11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Eylul 1937 CUMHURIYET Akdenizde emniyeti tesis için Ingiltere; açık denizde görülecek Ispanyol tahtelbahirlerinin batırılmasını teklif edecek K Emir Hanyan'm bıraktığı servet Baştarafı 1 inci sahijede) Londra 6 (Hususî) Japon Haricie Nazırı M. Hirota bugün Diete mec ısinde irad ettiği bir nutukta demiştir ki: « ingiliz elçisinin bir Japon tayyaresi tarafından taarruza maruz kaldığına daır Esrarengiz bir gemi hiçbir delil yoktur. Esasen Japon tayyaŞanghay 6 (A.A.) Domei Ajan * ttalya tştirak edecektir relerinin muharib olmıyanlara hücum et sından: Karaya oturma hâdisesi alâkadar mesi varid değildir.» Roma 6 (A.A.) Italyanın AkdeBirkaç zamandanberi Japonlar Şangmakamlar tarafından tahkik edilmekte niz konferansına iştiraki kabul edeceği Çindeki Japon elçisi memleketine hay yakınında ne zaman ihrac ameliyesi dir. tahmin olunmaktadır. döndii yapmağa kıyam etseler ecnebi bayrağmi Fransız gazetelerinin mütaleaları Londra 6 (Hususî) Çindeki Japon hâmil esrarengiz bir ticaret vapuru meyParis 6 (A.A.) Ordre gazetesi, :Içisi Tokyo'y* dönmek üzere Çinden dana çıkmaktadır. yazıyor: lareket etmiştir. Japon mehafilinde bu Dün de ayni vapur, Japon kıtaatınm Parisle Londranm beynelmilel faali lareket, sefirin Çindeki Japon aleyhtar ihrac edilmekte olduğu noktanm yakınınyetler dairesini tevsi etmek merakile Alda bulunmakta idi ve i$aretlerle Çin ba< ığından korkmasile izah edilmektedir. man donanmasını kontrola kanştırmak taryalarının endahtını idare eder gibi gö« 5 eylulde başlıyan taarruz suretile bir emsal teşkil etmiş olmak barünüyordu. devam ediyor siretsizliği Almanyaya güzel kozlar kaŞanghay 6 (A.A.) Şanghay tt 120 milyon ingiliz liralık [Başmakaleden devami zandırmıştır. înşallah diin irtikâb edil afındaki Japon taarruzu 5 eylulde başmunzam biitçe anlamaklığımız mukadderse bunu dahi miş olan beceriksizlik azçok yakın bir lamıştır. Ilerleme hareketi hâlâ devam etMadrid hükumeti halkın Londra 6 (Hususî) Japon Diyet ancak hesablar üzerine yürüttüğümüz istikbalde ağır neticeler tevlid etmez. mektedir. Diğer taraftan donanma da meclisi 120 milyon Ingiliz lirasına baliğ mücevherlerini topluyor kudretli muhakemelerden istihrac edebiMatin gazetesinden: ilerlemekte ve şiddetli bombardımanlarla olan munzam bütçeyi tasvib etmif, ayni Londra 6 (Hususî) Madrid hüku liriz. Bu cihetle İktısad Vekâletince kleAdemi müdahale komitesinin, diğer meti bugün neşrettiği bir emirname" aarruzu himaye etmektedir. Japon ami zamanda hükumete, icabında hazine boring hesablanmn her on beş günde bir bir şekil altında yeniden teşekkülüne şa ile halkı bütün mücevherlerini hüku al gemisi Izurno, gece Wangpou nehri "olan çıkarmak salâhiyeti de vermiştir. ilânı için vermiş olduğu kararı pek muhid olmaktayız. Artık Fransanın İngil mete teslime davet ediyor. Bu emre >oyunca yol alarak Şanghay ile Wusung Şimal ve cenub Japon vafık buluyor, hatta takdirle karşılıyoruz. tere ve İtalyanın başbaşa verip yapmakta itaat etmiyenler rejime düşman mua rasma gelmiştir. ordulart birlesti Harb sonu dünyasında ve hususile olduklan görüşmelere dahil olmasına me melesi görecektir. Diğer taraftan Kiangwan'daki Çin 1929 buhranından sonra milletlerarası Pekin 6 (A.A.) Şimalî Çindeki dar olacak bir Akdeniz konferansı mevPazar gecesi Feriköyünde Etem ismin mübadelesinde muhtelif memleketlerin ataryalarile Yangçepu'daki Japon top Japon kuvvetleri umumî karargâhının bilzuubahs değildir. de birisi çocuğunu sünnet ettirmiş ve bu aldığı kayıdlar ve şartlar, başında millî ;ulan arasında şiddetli bir mermi düello dirdiğine göre, Japon kıt'alan Kalgan'ın «Muslihane itilâf» ın teyid ve t«vsüvesile ile d« aile arasında ufak bir eğlen paraların mahfuziyeti bulunan ve bunun u yapılmaktadır. cenubu garbî istikametinde ilerlemelerine ne müntehi olabilecek müzakerenin ma Japon ordusu bugün, Şanghay'ın 10 ti tertib etmiştir. yanında millî faaliyetlerin inkişafını isdevam ederek Şansi Şahar eyaletleri hiyeti, Almanya ile Sovyet Rusyanm iş€ tihdaf eden prensiplerden ilham ve kudret ilometro şimalindeki Çin mevzilerini iş hududuna gelmişler ve Tiençin demiryoGeceyansından sonra Etemin evi ö kanştırılması yüzünden bozulmuştur. al etmiştir. lunu geçmişlerdir. Tiençin'in cenubundan nüne o civarda oturan Arab Veysel gel almıştır. Denebilir ki bunlar daha ziyade j ' Petit Parisien gazetesinden: TienÇin'de de taarruz başladt lerliyen kıt'alar da Mahang'a gelmiş * miş ve akşamüzeri çalınan zeybek hava zarurî, fakat ne de olsa istisnaî bir takım Almanyanın daveti izah edilebilir. AlTokyo 6 (A.A.) Şimalî Çin cep lerdir. Bu suretle Japon ordulan, arala sını tekrar etmelerini istemiştir. Fakat ce tedbirlerdi. Serbest harekete birer bağ manya. bahrî kontrola iştirak ediyor. Bu vab alamayınca eve zorla girmek istiye olan bu tedbirlerin bütün dünyada umu hesinde Tiyençin Poukeou mıntakasm rında irtibatı temin etmişlerdir. itibarla Akdenizde olup biten çeylerle amiyetle memnuniyetsizlıkler davet ettiği da Japonlar, bu sabah bir taarruz yap rek kapıyı taşlamağa başlamıştır. lâkadardır. Bu sırada evde yalnız kadınlar bulun ve ekseriyetle öyle arzu olunduğu üzere mışlardır. İspanyaya gelince, bu devlet davet Zaptedilen Çin şehri duğundan korkularından feryada başla bunlardan zamanla kurtulmanın insanlığa edilmemiştir. Bu hal, haksız görülebilir, Şanghay 6 (A.A.) « Çinliler, Pahuzur verici bir rahat devresi teşkil edemışlardır. Bu gürültüyü işiten devriye fakat önüne geçilmesi istenilen ihtilâtata polisi ve bekçi vak'a mahalline koşmuş ceği malumdur. Ancak bunu bir millet osüıam'ın kaylbını kabul etmektedirler. (Baştarafı l inci sahifede) sebebiyet vcrmeksizin başka türlü harelar ve Arab Veyselin bu hareketine mâ kendi başına yapamaz. Bu neticeye var Ancak bu sabah şiddetli bir mukabü ta 400 tayyare bütün gün şehir üzerinde ket etmek miimkün olamazdı. için bir çok milletlerin ayni mevzu arruz icra etmiş olduklannı ve halîhazırda uçarak tezahürat yapmıştır. ni olmak istemişlerdir. Veysel bu sefer de mak Leon Blum'ün nutku ve ayni gaye üzerinde birleşmelerine ihti göğüs göğüse muharebeler cereyan et polise ve bekçiye saldırarak ağzına geYeni Gustlof hava limanı da münaka» Velizy 6 (A.A.) «Sein«etOise» leni söylemeğe başlamıştır. Bu vaziyet yac vardır. O günlerin gelmesine intiza mekte bulunduğunu söylemektedirler. lâta açılmıştır. Sosyalistlerin bir nümayişi esnasında Profesör Afet Bükreş kongresinde karşısında polisler Arab Veyseli yaka • ren herkes bu zarurî tedbirleri milletle Abluka, bütün fiddetile başladı Bolşevik aleyhtan serginîn kongre tezini izah ederken bir nutuk söyliyen M. Blum, herşeyi îsHongkong 6 (A.A.) Bütün Çin müddetince bolşevizm aleyhine nutukla •» rin hayatî menfaatlerile telif ederek yülıyarak zorla karakola götürmüşlerdir. panyol ihtilâfının tahdidi zaruretine tabi [Baftarafı 1 inci sahifede] rütmek mecburiyetindedir. Nitekim ilk sahillerine şamil yeni Japon aölukasın ra vesile teşkil edeceği söyleniyor. Veysel dünasliye dördüncü ceza mahkılmaktan ibaret olan ve bir senedenberi Bu sırada Havayollan idaresinin tayklering hesablarmı efkân umumiyeye dan ilk müteessir olan vapur TaisJıam Italyan heyeti mahsusası ile sefirlei takib edilmekte bulunan siyasetin haklı yaresi Silivri »trkametinde görünmüş ve kemesine götürülmüştür. Suçlu: arzeden îktısad Vekilimiz Celâl Bayann dlı bir Ingiliz vapuru olmuştur. beklenmektedir. Almanyanın her tarafın« Ne evi taşladrm, ne de polislere olduğundan bahsetmiştir. M. Blum, ha geniş bir tur yaptıktan sonra meydana Hongkong dı^mda bulunan bir Çin dan akın akm halk Nürenberg'e gelmekbeyanatında yeni mübadele şekilleri için ve bekçiye hakaret ettim» demiştir. lihazırda Akdenizdeki vaziyetin ne mu imniştir. Almanya ile cereyan eden müzakereler elsiz istasyonile bir rasaoîhanenin Japon tedir. Şehrin etrafı dolmuştur. Vak'ada bulunan şahidler dinlendikten den bahsederken şöyle denilmiş olduğunu muhrfclerinin karaya ihrac ettikleri riranhik ve ne de müsamahası kabil gösterileTayyareden ilk defa inen profesör Kongreye Sen Sebastiyen'deiı miyeceğini ve bu vaziyetin hükumcti bü Afet Atatürkün elini öpmüş ve seyaıhati sonra Veyselin polislere ve bekçiye darb görüyoruz: dazlar tarafından işgal edilmiş olduğu vali de geliyor ve hakaret suçu sabit görülerek üç ay yiik mes'uliyetlerle her zamankinden çok hakkında şunlan söylemiştir: « Müzakerelerîn neücesini yaktnda haber verilmektedir. Saint Sebastien 6 (A.A.) Saintdaha ağır vazifeler karşısında bulundur« Gidişimiz de gelişimiz de çok iyi 21 gün hapse ve 41 lira para cezasma öğreneceğimizi ümid ediyoruz. Tebeyyiin Japon tayyarelerinin faaliyetleri Sebastien sivil valisi, dün akşam Almanmakta olduğunu ilâve etmiştir. ve rahat oldu. İki saat bir çeyrekte gel mahkum edilmiştir. Şanghay 6 (A.A.) Japon tay yaya gitmiştir. Vali, orada M. Hitler'in edecek neticeye göre dış ücaretimiz hakdik. Kalkarken havanm sert olduğu söyHükumetimizin daveti kındaki ledbirlerimiz prensip halinde ay yareleri bu sabah tekrar Şanghay şahsî daveti üzerine, Nüremberg kongreAnkata 6 (Telefonla)) Akdeniz lenmişti. Fakat zahmet çekmedik.» Hangçeu demiryolunu bombalamışlardır. sinde hazır bulunacaktır. rıca ilân edilecektir.» Bükreşteki kongrede Türk Tarih Kukonferansına davetimiz hususundaki da Aynca Şapei'e gitmekte olan bir Çin (Bastarajı 1 inci sahijede) M. Hitler Nuremberg'de Kleringin ilk tatbikah bizim için çok vetnamenin bu akşam gelmesi beklen rumunun arkeoloji tetkik ve çalışroaları hareket etmiş, Büyükdereye kadar çıkmüfrezesi de bombardıman edilmiştir. Nüremberg 6 (A.A.) M. Hkler, kıymetli tecrübeler mahiyetini de haiz olmektedir. Konferansta Türkiyeyi Harici hakkında çok şayanı dikkat bir konfe tıktan sonra, dönüp Adaya gitmiştir. Bümuştur. Kleringin dünya mübadele işle Zayiatın binlere vardığı tahmin edilmek bugün öğleden sonra tayyare ile buraya ye Vekilimiz Tevfik Rüştü Arasm tem rans veren ve kongre mehafilinde büyük yükadada Harb Filosu Komutanı Tuğ rinde gönül hoşluğu ile müracaat edile tedir. Japon tayyareleri Kanton civarında gelmiş ve halkın alkışlan arasında, baysil edeceği muhakkak gibidir. Hariciye bir alâka ve takdir uyandıran profesör amiral Mehmed Ali tarafından, Büyük cek bir sistem değil, daha iyisi olmadığı kâin Swatow'a da sekiz bomba atmış raklarla donatılmış olan şehrin sokaklaVekilimiz bu hususta kısmen talimatı ha Afet ile gene ayni kongrede lisan tetkik ada Anadolu Kulübünde Amiralın şere için ihtiyar edilmiş bir zaruret olduğunu lardır. rından otomobille geçerek kongre müd « iz olmakla beraber son vaziyete göre leri âleminde yeni bir mekteb olan Gü fine bir öğle ziyafeti verilmiş, bu ziyafet pek yi biliyoruz. Bu zarurete rağmen şu Mançurya askerleri Japonlara detince oturacağı otele gitmiştir. icab eden mütemmim talimatm da gönde neş Dil teorisini anlatan profesör Ha te Genelkunnay Asbaşkanı Orgeneral hakikat baş prensip olarak elimizdedir: ihanet ediyor Bastianini'nin riyasetindeki Italyan rileceği anlaşılmaktadır. Başvekil Ismet san Reşid, Atatürke kısaca kongre hak Asım da bulunmuştur. Yalnız erkeklerin Türiye yalnız ihrac eden bir memleket Times gazetesinin diplomatik muha heyeti de gelmiş ve iş cephesi şefi Dr. İnönünün Ankaraya avdetinde Heyeti kmda izahat vermişler ve Reisicumhu iştirak ettiği bu öğle yemeğinden sonra değildir. Biz hiç olmazsa ihrac ettiğimiz birinin bildirdiğine göre, Londraya gelen Ley ile daha birçok yüksek zevat tara • Vekile toplantısı yapılacağı tabiî görül run refakatinde olarak Florayaya git arabalarla Adada bir tur yapılmış ve kadar ithal ediyoruz. Ve yeni Türkiye bazı haberler, bundan birkaç gün evvel fından karşılanmıştır. mektedir. Fakat bu toplantıya fevkalâde mislerdir. tekrar Ingelfield gemisine dönülmüştür. inşa halinde bir memleket olduğu için Profesör Afet, kongre hakkında bir Gemi, Hayırsızadaların arkasında bir bundan sonraki yıllarda ve ilânihaye itbir ehemmiyet vermek doğru değildir. Ejasen haricî vaziyetin ve bilhassa Akde muharririmize kısaca şunları söylemiştir: muharebe talimi yapmış, bu talim, Türk halâtımızın eksılmesi değil, artması mev« Kongre çok iyi oldu. Her biri deniz zabitleri tarafından büyük alâka zuubahistir. Dışandan alacağımız eşyayı niz vaziyeti hükumetçe evvelce de gözden geçirilmiş olduğu gibi hâdiseler günü gü birbirinden mühim mevzular üzerinde ve dikkatlle takib edilmiştir. Amiral Şük ise normal olarak ancak sattıklarımızın meşgul olduk. Neticeden memnunum.» nüne takib edilmektedir. rü Okanla Amiral Mehmed Ali ve Türk bedellerile ödiyebiliriz. Binaenaleyh u zabitleri îngiliz arkadaşlarını böyle güzel mî bir hakikat olarak haricî ticaretimizin Bir Sovyet vapuru Çanakkale bir gemiyi bu kadar muvaffakiyetle sağlam temeli hazırdır ve meydandadır Boğazından çıkamıyor idare ettiklerinden dolayı hararetle tebrik Herşeyden önce kıymetli bir alıcı, ehem Çanakkale 6 (Hususî Muhabirimiz etmişlerdir. Gemi akşam saat altıda, li miyetli bir müşteriyiz. ien) Sovyet bandıralı bira mayası Müessesemiz yüksek lise ve orta olmak üzere üç kısımdır. Ve her kı mana avdet ederek Dolmabahçe önünde [Ba$tarafı 1 inci sahijede'] sım derece derece devlete baglı bilumum iktisadî ve ticarî faaliyetlerle hususî /üklü büyük bir şilep iiç gündür BoğazKlering tatbikatı bize mübadele işleiş ve ticaret hayatına; bankacıhk, sigortacılık ve maliyecilik gibi kuvvetli muŞamdaki müesseselerde çalışmakta o demirlemiştir. Ingelfield Yavuzun önün rinde muamelelerimizin çoğunu bir memJan çıkamamaktadır. Vapur tayfaları hasebe bilgisi ve iktisadî kültür istiyen islere hazırlar. lan yüzden fazla Türk memur ve işçiye den her geçişinde Amiral gemimizi silâh lekete teksif etmiş olmanın mahzurlarm ıergün tahlisiye talimleri yapmaktadır. Yüksek kısımda ayrıca dış ticaret ve konsoîosluk gibi memleket harici ik« Artık burada size verecek işimiz endazlar ve Istiklâl marşını çalan mızı gösterdi. Bu mahzurun tevalisine meydan tısadî faalivetlere hazırlıyan bir şube de vardar. Ingiltere bayrağı çekmesi yoktur, gidin, memleketinizde çalışın.: kasile selâmladığı gibi Yavuz da silâh vermiyerek diğer memleketlerle de olan I Yüksek kısım üç senedir. Kavdolunmak için: menedilen vapurlar endaz kıt'ası ve îngiliz marşını çalan mıdenilmiş ve yol verilmiştir. Olgunluk imtihanmda muvaffak olmuş lise mezunu olmak ve yahud herve olacak münasebetlerimizi canlandırAtina 6 (Hususî) Londradan bilhangi bir ticaret lisesinden mezun olmak. Şam köylerindeki Türklere yapılan zıkasile mukabele etmiştir. mak yolunu tutmaklığımız lâzım geldiğ Jirildiğine göre başka devletler tebaasıII Ticaret Lisesi biri ihzarî olmak üzere dört senedir. Donanma Kumandanı Tümamiral bugün vuzuhla taayyün etmiş bir hakikal ıın malı olup da îngiliz bayrağını kul tazyik, gittikçe, kesafetini artırmaktadır Kabul sartlan: anabilmek için muvazaa olarak îngiltere Bu yüzden bir cok Türk köylüleri, mal Şükrü Okan dün gece saat 21 de misafir olarak karşımızda bulunuyor. A Ortamekteb mezunu, yahud orta ticaret mekteblerinden mezun olBununla beraber Almanyanın bizden mak. ievleti tebaası namına keydedilen vapur lannı, mülklerini olduğu pfbi bırakarak İngiliz bahriyelileri şerefine Tarabyadaki B 18 yaşını geçkin olmamak. Sümmerpalasta parlak bir veda suvaresi çok fazla ölçüde hem ithalâtçı, hem ihra arın Britanya bayrağını çekmeleri me hududlanmıza sığınmağı düşünmektedir Dört senelik orta ticaret mekteblerinden mezun olanlar ihzarî sınıfı atler. ıedilmiştir. vermiş; İngiliz ve Türk bahriyelilerin catçı, üstelik Türkiye ile dostluk siyaseti Iıyarak birinci smıfa kaydolunurlar. Haleb de müstakil mi oluyor? den başka şehrin güzide simalarından bir ne ehemmiyet verir bir memleket olduğuBir tngiliz vapuruna vazıyed III Orta Ticaret mektebi dört senedir. Kabul şartlan: nu biliyoruz. Onun için Almanya ile ara çok kimseler de bulunmuştur. A îlkmekteb mezunu olmak . eiildi Diğer taraftan, Halebin Suriyeden ayB 15 yaşını geçkin olmamak. mızdaki yeni ticaret rejimini tayin içi Misafir bahriyeliler bugün şehrimizî Londra 6 (Hususî) Ispanyol ihtî rılarak müstakil olması için, mazbatalar Mektebin her üç kısmma 15 eylulden, 5 b'';nciteşrine kadar talebe kay bugünlerde bitirilmesine intizar oluna âlcilerine mensub bir kruvazör bugün hazırlandığına dair ortalıkta bazı şayia gezeceklerdir. Filo bu akşam Karadenize dolunur. Kavid için müracaat bir istida ile olur. Kavid istidasma aşagıdaki vehareketle Bulgar ve Rumen limanlannı müzakerelerden bizi ve Almanlan kolay \kdenizde bir îngiliz ticaret gemisine va lar dolaşmaktadır. sikalarm bağlanması lâzımdır. «Diploma, veya tasdikname asıllan, nufus cüzdanı, sıhhat raporu, aşı kâğıdı, ivi hal vesikası ve 4 fotograf». Suriye mehafilinde Vatanilere karş gayriresmî surette ziyaret edecek ve gene lıkla memnun edebilecek iyi neticeler çık :ıyed ederek Majorka adalarındaki Palmasını bekliyoruz. Başka mekteblerden 2 sene aynî sınıfta kaldığı için kaydi silinenler mekhoşnudsuzluğun gittikçe arttığı da bu ve Istanbuldan geçerek İskenderiyeye gide na limanına götürmüştür. tebin lis ve orta ticaret kısmına kabul olunmazlar. (5392)' YUNUS NADÎ cektir. Îngiliz hükumeti General Franco hü sile ile teyid ediliyor. Salâhiyettar mehafildc temin edildiğine göre, konferansa tevdi edilecek olan îngiliz projesi Akdenizde faaliyette bu lunan tahtelbahirierin konferansa iştirak eden devletler tarafından korsan muamelesi görülmesini derpiş etmektedir. Bu hususta herhangi suitcfehhüme meydan kalmamak üzere konferansa iştirak eden devletlerin tahtelbahirlerini li manlardan uzaklaştırmalan teklif edilecektir. Bundan başka konferans namına Madrid ve Burgos hükumetlerine müra caat edilerek açık denizde görülecek iki taraf tahtelbahirlerinin derhal batınlacağı resmen tebliğ edilecektir. Bu tedbirler sayesinde Akdenizde korsanlığa nihayet verileceği ümid edil mektedir. Hatayda çıkan Yeni Gün refikimiz den: Roma 6 (A.A.) Fransız ve In Hindistanda ölen Kayserili Emir giliz maslahatgüzarlan, bugün Akdeniz Hanyanın evinde bir Ermeni zengininin konferansına davet notasını Kont Ciano25 milyon altınlık muazzam bir servet ya tevdi etmişlerdir. Kont Ciano italyanın cevabını bilâha ıraktığı bildirilmiş, bu mühim servet üzerinde bütün dünya gazeteleri aylarca re vereceğini bildirmiştir. yazılar yazmışjardı. Ispanyada harb vaziyeti Fakat Emir Hanyan, büyük servetiLeon 6 (A.A.) Havas muhabirin mn, ölümünden ancak 25 yıl geçtikten den: sonra vereselerine verilmesini şart koy Leon mıntakasmdaki kıtaat, dün bir bu müddet de 1930 yılında sona istikşaf hareketi esnasında Santander muş, ermışh. cephesi kıtaatile ilk irtibatlarını tesis O yıl Türkiyeden, Mısırdan, Filistinetmişlerdir. den, Lübnandan tamam 250 kışı zen tspanyol mültecileri La Rochelle 6 (A.A.) Dün saat 18 gin ölüye mirasçı çıkmrç ve dava açmışde Stammore adındaki İngiliz vapuru ardı. Fakat hâkimler o zaman varis olarak 500 Ispanyol mültecisini hâmil olduğu Mısırlı bir kadınla iki Türkü tesbit et halde buraya gelmiştir. Bu mülteciler, Asturies sahillerinde kâin bir liman mişlerdi. dan bu vapura binmişlerdir. Ayrıca yedi Lübnanlı da davacı ol Bombalanan Ispanyol tahtelbahri duğundan dava tekrar görülmeğe başlanParis 6 Temps gazetesi Ispanyol mış ve bu ayın 24 ünde Hindistanm hükumetçilerine aid C. 4 denizaltı ge Madras şehri yüksek mahkemesınde somisinin hasara uğramış bir halde Bor na ermiştir. doya yakın Verdou limanına iltica etMahkeme Lübnanlı davacılara da hak tiğini haber veriyor. Fransız bahriye vermiş bulunmaktadır. Nezareti geminin Fransada tamirini Şimdi Beyrutta şoförlük yapmakta oemretmiştir. Tamirat hususî bir tersalan Dikran Emirhanyan adındaki bahtlı nede yapılacaktır. Gemi kumandanı mirasçılardan biri büyük servetten his tahtelbahirin Gijon önlerinden geçer ken atılan bir tayyare bombasile yara lesine düşecek olan kısmı alır almaz Beyutta bir otomobil fabrikası kuracağını landıgım 9Öylemiştir. öylemektedir. Davet, Roma ve Berline bildirildi kumeti nezdinde şiddetli bir protestoda bulunmuştur. Madras mahkemesi milyonu dört mirasçıya taksime karar verdi Japonya, Ingiliz notasına menfi ceyab verdi 25 Ayvalıktan gelen Kemal Hafif geçen bir vapur kazası vapuru karaya oturdu, fakat gene yüzdürüldü Ayvahk Istanbul postasıru yapmakta olan Denizyollan idaresinin Kemal vapuru iki gün evvel Geliboludan Istanbula hareket ettiği sırada hafif atlatılan bir kaza geçirmiştir. Ikinci kaptanın idaresinde bulunan vapur Zincir burnu mevkiinde şiddetli bir fırtınaya tutulmuş ve dalgalarla sürüklenerek karaya oturmuştur. Vapurun karaya oturması yolcular arasında hayli heyecan uyandırmıştır. Fakat, büyük bir tehlike olmadığı kendile rine anlatılarak herkes teskin edilmiş, bir taraftan da vapurun kendi vesaitile kurtarılması işine girişilmiştır. İki saatlik bir mesaiden sonra vapur kurtulmuş ve yo luna devam etmiştir. Kemal vapuru dün limanımıza gelmiştir. Gemide mühim bir hasar yoktur. Şanghay etrafında beş eylulde başlamış olan Japon taarruzu ve bahrî abluka bütün şiddetile devam ediyor (Baştaraft 1 inci aahifede) Japon notasının metni mektum tutul makta olduğundan, menfi bir cevabı ihiva ettiği zannedilmekte ve bunu mazur çöstermek için de muvakkat olduğu bildiilmektedir. Notanın metni hakkında yaılan ifşaata göre Tokyo hükumeti teesürlerini bildirmekte ve tahkikata devam dildiğini kaydetmektedir. Mukden'de bazı Mançurya askerlerinin Japonlara karşı isyan etmiş olduğunu bildirmektedir. îsyan eden askerler bfcçok Japon zabitleri öldürmüşlerdir. asuslukla suçlu Çin gazetecileri Taarruzun Japonlar tarafından yapıldığına delil yokmuş Şanghay 6 (A.A.) China Press gazetesinin bir çok muharrirleri, şüpheli faaliyetlerde bulunduklarmdan dolayı tevkif edilmişlerdir. Bir Japon kayna ğından haber verildiği gibi, hiçbir muhart rir veya gazeteci idam edilmiş değildir* Yalnız, muhtelif mehafilde yanlış haberer neşri ve Japonlarla şüpheli münase • betlerd* bulunduklan suçile bir taknn tevkifler yapılmışhr. İktisadî işler ve milletlerarası ticaret usulleri Arab Veysel Polise hakaretten üç aya mahkum oldu Prof. Afet dün Bükreşten avdet etti Nürenberg kongresî bugün açılıyor Misafir bahriyeliler Istanbul Yüksek İktısad ve Ticaret Mektebi Hataya yeni delege dün geldi Ticaret Lisesi ve Orta Ticaret Mektebi Direktörlüğünden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle