12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Eyiul 1937 V I J\ ¥ TX p Lokanta ve Birahanesi Eminönü Lt U EA Valde han içinde No. 17 BAKTERIYOLOJI Umumî kan tahlilâtı, frengi noktai nazarından Vasserman ve Kahn teamülleri, kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıklan teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ültra mikroskopi, hususî aşılar istihzan. Kanda üre, şeker. Klorür, Kollesterin miktarlannın tayini, Divanyolu No. 113 Tel: 20981 Dr. iHSAN SAMi 1314/9/937 günlerine aid tabldot listesi LABORATUARI Uç yemek 32,5 kurustur. Birinciler: Piliç haşlaması, rosto beyendili, çöp kebabı, lıeyin tavası, piliç dolma, balık. İkinciler : Etli türlü, bamya, barbunya, kabak dolması, zeytin yağh patlıcan dolması, pilâv, makarna. Üçüncüler: Baklava, karışık komposto, meyva. Ayrıca nadide balık ve tavuk etlerile alakart periz servisine başlamış bulunuyoruz. Bu servisi bilhassa balık meraklılarının nazarı dikkatine arz ederiz. Kumbem HAyRBJTffi T sizi E R Harb Akademisi Komutanlığmdan: Harb Akademisi dersaneleri ihtiyacı için mevcut nümunelerine uygun bir surette yapılmak üzere on aded dersane masası, yatakhaneler ihtiyacı için dört aded elbise dolabı, erat yemekhaneleri için beş aded yemek masası ve on iki aded oturma sırası pazarlıkla yaptırılacaktır. İstekli olanlarm 20 lira pey akçesile birlikte 20 eylul 937 pazartesi günü saat 11,00 de Yıldızda Harb Akademisi Satmalma Komisyonuna müracaatleri. (6068) Zarafefin düşmanıdır SUDORONO P E R T E V gülünç olmak tan kurtarır. çlztn Karacabey Belediyesinden: Karacabey Belediyesinin su işleri kontrol fen memurluğu münhaldir. Aylık ücret olarak (300) lira verilecektir. Talib olacak ehliyetli fen memuru veya mühendislerle mutabık kalınacağı üzere daha fazla aylık ücret verileceği ilân olunur. (5960) KERKÜK Kıraathane ve Kütübhanesi Hertürlü kırtasiye levazımı sa • tar, haricden sipariş kabul eder. (Cumhuriyet) gazetesinin Ker . • kükte yegâne satış mahallidirı Antalya Valiliğinden: Antalya Memleket hastanesine muktazi tıbbî malzeme ve mualece 2700 lira muhammen bedel üzerinden 22/9/1937 çarşamba günü saat 11 e kadar pazarhğa konmuştur. Taliblerin 405 liralık muvakkat teminata aid banka makbuz veya mek tubile Vilâyet Daimî Encümenine müracaatleri bildirilir. (6101) Bulana mükâfat Dün saat 15 raddelerinde Galata Yeraltı camisi avlusunda içinde nüfus kâğıdı, malul raporu ve bazı evrakımı havi cüzdanımı düşürdüm. Bulup ad resime getiren ve yahut gönderen memnun edilecektir. Aksi takdirde hiçbirinin hükmü yoktur. Üsküdar Hakimiyetimilliye caddesi 112 No. h dükkânda îdris I Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları Muhammen kıymeti L. K. 25 70 I Muvakkat teminatı M a h a l l e s i L. K. 1 90 Üsküdarda Solaksinan Sepetçiçıkmazı eski 20 yeni 32 arsa. 67 33 5 05 Üsküdar Yenimahalle Nuhkuyusu caddesi eski 167 yeni 217 arsa. 239 59 17 97 Üsküdar Rummehmedpaşa Sırakahveler eski 18/20 yeni 30 arsa. 545 60 40 92 Üsküdar Beylerbeyi Çamlıca caddesi eski 24 yeni 60 maa bahçe ev. Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı vakıf yerler satılmak üzere açık arttırmıya çıkarılmıştır. îhaleleri 27/9/937 pazartesi günü saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatleri. (6105) Haricf Askerf Kıtaatı ilânları Her bir kilosuna tahmin edilen fiatı 180 kuruş olan 60,000 ilâ 80,000 kilo san sabunlu kösele kapalı zarfla alınacak tır. Şartnamesini 720 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. llk teminat miktarı 8450 liradır. İhalesi 15 eylul 937 çarşamba günü saat 11 dedir. Münakasaya gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalan ilk teminatlarile birlikte teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. Vekâleti Satınalma komisyonuna vermelerL c338» <5675» Antalya Nafıa Müdürlüğünden: Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Eksiltmesinin 20 ağustos 937 cuma günü yapüacağı ilân olunan (37781) lira (85) kuruş bedel keşifli Antalya Lise binası ikinci kısım inşaatına ehli yeti kanuniyeyi haiz talib çıkmadığmdan şartnamesi tadil edilerek iş tekrar eksiltmiye çıkarılmıştır. , 1 Eksiltmeye konulan iş: Antalya Lisesi pavlyon binası fldnd kBlnv nfevcud betonarme iskelet üzerine tuğla duvar, kapı, pencere, Sıva ve satre teferrüat inşaatı. Keşif bedeli: 37781 lira 85 kurustur. " " 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi. C Baymdırhk işleri genel şartnamesi. E Hususî şartname hulâsası. F Keşif cetveli. G Proje. îstiyenler bu gartnamelerle ve evrakı bedelsiz olarak Antalya Nafıa Müdürlüğünden alabilir. 3 Eksiltme 20/9/937 pazartesi günü saat 10 da Antalya Nafıa Dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (2833.64) lira muvakkat te minat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup getirmeleri lâ zımdır. Nafıa Vekâletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası ve yapı iş lerine aid boraervis. 6 Teklif mektublan yukanda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Antalya Nafıa Müdürlüğü dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta üe gönderilecek mektublann nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu ile iyice kapatıimiş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (5785) EIMflfT.BANKftSI İstanbul Defterdarlığmdanî'*^ * « i : .!?*«•;'. TÜRKİYE CUMHVRİYETİ NEOKALMİNA GRiP NEZLE NEVRALJI BAŞ ve DiŞ ağrıları ARTRiTiZM Ankara Devlet Konservatuarına bu yıl alınacak talebe kayid ve kabul sartları 1937 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet Konservatuarı «Tiyatro ve opera> kısımlarına kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul parasız yatılıdır. Talebeye her ay bir miktar da harçlık verilecektir. 1 Aranılan genel vasıflar şunlardır: A A7a ve vücudü kusursuz olmak, B Sfsi güzel olmak, C İyi kulağa malik bulunmak «işittiği sesleri tanımak ve yahud ay nini tekrarlı^abilmek», D Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 18 dir. E E*ı az ortaokuldan diplomalı bulunmak «Opera kısmı için pek iyi sese malik cıenlardan bu şart aranmaz», F Şivvesi ve vücudü sahneye müsaid bulunmak. 2 îstekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır: A Tiyatro kısmı için şunlar aranılacaktır: A Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu şeyi anlatma kudreti, B Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçilecek bir rolü yapabümek, C Sınav heyetince verilecek bir rolü yapabilmek, B Opera kısmı için şunlar aranılacaktır: A Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, B Sesleri ve melodileri tekrarlıyabilmek, C Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 3 Sınavlar, 5/10/1937 salı gününden 9/10/1937 cumartesi gününe kadar İstanbulda $ehir Tiyatrosu Rejisörlüğünde, Ankarada 11/10/1937 pazartesi gününden 15/10/937 cuma gününe kadar hergün saat 9,30 da Cebecide Müzik Öğretmen Okuîunda bir heyet marifetile yapılacaktır. tsteklileı. pullu dilekçelerile îstanbulda Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğüne ve Ankarada Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğüne başvurmalıdırlar. 4 DiJekçelere şunlar bağlı bulunmalıdır: A Nüfus tezkeresi veya bunun tasdikli bir sureti, B Otaokul diploması veya tasdikli bir sureti, C Sıhbat raporu, D Hüsnühal varakaa, . «3255» (6031i i .mahkemesinden: Kabili taksim olmamasından ötürü şüyuvör satılmak suretile izalesine 8/7/ 937 tarihinde karar verilen: Kandıra kasabasının kenarında ve Namazgâh mevkiinde iki taşlı bir bab motörle müteharrik (mazut motörü) binası ve müştemilâtı ve zirde yazılı edevat ve levazımı muhtev;, un fabri kası: On iki aded iki taraflı anahtar, üç aded eski îngiliz anahtarı, bir el men genesi, bir büyük mengene, sekiz hurda eğe, üç yağdanlık, iki mazut deposu, iki bozuk lâmba, üç makara, bir küçük tüp, bir büyük tüp, bir elektrik tablosu, bir eski körük, beş taş çekici, bir dinamo, iki bozuk su tulumbası, bir bozuk tulumba ile değirmen ebniye ve zemin ve bahçesi ve bütün müştemilâtı ceman muhammen kıymeti 3500 üç bin beş yüz Türk lirasıdır. Hudud: Sağ tarafı Pmar yolu, sol tarafı Kuytu oğlu Mustafa ve kısmen Akif samanlığı arsası, arkası Kuyu yolu ve kısmen sahibi sened denüen Salih bahçesi, cephesi cadde ile mahdud. Açık arttırma sartları: 1 îşbu un fabrikası şüyuun izalesi için satılmak üzere açık arttırmıya konulmuştur. Tellâliye ve masrafı alana aiddir. Resmî harc satış bedelinden hissedarlann hissesi nisbetinde alınır. 2 Arttırma müddeti 4/8/937 tari hinden 4/9/937 cumartesi günü saat 14 te olarak bu tarihte Cumhuriyet gazetesile de ilân edilmişse de tayin edi len bu günün saati tatile tesadüf et mesi dolayısile ihalenin 4/9/937 cumartesi gününden itibaren on beş gün daha uzatılmasına, yani 4/9/937 tarihin den 20/9/937 pazartesi günü saat 14 e kadar on beş gündür. 3 Satış Kandıra sulh mahkemesi başkâtibliği huzurunda 20/9/937 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. 4 İsteklilerin tatil günlerinden başka her gün şartnameyi görebileceği ve hissedarlardan talib olanlar depozit yatırmadan arttırabilirler. 5 Hissedar olmıyanlar %7 bu çuk nisbetinde depozit yatırmalan veya millî bir bankanm teminat mektu bunu tevdi etmeleri ve tayin edilen zamanda arttırma bedeli gayrimenkulün muhammen kıymetinin %75 ini bul madığı takdirde en son arttıranın ta ahhüdü baki kalmak üzere arttırma nın on beş gün daha temdid edilmiş olacağı ve on beşinci günü ayni saatte gayrimenkulün en çok arttırana ihale edileceği. 6 Müddeabih gayrimenkul üzerinde ipotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların gayrimenkul üzerindeki haklannı ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile on gün içinde bildirmeleri ve aksi halde tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedeHnin paylaşmasından haric kalacaklarf lüzumu ilân olunur. : llyasbey mahallesiride yeni ve eski 17 sayılı ve 57 metre 50 santimetre murabbaı arsanın tamamı. 92 00 : Imrahorilyasbey mahalle ve caddesinde eski 11 Yedikulede sayılı ve 45 metre 92 santimetre murabbaı arsanın tamamı. 80 36 : Divanyolu caddesinde kâin eski ve yeni 67, 67/1 Ortaköyde 544 50 sayılı ev ve mağazanın 720 de 119 payı. : Şeyhmehmedgeylâni mahallesinin Sebzeciler Eminönünde sokağında eski 11 yeni 11/1 sayılı üstünde odaları bulunan dükkânın 8960 da 1622 payı. 1719 50 Küçükpazarda : Kantarcılar ve Devecioğlu yokuşu sokağmda eski ve yeni 15 sayılı dükkânın 40 da 5 payı. 50 00 Mercanda : Yavaşçaşahin mahallesinde Uzunçarşı sokağmda 133 00 eski 163 yeni 240 sayılı dükkânın 84 te 30 payı. : Beyazıdağa mahallesinin Kalaycı sokağmda 17 Topkapıda sayılı ve 31 metre 55 santimetre murabbaı arsa30 00 nm tamamı. : Divanyolu caddesinde eski ve yeni 69, 71 sayılı Ortaköyde 1450 00 fırın ve dükkânın 1/3 payı. Yukarıda yazılı mallar 21/9/937 salı günü saat 14 te satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahilî ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. TEİiblerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini muayyen vaktinden evvel ya tırarak mezkur günde Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaatleri. «F.» (6127) Yedikulede ı < >I4ra BRONZ DİŞ FIRÇALARI Elyah tamamile hususî mahiyette, doktorların tavsiye ettikleri en sıhhî, sağlam ve sert fırçadır. Memleketin her büyük eczane ve tuhaHye mağazasında bulunur. Umum deposu : Ahmed Etem Buldanloğlu, lımir, Istanbul satış deposu : Mehmed lpekçi Ayanak han. Ooğum ve kadın hastalıklan mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZA ÜNVER Teleron 22683 Operatör İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: D.No. 926 2437 2449 2629 3001 Semti ve mahallesi Kumkapı Muhsinehatun Ayvansaray Atik Mustafapaşa Edirnekapı Kariyei Atikalipaşa Ortaköy Beyoğlu Kalyoncukullugu Sokağı Müsteşar Çınarlıçeşme 1 zarf Kapı No. Cinsi ve hissesi Arsa Arsa Arsanın 24/40 his. İçinde teneke barakası olan arsa Arsanın 7/24 his. Hisseye göre muhammen K. 1340 Kapalı E.8 Y.6 E. 2426 Y. 3032 E.119 ilâ 127 Y.127 ilâ 129 E. ve Y.5 E.212325 Y. 276 No.taj 2727/1 E. 111315 Y. 171921 E.15 Y.13 23 E. 334336 Y. 300302 E. 3436 E. 3 E. 16/2 Mü. Y. 24 130 Açık arttırma Salmatomruk caddesinde E. Karabaş Y. San Tevfik ve Fesliyan Çıpata Mahallen Çavdar Çiftefabrika Altmcı Selâmsız caddesi Dereiçi Hacıosmanbayırı 400 300 100 » » » 3870 4509 4861 6087 7031 7369 8630 Kurtuluş Yeniköy Boyacıköy Üsküdar Selâmsız Tarabya Büyükdere Kefeli karyesinde Ortaköy Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Bağ yeri Arsa 400 100 160 280 • » » » » » 260 1500 Kapalı zarf E. Leylak Y. Karanfil 170 Açık arttırma Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkul ler on gün müddetle satışa çıkanlmıştır. İhaleleri 24/9/937 tarihine düşen cuma günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle