19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMMLJK11ET V Eylul litö'i GÜNÜN BULMACASI 1 Î 8 4 5 6 T 8 9 10 İst. Borsası 6/9/937 Sterlin 628. Dolar 123.50 Frank 90. Liret 110. Belçika Fr. 80. Drabmi 18. îsviçre Fr. 570. Leva 20. Florin 65. Kron Çek 74. 21. Şilin Avusturya 28. Mark 20. Zloti 21. Pengo 12. Ley 48. Dinar 30. Kron tsveç 1044. Altın Banknot 257. ÇEKLER Açılıs Kapanış 630. Londra 630. 0.78575 NewYork 0.7870 Paris 21.1075 21.1075 14.9570 Milâno 14.96 4.6710 Brüksel 4.6710 Atina 86.7460 86.7460 3.4258 Cenevre 3.4258 Sofya 63.4920 63.4920 1.4266 Amsterd. 1.4266 22.54 Prag 22.54 4.1919 Viyana 4.1919 Madrid 12.0634 12.0634 Berlin 1.9615 1.9615 Varşova 4.1857 4.1857 Budapeşte 3.9875 3.9875 Bükreş 106.6666 106.6666 Belgrad 34.4444 34.4444 Yokohama 2.7268 2.7268 Moskova 20.4025 20.4025 Stokholm 3.0785 3.0785 ESHAM Açıhş Kapanış Aslan çimento 10.30 10.20 İ S T İ K R A ZL A R Açıli3 Kapanış Türk borcn I Peşin > • I Vadeli 14.75 14.80 » • m Peşin 14.55 14.55 » » m Vadeli 14.55 14.55 SıvasErzurnm I 97.50 97.50 TAHVİLAT Açıhş Kapanış Anadolu I Peşin I Vadeli 41.20 41.20 » II Vadeli 41.20 41.20 » Mümessil Peşin Vadeli 38.60 38.60 t p 1 2 8 1 1 •I • 1 • 4 • 6 • • 6 • • 1 • T • 8 • • i • • IC • Soldan sağa: 1 İstanbulun tren yolu üzerlndeki yerlerlnden birl. 2 Düşmanlık, basıluıca ses çıkaran. 3 Nota, bir cins ağac. 4 Tatlı bir hararete maruz kalan, hisse. 5 Bir emlr, şef, çok defa <işte!> den evvel gelir. 6 Üçüncü zamir, sahib, bir çalgı. 7 Yüzümüzün kısımlanndan biri, püsküllüsü berbaddır. 8 Akıl, bedava. 9 İstediğini yapabilen. 10 Komşu bir devlet tebaası, kalbur. Yukarıdan aşağıya: 1 Kıyı. 2 Cazib tavırlı, Yemende bir yer. 3 Bir dilde «evet!>, bir emir, eskl bir mabud. 4 Eski bir Rus Çarı, çiftçinin en lüzumlu âleti. 5 Kızarmış et, bir hayvan. 6 Sıkılan, bir edatm kısaltılmışı. 7 Bir «ıaymun cinsi. 8 Eski blr.Yunan filozofu, blr renk. 9 Anlama kuvvetlerinden biri. .10 Vücudümüzün kLsımlarından, boynumuza taktığımız şey. I • P AR A L A B Acüış Kapanış 632. 127.50 100. 115. 84. 22.50 580. 23. 70. 84. 23.50 31. 23. 25. 14.50 52. 32. 1045. 258. Cumhuriyet Çinkografhanesi Fennin son terakkilerine aygun büyük müessesedir. Renkli ve renksiz her cins klişe imalâtı ve her nevi çinkograf işleri için sipariş kabul olunur. Telefon: 24290. Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: Cinsi Beş çifte Kik Yecü çifte Kik Miktan Beheîyıin fiaü Aded 2 2 Lira 525 725 Tutan 1050 y 1450 ) 2500 Mektebimize lüzumu olan dört aded Kikin keşif ve şartnamesine tevfikan imaliye ve mubayaaları 22/9/937 gününe rashyan çarşamba günü saat on dörtte açık eksiltme usulile ihaleleri yapılacaktır. Taliblerin evsaf şartnamesi ve keşfi görmek üzere Mekteb Muhasebesine ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları lâ zım gelen eksiltmiye iştirak edeceklerin de yukarıda yazılı muvakkat teminatlannı îstanbul Yüksek Mektebler Muhasebeciliği veznesine yatırdıklarını gösterir makbuzlarile veya Banka mektublarile mektebde müteşekkil Komisyon u mahsusuna belli gün ve saatte müracaatleri. (5948)' Muvakkat teminatı Lira Kr. 187 50 Urfa Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Urfa Vilâyeti Hükumet Konağımn tadilen orta okul haline ifrağı ve halâlarmın yeniden inşaatı olup keşif bedeli €8284» lira «59» kuruştur. 2 Eksiltme 10/9/937 gününe musadif cuma günü saat 11 de Urfa Nafıa Müdürlüğü odasmda teşekkül edecek Eksiltme Kpmisyonu marifetile açık eksillme usulile yapılacaktır. 3 Istekliler bu işe aid evrakı fenniye vesaireyi Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 4 Eksiltmiye girebilmek için taliblerin «621» lira «34» kuruş muvakkat teminat vermesi ve ayrıca 937 senesi Ticaret Odası vesikasile Nafıa Müdürlüğünden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikası ibraz etmesi lâzımdır. (5689) iktısad Vekâleti iç ticaret umum müdürlüğünden: Türkiyede Yangın ve Nakliyat Sigorta işlerile çalışmak üzere kanunî hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Manhaym Sigorta Şirketinin Türkiye umumî vekili haiz olduğu salâhiyete bi naen bu kere müracaatle îstanbul mülhakatı ve havalisi acentalığma şir ket namma yangın ve nakliyat sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, müddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere David oğlu Marko Kohen'i tayin ey lediğini bildirmiştir. Keyfiyet Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 haziran 927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilân olunur. înhisarlar Umum Müdürlüğünden: İmtihanla muhakemat âmir ve memuru ahnacaktır A Taşra teşkilâtımızda açık ve açılacak olan muhakemat şubeleri âmir ve memurlukları için imtihanla memur almacağından aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olanların evrakı müsbitelerile ve üç aded fotograflarile birlikte 16/ 9/1937 tarihine kadar idaremiz memurin şubesine müracaat etmeleri: 1 Lâakal ortamekteb tahsilini bitirmiş olmak. 2 Yirmi beş yaşından aşağı olmamak. 3 Askerliğini (filî veya kısa hizmetli) bitirmiş olmak veya müeccel bulunmak. 4 Siyasî haklara sahib ve hüsnü ahlâk ashabından olmak, haysiyeti muhil bir cürüm ve alelıtlak ağır hapis veya o derecede cezayı müstelzim bir fiille rr.ahkum bulunmamak. 5 Sıhhatli olmak, sari hastalıklara ve bedenî ve aklî ârızalara müp telâ olmamak. 6 hukuk mezunu olup hâkimlik stajı ve bilfiil hâklmlik yapmıyan larla Adliye Meslek mekteblerinden mezun olanlar ve icra memurluğu, müstantiklik veya zabıt kâtibliği gibi vazifelerde tatbikat görmüş bulunanlar. 7 Adliye Meslek mektebi mezunu olmadağı halde birinci maddede gösterilen tahsili yapmış olmakla Adliyenin muhtelif hizmetlerinde, Müddeiu • mumilik kalemlerinde, zabıt kâtibliğinde ve icra işlerinde tatbikat görenler. B Hukuk Fakültesinden mezun olup da bilfiil hâkimlik yapmış olanlar imtihana tâbi tutulmıyarak bu gibilerin müracaatleri ayrıca tetMk edilecektir. C îmtihan 17/9/1937 cuma günü saat 13 te Sirkecide Inhisarlar Me murin kursu binasında yapılacaktır. D îmtihanda kazananlar ehliyet ve muvaffakiyet derecelerine göre sırasile muhakemat âmir ve mmurluklanna tayin edilerek keyfiyet adresle rine tebli£ olunacaktır. E Îmtihan mevzuu şunlardır: 1 Kara ve deniz ticareti kanunlarının nakliyat, avarya ve hasarat ve ticaret taahhüdleri. 2 Borclar kanununun umumî hükümleri (lcar, teminat ve hizmet akidleri). 3 Ceza kanununun esasları: Devlet aleyhine işlenen suçlar. 4 Memurin muhakemat ve tahsili emval ve icra ve iflâs kanunları. (5823) Devlel Demiryolları İşletme Umnm Müdürlüğünden Eskişehir yol atölyesi elektrik şubesınin eksiltmesi Eskişehir D. Demiryollan yol atölyesi elektrik şebekesinin yapılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 1 Bu işin muhammen bedeli 29097.14 liradır. 2 îstekliler bu işe aid şartname, plân ve sair evrakı D. Demiryollarının Ankara, Eskişehir ve Sirkeci veznelerinden 150 kuruş mukabilinde alabi lirler. 3 Eksiltme 20/9/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Ankarada D. Demiryollan yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca ya « püacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. A 2490 sayılı kanunun 16 ncı ve 17 nci maddelerine uygun 2182.29 li * ralık muvakkat teminat. B Bu kanunun tayin ettiği vesikalar: C Nafıa Vekâletinden musaddak ehliyet vesikası. 5 Teklif mektublan ihale günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektubîannm iadeli taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 6 Bu iş hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Devlet Demiryolları Yol Daıresine müracaat etmeleri. €3138» (5806) Devlet Demiryollan birinci işletme mıntakasında aşağıda mevkileri, miktarlan ve muhammen bedelleri yazılı Balast her taş ocağı için ayn ayn kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmıştır. Eksiltme 10/9/937 tarihinde cuma günü saat 16 da Haydarpaşa garı binasında Birinci İşletme Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. îsteklilerin eksilt Tne şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu, evrak ve vesaikle teklif mektublannı eksiltme günü nihayet saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine vermiş olmalan lâzımdır. îsteklilerin teklif mektublannda aşağıda yazılı muhammen bedellerden yapacakları tenzilâtı ayn ayn kaydetmeleri icab eder. Şartname ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpaşada Yol Başmüf ettişliğinden alınabilir. Muvakkat Muhammen Taş oca£uun merkii Evvelki balmacanm halleâilmiş şekli 1 1 2 8 4 5 T 8 9 10 A Y AİNİBİRİAİS tİM S L UİPİBİKİA Z İ I İ M İ A A 4I § B KİA B I İ R İ A İ K b İBİU RİUİŞİUİKİB M i 1 6 A KİBİDİIİRİBİK B N T L BİBİUİNİAİMİA KİB 8 I SİB RİAİY E İ T İ B H « K UİR AİNİB Ş I 1 İ R A 10 • IÇİAİN BİG E[R E K 2 IK UİRİUİS IİKİI B "El BULANA MÜKÂFAT Malul gazi vesikasile tramvay paso sunu zayi ettim. Bulanın Karaköyde tütüncü Nikoya getirdiği takdirde memnun edileceği aksi takdirde yenı lerini alacağımdan hükmü olmadığı ilân olunur. Harb malulü Foti oğlu Mihal J Uzunköprü İskân Memurluğundan: 1 Kaza dahilinde yapılacak göçmen evleri inşaatı için şartnamesine uygun 824.690 aded yerli kiremid açık eksiltme suretile satın ahnacaktır. 2 Bunların muhammen bedeli 9483 lira 93 buçuk kuruştur. 3 Eksiltme 8/9/937 tarihinde Uzunköprü îskân Dairesinde müteşekkil Komisvon huzurunda ve saat 14 te yapılacaktır. 4 Partnamevi görmek istiyenler İstanbul, Edirne îskân Müdürlukerine ve Uzunköprü, Keşan îskân Memurluklarına müracaat etmelidirler. 5 Taliblerin % 7,50 teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya banka mektublarile muavven günde gelmeleri. (5863) TÜRK HAVA KURUMTJ Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakültesine kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabümek için aşağıdaki şartlara uymak gereklidir. 1 Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtüıanını vererek bakaloryasmı yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak lâzımdır. (Bakaloryasını yapmamış veya Olgunluk diplomasını almamış olanlar Enstitüye alınamaz). 2 îstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek olanlar orada okuduklan sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü sömestrlerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci somestrlerinde okunan Anatomi dersine de aynca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine gi renlerin ziraat stajmı yapmalan gereklidir. 3 Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 ten yukan ol • maz. Neharî talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 4 Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gosterdiği lieden kabi • liyeti ve sağlamlıklan hakkmda tam teşekküllü bir hastaevi kurulunun raporu lâzımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askerî hizmete kabiliyetli olduğu aynca tasrih edilecektir. 5 Enstitüye yazılan talebe iki ay için'de, yeniden saglık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gosterdiği beden kabiliyetini göstermiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 6 Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yatacak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.) 7 Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne sebeble olursa olsun kendiliğinden stajmı veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan hükumetçe yapılan masraflan odiyecekleri hakkında verilecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 8 Enstitüye girmek istiyenler yukanda yazılı rapordan başka nüfus kâğıdını aşı kâğıdmı, polis veya uraylardan alacaklan özgidim kâğıdını, orta ve liselerde görmüş olduklan süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri ilişti rilerek el yazılarile yazacaklan pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafile birlikte doŞruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne başvururlar. Talibler dilekçelerinde hangi fakülteye kayid olunmak istediklerini bildirmelidirler Aksi takdirde dilekçeler hakkmda bir muameîe yapılmaz. 9 Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 nci maddede yazılı kâğıdlann ilisik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hak kmda hiçbir muamele yapılmaz. 10 Birmci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş vu ranlar arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihlerine gSre seçilirler. Kadro dolmadıgı takdirde orta dereceliler de başvurma sırasma göre alınabilirler. Ayni şerait altmda liseden fen kısmından çıkacaklar tercih olunur. 11 Cevab istiyenler ayrıca pul göndermelidirler; 12 Başvurma zamanı ağustosun birinci gününden eylulün 30 uncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez, BCYCK PİYANGOSV 5 inci keşide 11 eylui 937 dedir Büyük ikramiye 5 0 . 0 0 0 liradır Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır. D t K K A T: Bilet alan herkes 7 eylui 937 günü akşamma kadar biletini değiştirmiş bulunmahdır.. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. İstanbul Vilâyeti Ziraat Müdürlüğünden: 1 Sıcak hava makinesi için pazarlıkla bir aded şartnamesinde ev safı yazılı istim makinesi mubayaa edilecektir. 2 Bu makinenin muhammen kıymeti 700 Türk lirasıdır. 3 Vermeğe talib olanların eylulün onuncu cuma günü saat on dörde kadar Ziraat Müdürlüğüne müracaat ederek teklifte bulunmalan lâzımdır. 4 Şartnameler hergün Ziraat Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. (5692) 1 K l m 184 Haydarpaşa E s ki şehir. 2 Klm. 186 194 Haydarpaşa Eskişehir. 3 Klm 217 226 Haydarpaşa Eskişehir. 4 40, 000 Eskişehir Afyon 5 Klm. 479 Eskişehir Ankara thale Metre M3 tahmil edilecek mlkâbı Ocrevile mlktar Ihıan birlikte •agonda teslim B. M. Mlk. m3 Kr. Kr. bedeU teminat Lira Kr. Lira Kr. 10000 150 15000 150 15000 135 18000 126 5000 145 162 162 147 138 157 16200,00 24300.00 22050.00 24840.00 7850.00 1215.00 1822.50 1653.75 1863.00 588.75 İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme Pazarlık Komisyonu Ilânları İhale Eksiltme günü şekli saat: 15 Kapalı zarf 23/9/1937 Alât 1800 135 saat: 15.30 Açık eksiltme 23/9/1937 Üniversite Fen Fakültesi Enstitüsü ve Laboratuarlarına alınacak olan ecza ile alât Üniversite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere yukarıda yazılı günlerde ayrı syrı eksiltmiye konulmuştur. Taliblerin 2490 sayılı kanunda yazıh belgelerle ecza işine aid zarflarını Ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Rektörlüğe vermiş olmaları lâzımdır. Şartname ve Listeler hergün Rektörlükte görülürj (5954) Almacak maddenin ismi Ecza Muhammen bedeli 10280 Muvakkat teminat 771 Devlet Demiryollan birinci işletme mıntakasında Dil iskelesi istasyonu dvannda kilometre 54 4 600 ocağından aşağıda miktarı ve muhammen bedelleri yazılı Balast ve Blok birden kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl • mıştır. Eksiltme 10/9/937 tarihinde cuma günü saat 16 da Haydarpaşa gan binasında Birinci îşletme Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. îsteklilerin Eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu evrak ve vesaikle teklif mektublannı eksiltme günü nihayet saat 15 e kadar Komisyon ~ (5532) liğine vermiş olmalan lâzımdır. thzarabn cinti İhale edilecek miktar m3 Metre mik'abın vagonda teslim Muhammen Muhammen bedeli bedel Lira Kr. Kurus. Muvakkat teminat Lira Kr. 1 Birinci sınıf blok » İkinci » Üçüncü » » Moloz taşı Balast 3500 3000 2500 2000 3000 260 210 160 90 115 24650.00 1848.75 MÜNÎR NUREDDİN 1 Eylulden itibaren Panorama bahçesindaki seanslarına nihayet verdiğini saym dinleyicilerine arzeyler. Muhammen bedeli 7141 lira 50 kuruş olan 23 kalem muhtelif cins bezli zımpara ve cam kâğıdlarile zımpara ve cam tozlan 27/9/937 pazartesi günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki Satmalma Komisyonu tarafından kapalı zarfla satm ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaikle Resmî Gazetenin 7/5/936 T. 3297 veya İ/7/937 T. 3645 numaralı nüshasında intişar eden tali matname dairesinde alınmış vesika ve 535 lira 61 kuruşluk muvakkat temi natlsrım muhtevi zarflann eksiltme günü saat 14 e kadar Komisyona venne leri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 118.800, ecnebi olduğu takdirde 68.200 lira olan 1.000.000 aded galvanize tirfon 25/10/937 pazartesi günü saat 15,30 da kaoalı zarf usulile Ankarada îdare binasında satm ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 7190, ecnebi olduğu takdirde 4660 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 340 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak tadır. <5919) Muhammen bedeli 11,000 lira olan 100 aded amele vagoneti madenî ak samı ve vedekleri 12/10/937 salı günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada îdare binasında satın ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 825 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5915) Haydarpaşa Lisesi Satınalma Komisyonundan: AÇIK EKSİLTME İLÂNI 1 31 ağustos 1937 salı günü eksiltmiye konulmuş olan Haydarpaşa Lisesinde yaptırılacak olan 5098 lira 94 kuruş keşif bedelli tamirat işlerine talib çıkmamış olduğundan eksiltmesi on gün uzatılarak 10 eylul 937 cuma günü saat on beşte İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Li seler Muhasebeciliğinde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 2 İlk teminat 383 liradır. 3 Mukavele, genel hususî ve fennî şartnameler ve buna müteferri diğer evrak Haydarpaşa Lisesinde görülebilir. 4 îsteklilerin en az beş bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göste receği vesika üzerine İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden almış ol duğu müteahhidlik ve Tecim Odası vpsikalarile birlikte ayni gün ve saatte Komisvona eelmelerL (5947) BELGRADDA İlk Nümunelikler Sergisi SlZt DAVET EDlYOR Devamı: 1121 Eylui 1937 «2298» (4643) İlk Belgrad Nümunelikler Sergisi mühim bir beynelmilel pazar halini almıstır. Bütün Avrupa malları teşhir ediliyor, bütün Yugoslavya ve Balkan memleketleri tüccarları mal alıyor. Yugoslav ve ecnebi tren ücretlerinde tenzilât.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle