11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Çoktanbcri sabırsızlıkla beklen«n Patronlu Alman Modelleri SGHÖNE HANDARBEİT MODE und HANDARBEİT gelmeye başlamıştır. 120 kuruş. 07 Yayınlayan: Saray Kitabevi. Beyoğln umhuriyet KURUCUSU : TUNUS NADİ Mtti Wll efltfl • Qfi79 ** « • * « * Cumhuriy*, Utaabfu Port* Kututa tstanbu] No 24» Tdefonlar: Umuml Santral Numann: 24298. Yaa İ|leri 24209, Matba*: 24290 g m k t u b d Tpmmil7 " Bahçesinde HER AKŞAM lluazzam program > ÎMeftaret Yıldınrii 1 Ahmed Üstfen '^ Estna Engin Tifratro ve 'tanınmış \ses sohsüşri Bayram Aracı S^ıalltş4âraâ D u h u 1 i y • 7w5. İ**• l u ı u fc K ** * Şfttesaraylar Korede sulhu sağlayacak muzakerelere başlamyor Birlesmiş Milletler Komutanı, kızılların mukabil tekliflerinin kabul edildiğini dün bildirdi General Ridgvay, zemini hazırlıyacak bir toplantının esas mütareke göruşnelerinden evvel beş temmuzda Kaesong'da yapıiması yolanda yeni bir tekliH de ileri sürdü Oıılar ve huıılar kuvuculanmın dikkatini bugun iki olay uzeriırde toplamaya çalışarafcim. Olajlardan biri gerçi eskidir, fakat hatırlanmasında fayda umuyorunv Andre Gide'i bilirsiniz; son yanm yuzvıl Franstz edebiyatının en kuvvrtli temMİcilerinden biridir. Vstad bir aralık kendini adamakıllt kotmınizm ideolojisine kaptırmı;h. Gazetelere, dergilere yazılar yazarak rejimin propagandasını yapıvor, kitahlarmda Marksizml ovuyor, ha«â komıınist toplantılaruıa katılıp ateşli «sozler soyliyecek kadar işi ileri goturuyordn. Batı Avrupa aydınları arasmda komuıtîzmm y>yılması hususunda onun başardığı hizmetleri takdir eden o zamanki Komintem teşkilâtı bir şukran gosterisi olmak urere Gide'i Rusyaya, bir incelcme gezisine davet etti. Bu MuUreke rorusmelerinin goahat Fransız edebiyatçısını büytık bir haval kınklığına uğrattı. NewYork 3 (R) Tokyodan Kafasında yaşattığı sosvalizm cen alınan haberlere gore, Bırleşmış netine dair Rus>ada en ufak bir iz Milletler Başkomutanı General bulamamıştı. Her tarafta totaliter Rıdgwav Kuzey Kore kuvvetlerı bir idarenin ağır baskısmı tenefhis başkomutanı Kim H Sung ıla KoerfpffR' SSnîlirrve T^rafiiâvV "aöneT dnnmez (Sovjet Rus\adan Donuş) •dlı eserini yazarak vaklile aldanmış olduğunu açıkça itiraftan çekinmedi. Gide, kitabının sonunda su vak'ayı anlatır: Trene binerek Sovyet topraklanndan a>nlmak üzercdir. Mihmandarlan kendisine ne7aketle Istaline hitaben bir teşekkur teljrafı çekmesini hatıriatırlar. O da alır eline kalemi bir beylik ctimie karalar. Adres yerinde kısaca <«Bay Stalin, Komıınist Partisi Genel Sekreteri, Moskova» ibaresi vardır. Mihmandarlar ezile buzule. boyle bir telgrafın çekilemiveeeğini, tstalin kelımesinin basına bir takım sıfatlar eklenmesi gerektiğini so>lerler. Meselâ Rus halkının babası, meselâ Sosyalizmin koruvucusu, meselâ dunya emekçilerinin onderi vesaire gibi. Gide kabul etmez, telgrafı imzalamaktan vazgeçer ve trene atladığı gibi çeker gider. Simdi gclelim yeni olava: Nazım Hikmet de son çejrek juzyd Turk edebivatının en onde gelen şahsijetlerinden biri sa\ılır. Şiirimize >eni bir ses getirmiş, politika yaj>madığı zaman guzel mısralar >azmışdr. Nazım da otedenberi kendini komunizme kaptırmıştı. Gide pıhi davetli değilse bile nihayet 0 da (ikinci defa olarak) Moskovanm yolunu tuttu. Fakat gider gitmez ne yaptı? Birinci gidışinde adı sanı anılmıyan Istalini oylesine goklere çıkardı ki bu kadarını belki de en dalkavuk ruhlu bolşevikler bile hatırlanndan geçiremezler. Na7im Istalin için «Sovyetleıin bü>ıık kahramanı. Ruslann onderi» falan demedi. Dupeduz: «Beni bu «dam varatmıştır, gozlerimin ışığını ona borcluyum» dedi. Yukanva çıkardığım iki olayı bir arava getirmekten maksadım, oku• urulanjnı birbirinden ucurumla « »^ rılmış ikî zîhniyet uzerinde biraz 7 hın lormaja zorlamaktır. Gide, •»azdığım gibi hareket ettiği icin Fransada dalkavuk, satılmış, ben1 »mi inkâr edecek derecede gozü ffonmuş adam yokrar demek istemı\orum. Her yerde her tıynette insan bulunur. Fikir namnsuna bağlı kalan avdınlar ise her yerde sa\ıra azdır. Fakat ne yaparsımz kı, bir cemivette ahlâkın, faziletin, A urdseverlığın temeli de bu ajarda insanlann sırtına davandığı nisbette kuvvetlenir ve geliçir. \*a7im Hikmet komıınist olabilir, ö'ııncive kadar da oyle kalabilirdi. Airak .ınandığı bir fîkrin davasını jr.ıtmcklc bir adama dalkavukluk >apma\ı bırbinne kanştınnamak pprektir. A^nI ideolojmın birleşt'rıri kadrnsu irınde bile sarkla parhm nasıl birbirinden kopup u7ak!aş*ığını şu iki mısal ne kadar ranh bir şckilde go7İerimi7in onune serivor! Sosval değerler ehramımn ustune \ukselmış bir batılı fîkır adamı, hata ettı^ıni gorduğu anda kusurunu erkekce itiraf etmekten sakınmaz Inandığı fikirler uğruna ise baskalarına dalkavukluk etmevi aklına getımıez. Her tıırlu ihtııasların ka\nastığı koca cetnıjet ehramı, orada ışte bu gibi Tttrkiyeye iktisadî yardım Bize 12.500 000, Yunanistana da 45.000 000 dolar tutannda ^ eni kredi açılıyor Parıs 3 (A P ) Bırleşık Ame ' rıka Kongresı, yardım programı \ tahsıslermı tasd'k edıncıve kadar Avrupa iktisadî Işbırlığı Teşkılâtının, Turkıyeye 1? 500 000 ve Yunanıstana da 45 000 000 dolar tutannda kredıler açacağı bugun resmen bıldırılmıştır Krcdı, Avrupa mem'eketlerı dovızlen uzerınden verılecektır. Dgılı memleketler kendılerme açılan bu kredılerı 1 temmuz 30 eylul arasmda çekebıleceklerdlr Çe kılen kıedıler 31 ekımde muşterek fona odenecektır O zamana kadar Amerıkan vardım programının vururluğe gıreceğı tahmın edılmekte<J\r Yunatys^an. ^'{PdiyeJsaÇîiJtigıriı^ne acılan b'itun kredıferi tuKet titfi ıçın bu metnlekete en fazla kredı ven'mışür. Ankarada bir Atatürk büstü daha kırıldı İnkılâbları korama yolnnda milli bir cephe vücude getirilmesi için partilerarası göruşmeler oluyor Savcının Ticanilerden Pilâvoğlu ve arkadaşlan için 163 üncü, diğer sanıklar için 313 iincü maddelerin tatbikını istiyeceği tahmin ediliyor Din 13 Ticanî dâha Ankaraya gelirildi Ankara 3 (Telefonla) Ankara ile Elmadağ arasındakı Valabel'de dun gene Ataturkun bır bustu taşa parçalanmıştır. Ankara tasından yapılmış olan biıst, Tıftik Cemıyeü Numune çıftbğındekı havuz başında ıdı. Hâdıse şıddetlı bır ınfıal uyandırmış, Ankara Savcı başyardımcısı Zekı Kumrul, Sava Osman Hacı Baloğlu, Ankara Jandarma Komutanı albay Rıfat, Ankara Emnıyet bırıncı şube muduru Husnu Başkır bizzat tahkıkatı yapmak uzerebir ekıp halınde Valabele gıtmışlerdır. Tahkıkat netıcesmde bustun onar yaşlannda ıkı çocuk tarafmdan kırıldığı tesbıt edılmışür Bu hayırsızlardan bırı Valabel ıstasjon Arkas\ Sa. 6. StL 3 te Tıftik Cemiyetl Numune Çiftliiinde kınlan bust yapılması kararlaştınlan Kaesong şehrinden bir manzara redeki Çin kuvvetleri komutanma bir mesaj gondererek «atej kes» muzakerelerı ıçın Kaesong şehnne bir heyet gondereceğını bıldırmış Ark(uı Sa. 3. Su. 2 de I Suadiyede bir adam bir köpeği ısırdı! Bir polis memuru da bir kadının dişlerile parmakları parçalandığı için kuduz hastanesine başvurdu Cumhur Başkanı Sarıyar Baraiını tetkik etti Kuduz hastanesi başhekimi muharririmizle konuşurken Ankara 3 (a a ) Cumhur Başkanı Celâl Bayar, bu sabah saat dokuzda, berabeneı .nde Bayındırhk Bakanı Kemal Ze>tuıogıu, AnTanınmış bir Amtrkau pazetekara mılletvekıh Muııt^z Faık Fecı havadısı şoyle tırıf edıyor Mukabil mütıreke tekltflni imza nık \e Bayındırhk Bakaıiiisı mu« Bir kopegın, b r aoamı ısırla>an du^ınan komutanlarından hendıslerı oldugu haıue barıvar ması havadıs degı.c r, eğeı, bir aÇınlı General Peııg TebHuaı barajı ınşaatını tetkik etmck uzedam, bir kopeğı ısmrta ı^ıe bu hare ınşaat sahasına gıtnıışleıdır. vadıstır » Cumhur Başkanmız, Sarıjar köIyı bir tani yapTiak gavretıle >unde alâkalılarla bu mevzu uzeolmıyacak bir şey soyleciıgjne kenrinde etraflı bir şek 'de koııuştukdısının de ınandıö'nı sanCığımız bu tan sonra, refakatmae bumnan zeAmeııkalı meslekıleşi henıen haber Arkası Sa. 3, Su. 2 de verelım kı art'k bunuan Doyle endışe duymasına ıuzum yoktur Olmıyacak samlan sey olnıuş, bızım memleketımızde b r aaam bir kopeğı ısırmıştır Bu adam, sozunu dınlemıven kopeğme k'zarak, onu ılkome bir Bir İskoc gazetesi Atlantik Paktı guzel dovmuş, hırs nı öu ştkjlde de nıeselesı ihtilâfmdan Ingilterenin alamavnca, zava h kopeğın her ıkı mcsul olduğunu yazıyor kulağım da ısırmıştır. Hâd seyı mjteaK.o çugına donen Londra 3 (Husıısî muhabirimiz ve yaptığını bıîmıyen adam, kuıak Haluk Duı ukal bıldırıyor) Is ları kan ıçerısınrie kalan kopegı, bu koçvonın en buyuk gazetesı Scntssefer de tasmasından tutarak doğ man da ntışar eden bir makalede ruca dokturuna goturrauitur. Tab.î Tuıkıve ve Atlanük Pajtü mev. bundan sonrası malum.. temas edılmekte ve şoyle Doktor, kopeğı ısıran adamı e Arkasi Sa. S, Su. 2 de Arkası Sa 3. Su. 6 da Ingilterenin çapraz görüşleri ı&rn Bustu kırmakla suçlu olan çocuklar. [ İstanbul Sergisi Bu Akşam Açıüyor Ayin yapmaktan sanık 23 Nakı=ıbendînın tevkıf edıldıklerinı dun bıldırmışük. Hepsınde sakal bulunan tarıkat mensublannın, bu vazıyetlerı hapıshane nızamına ajk'tı olduğundan durL sakalları kesılm ="Icab ederse, Taksim meydanmda, kemdim de I tir. Tankatçılar ılk once bu *e başında durur, domates sattınnm,, I nza gostermiyerek bağırıp çae mışlar ve hattâ sakallarının kesılValı ve Beledıye Başkanı Fahred tetkıkler hakkmda bır rdpor ha memesı içm ağlıyarak yalvarmışlar dır. duı Kenm Gokay dun kendıeıle zırlamaktadırlar. goruşen bır muharrınmue su ıza Arkast Sa. 4, StL 7 d« Arkası Sa. 3, Su. 8 de hatı vermıştu" « Vılâyette ekmek işint göİşkeııe altmda «itiraflar» da bulu ruşmek uzere yaptığımız toplantıda alman karan^rıa taîbıkat sainac Amerikalı gazeteci Oatis hasına geçmış bulunuyorum. Aym zamanda hukumet nezdmae teşeb9 buste bulunarak Mıllî Koıunma Kanununda ıcab eden tâdüâtın yapılmasını rıca edeceğız. Bundan başka değırmencılere, nrıncnara aıd davaların mahkemeîerde en kısa zamanda netıcelenınesıne çalışacağız. Ikı murakıb son >aptıklan Vali sebze ve meyvacılara son defa ihtar ediyor naksibendilerin sakalları kesildi Tevkifhanedeki Prag da oyııanaıı komedya Baskı altmda «itiraflarda» bulunan Amerikalı ga/eteci hak.\ında bugun karara vanlıj or Prog 3 (AP a a ) Associated Prese ajansı muhabırı Wıllıam O aüs Ue Çekoslovakyah uç meslekdaşıiın casusluktan sanık olarak yapıldn muhakemelerı bugun sona ermiitır Karar yarın tefhım edılecektıı. Amerikalı gazetecı bugun de «itırpf» larda bulunmus, dun soy ledıklerını bu sefer tafsılâtıle tekrarldmıştır. Mahkeme salonuna gırmesıne musaade edılen Ame nk?a elçıhğı memuru Wıllıam Oatiai tun'\amadığım, ıfade \eren bu ş?n«;iri bır kulçe halıne gelmış oidjğıınu soylemıstır. A.nenkalı gazetecı, casusluk, vaptıeını muteaddıi rtrfaiar tokıaılamış ,£akat sesı pek az ısıtıhnıstıı. Koreden bir General geldi < Korede bulunan askerleriniz Turkneye birçok dost kazandırdılar» Dun şehrimıze Edgar Erskine Hunn ısmınde bır Amerikalı doktor General gelmıştır. General uzun zamandanberi Korede bulunmus \e Turk kıt asını yakmdan tanımış bır Amenkalıdır, kendısı Koreden avnldıktan sonra Parıste toplanan beynelmJel Tıb Kongresıne gıtmış ve oradan tekrar Arkası Sa. i, Su. 6 da Amerikalı Sergide Prof Kenan ve talebelennin hazırladıkları mııstak bel istanbul tablosu munasebetıle şehnmıze gelen m»şBu senekı İstanbul serai«inin h'n hur buz revusu artıstlerı sıcaktan çok hususıvetlerı var İCE SHOW bunalan I=tanbula neşe ve serınlık buz revusu bile ba^lıbaşına bir husunmaga ba^ladılar. 5a. 4, 5u. 6 da Dun pece Istanbula kar yağdı' Ha\ ret etmevınız' Dun gece. IsN \DIR NADİ tanbula hdkiKaten kar \agdı, her Arkası Sa 3, Su. 5 te taraf buz tuttu ve istanbul serguı «Demokrââââsii»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle