20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHÜRÎTET 12 Eylul 1937 Türkiyenin ve bütün dünyanın en yüksek tıraş bıçağıdır. En güzel evsafa malik olup İsveç çeliğinden yapılmıştır. Dört tarafmda birer numara vardır ve her bir nunaara ile lâakal 5 defa yapmak mümkündür. Bir adedi 5,10 adedi 30 kurugtur HASAN TIRAS BIÇAG Çiçegın r . Sabah, öğle ve akşam Rayanıfiayret ZBALMUMU, TBNEt <S£HHARB/\ ÇUnkll mUtemadiyen ve muntazaman temizlenmiyen RADYOLİN? dişler çUrlimeğe mahkumdur. Niçin her yemekten sonra Güzellik eder Dişler mikrobların ve hastalıklarm vücude ilk hücum hattıdır. Bizzat ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da dişleri aşmdırır, çürütür. Çürük dişlerin, diş etlerindeki iltihaplarm çıkardığı irinlerle ve müteaffin havaların ise, mide kanserinin de dahil olduğu birçok hastalıklara yol açtığı sabit olmuştur. Bu sebeplerle medenî cemiyet içinde yaşıyan herkes çocukluğundan ilibaren ddşlerine azamî itina göstermeğe ve hergün en az 3 defa diş macunile fırçalamatra meoburdur. Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en ucuz diş macunudur. R AD Y O L Liseler Alım Satım Komisyonundan: Miktan Küo 15900 9200 12500 50 Ton 9200 Kilo Beherinin tahmin bedeli Kuruş S. 36 55 65 PASLANtfAZ ^ m Z "£' ANKARA " İSTANBUL BEYOĞLU PASLANMAZ Hasan tıraş bıçağı Bir harlkai san'attır. Senelerce suda bırakılsa bile kat'iyyen paslanmaz. Her gün tıraş olduktan sonra silmeğe ve kurulamağa hacet bırakmaz. Yüksek levsafa ve meziyetlere maliktir. Bununla bir kere tıraş olanlar hayatlarının «nflddet ve devammca başka bıçak istimal edemezler. 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştar. Parfömlerin istihzar edildiği Fransanm Midi havalisini gezmiş iseni tabiatin çiçekleri merkezinde yarat tığı bir nevi balmumunun cildi be yazlatınak ve güzelleştirmek husu sunda şayani hayret hassalarını bilir siniz. «Sir Aseptik» tabir edilen bu şaya ni hayret cevherin tasfiye edilmiş hulâsasının cild üzerinde sihrâmiz bir tesiri vardır. Erzakın cinsi Beyaz peynir Kaşar peyniri Zeytinyağı Kok kömürü Sabun îlk teminaü Lira Kr. 767 609 73 55 38 13 Eksiltmenin yapılacağı gün ve saati 15/9/937 çarşamba saat 14 te. 15/9/937 çarşamba saat 14,15 te. 15/9/937 çarşamba saat 14,30 da. 15/9/937 çarşamba saat 15 te. Eksiltmenin şekli Kapalı zarf Kapalı zarf Açık Açık 1950 40 276 HASAN TIRAŞ BIÇAĞI, Firçası, Tıraş Sabunu ve Kremi, Tıraş Pudra ve Kolonyası zevkin tamamını ikmal eden vasıtalardır. Manisa C. H. P. Ilyönkurul Başkanlığmdan: 1 Manisada yapılacak stadyom tribünleri inşaatına talib çıkmadığından bu iş bir ay içinde pazarlık suretile talibine verilecektir. 2 Inşaatın keşif bedeli 29,222 lira 80 kuruştur. 3 lş kimin üzerine ihale olunursa müteahhidden yüzde on beş hesabile katl teminat almacaktır. 4 Keşif evrakmı görmek ve fazla malumat almak istiyenlerin C. H. P. Ilyönkurul Bürosuna müracaatleri ilân olunur. (5724) Bunu; geceleri yatmazdan evvel Kavun 5 50 17000 Kilo 5 16500 Kilo Kapalı zarf 15/9/937 çarşamba tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı Karpuz 381 75 Üzüm Çavuş 22 9000 Kilo saat 15,30 da. dış tabakasmı yumuşatarak parça Üzüm Yapıncak 15 9000 Kilo parça döktürecek, sabahleyin inana Komisyonumuza bağlı yatıh liselerin mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaclan olan yukanda miktar, muhammen bedeli, mıyacağmız taze ve beyaz bir cildin ilk teminat, eksiltme gün ve saatleri hizalannda yazılı yiyecek ve yakacaklar yanlarmda gösterilen şekilde eksiltmey» yeni güzelliği ile karşüaşacaksınız. konmuştur. Açık mesameler, siyah noktalar, kır Eksiltme îstanbul Kültür DirektSrlüğü binası içinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. Isteklilerin şartnamelerdeki yazılı kanunî vesikalardan başka Ticaret Odasmm yeni yıl vesika ve temînat makmızihk lekeleri ve tenin gayrisaf bütün maddelerinin tamamen zail ol buzlarile birlikte belli saatte eksiltmelere gelmeleri ve kapalı zarflannda eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Başkanlığma tediyeleri ve şartnameleri görmek üzere Komisyon Sekreterliğine müracaatleri. (5621)' duğunu göreceksiniz. Ancak, yüzü nüzün genclik güzelliğile fazla te zad teşkil etmemesi için boyunda, omuzlarda, kol ve ellerde dahi kul Eminonu Eczanesi yamnda her lanmanız lâzımdır. Kolay, pratik ve I ifün hastalannı kabul eder. Yeni Postane arkasında Beyker han 21 a ayni zamanda az masraflı olan bu Sir Aseptik» bütün eczanelerle ecza Her akşam HARBiYEDE ^* depolarmda satılır. I MUHENDİ S ARIYOR Ç i L L E R ve L E K E L E R Balsamin Eksiri İle tamamen zail ohır. TAHiYYE İVİUHÂMMED Aynca: Bayan MUALLA Bahçesi alaturka kısmında MISIRLI Film yıldızı ve Rakkase Meşhur Rakkase B EL V Ü üUE Dr.HORHORNi ı ViPOZA PATI Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarmın arasındaki kaşıntılar, dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, üraş yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. MELiKE CEMAL Antîvirüsle tedavi Şark ispençiyari Lfiboratuvarı, iSTANBUL Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. Ankara Nümune Hastanesi Baştabibliğinden: Hastaneye kapalı zarf usulile mubayaa edileceği ilân edilen 293 kalem eczayi tıbbiye pazarlık suretile almacaktır. Pazarlık günü 17 eylul 937 cuma günü saat on birdir. Buna talib olan lar ayni gün ve saatte teminatlarile bırlikte Ankara Nümune Hastanesinde müteşekkil Komisyona müracaat etsinler. Şartnameleri Ankarada Nümune Hastanesi Baştabibliğinde ve İstanbulda Sıhhat Müdurlüğünde görebılirler. «3219» (5944) BALSAMİN LiKiT Yuzdeki çil ve lekeleri izale ederek eilde mat ve cazib bir ten temin eder. tNGtLtZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU ÎSTANBUL EFALiN SONBAHAR GELDİ Ufak bir üşütme başınıza bir hastalık getirebilir. Vucudunuzda bir kırıklık hissettiniz mi ? ilân Kadıköy ikinci sulh hukuk hâkimliğinden: Kadıköyünde Göztepede Rıdvanpaşa caddesinde 18 No. lı köşkte ölen Meh med Haşim Morenin defter tutma muamelesine nihayet verilmesine ve mi rasın resmen tasfiyesine ve menkul eşyalarmın da 14/9/937 pazartesi günü saat 14 te Kadıköyünde Pazaryolun da satılacağına karar verildiği ve satılacağı ilân olunur. (37486) alınız Belsogukluğu ağrılarına Eczanelerden ve 12 lik am lâjlarını arayınız PROTEJİNDİR Sahib ve Bafmvhartirtt Ynnu» Nadi Umuml nesriyatı t&are eden Yan MüdürH: Hikmet Münif CumhuTiyet mattaası ve PRErfQİYE yaManmamak için üâç an<aW S KUPONLUM)EU AEYDÜAT latanbuiSubesii,Bahce SHB5ETD0CNCN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle