12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHURÎYET Su tedavisinden istifade edenler çoğalıyor Fakat bu sıhhat ve istirahat bucağının daha ziyade propagandaya ihtiyacı vardır Şimdi bana ismini anmak bile zor gelen bu seneki müz'iç salgın hastalığın nekahet devresini kısmen Yalova kaplı calarıiKİa geçirmiş olmak dolayısile bu jifa ve deva yurdu hakkmdaki intıbalanmı yazmak hevesine düştüm. lnsan hastalıktan şifa bulduğu yer ve ona bu şifa yerini tavsiye eden doktora karşı derin şükran hislerile bağlı oluyor da ondan oLacak. Kaplıcalarm başdoktoru Nihad Re şad Beglerin şahsına has nazik ibramile dört hafta evvel bir cumartesi günü; hastalığın bıraktığı ümidsiz sinir halile bir buçuk postasına bindığım zaman ne saklıyayım Yalovadan da, dok tordan da büyük ümidler beslemiyor dum. Hele oradaki su tedavisinin benim gibi normal sıkletınden on alb kilo kaybetmiş, bar&aklan ve karnı son derece bozuk bir hastanın ne derecelere kadar iatifade edeceğinden bazı trb üstadlarının şüpheli şüpheli bahsedışleri tedavi ümidlerimi ve bu meyanda âsab kuvve Yalovada Büyük otel timi de sıfıra indirmişti. Kaplıcalara işte böyle bezgin ve bitkm bir halde var bilhassa bir hastanın daha ne istemege hakkı vardır? Bir tek şey: lyi pişmiş ve nuştım. hastalığma dokunmryan yemek ki işte bu Halbuki korka korka tatbikına baş • ladığım ledavinin daha birinci haftasın noktada Yalova kaphcalannda bu biraz da kendimi tajnamile toparladım. Bu noksandır. Kaplıcalarda tedavi olunanmüddetin sonunda her geçen gün beni lann yüzde doksanı bir rejim altında yebir kat daha iyileştirdi. Keramet kap mek yemek mecburiyetinde olduklann lıcalann sulannda mı, yoksa doktor Ni dan bu yemeği bulamayınca tedavileri de had Reşadın tedavi usulünde mi; bunu yanm oluyor demektir. Bu itübarla Yada geçeceğim. Çünkü sulardan anlama • lovada lokanta işi şikâyeti mucib olmı dığım gibi doktorun da methe ihtiyacı yacak şekilde halledilmedîkçe büyük bir yok. Çünkü o, aramızda bulundüğu pek noksan mevcud kalacakbr. Bunun mahkısa müddet zarfında şöhretini yapmış zurlan ise aşikârdır. gibi görünüyor. Eski kötürümleri değnekKaplıcalann bir tek ve yemek mesiz yürütmek, ümidsiz hastalara can katmak gibi muvaffakiyetleri kaplıca muhi selesinin de fevkinde en büyük noksanı Değil ki civar tinde dillerde destan! Bu gidişle gali propagandasızlığıdır. rremleketlerden müşteri celbetmek, burba, bir gün gelip kaplıcalarda Fransadaki Lourdes manastırında olduğu gibi kol nunun dibinde nic« yüz bin Istanbullu tuk değneklerinden küçük bir ehram te var ki Yalova kaplıcalan hakkında bil diği birşey yoktur. Akay vapurlarile isşekkül edecek! kelelerine yapıjtırrlan üç beş afişle bu Kaplıca intıbalarımı birkaç kısma ayıpropagandayı yapmak imkânsızdır. racağım. Evvelâ müthiş bir itina ile ihtiYeni inşa olunan otelin açılrşından mam olunan bahçe ve çıçeklerden bah sonra bu propaganda ve ilân o kadar sedeyim. Tabiatin kaplıca muhitine bahşettiği yemyeşıl, zümrüd gibi ormanlık mübrem bir şekil alacaktır ki bunu ihmal; lara ilâve olarak insan oğlunun yetiştir sarfolunan büyük mesainin semeresiz diği bu parklar; çok ince bir zevkle vü kalmasına sebeb okcakhr. cude getırilmiş. Gözü ve gönlü açan, doNÜZHET ABBAS yuran ve memnun eden bu bahçelerin ve yeşillıklerin hahn ıçin dahi olsun, Sirkecideki eski gümrük sürYalova sapasağlamlaruı bile uğrak yeri olmalıdır. Susuzluktan kupkuru hale ge atle yolcu salonu yapılacak Sirkecideki eski Gümrük Başmüdürlen Adalar, tozlu topraklı Suadiye, hatlüğü bınasının yeni bir yolcu salonu ta nisbeten serin ve yeşil Boğaziçi bile Yalova kaphcalarile mukayese oluna haline sokulması karannm süratle tatmaz. O kadar emek ve ihtimam bezle bikına geçilmektedir. Liman îşletme idaresi, bu binayı tadiliyor ki tabiatin aksi istikamete zor dileîı böyle bir salon haline getirmekle layışı bile bu ihtimam önünde kırılmağa beraber Sirkecide şimdi yolcu salonu mahkumdur. olan binaya da ambar ve antrepolara Otellerindeki temizliği ve müşteriyi girmiyen eşyanın muayenesi için gümhoşnud eden servisile de kaplıcalar gıpta rük idaresi hesabma bir sundurma yapedilecek bir disiplin aîtındadır. Istenilen tıracaktır. Gerek Sirkeci yolcu salonuşeyi hemen dakikasmda yerine getiren nun inşaatı, gerekse yeni gümrük amve seve seve güler yüzle hizmetinize kc barımn tadilâtı Cumhuriyet bayramına şan müstahdemleri seçmekte idare jaya kadar bitirilecek ve büyük bayramda nı hayret bir isabet göstermiştir. her iki bina merasimle açılacaktır. Kaplıcalan hatırlarken büyük otelin Dün, Gümrük Başmüdürü Mustafa ayn bir binayı işgal eden lokantasındaki Nurinin riyasetinde Liman îşletmesi mükemmel orkestrayı da unutmamahyız. İşletme şefi Zihni, Emniyet Beşinci şuTedaviye gidenkrin âsabı üzerinde bu beden Şükrünün iştirakile bir toplantı musiki de tesirini göstermekte gecik yapılmıştır. Bu toplantıda Sirkeci yolcu salonunun dahilî teşkilâtile memur miyor. Temizlik, konfor ve şifa; bir insan ve servisleri üzerinde görüşülmüştür. Yalova kaplıcaları Tramvay şirketi hakkmdaki şikâyetlerin kısmen Bütün takımlar en kııv haklı olduğu anlaşıldı Tramvay şirketinin işletme kısmında vetli şekillerile müsaba çahşan memurlardan bazıları, îş dairesi İstanbul âmirliğine muhtelif şikâyetlerde kaya girecekler tzmir fuan münasebetile tzmirde yapılacak olan beşinci Balkan güreş müsabakaları için Federasyon tarafından lâzım gelen hazırlıklar ikmal edilmek üzeredir. Güreş Federasyonu müsabakalara girecek müsabıkların biletlerini alâkadar federasyonlara yollamıştır. Yunan takımı eylulün onunda Pireden hareket edecek, on bir evlulde îzmirde bulunacaktır. Yugoslavlar 14 eylul sabahı, Romanyahlar da ayni gün öğleden sonra îstanbula gelecekler, akşam saat sekizde Bandırma yolile Iz mire gideceklerdir. Bulgarlardan bugüne kadar müsabakalara iştirak edeceklerine dair kat'î bir cevab gelmemiştir. Bütün takımlar en kuvvetli şeklile müsabakalara gireceklerini bildirmişlerdir. Balkan oyununa iştirak edecek millî takım namzedleri arasında dokuz ey lulde Amerikan mektebindeki kampta bir seçme yapılacaktır. Müsabakalar ağır ve yarı ağırdan maada bütün sık letler arasında yapılacaktır. îzmird'e yapılacak müsabakalar 17 eylulde başlıyacak, hergün devam et mek suretile 20 eylulde bitecektir. Müsabakalann gündüz veya gece yapılması hakkında henüz verilmiş bir karar yoktur. bulunmuşlardır. Bu şikâyetlere göre şirket; memur ve müstahdemlerini, iş ka nununun bütün hükümlerinden istifade ettirmemektedir. Balkan güreş şampiyonası Şirketlerde iş kanunu tatbikı KANSIZUK beniziizlik idn yeglne deva kaal ihya eden Ofn/\r Eu muntahip etibba taraf ından tertip edümiştir. wlI\,Uf 7 Evlul 1937 NSrasteni, zaüyet re Chlorose , PARB TABİT GUZELLik.. Her sabah daha genc! Iş dairesi İstanbul âmirliği, Tramvay şirketi müdürünü çağırtarak, kendisine iş kanununun şirkete ve işçiye verdiği haklan ve karşılıklı vazifeleri hatırlatmış ve şirketi, vazifelerini yapmağa daıvet et • Tabiî güzel görünmeğe muvaffak ol miştir. mak için en tabiî şekilde; cild hekimAynca şirketin; atelye işçilerine ka nunun bütün hükümlerini tatbik ettiği lerinin uzun zaman çalışarak bulduğu formüle göre hazırlanan halde vatman, biletçi ve kontrol gibi iş» çilerin kanun hükmünden istifade ede Yağlı, yağsız ve acıbadem medikleri şeklinde şikâyetler vâki olmuşsa da; bu şikâyetlerin, kanunun henüz tatibik mevkiine konulmamış maddelerine aıd olduğu anlaşılmaktadır. Baron dö Kuberten öldü kullanımz. îzmir 6 (Hususî) Türkkuşu muallimleri ve paraşütçüleri bugün Kültür Parkta kuleden muhtelif iniş tecrübeleri yaptılar. Yann înönüne, oradan AnkaraNuruosmaniye Şeref sokağında kSgeya gideceklerdir. başı 9X17 eb'adında bir arsa ehven fiatla satılacaktır. Çemberlitaşta nalbur Bay ömere müracaat. Izmirde paraşüt tecrübeleri Satılılc Arsa Yeni bir reçete, Uyurken, size Genclik ve ğüzellik getirir. Daha taze, daha açık, daha genc vt buru§uklukları kaybolmuş bir cild görenler adeta bir mucizedir diyecekler. Filhakika asrî fennin yeni bir zaferidir. Viyanadan bildirilen bu şayani hayret keşif, «Biocel» tabir edilen ve cüdi ihya eden bir unsurdur. Bunu Viyana Üniversitesi profesörü doktor Stejskal, k«mali itina ile seçilmiş genc hayvan • larda gizlenmi§ cild hüceyrelerinden istihsale muvaffak olmuştur. Bundan sonra cildinizi Biocel ile besliyebilirsiniz. Bu Biocel cevheri yalnız (Pemöe rengindeki) Tokalon kreminde mevcud olduğundan her akşam yatmazdan ev vel kullandığınızda siz uyurken cildi nizi besler ve gencleştirir. Her kulla nan kadına on yaş daha genc görünmesini temin eder. Gündüz için beyaz rengindeki Tokalon kremini kullanınız. Siyah noktaları eritir. Açık mesameleri kapatır ve cüdi beyazlatıp yumuşatır. KASIM KABBANt ŞEHO VE Ş.sı Ltd. şirketi, sermayesini 125 bin li radan 80 bin liraya indirmeğe 11/11/ 1936 tarihinde karar vermiştir. Alâka darlann şirkete müracaatleri tebliğ o lunur. Zayi Uşak ortamektebinden aldı ğım tasdiknamemi kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü yoktur. 82 Ali Cenglz Güreş Federasyonu ikinci reıslıgı Güreş Federasyonu ikinci reisi Seyfi Cenabın istifası üzerine boş kalan bu yere Ankara mıntakası eski reisi Ziya Ateş namzed gösterilmiştir. Federas yon bu husustaki fikrini Türk Spor kurumu başkanlığına bildirecektir. KERKUK Kıraathane ve KUtübhanesi Hertürlü kırtasiye levazımı sa tar, haricden sipariş kabul eder. (Cumhuriyet) gazetesinin Ker • kükte yegâne satış mahallidirj Valinin riyasetinde toplantı Spor işlerine de nezaret edecek olan Vali Muhiddin Üstündağ bugünlerde spor teşekkülleri mümessillerini top lıyarak tstanbul spor işleri hakkında görüşecek ve bazı kararlar verilecektir. Fuar kupa maçları Futbol Federasyonu tarafından ha zırlanan îzmir fuan kupası maçları Jl, 12, 14 eylul olmak üzere üç gün devam Müteveffa Baron de Coubertin ed«cektir. Olımpıyadları ihya etmekle dünya îstanbulu temsil edecek takım bu ya ün salan Baron dö Kuberten 74 yagün federasyon reisinin yapacağı bir şında olduğu halde Cenevrede vefat toplantıda kat'î şeklini alacaktır. etmiştir. Aslen Fransız olan mütevef fa on altı yaşmdanberi îsviçrede ika Tokad mıntakasında meti ihtiyar ediyordu. şampiyona maçları Baronun ölümü anî olmuş ve kendlsi Tokad (Hususî) Mıntakamızın Lagranj parkında dolaşırken birdenbimuhtelif spor şubelerindeki şampiyon re çimenlere çöküvererek kendini kayluk müsabakaları burada yapıldı. Bu betmiş, çağırılan doktorlar kendisine münasebetle Erbaa, Niksar, Zile spor ancak ölüm vaziyetine yetlşmişlerdir. cuları buraya geldiler ve idman kıya Rizede deniz bayramı fetlerüe Atatürk abidesine çelenk koyRize (Hususî) Halkevimiz Spor duktan sonra stadyoma gittiler. tstik kolunun tertib ettiği büyük deniz baylâl marşı hep beraber söylenirken sancağımız göndere çekildi, bunu yaptık ramı geçen yıllardan daha mükemmel ve heyecanh bir şekilde geçtL ları gözel bir geçid resmi takib etti. Müsabakalara kürek yarışlarile başAtletizm müsabakalarında Tokad landı. Dört çiftede Ömer reisin idaredört, Zile üç, Erbaa ile Niksar da birer sindeki kayık, iki çiftede Reşid Tu birincilik aldılar. ritoğlunun sandalı birinci geldiler. Bundan sonra muhtelif alaturka güYüzme yanşlarında 100 metro ser reşler de yapıldı ve derece alanlara bestte tbrahim Deniz, 50 metro sırtüsmükâfatlar verildi. tünde Yusuf Keskin, 50 metro kurba ğalamada Yusuf Deniz, mukavemette Tekirdağ (Hususî) Halkevimiz ta fbrahim Deniz, yağlı direkte de Lutfi rafından tertib edilen kupa maçlarının Kurdal birinci oldular. Sinobda at yarışlarî finali Yılmazsprla Tekirdağspor ara sında oynanmıştır. Büyük bir kalaba Sinob 6 (A.A.) Sonbahar at yarışlığın merak ve heyecanla takib ettiği ları tstanbuldan ve civar vilâyetlerden bu maçı Yılmazsporlular 3 0 kazana gelerek müsabakaya giren meşhur atrak kupayı almağa muvaffak olmuş larm iştirakile yapıldı. Koşu birincile lardır. rine büyük mükâfatlar verildi. karsa mâni olun; gelip kendisile görüşeceğimi söyleyin. Başüstüne binbaşım! Merak etmeyin, yerinden kalkacak hali yok zaten. Oyle fazla miktarda afyon içmiş ki, yaptığını bilmiyor. Geldiğiniz zaman sizinle konuşabileceğini de hiç zannetmiyo rum. Görürüz bakalım! Rashleigh telefonu kapadı ve ayağa kalktı. Başını salhyarak: Azizim Wilkinson, dedi, galiba beyhude sevindik... Dereyi görmeden paçalan sıvadık... Bu işi afyonkeş bir kadına havale edemiyeceğim gibi geli yor. ÇePing isminin baş harfleri okunuyordu. Rashleigh, otomobilini, batakhaneye yüz metro kadar mesafede durdurmuş tu. Kao Çe Ping'in bu murdar meyhanesini esasen tanıdığı için, güzel Sybil Hennings gibi bir kadının buraya nasıl düsebildiğine hayret ediyordu. Sokağın köşesinde Turner'le karşılaştı. Binbaşınm ilk suali şu oldu: Kadının o olduğuna emin misiniz? Kat'iyyen eminim binbaşım. Muhbirim, getirdıği haberin sıhhatini önce den tahkik etmiştir. Âlâ! Burada beni bekleyin; bir yere ayrılmayın. Belki sizi aratınm. Binbaşı, eli kapının tokmağında, bir lâhza tereddüd etti. Sonra birdenbire açtı ve içeri girdi. Batakhanenin içi öyle pis kokuyordu ki, genzine dolan bu koku ile adeta boğulacak gibi oldu. Ter kokusu, tütün kokusu, afyon kokusu karmakarışık duyuluyordu. Binbaşı, ayyaş ların ve afyonkeşlerin ayakları arasından yol bulmağa çalısarak ilerledi. BE5İR KEMALMAHMUT CEVAT REKTA PATI Iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tflrlfl iltihaplarmda, cerahatlenmiş Hstfillerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. ı Tekirdağında kupa maçları Basur memelerinin ANTİVİRUS ile tedavisi Şark Ispençiyari Lâboratuvan, istanbul tü. Hürmetle selâm verdi v« sordu: Muhterem binbaşmın, fakirhanemizi ziyaretinin sebebi ne olabilir? Rashleigh Çinliyi kolundan tuttu, bir köşeye götürdü ve hafif scsle şu suali sordu: Su dakikada, buradaki müşterileriniz arasında bir beyaz kadın var değil mi? bu afyonke?lerin uzandıklan yerlerde, başlan ucunda, ufacık kandiller yanıyordu. Her biri, hali ihtizarda bir hastayı andınyordu. Küçük bir hizmetkâr ço • cuk, sessiz adımlarla dolaşıyor, afyon çubuklannı hazırlıyor, dolduruyor, atejlendiriyordu. Kadın müşteri olarak Hennings vardı. yalnız Sybü İSEHER VAKTii I Yazan: Çeviren: | Maurice Dekobra 10 Binbaşım, dedi, dul Madam Hennings'in izi bulunmuş. Rashleigh: Yok canım! Aman bu çok mühim! Diyerek hayretle yerinden fırladı, telefonu, muavininin elinden kaparcasına al dı: Alo!.. Dinliyorum, söyleyiniz!" Bir ses, cevab verdi: Alo! Ben Turner... Binbaşım, Whitechappel'deki barlardan birinde, aradıgımız kadına benzer birinin bulunduğunu haber aldım. E, sonra? Sonra, o bara gittim. Hüviyetinı tahkik ettim. Aradığımız kadmın ta kendisi. Tebrik ederim, Turner. Kad'n şimdi nerede? Şimdi mi? Hâlâ orada binbaşım. Hem uzun müddet orada kalacak. Ne demek istiyorsun? Yani, kolav kolav ka'km sidci Hamdi Varoğlu ^ ^ lerden değil. Afyon içmekle meşgul. Sarhoş olmuş. Kımıldıyacak hali kalmamış. O cihetten korku yok. Ben de size, bara yakın bir yerden telefon ediyorum. Kadının bulundüğu yeri bana iyice tarif et bakayım! KaoÇePing'in kahvesi binbaşım. Whitechappel Road'la Sutton Lane'in köşesinde. Pekâlâ, geliyorum... KaoÇePing'in kahvesi dedin öyle mi? Evet, binbaşım; hani şu Çinlile rin, rıhtım amelesinin devam ettikleri kahvenin sahibi olan Çinli. Taymis nhtım larına çıkan yabancı gemiciler hep ora ya devam ederler... Aradığımız kadının bu kötü yeri nasıl intihab ettiğine şaşıyorum doğrusu... Rashleigh saatine baktı: Yirmi dakikaya kadar oradayım, dedi. Ben gelinciye kadar, siz kadını gözden kaybetmeyin. Kendisile mutlaka lâzım. Çıkıp gitmege kal KaoÇePing'in cenneti KaoÇePing afyon kahvehanesi, ba takhanelerle dolu bir mahallede ve oranın en murdar yeriydi. Kısmen meyha neye, kısmen ufaktefek eşya satmağa mahsus bir dükkâna benziyen bu kahve hane, kırmızı boyalıydı. Fakat, boyası yer yer dökülmüş, altından tahtalar sırıtmıştı. Pencerelerin iç tarafında paramparca olmu$ perdeler sallanıyordu. Kapınm üstünde sarı bir fener görü nüvor, fenerin buzlu camı üzerinde, Kao V Şey... Yani... Nasıl kadın? Fazla lâfı bırak, var mı, yok mu? Var efendim. Hususî hayatının acılannı unutmak için buraya gelmek istedi. Çok ısrar etti. Dayanamadım, ka bul ettim... Afyon mu içiyor? Şey... Yani... Kaç çubuk? Nasıl söyliyeyim... Meslekî sır ketum olmamı icab ettiriyor... Cevab ver, Kao!... Boş lâf dinliyecek yaktim yok; acele işim var! İki günde bir on beş çubuk... O kadını bana göster.. Çinli, Rashleigh'i, dükkânm arka tarafındaki odaya götürdü. Orada, yirmi lçki içmekle mesgul ilk müşteri kalaba kadar müşteri, siltelere uzanmışlar, af lığını yarıp geçtikten sonra KaoÇe yonun zehirinde zevk ve neş'e anyorlarPing'i gördü. Çinli de binbasıyı E;örmüş dı. Cinlilerden ve beyazlardan mürekkeb Rashleigh, içeri ilk girdiği dakikada o* nu görememişti. Çünkü Sybil, bu basık ta» vanlı odanın ta obür ucunda, loş bir köşeye uzanmıştı. Yanüstü yatıyordu. Va • ziyeti bir hastadan farksızdı. Gözleri a • labildiğine açıkü, bir eli şilteden dışan sarkmıştı. Rashleigh yaklaşü. Genc kadm, ba • kışları ona matuf olduğu halde, onu gormüyor gibiydi. Bimbaşı, Sybil'in ta yanına kadar geldi. Genc kadın kımılda • madı. Selâm verdi, aldırış etmedi. Yüksek sesle ismini söyliyerek hitab etti. Sybil gene oralı olmadı. O zaman, binbaşı Rashleigh, orada bulduğu bir kahveci iskemlesini çekti, Sybil'in yanıbaşma oturdu. Hiç kims« başını çevirip bakmamıştı. (Arkast var)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle