19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Eylul 1937 CIJMHLKİİÎliT SON Hâdiseler arasında Köy maarifini takvîye için geniş tedbirler Maarif Vekilinin izmir muhabirimize beyanatı Muhtac olduğumuz 12 bin köy muallimini yetiştirmek iizere yeni Muallim mektebleri ve terbiye kursları açılacak Izmir 6 (Hususî) Burada bulunan Maarif Vekili Saffet Ankan bana şu beyanatta bulundu: « Memleketin öğretmen ihtiyacmı tetkik ederken okutmak mecburiyetinde olduğumuz çocuklann nerelerde bulunduğunu düşünmek lâzımdır. Şehir ve kasabalanmızda okutulması lâzım 15,000 kadar çocuk vardır. Buna mukabil köylerde okutulmakta olanlar bir milyonu bulmaktadır. Bu rakamlar ilkmekteblere muallim yetiştirmek meselesinde bir tablodur. Nüfusları 400 den fazla olan köylerimizle şehir ve kasabalarımız için bugün çalışmakta olanlardan başka 12 bin muallime daha ihtiyac vardır. Bu sebeble bir taraftan mevcud muallim mektebleri devam ettirilirken diğer taraftan da ile ride köylerde çalışacak muallimler yetiştirmek için tedbirler almaktayız. Bu ders yılı başından itibaren îzmir civarında Kızılçulluda, Eskişehir civa nnda Çifteler çiftliğinde 2 Muallim mektebi daha açılmaktadır. Bunlara Eskişehre ve İzmire civar şehirlerden 3 5 sınıflı köy mekteblerini bitirmiş zeki Türk çocukları alınacaktır. Bu yeni müesseselerde ayni zamanda köy hayatmda lüzumlu ziraat derslerine ve işlerine ehemmiyet verilecektir. Gene bu müesseselerde köy inşaatçılığı, demirciliği, kooperatifçiliği şubeleri bulunacaktır. Bu suretle köy hayatının inkişafı için en mühim unsurlar yetiştirilmiş olacaktır. İzmir müessesesinde ayni zamanda bir de terbiye kursu açılacaktır. Burada nüfuslan az olan köylerimize muallim yetiştirilecektir. Ortamekteblerimizin sayısı sevinilecek şekilde artmaktadır. Memleketin birçok yerlerinde bir katlı mekteb binalan yapmak hususunda kuvvetli bir hareket görülmektedir. Sayın halkımızm himmetile birçok yeni binalar yapılmış ve yapılmaktadır. Bu sayede Ankaradaki Gazi Enstitüsünden bu seneden itibaren senede 200 250 ortamekteb muallimi almağa başlıyoruz. Bu yeni unsurlar şehirlerin ihtiyacmı temin edecektir. Izmirde yeni mektebler yapacağız. tnşaat bitinciye kadar mevcud binalarda vaziyeti idareye çalışacağız. Bu ders yıh için lâzım gelen kitablar vaktinde talebenin elinde bulunacaktır.» Eski Darülfünün hortluyor mu? ugünkü Üniversiteyi dünkü Darülünunundan ayıran iki unsur vardır: Birincisi Avrupadan getirilen ecnebi profesörler; ikincisi, üniversite tahsillerini ve doktoraknnı Avrupada yapmış genc Türk doçentler. İstanbul Üniversitesinden bu iki unsuru çıkarınız, ortada eski Darülfünün kadrosu kalır. Eger biz, bugünkü Üniversiteyi dünkü Darülfünuna doğru tersyüzü geri çevirmek istemiyorsak, yani Beyazıd meycfanının ortasında yaptığımız kültür inkılâbından pişman olmamışsak, bu iki unsuru korumuya mecburuz, değil mi? Çünkü, tekrar edelim, bugün İstanbul Üniversitesinde yeni olan iki unsurdan biri ecnebi profesörleridir, öteki de Türk doçentleri. öteki hocaların hepsi eski kadronun devamıdırlar. Şimdi, îstanbul Üniversitesindeki yeni kültür yapısının sağlamlık derecesini anlamak için bu iki temeli muayene edelim. Ecnebi profesörlerindn iyileri birer ikişer Universiteden aynlıyorlar: Her birini birer beynelmilel şöhret olarak tanıdığımız Spitzer, Freundlich, Röpke ve Dessauer çekilmişlerdir. Kalanlar arasında, bizden ayrılmak için, Avrupa enstitülerinde ve üniversitelerinde yer arıyanlar olduğunu da işitiyoruz. Şimdi doçentlere gelelim. Bunlar ecnebi profesörlerle Türk talebe arasında birleşme çizgileridirler: Ecnebi profesörlerin kendi lisanlarile verdikleri dersleri bunlar talebeye türkçe tekrar ederler. Türk doçentleri olmasa, Üniversitede ecnebi profesörleri, tavandaki yaldızlardan çok daha lüzumsuz bir h&le gelirler. Dünkü Cumhuriyet'te okuyoruz ld bu doçentlerden büyük bir ekseriyet (80 kifide 62 tanesi), bu ay sonunda Üniversiteyi terketmek mecburiyetindedirler. Çünkü «üç sene evvel yapılan bir talimalnameye göre, doçentlerin 3 sene zarfında birer tez hazırlıyarak mensub olduklan fakülte profesörleri huzurunda müdafaa etmeleri ve ayrıca mensub olduklan ihtısas zümresinden imtihan vermeleri» lâzımdır. Eylule girmiş olduğumuz halde, şimdiye kadar ancak ü$ doçent imtihan vermiş. ötekilerin istinkâf ettiklerini öğreniyoruz. I Büyük IHEM Avrupa ve Berlin Roma mihveri Yazan: Winston Churchill zab etmiştir. Nihayet, yegâne dostları olan muhafazakârları da, beyaz atına binerek kendisini âlemi islâmm hâmisi ilân etmek suretile gücendirmiştir. Kral ve İmparatorumuz, dünyanm diğer kısımlarında bulunmıyacak kadar kalabalık bir islâm âlemi üzerinde hükümrandır. Milletin askerî ve muhafazakâr sınıfları, Türkler hakkmda, tarihî bir muhabbet beslemektedirler. Onlara karşı silâha davranışları istemiyerek vaki ol muş bir harekettir. Ve bugün, Büyük Britanya ile Türkiye arasmdaki müna sebat, hiçbir zaman görülmemiş derecede iyidir. davalar NALINA MIHJNA Türk ve İngiliz denizcilerile beraber mıımıımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımnım , Atatürkün hediye ettiği çiftlikler Suriyede sonu gelmiyen ihtilâl Hükumet ayrı bir kanun Suriye kabinesinin düprojesi hazırlıyor şeceği tahakkuk ediyor ı Ankara 6 (Telefonla) Türk köyliisüne nümune olması için alınacak tedbirler hakkmda Türkiyede bulunan dev let çiftliklerinde bir heyet mariferile tetkikat yapılmaktadır. Bu heyetin faaliyeti pek yakında bitecektir. Tetkikatın sonu Ziraat Vekâletine bildirilecek ve Vekâ let bir kanun projesi hazırlıyacaktır. Diğer taraftan aldığımrz haberlere göre Ulu Önder Atatürkün millete hediye buyurduğu çiftliklerin en iyi ve en fay dalı bir şekilde idarelerini temin için Vekâlet ayn bir kanun lâyihası hazırlıyarak Meclise verecektir. Adama 6 (Hususî muhabirimizden) Süveydiye, asker ve jandarma kuvvet leri tarafından kordon alrına alınarak umumî bir araştırma yapdmıştır. Şeyh Marufun oğullanndan Nasreddin, e vinde silâh bulunmadığı ve suçsuzolduğu halde tevkif edilmiştir. Şam matbuatının tekzibine rağmen Suriye kabinesinin istifası haberi teeyyüd etmektedir. Dr. Şehbender ve arkadaşlarının iktidar mevkiine getirilecekleri anlaşılmaktadır. Cebeli Düruz ve Cezireden sonra Suriyenin diğer muhtelif mıntakalarında hükumet merkezinden gönderilen muha fızlann istenmemesi hususunda kuvvetli cereyanlar başgöstermiştir. Lâzkiyeliler •bir kongre akdederek muhafızın yerli Alevî olmasmı Başvekilden istemişlerdir. Cezire muhafızı Tevfik Sami ile Kamışh kaymakamlığına tayin edilen Münir Müdevver vazifeleri başına gitmişlerse de Suriyeli memur istememekte ısrar eden halk protesto makamında derhal dükkânlannı kapayıp evlerine çekilmişlerdir. Bunun üzerine ahalinin silâhlarının toplanması için jandarmalar şiddetli taharriyata başlamışlardır. Yeni bir gü rültü kopmasından korkulmaktadır. Mareşal Fevzi Çakmak dün Adanaya vardı Adana 6 (Hususî) Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak bugün saat 18 de Adanaya vâsıl oldu. Askerî ve mülkî erkânla, kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşılandı. Mareşal, doğruca Orduevini teşrif etti. Fevzi Çakmak, yann saat 17 de şehir mezbahası parkında verilecek çay ziyafetinde bulunacak ve saat yirmide de Seyhan bahçesinde şereflerine tertib edilen büyük ziyafeti şereflendirecektir. Genelkurmay Başkanımızın şehrimizde birkaç gün kalmalan muhtemeldir. Belgrad 6 (A.A.) Yugoslavya, Ankara 6 (Telefonla) Irak hu Kralın on beşinci yıldönümünü dün duduna kadar yaptmlmasına karar veri büyük bir hararetle tes'id etmiştir. len ve Diyarbekirden başhyacak olan demiryolunun mühim bir kısmmın etüdleri Tarih sergisine ve kongreye bitmiştir. Nafıa Vekâleti Cizreden itibagideceklere ren hattın tesviyei turabiyesini yaptırîstanbul 6 (A.A.) Türk Tarih Ku mak için icab eden hazırlıkları bitirmiş rumundan: tir. Eylul içinde ihale edilecektir. Davetlilerden başka kurultaya ve sergiye gelecekler için evvelce yapılan Göçmen evleri inşaatında tebliğe aid işlerde «44710> numaralı tekullanılacak keresteler lefon hususî santralına bağlı «14» nu Ankara 6 (Telefonla) Göçmen maraya müracaat edilmesi rica olunur. evleri inşasında kullanılacak kerestenin Abidin özmen geliyor miirsili iskân müdürlüğü veya iskân me İzmir 6 (Hususî) Birinci mıntaka murluğu olması şartile nakliye tarifesin Umumî Müfettişi Abidin Özmen İstande % 50 noksanile nakledilmesi lüzumu bula hareket etti. Bana fuarı iyi bul Devlet Demiryollarınca tamim edilmiş duğunu, kendi mıntakasında halkın :ir. emniyet ve asayiş içinde çahştığını, Tuz fiatları tesbit edildi mahsullerin iyi olduğunu ve imar iş Ankara 6 (Telefonla) Tuz ka lerinin her şehirde ilerlemekte bulun ıunu mucibince tesbiti lüzumlu tuz fiat duğunu söyledi. arı hesablanarak tesbit edilmiş ve bunun Piredeki Yugoslav filosu çin memleket Karadeniz, Akdeniz, A Atina 6 (Hususî) Bir haftadanberi ialardenizi, İstanbul ve Marmara olmak Pire limanmda bulunan Yugoslavya izere beş mmtakaya aynlmıştır. Sahil filosu dün akşam açık denize hareket nıntakalarında Karadeniz mmtakası için etmiştir. rilosu 3,63 kuruş, Adalar ve Akdeniz nıntakası tuz ambarlan için kilosu 3,60 Paris 6 (Hususî) Paris Borsasınm (Izmir ve Foça ambarlan bundan haricbugünkü kapanış fiatları şunlardır: lir). İstanbul ve Marmara mıntakası Londra 132,93, Nevyork 26,80, Berlin ımbarları için 3,43 kuruş olarak tesbit 1078, Brüksel 452, Amsterdam 1478,75, :dilmiştir. Bu sene için 42 kuruş olan Roma 141,05, Lizbon 120,85, Cenevre öizlük ve 26 kuruş olan 50 lik çuvallara, 616, kurşun 21,15,7 1/2, bakır 61 1/4 jedeli haric olmak üzere bir eylulden 62, kalay 260,15, altm 140,03, gümüş tibaren yeni fiatlar tatbik edilmektedir. 19,13,16, çinko 22,16,10 1/2. Irak hududuna kadar yaptırılacak demiryolu Kral Piyer'in 15 inci yıldönümü kutlulandı PARİS BORSASI Bundan bir kaç ay evvel tac giyme şenlikleri, İngiltere İmparatorluğunun şaşaasını bütün dünyaya göstermek suretile nihayete ermişti ve yeni bir kral ile yeni bir kraliçe, Birtanya milletinin alkışlan arasında tahta çıkmışü. O zamandanberi, İngiltere, nazarlarını tekrar Avrupaya çevirmiş bulunuyor. Bu son aylar zarfında, biz kendi işlerimizle meşgulken orada neler cereyan etti? Ben şahsan, Avrupayı bir lâhza unu tamam. O, tepemde, bir çaylak gibi da ima döner. Mütemadı bir terakkiye doğru, tekamül içinde ilerliyen mes'ud, rahat ve hür hayatımızı harabiden kurtarmak için ne yapmamız icab ediyor? Alman teslihat çekiçleri durmadan işledi. Fabrikalardan, durmadan çıkan tahrib silâhları, aylardanberi harb talimleri yapan yiğit ve muallem efraddan müteşekkil muharib cüzü.'amları takviye etti. Alman ordusu, durmadan kadrolarını artırdı ve Fransanın bugünkü kadroları nın fevkine çıkardı. Zabitlerinin kabiliyeti durmadan yükseldi, tayyareleri hem keyfiyet, hem kemiyet bakımından iler liyerek Büyük Britanyanın derecesini buldu. Garibdir ki, bundan evvel millî müdafaa ile çok ciddî surette meşgul görünen îngiliz parlamentosu, şimdi, tehlikenin mevcudiyetini bile unutmuştur. Bazı kimseler diyorlar ki: «Hükumet ortalığı telâşa verenleri dinlemediğine iyi etti. Nasıl ki, bir teslihat nezareti ihdas ederek memleketin sınaî ve ticarî inkişafını ihlâl etmediğine de iyi etmiştir. O zamandanberi bir sene geçtiği halde hiçbir fevkalâdelik olmadı. «Tehlike varh» diye haykıranlara karşı ne güzel bir tek zib! Fakat, bu memnuniyet, maalesef, yakında daha az şifa verici mülâhazalara mevkiini terketmek tehlikesi arzediyor. Evvelâ, İtalyan Alman anlaşmalan nın hakikî mahiyetinin ne olduğunu dü şünelim. iki diktatör, beşeriyetin, kâfi derece de yük altında ezilmiş, sulhperver insanardan mürekkeb beşeriyetin çok fevkinde, tahtlarına kurulmuş oturuyorlar. Her kisi de, büyük insan kütlelerini idare ediNiçüı? yorlar, her ikisi de malî müşkülât içinde Gayet basit: Evvelâ bu doçentler, puyandırlar. Her ikisi de, milletlerine, talimatname hazırlanmadan bir sene kemeri sıkmalarını emrediyorlar ve emirevvel Universiteye tayin edilmişlerleri dinleniyor. dir. Alelâde bir talimatnamenin değil, Her ikisinin de vaziyetinde azçok te kanunun bile makabline şümulü olamaz. Bu doçentler Universiteye alı zıd var. Almanya, Hitlere taraftar olnırken kendilerine böyle bir şart asla makla beraber, Almanya olarak, İtalya, teklif edilmemiş olduğuna göre, hu Musolini'ye taraftar, fakat İtalya olarak kukî bakımdan onlara hiçbir yeni mevcud kalmak isteğindedir. Bu memlemecburiyet yüklenemez. Sonra bu ketin halkının büyük bir kısmı, dünyadadoçentler, istenilen ehliyet imtihanı ki umumî harekete iştirak etmek istiyor. ru fazlasile Avrupada geçirmiş insan Pek çok faşist ve Nazi, «herkes için biraz lardır. Orada doktora yapmış bir do huzur» temenni ediyor. Bu hal, her iki diktatörü de endişeye çentin, burada Avrupa değil, mahud sevketmektedir. Haşin ve ciddî bakışla eski Darülfünundan bile mezun olmamış bazı hocalar önünde tekrar rile, kadid olmuş bir milleti dikkatle gözehliyet ispat etmeğe mecbur tutul den geçiriyorlar. maları, sadece, eskilerin yenilere bir Ne zaman Roma Berlin mihverin azizliğinden başka suretle tefsir edi den bahsedilse, İtalyanın Büyük Harb lemez. Çok marifetli ve hesablı bir den evvelki bitarafhğı ve sekiz ay sonra, azizlik; çünkü böylece yeni Üniver bu memleketin, ittifaka dahil oluşu hatıra siteyi kurmağa hizmet eden genc un gelir. surlar, bütün muvaffakiyetlerini ve Bitaraf bir şekilde muhakeme etmek istikballerini eskilerin eline teslim et şartile bu hususta söylenecek pek çok mek gibi bir açmaza düşmüş oluyor söz vardır. İtalya, İttifakı Müselles mular! ahedesi mucibince, Almanya ve Avus Bu ve buna benzer işler, doçentle turya tarafında harbetmeSi taahhüd et rin içinden en kıymetlilerini birer iki mişti. Fakat, yalnız Alman ve Avusturya şer Üniversite muhitinden uzaklaş yüksek makamatmca malum olan gizli tırmışbr. Edebiyat, Hukuk ve Fen bir madde mucibince, İtalya, İngiltereye fakülteîerinden aynlanlar vardır ki, karşı hiçbir harbe iştirak etmiyeceğini içlerinden bazılan, Üniversitede el ileri sürmüştü. İngiliz efkârı umumiyesi lerine geçen 83 lira maaşa mukabil, bu maddeden haberdar değildi ve bunu, başka Vekâletlerde 300 lira aylıklı ancak İtalyanın müttefiklerle birlikte işler temin etmişlerdir. Kalan doçent harbe dahil olması üzenne öğrendi. Bu lerin onlara gıpta Ue baktıklarını ve nokta malum olunca, îtalya, şeref ve ilk fırsatta Universiteden aynlmağa haysiyetinin şaibeden kat'iyyen beri ol hazır olduklannı da biliyoruz. duğunu teslim etmek zarureti hasıl olur. İşte yeni Üniversiteyi kuran iki İtalyanın, İttifakı Müsellese dahil diğer unsurun bugünkü vaziyeti! Kültür iki devletle bir safta harbe girmekten imBakanhğı, bu davanın üstüne parma tina etmesi de bu suretle anlaşılmış olur. ğını kuvvetle basmazsa, korkanz ki, Hiçbir Alman, bundan dolayı, İtalyayı muateb tutamaz. esld Darülfünün, bütün Kurunuvustaî hasmetile Beyazıd meydanmda Ondan sonra, İtalya tarafından Avushorthyacaktır! PEYAMî SAFA turyaya ve daha sonra Almanyaya harb ilân edildi. Tekmil Almanya, İtalyayı, Belgradda eski bir nazır resmen vuku bulan bir taahhüdü çiğne mekle itham etti. Burada şüpheli bir noktevkif edildi Belgrad 6 (A.A.) Havas ajansı ta vardır. Ne olursa olsun, denilebilir kî, Almanmuhabirinden: Bu sabah meb'uslardan eski Mezah3> Nazın M. Vojislav Ya lar, canalacak noktalarda, îtalyanın hüsmitch'in tevkif edilmiş olduğu rivayet o nüniyetinden şüphe ermektedirler. Büyük Britanya ile İtalya arasmdaki lunmuştur. Meb'usan meclisinde konkordato encümeni reisi olan M. Yanitch, münasebat, son aylarda, ümid edildiği konkordatonun en şiddetli aleyhtarlann kadar salâh bulmuş değildir. dandı. Mumaileyh, konkordatonun tas M. Musolini, Habeşlileri boyundurudikindemberi hükumet fırkasıru terketmiş ğu alhna soktuğu vakit, îngilizlerin dinî tır. O zamandanberi, gerek kongordato ve liberal kuvvetlerini tahkir etmiştir. Işve gerek hükumet aleyhinde şiddetli hü çi unsurları ve ayni zamanda liberalleri, cumlarda bulunmuştur, Ispanyadaki müdahalesile son derece iğ Hindistan müslumanlan, kongrenin bazı unsurları veya partisi tarafından tatbik edilen müfrit komünist siyaset karşı sında, Britanya İmparatorluğunu, kendi yurdları olarak tanıyorlar. Bu sebebledir ki, ekseriyeti gayrimemnun bir avuc müslüman üzerinde hüküm süren M. Musolini, kendisini âlemi islâmm hâmisi ilân ettiği zaman, pek az mevzuu bahsetmiş olmamıza rağmen pek fazla rencide olmuştuk. Bununla beraber, Büyük Britanya ile İtalya arasında bir Akdeniz anlaşmasının husulünü temenni edenler, mütemadiyen, bu rekabetleri izale etmeğe fırsat aramaktadırlar. Acaba muvaffak olacaklar mı? Yoksa, bu iki bitab diktatörün, fakru zaruret içinde puyan ve pürsilâh milletlerini önlerine katıp Dün sabah Türk ve İngiliz amirallabize karşı yapacaklan tahrikâta, müdafaa rının lutufkâr davetile İngelfield filotilvesaitinden mahrum bir surette maruz mu lâ önderinin Marmarada yaptığı muhakalacağız? rebe talimlerinde bulundum. îngelfield evvelâ, Büyükdereye kadar Atiyi bize kim ırösterebilecek? Şayed gördüğünü bize söylese de inanacaJc mı çıktıktan sonra dönerek Marmaraya açıldı. 30 mille giderken denizden adam kuryız? Milletler Cemiyetinin Avrupa tarihin tarma talimi yapıldı. Deniz askerî kıyade, muzaheret gördüğü takdirde, haşin fetinde bir manken denize atıldı. Bu kuvvetleri coşmaktan menetmek üzere adamın kurtarılması yedi dakika sürmuazzam ve belki de kat'î bir harekete dü. Yanımda bulunan Türk deniz zabitlerinden biri anlattı: Karadenizgeçeceği gün, yaklaşmaktadır. Sulh istiyen milletlerin teşkil edecekle de fırtınalı ve gözgözü görmez denilecek ri büyük bir ittifak ve bu ittifakı nüfuzu kadar puslu bir havada, Yavuzun baştaaltında tutacak olan beynelmilel âli bir rafında bir vazife ifa eden genc bir zameclis, sebebiyet verilmeden vuku bula biti, deniz alıp götürüyor. Hava o kadar cak taarruzları durdurmağa muktedir ye berbaddır ki herkes zabitin kurtanlmasından ümidi kesiyor. Fakat Yavuzun argâne kuvvet olacaktır. kasından gelen Hamidiye, bu korkunc Londrada bazı siyasî mehafilde Mil fırtınada, mükemmel bir manevra yapaletler Cemiyeti aleyhinde uluorta ileri rak zabiti kurtarmaja muvaffak oluyor. sürülen boş lâflara kimse hayret etme Geminin o zamanki süvarisi, şimdi Ismektedir. Yavaş yavaş, harbe karşı bir panya sahillerini kontrola memur beynelittihad haline gelecek olan bir Avrupa birliği, her an yaklaşan büyük felâketin milel heyetteki Türk zabiti deniz albay Safiyeddin Yavuzda bulunan Genelkurönüne geçebilir. Diyebilirim ki, şimdilik İtalya ile Al may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmağm manya arasında taarruzî, hatta tedafüî ve Amiral Sükrü Okanın haklı takdir ve tebriklerini kazanıyor. bir ittifak henüz akdedilmiş değildir. Adadan dönüşte İngelfield bir de Avrupa için yeni bir bünye yaratma muharebe talimi yaptı. Harbe hanın henüz zamanı geçmemiştir. Mevcud dargınlık sebeblerini unurmanın da henüz zır ol borusu çaldı ve gemi tıpkı zamanıdır. Sulh için sarfedilen dostane harbde olduğu gibi yedi tane İngiliz; mesai boşa gidiyorsa, büyük bir ittifak bandırası çekti. Ayni zamanda, bütün akdederek, beynelmilel bir kanun ve ada mürettebat silâh başına etti. Dört namlılı let vücude getirmenin, bu sayede tesliha makinelitüfekler, bir hava harbine karş» h durdurmanm, harbi bertaraf etmenin ve hazırlandılar. Topçu kaptanı, kumanda her memleketteki kötü düşünceli insan köprüsünün arkasındaki ateş idare kulesinden, toplarını idare ediyordu. lan mahçub etmenin zamanıdır. Yepyeni İngiliz muhribi, gittikçe hızWİNSTON CHURCHlLL landı, sürat 35 36 mile kadar çıktı. Baş tarafı, Marmaranm sularını müthiş bir sapan gibi yarıyor, kıç tarafma bembeyaz; korkunç bir dalga, her an gemiye çul lanacakmış gibi, köpürüp duruyordu. Hedef, Hayırsız adaların açıklarında beyaz bir marti gibi ilerliyen büyük bir kotra idi. Gemi birdenbire, dümenini, isİzmir 6 (Hususî) Başvekil İsmet keleye alabanda ederek döndü ve caİnönü öğleden evvel Atatürk Evinde Belediye Reisile şehrin muhtelif imar navar düdüğünü acı acı ö'ttürerek beşer beşer tabiye edilmiş on kovanından be işlerini görüştü. şini tabiî mefruz bir surette boşalttı, Akşamüzeri Karşıyakaya geçerek, sonra tekrar dö'nerek öteki beş kovanınıü gezdi ve kazinoda istirahat etti. torpillerini savurdu. Refakatinde Maarif Vekili Saffet A(İngelfield Alman deniz salnamesinim rıkan, Vali ve Belediye Reisi vardı. yazdığı gibi 1455 ton değil, boşken 1800, Bılâhare Atatürk konağına döndü. İsmet İnönü çarşamba günü bura dolu iken 2200 tondur ve dörder dörder dan hareket edecek ve İstanbul yolile tabiye edilmiş 8 kovanla değil; beşer beAnkaraya gidecektir. şer tabiye edilmiş 10 kovanla mücehYıkılan bir maden altında hezdir. Makinelitüfekleri de sekiz tane olup dörtlü iki grup halındedir.) kırk kişi kaldı Dün, İngelfield'in talimini gördüğü Sofya 6 (A.A.) Grizu iştiali ne me çok memnun oldum. Çünkü İngiliz tıcesinde Bulgar Makedonyasmda kâin gemicilerini iş başında görmek fırsatını Cyrille kömür madeninde kırk maden a elde ettim; fakat memnuniyetimin asıl melesi enkaz altında kalmıştır. sebebi şudur: Yeni muhriblerimizin tecBunlardan yirmi altı kişi diri olarak rübelerinde ve talimlerinde gördüğümı çıkarılnuşlardır. İki de cesed çıkarılmış Türk denizcilerile İngiliz bahriyelileri atır. Diğerlerinin akıbeti meçhuldür. rasmda hiçbir fark yoktu. Ayni manevraAlmanyada bir tren kazası lan bizimkiler de ayni kudretle, ayni sürDüsseldorf 6 (A.A.) Neuss civa atle ifa ediyorlardı. Bu müşahede, bana nndaki Holzheim istasyonu yanında bir yalnız memnuniyet değil; iftihar da veryolcu treni dün yoldan çücmış ve 14 kişi dı ve pek iyi tanıdığım Türk denizcile nin ölümüne ve 18 i vahim olmak üzere rine olan itimadımı bir kat daha kuvvetbir çok kimsenin yaralanmasına sebeb ol lendirdi. muştur. Kaza sebebleri hakbnda tahki kat yapılmaktadır. irkaç gündenberi Türk ve İngiliz denizcilerile beraberim. Onlarla beraber geçen saatlere aid intıbalarımı bugün hulâsa etmek isterim. Pazar günü akşamı Yavuzda verilen suvare, çok mükemmel oldu. Yavuzun kıç güvertesi fevkalâde bir surette süslenmiş ve tenvir edilmişti. Türk ve İngiliz bayrakları, iki milletin samimî dostluğunun güzel bir sembolü halinde birbirine sarılmışlardı. Bu bayrakların gölgesi altında, Türk ve İngiliz deniz zabitleri, tertemiz beyaz elbiselerile tatlı tatlı ve arkadaşça konuşuyorlardı. Büyük Harbde, İmroz adasındaki İngiliz monitörlerine ateş etmiş olan Yavuzun ağır topları bu dostluk manzarasmı adeta hayretle seyrediyorlardı. Fırtınalı havalarda denizlerin yaladığı ve sabahlan askerlerin talim ettiği kıçüstünde şimdi îstanbulun en zarif ve en güzel kadınları, Türk ve İngiliz zabitlerile dansediyorlardı. Kumandalar yerine komplimanlar işitiliyor, top gürültüleri yerine Yavuzun caz takımının çaldığı tangolar denize kadar taşıyordu. Haşin bir harb gemisinde bu mes'ud eğlence gecesi pek hoş bir tezad teşkil t< diyordu. Denizcilerimiz, kahramanca harbehne* ği bildikleri kadar monden eğlencelerd/ de kendilerini göstermeği bildiklerini is bat etmişlerdi. Amirallarımızı ve deni zabitlerimizi tebrik ederim. Başvekilimiz Çarşamba giinü Izmirden hareket edecek Izmirde bir aile faciasî İzmir 6 (Hususî) Bugün, şehrimizde, ismini yaztnak istemediğimiz bir zat kansını, gene ismini yazmak isteme diğimiz bir zatla yakalıyarak iksini de yaralamıştır. Izmir fuarım gezenler Izmir 6 (Hususî) Pazar günü fu an 30,421 kişi gezmiştir. İlk günden itibaren gezenler 300,607 dir. Ağusto sun 15 inden bugüne kadar haricden gelenler 74,328 kişidir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle