12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Eylul 1937 U YUCA ULKU LiSELERi Resml OkuHara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergtin muracaat olunabilir. Istiyenlere mufassal tarifname eönderflir. Çarşıkapı. Tiyatro caddesi. Telefon : 20019 Butün Oünya Ooktorlar» tarafından tavsiye edilen bir SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESİNDE G EC E L GUNSEL Kuranı, Direktoru: NEBiOULU HAMDİ ÜLKÜMEN (Eskl: INKILAB) KUVVET VE SIHHAT İKSİRİ olduğu gibi SITMA ya karşı en mükemmel ve müesslr llâçtır. >| JINA LAROC Lezzeti hoş olan Q U İ N A L A R O C H E , en mOkemmel Ûç nevi kinakınanın başlıca unsurlarını havl olmakla butOn dljjer kınakına şaraplarından Ostündür. klSIHU Münirpaşa k o n a ğ ı n d a IClZİar klSBlI İle İlk kismi: Yenî yapılan binada KZ U A % / H ! % / İ " I • =*•*•• ^ n s Y T L A I I ERKEK Yatısız Ana ilk • orta • lise tastmlannı havidir. Fen ve edebı vat kollan vardır. tlk smıflarâao ftibaren ecnebi lisanı mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konagı karşısmâa leylî bir liseye lâzım olan bütün müştemilâtı havi büyük bahçelj yeni yapılan bina da kız lisesüe ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında tedrisat tamamile ayndır. Neharf talebeden arzu edenler mektebin hususl otobüsfle naklolunurlar. Kayid mua • melesine başlanmıstır. Hergün sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar muracaat kabal olunar. Telefon: 20530. HAYRiYE LİSELERİ Eski FEYZIATi 2AYIFLIK KUVVETSİZLİK İŞTAHSIZLIKHAZIMSIZLIK VE NEKAHAT hallerinde. butün dünya doktorlan tarafmdan en mOkemmel kuvvet ilâcı olarak tavslye edilmektedir. HER ECZANEDE SATILIR Yat.ı. BOGAZ1ÇI L İ S E L E R İ Kn Te erkekler için ayrı bölüklerde : Ana ilk Orta • Uae smıflan İlk kısımdan itibaren yabancı diller Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebiHr. lstiyenlere tarifname gönerilir. ••^••^•n ArnavudkOy tramvay caddesl : Çifte saraylar. Telefon • 36.210 HAKİKİ QUİNALAROCHE'u Israrla Isteylniz. ^ ^ ™ " ^ ™ « " " Telefon : 42517 ^a^mmt^^^^^a^^^^^ı Nişantaşında Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: ANA İLK ORTA LİSE KISIMLARI KIZK1SMI MÜHENDIS istanbul AMERİKAN KOLEJi ERKEK KISMI Almanca veya Fransızca lisan dersleri, muhtelif sporlar, İngilizce için ihzari smıflar. Amerikan Kız Koieji Arnamdköy, Tel, 36161 • U l M V U r v r v m j l f l l Rebek. Tel. 36.3 Ş TERAKKi LiSESiC!=) Mekteb ingilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Millî terbiye ve kültüre sonderece ehemmiyet verir. Kız ve erkek öğrenicller Içln yanyana ve geniş bahçeli ikl binada ayrı YATI teşkilâtı vardır. Fransızca, Almanca, Ingilizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak bUtUn öğrenlciler Iştlrak edebillrler. Okul hergUn saat 1017 arasında açıktır. Kayıd Iflerlne: Orta kısmı Lise kısmı Ticaret dersleri K3SMI* A m e l î v en a z a r l usullerle elektrik, makine ve Nafıa muhendisi yetiştirir. CUMA, PAZARTESİ, ÇARŞAMBA günleri bakılır. Dersler 22 eylul çarşamba sabahı başhyacaktır. Leylî talebenin 21 eylul salı akşamı mektebde bulunması lâzımdır. Tecdıdi kayid erkek kısmında 18 eylul cumartesi ve 20 eylul pazartesi günleri, kız kısmında 20 eylul pazatesi gunü saat 2 5 kadar ve 21 eylul salı günüdür. Yeni talebenin kayid muamelesi hergün yapılmaktadn*. Fazla malumat için mektubla veya bizzat müracaat edilebilir. İstanbul Ziraat Müdürlüğünden: Eksiltmiye konulduğu evvelce Cumhuriyet ve Akşam gazetelerile neşredilmiş olan beş ton sulfür dö karbon şartnamesinde yapılan ufak bir tadıl dolayısile eksiltme müddeti 10 gün daha temdid edilerek eylulün 15 ind çarşamba günü saat 15 te ihalesi mukarrer bulunmuştur. Şartnameyi görmek "izerc taliblerin Ziraat Müdürlüğüne müracaatleri ve ihale günü vakti muayye . ninde hazır bulunmalan ilân olunur. . (8000) Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: I Kapalı zarfla eksiltmiye konmuş olan Kayseride insa edilecek Karabarut dinamit, kapsül, tecrid depolarile bekçi kulübsi inşası ve etrafınm tel örgülerle muhafazası işleri için teklif edilen bedel haddi lâyıkta görülmediğinden pazarhkla yaptırılması kararlaştınlmısür. II Pazarlık 23/K/1937 tarihine rashyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapüacaktır. III Keşif bedeli Cİ1937.06» lira ve muvakkat teminat c895.35» liradır. IV Şartname, keşifname vesair eksiltme evrakı <60» kuruş mukabilinde hergün Inhisarlar Inşaat şubesinden alınabilir. V Isteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme parasile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. v I (5976) r I TOM TOM SOKAK BEYOULU Kayıt muamelesine Eylulün birinci gfinfinden itibaren saat 10 12 de yapılmaktadır. İTALYAN LiSESi VE TiCAHET MEKTEBİ Beşiktaş Dikiş Yurdu Tahsilinin yüksekligi ve intizamüe tanınmıs memleketimizin en eski biçki ve dikis mektebidir. Birçok kadın terzi ve muallim makastar yetistirmiştir. Mezunlanna Kültür Direktörlügünden tasdikli diploma verüifc, Kayid başlamıstır. Dikis bilenler için aynca üçer aylık kısa devreli kurslar açümıştır. İstiyenlere talimat ve program gonderilir. Adres: Beşiktaş Akaretler No. 87 ••••••BBBBBBBBBI Balıkesir Vilâyeti Daimî Encümenînden: 1 Bahkesirde müceddeten yapılacak doğum evi inşaatmm projesi mucibince ve vabidi fiat cetvellerine göre 14500 liralık kısmının inşası 23 eylul 937 tarihine rashyan perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulile ihalesi yapılmak. üzere 15 gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. u u 2 Bu işe aid evrak şunlardır: Hususî şartname Keşif cetveli Mesaha cetveîi * Vahidi fiat cetveli Projeler Eksiltme şartnamesi Mukavele projesi 3 Muvakkat teminat keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu ojan «bin seksen yedi» lira elli kuruştur. 4 İhale Bahkesirde Vilâyet makamında teşekkül edecek Encümoıi daimî huzurunda yapılacaktır. 5 îsteklilerin 937 yıh için Nafıa Vekâletinden ahnmış müteahhidlik vesikasnu ve bu işe girmeğe salâhiyet veren resmî vesaiki ibraz etmeleri şarttır. 6 Teklif sahibleri öıale günü ihale saatinden bir saat evvel denmünde teklif mektubu zarfı ve beşind maddede yazıh vesika ve ticaret vesikası ve teminat makbuzu veyahud banka mektubu olan zarfmı makbuz mukabilinde Vilâyet makamına teslim edeceklerdir. (5958) ŞARK KROMLARI T. A. ŞİRKETÎNDEN: M. M. Vekâletinden: Ankarada askerî bir müessesede elektrik ve telefon tesisatile kalorifer ve su tesisatmı idare edecek iki Türk mütehassıs memura ihtiyac vardır. 20 eylul 937 tarıhinde Ankarada M. M. V. Fen ve San'at Umum Müdürlüğünde yapılacak müsabaka imtihanı neticesinde gösterilecek liyakat ve iktidara göre yüz elli liradan iki yüz liraya kadar ücret verilecektir. Talib olanlann ellarındeki şehadetnamelerile bonservislerini hâmilen mezkur Müdürlüğe müra^aatleri ilân olunur. «388» (6049) İKİ MEMUR NAMZEDİ ARANIYOR Şirketimizin Ergani maden civarındaki merkezinde, muhasebe ve ambar işleri nde çahşmak üzere asgarî orta tahsili bitirmiş iki memur namzedi alınacaktır. Verilecek ücret miktan kazananlann göstereceği liyakate göre oda, tenvir, teshin şirkete aid 70 100 lira arasındadır. Taliblerin, el yazılarile yazılmış tercümeihalleri, varsa bons«rvis suretleri ve bir de fotoğrafilerile beraber 17 eylul 937 günü yapılacak müsabaka imtihanına girmek üzere Galata, Tahir han 4 üncü katta Eti Bank îstanbul Bürosuna müracaat etmeleri lâzımdır. Sizi soğuk aıgınlığından, nezleden, gripten, baş J ^ d ^ ş ^ ğ r ı l a r ı n d a n koruyacak en lyl llflç budur lsmine dikkat buyurulması AsiDin Kenan Dolab yaptırılacak Konservatuar Direktörlügünden: Talebe kaydıne ve eski talebenin kaydini yenileme muamelesine başlanmıştır. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 2 den 5 buçuğa kadar müracaat edilir. 1 birincjteşrinde derslere başlanacak ve kayid muamelesine nihayet verilecektir. (605 î) Harb Akademisi Komutanlığından: Harb Akademisi haricî elektrik tesisatında kullanümak üzere plânda gosterilen eşkal ve eb'ad ve evsafı dahilinde elli aded demir konsol pazarhkla alınacaktır. İstekli olanlann 41 lira pey akçesüe birlikte 13 eylul 1937 pazartesi saat 11 de Yüdızda Harb Akademisinde Satınalma Komisyonuna müracaatlen. (5959) Haydarpaşa Lisesi Direktörlügünden: Okulumuzda leylî ve neharî talebe kayddne devam edilmektedir. Leylî talebenin kaydi mektebin açılacağı 1 teşrınievvel 1937 ye kadar devam edec*k ve icab ederce daha da temdid edilecektir. (6059) Güzel San'atlar Akademisi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Güzel San'atlar Akademisindeld Tatbikat Bürosu için muhtelif şekilde 18 dolabla bir kâğıdJık alınacak ve Büronun mevcud bazı dolablarma raf, kapak, çıta veya kaplama vazettirilecek ve bir dolab kapısının vaziyeti değiştırilecektir. Muhammen bedeli 1401,20 lira tutan bu iş açık eksiltmiye konulmuştur Muvakkat teminat miktan 105 09 liradır. Şartname hergün Akademiden alınabilir. Plânlar arzu edenlere göste rilir. Eksiltme 13/9/1937 pazartesi günü saat 16 da Cağaloglundaki Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Eksiltmiye, bir marangoz fabrikasına sahib olduklarmı ve bu nevi marangozluk isleri müteahhidligi yap tıklarını Nafıa Vekâleti veya Ticaret ve Sanayi Odası vesaiki ile isbat edenler iştirak edebileceklerdir. (5464) Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: Cinsi Beş çifte Kik Yetiı çifte Kik Miktan Aded 2 2 Beherinin fiatı Lira 525 725 Tutan 1050 ) 1450 ) 2500 HER YASTA Muvakkat teminaü Lira Kr. 187 50 Mektebimize lüzumu olan dort aded Kikin keşif ve şartnamesine tevfikan ımahye ve mubayaalan 22/9/937 gününe rashyan ç.arşamba günü saat on dortte açık eksiltme usulile ihaleleri yapüacaktır. TaUblerin evsaf şartnamesi ve keşfi görmek üzere Mekteb Muhasebesine ve 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şartlan haiz olmalan lâ zım gelen eksiltmiye iştirak edeceklerin de yukanda yazılı muvakkat teminatlarını Istanbul Yüksek Mektebler Muhasebeciligi veznesine yatırdıklannı gösterir makbuzlarile veya Banka mektublarile mektebde müteşekkil Komisyon u mahsusuna belli gün ve saatte müracaatleri, (5948)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle