12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURÎYET 7 EyiOl 1937 Yağsıs kar ve acıbadem ve yarım yağlı gündüz ve gece ve deniz kremlerile H A S A N KEMANİ NECATİ TOKYAY'ın 18 inci san'at yıldönumü Istanbulun sayılı ve maruf san'at arkadaşlarının iştirakile kutlulanacaktır. Belediye Bahçesînde Programı çok zengin olan bu gece için masalarınızın temini rica olunur. TAKSi Bu akşam RADYO Li N ile dişleri günde en az üç defa fırçalamanın kerameti budur: ^ ^ ^ Telefon: 43703 ^ ^ ^ Niğde İskân Direktörlüğünden: Bir evin Pencere adedi Muhammen Adedi kapı adedi büyük küçük bedeli Tip II şehir evi 25 4 2 1 33,20 IV köy evi 725 3 2 1 27,16 1 Niğde merkez kazalarında yapdacak 25 aded tip II şehir ve 725 aded köy göçmen evleri için gereken pencere çerçevelerile kapüarm ya pılması pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 2 Bu kapı ve pencerelerin bütün malzemesi ve camı dahil olmak üzere muhammen kıymetleri yirmi bin beş yüz yirmı bir lira ve muvakkat teminatı 1539 îiradır. 3 Pazarlık eylulün 15 nci çarşamba günü saat 14 te Vilâyet İskân Dairesinde toplonacak Komisyonda yapılacaktır. 4 Bu babdaki plân ve proje İskân Daırelerinde mevcuddur. (5885) ACIBADEM YAĞI KREMİ Çilleri, sivîlceleri, ergenlikleri izale eder. Dünyanın en son icadı kremdir, ihtiyarlan gencleştirir, gencleri güzelleştirir. HASAN Ismine <re markasına dikkat. KOMOJEN Saçlann köklerini kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri tamamen giderir ve büyüme kabiliyetini artırarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtif, kullanışı kolay bir saç eksiridir. KANZUK SAÇ EKSİRİ Erzincan Jandarma Okulu Şatmalma Komisyonundan: 1 Erzincan Jandarma Okulu eratmm 1/10/937 ayuıdan 31 mayıs 938 ayı sonuna kadar ekmeklik un ihtiyacına karşılık olarak yüz altmış sekiz bin kilo unun beher kılosu on üç kuruş yetmiş beş santim üzerinden yirmi üç bin yüz lira bedelJ muhammeneli ve bin sekiz yüz otuz iki lira elli kuruş teminatı muvakkate ıle 10/9/937 gününden itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltmiye aid zarflar 27 eylul 937 pazartesi günü saat 16 da Şar baylık salonunda Ökul Satınalma Komisyonu tarafından açılacaktır. 3 Eksiltme 2490 sayılı kanunun buna aid maddelerine göre yapılacağmdan isteklilerin mektublarını hazırhyarak istenilen gün ve saatte usulüne tevfikan Erzincanda Şarbaylık binasında Komisyonunda bulundurmalan. 4 İstekli olanlarm şartnamesini görmek üzere Ankara ll Jandarma Komutanlıidarma müracaatleri ilân olunur. (5899) Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen dişleri tamam, sağlam ve güzel. Her yemeği, her meyvayı yiyebiliyor ve midesi mükemmelen hazmediyor. Çünkü sabah, akşam ve her yemekten sonra dişlerini fırçalamağı itiyad edindiği için midesi ve barsakları çok sağlam kalmıştır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOGLU ISTANBUL RadyoI in Kullanmak ve dişlerinizi hiç olmazsa günde 3 defa fırçalamak suretile siz de bu mazhariyeti kazanabilirsiniz, İzmir Belediyesinden: Emniyet Sandığma Borclu Belediye havagazi fabrikası için tek teshin jeneratörlü ve kavi gazla ilâvelı teshin cihazmı havi ve 24 saatte asgarî yedi bin beş yüz metre mikâb gaa Olanlarm Dikkat Nazarlarma istihsal edebilecek kabılıyette altı şakulî vertıkal kamarah bir havagazi is • Vadeleri hitam bulan ipotekli gayrimenkullerle menkul mallarm pa raya çevrilme salâhiyeti 3202 numaralı Ziraat Bankası kanununun 46 ncı maddesi mucibince 12/6/937 tarihinden itibaren müssesemize intikal etmiştir. Pek yakmda kanunî takibe başlıyacağımızdan alâkadarların Bankamız Hukuk Işleri Servisine müracaatle borclannı ödeme hususunda Bankamızın göstereceği kolaylıklardan istifade etmelerini şimdiden saym müşterilerimize bildiririz. Emniyet Sandığı Müdürlügü (5735) tihsal ocağımn malzeme ve montajı kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Şartnamenin fennî kısmmda yazılı olduğu veçhile ocağın müteahhide aid makine alât ve malzemesile montajınm bedeli muhammeni yetmiş bin beş yür Îiradır. Şartnamesi 176 kuruş bedel mukabilinde Havagazi Müdürlüğünden ahnır. Taşradan istiyenler ayrıca posta ücretini de göndermelidirler. Eksiltme birindteşrinin 19 uncu salı günü saat 16 dadır. Iştirak için dört bin yedi yüz vetmiş beş liralık muvakkat teminat mak buzu veya banka teminat mektubile iki bin dört yüz doksan sayılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanmış. teklifler ihale günü olan 19/10/937 salı günü sa> at 15 e kadar Belediye Encümen Reisliğine verilir. «3068» (5886) BEOGRAD 1 1 2 1 eylul 1937 Her türlü malumat ve izahat îçin Galata, Frenkyan hanında BEYNELMiLEL DAiMî İLK SERGi [ Çaresi varken ıstırab çekmek.. ne acınacak hal! D A B K O V i Ç ve Şki vapur acentasına müracaat edilmesi. Telefon: 44708. Devlet Basımevi Direktörlüğünden: Pazarlıkla Karton Alımı Muhamjnen bedeli Miktarı 11,357,5 * ~ 206,500 Okul kitabları için pazarlıkla satm almacak 50x65 boyunda beyaz kartonun pazarlığı 9/P/1937 perşembe günü saat 15 te Devlet Basımevi Idare Komisyonunda \ apılacaktır. fsteklilerin yüzde on beş nisbetinde kat'i teminat akçelerile müracaatleri. Şartname Direktörlükten ahnabilir. (5943) MAKİNE veya ELEKTRİK MÜHENDiSLERi aranmaktadır. MUracaatler tahrlran (Eti Bank Ankara) adresine yaDilmalıdır. Makine ve tesisat şubemizde çalışmak üzere Almanca lisaoma vukufa olan MUhendis aranıyor ETi BANKTAN 3RİPİN : En şiddetli baş ve diş ağaılarını, romatizma sancı ve sızılarını keser Oşütmekten mütevellid bütün ıstırablan, adale, bel, sinir ağnlarını dindirir Gripe, nezleye ve emsali hastahklara karşı bilhassa müessirdir. İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: Bilumum ispirto bayilerinin înhisarlar İdaresinden ruhsat almağa mec bur oldukları kanunda yazılı ve muayyen fıattan fazlasma satış yapmalan da yasak bulunduğu ve 1/6/937 tarihinden itibaren Başmüdürlüğümüzden ispîrtolu içki bey'ıye tezkeresi alanlara ispirto satmak için de ayni tezkere ile ruhsat verilmektfc olduğu halde münhasıran ispirto satan diğer eşhasın idaremızden ruhsat tezkeresi almadıkları ve muayyen fiattan fazlasma ispirto sattıkları görülmektedir. Böyle tezkeresiz veya muayyen fiattan fazlasma ispirto satanlar hakkmda kanun ahkâmınm tatbik olunacağı ilân olunur. (5936) Kaşelerini alınız. Icabında günde 3 kaşe ahnabilir. ameliyatı sahasında yapılacak Belevi, Cellâd ve Sağlık kavuşutları inşaatı. Keşif bedeli: «130,444» lira «44» kuruştur. 2 Eksiltme 20 eylul 937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâletinde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasınds kapalı zarf usulile yapüacaktır. 3 Istekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele proiesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, fennî şartname ve projeyi «6» lira «53» kuruş bede mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin «7772» lira «23» kuruşlul muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa su işlerini taahhüd edit muvaffakiyetle bitirdigine ve bu kabil su işlerini başarmakta fennî kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikasmı ib raz etmeleri. İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazıh saatten bir saa evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeler lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabui edilmez, €2525» (5555] NEOKALMiNA GRiP NEZLE NEVRALJI BAŞ ve DiŞ ağrıları ARTRiTiZM Riyasetinden: Nafıa Vekâletinden: ıslahat 1 Eksiltmiye konulan iş: Küçükmenderes YERLİ MALLAR PAZARLARI Trabzon Belediye Belediyemizin şehrî 210 lira ücretli mühendisliği münhaldir. Işbu ücret 938 senesi bütçesinde artt*rılacağından talib olanlarm Nafıa Vekâletine inha olunmak üzere diploma ve ihtisas vesikaları vesair evrakı müsbitelerüe Belediyemıze müracaatleri ilân olunur. (5753)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle