriyettir. Turk Anayasasına tâbi bir Tflrk vatanÖLÜM sevglll »Uâh arkadaşlanm ve AmerlBn eşitsizliğin ortadan kaldırılması, daşı olarak arz ve talep «diyorum.» kalı Yarbay Burnham, Bnb. Overall, hiç olmarsa yalnız tramvayiarda tasraMerhum Mımar Kemaleddin Beyin Bu meseleyl blz daha evvel ortaya mahdumu, Adnan Mlmaroğlunun eşl Bethea; Wlnter İle çelenk gonderen dan gelen orta tedrisat ögrencllerine attık ama her nedenne Yüksek Askerl ve taziyede bulunan diğer bütun dost paso hakkının tanınması için ilgıli nu Şura kabul etmedl. Belki il«rid« hükuMehlıka Tunçellinln blradert Osmanlı Bankası Mudürlerlnden ve Şehlr Meclısl larıma gazeteniz vuıtasile fükranla kamlara tavassut ctmcnizi rica ede met bir kanun tasarın 11* bu mantıksızlıgı lzale eder. ujesı Cemal Tunçellinln kayınblraderl rımı sunarım. Kur. Yzb. Bajmdırhk Müdurlüğu Fen Heyetlnden Ddhi Bügıçtaç Yüksek okuüara lise Askerî memariarın ferfi müddet!eri lerden talebe alma usuliine dair BULMACA I I 1 1 •! 1 1 • • a •I • • a Koreden bir Amerika! i general geldi RİAİVMİRltlE EİCİAİNİ t İBİ1İK Yüksek Mimar Sinan Kemalpodin Mimaroğlu Hakkın rahmetine k&vufmuftur. Cenazesi bugvin öğle namazını müteakıb Teşvikıye Camilnden kaldırılarak Ferlköy mezarlıgına defnedllecektlr. *** Devlet Denlzyollnrı Muhasebe tnütehassısı merhum Nadir Azrakm eşl; muharrlr Kerime Nadir Ue Veclhe Güneyln annelni, Mahfuz Ergun v» Yunuı Güneyln kayınvalldeleri sallhatmlivan dan *** Blzl sonsuz acılar» mudan ayrılan garkederek »ra BAYAN ETVÜNE KASIMOĞLU'nun ölümfl dolayısüe telgraf. telefon ve mektubla teessürümüıe lstlrak eden butün akrab» v« dostJdra ayn ayrı teşek küre teeuürümuz manl oldugundan bu vazlıeyl yapmağa gazetenlzln delftletlnl rica ederlr. Kaaımoğl* oileri Yali, sebze ve meyvacılara son defa ihtar ediyor FATMA ZEHRA AZRAK Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesl 4/7/951 çarşamba gunü, öğle n»mazmı müteakıb Teşvikiye Camilnden kaldırılarak FerikSyündeki aile kabrlstanına defnedllecektir. AUah rahmet eylesln. *** Emekll Tugbay Cevdct Bllce Vedıa Ilcinlri annesi, All Ildnin kayınvaüdesi, lr.giUze ögretmenl Nerlman Ilctnln ve hariciye memurlanndan Esad Necdet Ilcinln bUyukannelerl Şefüı Emre ve Reflka Ezenin halaları ve emekli hukuk m'şavlrlerlnden Mümtaz Bılcenin yengesi. eaıiatı nlsvandan OSMANLc BANKASI İLÂNOsmanlı Bankası Galata merkezile, Yenicaml, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy ve Yemiş jubeleri Şeker Bay ramı münasebetlle 6, 7 temmuz cuma ve cumartesi 1951 günleri kapalı bulunacaktır. OSMANTJ BANKASI İLÂN 2S hazlran 1951 tarlbiııde çekilen •Aile Sandıgı» plyangoıunun netayicl. 1 aded TL. 1.000 lık Ucramlye Umlr. 4 aded FL. 2S0 lık lkramly» Ankara, tstanbul; Izmlr; Kayseri. 5 aded TL. 10O. lık ikramlye 1»tanbul, Izmir. 25 aded TL. 50. lık lkramlye Adana, Antalya; Aydın; fatıunbul; Izmlr; Kayterl; ManlsaSO aded TL. 25. lık lkramlye Aydın, Ceyhac: Edremid; K«ki«ehlr: İstanbul, Iskenderun; Izmlr; Kayserl; Mersln; Tarsus; Zonguldak vamına flıtimal verılmemektedlr. Yakmda kızıl kaıaman mevsimi başlayacaktır. Bu kısa müddet rarfmda muhterem halkımızın balık ve bol sebzeye iltifat etmesı faydalan buraya atmalarmı Isteyeceği h olur. miz gıbi radyo vasıtasıle de, şikâyet Yas sebze ve meyva fiatlan uzeve müracaat edılecek yerlerın ad rlnde duruyorum. Henüz karanmı reslerini ilân edeoeğiz. Bu arada vermedım. Fakat muhakkak olan murakabe kadrosu da sıkı bir su bir jey varsa halktn bu eıı lüzumlu rette faaliyetine devam edecektir. gıda ışinl ötekinin, berikmln keyMurakıblanmız son bir ay zarfmda fine bırakamam. İcab ederse Tak6941 ceza zaptı tutmuşlardrr. Bunun sim meydanında, her türifi lflksü bırakır, kendim de başında durur, 1249 u fınnlara, 1464 ü manavlara, domatea sattınnm. Ve haltada bir 844 ü lokantalara mutebakısi diğer kurulan pazar yerlerıni de her güesnafa aiddir. ne çıkararak ortadan madrabazlan Son günlerde et fiatlarında yüz kaldınr, doğrudan doğruya satış de on ile on beş arasmda bır artış yaptınrım.» farkı vardır. Bunua sebebl, mevsimin, kuzudan koyuna geçme mevsimi olmaaıdır. Şimdüık orta Anadoludan gelen beyaz karaman miktarının az olması fıatların artmasına sebeb olmuştur. Müvaredat çoğalmazsa bazı tedbirlere başvurmak mecburiyetinde kalacağız. Maamafih bu darhğın bir aydan fazla de Basta.Ta.fi 1 inci tdhHede Aynca Nahiye Müdürlüklerine şikâyet kutulan kcnacaktır. Ekmeklerin fena imalinden şıkâyeti olanların şikâyetlerıni havi pusula HURtYE BİLCE Yenî Nüfus Kanunu X Teskilâfı Sanıklann, kendilerine soyletmek istenilen seyleri bülbül gibi söyledikleri o mthud davalan isilnıişsinizdir i her halde. ZavaltıUr, işle [medikleri suçUn itirml . ederler Evel, Işllllm jş\ma dlnleyin. Böyle Ubü. Fakat J bir iki kişiyi de«il, milyonlarca insanı aynı şeküde hakiki şahsiyeU lerindeo uzaklaştıracak bir usul bulunacak Hakkın rahmetine ^avusmuştur. Cenaze<i 5/7,951 penembe günü sa»t 9.30 da Üskudar Icadlye Hicıbakkal »okak 18 numaralı evlnden kaldmlarak Eytlbe nekledilecek ve oğlf namazını mütea»klb ebedl isttrahatgâhına tevdl edllecektlr. Mevlâ rahmet eyllye. Çelenk gfinderilmeniMİ rlcft olunur. *** Tüccardan Bay Ş'mavun Bogoîyanın ejl, ve tstanbul Teknik Ünlveniteal Su kürjüîü uütanlırından Yüksek MüKendls Bay Arpyar Boğosyanın annesl S/7/951 de saat 12.30 da vefat etmiştir. Cenaze meraslml 5/7/951 tkrihine mü•adlf perjetnb* güntl saat 16 da Feriköy Ermenl klllsealnde lcra olımıofi t«eetürl* bildlrillr. Cenaze Levanmatı Sahlb ve BaşmuharrlTİ Ankara 3 (ANKA) İç İsleri Bakanlığı taraf ından hazırlanan yeni Nüfus Kanunu tasarısı son şeklini almış ve mutalealarinı bildirmek üzere diğer alâkah Bakanlıklara sevkedilmiştir. 1951 İSTANBUL SERGİSİ da Bn ak«amdan iliharer hrr akşam saat 21,30 Bayan SİRANHŞ BOĞOSYAN İLÂN TARİFEMİZ Baslıklar 25 Lira 23 fincü sahifeleT 4 üncü sahlfe 30O » İlân sahifeleri Vefat, teşekkur, nişan. evlenme, mevlid, doğum, 4 santime kadar 20 Hradır. Santimi 500 Kr. 400 » f HAVA TİYATRGSUN'da BUZ PATÎNAÎ REVÜSÜ temsiüeri (bır haftalık ilk programı; yaz ortasında hakiki blr buz pısti üzerinde. peri masallanm andıran fevkalâde bır gösteri. Tetr^'Herden soma her semte otobüs vardır. Saat 20.30 dan itıbaren tıyatro biletı hâmilleririden aynca sergi dühuliyesi al'nmaz Biletler: Sarav'd? saat 11 ilâ 13 ve 15 ilâ 19 da, AÇIKHAVA TIYATROSUNDA 17.30 dan itibaren satılacaktır. \ NADİR NADİ Bu nüshada yıut ijlerinf fiijen idare *&tn: Çeyad Fehml BAŞKUT CUMHURlYET MATBAA8I i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle