09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 12 Eylul 1937 Osmanlı Rasputini U ( Şehir ve Memleket Haberlerî J Borsada sukutlar Halkın şikâyeti Bu nasıl vergi tahsil etmek? Devlet Demiryollan Kızıltoprak istasyonu büfecisi Yusuf Özyurd imzasile şu mektubu aldık: «İstasyon büfesi mahallemizin bir kulübü gıbıdir, burada semtin şerefli insanları toplanırlar, eğlenmek maksadile oyun oynarlar. Büfemde bir tavla ve iskambil kâğıdmdan başka da oyun alâtı yoktur. Bundan bir müddet evvel bir memur büfeye gelerek tavlanın muayyen olan resmıni verip vermediğimi sordu. Ben de, müracaat ettiğimi, fakat işlerinin çokluğu dolayısile alâkadarlann vergiyi almadıklannı, yalnız müracaatimi tevsik etmek için bir kâğıd verdiklerini söyledim ve kâğ;dı gösterdım. Bu zat, bu vesikayı göstermeme rağmen hiddetlendi, vaktin geçtiğini ve ceza vermekliğim lâzım geldiğini söyliyerek çıktı gitti. Aradan birkaç gün geçtikten sonra bir tahsil memuru büfeye gelerek büfede dama oyunu âleti olduğu görüldüğünü ve cczasile beraber altı lira ödemekliğim lâzım geldiğini bildirdi. Bende dama yoktu. Bir istida ile tahakkuk âmirliğine müracaat ederek yanlışhğın düzeltilmesini istedim. Fakat dün büfeye gelen tahsil memurlan, müracaatimin kabul edilmediğini, alü lira tediye edilmediği takdirde bunun haczen tahsil olunacağmı bildirdiler. Şerefimi muhafaza etmek için orada bulunan zevattan ödünç olarak 302 kuruş tedarik ettim, verginin aslını verdim. İsminin Muharrem ve Kadıköy tahakkuk başmemurluğunun odacısı olduğunu öğrendiğim zatın bu hareketi beni çok müteessir etmişrir. Alâkadar makamlann nazan dikkatini celbetmenizi rica ederim.» Siyasî icmal Cenevredeki toplantılar ^ n Türk tacirlerî En emin ticaret yollarıni araştırıyorlar Akdenizde bazı meçhul denizaltı gemilerinin arbk her ticaret gemisini çevir meğe başlamalan, dünya ricaTet âlemin okluğu kadar, Türk tacirlerini de alâka dar etmekten hâli kalmamıştır. Türk ti caret eşyalannı taşıyan gemiler hakkın • da başka eller tarafından hiçbir mü dahale yapılmamış olmakla beraber Akdeniz üzerinden ticaret yapan diğer memleketlerdeki endişe burada ihraca ve ithalâtçı firmalan da mütekabilen alâkadar etmekten hâli kalmamaktadır. Bu arada tacirlerden bir kısmının Ro manya ve daha pahalı olmasına rağmen şimendifer yolunu tercih etmekte oldukları görülmektedir. Öğrendiğimize göre alâkadar makamlar şimdılik ihtiyaü bir tedbir olarak memleketimizle dünyanm diğer mem leketleri arasında en muvafık ve emin ti caret yollan üzerinde tetkikler yap maktadırlar. Tarihî tefrika : 22 İngiliz lirası ve frank boyuna düşüyor Yazan : M. Turhan Tan Dün, dünya borsalaraıda ve onlara tâbi olarak îstanbul borsasında frank ve sterlin de sukuta devam etmiştir. Evvelk: akşam Paris borsasında bir İngiliz liras karşılığı 140,12,5 te kapanan Fransız frangı dün sabah 139,06 da açıl mıştır. Bu sukut nazarı dikkate ahnarak îstanbul borsasında da buna uygun olarak frangm kıymeti tesçil edilmiştir. Fakat dün öğleden sonra İstanlbul borsası kapalı olduğu için bittabi akşam kapanış fiatı alınamamış ve bu kapanışın borsada bir tesiri olmamıştır. Cumhuriyet Merkez Bankası, dün sterlinin Türk parasına nazaran kıyme tinde bir kunış daha tenzilât yapmış ve borsaya alış fiatı olarak bir İngiliz liras için 625, satış fiatı olarak da 628 kuruş fiat vermiştir. Türk borcu birinci tahvilkri dün bor sada 13,95 liradan muamele görmüştür. Esasen bu tahvillerin evvelki akşamki kapanış fiatı da bu idi. Vezir, Mimar Kasım Ağaya «Vebali, dedi, onu âleme musallat edenlerin ve senin boynuna, lâkin tenbih eyle, el öptükten sonra bir nebze oturup gitsin. Yoksa...» I Bir içim su. Efindimin firaşma lâ gürledi: Bu makule meçhul kimseye mah yık. keme verip halkm üzerine taslit ne belâ Aman Hoca efendi, kerem et. Şu dır? dişi cinni bana göster. Kasım Ağa da yüzüuü ekşitti: Göstermek neye yarar?.. Onu bir Behey sultanım, niçin tehevvür eçalnnına getirip size odalık da yapmak isterim. Çünkü hiçbir cin şehzadesini be dersiz. Liyakat dedikleri Padışahlann ğenmiyor, evlenmiyor. Bir efsunla onu si vezirlerin nazarı himmetleridir. Kesri hâize âşık ederim, hizmetinize koştururum. tır makul değildir. İşte Padişah hazretleri o meçhul dediğiniz kimesneyi çırağ etmif, Ne zaman yaparsm bu işi? makulü, siz dahi iltifat ile mecburül hâtır Açmak istediği dava görülüp bitetmektir. (1) tikten sonra. Kara Mustafa Paşa mantıkî görünen Neymiş davası? bu ihtar üzerine başını salladı, içini çek Dallan yakut, yapraklan elmas, ti, ahlayıp pufladı: yemiîî inci bir ağaç varmış. Erzeka Ba ş MÜTEFERRtK iîî inci bir a ğ ç Vebali, dedi, onu âleme musallat tıunun amcası oğlu bu ağaç benimdir dir ğl b ğ b i m d i r d edenlerin ve senin boynuna, menhus â Yabancı dille satıcılık yonnuş. demi getir. Lâkin tenbih eyle, el öptük Nerede bu ağaç Hoca efendi? memnu ten sonra bir nebze oturup gitsin, fazla Ecinne diyarmda. Ecnebi lisanile seyyar satıcılarm mal eğlenmesin. Yoksa cinler bu sefer benim Oradaki ağacın Galatada davası satması menedilmiştir. Bu yasağa karşı başıma üşüşür, elimden umulmıyacak bir görülür mü? gelen üç satıcı dün polisler tarafından kaza çıkar. îbni Kemal hazretlerinin, Ebüssüud yakalanmış ve haklarında kanunî mu Duyduğunu saklamıyan, îçini dışma ameleye başlanmıştır. IKazretlerinin Şeyhülislâmhk ettikleri de vuran merd bir adam olduğu için nefre tvirlerde cinlerin büyük davalan lstanbul tini Molla Hüseyne karşı belli etmekten Bir İngiliz tayyaresi şehriida görüliirdü. Onun için o büyük âlim de geri kalmadı, elini öptürürken yüzüne mizden geçerek Çine gitti İere müftissekaleyn derlerdi. bakmadı, halü hatır sormadı, girişini ve Prasval tipinde bir îngiliz tayyaresi Ne demek bu sekaleyn} çıkışını sezmemiş gibi davrandı. evvelki akşam Londradan Yeşilköy tay İnsücin, dünya ve ahiret, insanla Bu açık tahkir, kendini yükselmiş zan yare meydanma gehniş ve tayyare HaIhayvan demektir. İbni Kemal de, Ebüs neden Cinci Hocanın yüreğine işlemişti vayollarının hangarma ahnmıştır. BÜud da hem inse, ihem cinne fetva ver ve onu ilk fırsatta Sadnazamdan intikam İngiliz tayyaresi dün saat onda Çine dikleri, onlann davalarına baktıklan için almak kaygusuna düştirmüçtü. müteveccihen şehrimizden ayrıhnıştır. iböyle amlmrçlardır. *•* Rasadhane müdürü Uşaka Bizim Galata kadısı da onlar gibi Her gün kendi gözünde bir halayığm mi? gıttı bakir simasım Padişaha seyrettirmek ve îşte Ezreka Banunun üzüldüğü Rasadhane müdürü Fatin Uşaka o görünen sima sahibile Hünkân gerdeğe nokta da bu ya. O, îstanbul yakasına hiç gitmiştir. Fatin orada Haritalar Ukoymak suretile mevkiini gittikçe kuvvetbir cinnin geçmesini istemediğimi biliyor lendiren Cinci Hüseyin, Ezreka Banu ile mum müdürlüğü tarafından yapılmakamcası oğlile Galataya kadar gelmek isamcası oğlunun uzlaştıklannı, Galata a olan Türkiye haritası için bazı coğ tiyor. Halbuki Kadı Efendinin ilmi cinmahkemesine gelmekten vazgeçtiklerini rafî esaslar vazedecek ve ayni zaman da manyatik mahiyette bazı tetkikat ve İerle görüşmeğe müsaid değil. söyliyerek kadılıktan Anadolu kazasker Seni oraya kadı yaparsam güzel İiğine geçmiş, Şeyhülislâmla bir hizaya araştırmalar yapacaktır. Fatinle birlikte çalışmak üzere Rasadhaneden cin memnun olur mu? gelmişti. Deli îbrahim ona «Padişah ho iki grup da bugünlerde ayni mahalle Kulun olur, cariyen olur! calığı» payesini verdiğinden nüfuz bakı eidecektir. Fakat onlann davalan görülürken mındaa Şeyhüüslâmı geride bırakmvştı. Belgrad sefiri Istanbulda ben de bulunmak isterim. Bu şartla seni Artık «Osmanlı ülkesi» onun demek • Galata kadısı yapıyorum. Belgrad sefirimiz Haydar, Belgrad ti. Padişah tarafından jhsan olunan sa Cinci Molla bu suretle zümrüd mer ray kendine dar göründüğünden yeni bir dan şehrimize gelmiştir. Haydar drvenin altın basamaklanndan beş altı kâşane kurmıya başlamıştı. Hünkâr, ha • Ankaraya giderek Hariciye Vekâleti isını daha aştı, kîbari ulema arasına ka • zineden iki yüz kese (bugünkü hesaba Siyasî Müsteşarı Numan Menemenci u ile görüştükten sonra şehrimize rıştı. Şimdi onun Sadnazamı da «res göre yüz bin lira) verdırerek yeni saramen» ziyaret etmesi lâzımdı. Kızlara yın kurulmasını kolaylaştırdığı gibi ho avdet edecektir. ğası tarafından bu teşrifat vecibesi ken canın en asil, en necib bir aileye damad Moskova elçiliginde disine ihtar olunduğundan Galata kadısı olmasını da arzu ederek dört yana gö değişiklik yok ihazretleri bir sabah sofunu giydi, urfünü rücüler çıkarmışa. Moskova eîçimiz Zekâinin Berline başma geçirdi, alfc muzirini ardına taktı, Halk, danişmendlikten kazaskerliğe nakledileceği söylenmekte idi. Bu ha saray atlanndan birine kurularak Kara fırlıyan, saraym nlhu kesilen, Padişahın ber teeyyüd etmemiştir. Zekâi bugünMustafa Paşanın sarayına gitti. gözbebeği sayılan bu türedinin daha ne erde Moskovaya dönecektir. Heybetli vezir, drvan kurarak devlet Jer elde edeceğini, başına konmuş olan DENtZ tSLERt îşlerile meşgul oluyordu. Sotı günlerde ıkbal kuşuna yapışarak daha nerelere adı dillere düşen ve Ker ağızda başka bir yükseleceğini merak ediyordu ve herifin menkibe hüviyeti alarak uzun uzun ko hayatını adım adım tarassuda çalışıyor Karadeniz hatlarında tadilât Denizyollan idaresi Karadenize işlimuşulan Cinci Hocanın Galata kadısı du. / e vapurlannm sefer tarifelerinde ta•n srfatile • ziyarete geldiği kendisine haber Fakat hoca kendine mahsus bir zekâ dilât yapmıştır. Tatbikma başlanan bu verilince birden celâllendi. salıibiydi. Kadıncıl Padişahın gerdek adilâta göre, bu hat üzerinde ikisi Ri O üfürükçünün, dedi, burada işi ten gerdeğe geçmek yüzünden yakmda zeye kadar uzamak üzere büyük, ikisi ne? Yüzünü cinler, şeytanlar görsün. gene bir derde kapılacağını ve bu sefer, de Bartma kadar olmak üzere kısa posHemen kovun. İnad ederse güzel bir köcinciliğin fayda vermiyeceğini düşünerek alar yapılacaktır. tek atıp sokağa sürünl böyle bir akıbetle karşılaşmamak yolla İdare, vaziyet ve ihtiyacı gözönünde Galata kadısı efendi, bekleme salo nnı araştırıyordu. utarak yaptığı bu tadilât da kâfi gelnuna alınnuştı, öbür misafirlerin üstüne Düzenci Molla bu mevzu üzerinde bir mezse bu hatta bir vapur daha ilâve egeçerek kendine pek yakıştırdığı azametli •hayli düşündükten sonra Hünkân yavaş decektir. tavırlarla Sadnazamdan gelecek kabul yavaş başka zevklere, başka eğlencelere haberini bekliyordu. Fakat bir uşağın isahştırmayı ve onun kadırlarla temasını tfhzalı tebessümlerle içeri girip de: mümkün olduğu kadar azaltmayı tasar Sahibi devlet efendimiz, hemen ladı. ıgeri dönmenizi irade buyuruyorlar. Trakya Umumî Müfettişliğine tâbi Düşünce basit olmakla beraber makul Demesi üzerine o azamet sarsıldı, amıntakalar mahsullerinin bu sene İz ıdî. Hareme kapanıp sabahtan akşama •damcağızın kavuğu çarpıldı, yüzü sararmir Fuarında teşhiri dolayısile bu mınkadar kadınlarla oynaşan bir delmin dı, dıline bir kekeleme yapıştı: akaların mahsulâtı, mamulâtı ve diğer gözünü yeni yeni meşgalelere çevirmek aaliyetlerini toplu ve canlı bir surette Ya... ya... yanlış o...o...olma onu hızla sukut etmekten korumak de jösteren bir kitabla muhtelif Prospeks;n, dedi... Ben...ben...Galata kadısı mekti. Yalnız icad olunacak, yaratıla üsler çıkarılmıştır. yım. cak meşgalelerin zevki, kadıncıl adamı (İzmir Enternasyonal Fuarında TrakUşak, sert ve korkunc vezirin emrini çekecek kuvvette olmak lâzımdı. /a) ismini taşıyan bu kitabda Trakyabu sefer harfi harfine tebliğ edecek, şaş(Arkast var) nm son senelerdeki feyizli ve faydalı km Cinciye kalın bir sopanm ucile sokak ü) Tarihî simalar Ahmed Refik S:16 aaliyeti açık olarak görünmektedir. 'kapısmı gösterecekti. Lâkin misafirler açinde yüzlerce resim de mevcud olan rasında oturan ve Sadnazamm akıl kâhju eserde (Trakyanın tabiî vaziyeti). yası olarak tanılan saray abşmimarı Ka Çemberlitaşta otomobil altın Trakya köy kalkınması), (Trakyada sım Ağa atıldı, uşağın sözlerini ağzında iraat işleri), (Trakyamn baytarî va da kalan adam öldü bırakan bir sesle vaziyete müdahale erti: Evvelki gece Çemberlitaşta şoför Mu iyeti), (Trakvanm iktısadî işleri), Sahibi devlet efendimizin, dedi, sanın idaresindeki 2396 numarah oto Trakyanın nafıa vaziyeti), (Trakya işleri çok olsa gerek. Molla hazretleri bi mobil hüviyeti meçhul bir adama çar da iskân hareketi ve işleri), (Trakyanın xaz meks buyursunlar. parak kafatasım parçalamış, otomobil ıhhî vaziyeti), (Trakyanın kültür vazieti), (Trakyamn 1936 yılı turizm faaUşak, mimar Kasımm vezir üzerinde de kaldırıma çıkmıştı. ki nüfuzunu bildiği için birşey diyeme Hastaneye kaldırılan bu adam ölmüş iyeti) ve (Trakyamn tarihçesi) isimli yazılar ve mevcud resimler Trakya hak<3i, sadece kopacak fırtınanın mes'uliye tür. Şoför tevkif edilmiştir. kmda en doğru, en açık malumatı ver tmi ona yükletmek ister gibi davranıp mektedir. Kitabm sonuna Trakyada saBir kamyon eve girdi mınldandı: Dün, Üsküdar Temizlik tşleri müdür ayi kanunundan istifade eden mües Siz bilirsiniz. Ben aldığım emri lüğüne aid ve şoför İzzetin idaresindeki eseler, Trakvada yumurta, kümes haysöyledim. Daha ötesine kanşmam. 187 numarah çöp kamyonu Bülbüldere /anatı ve diğer hayavanat, Trakya Fakat mimar Kasım, azminden dön den geçerken önüne bir çocuk çıkmıştır. meyvaları, Trakya üzümü, Trakya humedi, Sadrıazamın huzuruna çıkarak Şoför çocuğa çarpmamak için direk ıubatı, Trakya zeytin ve zeytinyağlan, pervasızca sordu: siyonu yana kırmış, fakat bu manevra Trakya smaî nebatlan istihsal, istihlâk Galata kadısmı koğmak mı diler yüzünden kamyon 151 numarah Şeri e ihracat miktarlannı gösterir birer tiz sultanım? fenin evinin kapısından içeri girmiştir. de istatistik vardır. Bu güzel neşriyatı akdir ve herkese tavsiye ederiz. Korkunc vezirin kaşlan çatıldı. Sesi Kazada insanca zayiat olmamıştır. îr taraftan Cenevrede Milletleı Cemiyeti umumî heyetile kon seyi mutad içtimalanna baş • ladı; diğer taraftan da Akdeniz konfe « ransı da Cenevrenin yanıbaşında Nyonda toplandı. Bu toplantılar ve Londrada faaliye . tine devam edecek olan ademi müdahale komitesi ve onun tâli heyeü hep Ispanya işlerinin haricindeki devletleri alâkadaı eden muhtelif taraflarile meşgul bulunacaktır. Her şeyden evvel Valencia'nm Milletler Cemiyetinde yarı daimî aza bulunan Ispanyayı temsil ederek tekraı mecliste aza olarak kalıp kalmaması meselesi mühim bulunuyor. Bu meselenin hal tarzı yani yeni intihabın neticesi îs • panya meselesine aza devletlerin nazaı ve içtihadı ne olduğunu meydana çıkaracaktır. ŞEHtR tSLERl £1 arabaları meselesi Ticaret Odası yük taşımağa mahsus el arabaları meselesini tetkik etmektedir. Bu arabalar hakkmda Belediyenin el'an bir karar verememesi hamalları müşkül vaziyete düşürmektedir. Yerebatan sarayı Belediyece satın alınıyor Yerebatan sarayınm Belediyece satın almmasına karar verilmiştir. Saray gene açık kalacak, yalnız içinde bazı fennî tadilât yapılarak icabında buradan is tifade edilecektir. Nihayet bir çocuk bahçesi Çarşambada bir çocuk bahçesi açılacaktır. Vali ile Fen İşleri müdürü dün Çarşambaya gidip tetkiklerde bulun muşlardır. 15 inci ilkmektebin bahçesini genişletmek suretile orada bir bahçe yaoılmasına karar verihniştir. Esrarlı ölüm Gardenbar garsonunu bir otomobil ezdi Evvelki gece Mecidiye köyünde <îev riye ğezen polisler asfalt yolun keaarın da hendek içinde bir adamın yaralı bir halde kınk bir bisdklet yanında yatmakta olduğunu görmüşlerdir. Gardenbar garsonlanndan Celâl ol duğu anlaşılan bu şahsa polisler ne su retle yaralandığım sormuşlarsa da zavallı, yaralarının ağırhğındn dolayı ifade verememiştir. Çağırılan cankurtaran otomobilile yaralı Beyoğlu hastanesine sevkedilmiş ve orada bir müddet sonra yaralarının ağırlığından ölmüştür. Yapılan tahkikatta Celâlin Büyükdereye bisikletle gitmekte olduğu anlaşıl mıştır. Fakat bu kadar ağır yaralana rak ölmesine sebeb olacak hâdisenin ancak bir otomobil veya otobüs çarpması olacağı akla yakın gelmektedir. Ellişer liradan 20 tane çöp arabası Ellişer liradan 20 tane modern ve otomatik çöp arabası Belediye tarafın dan satın ahnmıştır. Bu arabalar daha uoıza mal edilirse Belediye yaptıracağı çöp sandıklarından vazgececektir. Topkapî sarayındaki hafriyat MÜZELERDE Valencia hükumeti kendisine haricden erzak ve malzeme getirmekte olan va purlannı mütemadiyen batıran tahtelbahirlerin General Franco'nun gemileri olmayıp bunun bayrağını gösteren Italyan denizaltı gemileri olduğunu iddia ederek bunu denizde dahi doğrudan doğruya bir ecnebi müdahalesi saymış ve bu işe bakmak üzere Milletler Cemiyetiran fevkalâde içtimaa davet edilmesini istemişti. Ingilterenin tesirile bu fevkalâde top • Iantı yapılmadığmdan şimdiki alelâde toplanhnın ruznamesine bu müracaat konulmuştur. Şu kadar varki bu gibi meselelerin bir karara bağlanması için hem konseyin hem de umumî h«yetin ittifakla karar vermesi icab eder. Büyük ve kü • çük devletler Ispanyanm haricle alâka dar bütün işlerinde ittifak edemeyip iki hatta üç cepheye aynlmış bulundukla • nndan Milletler Cemiyeti toplantılannda böyle bir ittifakm ve binaenaleyh müsbet bir karann ahnması ihtimali görülmüyor. Milletler Cemiyeti meclislerinin bakacaklan mühim bir mesele dahi Italyanın Habeşistan Imparatorluğuna sahib bu lunduğunun hukukan tanınması işidir. Italya askerî kuvvetle bu memleketi zaptetmiş ve şimdi d« filen idare etmekte bulunmuştur. Filen mevcud bir vaziyeti hukukan tanımamak ısrannda ne Habeşlilerin davası ne de bunun taraftarlan için bir fayda mclihuz değildir. Bilâkis Av rupa ve dünya sulhu için elzem bulunan büyük devletlerin anlaşmalanna ve iş birliği yapmalanna, gayet büyük bir engel teşkil ediyor. Topkapı sarayı bahçesinde yapılmakta olan hafriyata devam edilmektedir. Şimdıye kadar Bizansın son devrine ve Osmanhlarm ikinci devrine aid bazı eserlerden başka bir şey elde edilememiştir. Maamafih gerek Yunarüılann son devrinde, gerekse Makedonyalılar ve Romalılar devrinde burada büyük saraylar ve dinî merkezler kurulmuş olduğuna göre, tarihî kıymeti haiz bir çok eserlerin elde edileceği ümid ediliyor. Hafriyat, Müzeler müdür muavini Arif Müfid tarafından idare edilmek tedir. Daimî sergi binası Millî Sanayi Birliği daimî sergi bi nası kurulması meselesini son haddine getirmiştir. Son şekil îktısad Vekili CeMüddeiumumilik tarafından tafıkika lâl Bayar şehrimize gelir gebnez ken ta ehemmiyetle devam edilmektedir. disine bildirilecektir. Basvekilimizin Manisada tetkikleri İngiliz ve Italyan Başvekilleri arasında ahiren teati edilen notalarla esası yeniden kurulan îngiliz îtalyan anlajmasınm bile tahakkuk eylemesine îtalyamn yeni Imparatorluğunun tanınmaması mâni bulunuyor. Ingiltere bu engeli ortadan kaldırmak üzere devletler nezdindeki bü:ün nüfuzunu kullanmağa azmetmiştir. Fakat Akdenizin emniyeti hakkmda sırf :eknik tetkik ve müzakerelerde bulunmak maksadile davet olunan konferansa îtalyayı Sovyet vapurlannı babrmakla itham eden ve tazminat ve tarziye taleb eden Sovyet notalan üzerine Almanya ile Italy&nın iştirak etm«meleri yeni bir hava uyandırabilir. Ingiltere ile ttalyanm anlaşmasına mâni olmak istiyen taraflardan İtalyanın yeni İmparatorluğu tanınması için münakaşa, muhalefet ve itirazlar yapılacaktır. Bu meselenin bağlanacağı netıce Avrupanm mukadderatı üzerinde büyük bir âmil olacakür. Muharrem Feyzî TOGAY Trakva Umumî Müfettişlififinin neşriyatı Bir Şirketihayriye vapurunun geçirdiği kaza Şirketihayriyenin 53 numaralı vapu• evvelki gece akmtının fazlahğından u Kanhca ile Anadoluhisarı arasında Marki Necıb yalısının denize doğru üç metro ileride bulunan çıkıntısına hafifçe çarpmıştır. Yalnız bilet memuru C&lâl dişinden yaralanmıştır. Vapur dün şirketin Balat kızağına çekilmiştir. Hasarat azdır. İkinci kendir fabrikası Başvekil İsmet İnönünün bugün Kastamonuda küşadmı yapacağı kendir fabrikasından maada ikinci bir kendir ! abrikası da Tire kazasında vücude ge irilecektir. Kızılayın müsameresi Basvekilimizin Manisada yaptıkları tetkikattan intibalar, solda alttaki resim, Kurtuluş bayramına iştirak eden zeybekler Manisa (Hususî) 8 eylulde Manisa kurtuluş bayramı sevincleri içinde çalkalamrken, Başbakanımızı da kendi sinesinde, kendi çocukları arasında buldu ve bu suretle duyduğu sevinc ve heyecan iki misli oldu. Bunu, kendi he sabına bir bahtiyarlık olarak hissetti. Manisa, bu iki neş'enin tezahüratı çinde sanki yerinden oynamıştı. Müt hiş bir kalabalık, baştanbaşa donatılmış olan şehirde uğulduyordu. Başvekil, refakatinde Maarif Vekili, Vali Lutfi Kırdar ve kumandanlar ol duğu halde çocuk bahçesini, inşa ha linde bulunan kız enstitüsünü, inşaatı yeni bitirilen hastaneyi, şehrin yeni açılan ana caddelerini, inşasına başlanacak büyük kütübhane yerini, Muradiye camisini, Asari Atika müzesini, Moris Şinasi hastanesini, Ankaradaki stadyoma benzemek üzere hazırlanan yeni spor sahasmı ve diğer yerleri gezdi. tntıbalanm, trende veda ederken Vali Lutfi Kırdara şu sözlerle ifade etti: « Az zamanda büyük işler başardınız. Sizden daha büyük i§ler belkerim. Tebrik ederim. Size yardım edeceğim. Manisayı örnek yapıyorsunoız.» Kızılay Beyoğlu kaza şubesinden: Sahpazarı plâjında 8/7/1937 günün de yapılacakken geri bırakılan müsa merenin elinde bileti olan zevatm 26/9/ 937 pazar günü Park otelinde yapılacak çaylı dansa o biletle teşrif buyurmaları rica olunur. Cumhuriyet Abone şeraîti Nüshası 5 kuruştnr. Tflrkiyo Harie icin İcin Seneük 1400 Kr. 2700 Kr. Alb aylık 750 • 1450 » Oc aylık 400 • 800 • Biravük 150 • *
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle