11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHÜRÎTET TARİHÎ TEFRIKA: SOLEYMAN Yazsn: HaroM L&mb Çartran: Tevfik Sadullah Ankarada bir Harice giden Istanbullu Atatiirk biistii seyyahlar 4 misli arttı daha kırıldı Temmuz ayı içinde bulundugumuz Bojtaraft I inci tahitede memuru Gürtürkün oğlu Feyyaz, öteki de makasçının oğlu Reşad Gürkandrr. Bunlann guya vişne çalmak üzere bahçeye girdikleri ve vişne hırsızlığını ikmal ettikten sonra da bu marifeti yaptıklan anlaşılmıştır. Guya «kırahm da bir yenisini yapsınlar» diyesi imişler Bu esbabı mucibe bittabi tatmin edici görülmemiştir. Sanıklarla alâka darlan şehrimize getirilmiştir. Bu, vazifeli şahıslar tarafından verilen malumattır. Çocuklara gelince onlar suçlannı tamamen inkâr etmektedirler. Diğer taraftan Ticaniler hakkmdaki tankikata bugün de devam edilmiştir. Bugün Çubuktan 13 Ticanî getirilmiş ve bunlar akşam üzeri Cezaevine gönderilmişlerdir. Savcının istiyeceği ceza r COLUMBIA Bayram için hazırladığı yenilikler 4 Temmuz 19*1 %. C.İP EEY Sark seferi Bunun içîn de, Şahın kuvvet va kudretini Osmanlılann arkalarına musallat etmeğe büyük bir maharetle çalışan Venedik elçileri Şahı tahrik etmekte idiler. Böyle bu harb Viyana ve Akdeniz üzenndeki baskıyı hafifletecekti. Bittabi harb tevlid edilebildiği takdirde... (Bizzat Busbecq de Avusturya sefiri sıfatile, vaktıle bu mevzuda: «Bizirale tam bir mahva duçar olmamız arasmda yegâna inesned acemlerdir» dıye yazmıştı.) Halbuki bu cephede, memalikinin vüs'ati Süleyman için bir mâaia teşkil ediyordu. Avusturya hudvdu Istanbuldan şimali garbiye Hemen Iranın hududunun şarka doğru uzakhğı kadar karadan tak rıben 1500 küsur kılometre uzakta idi. Otlağa tâbi olan Türk ordueunun aynı sene içinde bu iki huciudda harekete geçmesine imkân yoktu. Ordu gittiği yere Sultanın cla gitmesini bekliyor, Sultanla birÜikte hükumet teşkilâtı da gidiyordu. Ibrahim ise Padişahı Selimin başlamış olduğu işi bitirmeğe, Acemistanı ezmeğe teşvik ediyordu. Mukaddes şehirlenn koruyucusu enatüe Padişahm Bağdadın kaybtna göz yununasına imkân yoktu. Sairler kendisinden «düşmaru imlıa eden dost mücahid» diye bahsederek Padişahın yardmunı taleb edıyorlardı. Harbcı Osmanlı devletinin başı sıfatile de Süleymanın eski Türk kalelerinin gözleri önünde kopanlıp almmasına müsaade etmesi kabü değildi. Ağalan Padişaha: «Yavuz Sultan Selimin bu vaziyette kızılbaşlara ateş ve kıhc ulaştıracağını» ikide birde hatırlatıyorlardı. Bu meseleyi Süleyman, mutadı veçhile, kendine hâs bir hal tarzile karşıladi. Kendisı gelışmesıni seyir için îstanbulda kalıp Avıupahlan eğlendlrmek üzere de Barbarosu kullanırken, İbrahimı oıdunun ana kuvvetlerile Bağdadı geri almak üzere şarka gonderdi. Fakat İbrahim, aldığı emirlere aykın hareket ederek Van civarındaki dağlara döndü, paılak bir diplomasi ile hudud sancaklarım tekrar ele geçirdi, onda:ı sonra da, dağlar üzerınden, Şah Tahmasebin mavi kubbelı payıtahtı Tebrıze doğ ru ilerledi. Fakat Accmler, atlılardan mürekkeb ana kuvvetlermi yeniçerilere ve topçulara karşı tehlikeye sokmak istemeaüderinden, büyük bir muhaıebe Oıinadı. İlerlemekte olan Türk skeııne karşı sadece akın kuvetleri sevkedildi, bu akmeılara karşı gomıerhen Türk müfrezeleri kesılrii, ımha edildi ve Tebnzdekı ordu kışı dağiaıda geçirmek mecburıve'üe k.'şı karşıya kaldı. Fazla olarak ordu, Süleymanın yokluğundan dolayı da acı acı şikâyet etti. Ulaklar, Süleymana «Tebrizde Vezırıazam zaferle sarhoş olmuştur Iki cıhan Padisahımn dahi artık kazanamıvacağı muzafferiyetleri ben de elde edebilırim, dıye bobürleniyor» haberini ulaştırdılar.l Sonra, diğer bir Ulak, Suleymana orduya yayınlanan bir gunliik emir gösterdi. Bu emri Ibrahirtı Sprasker Sultan dıye imzalarruştı. Bir ülkede iki Sultan olamazdı. Bu imzayı gdrür görmez Süleyman, ordunun kumandasını almak üzere, Sarka doğru hareket etti. Mazide cevelân Bu seferinde Süleyman garıb bir güzergâh takib etti. Padişah, Asyalılarla kendi ana yurdlarında ilk defa karşılaşıyordu Ayni zamanda Yeniçerilerle ve toplarla durduru lamıyacak bir kuvvete karşı koyuyordu. Iranın yeni Şahlan, Kızı'.baş Safaviler, hayal peşinde koşan adamlardı. Bunlann dinî itıkadlan: Şiılik, Iranın da itikadı olmuştu. Iranlılar, kendilerini rafazilikle itham ve tecziye eden sünnet ehli imamlarla alay ediyorlardı. Onlann hafızalarında Ismail mucizeler başarnuş bir aziz olarak yaşıyordu. Şiiliğin bu heyecan dalgası Anadolunun çok içlerine kadar ulaşmıştı Buralarda muhtelif tankatler da bu dalgaya kapılmıştı. Bunlar arasına kanşmak suretile Süleyman, ordugâhını yalayan gece meltemi gibi elle tutulmaz, gözle görünmea bir taassubun yükselişile karşılaşmakta idi. Padişah bu dinl huzursuzluğu, küçük bir maiyetile mukaddes mahalleri ziyarete gitmekle yatıştırmağa çalıştı. Cenuba kıvnlarak Selçuk sultanlannın hükumet etmiş olduğu Konyada konakladı ve şairlerin ve mutasavvıflann en büyüğü olan Celâleddin Ruminin türbesini ziyaret etti JCuleleri gecenın karanhğında ve göklere yükselen bu türbede, Sultanın ziyaretı, derhal etrafmı çevreliyen Mevlevî dervişleri fazlasile mütehassis etti. Dervişler kudum ve nay sadalarile semaa ve Sultarun önünds raksa başladılar ve vecd içinde gittikçe kendilerinden geçerek hareketlerini süratlendirdiler, sonra, bu incizabdan bir an için kurtuldukla rında padişaha «Cihanı manevinin Sultanı Azamı olan Molla Hünkânn hayali» nın kendilerine Zıllullahi fil'arz olan Sultan Süleymanın» Iran seferinde muzafferiyetini tebfir eylediğini bildirdiler. Süleyman ilerledıkçe Istanbulun bağları da bütürr bütun sıyrıldı. Padişahın etrafını tahsilden olduğu kadar korkudan da mahrum insanlar sarmağa başladı. Külâhlı dervişler, Hacı Bektaş (Veli) dergâhlannın salikleri, uzun fisâlarile yürüyen kalendeıler, Padişahın konduğu kprvansaraylarda sadrinin etrafmı sardılar, Sultan uyuduğu zamanlarda Otağı Hümayun önünde nobet tuttular. Sırım gibi yagız köylüler ondan istımdad 1 halde en çok Suriye ve Lübnana pasaport isteniyor ettiler: «Kanunî... Fatih... Sultan Süleyman Han». Zaman zaman memnuniyetlerini .sevinclerini ifade ettiler: «Demek Sultanımız da bizım aramızda. Demek Sultanımız sadece bir isimden ibaret değil! Işte karşımızda duruyor! Safranb pirinç yiyor! Ya peki biz fakir fıkara için ne düşünüyor?» Geniş adımlarla yürüyen köylüler Padişahlarma meyvalar getirdıler .ihsanı iltifatı için çocuklannı getirdıler ve: «Çelebi bizi unutma (1)» nakarâtıru tekrar edip durdular. Süleyman kızıl killi ovalardan dağların granit kayalıklanna ulaştı. Yolda Bektaşi babalan askerlerin yanısıra koştular, geceleri ordugâhta, ateş başında küçük çapta mucizeler gösterdiler ve sonra, meydan okur gibi bir eda ile sordular: Di bakalım Sultan Han: Uzak şehirde neler yaparsınız? Kemerlerle şehre su getirdim Su ancak Cenabı Hakkın halk eylediği mecralarda temizdir. Sonradan yıkılıp taş toprağa kalbolacak duvarlar .surlar inşa etmekte ne fayda var? Süleyman, Bizans saraylannın harabelerini, Romalıların dikmi} olduklan kararmıj sütunlan hatırladı: O halde, dedi, ne yapmalı? Iki Cihanın Sultanı, ordusu ve hazinesile geliyor. Hazineyi .parayı ne deyu getirirsiz? Para küffara, frenklere lâzım. Onlar ancak para ile gıda tedarik edebilirler. Fakat sen iste! Bız sana yiyecek verelim Orduyu beraber getirmişsiz; halİnkılâblan kenıma yolunda buki Şiî Şahı bizleri isyana teşvik eder şiirler yazubdur. Haşa, bizler is millî cephe yan etmeyiz. Fakat yağmurla gelAnkara 3 (Anka) Atatürkun dim, güneşle açtım, yakında Ru şahsına ve inkılâblanna yöneltilen mun hâkimi olacağım, misillu şiir Ticanl tecavüzlerinin gayesi v« lerin okumaktan zevk duyanz. kimler tarafından sevk ve idare eCahıllenn sadeee Roma manasına dildiği hakkında alâkadarkra ta n aldıkları Rum'dan kasd ise Türk bir kanaat gelmiş bulunmaktadır. Umumiyetle Pilâvoğlunun başıntoprakları idi. Onlann toprakları, ormanlan gibi kafalanndr.kiler de da bulunduğu teşkilâtuı irtikâb et^ değişmemişti. Yanan meşe odunla tiği bu menfur hareketler, komürının kokusu, çblün tatlı, kuru ra nistlerin, efkânnı bulandırmak iatedikleri ve hemen her memlekette yihası Süleymanı sanyordu. kullandıklan taktiğin bir neticesi Bu çeşid şiirler şarab gibidir, olarak kabul edilmektedir. kızıl iblis gibidir! Kırşehirde ilk heykel kınlışının, Fakat Süleyman kendisi de ka Ankara, Istanbul ve Izmirde konadlı gibi gönülden gönüle uçan münist tevkifleri sırasında ve bunkelimeler yazabilmek, yahud şu dan sonraki tecavüzlerin de komükarşısındaki dinleyicileri, tıpkı der nist aleyhtan kanunun Meclise <îevış babalan gibi, sırf sesinin ahen tirilişine tekaddüm edişi ve son hâgi, tesirile kendine bend edebilmeği diselerin de, Nazım Hikmetin mem ne kadar isterdi. leketimizden kaçışmı müteakıb vu Fakat dünyanın, maddenin şa kuu nazarı dikkati çekmekte ve bu rabı değil, ruhun şarabı! iki veçheli hâdiselerin tek elden Fırat sularınm otesinde Süleyman idare edilen bir merkezce tertıbkadınları peçesız hasadda çalıştık lendiği kanaati kuvvetlenmektedir ı ları eski kabılelerin köylerinden Aynca, komünist zanlısı bazı kim| gpcti Buralarda da garibler tâ diz selerin son günlerde müracaatle lerinin dıbine gelıp kendisinden yurd dışına çıkmak için pasaport sualler snrdular. hayatlannın esra istedikleri öğrenilmiştir. Müracaatte bulunan komünist zanhlarının hennı onun çozmesıni ıstedıler. Bufunler kötu günler, şeytan men hepsi pasaport almak için !ügünler Cenabı Hak insanları kötü zumlu şartlan haiz bulunmamaktaluŞe süruklesin diye mi şeytanı dırlar. Diğer taraftan Iç Işleri Bakanhğı valiliklere, Adalet Bakanhalkeyledr» lığı da savcılıklara bu hususta a Cenahı Hak istediğini kötü lâkalı birer tamim yollamışlardır. vola, isted;ğini doğru yola sevkeEmniyet Genel müdürü Servet Süder renkök, münhasıran bu iş üzerinde Nasıl' Hak Taalânm rehberli durmakta ve son yaptığı sevahatte ğini na=ıl sezebiliriz'' Soyle, Iki Ci dış merkezden idare edıldiği tesbit hanın Padişahı hangı ışarete uy edilen bir şebekenin izlerini meydun da atlaruı dızgınlerını şarka dana çıkarmış bulunmaktadır. Odoğıu çektin? nümüzdeki günlerde, Çubuk, Şa(Arkası var) banözü, Afyon, Kütahya, Aydın, Manisa ve Izmirde bazı tevkifler (•) Dıınlni kısın'da Şahın lsml «Tah yapılmasına intizar edilmektedir. maseb» şeklinde ç kmıştır. Doğrusu Aldığımız diğer bir habere göre. Tahmasb'dır. duzeltırız. ( T S ) (1) Eser de turkçedır. (TS.) inkılâblan korumak için bir millî Ikinci Dünya HarDİpden gonra İstanbula, kara, deniz ve hava yollarile gelen yabancıların sayısı eski senelere nisbetle büyük bir arüş kaydetmektedir. Maselâ, a47 senesinde İstanbul yoîı'.e memieketimize 15837 kişi geldiği ftalde 950 yılında bu rakam 28İ25 i bulmuştur Mevcud kayıdlara göre, 1950 senesinde İstanbula, kara, denız ve hava yollarile Yun?ııistandan 5256, Suriyeden 4849, Amerıkaaan 4655, İngilterederi 2797, Fransaaan 1501, ttalyadan 1342, İrandan 1281, Lübnandan 870 ve Mısırdan 456 yabancı gelmiştir. Muhtelif memleketierden gelen ve miktarı 28625 i bulan Ankara 3 (Anka) Cumhuriyet bu yabancılann yüzde doksanı şehSavcısının Ticanl suçlularuıdan bü rimizde kalmış, diğerleri yurdun yük bir kısmı ile Kemal Pilâvoğlu başka yerlerine gitmişlerdır. Bunhakkında Ceza Kanununun 163 ü r lar arasında normal vıze ile geıencü maddesinin tatbikini istiyeceği tahmin edilmektedir. Bu madde ay ler 23303 kişiyi bulmaktadır ki, seyahat maksadlan daha ııyade tinen şöyledir: carî sebeblere dayanmaktadır. «Dinî veya dinî hissiyatı veya dinen mukaddes tanınan şeyleri aMerak edip «raştırdık ve şu nelet ederek her ne suret ve sıfatla ticeye vardık: 1950 senesuıde şeholursa olsun devletin emniyetinj rimize gelen yabancııardan ancak ihlâl edecek harekete halkı teşvik 2954 kişı turist vizesıle yoia çıkveya bu babda cemiyet teşkil e« mışlardır. Bu küçük rakamın eksedenler teşvikat ve teşkilâtın bir guna riyetini, akrabalarını görmek üzefiiî eseri çıkmamış olsa bile, mu re Yunanistandan buraya gelen ve vakkat ağır hapse mahkum olur gldinceye kadar on'arın yanuıda lar.» kalan eski Rum «atanda^lar teşkil Böyle bir ceniyete girenler da etmektedirler. Sayı'an 1600 rakaS13 üncü maddeye göre cezalan mının üstünde olan bu kimseleri, dınlırlar. turistten riyade, birer mısafiı addetmek daha doğru o!ur. Tevkif edilenler 64 ü buldu Ankara 3 (T.HA.) ŞehrimizŞu hale ve mevcud rakamlann de mevkuf Ticanilerin sayısı 64 ü açıkça ifade ettiğine gdre, turistbulmuştur. Bütün memlekette ya leruı memleketimize raRDet etmepılan tahkikatm sonu yakında bi dikleri artık su götürmez bir hakitirilerek muhakemelerine başlana kattir. Bütün dünya milıetlerinin caktır. turist ve dolayısıle dövız çekmek için ne akla haya>e gelmez teşebbüslere giristiklerıni, na&u didinip çahştıklannı işitiyor ve görüyoruz. Buna mukabd biz ne yapıyoruz, tarih hazineleri ve tabıat güzelliklerıle dolup taşan eşsız yurdumuza turist celbı için neler tasavvur ediyor, ne gibi tedbır.ere başvuruyoruz?. Memleketimizin haPedıîecek mühim davalan arasmda yer aldığma şüphe etmediğimız bu ınevzua ilk fırsatta tekrar dönnıok üzere bira? da yurdumuzdan y.ibancı memleketlere gidenlerin seyahal sebeb ve maksadlarına kısaca temas edelim; 951 senesınin beş ayı ıçmde muhtelif memleketlere fe\anat etmek üzere İstanbulda 87"1 vaUndaş pasaport almıştır. Bu raKdm, geçen yıllara kıyasla nmzzam oır artış ifade etmektedır. Çünku, Ö48 yı'ında ve bütün bir sene zattında ancak 5003 kişı pasapoıt isıemıştir. Fakat tuhaf değıl mı, bu yılki seyahat merakhıarınm çoğu bılhassa şu son bir kaç ay içınae Surıye ve Lübnana vıze ıstemektedirler. Turist vizesıle yola çıkan vatandaşlanmızın, senenın bu sıcak aylarında, meselâ yurdun muhtelif serın köşrterı, yahud Avrupanm sayfıye ve plâj verleri ouıurken hattı üstüvaya doğru ıstiKamet almalarının sebeb ve hıkmetı nedır?. Mesele gayet basıt. Surrve ve Lübnanda her çeşid gıyecek eşyasının memleketımizdeki fiatlarıJe mukayese edılemiyecek khdar ucuz oluşu. Mevsımın şu sıcsk gurılennde buram buram terlemek pahasına da olsa, çoluğa çocuğa, eşe aosta (!) başta ipekli olmak üzere renk renk, cins cins gıyim cşyası tedarik ve temin etmek, her şeyin oralarda y a n yanya, dörtte bir fıata, hattâ onda bir fiata olanlan var!. Lâkin, Suriye ve Lübnanı komşu kapısı haline getirenlere, 15 günde bir bu memleketlere vıze taleb edenlere ne demek?. Bu tip seyahat meraklılan hususi otomobillerile yola çıkıyor, hududu karadan ge~ çiyorlarmı» ve avdetlerinde de bu hususî otomobillerin birer yük kam yonu halinde hududdan arzı endam ettikleri görülüyorrouş. Gümrük işin farkında ama, pasaport tamam ve otomobilı doldurup tajuanlar da sayın turistin zatî eşyası (!). Bir kısım turistlerimız de, dinlenme ihtiyaclannı daha rahat ve çok daha hesablı gıdermek için başka memleketlere ieyahate çıkmaktadırlar. Bunlardan bir kaçıle konuştuk, niçin ou dinlenroe ihtiyaçlannı, memleketimizin dillere destan sayfiye şehirlerinde temin etmediklerini sorduk. Aldığunız cevab şudur: « Bız de öyle düşündük, öyle yapmak istedik ve bazı sayfıye yerlerindekl otellerle temas ettik. Fakat ne çare ki, onlann istedikleri, haricde sarfedeceğimız dövizin çok ustünda bir rakamdı, vazgeçtik.» Dış turizm, iç tunzm öyle bir dava ki, dışı da, içi de hangı taraftan ele alırsanız alınız bizi yakıyor ve üzüyor. Ferdi ÖXER SAFİYE AYLÂ 22186 Deniz Eri Heyamola Sadeddin Kaynak'ın en son eseri Mahmut Karındaş 17903 Mizah kralı Mizahı gazel nerde canım Sultan Mahmud ve İncili Saçlarm giizelliğini. parlaklığuu, ondülesini muhafaza eder. SaçIanB dokülmesine mâni olur. Necip ismine dikkat ediniz. CİRYANTİİMİ DİKKAT İSTANBUL ANKARA İSTANBUL MELÂHAT PARS Radyo ses sanatkârı Halkımızuı en çok sevdıği ve satışa çıkan en son plâk 17901 Evlennin onii Mersin Eşi yoktnr bana (Civelek) "MARMARA,, Lüks ve konforlu Otobüs servîsleri Çelik Kazan Boru ve Arfeziyen Boruları GELMİŞTIE. Dış kuturlan 1", 1.3/4" 2.1,4", 3", 3.1 2" 3.3'4", 4", 4.3/4" 5.112". 6", 6 3/4", 7" v 8'1 ihtiyacmızı şundiden kay dettirmiz. MİHKAN GESAR OĞULLARI rla.efi RADIFE ERTEN Kuçük Çiftlik Parkmda dinlediğınız günün en sevilen sarkısı 17905 Gamzedeyim deva bulmam Yeni kesik kerem ManiDivanKerem VAHRAM GESAR ve ORTAKLARI Galata Tünel caadesi 48 Telgraf adresı: Mıhran İstanbul. Teıpfon: 40308 Behiye Tetiker Radvo ses <=anatKân Müstakbel yıldız 17906 Gönul Gel Gıtme Be Bahçıvan Gömlek ve Pijama Metodları Şükrü Canal'ın bu yeni çıkan kitabı hiç biçki bilmiyenlere her çeşid gomlek, pijama ve robdöşambrlann nasıl yapılaeağını, yakalarla kol kapaklannın envaını resim ve metodlarile beraber hocaya lüzunı kalmadan oğretmektedir. Her aile kadınına, biçki öğrenmek isteyen genç kızlara mutlak lâzımdır. Fiatı 3 liradır. Bedel gönderildiğinde taahhüdlü gönderilir. Satış yeri: U Ğ U B KİTABEVİ Cağaloğlu yokuşu No. 44/1 İ S T A N B U L Şeeaaftin Tanyerli Tango okuyucu'ann krah 17902 Gel heMedijfim yeter Dinle stvgili dinle Avıupa çap,'nda Türkiyede ilk defa, İngilterenin meşhur «Leyland» fabrıkalarında hususî surette imal edibais otooüslerile ISTAMBUL ANKARA arasında her gün muntazam seferlere başlanılmıştır.Dünyanın en son teknik icadlan cMARMARA» otobüsleıınde rpevcud bulunması dolayısıle gayet rahat ve huzuı içinde yolculuğunuzu yapabileceksinız. Motörün ortada buîunması sayesinde, tekmıl yerler aynı evsafta olup, en küçük bir sarsıntı dahl hisscdılmemektedir. Tam konforu haiz bulunmaktadır. İçinde: Masa ar, 4 hoparlörlü radyo ve mikrofonu, soğuk ve sıcak hava tertibatı, toz em»ne cihazlan, gayet yumuşak lâstik ve havalı minderleri, gozle görünüı sağlamlığı ve ferahhğile, tabiatin bütün güzel.ıklerini seyrederek gayet neşeli ve müzikli bir gün geçireceksiniz. Otobıi«lerin uğradığı yerler: İSTANBUL İzmit Adapazan Hendek Düzce Bolu Gerede Kmlcahamam ANKARA. Seferler her gün karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hsıeket yerı İstanbulaan: ŞİŞIİDEN sabah iaat: 5 45; HAYLAF ÖNÜNDEN saat 5 55; TAKSİMDEN saat: 6 da; SARAÇHANEDEN saat: 615 te; AKSARAYDAN saat 6 20 de; LÂLELİDEN saat 6.25 te; BEYAZIDDAN saat 6 30 da; SİRKECİ İSTASYONU KARŞISINDAKİ MERKEZ DURAKTAN saat tam 7 de, KABATAŞ İSKELESINDEN saat 7 15 te; ÜSKÜDAR İSKELESİNDEN 7 30 d? ANKARAYA hareket eder. DÖNÜŞTE AYNEN BU SEAITLEPE UĞRAR VE YOLCULARIM EVLERİNİN YAKrNINA İNDİR1R. BİLET ÜCRETİ. Yemeksiz 15. liradır. Askeri mensublara ve taıebelere 13. liradır. Kahvaltı ve öğle yemeği dahil: 17. iira ve 15. '.irad'r. BİLET SATIŞ YERLERİ: İstanbulda: «İstanbul» Emlâk Bürosu Yer.ı Postane caddesi 2/1 Sirkeci Tel. 27361. Ankarada. Ulus, Sanayi caddesi «CİHAN PALAS» oteli karşısı «SAMSUN» amban, Tel. 13267. NCT: Gidıj Dönüş biletlerde %10 tenzilât yaDi'ur. i FİKRET TUSUNER Erzurum rreşhuı halk okuyucusu 17904 Huma Kuşu (Maya) Yayla Suyu l a n Gider CIFTÇİLERE ve BAHCIVANLARA MARŞAL YARDIM Kredisinden dört senede taksitle satmakta oldu^umuz 6 ve 8 Beygirlik Dizel Motörlü üç ve dört Santrifüj (Türbin) mızdan bir parti daha sat^a çıkanlmıştır. Sayın emirlerine âmadeyiz. çiftçilerimizin KEMAL SÜNNETÇİOĞLU Fermeneciler sokak 143 Galata. Telgraf: TEKNÛRGAN Telefon: 40614 Mües<ieselerimiz: » AYDIN: Namık Poroy ve Salih Akovalgil Hükumet Bulvan İskenderun: İş ve Ticaret Bürosu Mercan Han Maraş: Kemal Şişman ve Hasan Duyar ve Ortaklan Tdtlif isteme iîânı r BORSA 3 Temmuz 1951 Açılış Kapanış 1 Sterlln 7 86 7.86 100 Dolar 280 30 280 30 100 Fransız frangı 0.80 0 80 100 Llret 0.44 128 0.44.128 100 Isvıçr» frangı 64 03 64 03 100 Florin 73.68.40 73.68 40 100 Belçika trangj 5.60 5.60 100 Drahml 21.86 21.86 100 Çekosiovalt Kur. 100 Isveç Kur. 54 12 59 54.12 50 cephenin kurulması hususunda par tiler ilpri gelenlerince mutabakata vanlmıştır. Millî cephe, inkılâblann korunması için lüzumlu tedbirleri alacaktır. . Halk Sigorta T.A.ŞÜ. Ikramiyeli Hayat Sigortalarının Haziran çekilişinde 3404 numaralı polıçe sahibi Eskişehirde Bay Ahmed Elbırhk 1000 lira kazanmıştır. NEGMI RIZA Yüz Yıl Sen Olmasaydın Eğer Yesari Asımın en son eseri 17907 İKİ BAŞ KOŞUM HAYVANI ve İKİ BAŞDA TAY SATILACAK Makine ve Kimya Endiislrisi Kurumu İstanbul İrliba! Müdürlüğünden: Aşağıda yazılı dört baş hayvan satılıktır. B'uvar Bakırköy Barut Fabrıkasında her şrün görülebilir. İstekîilerın teküflerin; en geç 14 temmuz 951 cıunartes; günü saat 10 a kaaaı Galata, Bar.kalar caddesi, Ankaıa han ikmcı kattakı satınaLTia servisımızs vermeleri. v10648) 1 1 1 1 Baş Baş Bas Baş 946 doğumlu doru at, 946 doğumlu açık kestane kısrak. Haziran 950 doğumlu doru dışi tay, Haziran 951 doğumlu doru dişi tav. Izmirde dün yapılan mitinfr îzmir 3 (Telefonla) Atatürk hevkellerine yapılan tecavüzleri tel'in etmek üzere Izmir gencliği namına Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulu talebe demeği tarafından bugün saat 18 de Atatürk heykeli önünde yapılan mitinge işçi teşekkülleri ve her üç siyasî parti ve halk iştirak etmiştir. Saat 17,30 da gencler önlerinde şehir bandosu, vecize levhalan olduğu halde çarsı içine doğru yürüyüşe geçmişlerdir. Kafile saat 18 de Atatürk heykelinin önüne gelmiş ve genclik adına anıta bir çelenk koymuşlardır. Istiklâl marşı hep bir ağızdan söy * lendikten sonra Atatürk ve Kore şehidleri için iki dakikalık saygı duruşu yapılmıştır. Talebe Birliği adına bir genc, Izmiri temsilen Belediye başkanı, Ö.P. adına H başkanı, C.H.P. adma avukat Necdet Ok lem, Işçi Sendikalan başkanı, Millet Partisi adma avukat Ahmed Seyhan, Talebe Derneğinden başka bir genc nutuklar söylemişlerdir. Hep bir ağızdan genclik marşı söylenerek mitinge son verilmiştir. Bundan sonra D.P. adına başkan Pertev Arat, C.H.P. adına Necıb Mirkelâmoğlu ve Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulu müdürü Saffet Irkent Atatürk heykeli önünde 15 er dakika nöbet tutmuşlardır. Müteakıben nöbeti genclik teslim almış ve sabaha kadar heykel önünde saygı nöbetine devam edilmiştir. E R E N K O Y KIZ Ü S E S İ N İ BİTİRENLER DERNEĞİNDEN: Yıllık kongremiz 7/7/951 Cumartesi, çoğunluk olmadığı takdirde de 14'7'951 Cumartesi günü saat 17 de okulumuzda yapılacağından üyelerin bulunmalan rica olunur. GÜNDEM: 1 Eski yönetim kurulunun ibrası yönetim kurulu seçimi. 3 Dilekler. 2 Yeni Esham ve Tahvilât % 7 faizli tahviller Sıvaa • Erzurum 1 Sıvas Erzurum 27 1941 Demiryolu J 1941 Denüryohl U 1941 Demiryolu m Mllll Müdafas ı Mılll MUdalaa n Mllll Müdafaa m Mılll Mudafaa IV Alıj 23.20 23 50 23 60 22 80 23 95 23 70 23. 23.30 23 50 Satu 23 20 * 23 50* 23.60 • 22 80 23 95 23.70* 23 23 30* 23 50 % 6 faizli istikrazlar KaHcınma ısrtlfcrazı 1 103 103 Kalkınma n 1 0 3 103 • Kalkınma m 103. 103. » 1940 Demiryolu IV 104 50 104.50 1941 Demtryolu VI 102. 102 1948 TahvUl 1 105 105. 1948 TahvüJ Q 104 25 104.25 1949 TahvUl I 102 80 102.80* 4 1/5 faizll 1949 107. 107 INŞAAT ve MAKİNE Bridgepdri: MÜHENDİS! Aranıyor • • • • M M Posta Kutusu No. 660. İstanbul İyi tanınmış bir ecnebî firma, Turk vatanrlaşl olan ve. tercihan ingilizceye vâkıf bulunan, tecrübeli inşaat ve makine mühendislerine daimî iş için ihtiyaç göstermektedir. Tahsil, tecrübe ve taleb edilecek net maaş bildirilerek y a a ile müracaat edilmesi rica olunur. Bilumum müracaatler mahrem olarak muamele görecektir. ALMAN KI1İYA0ER Ciddî sermayedar anyor. İnjaatta kuüin^mak üzere asaç kınntılanndan plâstik madde ile ve tazyik olunmuş levhalpr imâl etmek için Richard Ehrnffruber. Tstanbul Gnlata P ' yoğurtru hsn 7 Telefon 43033 INSECTIC1DE D. D. T. H k ı 'h'ı IMlîfthıı ıı.lin'ıM^SS ÇİFTÇÎ : NAKLİYLCÎ: İşinin ruhu olan faktörüne Veli nimefîn olan k?myonuna % 5 faizU ikramiyeliler 1933 Ergcınl t 1938 tfcramıyeM MiHl Müdafaa I Demiryolu IV Demfryolu V Reşad Cumhuriyet tngilll Gulden Külce 24. 24 22 60 22 60 23 23 104.70 104 70 105 70 105 70 38 45 33 65 4« 30 T5 5.09 ••••••• HAŞARAT BOMBALAR! geldi. Acentası: BİRTAŞ Kutu Han Galata Tel: 41011 bir MC7 STRIM LAYH FİLTER Koymalısuı O zaman: Piston çıkışması, seğman kınlrapsı. yatsk vanm^sı gibi felâketli ârızalan aslâ gormirerpkin "TC7 fiitrpleri m o ^ T i tekniğin bir hânkasıdır. Yfğ: da'ma tpmız tutnak savcsirie aşınma en asgarî hadde inecek, motorun ömrü normalden bir misli daha uzayacaktır. Kata'oğ ve tafsilât is^eyiniz. t ; ; e L'mumî Mümessili: m Sarraflarda altın fiatlan KIYMETLİ %0 BİR ESER Proteste mitingi Mutiki 3 (a.a.) Dün saat 18 de ilçe halkının ve siyasî partiler tem silcilerinin iştirakile büyük bir miting yapılmıştır. Bu mitingde, son günlerde büyük kurtarıcı Atatürkün büst ve heykellerine karşı yapılan menfur tecavüzler takbih ve failleri tel'in edilmiştir. Mitingde bulunanlar Atatürke ve inkılâblanna bağh olduklarına ve bağlı kalacaklarma and içmişlerdir. Mitinge, Atatürkun manevl huzurunda üç dakika saygı duruşu yapılmak suretile son verilmistir. , Muallimlerin, ortamekteb, lise ve üniversite talebesinın en kıymetli yardım^ kitabı. %ğ Herkes için, her evde bulunması lâzun bir eser %ğ Büyük bir kütübhanenin topladığı malumatı tasnif edilmis sekilde evinize getiren 10 ciH OOKTOB . OPEBATÖB Dr. M. Necib Dinç Elektrik ve Fizik TedavUeri Mütehassısı Basur memeleri ve fissürlerin eiektrikle ameliyatsız kat'î tedavileri Romatizmalar, yüz felcleri, Adenit ve sıyatikler. Beyoğlu Lâle sineması yanında Sekban Apt. Daire 9 H ANSİKLOPEDİSİ A Y A T Zivaeddin Maktay Kulak, Burun, Bofaı (AJn, üis) Hastalıklan Mütehassısı Ankars Caddesi 15 felefon: 23197 Ev: 84187 KEMAL SÜNNETÇİOĞLU Fermeneciler sokak 143 Galata: Telg: TEKNORGAN Tei: 40614 Posta kutusu: 1559 Eğe bölgesi acer.lsmız: Efcs Koüektif Şirketi: K^vzıpaşa Bui^aıı No. 127 İzmır Tel: 5433 İskencifun: S H I ve Tıcaret Bürosu Meıcaa Han No. 138. Tel: 397 Alaraş,. Kemal Ş:=man Hasan Duyar ve Or:aklan Çarşıkapı No. 26 Tel: 165 Diğer iller ve bolgeler için tâlî acentalıklar verilecektir. Bütün bahisleri memleketin en salâhiyetli kalemleri tarafından tercüme, nakil ve telif edilen ve senelerdenberi gördüğü büyük alâka ve rağbet neticesi mevcudü pek az kalan ve yeniden basılması büyük fedakâılığı icab ettiren bu kıymetli malumat hazinıîsire sahib deŞilseniz satın aimakta acele ediniz. 10 Cildlik bir takımın fiatı 85 liradır. CUMHURİYET MATBAASI ve UĞUR KİTABEVt I Dr. Şemsi Mufverl 1 I • Çocuk Hastalıklan Mütehassısı Cağaloğlu C H.P karşısı 21 L Z o r l u Apt Telefon: 2Î216 | E v : Levent M. yolu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle