12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 7 Eylul 1937 Kaybolan inci Orman memurları arasmda tayinler Bir kısım orman müdürleri muhtelif yerlere becayis edildi Artık dayanamıyorum Semıha.. harriyata başladı; diğer taraftan Semiha Aşkrnıı haykırmam lâzım. Seviyorum se da, kocasmda hiçbir $üphe uyandırma İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havani, anlıyor musun, çıldınyorum senin mak için, onlar gibi yaptı ve üçü birden dis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 için. serseri inciyi aramağa koyuldular. Der SON 18,30 plâkla dans musikisi 19,30 Şefik, haykırmak laruretinde oldugu ken salonun kapısı tekrar açıldı. Hizmetkonferans: Emınonü Halkevi sosyal yardım şubesi namına. Dr. Saün Ahmed Ergün nu söylemekle beraber, ihtiyatı elden bı çi, evin ahbablarından birini, Hilmiyi (İdrar yolları hıfzıssıhhası) 20,00 Nuri Ankara 6 (Telefonla) Orman Urakmamış olmak için, sesini alçaltmı§b. içeri ahyordu. Hilmi, monoklünü gözüne Halilin iştirakile Türk musiki heyeti 20,30 mum müdürlüğü memurları arasmda yaFakat bu, Semihanın endişe etmesine yerleştrerek: Omer Rıza tarafından arabca soylev20,45 pılan tayinleri bildiriyorum: mâni olamadı. Ne arıyorsunuz, dedi. Çocuklu Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk Kös orman komiseri Tevfik umum mümusikisi ve halk şarkıları. (Saat ayarı) Sus Şefik Allahaskına.. Nelcr de ğunuz mu hatırınıza geldi? 21,15 radyofonik dram: LouLse 22,15 Adiirlük orman şube müdürlüğüne, şube söylüyorsun. Çıldırdın mı? Burada? Semiha yüzüğünün incisini kaybetti jans ve Borsa haberleri ve ertesl günün kendi evimde? Bu salonda? Bana böyle de.. Sahici inci.. Bir tarafa sıçramış ola müdürü Nejad Bursa orman müdürlü programı 22,30 plâkla sololar, opera ve ğüne, Muğla orman müdürü Fuad Ça Sahne temsilleri, stüdyo faaliyetleri, operet parçaları 23,00 SON. münasebetsiz şeyler söylemek? cak.. Görüyorsun ya, anyoruz. nakkale orman müdürlüğüne, Kocaeli provalar, rolleri ezberleme, senaryolan VİYANA: Şefik hararetli hararetli: Hilmi tasdik etti: 18,35 VTYOLONSEL KONSERİ 19,10 orman müdürü Cemal Diyarbekir orman okuma.. Bir insanın değil on altı saatlik, Başka yerde söylerim, ne zaman Anlıyorum. Müsaade ederseniz karışık yayın 20,25 ŞAN VE MUSİKİ müdürlüğüne, Edirne orman müdürü yirmi dört saatlik hayatını dolduracak îstersen, dedi. ben de arıyayım.. Bakahm kim bulacak? 21,35 ŞARKILAR 21,40 Maeterlinck'ln e serlerı 23.15 haberler ve saire 23,25 EĞ Ne demek istediğimi anlamamış giîhsan, kapı önünde duran hizmetçiye Yakub Eskişehir orman müdürlüğüne, kadar fazla meşguliyet.. İşte Gaby Morİçel orman müdürü Feyzi îstanbul orman lay'ın başındaki işler. Kıymetli san'atLENCELİ KONSER. bi görünmeğe çalışma. Burada, kocamın dönerek: BERLİN: müdürlüğüne, Sinob orman müdürü kâr geçen gün gazetecilere beyanatında evinde, senin en yakın arkadaşmm evin Pervin, dedi, sen de bize yardım 17.35 İKİNDİ KONSERİ 19,05 ORKESŞevket îçel orman müdürlüğüne, Diyar diyor ki: de bana ilânı aşketmek? Havsalam almı etsene.. TRA KONSERİ 20,35 gramofon, haber bekir orman müdürü Hulusi İsparta or ler, ulusal yayın, haberler 23,35 EĞLEN Başımı kaşıyacak vaktim yok.. Dinyor.. Aman harabbi, ne müthis! Ve beşi birden aramağa başladılar. CELİ KONSER VE DANS HAVALARI. man müdürlüğüne, Kastamonu orman lenmek için bir yere gideyim diye niyet Semiha, eğer beni sevseydin, bu Hahyı ellerile yokluyor, kanapenin, maPEŞTE: müdürü Nazım Kars orman müdürlüğü leniyorum, hemen yeni bir teklif karşısınhareketim sana o kadar da müthiş gel sanm, koltukların altına bakıyor, fakat 18,05 ÇİNGENE ORKESTRASI 19,15 ne, Eskişehir orman müdürü Osman Ko da kalıyorum. «Sen Petersburg'un Bekonferans 19,35 FLUT KONSERİ 20,05 mezdi. Müthişi bırak, hatta mazur bile bir türlü bulamıyorlardı. caeli orman müdürlüğüne, İstanbul or yaz Geceleri» le «Postacı» yı çevirıp bikonferans 20,35 PIYANO KONSERİ görebilirdin, mazur, tabiî, son derece zaPiyanonun altını yokhyan îhsan ilân 21,05 karışık yaym, haberler 22,30 OR man müdürü Emin Konya orman müdür tirdikten sonra Mısıra gitmeğe hazırlanırurî. etti: KESTRA KONSERİ 23,35 gramofon, konlüğüne, İzmir orman müdürü Ahmed yordum. Jules Barry ile birlikte «Güneşferans 24,20 dans plâkları, haberler. Yeter Allahaşkma Şefik, bitir ?u Bulana beş lira var. Ali Muğla orman müdürlüğüne, Kars teki Kahvaltı» kordelâsını çevirmek için BUKREŞ: masah.. Ihsan neredeyse gelecek.. Hiz Hilmi bağırdı: orman müdürü Ali Rıza îzmir orman müracaatte bulundular. Tabiî reddede 19,05 ORKESTRA KONSERİ 20,35 konmetçi de içeri girebilir. Seni karşımda böy Yaşa.. Oyun dediğin böyle kızış müdürlüğüne, İsparta orman müdürü Aferans 20,55 MUSİKİ 21,35 SENFONİK medim. Seyahatimi yapamadıktan maale diz çökmüş bir vaziyette, bu heyecanlı tınlır i§te. KONSER 23,20 gramofon, haberler. sım Sıvas orman müdürlüğüne, ÇanakkaBELGRAD: halinle böyle kızardığmı görenler ne derVe daha hararetle aramağa devam et le orman müdürü Cemal Trabzon orman da, istirahat zamanımı da kısmak mecbuGaby Morlay «Postacı» filminde 18,25 KEMAN KONSERİ 18,55 gramo m riyetinde kaldım. ler sonra.. Kopacak rezaleti hiç aklına tiler. müdürlüğüne, Çatacık orman komiseri fon, ulusal yayın 21,05 OPERA PARÇABereket versin sevgili köpeğim Bi nelerde aramızda bazı mücadeleler olu LARI 22,05 gramofon, haberler 23,20 gerirmiyor musun? Aradan bir dakika geçmeden, Semiha Faiz Hakkı Zonguldak orman müdür bıche'e.. Onunla kendimi avutuy&rum. yor. Bereket versin Jules'e vaktile alış KONSER 23,50 gramofon. Peki Semiha peki, susuyonım işte. bir noktaya işaret etti: lüğüne, amenejman başmühendısi Salih LONDRA: lYalnız, aşkmıın samimiyetine, büyüklü Belki de yazı masasının altındadır. Sıtkı Bolu orman mektebi müdürlüğüne, Nereye gidersem onu beraber götürüyo mıştı. Yoksa bağırmağa başlıyacak, kı19,05 MUSİKİ 19,30 ORKESTRA KONyameti koparacaktı. ğüne inandığını söyle bana.. Bugün için Fakat mendebur yer de karanlık mı ka amenejman başmühendisi Mustafa Rem rum, güzel olduğu kadar sadık ve yumuSERİ 20,25 karışık yayın 23 VARYEZavallı Bibiche o da benim gibi bu se TE 23,35 DANS ORKESTRASI 24,35 kafazlasmı istemiyonım. Bak, yalvanyo ranlık.. Gidip elektrik lâmbamı getire • zi Bolu orman mektebi müdürlüğüne, şak kalbli bir hayvan.. Stüdyoda herkes onu seviyor. Filim çevirirken koltuğuma ne yazlığa gidemedi. Yumuşak ayakları rışık yayın ve gramofon. rum, ajkıma inandığını söyle bana, hay yim, başka çare yok. amenajman başmühendisi Şakir Bursa PARİS [P.T.T.]: di.. Semiha biraz sonra elinde elektrik Orman mektebi muallimliğine, Bursa or oturup beni bekliyor, bazan gecikirsem stüdyoların taban tahtaları üstünde dolaş18,05 ORKESTRA KONSERİ 19,05 ODA Ayağa kalk canm, nedir bu gü • lâmbasile avdet etti, ışığı yazı masasının man müdürü Rüştü Çatacık orman baş sabırsızlanıyor, koşup yanıma gelmek is maktan geri kalmadı ki.. Neyse, bir haf MUSİKİSİ 20,05 haberler, eğlence 21,35 lünc vaziyet.. Şimdi aruızın biri giriverir altına doğru tuttu ve akabinde sevincle mühendis muavinliğine, Mozvadı orman tiyor, heyhat odamın kapısı kapalı.. Ma ta, on günlük bir müsaademiz var.. îki SENFONİK KONSER 23,35 haberler, gra»e içeri.. haykırdı: komiseri Abdullah Cevdet Sinob orman amafih Bibiche «Güneşteki Kahvaltı» miz de biraz dinleneceğiz.. Ondan sonra mofon, hava. ROMA: Hakikaten birisi girdi içeri. Gelişi hiç Ben demedim mi? îşte.. müdürlüğüne, Buca hususî orman fen me filminin birçok sahnelerinde beraber bu tiyatro mevsimi başlıyor.. Haydi gene 18,05 haberler, DANS MUSİKİSİ 18,55 Sstenmiyen birisi: Koca. Hakikaten muzib inciyi parmaklan a munı Vecdi Kızılalan ormanı komiser lundu. Partönerim Jules Berry ile o sah iş başına! karışık yayın 21,45 KARIŞIK MUSİKİ 22,05 OPERA YAYTNI, istlrahatlerde ha « Birdenbire açılan kapınm gürültiisü rasında tutuyordu. liğine, Balıkesir orman müdürü Emin berler ve salre, sonra DANS MUSİKİSİ. üzerine Şefik ensesinde mukadderatın Bravo! Gökyar Köprüçay ormanı başmühendisyıldınmını duymuştu. Ve, bazan mukad Oh! Bulunmryacak diye ödüm ko liğine, Köprüçay ormanı komiseri İsmail derata karşı gelmenin faydasız olduğunu puyordu. •^ Evvelce boğazından rahatsızlandı•^ R. K. O. sinema şirketinin Nev • Faik Mozvadı ormanı başmühendis muanlıyarak ayağa kalkmak ve bu suretle avinliğine, Sıvas orman müdürü Cema ğmı haber vermiş olduğumuz Grace Mo york'taki yazıhanesindeki kâtibelerden Hele şükür. Kurtulduk. Bu akşam şehrln muhtelif semtlerinde kurtuluş talihini denemek istemedi. Z a Beşi de ayaga kalkmıştı; birer derin leddin Kütahya orman müdürlüğüne, ore Holivud'daki hastanelerden birinde küçük bir esmer kız, Dorothy Rogers, nöbetçi olan eczaneler şunlardır: ten hafifçe şişmandı ve ömründe spor nefes aldılar, kıravatlarmı ve saçlannı îstanbul orman mühendisi A . Necib ameliyat olmak mecburiyetinde kalmıştır. Joan Gravvford aleyhine, kendisini ye istanbul cihetindekıler: Eminönünde (Sallh Necatl), Beyazıdda yapmış adam değildi. Ayağa kalkmak düzelttiler. elbiselerini fırçaladılar. Kastamonu orman müdürlüğüne, Maraş Güzel sesli yıldız bir ay kadar hastanede rinden etme davası açmıştır. Vaktile M. (Belkis), Küçükpazarda (H. Hulusi), E föyle dursun, bilâkis, mukadderatın ağır Semihanın sabahleyin nasılsa inciyi orman müdürü A. Nuri Kös ormanı komi yatacaktır. Bu suretle kocası Valentin G. M. sinema şirketindeyken yıldızın yübsultanda (Mustafa Arif), Şehremlnindarbesi alnnda ezilmi? gibi, kendini elle yiizükten çıkanp çekmecesine koyduğu ve serliğine, Kızılalan ormanı mühendisi M. Parera ile birlikte yapacakları Avrupa se nüfuzunu istimal ederek oradan kendisini de (Nâzım Sadık), Karagümrükte (Su ad), Samatyada ,Rıdvan), Şehzadebasında ri üstüne yere bırakmışü. öyle ki îhsan elektrik lâmbasının bir bahaneden başka Tevfik Çerkeş ormanı müdürlügÜBc ta, yahatini tehir etmiştir. çıkartmış olduğunu iddia etmekte ve bun (Ibrahim Halil), Aksarayda (Etem Per kapryı kapayınca, kansınm önünde dört birşey olmadığı belliydi. Ve Semiha ko yin edilmişlerdir. •JC Lawrence Tibbett yakında Parise dan dolayı 1,250,000 dolar tazminat ta tev), Penerde (Hüsameddin), Alemdarda (Abdülkadlr), Bakırköyde (İstepan). ayaklı bir adamla karşılaşu. Hayretle: casına: gelecek ve orada bulunmasından istifade leb eylemektedir. Sinem amehafili Do Beyoğlu cihetlndekiler: Ne? Şefik mi? Nedir bu hal Ş« Îhsan, beş lira bordandın bana.. ederek Opera binasında 5 birinciteşrinde rothy'nin bir reklâm mütehassısı olmak İstiklâl caddesinde (Della Suda), Gala fik? Ne yapıyorsun? Diyerek vadini hatırlatmağı unutma malul arristler menfaatine verilecek olan dolayısile bu suretle kendisine bir reklâm tada (Hüseyin Hüsnü), Taksim İstiklâl caddesinde (Limonciyan). Pangaltı HalâsŞefik, ne yaptığını bulabilmek ümidile, dı. Othello operasının temsiline iştirak ede yapmakta olduğu kanaatindedir. kârgazi caddesinde (Narglleclyan), Kasımzaman kazanmak için: •jr Geçen gün filim âmili milyoner paşada (Vasıf), Hasköyde (Barbut), Be « cektir. Bu temsil italyanca olacak, LawGayet keyiflenmiş olan îhsan, ne de Ne mi yapıyorum? dedi. Ne yaptj receye kadar doğru söylediğinin farkına Howard Hughes'le evleneceğini yaz.dı şiktasta (Ali Rıza), Sarıyerde (Asaf). rence, Jago rolünü oynıyacaktır. ğımı soruyorsun ha? Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: varmadan: TAT Fernand Grawey'in Amerikada ğımız Katherin Hepburn'ün düğünü pek Üsküdarda (İttlhad), Kadıköyünde esM Evet. Ne yapıyorsun? yakında Holivud'da yapılacaktır. Mera Hakkındır kancığım, dedi. Alnı çevireceği ikinci filminin adı «Rezalete İskele caddesinde (Sotiryadis), Yeldeğlr Bereket versin, bu esnada Semiharun nm terile kazandın. Çanak Tutanlar!» olacaktır. Rejiyi simde bütün yıldızlar, filim âmilleri ve meninde (Üçler), Büyükadada (Şinasl Rızihni aydınlanmışh. Hem kendini, hem Nakleden: Mervyn Leroy idare edecek ve kordelâ sinema payitahtınm diğer meşhur simaları za), Heybellde (Halk). de Şefiği kurtarmak için, sadece: CEVAD SADIK renkli olacaktır. Femand'ın bu filimdeki hazır bulunacaklardır. İki nişanlı son tncimi anyor, dedi. günlerde bir lüks yatı gezmişlerdir. Onu Sahte doktor partöneri Carole Lombard'dır. îhsan sordu: satın alarak Avnıpaya gelecekleri ve Mes'ud bir evlenme Beşiktaş Merkez Memurluğu tara •Jt Fransızlar «Mösyö Bareloque Ne incisi? balaylannı Paris, Brüksel, Viyana, Bu fından Kuruçeşmede ahçıhk eden MeHBirinci Ordu Sıhhiye Mütehassısı Kayboldu» isminde eğlenceli bir filim Yüzüğümün incisini.. Elmas ye General doktor Suphi Yakann kızı dapeşte ve Prag'da geçirecekleri hak med Alinin bazı kimselere ilâc verdiği yapmaktadırlar. Başrolü meşhur komik ve doktorluk yaptığı tesbit edilmiş, rinde duruyor amma, inci »ıçradı, yere Muallâ Yakarla deniz asteğmeni Lem'i kında bir rivayet deveran etmektedir. Lucien Baroux oynıyacaktır. Bu filim Mehmed Ali dün yakalanmıştır. Kırközün düğünleri 3 eylul 937 akşamı düştü. Emniyet İkinci Ağrt Emniyet Mü«Dicky» ismindeki maruf piyesten iktibas Bu sahte doktorun verdiği kocakan Şefik kendi kendine dü?ündü: «Yii Parkotelde Orgeneral Ali Said ve GülŞube Müdürü dürlüğüne tayin edilmiştir. Belediye Evkaf ihtilâfı ilâcile bir amelenin hayatınm tehlikehane hastanesi profesörleri ve birçok Nevzad edilen Fafıri züğü görmek hevesine düşmesin de!» ye girdiği ve zavallmm hastanede yat•^ Paris civanndaki Neuilly stüdyohakkında İşin garibine bakın ki, îhsan yüzüğe yüksek şahsiyetlerin huzurile icra kı Emniyet ikinci şube müdür muavinmakta olduğu da anlaşılmıştır. lınmıstır. Saadetler temenni ederiz. sunda Yves Mirandes'ın filmi yakında Evkaf Umum Müdürlüğünden şu tezbakmak istemediği halde Semiha gösterlerinden Fahri Torunoğlu Ağrı emni Mehmed Ali hakkında kanunî mua çevrilmeğe başlanacaktır. Kordelânın adı kereyi aldık: di. Hakikaten inci düşmüştü. Şefik hayyet müdürlüğüne, Mir'at Özkan Ordu meleve baslanmıstır. Vefat retler içinde, kendi kendine: «Mümkün «Gazetenizin 4776 numaralı nüsha emniyet müdürlüğüne terfian tayin o kat'î olarak tesbit edilmiştir: «Sabahın Saat Dördü..». Başrolleri Luceien Ma sında (Evkaf idaresi hakem heyetinin Anadolu Sigorta Şirketi veznedarı değil, dedi. înciyi yutmuş olacak.» lunmuşlardır. VAHRAM AĞAR Emniyet ikinci şube müdürlüğüne roux, Andre Lafaur, Marguerite More kararlarına itiraz edecek) başlığı altınîhsana gelince; son derece heyecana vefat etmiştir. Cenaze merasimi bugün tayin olunan Çanakkale emniyet mü no oynıyacaklardır. da bir yazı görülmüştür. îş mecmuası kapılmıştı: saat 11 de Beyoğlu Balıkpazarı Ermeni dürü Nevzad şehrimize gelmiş ve yeni ^ Simone Simone'un da içinde oy İstanbul Belediyesile ihtilâf mevzu Pariste in'ikad eden Felsefe kongre Nasıl da düşürürsün canım. Bu zakilisesinde icra edileceğinden son teşyi nadığı «En Tatlı Saat» ismindeki Ame unu teşkil eden muayyen meseleler sine tahsis edilen İş mecmuasmın on manda böyle bir incinin kaç bin lira et vazifesinde bulunmak istiyenlerin vak vazifesine başlamıştır. Emniyet müdürlüğü mubasebe baş rikan filminin Pariste tecrübe gösterişi hakkındaki hakem kararının temyiz e ikinci sayısı zengin mündericatla çıktı. tiğini bilmiyor musun? Nasıl kaybettin? ti mezkurda kilisede hazır bulunma kâtibi Rıdvan emniyet ikinci şube mudilmesi mütekabiliyet esası dahilinde İçinde şu yazılar vardır: yapılmıştır. Yalmz sinema ile alâkadar Hangi tarafa sıçradı? ları rica olunur. iki dairece kabul edilmiş ve Başvekâ amelât başmemurluğuna tayin edil Sokrat'ın felsefesi (Ziyaeddin Fah şahsiyetler bu temsilde bulunabilmişler let yüksek makammca da bu mutaba Bilmem kocacıgım.. Hem dolaşı mistir. ri), Yeni pozitvizm ve seciyeleri (Prof. yor, hem de Şefikle konuşuyorduk. Çok Senelerdenberi zabıta mesleğinde ge dir. Mevzu Albert Prejan ile Polla ll kat tasvib buyurulmuştur. îhtOâf bu von Aster), Türk iş kanunu hakkında jest yapryordum, bir an elımi masanın celi gündüzlü çalışarak memleketin a lery'nin çevirmiş olduklan «Paris Dam suretle tamamen bertaraf edıldikten mutalealar (Prof. Kessler), Doçent kenanna dayadım, bir de baktım ki inci Türkçe, fransızca ve almanca bilen sayişi için uğraşan kıymetli zabıta er lan Altmda» kordelâsını andırmaktadır. sonra, hakem karanna karşı itiraz se Hüseyin Nailin tezi hakkında bir tensırra kadem basmış. bir daktiloya ihtiyac vardır. Hüviyet, kânımıza yeni vazifelerinde de muvaf Sesi güzel James Stewart güzel şarkılar beblerini tesbit için bir komisyon teş kid (Prof. Crozat), Türkiyede ilim ve kili asla mevzuu bahsolamaz.» referans ve istenecek ücret miktarı fakiyetler temenni ederiz. îhsan sükunetle ve gayet tabiî. felsefe nasıl inkişaf edebilir (Z. Fahsb'vlemektedir. gösterilerek mektubla müracaat olunur. ri), Ziya Gökalp hakkında yeni kitab Anyalm, dedi. lar (Prof. Hartman), Türkivede orta Tarihi değişen müsamere BUyük Alman muganniyesi En yüksek Fransız komediyeni Ve kendisi de Şefiği taklid ederek ta îstanbul potsa kutusu 189. sımf meselesi, İbni Sinâ ihtifali, Ter 9 eylul perşemıbe günü Beylerbeyincüme hakkında, felsefe kongresi... de Tayyare cemiyeti menfaatine bir İş mecmuası, bu nüshasmda Ünivermüsamere verileceğini yazmıştık. Bu sitemizin yabancı profesörlerinden birmüsamerenin perşembe günü değil, 8 çoklarınm orijinal yazılannı neşret eylul çarşamba günü verileceğini bilmektedir. Felsefe ve hukuk mensub dirdiler. Yeni kış mevsimini 9 eylul perşembe akşamı larına ehemmiyetle tavsiye ederiz. EJİİ RADYO Ç Bu akşamki program J Başını kaşıyacak vakti olmıyan artist: Gaby Morlay Bu sene yazlığa gidemiyen san'atkâr büyük bir teessür duymuştur. Fakat sevgili köpeği Bibiche'le beraber olması onu teselli ediyor Bir ilci satırla NOBETÇİ ECZANELER Polis erkânı arasında yeni tayinler YENİ Daktilo aranıyor Macar Kral Naibi îtalyada GITTA ALPAR JULES BERRY SARAY Sinemasının Büyük Fransız filmi ile açıyor. Tavuk kümesinden düşmüş Tarlabaşmda Çöplük sokağında oturan 40 yaşlarmda Takohi evinin bahçesinde yaralı bir halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştır. Evde bulunanlar; kadınm sinirli olduğunu, bu yüzden babçedeki tavuk kümesi üzerine çıktığını ve oradan düşerek yaralandığmı söylemişlerdir. Kümes tetkik edilince bunun sekiz metro irtifaı olduğu görülmüştür. Hâ disede bir kasd olup olmadığı tahkik edilmektedir. CASUS AŞKI Bütün şarkın en büyük ERTUĞRUL SADİ TEK Bu gece (Suadiye Plâj) Yarın gece (Büyükada) Perşemebe (Yeşilköy) Cuma (Heybeliada) tiyatrolarında Aşk ve musiki: BÜYÜK CASUSLARIN emrinde ilâveten: TRAKYA MANEVRALARI Türkçe sözlü film. J R A ^ ^ • a U NL sineması olan tstanbulda daimî bir sergi binasî Iktısad Vekâleti, İstanlbulda 'daimî bir sergi binası yapılması hakkında mubtelif makamlarm mütalealarını sormuştur. Bu hususta raporlar hazır lanmaktadır. Bütün dünyanın en büyük filimlerini SATIN ALMIŞTIR 10 Eylul Cuma günü akşamı yeni sinema senesine başlıyor. Macaristan Kral Naibi Amiral Hortv kan<=Ue beraber İtalyada seya hate çıkmıştır. Resimde kendileri motörde goıülmektedır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle