12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
KüçUk hikfiye Hacı İrfanın hazinesi Hacı İrfan, bilhassa hasısliği ve mer Çıkardığı yere koydu ve toprağı süratle Kenan Basımevi İstanbul 1937 hametsizlığile büyük şöhret kazanmıı bir örttü. Kazıldığı belli olmıyacak şekildt Fiatı 100 kuruş ihtiyar tefeci idi. Genclığini, ortayaşlılı üzerine kuru yapraklar ve dallar serpt ğını hep tefecilik, faizcilikle geçirmiş, ih ve geldıği gibi gitti. Bu eser ele almınca en evveî basılıtiyarladıgı zaman da epeyce bir servete O, gider gitmez yabancı misafir de oşındaki hususî itina göze çarpıyor ve sahib olmuştu. dasından telâşla çıktı. Ve Hacı îrfan derhal söyliyelim ki bundan büyük bir Jean Harlow'un Vaktile sesli si Malik olduğu bu servetin hemen hep dan işi bittiği için artık gitmesine müsaa memnuniyet duyuyoruz. Çünkü bun si, iyi kira getiren dükkânlar, hanlar, de istedi. Hacı İrfan sanki olan bitenden dan evvel çıkan, çıkmasını dilimizin kalan mal ve paranemanın en parlak hamamlardan ibaretti. Hacı İrfan her ay haberi yokmuş gibi davranıyordu. Ken • döndüğü kadar teşvik ettiğimiz, mahal ları tâdad edilmiş, yıldızlarından Gary muntazaman buralarını doiaşarak kirala disini kapıya kadar teşyi etti. Yabanc lî tetkiklerin bir kısmı vasıtaları nok mirasçılara ancak 41 Cooper'le birlıkte n toplar ve sonra onları altma tahvıl e giderken bir tereddüd devresi geçirdi. ve san matbaalarda basıldığmdan, bir kıs dolarlık nakid ve oynadığı «Kırık KaHacı îrfana sordu: derek küpiine istif ederdi. mı da basıhrken kâfi derecede itina e eşya bıraktığı çıkanadlar» m kahra Hacı İrfan bu ışte en ufak bir ihmal Affedersıniz, size bir sual sormak dilmediğmden umumiyetle mühmel bir rılan hesabdan an manı Clara Bow göstermezdi. Çok mütedeyyin olduğu istiyorum. Acaba bu yanınızdaki ev ki sekilde idiler. Tabiatile eserlerin uyan laşılmıştır. Halbuki Holivud'a tekıar dırdığı mükemmeliyet hissi de bu yüz sevimli yıldız her halde bazan namaz vaktini kaçmr, fakat mmdir ? gelmiş ve kocasile kira ve faiz vakitlerini asla kaçırmazdı. İhtiyar bir adamındı. Herif son den azalıyordu. hafta 4000 dolar birlıkte bir bar aç ± Adapazarı İlçesi ise her suretle nü kazanırdı. Bu sıralarda bir fırsat daha zuhur et zamanlarda öldü. Ve iki oğluna miras Fakat mak için teşebbüs w ^ > £ mune olabilecek bir itina ile basılmış Jean Harlcno ti. Kendi evine hemen bitişik evin sahibi kaldı. çok müsrif, ayni lere girismiştir. E Clara Bow tır. Esere bir albüm tarzı verilmek düöldü ve iyi bir kira getirebilecek olan ev Acaba bunlar evi satarlar mı? zamanda fıkaraya karşı da fevkalâde ğer bu iş tutar, kazanc yolunda gider ssünülmüş ki hiç fena bir fikir değil. iki kardeşe miras kaldı. Hacının esasen Bilmiyorum. Fakat hiç tahmin et Hele iyi kâğıda papye kuşeye bastı âlicenab davrandığı için anlaşılan fazla se Clara Bovv tekrar filim çevirmek arzu bu evde çok gözü vardı. Satın almak için mem. para tutmamış ve mirasçılara hiç ümid e sunu yenemiyerek stüdyolara başvuraca nlmış olması çok güzel bir fikir. müracaat etti. İki kardeş on bin lira JS Neyse... Eğer satmağa talib olurğını ve son sesli filmi «Fatma» daki heEserin ilk sahifesinde resimlerle ya dilmiyen bu küçük serveti terketmiştir. tediler. Halbuki o evi şöylece üç dört larsa ne isterler? Siz bu civarın kıyme pılmış bir Adapazarı yazısı, ikincisinde •^ Melek, Saray ve İpek sinemaları zimetini telâfiye çalışacağmı samimî dost bin liraya düşürmek istiyordu. Derhal tini bilirsiniz. iki renkli sade fakat zarif bir harita, nı takıben Sümer sineması da yarın ak lanna söylemekten çekinmemiştir. bir hile düşündü ve bunu muvaffakiyetle üçüncüsünde İlçenin üç renkli güzel bir şam açılıyor. İlk filim olarak fransızca Ev, on, on beş bin lira eder. •Jç Gustave Fröhlich'Je birlikte «Botatbik etti. Teşekkür ederim. Sizi çok rahat plânı var. sözlü «Ebedî Senfoni» isminde bir kor ğaziçi Sarkısı» nda başrolü oynıyan gü Dördüncü sahifeden itibaren metin delâ göstermektedir. Bu eserde başrolHile şuydu: Ev hakkmda bir takım sız ettim. başlıyor. Adapazarının tarihi, tarihî leri sevimli Fransız artisti Fernand Gra zel sesli Jermila Novotna Holivud'dak hurafeler çıkannak, böylelikle başka Yabancı misafir sevinc ve süratle u yerleri resimlerle canlandırılarak izah vey'le Jacqueline Francell oynamaktadır stüdyodan biri tarafından angaje edilmüşterileri ürkütmek. Hakikaten cabıl zaklaştı. miştir. Yakında Amerikaya hareket edehalk, bunlara inandı. İçinde perilerin, Hacı îrfan o gece bir dakika bile u edilmiş. Bunu müteakib Adapazarının lar. iklimi hakkında malumat verilmiş ve cektir. cinlerin top oynadığı bu eve kimse yak yuyamadı. Bahçesi hazineli ev uykusunu *Jf Kolları arasında ölen nişanlısı Jean on vıllık yağmur vasatisi iki renkli bir ^ Joan Grawford'un M.G.M. şirlaşmaga cesaret etraiyordu. Ve nihayet kaçırıyordu. Nihayet karar verdi. Ertesi grafikle ayrıca gösterilmiştir. Adapa Harlov/u bir türlü unutamıyan Wılliam ketile mevcud mukavelesi mucibince geevin kıymeti yavaş yavaş düşmeğe ba$ sabah erkenden bir otomobile atlayıp nozarı ziraatine hasrolunan sahifelerdeki Povvell hâlâ büyük bir teessür içinde lecek seneye kadar sinema artistliğinde lamıştı. tere uğradı, onu da yanına alarak kom malumat da renkli grafiklerle tamam yaşamakta ve en samımî arkadaşlarile Bir gün Hacı îrfana, ismini söylemek şu evin gene sahiblerine gitti. Delikanlı lanmıştır. İlçe toprağının taksimi, bile pek seyrek görüşmektedir. Bu tees devam edeceği ve bundan sonra hayatıîstemiyen kibar tavırlı bir misafir geldi. lar kendisini aşikâr bir istihkarla karşı ekim durumu, hayvanlann sayısı, manı sırf tiyatroya hasreyliyeceği hakkmda sürü belki bir derece tadıl eder ümidıle ladılar ve artık evi satmaktan sarfınazar denleri, ormanlan hakkındaki malu ve kendisinden şu ricada bulundu: rivayetler deveran etmektedir. Holivud'dan kalkıp Nevyork'a gelmişmat hep vâzih grafiklerle kolay anla« Arka taraf odalarınızdan birinde ettiklerini söylediler. •^ Almancasında Emil Yanings'in ve tir. Oradan Avrupaya geçecek, Londra, bir akşam gecelemek istiyorum. Buna Fakat Hacı îrfan allem etti, kallem şılır bir şekilde ifade edilmiştir. Paris ve Budapeşteyi ziyaret edecektir. fransızcasında Charles Boyer'nin başrolAdapazarındaki küçük san'atlar hakmukabil size her istediğinizi vermeğe ha etti. Kendilerini razı etmenin yolunu bulNevyork'ta kendisile mülâkat yapmak leri oynadıkları «Ihtiras Fırtınalan» filzınm. Yalnız geceliyeceğim odanın pen du. Yalnız bu sefer ikinci bir güdük da kında toplu malumat verilmiş, ticareti minin rejisörü Robert Siodmak «Kaptan istiyen gazetecilere: ceresinden şu yanınızdaki evin bahçcsi ha peyda oldu. Evvelce bina için on bin ve fabrikaları hakkmda bilinmesi fay Allah aşkına bana hiçbir şey sor Mollenard» isminde bir filim çevirecek görünmelidır. lira istiyen kardeşler şimdi tam yinni bin dalı hususlarm kaydı da ihmal edilmemiştir. maym ve hele maziden kat'iyen bahset ve bunda başrolü Harry Baur oynıyaVehham bir adam olan Hacı îrfan lira istiyorlardı. Bu ısrar üzerine Hacı caktır. Bu eser Çin denizlerinde korsan şüphesiz bu arzuyu reddedecekti. Fakat bir arahk arzusundan vazgeçmegi dü Adapazarının caddeleri, sokaklan gü meyin! demiştir. lık eden ve her tarafa dehşet saçan yazel resimlerle gösterilmiş; nüfusu, spor, Jt Boris Karloff «Warner Biraderson hilesi nazarı dikkatini celbetti. Çün şündü. Fakat hazinenin hayali peşini bısağlık ve kültür işleri hakkmda tafsilât man bir adamın geçirdiği sergüzeştleri ler» şirketile mukavelesini yenilemiştir. kü mevzuubahs ev, hakkmda rivayetler rakmıyordu. Hem de vakit geçirmeğe verilmiştir. Sabanca gölüne, Sakarya tasvir etmektedir. çıkardığı ve ele geçirmek için projeler gelmiyordu. Ya o yabancı adam eve nehrine, diğer küçük göllere ve sulara Yakında «Haber Vermeden!» isminde jf Bir müddettenberi beyaz perdede bir korku ve heyecan filmi çevirecektir. hazırladığı evdi. Bu sebebden dolayı ga damlayıverirse? da ayrıca yer verilmiştir. görünmiyen Grete Granstedt yeniden sirib misafirin arzusunu kabul etti. KendiNihayet kesesini çıkardı. Ve noterin 'JC Venedik sinema sergisinde mükâSonuna idarî taksimatı gösteren usi de yandaki odaya yerleşti. Ve duvar önünde yirmi bin lirayı saydı. Her ihti mumî bir harita da ilâve edildiğinden fat kazanan Fransız filimlerinden «Bü nemaya inrisab etmiştir. Gary Cooper'le da bir delik açarak Karekâtını tetkike ko male kar§ı da mukaveleye şunlan ilâve esere noksansızdır diyebiliriz. Çünkü, yük Hayal» kordelâsını Amerikalılar «Kâşif Marco Polo'nun Maceraları* filettirdi: yuldu. bütün bu malumatm daha etraflısı ya kendi memleketlerinde ikinci defa çevir minde oynıyacaktır. «Evden başka bahçesile, ağaclarile, zılabilir; hatta müellifi de bunu yapabi mek için teşebbüslere girişmişler ve bunu Yabancı misafir gece oluncıya kadar •^ Hal Roach ismindeki Amerikah odada bir aşağı bir yukarı dolaştı. Sonra toprağile ve hatta toprağm altındakile irdi. Bundan eminiz. Ancak böyle her Fransada yapmış olan rejisör Jean Re rejisör, bundan on beş sene evvel çocukesin istifadesi için hazırlanan umumî ışığı söndürdü ve pencereyi açarak karşı rile...» ğunu oynarken seyredip dururken aldığı bir eserde bundan fazla malumat y o noir'a oraya da gelip filmi idare etmesini evın bahçesini dikkatle gözetlemeğe bajOh, arbk ev, ve dolayısile hazJne o teklif eylemişlerdir. Yapılan müzakere ilham neticesi «Our Gang Bizim Kumrucu olur. Bunu da unutmıyalım. ladı. Hacı İrfan da kendısini taklid edi nun demekti. Derhal evi teslim aldı ve Bu güzel eserin müellifi Talât T«r er müsbet surette neticelendiği takdirde panya» ismile bir küçükler trupu yapmış yordu. Bu şekilde belki yanm saat, bel tasmdı. Geceyi büyük bir sabırsızlıkla kanı tebrik eder ve onu merakhlara ha lkbaharda bu işe aid faaliyete başlana ve bununla birçok filimler çevirmiştir. ki bir saat bekledıler. bekliyordu. Nihayet karanlık basar bas raretle tavsiye ederiz. caktır. Erich von Stroheim Fransada çe Hal Roach'm oğlu bugünlerde tahsilini Birdenbire evın bahçesinin sokak ta maz kazmayı kavnyarak hazinenin bu virmesini deruhde etmiş olduğu ayni ro kmal etmiş ve babasının ikinci asistanlığı rafındaki duvannda bir gölge görüldü. lundugu yeri kazmağa başladı. Yagmur vazifesine tayin edilmiştir. lü öteki kordelâda da oynıyacaktır. Çok mütereddid hareket eden gölge iki yağıyordu. Hacı yarıyarıya çamur içinMeb'usları davet tarafa baktıktan sonra bahçeye atladı. de kalmışh. Fakat yılmadı, kazmakla M A G D A SCHNEIDER Beyoğlu Halkevinden: KimSe tarafından görülüp görülmediğmi devam etti, neticede kutuyu buldu. DerAŞK MUSiKi ve GÜZELLiK filmi 18 eylul 937 cumartesi günü akşam saat anlamak üzere bir müddet etrafı dinledi. hal çıkararak evine götürdü. Lâmbanuı IVAN PETROVİÇ 21 de Taksim stadmda Evimiz tarafından Koynundan çıkardığı bir plâna bakarak, altmda büyük bir heyecanla açtı. Tahta yapılacak olan müzik şenliğine aid davetbahçenin içini ölçüp biçmeğe başladı. kutunun içinden bir teneke kutu çıktı. nameleri adresinizi bilmediğimizden gön [Nihayet iki nokta buldu. Ve buralara Onun içinden bir mukavva kutu çıktı. O deremedik. birer kazık dıkti. Sonra beraber getirdığı nu da açınca gözüne dörde katlanmış bir la Bu şenliği şereflendirmenizi saygılarımızrica ederiz. bir kazma ile bu iki kazığın arasını kaz kâğıd çıktı. Ve kâğıdda şu cümleler oGörUlmeye Ifiyık hissî filimlerin en gUzeli kunuyordu: mağa başlamıştı. ı fcyiüi İSMÎ Bibliyoğrafya Adapazarı İlçesi 88 L3HJML J. Harlowun mirası C. Bow bar açıyor Meşhur artist yalnız 41 Sabık yıldızm tekrar filim dolar bıraktı çevirmek niyeti var RADVO ÇBU akşamki program J İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musıkisi 12,50 havadi£ 13,00 Beyoğlu Haikevı göstent kolu tarafından bir temsü 14,00 SON 16,00 Taksim stadından naklen: Emınonü Halkevının tertib ettığı Turkıye serbest gureş şampiyonluğu 18,30 plâkla dans musıkisi 19.30 konferans: Selım Sırrı Tarcaa (Polonya da mılli musıkı nasıl doğdu?) 20,00 Hıkmet ve arkadaşları tarafından Turk musıkisi ve halk şarkıları 20,30 Omer Rıza tarafından arabca soylev 20,45 Bayan Muzaffer ve arkadaşları tarafından Turk musıkisi ve halk şarkıları, (Saat ayarı) 21,15 ORKESTRA 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi gunun programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet par çaları 23,00 SON. VIY AN A: 17,45 gramofon, kanşık yayın 19,05 komedı 20,05 karışık yayın 20,35 KEMAN KONSERI 21,10 KONSER: FRANZ LEHAR'IN ESERLERİ 22,50 haberler ve saıre 23,35 DANS MUSIKİSİ. BERLIN: 17,05 pazar yaymı 19,05 MUSİKİ 20,05 spor haberleri 20,20 EĞLENCELİ MUSIKI 21,05 devlet yaymı, haberler 23,35 PEŞTE: 18,05 SAKSOFON KONSERİ 18 25 futbol maçının nakli, konferans 21,05 ŞAN VE MUSİKİ 21,40 haberler, spor 22,05 CAZBAND TAKIMI 23,05 SENFONİK ORKESTRA 24,20 ÇİNGENE ORKESTRA SI 1,10 son haberler. BUKREŞ: 19,05 mektub kutusu 19 20 ORKESTRA KONSERİ 20,35 konferans 20,55 KORO KONSERI 21,30 ORKESTRA KONSE RI 22,35 karısık yayın, gramofon 24 Balkan oyunlarının neticesi. BELGRAD: 18 05 halk şarfcıları, gramofon 19,55 MUHTELİF ŞARKILAR 20,35 ulusal ya yın, haberler, halk geçesi, haberler 23,25 KONSER, DANS MUSIKİSİ. LONDRA: 18 35 MUSİKİ 20,05 konuşma 20,20 TANGO ORKESTRASI 2i kanşık yaym22.35 ŞAN VE MUSİKİ 23,35 son. PARİS [ P T T ] : 18,05 ORKESTRA. KONSERI 19,35 gra* mofon, haberler, eğlence, karısık yayın 24 05 dans musikisi. ROMA: 18 05 spor 18,20 OPERET YAYINI20,50 KARIŞIK MUSİKİ VE SAIRE 21,45 KA RIŞIK MUSİKİ 22 05 komedi 22,45 marşlar ve valsler 23 45 dans musikisi. EĞLENCELI MUSIKI VE YAYIN. CaprHar, Konferanslar, kongreîer) r İLK ACI Bugün SAKARYA sinemasında Bu akşam şehrin muhtelif semtlerlnde nöbetçi olan eczaneler şunlardır: İstanbul cihetindekiler: Eminonunde (Bensason), Beyazıdda (Haydar), Küçükpazarda (Hikmet Cemil), Eyubsultanda (Hikmet Atlamaz), Şehre mininde (Hamdi), Karagümrükte (Fuad), Alksarayda (Ziya Nuri), Şehzadebaşında (Ibrahim Halil), Alemdarda (Abdülkadlr), Fenerde (Emilyadi), Samatyada (Teofi * los), Bakırköyde (Merkez). Beyoğlu cihetindekiler: Istıklâl caddesmde (Kanzuik), Dalre tramvay durağında (Ouneş), Galatada Topçular caddesinde (Sporidis), Taksimde (Nızameddin), Tarlabaşmda (Nihad), Şişli Halâskârgazi caddesinde (Halk), Kasımpaşada (Müeyyed), Haskoyde (Nesim A seo), Besiktasta (Ali Rıza), Sarıyerde (Nuri). Usküdar. Kadıköy ve Adalardakiler: Uskudarda Çarşıboyunda (Omer Ke nan), Kadıköyunde Altıyol ağzında (Rifat Muhtar), Modada (Alâeddin), Büyükadada (Halk), Heybelide (Tanaş). NÖRETCİ ECZANELER «Hasis ve tefeci Hacı İrfana on bin Hacı îrfan herşeyi unutmuş, büyük bir heyecanla ameliyeyi takıb ediyordu. liralık ev, Işte bu usul dairesinde yirmi Mutlaka bu bahçede gömülü bir hazine bin liraya satılır!» vardı. Ve bu adam onu haber almı$tı. ZEYNEL AKKOÇ O tam bunları düşünürken kazmanın ucundan tahta bir sandığa çarpmanın çı kardığı ses duyuldu. Adam birdenbire durdu. Etrafı gene dıkkatle dinledi. Arkitekt Kendisine emniyet geldıkten sonra bü Bu aylık derginin 79 uncu sayısı 1937 yük bir dikkatle çalışmağa devam etti. Paris sergisine aid bütün paviyonların reBiraz sonra yarıbeline kadar girdiği çu sımlenle çıkmıştır. içinde bundan başka kurdan ağır ve çekmece biçiminde bir mimar Şinasi Lugalin «Fırat Apartımanı», mımar Seyfi Arkanın «Sapanca Oteli> prokutu çıkardı. Biraz uğraştıktan sonra jesile mimar Kemal Altanın «Mimar Mehbunu açtı. Ve açar açmaz da bir hazine med Tahir>, mimar Zeki Sayarın «Kadıköy ile karşılaşan bir adam gibi sevinc alâ Hali işletilemez mi?», O^man Bayemekinin «Bergama Akropolu» adlı yazılarile çıkmışmetleri gösterdi. tır. Bütün Belediye, Halkevleri ve Nafıa Sonra kutuyu gene dikkatle kapadı. direktörlüklerine tavsiye ederiz. VEFAT r Yeni Eserler Beyoğlu Zükur hastanesinde saat üç raddelerinde 106 yaşındaki validem vefat etmiştir. Abide ve zahide bir kadmdı. Pazartesi günü mezkur hastaneden kaldırılarak öğle namazı Ağacamisinde kıhnarak medfeni mahsusuna defnedi ecektir. Hafız Rifat ve biraderi binbaşı Tahsin GÜNAH ÇOCUGU Ü ilâveten : En yeni Paramount Jurnal dünya havadisleri GiTTA ALPAR'ın ilâhî ve altın sesi Oynjyanlar : FRANÇOiSE ROSAY Hel!a MULLER Felix Audart Teşekkür Sevgili validemizin irtihali münase betile gerek cenazesinde hazır bulun mak ve gerek bizzat veya telgrafla veya mektubla bizleri taziye etmek suretile büyük kederimize iştirak buyuran dostlarımıza ve ehibbamıza ayrı ayn te şekküre sonsuz teessürümüz mâni ol duğundan kendilerine karşı duyduğu muz minnet hislerinin bu suretle iblâğına müsaadelerini dileriz. Oğlu: Fuad Simavi, kızı: Fatma Fahrünnisa, damadı: Rauf Ahmed JULES BERRY'nin Butün istanbul halkını emsalsiz zarafeti CASUS ASKI Hareketli ve kuvvetli Fransız filmini candan alkışlıvor. koşturuyor ve büyük bir aşk ve casusluk filmi olan SARAY Sinemasına Macaristanda da büyük manevralar yapılıyor •«•••^••••1 BugOn saat 11 de tenzilâtlı matine ilâveten: B ü y ü k T r a k y a M a n e v r a l a r ı ve FOX JURNAL Sinemasında : Nefis Eğlenceli Zevkli ÜH C I E l f T BEYAZ KADIN TİCARETİ MÜTHİŞ ve MUAZZAM film B u g ü n Baş rollerde : GABY MORLEY • MARiE GLORY ANDRE LUGUET Ayıca: Paramount dünya baberleri gazetesi ve Şanlı Ordumuzun TRAKYA MANEVRALARI TUrkçe SözlU ve Sesli Film Seanslar saat 2 4,15 6,30 ve 9 da Bagun saat 11 de tenzilâtlı matine • ^ • H H B ^ ^ ^ AZGIN SEVDALILAR Fransızca sözlü büyük komedi İPEK sinemasında Ayrıca : Büyük şanlı ordumuzun Trakya manevraları ve Fox Jurnal Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine ALK AZ AR Sineması İtalyan manevralanndan sonra genclerin idare ettiği tanklar resmi geçidde Peşte 11 (A.A.) 12 ilâ 15 ey ri, muhtelif sınıflar arasındaki irtibatı lulde Macaristanda çok mühim manev tanzim eylemeleri maksadile icra edil ralar yapılacaktır. İtalyan, Avusturyalı mekte olduğu beyan edilmektedir. Ingiliz mareşali Almanyaya •e Macar askerî ricali bu manevralarda v hazır bulunacaklan gibi Peştedeki ata geliyor şemiliterler de bulunacaklardır. Londra 11 (A. A.) PressassociaNeşredilmiş oJan resmî bir tebligde tionun bildirdiğine göre îngiltere GenelVu menavraların gayesi yüksek Macar kurmak başkanı Mareşal Sir Deverell, ö» jabitanırın ilk defa olarak arazi üzerin nümüzdeki hafta içinde Alman manev #}e büyük mikyasta harekât icra etmele ralarında hazır bulunacaktır. Çarşamba gününden itibaren yeni sinema mevsimine Yağlı boya ile boyanmış ve yeni tesisatla tamamen yeni bir hale ifrağ edilmiş olan Asrî Sinema ASRî SİNEMA | R. C. A. BAY TEKİN AFRİKADA Şaheserile giriyor ... Bu film dünyanın 8 nci harikası ... ve 21 nci asnn filimidir. sözlü makînelerle techiz edüerek pek yakında açılacaktır. ERTUĞRUL SADİ TEK Yarın gece (BEBEK) bahçesinde Sah (SUADÎYE) plâjında Giriş 25 40 meşrubat yoktur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle