20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 EyİOl 1937 CÜMHUBIYET İLAGLARINIZI Bahçekapida SALiH NECATi den alınız. Reçeteleriniz büyük bir dik kat, ciddî bir istikametle bazırlanır. FOSFATİN NECATİ Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bunuola bes« lenen yarrular tombul, kuvvetli ve neşeli olur. SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESINOE klSIHI: Munirpaşa konağında Kızlar klSIHI İle İlk kismi: Yeni yapılan binada KIZ I l l \ # n ! l # l " • *•*•»• * « • YATILI •• % ERKEK Yatısız HAYRİYE LiSELERi YUCA ULKU LİSELERİ (Eski: İNKILAB) G E C E L G U N S E L flAŞ v* u/$ AGRILARI GRIP ME NEZLEYİ Ana ük • orta • llse kıamlanru havidar. Fen ve edebi vat kollan vardır. îlk smıflardan itibaren ecnebi lisanı mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konagı karşısında leylî bir liseye lâzım olan bütün müştemilâtı havi büyuk bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında tedrisat tamamile ayrıdır. Neharî talebeden arzu ecienler mektebin hususî otobüsile naklolunurlar. Kayid mua • melesine başlanmıştır. Hergün sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. DERHAL KIZ EKK RE OT U$E RA Kuranı, Direktorü: NEBiOCiLU HAMDi ÜLKÜMEN Resmî Okullara muadeleti tasdiklid'r. Kayid için hergün müracaat olunabilir. Istıyenlere mufassal tarıfname eönderilir. Çarşıkapı. Tiyatro caddesi. Teleron : 20019 İStİklâl lİSeSİ clirektörlüğünden: îlk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydjna başlanmı$tır. Hergün saat 10 dan 16 ya kadar mektebe tnüraeaat edilebilir. Bu yıl yeniden az talebe alınacağmdan mektebe girmek istiyenler biran evvel mflracaat etmelidirler. Eski talebe ylulün onuncu gününe kadar gerek mektubla gerek mektebe başvurarak kaydını yeniletmelidir. Eski talebenin eylulün onundan sonra müracaatleri kabul edilmivecektir. 5 Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavlan eylulün birinde, digeı sınıflann eylulün yedisinde başlıyacaktır. 6 îstiyenlere mektebin kayid sartlarmı bildiren tarifname parasız gönderilir. Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 1 2 3 4 fcl •N Zonguldak sulh hukuk hâkimlığin den: İcabı düşünüldü. Zonguldak Mithat nahallesinin Ikincimakas mevkiinde 3olulu Mustafa k m Fatma ve kızı Lutfiyenin Zonguldakta müsafireten nukim Karaman Maliye varidat me nuru Ahmed Cemil aleyhine açmış ollukları davada 934 senesinde şirket aölye makinelerinde makinist Hasan ıstanın ölmesile metrükâtından pirinç taryola maakomidin, beş kat yatak, )eş aded yorgan, dört kanad kiKm, dur ar asma saati, Singer ayaklı d'kiş ma:inesi, büyük masa, büyük ayna, adi rardrob, bes baş keçi, dört aded ba :ır sahan, iki aded tencere ki cem'an 61 lira 10 kuruşu havi olan işbu eşyaıın kendilerine aidiyetim iddia^etrne^' erîne mebni icra kılın&n' "~^on celseî nuhakemede davacıların gıyablarında •apılan muhakeme sonunda: Her nekadar yukarıda yazılı eşyala ın kendilerine aidiyeti hakkında da acılar şahid göstermişseler de işbu şaidleri getirmedikleri gibi celbleri akkında masraflarını dahi yatırmaıkları ve hukukunu müdafaadan âciz [lup vekil tutacağını beyan edpn da acılardan Fatma vekil tutmamış ve luhakemeye dahi gelmemiş, olduğun |an iddialardan vazgeçmiş sayılmasına e bu sebeble davanm reddine ve 400 uruş ilâm harcınm davacılardan alınlasına kabili temyiz olmak üzere ve ilen karar müddeilerin gıyablarında lüddeaaleyh vekiline acık olarak tef im olundu. (344666) Ankara Nümune Hastanesi Baştabibliğinden: Hastaneye kapah zarf usulile mubayaa edileceği Uân edilen 293 kalem eczayi tıbbiye pazarlık suretile alınacaktır. Pazarlık günü 17 eylul 937 cuma günü saat on birdir. Buna talib olan lar ayni gün ve saatte teminatlarile birlikte Ankara Nümune Hastanesinde müteşekkil Komisyona müracaat etsinler. Şartnameleri Ankarada Nümune Hastanesi Baştabibliğinde ve İstanbulda Sıhhat Müdürlüğünde görebilirler. «3219» (5944) MARSÎLYA TİCARET ODASI HİMAYESİNDE MARSİLYA YÜKSEK TİCARET MEKTEBi EGOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE MARSEILLE . >.,•.,, > .r. ^ ihzari kurlar İhtryaridır. 1 Uraumî Ticaret kısnu 2 Adlî ve Ticari kısım 3 Müstemleke kısmı (Fen Fakültesinin iştirakile) Dersler, Fakülte profesörleri, Üniversite agrejleri ile iş mütehassısları tarafından verilir. Üçüncü senesi, ticari tekemmülâta hasredilmiştir. Genc kızlar dahi kayid ve kabul olunur. Taleb vukuunda program ve tetebbü plânları gönderilir. Hazinei Maliyeye aid olup bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere îstanbul rneb'usu Ali Rızanın eşi Medihaya 10760 lira bedel mukabüinde ihale edilen Kadıkövünde Caferağa mahallesinin Şifa sokağında kâin 13 sayılı bina 6423,24 Konyada Sıllede yaptırılacak 6 aded lira müterakim borc için tahsili emval kanununa tevfikan müzayedeye va bina kapah zarf usulile eksiltmiye ko zedilmiştir. nulmuştur. Şartname ve plânları Kon İhalei evveliyesi 20/9/937 pazartesi günü saat 14 te Kadıköy kazası îdare yada Kolordu ve İstanbul, Ankara Le Heyetinde icra kıhnacağından talib olanların % 7,5 pey akçelerile birlikte vazım âmirlikleri Satınalma komisyo mezkur kaza kaymakamlığına müracaatleri. (5687) nundadır. Her altı binanın toptan ke şîf bedeli 16693 lira 56 kuruştur. îlk teminatı 1252 liradır. Kapah zarfla ek siltmesi 14/9/937 salı günü saat 16 da Konyada Kolordu Satınalma komisvo nunda yapılacaktır. îstekliler 14/9/937 salı günü saat 15 e kadar teklif mektublarını Konyada Kolordu Satınalma komisyonu riyasetine gönderecekler ve yahut verecelkerdir. Bu saatten sonra gelen mektublar kabul edilemiyecektir. Elâziz Merkezinde göçmenler için yapılmak üzere 3/7/937 gününde ka Talibler tutarı 16694 liralık iş yapmış palı zarf usulile münakasaya çıkarılmış olan bir numarah şehir tipine uyfua olduklarına dair Nafıa Vekâletindenve 74 tek ev ile Sivrice kaza merkezinde yaptırılmak üzere 6/8/937 gününde açık ya Nafıa müdürlüklerinden vesika gös eksiltmiye konulmuş olan 6 numarah tipte 11 çift ve bir tek evm inşasına, ketermeğe mecburdurlar. «318> «5634» şif bedellerinin azhğından dolayı talib zuhur etmediği için her iki tip ev • lerin keşif bedelleri arttınlmış ve 25/8/937 gününden itibaren 15 gün müddetle ayn ayn ve pazarhk suretile yeniden açık eksiltmiye konmuştur. 6 aded torna tezgâhı kapah zarfla ek1 Mecmu bedeli keşifleri, Elâziz merkezinde yaptırılacak 74 ev içia siltmiye konmuştur. Tahmin edilen be 38568 lira 80 kuruş ve Sivricede yaptırılacak 11 çift bir tek ev için de 1200 lira 99 kuruştur. deli yirmi beş bin lira olup ilk teminat 2 Bütün malzeme, işçiliğile beraber müteahhide aid olmak üzere ve parası 1875 liradır. îhalesi 9 eylul 937 anabtar teslimi suretile yapılacaktır. perşembe günü saat 15 tedir. Şartnamesi 3 % 7,5 tan tutarı olan, muvakkat teminat bedelleri ihaleden üç sa125 kuruş mukabüinde M. M. Vekâletı at evvel verilmiş olması lâzımdor. Satınalma komisyonundan alabilirler. 4 Fennî ve idarî şartnamelerle plânlar, isteklfler taraftndan ptrasız Muhabere ile şartname gönderilemez. olarak Elâziz îskân Müdürlüğü dairesinde hergün görülebilir. Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı ka5 Talib olanların pazarhga girebilmeleri için kanunun g5sterfH£i t?enunun 2 ve 3 üncü maddelerinde iste kilde ehliyet vesikalarım ibraz etmeleri şarttır. 6 îsteklilerin 25/8/937 gününden 8/9/937 gününe kadar, pazarhga nilen belgelerle birlikte ihale gününden iştirak etmek üzere hergün Elâziz îskân Müdürlüğü Dairesinde müteşekkil en geç bir saat evveline kadar teminat Komisyona müracaat etmeleri ilân olunur. (5714) ve teklif mektublarını Ankarada M. M Vekâleti Satınalma komisyonuna ver meleri. «171» «4459» Haricî AsSterî Kıtaatı îlânları Üsküdar Bölge Tahsil Direktörlüğünden: PROFİLAKSİN Belsoğukluğu ve frengiden korur. Elâziz İskân Direktörlüğünden: ŞARK KROMLARI T. A. ŞİRKETİNDEN: M senelik yGksek: Icurlar, öç kısımdan murekkebdir. 2 aded fireze makinesi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin edilen bedeli 15 bin lira olup ilk teminat parası 1125 liradır. îhalesi 8 eylul 937 çarşamba günü saat 15 tedir. Muhabere ile şartname gönderilemez. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen belge lerile birlikte ihale gününde bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektublarmı Ankara M. M. Vekâleti Sa tınalma komisyonuna vermeleri. «169 «4453» Sıvas garnizonunda yaptırılacak altı paviyonun inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Keşif bedeli 15324 lira 96 kuruştur. tlk teminatı 1149 lira 53 kuruştur. îhalesi 16 eylul 937 perşembe günü saat 11,45 te Sıvas Tuğ komutanlık binasındaki komisyonda yapılacaktır. Birinci keşif plân ve şart namesi her gün komisyonda görülebilir. îstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaiki inşaat müteahhidi mimar veya mühendis vesikalarım veya musaddak suretlerini ve ilk teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri dairesinde ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Sıvasta Tüm Satınahna komisyon riyasetine vermelidirler. «342, «5660» Beyoğlunda: Eski H A Y D E N mağazalarında nefis ve müntehab B A K E R mobilyalan teşhir edilmektedir. Y A T A K ve Y E M E K odalarile S A L O N takımlarının en zengin çeşidJerini her yerden ucuz fiatlarla bulacaksınız. 1 İKİ MEMUR NAMZEDİ ARAN1Y0R Şirketimizin Ergani maden civanndaki merkezinde, muhasebe T© ambar işlerinde çalışmak üzere asgarî orta tahsili bitirmiş iki memur namzedi alınacaktır. Verilecek ücret miktarı kazananların gösterecegi liyakate göre oda, tenvir, teshin şirkete aid 70 100 lira arasmdadır. Taliblerin, el yazılarile yazılmış tercümeihalleri, varsa bonsçrvis suretleri ve bir de fotoğrafilerile beraber 17 eylul 937 günü yapılacak müsabaka imtihanına girmek üzere Galata, Tahir han 4 üncü katta Eti Bank İstanbul Bürosuna müracaat etmeleri lâzımdır. Kültür Bakanhğı Erkek Terzilik Okulu Direktörlüğünden: 1 Okulun dikiş ve biçki kısımlarına talebe kaydina başlanmıştır. 2 Kayid ve kabul şeraiti için okula müracaat olunması. Adres: Sultanahmed Divanyolu. Telefon: 22480 (5764) I 1 Ankara Mektebleri Satınalma Komisvonundan: Muharnmen Muhammen YSsde 7,5 Clnsi Mıktan Fiatı Kuruş bedeli Lira Kr. Teminati Lira Kr. MfinakaM Tarihl Yerli kok kömürü 2457 ton Kriple kömürü 290 ton 2800 2200 68796 00 5159 50 20/9/937 15 pazartesi İs tanb ul G ayrimübadiller Komisycnundan: D. No. Semti v« mahallesi Sokağı Kapı No. Cinsi ve hissesi 6380 00 478 50 20/9/937 15,30 pazartesi Hisseye göre Muhammen K 339 Beyoğlu Yenişehir E. îkinci Bilecikderesi Y. îkinci Bilecik ve Kaya Soğuksu mevkiinde E. Langa Bostan derunü îkinci Y. Kâtibkasım bostanı Çatalçeşme Kasab Bağlar mevkii Babacan E. Hacıkaymak Y. Mentes Limoncular caddesi Bakkalköyü yolu E. Osmanbey Y. Ehram Erenköy Bostancı 9395 255 E. 31 E. 2931 Y. 39 E. 16 Mü. harita 24 Arsa 110 Açık arttırma 700 420 » » 1261 1799 Tarabya Aksaray Langa Kâtibkasım Bostancı Yeniköy Panaiya Yeniköy Güzelce Alipaşa Üsküdar Selâmîali Kuzguncuk Eminönü Ahjçelebi Erenköy Bebek Erenköy Bostancı istasyonu cîvan M«truk bağ yeri Arsanın 3/10 hîs. 1 Komisyonumuza bağh yatılı okulların ihtiyaca olan miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı karşılannda yazılı kok ve kriple kömürleri ayrı ayrı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. îhalesi 20/9/937 pa • zartesi günü saat 15 ve 15,30 da Ankara Mektebler Muhasebeciliğinde yapı lacaktır. 2 Lksiltmiye gireceklerin 937 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre eİlerinde bulunan belgelerle Komisyona gelmeleri. 3 îsteklilerin teklif mektublarını 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde ihale saatinden bir saat evvel Komisyona makbuz mukabüinde ver meleri ve sartnamesini görmek istiyenlerin Mektebler Muhasebeciliğinde Komis\on Kâtibine müracaatleri ilân olunur. «3071» (5781) 3025 3655 3827 3875 4115 4123 4988 6387 6427 Öğrenici Kaydi Yapılmaktadır Arsa Ahşab hancnin 6818/ 26880 his. Metruk bağ yeri îki kıt'a arsa Arsan'n Vı his. Üstünde odalan olan kârgir dükkânın 900/4800 his. Arsa Arsanın 3/12 his. 140 » 240 » 150 » 330 » 230 » 550 » 100 » 200 » E. 18 E. 107 E. 131517 Y. 151719 E. 12 E. 37 Y. 34 3004/22 E. 74 Mü. E. 14 Mü. Y. 1 . 3 İstanbul Sağunay Biçki, Dikiş Yurdu, «Vezneciler Kurultay sokağı 18» numaraya nakletmiş ve talebe kaydma başlanmıştır. Sağunay Yurdunda biçki, dikiş, şapka, çiçek, çanta, eldiven ve bütün moda işleri Kültür Direktörlüğünün kabul ettiği en son ve en kolay usulle gösterilmektedir. Kurs müddeti dokuz ay olup muvaffak olan bayanlara Kültür Direk törlü?ünden tasdikli diploma verilir. Dıploma alanlar, atölye veya dersahanemiz gibi dersane açabilirler. (5932) Dr. lhsan Sami MARANGOZ ve İNŞAATÇILARINA Öksürük Şurubu öksürük ve nefes darlıgı, boğmaca ve kızamık öksürükleri için pek tesirli ilâcdır. Her eczanede I ve ecza depolarında bulunur. • Po'onya kontrplâkları NiKOLA DAVRANOF Büyük boylar iyi ve en sağlam cinsler Yeni adrese dıkkat : Mahmudpaşa, Büyuk Yıldız Han Han 11 14 Tel. 22870 Telgraff: Davrano istanbul Yeni PANORAMA SONNET Bahçesindeki Taksim'de Müessesesîne gelmiştir îçinde bir ahşab ve bir 13000 Kapal' kârgir köşk ve uç kıt'a kârgir ahır, b*hçıv»n odalan v< bekçi kulübeti oîan tarlamn Vı hi». zarf DÜĞÜNÜ 10 eylul cuma günilne tehir edilmiştir. Sahtb ve Batmuharriri: Yuna» Nadi ömumi ne&iyati tdare eden Yazt Müduru: Hikmet Mânif Cumhurtyet matbaast Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden: 1 Talebe kaydi 10 eylul 937 den 10 teşrinievvel 937 akşamma kadar yapılacaktır. Kaydolnjak için lise olgunluk şehadetnamesi, nüfus cüzdanı, aşı kâğıdı, sıhhat raporu, iyi hal mazbatası, altı fotoğrafı ve bir istida ile Fakülte idaresine bızzat müracaat edilmelidir. 2 Ba sene vatılı talebe ahnmıyacaktır. 3 İkmal imtihanlarına 4 teşrinievvel 937 de, derslere 11 teşrinievvel 937 de başlanacaktır, «32Û3» (5937) Yukanda evsaf ı yazılı gayrimenkul Icr on gün müddetle satışa çıkanlmışhr :artesi $nınu saat 14 tcdir. Sanj münhasıran gayrimübadil bonosiledir. •••a••••MHBlBflMi lhal«leri 20/9/937 tarihine düşen pa
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle