18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Eylul 1937 CUMHURİYET Son bahar elbise ve şapkaları Atatürkün Trakya halkına verdikleri yüksek direktif Çinde, 1000 millik bir cephede harb oluyor Atatürkün manevraları şereflendirmeleri Trakya 60 bin kişilik Kızılordu Pekin cephesine iltihak için de bir nimet oldu ediyor. 25 bin Çinli Müslüman isyan etti Edime (Hususî) Trakya son zamanlarda çok büyük ve tarihî günler yaşadı. Türk yurdunun bu güzel, bereketli parçasında yapılan askerî manevralar vesilesile milletimizin eşsiz kabiliyet ve kudretleri hakkındaki imanımız yeniden kuvvetlendi. Başta Ulu Önderimiz Atatürk olduğu halde bütün bir milletin kayadan bir dağ gibi tek vücud halinde ırkının yüce kahramanhk ve faziletlerini bütün dünyanın gözü önünde bir kere daha isbat etmesi bir Türk için nekadar sönmez sevinc kaynağıdır. Türk milleti, Türk köylüsü eşsiz Ulu Önderini bir kere daha yakından görünce, bütün bu kalkınma ve dirilme savaşından doğan cumhuriyet eserleri önünde, Onu derin takdir ve sevgi duygulanle alkışladı. Trakya köylüsü kendisini günlerce yakından ve doya doya sevdıkten ve bağnna bastıktan sonra nihayet manevralardan dönüşte Çerkezköy istasyonunda coşkun duygularla uğurlarken Onun yeni bir direktif ve iltifatına nai! oldu. Genc, ihtiyar, binlerce halk iştiyakîa doyamadıkları Atatürkü selâmlamak için istasyona birikmişti. Her çehrede açık vc samimî bir sevgi ışığı yanıyordu. Türk köylüsünün tunc vücudünde çarpan altın yüreği, millî kahramanını tarihî bir tak gibi sarmıştı. Bir aralık yanmda bulunanlardan Trakya Umumî Müfettişi General Kâzım Dirik, Atatürkün selâm ve iltifatını halka, köylüye müjdelemek için vagondan indi, halka gür bir sesle, Atatürkün halk ve köylüye oîan candan sevgisini ve Atatürkün millet sevgisini aşk haline getirdiğini söyledi ve köylüyü coşturdu. Bu heyecanlı ve sevgi dolu sözleri vagon penceresinden dinliyen Atatürk veciz ve zengin sözlerle halkın gönüllerini tutuşturdu ve trenin yavaş yavaş hareketi sırasında şu cümleleri söyledi: «Trakya Genel Müfettişi Kâzım Dırikin söylediği güzel sözlerden çok mutehassis öldum. Kâzım Dirik sizlerin ve bütün Trakyalıların ağabeysidir. Gördüm ki, O sizlerle ve bütün Trakyalılarla şahsan bir baba şefkatile meşgul olmuştur. Memleketinizin en ufak ihtiyaclan üzerinde bile büyük faaliyet sarfetmiştir. Kendisini çok sevin, onun kıymetini bilin, çünkü o sizi çok sever ve Trakya için çok çalışır. Kendisini ben de sever ve takdir ederim. Hoşca kalın, esenlikle...» Bu sözlerle Trakya için yeni bir direktif verilmiş oldu. Bu sözlerden sonra bütün istasyon bir sevinc ve alkış tufanı içinde kaldı. Tren ağır ağır ista.syondan aynlırken vagonun penceresinden güler yüzile halkı selâmiıyan Atatürk, yeşil Trakyaya yeni bir umud ve neş'e saçıyor, her Türke yarınki Türkiye, daha kuvvetli Türkiyenin nurdan yolunu çiziyordu. Simdi Trakya, evvelki çalışmalarına, çalışma hummasına yeni bir ateş ve hız katarak, Atatürkün yolundan ilerlemektedirler. Beş yıllık köy kalkınma pro gramlarını her Trakyalı ısrarla ve kıs kançlfkla takib ediyor, Trakyanın bir an önce ülkü'üne kavusması için elinden gelen herşeyi feda ediyor. {Baştaraft 1 inci sahifede) Tiençin'den bildırildiğınee göre Tiençin Poukeou demiryolu boyunca yereşmiş olan Japonlar, dün sabah Ma chang'a karşı büyük bir taarruza giriş mişlerdir. miryolu üzerinde Houang Ho nehrinin sularının kabarması yüzünden hasıl olan ve askerî harekâtı son derece müıkülleştiren tuğyanlara rağmen Japon kıtaatı, Çin mevzilerine taarruz etmişler ve 9 eylulde saat 1 1 de Tiençin'in 60 kilometro cenubu garbisinde kâın Machang ve Liuhotien şehirlerini ışgale muvaffak olmuşlardır. 9 eylul günü Japon filosu, Japon tayyarelerinin iştirakile Swatow ve Amoy limanlarını rr.üessir surette bombardıman etmiştir. Birçok kasabalar alevler içindedir Şiddetli bir muharebe Eylul gelince sonbaharm hafif serinIiği ortalığa çökmeğe başladı. Bu hal, adeta kışı müjdeler gibî bir vaziyettir. Binaenaleyh gece eğlencelerini. akşam davetlerini hatıra getirir. Artık yavaş yavaş kışhk levazımatı tedarike başlamakla beraber asıl bu mevsim içinde bazı şeyler düşünmek icab eder. İşte size iki elbise ile bir şapka nümunesi. Soldan birinci gümüş lâmeden bir akşam elbisesi. Bunun orijinalliği omuzlardaki pelerin gibi parçadadır. Arkadan ta bele kadar düştüğü halde önden korsajın ancak yarısına gelmektedir. Ortadaki, altın sırma işlemeli siyah krepten gen« bir ak şam elbisesi. Tamamen kapalı, omuzlarının üzeri parçalıdır. Belinde deri bir kemer vardır. Sağdaki şapka lâciverd ipekli kumaştan yapılmış, üstiine, beyaz zemin üzerine lâciverd çizgili gayet geniş bir kordelâ bağlanmıştır. Genc kızlarla yeni evlenmişlere çok iyi gider. Fakat gerek elbiselerde, gerekse şapkalarda muayyen bir kumaşa ve muayyen bir biçime saplamp kalmak doğru değildir. Şimdi hele herkes sade moda olanı değil, üzerine kendi fantezisile bazı şeyler ilâve edilmiş olan şapka ve elbiseleri giyiyor. Bu suretle umumî üniforma şekline girmiş tarzlardan kaçın mış oluyor. Şanghay 11 (A.A.) Paosham dan Liuho yakınında bir noktaya kadar giden bin millik bir cephe boyunda şıd detli bir muharebe cereyan etmektedir. Bir çok kasabalar, alevler içindedir. Wousoung sahilleri boyunda da diğer bir topçu düellosu yapılmaktadır. Bu sahillerde Japonlar, Kiangvvan'a doğru ileri hareketi yapmak maksadile bir yan hareketi icrasına teşebbüs etmişlerdir. Japonların istikşaf tayyareleri, Poo tung üstünde uçmuşlarsa da Çinlilerin Bambu bahçeleri altında gizlenilmiş o an toplarının mevzilerini keşfe muvaf fak olamamışlardır. Rusların zaptettikleri gemileri Çin Tokyo 11 (A.A.) Leoul'den bildirildiğine göre, Sovyetlerın karakol gezen gemileri, yeniden üç Japon balıkçı gemisini zaptetmişlerdir. Bu gemilerden bir tanesi Sovyet sahiline on beş mil mesafede bulunuyordu. 60 bin kişilk Kızılordu yürüyor Pekin'e Japon Başvekilinin beyanatı Ev ve eşya Pencere perdeleri Bir apartımanın güzelliğini tcmin eden âmillerden biri de hiç şüphesiz pencere perdeleridir. Onların iyi seçilmiş ve zevkle yerleştirilmiş olup olmamaları bir ikametgâhın neş'eli veya karanhk olmasının en mühim sebebidir. Halihazırda, eski kat kat perdelerden eser görülmüyor, çünkü herkes vaktile olduğu gibi güneşten kaçmıyor, bilâkis yüksek binalardan, dar sokaklardan dolayı pek de kolay görülmiyen bu hayat membaının daima içeriye girmesini temin etmek istiyor. Fakat Kuru cildleri yağlamak kâfi değildir, onları tedavi etmelidir Insanın deri ve teni normal olursa büyük bir nimettir. Fakat ekseriyetin cildi ya fazla yağlı, yahud da mubalâğalı derecede kurudur. Yağlı olanlar için yapı lacak çare sık sık yıkamak, alkolle ve kremle temizlemek ve sairedir. Fakat kuru cildlere daha ziyade ihtimam göster mek lâzımdır. Böyle tenlere sahib olanlar onların üzerine kilolarla yağ sürse ler para etmez, gitgide derileri daha fazla kurumaktan başka salâh haîl gb'sermez. Çünkü yağlı maddelef cilcH' havanın temasından da keser ve orada deri gitgide hayatiyetini kaybeder. Belki ilk zamanlar yağlı maddeleri cildinize sürmekten bir rahatlık hissedersiniz amma, bu muvakkattir, sonra deriniz büsbütün fena olur. Onun için teni kuru o anların fazla yağlı kremler kullanmaktan çekinleri lâzım gelir. Hususile geceleri yatmazdan evvel yüzünüzü yağsız bir kremle temizlemeği tercıh etmelısiniz!. Hele bu kremi ılık suda hallederek kul anırsanız daha iyi olur. Bir de kepek suyu kuru tenler için çok faydalıdır. Kepeği küçük torbalar içerisine doldurup suya öyle koymahdır. Yağderililerin kullandıklan «borate de soude» sizler için fazladır. Kepek mahulünü yapmak için de kabilse yağmur suyu kullanmalıdır. Diğer taraftan yüzünüzü pudraladığınız vakit altına fazla krem sürmek doğru değildir. Cildinizin hava ile temas ederek hayatiyetini muhafaza etmesine müsaade etmelisiniz!. Havalar rutubetli olduğu vakitse yüzünüze hiçbir şey sürmemek mükemmel bir ilâcdır. Rutubetli hava ile temas eden cildiniz yumuşamağa ve yağlanmağa başlar. Derinizin kuru ve sert olması oradaki küçük guddeciklerin iyi faaliyette bulunmamasından ileri gelmektedir. Hava, hususile rutubetli hava ile temas onlara hayatiyetlerini iade eder. Güzel İngiliz kadınlannın muntazam cildlerinin teşekkülünde bilhassa rutubetli havanın çok tesiri vardır. Teni kuru olan kadınları ekseriya fazla asabî olan kısım teşkil eder. Böyleleri tecrübe ile bilirler ki birşeye fazla sinirlenip müteessir olduklan, uykusuz geceler geçirdikleri zaman cildleri daha ziyade kurur. Bunlara fazla spor yapmalannı, bil hassa yürüyüş yapmalannı da tavsiye ederiz. Çünkü spor ve yürüyüş guddelerın faaliyete geçmesini temin eden vasıtalardan en mühimleridir. Onların yapacaklan şeylerden bir kısmı da yemeklerden sonra kısa bir zaman yatıp istirahat etmek, her gece muayyen zamanlarda yatıp sekiz saat muntazaman uyumak, daima neşeli ve nikbin olmağa ç^alışmaktır. , Kuru cildleri, Ipsyonjar yçya sairilâclârla tedaviye kalkmak doğru değildir. Tokyo 11 (A. A.) Şanghay dan bildiriliyor: Tiençin'in şimalinden gelmekte bulunan kızıl Çin ordusundan 60 bin kişı, Pekin Suiyuan demiryolu boyunca Japonların yapmakta olduklan ileri ha rekâta artık mukavemet edemiyen Chansi'deki orduları takviye etmek üzere Suiyuan'a doğtu ilerlemektedirler. Kızıllann piştarlarının şimdiden Suiyan'ın ce nubuna vâsıl olmuş olduklan söylenmektedir. Çinlilerin bir muvaftakiyeti Şanghay I 1 (A.A.) CentraJ News Ajansı, Çin kıtaatmın Kalgan ve Yangkao arasında Pekin Suiyuan deKolera Japon ordusuna da miryolu üzerinde kâin bir mevki olan sirayet etti Tchaikoupou'yu istirdad etmiş olduk Londra 1 1 (Hususî) Şanghay lannı bildirmektedir. mıntakasında zuhur eden kolera Japon Şu halde Japon hatlannı dağıtmak ordusuna da sirayet etmiştir. Bugün yiriçin Çinlilerin bir yan hareketi yaprnış mi Japon askeri koleradan ölmüştür. oldukarı anlaşılıyor. Dört yüz Çin fedaisi Tokyoya Tokyo 1 1 (A.A.) Başvekil Prens Konoye, dün akşam gazetecilerle yap n tığı bir görüşme esnasında demiştir ki: « Japonya, Çindeki harbin bu sene TKhayetincen sonraJara kadar devaın edebileceğini gözönünde tutmalıdır. Bu sebebden dolayı, önümüzdeki sene büt çesi, yeni lüzumlu masraflan nazarı dıkkate alacak ve anavatanda herkes, tam bir birlik halinde başlanan askerî eserin muvaffakiyetle neticelenmesi için çalışacaktır.» Diğer taraftan Prens Konoye, Japonyanın Çin hakkındaki niyetlerinden dünyayı haberdar etmek üzere yabancı memleketlere hususî heyetler göndereceğini bildirmiştir. 25 bin Çinli Müslüman isyan etti "' ,* A ,ı hücum edecekmis Daily Express bildiriyor: Dört yüz Çin pilotu Tokyoyu bom bardıman etmek için hazırlanmaktadır • lar. Son zamanlarda Japonların aman sızca hareket ederek Çin şehirlerini bombardıman etmeleri ve sivil halkı öldür meleri Çinlileri son derece kızdınnıştn. Sivil halkı bombardıman etmenin ne ol « duğunu göstermek için bu dört yüz Çin pilotu Tokyo ve diğer Japon şehirlerini bombardıman etmek için ahdetmişlerdir. Japonlar bir defa daha bir Çin şehrî bombardıman eder etmez bu fedailerın ilk grupu 10 tayyare ile havalanacak ve Japon askerî temerküz mahallerile ce • pane fafcrikalarım bilhassa berhava et meğe teşebbüs edecektir. Fedailer gru punun ismine de «Yap ve öl» ismini takmışlardır. Tokyo *1 (A.A.) Mukden'den bildirildiğine göre, Sinkiangın cenubun da tahaşşüd 'etmiş olan 25,000 Çinli müslüman, komünist fırkasmın tesirile isyan etmişler ve Kasugoru işgal eylemişlerdir. Bunlan, Uruchi istikametinde bir taarruz icrası maksadile şimale doğru ilerlemektedirler. Japon erkânıharbiyesinin bir muvaffakiyet haberi Tokyo 1 1 (A.A.) Japon erkânıharbiyesi, Japonlann dün saat 14 te Şanghay civarında Çin hatlarının on mühim sevkulceyş oktalanndan biri olan Yuehpou'yu işgal etmiş olduklarını bil dirmektedir. Tokyo 11 (A.A.) Tebliğ: Şrmalî Çinde Tiençin Nankin de c apartımanları büsbütün güneşe maruz olanlar dışarıya doğru beyaz keten bir stor koyabilirler. O, siyahlar gibi ziyaya mâni olmadan içerisinin fazla sıcak olmasına meydan vermez. Bugün size yemek odalannda gayet mükemmel olarak kullanılabilecek bir perde nümunesi koyuyoruz. Bu, biraz sayfiyevari bir tertibattır. Odanm kâğıd veya badanası açık renk olmalıdır. Perdenin esas kısmı pamuk tülden ve saçaklıdır. Her biri ayn ayn şişlere geçirilmiştir ki teker teker açılıp kapatılmalan daha kolay olsun. Bazan şiş yerine iki çivi arasına gayet iyi gerilmiş bir ip de kullanılabilir ve perdeler buna açık renk tahta halkalarla takılır. Eğer tahmin ettiğimiz gibi odanm bir de balkonu varsa oraya üzeri yağlıboya ile boyanmış çiçek saksılan da dizildi mi, iştiha acmak ve aile erkânının keyfini yerine aetirmek icin birebirdir. Yalnız elektrik tedavileri kısmen bu işte muvafıktır. Guddeleri faaliyete geçirme ğe yarar. Bir de çiy sütten yapılmış lotionlar bu hususta tavsiyeye şayandır. Ispanya sularında yeni hâdiseler oldu IBajtarafı l inci sahifede) Bu gemi İspanyol hükumetinın elinde bulunan lünanlardan binne petrol götürmekte idı. ne göre Nantes'den gelmekte olan Po lemis adındaki Yunan vapuru, bir ba lıkçı gemisinde Gijon'lu beş mülteci bularak almıştır. Bu sıralarda balıkçı ge misi Fransız sahillerinde batmak üzere bulunuyordu. Ev kadını Ateşe maruz porselen kablar Ateşe maruz bırakılan, içlerinde birşey kaynatılan porselen kablar çabuk siyahlanırlar. Bunları beyazlatmak için bir kaç saat Borakslı su içerisinde bırakmah, sonra kirlenmiş yerleri kuvvetle ovmalı ve bol sudan geçirmelidir. Hindibaların acılığı Hindıbalar ekseriya acı olurlar. Bunlardaki o acılığı gidermek için pişirilecek miktarını suya atıp kaynatmah ve ilk kaynayısta suyun içine bir avuç kadar ekmek kırıntısı atmalıdır. Sonbaharda evlerimizi nasıl süsliyebiliriz? Mermerleri temizlemek için Kirlenmiş mermerleri temizlemek için 15 gram patates nişastasını, 100 gram ketenyağı ve 20 gram limon usaresini karıştırıp bir şişeye koyup saklamalı. Kullanılması icab ettiği zaman muhakkak iyice çalkalamalı, temizlenecek mermerin üstüne döküp bir yün fanfe parçasile iyice uğmalı, sonra temiz bir bezle güzelce si lip temizlemelidir. Yaz geçtiği için ortada fazla çiçek kalmadı. Halbuki yazlıktan dönüp de dar ve mahdud apartımanların içine girilince insana bir hüzün çöker. Bu arada çiçeksizlik de büyük bir amil olur. Bınaena leyh çiçeğin yerini tutacak bazı şeyler tedariki lâzımdır. Yapraklar, dallar ve saire.. Bunları madenî taslar içinde herkes kendi fantezi ve hayal kabiliyetine göre tertib ederek odalarına, salonlarına çok mükemmel tezyınat yapabilırler, bu suretle evini sonbahann yeknesaklığmdan kurtarmış, oraya bir ilkbahar havası vermiş olurlar. Bu süslerden duvarlardaki bile müteessir olur, şairane levhalarınız, pencerelerdeki perdeleriniz lırlar. Cildi kuru olan kadınların bilhassa hava ve hararet tebeddüllerinde derilerine ihtimam etmeleri gerektir. Böyle zaman Çarthegene'de meçhul larda üzerlerine yağlı bir madde tatbik denizaltılar etmek çok iyidir. Fakat zannedilmemeliCarbhegene 11 (A A.) Limanın dir ki bu yağlı madde cildi besliyecektir. açıklarında iki esrarengiz denizaltı görülHayır, cild içeriden beslenir, dışandan müştür. Sahil bataryalan ile harb gemi kullanılan şeyler ona ancak haricî bir Trakya, pek yakında Türk yurdunun en neş'eli ve kuvvetli parçası olacaktır. İeri, bunlan topa tutmuşlardır. Bunlar kaypakhk temin eder. dan birinin batmış olduğu söylenmek Kuru derililer, kışın havası kalorifer tedir. sıcaklığile son derece yabis bir hale gelBir şehir daha bombardıman miş apartımanlarda oturmaktan çekinmeedildi lidirler. Buna çare olarak da radiateur Perpignan 11 (A.A.) Nasyona ların üstüne ağzı açık bir kabda su koy listlerin iki tayyaresi, dün saat 19 da malı, onların ısınerek havayı rutubetlen PortBou'yu bombardıman etmiştir. dirmek icab eder. Sözümüzü bitirmeden Bombardıman, on dakika sürmüştür. evvel şunu da ilâve edelim kı, kuru deriBombardıman, çok jiddetli olmuştur. lilerin yağlı derililere tefevvuk ettikleri Birçok telefat vukua gelmiş olmasından mühim bir nokta vardır, o da cildlerinin korkulmaktadır. makiyajı gayet iyi tutmasıdır. Ya, zavalCezayir sahillerinde h yağlı derililerse şimdi makiyaj yapar Oran 11 (A.A.) Cuma günü öğlar, bira zsonra hepsi kaybolup gider!.. leden sonra deniz açıklanndan gelen top sesleri bildirilmiştir. Aiguilles burnu ötesinde bir harb gemisi görülmüştür. Oran körfezinden kalkan bir tayyare, top seslerinin gelmekte olduğu tahmin olunan istikamet« doğru uçmuştur. Ancak harb gemisi, bu esnada ortadan kaybolmuştur. Taarruza uğrıyan bir geminin mühendisi neler anlatıyor Londra 11 (A.A.) Daily Herald gazetesi, Campdenhill vapurunun üçüncü mühendisi M.J. Morgan'ın bu gazete muharrirlerinden birine vaki olan beyanannı neşretmektedir: « İspanyanın cenubundaki Huleva limanına 19 temmuzda girdik. Birkaç gün sonra dört denizaltı gördük. Bunların üzerinde şu işaretler vardı: U 23, U 24, U 35 ve U 36 bu denizahılann tekrar hareket ettiklerini gördüm. İşaretleri gri bir boya ile kapatılmıştı ve kö şeleri üzerinde yazılı olan harfler yerime kaldırılması çok kolay olan siyah kumaştan harfler konulmuştu. Dünya şampiyonluk maçından enteresan bir sahne Franco Basklıları ordusuna alıyor Dünya boks şampiyonluğu için Joe Louis ile Tommy arasında yapılan miisabakayı Joe Louis'nin sayı hesabile kazandığını yazmıştık. Yukarıki resim, bu çetin mücadeleden bir sahneyi göster mektedir. Resimde görüldüğü üzere her şekil a iki boksör de fena halde hırpalanmış lar ve kan içinde kalmışlardır. Mültecilerin bindiği gemiler hazaya uğradı Bayonne 11 (A.A.) Sabahleyin erkenden şimalî İspanyadan birçok mülteciler getirmekte olan bir kaç vapurun Gaskonya körfezinde kazaya uğramış olduklanna dair ortada bir şayia dolaşmaktadır. Şimdiye kadar bu şayia teyid edilmemiştir. Maamafih resmen öğrenildiği Bayonne 11 (A.A.) İrun askerî valisi, General Franco nrun bir kararnamesini neşretmiştir. Bu kararnamede Guadris denilen Basklı milislerden çavuş riitbesine kadar olanlann nasyonalist İspanyaya girebilecekleri ve bir guna mukabele bilmisil tedbirine maruz kalmıyacaklan beyan edilmektedir. Salamanka, kendi'erine cezadan masuniyetıni te min etmektedir. 20 ilâ 28 yaşmda o'anlar, silâh altına çağuılacaklardır. Diğerleri aileleri yanına döneceklerdir. Maamafih kanunu cezanın derpış etmekte olduğu harekâtı icra etmiş bulunan larla iftirakçı hareket rüesasır.ın hususî bir talebde bulunmaları lâzımdır. Her taleb aynca tetkik olunacaktır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle