19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 Temmuz 195Y CUMHURÎYOT v BÎR DAKlKAf Cüzellik Müsabahamtx Taşkınlık ve şaşkınlık.•• • • abahati kimseye bulmıyaiım. Hiç kimse ahvatarafımıza bildirilmesini lin böyle olmasını isterag şehrinde iki günden tir. General Ridgway, komünistlerin rica edeıim.» Yeni tasan Bayram tatilinden Cemiyerimiz hasta obnasını beri benzi ucmıış, elleri mukabil mütareke tekliflerini kaTruman ın sözleri istemiyen, fakat hüzıssıhha kaidesonra Mecliste görüşülecek titrh en. takatsizlikten bul ettiğini de belirtmiş, fakat zeBaşkan Truman bugün verdiği lerine riayet etmiyen kimselerin dudaklanndan dökülen sözleri «mah mini hazırhyacak bir toplntmm 10 beyanatta «Korede mütareke yaAnkara 3 (Telefonla) Yeni. bünyesine benziyor. keme heyeti» ne işittiremi>en bir temmuz tarıhinden evvel yapılma pılması hususundaki tekliflerinde den hazırlanan Memurin MuhakeDemokrasiyi, biz âvarelik, serâgazeteci. de\am!ı olarak «itiraflar. sını ileri sürerek şöyle demiştir: Ruslarla Çinlilerin samimî olduk mat Kaıii'im tasarısa İç Isleri ko zadlık, inzıbatsızhk olsun diye isda bulunmakta ve şahsmı olduğu « Mütareke şartlan üzerinde larını sanıyorum» demiştir. Diğer misyonunda Meclisin bayram tatemedik. kadar Çekoslo\Eİ\adaki butün ba anlaşmaya vanlmac'an ateş kesile taraftan siyasî çevrelerde hâkim o tılind«n sonra goruşülmeğe basLâkin 14 Mayıstan bu yana hürlan kanaate gore, Korede sulhu lanecaktır tüı diplomatları da itham altmda miyeceğine göre, bu anlaşmanın Talarıda memurlar riyet bn şekilde tefsir edildi. S a bırakmaktadır. Çek komunist ma tahakkukunda, gecikme, muhare sağlayacak müzakerelere doğru gi hakiinda idare makamlarmca ve kin, terbiyeli ve namuslu halk kütkamlannın »casusluk yapıyor» iddi beyi devam ettirmekten başka bir dilmektedir. Bu görüşmelerin bir ıdare hevetlerince yapılan tahki lesinin zararuıa olarak bir takım ssı ile tevkif ettikleri bu şahis, bir şeye yaramıyacaktır. Dolayısile, üç «ateş kes» ile nihayete ermesi ih kaü n.ütealub verilen lüzumu mutaşkuılar zaman zaman ve zemin Amerikan vatandaşıdır ve aynı za irtıbat subayının, temsilcilerinizle, timallerini kuvvetli bulanlar mev hakeme kararından sonra adalete zemin şehrin sulh ve sükununu, cuddur. manda Associated Press ajansının Kaesong'da 5 temmuz tarihinde buıntıkal eime keyfiyeti kaldırümak memleketin rahat ve huzurunu ihDiğer taraftan komunist Çin rad tadır Bazı ıstisnalar ile memurin lâl eder oldular. da Prag muhabiridir. luşmalarıru teklif edıyorum. Şayed Demir Perde gerisindeki memle bu teklifim müsaıd karşılanırsa, en yosu da bugünkü yayınlannda Ko kanununa tâbi kimselerin işledikÖnce hükumerin görmemezlikten gelmek istedlği irtica hareketlerl ketlerde, esasen alınmış olan ted büyük rütbelisi albay olacak olan rede bir ateş kesin, Kore meselesi leri suçJardan dolayı uoğrudan Başmakaleden devam şimdi teşkilâtlı şekilde meydana birler, yabancı bir muhabirin varife subaylanm, Seul'ün güney batısın nin sulh yolu ile halline doğru a doğruya eeza muhakemeleri usu değerler sayesinde istikrarhdır. Kotılmıs adımı teskil edeceğini ve di iü kanununa tâbi tutulmalan eçıktı. gönnesini imkânsız bir hale getir daki Kimpo hava alanında, helimünistlerin dört buçuk milyon oy ğer Uzakdoğu meselelerinin de ay sası ksuuJ edilmiştir. Türlü isimlerle, türlü türlü âyinmiştir. İkinci Cihan harbi nihayete kopterle, 4 temmuz günü saat 23 00 toplaması oralarda bunun için bünı tarzda sulhçu bir hal çaresine ler ve toplantılar yapıyoriar. Bucak müdürleri hakkında il yük bir zarar sayılmaz. erdikten sonra, evvelâ Rusyada (GMT) de hareket edecekler ve ı bağlanabileceğini söylemıştir. Mevcud kanunlara göre zaman sonra da peyklerde kabul edilen doğruca Kaesong'a gideceklerdir. Şiddetli savaşiar devam ediyer çe, kavmaJtamlar için vilâyet, vaAhlâk davalarunn uçkur edebi j zaman bunlan takibe girişen savcıIİİT İÇİB de en yakın Cumhuriyet yatı etrafında toplandığı, belden •devlet sırlan» hududlarını mem Havanın muhalefeti halinde suTokyo 3 (AP.) Kore cephesilığa sevkedilmiş birisile bir gazeter leketin bütün faaliyetine teşmil baylanm, süâhsız olarak, üç jep ile, nin muhtelif kesimlerinde ve bil savMİarının sorusturma yapması yukan uzanıp kafaya bir türlü Uci arkadaşunız görüşüyor: Adamcaetmiş, iktisad! kalkınma mevzulan, Şeul . Kaesong yolu üzerinden ge hassa merkezde şiddetli çarpışma kabul edilmektedir. Elçiler, umum laşamadığı çevrelerde en korkunç, ğız: ticart mübadeleler, tarun faaliyeti leceklerdir. Bu kafile, İmjin nehri lar cereyan ettiği bildirilmektedir. müdürlerle müsteşarlarla, aynı gi en yıkıcı tehlike, fikir ve inanç Demokrasiyi biz kurduk. Hü* nıfa giren diğer memurlar için de fuhşudur. Kimin neye bağlandığını, ve buna benzer daha bir çok me tıi takriben saat 23 00 (GMT) geçe Müttefik birlikler göğüs göğüse kumeti de biz iktidara getirdik. S a ceklerdir. Şayed başka bir gün ü yapılan kanlı savaşiar sonunda, Yargıtay başsavcısının kovuştur niçin bağlandığını bilemezsiniz. Her seleler etrafında malumat ifşa edena ne oluyor da bana sual sornyoryazının, her sözün, her hareketin cek olanlann, sehpaya gönderilmek eerinde mutabakat temin edilirse Çorvon . Kumhva Pyongyang ma yapma esası konuhnaktadır. snn? diyor. altmda bir madd! menfaat, hiç desubaylanm gene aynı sekilde hare tiçgenıni çevreleyen stratejik dağ suretile cezalandınlacaklan tasrih Samimiyetine imrenmemek kabil ğilse bir hafifmeşreblik sezer gibi gilsilesinin en yüksek tepeainl ele edilmiştir. Diger taraftan, Demir ket •deceklerdir. değil, Demokrat Partil hükumetiniu olursnnuz. Vatandaş bundan rahatTemailcilerinizden de her türlü geçirmişlerdir. Fakat civar dağlarPerde içinde bnhmup da komunist Üoto Sureyya ten en acıklı tarafı, herkesin ona sızlık duyar ve sosyal düzen bir 10 Gönül İpek ohnıyan bir memleketi temsil eden hücumdan masun kalmalan cihetl daki düşman birlikleri şiddetli hfl. iktidara getirdiğini iddia ederefc türlü knrulamaz. Cemiyet, kaptanher kimse ile tanısmak, görüşmek, temin edilecektir. Bunun için, ge «rumlara rağmen buralardan geri a«narib» araması değil midir? Aldığımız mektublarda geçen se neması yanında sız gemi misali dalgalar arasında Hükumet b« minnetlerden ve bd ne müsabakaya girip de derece münasebet peyda etmek telâfisi im çecekleri yolun ve taşıyacaklan •ılamamışlardır. orsa boca çalkanıp durur. Foto Şen: (Divanyolu). •"»»ımımiKimmilHllffllfllllllIfflfflîtllUlllltinillllKiımımııt silkinip kurtulalanlann ve almıyanların bu senekânsız bir suç addedilmiştir. Bn vaWasbingtra DOyttk Elçiligine NADIB NADİ Foto Klttbt (Beyoğlu Melek sibafağrısuıdan halâs olamaz. ki müsabakaya girip giremiyecek neması sokağı). ziytete yabancı muhabirlerin fayFaik Zihni Akdur veya Hüseyin Şehrin en işlek eaddelerinde hürleri sorulmaktadır. Evvelce de bir dalanabilecekleri tek kaynak, o Ragıb Baydurun getirileceği riyet ve demokrasi bahanesile kakaç defa yazdığımız gibi geçen se Foto Kenan: Üskudar. nıemleketin sansür süzgecinden geç. Foto Turan: Çemberlita». ^ dmlara ve kızlara lâfla ve elle salaöyleniyer ne ikinci ve üçüncü çıkan güzelmiş gazetelerde çıkan makaleler ve Foto Asral: Kadıköy, Alnyot dırganhk artmaktadır. KalabalıkçS ler de dahil olmak üzere resimleAnkara 3 (Telefonla) Ankahaberler olmuştur. Hattâ daha da Foto Model: Düzce. çocuk kürleleri içinden arabalı arari gazetemizde çıkmış olan bütün rada dolaşan rivayetiere gSre, bttileri gidilmis ban gazetelerle dergiFoto Rıdvan Kırmacı: Ankara. bans aile fle geçmek için bunlargüzeller, bu yıl da talıhlerini deneyük elçiler arasında baa değişiklerin, sansür memurlan tarafından Foto Sport Ankara. NewYork 3 (R.) Birleşik A likler yapılacaktır. İlk oiaıak Wadan bir kaçını döğnıek veya bir Başmakaleden dtvam yebilirler. kontrol edilmelerine rağmen, yaBütçeden aynlan ödenek 17 Resminizi çekccek fotografcılar Foto Hamza Büstem: İzmtr E emece dayağı yemek şıklarından vatla blrlikt» Sakarjadaa k«lekl« merika iatiklâlinin 175 inci yıldö shington Büyük Elçimızin değışecebancılara dağıtılması katiyetle yasak mirler çarşın Merkez fotografha birini kabnl mecburiyeti vardır. milyon lirayı aştj karjı tarafa geoml«!«r T« burada nümfl yarm kutlanacaktır. Memle cegi göylenmektedir. Gazetemiz nam ve hesabına gü nesi. edibniştir. ketin her tarahnd» fenlikler tertib Poli» nüfuzsuzdur. Bir takım kimBirleşmis MUletler daiml delegebarajm TÜcud* gettrilmwi İçin ka•dilmektadir. Ankara 3 (Anka) Maliye Ba zellerin resimlerini çekecek fotogFoto Flkri Göksay: İzmtr Bas aeler hükumetten korkmamaktadır. Böyle olmakla beraber, hfir basnı yalann nanl abldıgım gfinnfislor, miz Selim Sarperın sıhhî mazeretine İnııbaH kanunlar ve salâhiyetler Baskan Truman bu münasebetle binaen memlekete döneceği ve ye kanlığı devlet, katma bütçeli daire rafçüarın isimlerini bildiriyoruz: mahane gan karşısı. temsilcilerinin mevcudiyetinde» da bir mfiddet bu kayahk vt ı u p armFoto Süreyya: İstiklâl Caddesi eksik tir. yayınladı&ı bir mesajda }öyle de rlne Washington elçuniz B'eridun lerle iktisadl devlet tesekküllerl Foto Lâle: Beyoğlu Parmakkapı. hi ürken komunist hükumetler, her ziden y»y» olarak g61Dn kurulaea(Tünel başı) miştir: Demokrasi ve hürriyet davasımn Cemal Erkinin getirileceği haber elinde bulunan ve çesldli hizmetFoto Raşid Ünverdi: Manisada zaman bunlardan kurtulmanm çare ğı lahaya kadar gitmlsltr »• vadFoto Sabah: İstiklâl Caddesi, cYfiz yetmlı bef yıl önce bugün, verilmektedir. Gene Ankarada söy lerde kullanılan resml otomobil §afena tefsiri şirretliğin çıkanna olHükumet civan. lerini araştımuşlar, bunlarla müca yeti tetkik buyunnufUrdır. (Galatasaray civarı) kurucu meclis, Amerika Birleşik yısı ile bunlara bir yılda yapılan muştur. Şurayı da kabul etmek lâFoto Mehmed Ortaç: Aydın. deleye girişmişler ve casusluk, sa Cumhur Baskammıa, gen» Mr Devletlerinln hur ve bağımsız bir lendlğine göre, açılacak olan Wa masraflan tesbit etmi&tir. Baysal Fotograf Stüdyosn: İı shington Büyük Elçiligine de ya Balıkesir Foto Sümer: Anafar zımdır ki; böyle devirlerde kim ve botaj gibi iddlalnn serdederek bu kilometrelik kayalık sahadan yaya mfllet oldugunu ilân etti. En büöklâl caddesi. Zanbak sokak No. 1 kimin olduğu bilinmiyen şahıs mııGenel ve katma bütçeıere giren talar caddesi . gazeteeileri umumiyetle hndnd dısı olarak köy» dönmüjl«r ve halkm yük başkanlanndan birinin dediği Faik ZÜnü Akdur, yahud da HüseFoto Tuna: Çarşıkapı. dahaleleri karşısmda ekmeğini kaydairelerle iktisadl devlet tesekkülyin Rağıb Baydur getlrilecektir. Foto Nur: Gazianteb. ettirmişlerdir. Bugün Çekoslov&k tezahflratı arasında Ankaraya ha gfbl: tYenl millet hürriyet fikrile Foto M. Özen: Pangalb Hamam betmek endişesi memurlan idarei leri hizmetlerinde kullanılan otoFoto Fahri Seyrek: Izmit Demir maslahata sevketmektedir. yuğrulmuf v» butün insanlann eidarecileri, Associated Press muha reket «tmifltrdir. Curahur mobil »ayısı, genel ve katma büt No. 150 yolu caddesi. Foto Opera: KadıkBy Opera tibiri William Oatis'in itiraflarda ba Beypazannda va Ayafta halk tara jidligl davasını iıtihdaf etmiştir.» çeli dairelerde 1824, bankalar ve Kanun yasağının kıl kadar yalunduğunu bildirmektedirler. Fakat fından tezahfiratla karplanmıı v» Nanl geçtniçte zulüm ve Istibnmda hareketlerle hergün halk teiktisadl devlet teşekküllerinde de Demir Perde gerisinde «mahkeme» gea vakit Ankartym dSnmöşl«rdir. dada mukavemet ettikse, bugün de dirgin edilmektedir. Her namuslu 685 olmak üzere 2409 dur. Bakanlahurriyeta yapılacak her türlü tenin ve •sorusturma» lann ne »ekllve sakin vatandaş adım başında nn kırmızı plâkalı 19 otonıobili ile oavüze Syleoe karsı koyacağız.» İzmit 3 (Anka) Türk donan makam emrine veriimiş diğer otode yapıldığı artık bir air olmaktan üçü bir kurusa küçücük suçlarla masına mensub Yavuz Amiral ge* mobiller dahil olmak üzere otomoçıkmıstır. Geçen tene, Budapestede, Azzam Paşanın ArdcaraAnkarada komunist Güzellik müsabakamız münase yelerin listesini yakınd» ilân ede rahatsu edilmekte, külhanbeylik, misile Sultanhisar, Demirhisar v* billerin umuml yekunu 2G3S dur. betile geçen sene olduğu gibi bu yıl çapkınhk, haşarıhk hürriyet icabı Macarlar tarafı.ıdan aynı iddialarla daki temaslan hakkında ceğiz. zanhlann duruşması Muavenet torpidolanndan müte^ Bunlardan genel ve katma bütçeli da okuyuculanmız arasında bir mübir meta gibi ileri sürüldüğü için tevkif edilen Amerikan iş adamı fiediyeler arasında iki Avrupa halk kütlesini demokrasiden iğrenMuırda tahminler Ankara 3 (Anka) Komunist •ekkil bir filomuz İngiltereye bir daire hizmetlerinde &u!larıiıanlann sabaka tertib ediyoruz Bu müsabaVogeler'in, kurtulusunu müteakıb seyahati uçak biletı (gidip gelme), dirmektedir. Kâh din yolile Allah Kahire 3 (TJİA.) Azzam Pa»a zanlım olarak Ağırceza mahkeme dostluk ziyaretLıde bulunacaktır. yıllık masrafı 11,783 014 lira ve di ka şu sekilde olacakür: yaptığı ifşaat, iriıaflann kendisinden muayyen tarihlerde ikramiye tevzi ruası için, kâh kabadayıhk yolile sine verilmiı olan 22 sanığın du 20 temmuzda başhyacak olan ziya ğerlerinin de 4.762,331 hra olmak 1 Güzellerin gazetemizde çınasıl baskı ile, işkence ile kopanl nın İskenderiyey» gelmesi beklenan rusmasına bugün de devam edil ret yirmi gün sürecek ve bu ara üzere yıllık masraflan topyekun kan bütün resimlerini kesip saklı eden millî bankalarda 10 okuyucu maddi ve manevî çapul için haredığmı anlatmpsı bugün William fu günlerde, Mıstr reani çevreleri muz için açılacak carî hesablar, pimiştir. Sanıklardah 14 fi tutuklu, da Akdeniz limanlan da ziyaret o 17.146.632 lirayı bulmaktadır. yarak resım neşri bittıkten aonra kaplı mobilya, radyo (Osman Gü kete geçen kötü vatandaşlara karşı Oatis'in de aynı iskeneeler* kur v* daha Umuml olarak Arab m«ha 8 i serbeet bulunmak taydı. Bugün lunacaktrr. bize göndereceksiniz ve içıerinden zel Müessesesüıden), SiemensStan cemiyetin huıurunu mevcud mevfili, Ankara Davl«t adamlanfleyap kü durufmada »ahidler dinlenmifban gittiğine en kuvvetli delildir. Amerikanın bize vereceği harb en çok hangisini beğendinızse onun dard elektrik süpürgesi (Türkeli znat müdafaa edemiyorsa arttırÇek komünlstleri bu Amerikah tıgı temaslar hakkmda Arab Birllği tir. gemileri numarası ile ismini, kendı isim ve Lünited Şirketinden), buz dolabı mak, yetiyorsa tatbikım fiddetlengazeteciyi bu şekilde mahkeme hu Genel Sekreterinin vereceği izahau dlrmek lâzımdır. İzmit 3 (Anka) Türk denia adresinizi havi bir kâğıda yazıp bi ve daha bir çok hoşunuza gidecek Yurdun sağlık durumu zunına sürüklemekle fle hedefe gabırsızlıkla beklemektedirler. Bugün kâh inkılâb ve kâh dekuvvetlerinin takviyesi etrafında ze yollayacaksınız. şeyler bulunacaktır. Tam lieteyi Ankara 3 (a.a.) Sağlık ve Sosbirden varmak niyetinde gözükmekBa görüsmelerin hakik! neticelerl mokrasi zaranna türlü şekillerde verilen malumata göre, Amerika 2 Gazetemizde güzellik müsa bir kaç güne kadar bildireceğiz. yal Yardım Bakanlığindan tebliğ Ankara 3 (Telefonla) Bulgaris tedirler. Evvelâ, hakikaü gören ve üzerinde muhtelif tahminler U«ri BÜ hükumeti dört hafif kruvazör, bes bakası tertib heyeti, okuyucularımı4 Bu müsabakaya istııak ede beliren taşkuılıklann mesulü tek edilmistir: haberleri realis bir sekilde Demir rülmektedlr. Baa kimseler bu sodenizalü v« dokuz hücumbotu ve tandan tehçir edilen yurddaşları zın reylerini tasnıf edecek ve en çok rek güzel seçmekteki zevki selimi bir kişi veya bir kaç şahıs değildir. Haziran 1951 ayı içinde yurdumıza yapılan yardımlar devam etCemiyet, hastalanmıştır. Maraz aPerde dışmdaki hür basma akset nuçlann pek mıis.bet olmadığmı muzda 22 lekefi humma, 220 tifo, recektir. mektedir. Bu arada da dünyanın rey alan gene kız, Foto Güzeli ilân nizle talihinizi denemek utıyorsa milleri çoktur. Kanun zâfı, tatbikat tiren btr muhabirin mevcndiyetine tahmin etmek tfdirler. Buna muka 22 paratifo, 19 dizanteri, 6 bürünız, pazartesi güaündenbcıi neşretTürk kara sularında muhtelif yerlerinden yardımlar ya olunacaktır. son vermek. Saniyen, William bil birçok siyasî raüşahidler, Azzam selloz, 69 difteri, 360 boğmaca, 30 3 Bu suretle Foto Güzeline rey mekte olduğumıız güzellerin resim zâfı, anlayış zâfı, müsamaha, terpılmaktadır. Amerikah Türk dostbiye eksikliği, şımanklık, hükumet balık avı Oatis'in işkencelerle yıpranmıj vti Paşanın Ankara ttmaslanndan um kızıl, 1134 kızamık, 10 sari sehalan topladıklan iki tonluk giye veren okuyuculanmıza muhtelif lerini kesip saklsnamzı rica ederiz. otoritesine şahsî müdahaleler gibi Atina 3 (A.P.) Yunan Dış îş cek eşyasını Kızılay vasıtasile gön kıymetli hediyeler cudünü bir santaj mevzun yapmak. duğu neticeleri elde ettiğini ve Baş ya, 2 polimiyelit, 57 şarbon, 3 kuverilecektir. Eksik nüshalarıu.zı idarehanemizğ türlü sebeblerle bihuzur hale gelleri Bakanlığmdan bildirildiğine dermişlerdir. Kur'a ile dağıtılacak oîan bu hedi den tedarik edeoilirsiniz. d d Çeklerden evvel Macarlar ba oyu b bakan Menderese gönderdiği veda tel duz vak'an tesbit edilmiştir. dik. Dışandan bize bakarsak, iki göre, Türk hükumeti, Yunanistanuı na oynamışlar, hlç bir delfle lüzum grafında belirttiği gibi «Türk Arab Tedavüldeki para miktan vasıf müşahede ederiz: Kanadadan da 4 üncü defa olmak Ankara Büyük Elçisine, Türk sugörmeden baskı altmda vertlen iti münasebetlerind* yeni bir çığınn Taşkınlık ve şaşkınlık. Ankara 3 (ANKA) Bu hafta lannda balık avlayan Yunan balık üzere 6 bin dolarlık giyecek eşyası raflarla mahkum ettfkleri Amerikan açılmı» oldugunu t«barüx ettirmekBu halin devamı bütün cemiyet Amerikada tedavüldeki para miktan, 986.032.086 çı gemilerine müdahale edihnemesi gelmektedir. Halen Iş. adamı Vogeleri, Washington hü tedırler. Baştarfaı 1 inci sahifede radyoları mutad Türk hareket tar hayatımızı felce uğratabilir. Sıkı eski vatandaslannuzdan liradır. Geçen haftaya nazaran için alâkah çevrelere emir verüdi bulunan «General Eisenhower, garb sa zında cnder görülen haşinlikle tedbirlere, hükumet otoritesinin kumetinden kopardıklan imtiyazHrand Cevheriyan 2008 takım gi17 454.494 liralık bir artış vardır. ği keyfiyetini tebliğ etmiştir. Vefat eden memurlann memnuniyetsizliği mütelealar serdetmişlerdir. Türk pürüzsüz ve tarafsız bir halde kenyim eşyası göndereceğini bildirmis vunır.asmdaki lara karjt bir •eemile» olarak serMerkez Bankasının alün stoku iki hafta evvel, Türk gemileri, tir. Bundan başka vurd içindeki I belirtirken, Akdenizden de sikâ diplomasiîinde de ender görülen dini göstermesine, asayiş ve inkıbest brrakmışlardL Bugün Çekoscenaze masraflan ise dahilde 69.828, haricde ise, 63.287 Yunan balıkçı gemilerini durdurlâbı koruma mevzuatım takviyeye lovaklarm da aynı şekilde AmeriAnkara S (T.HA.) Resmî ye kilogram olmak üzere 133 ton 115 muşlar ve mürettebatını tevkif et yardımlar da büyük çapta devam I yet sesleri artmaktadır. Atlantik bir sikâyet havası »ezilmektedir. ve kuvvetli, ama sırasına gore etmektedir. | Paktı meselpsinde Türk basın ve Uzun ve mahir bir diplomasi ma. kadan tavizler koparmaya tesebbtis husust sağlık mfiessesaierind* te kilogramdır. mişlerdi. ı zisi olan Türkler n» istediklerini Cumhur Reisinden de kuvvetli bir etmeleri mnhtemeldlr. Sâlisen, De davi edilmekt* iktn v«lat eden meçok iyi bıldiklerinden, İngiltereden zabıtaya ihtiyac vardır. Bugünkü mir Perde gerisinde, Batıhlann murlann cenazelerinln kaldınlmast PROF. NİMBUSTJN MACERALARI: çıktnakta oian çapraz görüşlere halile Türkiyede demokrasi nime«harb hazırlıklarma» dair yapü için ödenen ve ödenecejc paralar hayret etmektedirler, Husule ge tinden en çok istifade, suiistifade makta «laa propagandayı körükli Maliye Bakanlığj ile diğer devlet len durumdan İngiliz siyaseti me edenler saygısız ve kaygısız ve yecek yeni mevzulan ortaya atmak, daireleri arasında yeni bir teredsuldür. Tüıkler pakta girmeleri terbiyesizler, en az müstefid olaııYetmis gün hapist* tatnlan, hiç düd ve ihtilâf konusu olmujtur. İhne mâni olan devletin İngiltere lar da, namuskârlar, kanuna itaatklmseyle temaı etmesme müsaade tüâi sebebi fudur: olduğuna inanmışlardır. Buna da kftr olanlar ve münevverierdir. Bu verflmiyen, avukan tarafmdan mfiÖlea memurlara kanun gerefinee ir deliller göstereeek vazryettsdir. hazm bir neticedir. dafaa değfl fakat takbih edilen b« verilmekt* olan cenaze masraflan B. FELFJC ler.> Amerlkab gazetecl hakkmda bagtin olduğu gibi mi veriîecek yoksa ceSir Charles Noel'in beyanah verileeek olaa •kararm» gimdiden nazelerin kaldmldığı yer beîediyePariı radyosu dün geceki ya bir mahkumiyet olaeağını söyiemek lerince cenaze talimatnamesi gereyınlarında, Türkiye Ehş İşleri Ba» kfhanette bulunmak olnuyacaktir. 'ğinoe mi Sdenecektir. Bakanlık bu kam ile görüştükten sonra İngiBu adalet taslağından başka bir şey hususta yakında bir prensip karan liz Büyük Elçisi Sir Charles Novererek ihtilâfı halletmek için tetbeklemek yeaiizdir. İzmit 3 (Anka) Dün akşam el'in beyanatta bulunarak şöyle Öroer Sami COŞAR kikler yapmaya DaşlamışUı. dediğmi kaydetmiştir: cîngiltene; geç vakit Kâğıd fabrikasında bir Türkiyenin Atlantik Paktına gir yangın çıkmıştır. İkinci fabrikanın depo kısnunda bulunan tomruklar, iki «ent ionra Ölmüş galiba. Hala büyüktü galiba. Kaşlan incecikti, palyaçoluk ediyor, elâlemı eğlendi mesini arzu etmektedir.» »Cmnhnriyet» in edebt tefrikasr: birdenbire tutuşmuş ve yangm bir mın basma kalmışım Ne tefalet! onlan sahnede boyardı. Ufak te rip rakının küpüne »ırip çıkıyordur anda büyüyerek fabrikayı tehdıde Ama pek az |ey haürbyorum: Hep fekti, ama biçimli. Kadmdı, tatlı, şimdi.» Ne küfürbaz kadındı halam! Üstelik paşa kızıl tKuyruğumda başlamışür. Kâğıd ünalinde kullaöyle kapının önünde oturduğumu, ateşli, çirkin güzea bir kadın! nılan binlerce liralık tomruk ve bir Adam onun sualıne cevab vere elin piçile beni Kim alır? Kardeş sık sık ağladığımı. Ne yapardım, ne mi bu! Vallahl de, biUâhı de belâ! miktar talaş yanmış, itfaiyenin gaygiyerdim, kimlerle konusurdum? rek: reti sayesinde yangın genişlemeden Bilmem, dedi. Hep teyzeden Hem de sunturlusu!» diye, bütün Bilmiyorum. Hem konuşmazdım da Ankara 3 (a.a.) Emniyet Ge söndürülmüştür. Yangının sigaragaliba. Somurturdum hep. Halam duyduklanm ben:m. Teyze saçlan kiracılara ağlanırdı. Hiç evlenmekulağımı çeker: tSurataız, sersem, sapsarıydı diyor. Venı entariye ba mişti halam. Sık sık düşer bayüır nel Müdürlüğünden tebliğ edilmiş dan çıktığı tahmin olunmaktadır. Tahkikat devam etmektedir. şeytan alsın senı!» diye, bağınrdı. yılırmış. Entarisi eskıdı mı ağlar, dı. O zamanlar isteri krızıeri geçir tir: Adam «Hıh!» diye, garıb bir ses saçlannı yolar, yaımayak, başıka diğini nereden bıleccğim! Her gün Son günlerde bir kısım gazeteçıkardı. Jale onun çok şaşırdığını bak sularda, çamurlarda dolaşır; bir fasıl bağınrdı: tBır oyuncu ha, lerde Bulgar Elçisi Çobanov'un doanladı. Ama kendisi ferahlamıstı. yolmadık meyva, çiçek bırakmazmış. bir oyuncu! Bir soytan, söyleyin ğu hududlanndan Rusyaya kaçtığı Jale, gülümsedi. Vücudunu güne başladığı zaman kendi sesini tanı Şimdi çok daha hafifti. tTabiî şa Anasını canından Dezaırınceye ka ne farkı var! Çüt nıycr mu, yüzünü hakkmda intişar eden haberlerın Fakat bizun teyze için bunlar da az günah değil. Diyor gin altmda uyuşmuş, yumuşamıs yamadı: şınr, diye düşündü, 'iime «öylesem dar uğraşırmış. üonımda kadın, çar boyamıyor mu? Âlemi güldürmü hakikatle bir yakınhğı b^.ılunmaki: Sonra da hınzır gibi cpeşi hissediyordu. Kıtmir gibi gözlerini Benim çocukluğum usîu geçti, şaşınrdı muhakkak.» Başını iğerek, şının yolunu tutaıTnış, kıza basma yor mu? Seksensekiz, nıeşhur ko maktadır. Bulgar Elçisinin Moskomi bırakmıyorlar» diye, oğlanlara kapamak, uyumak istiyordu fideta. Zehra ku gibi değil. Annem yoktu, ayaklarının altındaki otlan kans almak için. İsterse almasın! Bir ke mik öyle mi? Yerin dibıne batsın vaya gidişi herhangi bir elçinin kızardı, ama bir tanesi elinden ka Sahilden yavaşça aynlan bir san bahçemiz yoktu. Erkek çocuklarla tınp kopararak inadçı bir tavırla re ne yapmış bıliyor musunuz, ba İnşallah, ailenin lekesi! Arsız, ha normal sartlar dahilinde ve usulü Ba$tarat\ J ırîct sahifede çacak oldu mu bu sefer tutaraxlan dal, nasıl, kendini suların cereyanı oynaşmak için daha pek küçüktüm. tekrar etti: Diğer tarafUn Nakşibendîlerin basmm kışlık bir pelerınl varmıs, yasız herif!» Ben o zaman baba veçhile yurd dışma çıkışı şeklmde tutar, hiddetten kudurur yapmadı na bırakırsa öyle gıtmek, herşey Mektebe gıder, dönüşte kapuun öâyinleri sırasında beraberlerinde Hayır, elbisemin ne renk ol onu satmış. Bütün bunlar ya Mus mın meşhur bir komık oldugunu, vaki olmuştur. ğuu bırakmaz, ne çekerse o zaval den, insanlardan uzaklaşmak! Ne nünde, eşikte otururdum. bulunan 12 yaşındakı Salâhaddin dugunu hatırlanuyorum, oğlanlarm tafanın, ya Kaptanın yahud da gene ona Seksensekiz Muzaffer dendığiKız kaçırma vak'alan lı anneciği çekerdi. Ne zamanlarmış, Ziya, ne Tıyatro, ne Kıralıçs, ne Yılmaz adındaki bir çocuk da hakHalam çağırdığı zaman lçeri gi baktığuu da... Hem ben kara ku sairin gözünü kamaştırmak için ni, hiç bir sey bılmiyordum. SonBalıkesir 3 (Telefonla) Kız değil mi? Hem sonra Zehra kız bir Ahmet Cem, hiçbırini düşünmeden, rerdım. Yerleri kirletmemek için tabiL Kız o komşu ranin, bu kom radan öğrendim, sahneye çıktığı kaçırma vakalan artmaktadır. Ed kında tarikatçılık sııçundan takibaru bir kızdım, çok çirkindim. tıp, bir efsane! Bu bahçeye ne za avare ve kararsu. Evet, tıpkı kü ayakkabılanmı çıkanrdım. Ekmek Çirkin çocuklar, büyüyflnce su benim safada, duvar üzerind* caman kaşlarını seksen sekiz gibi remidin Zeytinli köyünden Huse ta geçilmesi için farıkı mümeyyız man gelsem hep onu düfünüyoru n. çük bir sandal, yanut gokyüzünde yerken yere düşmesin dıyt avuçolup olmadığının tesbiti maksadilo kediler gibi âsık bekiiyor, xavallı boyadığonı, komikjehir oldugunu, Kıralıçenin az konuştuğunu, bil nereye konacağını bilmeden geniş larımı açardrm. Gene de halam bir güzel olurmuf, dedi adam. Siz |im anası ise cumbada sarhof kocannıa Içkiden midesinin çürüdüğünü, kal yin Çakırca, Cahid Şam ve İsmail Adalet tabiblığine muayeneye sevkdiye bakın. hassa kendinden, gençhğıtıden bah daireler çizerek süzülüp duran gü sebeb yaratır beni döverdi. Halam binin zayıf düştüğünü, hepsini son Pınar isminde üç gene, Burhaniye edi'miştir. r Zehra kızın büyüdüğü zaman yolunu gözlemekle meşgul. nin Kırpık köyünden 17 yaşmdaki setmeyi pek se\ mediğini biıen Ja vercinler gibi kendini boşiuğa bı çok titiz, hasıs bir kaduıdı. BabaYılmazın muayenesini yapan Adlî Jale içini çekti. Dalgın, hep öyle radan anlattılar. «Seksensekizın kı Ümmühan adındaki dul kadını rakmak .. Genç kadın doğrulmak, sınm paşahğı ile öğünürdü, mağ nasıl oldugunu joerak etmıyor mule: zı» «oyuncunun pıçi», «baş belâsı», kendi kendisüe konufuı gibi mıgüpegündüz sürükliyerek ormana tabib İ77et İşcan tezaî ehliyeü haiz kalkmak istiyordu. Halbukı kıpır rurdu. Aktör olmuş, evi terketmiş sunuz hiç? «kuyruğum», «fasulye sırığı» bü Demek Zehra kız Teyzeye her Teyze onu tanıdığı zaman on kaçırmışlar ve orada tasallutta bu olduğuna daır rapor vermiştir. dayacak mecali yoktu. Bu ev, bu tün bunlar bendim! Haiamın beni lunmuşlardır. Her üç gene de taaeyi söylüyormuş! dedi diye kardeşinden nefret ederdi. Be bes, on alü yaşındaymıj, âdeta bir nldandı: Biz kimsenin yolunu beklemez bir gün ismimle çağırdığını hatır Tuhaf şey ben de Teyzeye bu perili ev! «Sen de büyüleniyorsun, ni d« sevmezdi .anıyorum. Üskü gene kız, çocuk sayılmaı ki! Bursada Çingene kavgası tarafından dik. Babam feyyar tiyatrolarda do lamıyorum. Hele oyunculara öyle kibe çıkan jandarma au sordum. Ne dedi, bilıyor musu sen de değifiyorsun! Han: arabadan darda otururduk. Kocaman bir eBursa 3 (Telefonla) Belediy» Güzel miydi? dedi Jale. Bu laşırmış. Arada •urada bir mektub, yakalanmıştır. atladığm, hani eski, küçük kapıküfrederdi ki, onları ilk zamanlar nuz? Balıkesire bağlı Çayış bucağmm mezbahası karşısmdaki hayvan pa dan kararlı ve resur ıçerı gudığin vimiz vardı. Âdeta oır konak. Her suali Kraliçeyi Jüşünerek sormus beş on liracık gelirdi ondan. «Ba çocuk tasavvur ederain:. Oradan o Ne dedi? Akyar köyünde de Kadri ve Sabri zan yerınde çergi kuıan Çingene» zamanki halin? Hanı o kararlı, i odasında ba§ka rir aile otururdu. tu. ban mı, derdi halam, boynu altında Söylesın sbv^mesin ben olup Güzel miydı? Sahnede evet. Hem kalsın. Ailenin namını rezil etti. raya sıçrayan, sırıtan bir sürü çir admda ikız karceşler 942 doğumlu ler arasında kumar yuzünden ç ^ natçı, korkusuz Jale?o Fakat kü Halam kiralarla geçinıyordu. Bakin, boyalı maymun! Alfabemde Melek ismmdekı kızı kaçırmışlar kan kavga sonunda ikısi ağır ol» biteni bilınm, dedi. çük sandal gıdıyordu, suiarın gö bam mahalleden oir kız sevıp al öyle oynardı ki insan güzel mi, Sürümsürüm ^•j^ünsün inşallah, mai'mun resimleri vardı. Ne acaip kadın! dır. Jandarma bunları aramakta mak üzere ban timseler yaralaa» türdüğü yere... ve Jale konuşmaya mış, beraber kaçrmşlar. Annemi hiç çirkin mi farkma varmazdı. Halbu seni eteğime bağıayp gittiği için! Evet, acaip ıhtıyar! dedi, adam. hatırlamıyorum. Beni düğurduktan kı burnu biraz sivriydı, ağzı fazla nustır. (.Arkas\ var) dır. Kimbilir hangi köyde, kasabada Adalet taslağı Korede sulhu sağlayacak müzakerelere başlanıyor Baştarfaı 1 inci sahijede işaretin Nemurin Muhakemat Kanunu Yeni çıktı Ticnret »« Ekonomi Bakam sayın Profesör Muhlis Ete'nin dünkü gazetelerde çikan beyanatvnvn bir cümlesine aklım ermedi. Değirmen ve fmncılardan bahseden Bakan «icab ederse istemediğimiz halde Mittî Korunrna Kanununv, tatbik edeceğiz* diyor. Hoppala.t.na! Istenildiği zaman taibik olunan, istenilmediği zaman olunmıyan kanunlarm bolluğu da bu yeni devrin hususiyetlerinden biri olacak! D. N. Onlar ve bunlar Büyük Elçiler arasında degîşiklik Cnmhnr Başkanı Sarıyar Barajını letkik etti Amerikanın îstiklâl bayramı bugün kutlanıyor Otomobiller kaça patlıyor? Yavuz, İngiltereye gidiyor r I ^\ Okuyucular Arasındaki Miisabakantız J Göçmenlere Amerikadan yapılan yardımlar İngilterenin çapraz görüşleri Izmit kâğıd fabrikasında bir yangın Bulgar elçisinin Moskova seyahati Tevkifhanede nakşîbendileıin sakaliarı kesildi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle