16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Eylul 1937 SON HABERLER Hfidiseler arasında Mevsim korkuları onbahara giriyoruz. Yalnız tabiat değil, siyaset ufuklarında da bulutlar var. Denizciler ve politikacılar, her an bir fırtına korkusu içindeler. Hele Akdenizde sefer yapan kaptanlar hem tabiî, hem de siyasî afetlerden korkuyorlar. Sonbahar, takvimde, sayılı fırtına îann ve tarihte, sayılı muharebelerin mevsimidir. M. Turhan Tanımız, lutfedip yarın bunları birer birer saysm; fakat herkes, Büyük Harbden başbyarak en büyük harblerin son'oahara dbğru ve sonbahar içinde başladığmı bilir. Büyük zaferimizle biten Başkumandanlık harbi de sonbahara doğru kazanılmıştı. Siyasî barometronun ibresi fena havalara doğru meylediyor. Politika rasadhanesinden bakanlar, şarkta da, garbda da kara bulutlar görüyorlar. Pek zannetmeyiz ama bu sonba harda umumî bir harb patlak verecek olursa, bu, yalnız baharın değil, medeniyetin de sonu olacaktır. Şu farkla: Tabiatin sonbahanndan son gelen kış, daima, birkaç ay sürer; fakat medeniyetin sonbahanndan sonra gelecek olan barbarlık mevsiminin kaç ay, kaç sene, hatta kaç asır süreoeğini kimse bilmez. Nyon konferansı dünkü içtimada kararım verdi Akdenizde kontrolü Ingiltere ve Fransa yapacak her devlet kendi karasularını müdafaa edecek [Baştarajı 1 inci sahifede} Bu kararlar hilâfına hareket eden Ispanyol tahtelbahirleri de korsan muameJesi görecektir. ıtalya Adriyatikte karakol vazifesini üeruhdeye davet edilecektir. Her devlet ancak kendi sularında karakol vazifcsi ifa edeceğinden Sovyet harb gemileri Akdenize inemiyecek, yaK niz Karadenizde ifayı vazife edecektir. Konferans pazartesi sabahı son bir toplantı yaparak elde edilen anlaşmayı merasimle imzalıyacak ve mukarrerat salı gününden itibaren mevkii tatbika konacaktır. başka bir devletin bir ticaret gemisine hücum ederse, îngilterenin noktai nazanna göre, o devlet muhakkak surette müteca•vizi batırmak hakkına malik olacaktır. Orta tedrisat kadrosun IHEM NALINA M1HINA da yapılan değişiklikler Deniz haydudlarına karşı Maarif müdürleri ve birçok muallimler arasında esaslı surette nakil ve tayinler icra edildi Ankara 11 (Telefonla) Orta tedri tebi tabiiye muallimi Niyazi Balıkesir sat kadrolan tamamen hazırlanmış ve lisesi tabiiye muallimliğine, Balıkesir bugün alâkadarlara tebliğ edilmeğe Muallim mektebi resim muallimi Re başlanmıştır. Tayinleri aynen bildiri şad Beşiktaş ortamektebi resim mu yorum: allimliğine, Gazi Terbiye Enstitüsü ve Adana Maarif müdürü Yunus Kâzım hukuk mezunu Süheda Bursa kız Mu îstanbul kız lisesi felsefe ve türkçe mu allim mektebi terbiye ve ruhiyat stajallimliğine, Ankara kız lisesi riyaziye yerliğine, Bursa Kız Muallim mekte muallimi Tala İstanbul kız lisesi riya bi tedris muallimi Nüveyre Konya Kız ziye muallimliğine, Konya maarif mü Muallim mektebi tedris muallimliğine dürü Hüsnü Uluğ, Denizli lisesi riyazi Manisa ilk tedrisat müfettişi Sadeddin ye muallimliğine, Kayseri Maarif mü Bursa Kız Muallim mektebi tedris udürü Hüsnü Kayseri lisesi riyaziye mu sulü muallimliğine, Edirne kız Muallim allimliğine, Manisa Maarif müdürü Na mektebi musiki muallimi Nuretşan ili îzmir Erkek lisesi tarih ve coğrafya Kumkapı ortamektebi musiki muallimmuallimliğine, hukuk mezunlanndan liğine, Fatih ortamektebi doktoru ve Naima Kayseri lisesi tarih ve coğrafya sağlık bilgisi muallimi doktor Reşid muallimliğine, Üniversite mezunların Sami İstanbul Kız Muallim mektebi tadan İffet Ankara Gazi lisesi tarih ve biiye stajyerliğine, Adana kız lisesi felcoğrafya stajyerliğine, Ankara Gazi li sefe muallimi Hayrünnisa İnönü ortasesi resim muallimi Hâmid Cibali orta mekteb yurd bilgisi ve türkçe mual mekteb resim muallimliğine, Ankara limliğine, Adana erkek lisesi riyaziye Gazi lisesi ingilizce muallimi Seniha stajyeri Bürhan Sıvas erkek muallim Üsküdar üçüncü ortamekteb ingilizce mektebi riyaziye stajyerliğine, İstanbul muallimliğine, Giresun ortamekteb yar Belediye kimyageri Saliha Ankara erdımcı muallimlerinden Osman Gökçe kek lisesi fen ve biyoloji dersleri staj ayni mektebin tarih ve coğrafya mualyerliğine, Afyon lisesi fizik muallimi limliğine, Adana Erkek Muallim mekTahsin Eskişehir lisesi fizik muallim tebi tabiiye muallimi Fevzi Bursa kız Muallim mektebi tabiiye muallimliği liğine, Gelibolu ortamekteb fen bilgisi ne, Bursa kız muallim mektebi tabiiye ve biyoloji muallimi Hilmi Bursa orta muallimi Aliye Adana Erkek Muallim mektebi fen bilgisi muallimliğine, Izmir mektebi tabiiye muallimliğine, Üniver Karataş ortamekteb fen bilgisi ve bisite mezunu Lutfiye Salim Dendar Er yoloji yardımcı muallimi Necdet ayni zurum lisesi tarih ve coğrafya stajyer mektebin stajyerliğine, Kadıköy ikinci liğine, Bakırköy ortamekteb tarih ve ortamekteb fen bilgisi muallimlerin Bitaraf ticaret gemilerinin de, düş * coğrafya yardımcı muallimlerinden Se den Halime Erenköy kız lisesi tabiiye man vapurlan gibi, ihbarsız batırılmasıniha ayni mekteb tarih ve coğrafya muallimliğine ve yardirektörlüğüne, nın muhtelif sebeblerinden biri de İngıU stajyerliğine, Bursa ilkmekte'b mual Kadıköy üçüncü ortamekteb resim muallimi Said Üsküdar birinci ortamek terenin daha 1915 senesi başından ıtilimlerinden Haydar Tolon Bursa ortamekteb türkçe muallimliğine, Konya teb resim muallimliğine, Kadıköy üçün baren kendi gemilerine bitaraf bayrak' Kız Muallim mektebi coğrafya mualli cü ortamekteb resim muallimi Müed çektirmesi idi. Sonra Alman denizalü mi Pakize Bursa ortamekteb coğrafya dep Kadıköy ikinci ortamekteb resim gemileri, kalabalık denizlerde kendi emmuallimliğine, îstanbul Cumhuriyet or muallimliğine, eslri muallimlerden niyet ve selâmetleri için, bitaraf ticaret tamektebi fransızca muallimi Handan Mahmud Yazıcı Arabgir ortamekteb re gemilerine karşı, denizüstü harb gemi'eı İstanbul kız lisesi fransızta muallim sim muallimliğine, Kumkapı ortamek rinin takib ettikleri beynelmilel araştırma iğine, Çanakkale ortamekteb türkçe tebi ingilizce yardımcı muallimi Mü ve musadere kaidelerini tatbik edemiyormuallim Ismail Hakkı İzmir Karataş nire ayni mekteb stajyer muallimliği lardı. mektebi türkçe muallimliğine, Davud ne, Kırklareli ortamekteb türkçe mu Görülüyor ki Almanların, amansız paşa ortamekteb türkçe emekli mual allimi Remzi Kasımpaşa ortamekteb muallimliğine, Nişantaşı kız ortamek denizaltı harbinde 'şiddet göstermek ve imi Mes'ud ayni mektebin yardımcı muallimliğine, Tokad ortamektebi türk tebi türkçe muallimi Şazime îstanbul beynelmilel harb hukukuna tecavüzde çe muallimlerinden Saffeddin Riza or kız lisesi türkçe muallimliğine, Nişan bulunmak hususunda bir takım sebebleri tamekteb türkçe muallimliğine, Uşak taşı kız ortamektebi tarih ve coğrafya ve mazeretleri vardı. ortamektebi resim muallimi Ahmed yardımcı muallimlerinden Nebahet Akdenizde korsanlık eden meçhul, Kütahya lisesi resim muallimliğine, ayni mektebin stajyerliğine, Osmaniye yahud Franco'nun bayrağım taşıyan deKollej mezunlarından Leylâ Halime ortamekteb türkçe muallimi Hilmi Üsnizalü gemileri ise filî bir abluka veya Üsküdar birinci ortamekteb ingilizce küdar üçüncü ortamekteb türkçe mu harb mıntakası ilân etmeden, hatta yardımcı muallimliğine, Üsküdar bi allimliğine, Samsun ortamektebi riyaTİnci ortanvekteb resim muallimi Fah ziye muallimi Rüştü Isparta ortamek bitaraf devletlerin kara sulannda, yalnız reddin Kadıköy üçüncü ortamekteb re teb riyaziye muallimliğine, hukuk me muharib olduklan îspanyol Valencia sim muallimliğine, Kadıköy üçüncü or zunu Necmeddin Eskişehir lisesi tarıh lükumetinin ticaret gemilerini değil; ditamekteb riyaziye yardımcı muallim ve coğrafya stajyerliğine, Ankara kız ;er bitaraf ticaret gemilerini de ihbarsız lerinden Ali Vefa Cibali ortamekteb ri lisesi eski muallimlerinden Saime ay batınyorlar. BatırdıkJan bu ticaret «eyaziye yardımcı muallimliğine, Yoz ni lise fransızca muallimliğine, Eren mileri müsellâh olmadığma göre, onların gad lisesi felsefe muallimi Kâzım İzmir köy kız lisesi almanca muallimi Leylâ evrakını muayene etmeden hamulesinin kız lisesi felsefe ve yurd bilgisi mual Ankara Gazi lisesi almanca muallimli • kime aid olduğunu, nereye götürüldüğü* limliğine, Manisa ortamektebi türkçe ne, Kars lisesi tarih ve coğrafya mu • nü, harb kaçağı olup olmadığını araştırstajyeri Ali Mustafa Yozgad lisesi fel allimi Yaver Samsun lisesine, Kars li madan ve mürettebatın hayatını kurtarasefe stajyerliğine, Malatva lisesi riya sesi kimya muallimi Celâl Sıvas lisesi cak tedbirler almadan bunlan batırma • ziye muallimlerinden İbrahim Izmir ne, Kayseri lisesi tarih ve coğrafya muKarşıyaka ortamekteb riyaziye mual allimi Sıdıka Aadana kız lisesi tarih an hakikaten haydudca ve caniyane bir limliğine, Yozgad lisesi riyaziye staj muallimliğine, İstanbul erkek lisesi fen korsanlıktır. yeri thsan Eskişehir lisesi riyaziye bilgisi yardımcı muallimlerinden Ha Büyük Harbdeki Alman denizaltı gestajyerliğine, Adapazarı orta mektebi tice İstanbul Cumhuriyet kız ortamek milerinin en büyük mazereti olan kendi tarih ve coğrafya yardımcı muallimîe tebine, Kütahya lisesi ingilizce mual emniyet ve selâmetlerini muhafaza kayTinden Semiha Lutfiye Adapazarı orta limlerinden Halil Eskişehir lisesi ingi gusu bu korsanlar için varid ve mevcud mektebi tarih ve coğrafya stajyerliğine, lizce muallimliğine, Kütahya lisesi re değildir. Çünkü, hiçbir ticaret gemisi Adapazarı ortamektebi riyaziye mu bunlara taarruz etmemiştir. Denizaltı allimi Yusuf Ziya Kayseri lisesi riya sim muallimi Hayreddin Uşak orta mekteb resim muallimliğine tayin edil emilerinin ticaret gemilerine karşı nasıl zive muallimlisine, Akhisar ortamek mişlerdir. harbetmesi lâzım geldiği hakkında dekdeniz konferansmda, korsan denizaltı gemilerine karşı alınmak istenilen tedbirler gayet haklıdır. Çünkü, bunlann muharebe U5Ulü, pek haydudca ve son derece gayriinsanidir; Almanların Büyük Harbde tatbik ettikleri «amansız denizatı harbini» de çok geride bırakan haksız ve merhametsiz bir şiddetle tatbik edilmektedir. Alman denizaltı harbi, İngilizlerle müttefıklerinin bütün Şimal denizini harb mıntakası ilân etmek suretiie koyduklan iktısadî denizüstü ablukasına bir muka bele idi. Düşmanlan, iaşe maddelerini de mutlak harb kaçağı eşya listesine ithal etmek suretile Almanyayı açlığa mah kum ederek mağlub etmek istiyorlardı. Almanya da bu denizüstü ablukasına ayni şekilde, İngiltereyi aç bırakacak bir denizaltı ablukasile cevab verdi. Almanya, muhtelif denizlerde İngiltere, Fransa ve Italya etrafmda ve şarkî Akdenizde harb mıntakalan ilân etti ve Alman denizaltı gemileri buralarda gördükieri düşman ve bitaraf ticaret gemilerini ha ber vermeden batırmağa başladılar. Almanlar bitaraf memleketler için de, serbest mıntakalar ve geçidler bırakmışlardı. Almanlarm ticaret gemilerini haber vermeden batırmalan, ticaret gemilerinin teslih edilmiş olmalarından ileri geliyordu. Hatta Vilson daha Almanyaya harb ilân etmeden evvel, Atlas Okyanusunu geçen bütün Amerika ticaret gemilerini teslih etmişti. Konferansta muhtelif fikir cereyanlart Nyon 11 (A.A.) Havas Ajansının hususî muhaıbiri bildiriyor: Nyon konferansınm bütün müzakerelerine, Sovyetlerin iştiraki meselesi hâ kim olmaktadır. Konferansın tamamile teknik mahiyetine halel getirmeden ve binnetice Londra komitesinin başma gelen umumî siyaset münakaşalannı yeniden uyandırmadan bu iştirak ne suretle temin olunmahdır? Müzakerelerin intacı işte bu meseleye bağlıdır. Akdenizin şarkî havzasında Sovyet karakollannın daimî surette bulunmalan ihtimali, müzakereleri yan resmî surette takib etmekte olan «müşahidlen> tarafın dan derhal aşağıdaki mukabeleyi mucib olmaktadır: «Bu takdirde, yeniden, Italyanın Boğazlar mukavelesine iltihakını meneden ayni mesele karşısmda kalıyoruz. Sovyet harb gemilerinin bu civarlarda bulunuşu, uzak veya yakın bir zamanda, harb demektir.» Konferansa iştirak eden ikinci dere • ce devlet mümessilleri bilhassa Türki ye ve başkaca îngiltere ile en sıkı bir surette bağh bulunan devletler başka bir tonda ve başka sebebler dolayısile ayni mahiyette itirazlar ileri sürmektedir. Bunlar hulâsaten diyorlar ki: «Bizim için Nyon'un en esaslı avantajı, karşılıkh yardımı, tngiltere ve Fransa • nm müşterek himayesi ve teşebbüsü üzerine bina etmek olmalıdır. Avrupayı ikiye ayıran ideoloji anlaşmazlığında iste miyerek vaziyet almış görünmek tehlikesine maruz bulunuyoruz. Korsanlığın ten kili meselesi, bu nahoş neticeyi doğurmamahdır.» Bu esaslı güçlüğü bertaraf edebilmek için iki muhtemel çare vardır: Sovyet kontrolunu, Karadenize, yani şarkî Akde nizden daha geniş bir mıntakaya tahdid etmek ve yahud Sovyetler Birliğine kontrola iştirak hakkını tanrmakla beraber kendisinden deniz kuvvetlerinin bugün kü vaziyetinde kontrolü fîlen yapacak kudrette olmadığı hakkında bir beyanat almak. Mülâkatlar Cenevre 11 (A.A.) M. Eden'le M. Delbos, dün Dr. Rüştü Aras ve M. Pouritch'le göriişmüşlerdir. Litvinof'un nutku Cenevre 11 (A.A.) M. Litvinof'un alenî tehdidkâr beyanatı, teknik komitede ne tekrar, ne de tevsi edilmiştir. M. Litvinof, Valencia hükumetinin konferansa davet edilmesi için ısrarda bulunmamıştır. Bilâkis M. Eden, îtalyayı derpiş edilen tedbirlerden haberdar etmek tasavvurunda olduğunu gizlememiş ve Italyanın nihayet bu tedbirlere iştirak edeceği ümidini izhar etmiştir. Nevyork'ta komünist tezahüratı Nevyork 11 ( A A ) Gece 300 komünist, ellerinde bayraklar ve üzerinde bir ölü kafası resmi ve «faşist korsanhğı» yazısı bulunan levhalar olduğu halde Italyan konsoloshanesi önünden geçmek suretile bir nümayiş yapmışlardır. PEYAM1 SAFA Maslaktaki meçhul cesed meselesi [Baştarajı 1 inci sahifede] Katilin itiraflanna göre hâdisenin cereyan şekli şudur: Maslakta Levend çiftliğinde Sotirinin koyunlanna çobanlık eden 22 yaşlarmda Mustafa ğolu Ibrahim 10 eylul gecesi koyunlan otlatırken meçhul bir şahsın kendisini takib ettiğini görmüştür. Biraz sonra îbrahim, bu meçhul şahsı bir çu kur içinde koyunlarından bir tanesinin boğazına sarılmış bir halde öldürmeğe uğraşırken yakalamıştır. * Meçhul şahıs derhal koyunu bıraka rak İbrahime hücum etmiş ve delikanlının gırtlağına sanlmıştır. Çoban hayatı nm tehlikeye girdiğini anlayınca derhal belinden kamasını çrkarmış ve karşısın dakinin kamma olanca kuvvetile batır mıştır. Bıçak darbesile tehlikeli surette yaralanan meçhul hırsız hücumunu daha fazlalaştırmış ve bu arada boğuşurlar ken tam 3 yerinden yaralanmıştır. Nihayet bıçağın darbelerinden ve kaybettiği fazla kandan kuvvetsiz kalmış, kavgayı bırakarak kaçmağa başlmıştır. Fakat 20 adım gitmeden yüzüstü düşerek inlemeğe başlamıştır. Îbrahim de bunun yanına gitmiş ve arka taraflarından da bıçaklıyarak tam 12 yerinden yara açmış, meçhul şahıs öldükten sonra kanlı kamayı orada bırakarak sürüsünü toplayıp ağılma gitmiştir. îbrahim ertesi günü askerî muayeneye gitmek için şehre inmiş, işi o gün olmad^ ğından geri dönmüştür. Fakat üstündeki kan lekelerinden yaptığı cinayet mey dana çıkmış ve yakalanmıştır. îbrahim suçunu itiraf ederek Müddeiumumiye: « Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti. Bir ay evvel de beni kovaamıştı. Fakat kim olduğunu bilmiyo rum.» demektedir. Katil şimdilik nezaret altındadır. Yann adliyeye sevkedilecektir. Maslakta teşhir olunan cesedi bugüne kadar bir tanryan çıkmamışhr. Litvinof'a hücumlar Berlin 11 (A.A.) Nyon konferansı münasebetile Alman matbuatı şiddetli neşriyatta bulunmaktadır. Sovyet Hariciye Komiseri M. Litvinof'un Italya ve Almanya aleyhinde söylediği sözleri kaydeden «ZwölfUhrblatt» gazetesi, bu vesile ile Sovyet Hariciye Komiserinin şahsına şiddetli hücumlarda bulunmakta vc bundan böyle Al manyanın Sovyet Hariciye Komiserinin bulunduğu masaya asla oturmıyacağını yazmaktadır. Kararların Ispanyaya meselesi tetmili Nyon 11 (A.A.) Burada, baylak meselesine hususî bir ehemmiyet at(folunmaktadır. Fılhakika, 1936 Lcwvdra protokolu, bir çok kayidlar arasınİkinci şık, ademi müdahale kontrolü da, denizaltı gemilerine bayrak çekmek mecburiyetini tahmil etmektedir. Şimdi nun teessüsünde nihayet kabul edilen hal bilinm'esi lâzım gelen mesele, bunun Ge sureti ayni mahiyettedir. Bu hal sureti, neral Franco gemilerine de şamil olup ol bütün uzlaşma vasıtalarını kullanmak hakmadığıdır. Yani bu gemilerin çekecekleri kını muhafaza eden lngiliz hükumetinin bayrak, Franco hükumetini tanımıyan değilse bile Amirallık dairesinin arzusu•devletler tarafmdan, 1936 Londra proto na tevafuk eder gibi gözükmektedir. Fakat, bunun Sovyetler Birliği tarakolu bakımından meşru bir hareket gibi telâkki olunacak mıdır, yoksa olunmı fmdan kabul edilip edilmiyeceği malum âeğildir. yacak mıdır? Bununla beraber, buradaki kanaat, bu Diğer taraftan Akdenizin bütün esasreeselenin pratik sahada büyük bir ehem lı yolu üzerinde kontrolü organize etmek mryeti haiz olmadığı merkezindedir. Zi ve temin eylemek işini filiyatta yalnız ra iki Ispanyol tarafına mensup gemiler, Fransız ve Ingiliz filolanna verecek bir diğer taraf gemilerini batırmak hakkını formül üzerinden anlaşmrya varabileceğini iddia eylemek de biraz zamansız gibi haizdirler. Fakat eğer bir Ispanyol gemisi, ı gözükmektedir. Garib hareket Acaba casus mu? Arab Kongresi içtimaını bitirdi Mukaddes makamlar icin teşebbüsler yapılacak Kudüs 11 (A.A.) Şamdan bildirildiğine göre, Arab kongresi, komisyonlar tarafından kararlaştırılan teklifleri tasvib ederek dün kapanmıştır. Kongre, Filistindeki mukaddes ma kamlarm Yahudilerin tehdidi altında bulundukları tehlikeler üzerine Papanın ve Avrut>anın diğer ruhanî şeflerinin nazarı dikkatini celbetmiye karar vermiştir. Kongre, ayni zamanda, Arab devlet reislerine de birer telgraf göndererek müzaheretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etmis ve Arab davası yolunda gavretlerine devamlarmı istemistir. Vekiller Heyeti Akdeniz konferansı mukarreratmı tetkik etti ..... , Gemliğin kurtuluş bayramı Yeni Sancak delegesi Dün gece Sirkecide meçbeyanatını yalnız hul bir adam yakalandı arabca yazdırmış Dün akşam saat 11 sulannda MeserAntakya 11 (Hususî) muhabirimiz den) Antakyaya geldiğinin ikinci günü İskenderuna giden yeni delege, gazetecilere beyanatta bulunmuş ve bu beyanatmı yalnız Arab dilile yazdırıp matbuata tevzi etmiştir. Delegenin San cak halkını son derece rencide eden bu garıb hareketi, olsa olsa Hataydaki kahir Türk ekseriyetinden henüz bihaber bulunduğuna hamledilmektedir. ret oteline bir Alman gelerek, otel kâtibi İsmaile: « Yatağmız var mı? Ben burada kalacağım. Lâkin buraya polis filân gelir mi?» diye sormuştur. Kâtib İsmail derhal yabancı müşterinin vaziyetinden şöphelenmiş: « Yatak var, buraya polis filân da uğramaz» demiştir. Meçhul şahıs 75 kuruş yatak parasile 25 kuruş da îsmaile bahşiş vererek dışarı çıkmıştır. Otele bırakmış olduğu pasaportu pul beyannamesine geçirilirken pasaportun 1936 senesi 10 haziran tarihli olup Türkiye vizcsi görmemiş olduğu anlaşılmışhr. Kâtib İsmail derhal Eminönü merkezini meseleden haberdar etmiş ve bir komiserle bir memur otele gelerek misafir odasmda bu garib misafiri beklemeğe başlamışlardır. Genc Alman bir müddet sonra tekrar otelin önüne doğru gelmiş, fakat içeri girmeden Ebussüud caddesini takibe başlamıştır. Zabıta memurlan da arkasından gitmişlerdir. Bunlan gören Alman derhal alabildiğine kaçmağa başlamıştır. Polisler havaya beş <1 silâh attıktan son* ra nihayet bu meçhul adamı Demirkapıda otobüs durak mahallinde yakalamışlar dır. İsmi Herbert Vegesut olan Alman 23 yaşında ve Hamburg'ludur. Bavullannın gümrükte olduğunu da söylemiştir. nizci devletler arasında, muhtelif konferanslarda çok münakaşalar olmuş ve büyük devletlerin hemen hepsinin iştirak ettikleri bazı kararlar ittihaz edilmiştir. Bu mukarreratı teferruatile anlatmağa bu ütun müsaid değildir. Bu mevzuu baska bir yazıya bırakarak o mukarrerahn ruhunu şöylece hulâsa edebiliriz: seyahati iki üç gün geri kalacağı anlaşılmaktadır. Vekiller Heyeti bugün de Başvekil îsmet Inönünün riyasetinde bir toplantı yapmış ve Akdeniz Konl'cransından gelen son malumatı tetkik etmiştir. Gemlik 11 (Hususî muhabirimiz den) Gemliğin kurtuluşunun on beşinci yıldönümü büyük tezahüratla kutlulandı. Yalı ve dağ köylülerimiz mahallî kıyafetlerile kahraman ordu Ankara 11 (Telefonla) Al I muzun on beş yıl önceki zaferini temiil ederek şehre bir akın halinde girdidığımız malumata göre Başvekil Is I er. Atatürk heykeli etrafmda halkı met İnönü ve İktısad Vekili Celâl ' mıza tarihî bir gün yaşattılar. Halk bayBayann Karabük ve Kastamonu ' ram yapmaktadır. 1 Denizüstü ve denizaltı gemileri tara fından bir ticaret gemisi batırılmadan evvel, gemideki yolculann, mürettebatm ve evrakm ölümden ve ziya'dan korunması için emniyet altına alınması şarttır. Geminin filikaları, emin bir yer teşkil etmez. «Denizaltı harbinin insanileştirilmesi» ismi verilmiş olan ve 1936 senesinde kabul edilmiş olan bu mukarrerahn mürekkebi kurumadan denizaltı gemileri, Kurunuvusta korsanlanna rahmet okutan bir yol tutmuşlardır. Onun içindir ki Akdeniz konferansınm mukarreratı cok yeinde ve insanidir. Bir tayin Ankara 11 (Telefonla) Kembriç Üniversitesi mezunlarından Orhan, Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesine ingilizce doçenti olarak tayin edil miştir. Suçsuz yere tevkif edilenler Ankara 11 (Telefonla) Maarif Vekili Saffet Arıkan 16 eylulde yanında M. Hitler dün Konya 11 (Hususî) Genel Kurmay Yüksek Tedrisat Umum müdürü Ce Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak bu ak vad olduğu halde tstanbula hareket ebir nutuk söyledi Nürenberg 11 (A A.) Hitler dün şam Konyaya geliyor. Mareşalın bura decek ve orada Tarih kongresinin açılma hazırlıklarının ikmalile meşgul ogece nasyonal sosyalist partisinin 140 da bir gün kalacağı söyleniyor. bin siyasî idarecisine hitaben söylediği Şurayi Devletin bir kararı 'acaktır. nutukta Almanyamn bel kemiği kırıl Ankara 11 (Telefonla) Şurayi DevKadın yüzünden mak istenildiğini, halbuki bugün Al let, limited şirketlerinde üçüncü şahısİzmir 11 (Telefonla) Kemerde man milletinin her zamandan daha zi ların hak ve menfaatlerinin anonim şir Mustafa isminde biri eğlentiden döneryade kuvvetli ve her türlü mücadelevi ketlerde olduğu gibi korunması için ken bir kadm meselesi yüzünden 20 yabaşaracak kudrette bulunduğunu ehem ahkâmı kanuniyeye konması icab etti ;ında Samiyi araba içinde bıçakladı. miyetle kaydetmiştir ğini bir mütalea ile kararlaştırmıştır. Yaralı hastanede öldü. Mareşal Fevzi Çakmak Konyada Maarif Vekili sehrimize gelecek Cezireden Türkiyeye iltica edenler Süveydiyede yapılan araştırmalar es nasında suçsuz yere tevkif edildiğini bildirdiğim Alevi Türklerden ve Şeyh Maruf oğullarından Nasraddinin muhakemesine mevkufen devam edilmiştir. Kendisi, rahatsızlığına rağmen hastaneye gönderilmemekte ve tazyikler yapılmakta dır. Antakya başkonsolosluğu Ankara 11 (Telefonla) Yeniden ihdas olunan Antakya Başkonsoloslu ğuna Paris konsolosu unvanmı haiz Paris konsolosu Firuz, Paris Başkonsolos".uğuna da Dürrü Mazhar tayin edilmiş ve tayinleri Yüksek Tasdika iktiran etmiştir. Şam delegesinin Cezireye gelmesi münasebetile halk, vatanî parti aleyhine nümayişler yapmış ve Sunye bayrakları indırilmiştir. Cezireliler, Parise bir heyet göndermeğe karar vermişlerdir. Bu noktadan Türkiyeye iltica edenlerin dört bin kişiye baliğ olduğu söylenmektedir. Yeni yapılacak Meclis binasımn arsası Ankara 11 (Telefonla) Yenişehir» de yapılacak Büyük Millet Meclisi binası arsasmm metrosu on liradan vfl ;ahiblerile uzlaşılarak istimlâk edilm& si Yüksek Tasdika iktiran etmiştir. İzmir 11 (Telefonla) Sıhhiye Ve kâleti Siyasî Müsteşarı Hulusi, göçmen işlerini teftiş için buraya geldi. Sıhhiye Müsteşarı Izmirde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle