09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Temmuz 1937 CUMHURÎYET İLACLARINIZI kapıda S Â L İ H NECATi den alınız. Reçeteleriniz büyük bir dikkat, ciddî bir istikametle hazırlanır. F08FATİN NECATİ Diş Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununlı bcsjenen yavtular tombul, kuvvetli ve neşeli oiur. İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Müteahhidin taahhüdünü ifa etmemesi hasebile zararı nam ve hes^bına olmak üzere bilkimva saf 66 bome derecede yani 1,284 kesafetinde klor, azot, arsenik mürekkebatından vesair ecnebi maddelerden âri 55 60 kiloluk damacanalar içerisinde 1450 kilo asidsülfriğin alımı yeniden acık ek siltmive konulmustur. Eksiltme 23/7/937 tarihine musadif cuma günü saat 14,30 da İstanbul Yenipostane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkil Alım, Satım Komisvonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 551 lira, muvakkat teminatı 41 lira 33 kuruştur. Taliblerin şartnaniesinı görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İdarî kalemıne müracaatleri. (4011) KOMOJEN Saçların köklerini kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri tamamen giderir ve büytime kabiliyetini artırarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtif, kullamşı kolay bir saç eksiridir. KANZUK SAÇ EKSiRi KOHİNOR Bunu bir kere kulJananlar arfak aynJamazIar. kullanmamış olanlar bir denesinler. izmir satış şubesi : Bay Ahmed Buldanloğlu Diş macunlarının incisi Macunudur. I Kadıköv Vakıflar Direktörlüğü İlânları Kısıklıda canv önünde set üzerinde vakfa aid kahve mahalli 3 sene müddetle ve senevî kirası peşinen verilmek ve tamirat isteklisine aid olmak şartile açık arttırrmya çıkarılmıstır. İsteklilerin ihale günü olan 22/7/937 per • şembe gün'i saat 15 te Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatleri. (4087) Samsun İlbaylığmdan: Eksiltmive konulan iş Samsun Bafra yolunun 0 f 000 33 + 000 kilometreleri arasındaki şosenin esaslı tamiri ile on aded «1» metrelik ve bir aded «3» metrelik menfez ve 2 f 137 2 + 349 kilometreleri arasında Varyand inşaatıdır. 1 Keşif bedelleri «162.194» lira «79» kuruştur. 2 Muvakkat teminat 9359 lira 75 kuruştur. Teminat İş Bankasma vatırılacaktır. 3 İhale ağustosun «2» nci pazartesi günü saat 16,5 ta Vilâyet Daimî Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 4 Bu işe aid evrak şunlardır: A Keşifnameler, B Eksiltme şartnamesi, C Fennî şartnameler D Kususî şartname, E Projeler, F Mukavele projesi, G Bayındırlık isleri genel şartnamesi, 5 Eksiltmive girebilmek için cari sene içinde Ticaret Odasında kayidli bulunduğuna dair vesika ile bundan evvel bir defada yüz bin liralık yol isleri yapmış olduğuna dair Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibrazı şarttır. 6 Vesikalarla teminat mektub veva makbuzu bir zarfa konacak ve teklif mektublan da pullu ve imzalı olduğu halde o zarfın içinde ikinci kapalı bir zarfta olacaktır. 7 Zartlar ihale günü saat 15,5 kadar Samsun Vilâyeti Daimî Encü • meni Reisliğine verilmiş bulunacaktır. 8 İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 9 İstekliler bu işe aid evrakı 8 lira 11 kuruş bedel mukabilinde Samsun, Ankara, îstanbul, İzmir Vilâyetleri Nafıa Müdürlüklerinden alabilirler. (3916) İzmir İli Daimî Encümeninden: Kapalı eksiltmive konulan iş: Dikili Ayvalık yolunun 7f 030 15+533 kilometreler' arasındaki şose yapısı. Açın tutan: «44627» lira «64» kuruş. Bu işe aid şartlar ve evraklar aşağı yazılmıştır: A Kapalı eksiltme projesi, B Sözbağı proiesi, C Bavındırhk isleri genel şartnamesi, D Fennî şartname, E Açın ve kroki. îsteklileı: Bu evrakları tzmir Ankara îstanbul Bayındırlık Direktörlüklerinde görüp incelivebilirler. îhalenin vapılacagı ver. tarih, gün ve saati: 29 temmuz 937 perşembe günü saat 11 de İl Daimî Encümeninde. r Eksiltmive girebilmek için gereken belgeler: 937 tak\ im vılına mahsus Bayındırlık Bakanhğınd.an almmıs müteahhidlik ve Ticaret Odası belgeleri: Muvakkat teminat: «3374» lira. «2362» (4236) İNGİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOGLU İSTANBUL Aydm Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Eksiltmive konulan iş: Aydının Söke Ortaklar yolunun 11 + 465 17 + 500 kilometreleri arasında şose ve sınaî imalât inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 17551 lira 67 kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A ' Eksiltme şartnamesi. B İnşa olunacak şose ve köprülerin tesviyei turabiyesine ve şose ve kârgir inşaatına dair fennî şartname. C Mukavele proiesi. D Bayındırlık isleri genel şartnamesi. 4 E Keş f cetveli ve projeler. 3 Eksiltme 2/8/937 pazartesi günü saat on beşte Vilâyet Encüme ninde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usuliledır. * 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1316 lira 38 kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıda yazılı vesikaları haiz olması lâzımdır. A Vekâlettn alınan müteahhidlik vesikası. B Ticaret Odasına kayidli olduğuna dair vesika. 6 Teklif mektublan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evve line kadar Encümende toplanan Komisyona getirilerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış bulunması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4270) Besiktas Dikîs Yurdu Talebelerini hakikî bir san'atkâr yetistirmekle vurdun her tarafında I tanınmış tahsili ^n vüksek biçki ve dikiş mektebidir. Avnca şapka. çiçek I ka. ve tezyinat dersleri de vardır. Mezuneleri vurd açabilirler. İstiyenl tiyenlere I program gönderiiir. Besiktas Akaretler numara 87. Ankara VaKliorinden: Devlet Demirvolları Isletme Umnm Müdiirliieiinden Keşif bedeli «17006» lira «71» kuruştan ibaret bulunan Ankara Kırşehir yolunun 19 + 000 23 f 150 inci kilometreleri arasındaki tesviyei turabiye menfez ve şose insaatı kaüalı zarf usulile eksiltmive konmuştur. Eksiltme 2/3/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 buçukta An kara Vılâvet Daimî Encümeninde vapılacaktır. îsteklilerin teklif mektublan, Ticaret Odası vesikası ve «1275» lira «50» kuruşluk muvakkat teminatlan Nafıa Vekâletinden aldıkları 937 senesine aid ehliyet vesikalarıle birlikte avni günde saat 14 buçuğa kadar Encümen Rıvasetine vermeleri İstekliler keşif evrakile şartnamesini Nafıa Müdürlü&ünde gözden geçirebilirler. «2063» (4190) MİNE Maliye Teftiş Dîş macununu kullanımz Diş hekimleri kontrolu altındadır. Umumî satış yeri: Asrî diş deposu, Taş Han, İstanbul Mühammen bedeli «3091» lira «25» kuruş olan 10 kalem tirfon ve yangın musluğu anahtarı, varyoz, keser, tıroan, tırmık, kilid gibi malzeme ve eşya 22/7/937 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar binasmdaki Komisyon tarafından acık eksiltme ile satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 231 lir 85 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3930> H. Paşa îşletme Cer servisi için 1 birinci sınıf elektrikçi ustasile 3 elektrikçi alınacaktır. İsteklilerin H. Paşa İşletme Müdürlüğüne müracaatleri. (4306) j Maliye Müfettiş Muavinliği İmtihanı Heyetinden: 35 lira maaşlı Maliye Müfettiş muavinliği için 27 eylul 937 tarihinde imtihan yapılacaktır. Aranılan şartlar şunlardır: A Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, B î kânunusarii 1937 tarihinde yaşı otuzdan fazla olmamak. C Siyasî Bilgiler okulundan, Hukuk Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve İktısad mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerden mezun olmak. D Yapılacak tahkikat neticesinde ahlâk ve seciyesi müsaid bulunmak, imtihana talib olanlar 12 eylul 937 tarihine ka dar Ankarada Maliye Vekâleti Teftiş Heveti Reisliğine arzuhalle müracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakm raptı lâzımdır: A Nüfus cüzdanı ve adresi, B Kendi el yazısile tercümeihal hulâsası «Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmî vesika, «Askerlikle alâkası kesilmemiş olanlar tecil edilmişlerse imtihana girebilirler, kazandıklan takdirde ancak namzed olarak kabul olunabilirler.» D Mekteb sehadetnamesi veya tasdiknamesi, E Sağlam ve yolculuğa müte hammil olduklarına dair hükumet doktorunun raporu. Talibler tahrirî ve şifahî olmak üzere iki imtihana tâbi tutulacaklardır. Tahrırî imtihan Ankarada ve İstanbulda ve muvaffak olanların şifahî imtihanı Ankarada yapılacktır. İmtihan programı: 1 Maliye A Bütçe «îhzarî, tatbikî, tasdik ve kontrolu», Muhasebei umumiye kanunu hükümleri, B Vergi nazariveleri ve usulleri vasıtasız ve vasıtah vergiler «Sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, istihlâk üzerinden alınan vergiler, gümrük, inhisarlar, harçlar» Türkiyedeki vasıtah ve vasıtasız vergiler, C Maliye Vekâletinin merkez ve vilâyetler teşkilâtı, D İstikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, Türkive Düyunu Umumiyesi. 2 İktısad A İstihsal, tedavül, nakid ve itibar inkisam ve istihlâk bahisleri. 3 Malî ve ticarî hesab, faiz, iskonto. faizli hesabı cariler. 4 Hendese «Satıh ve hacim mesahalan.» 5 Ticarî usulü defterî «Esaslı ve pratik malumat.» 6 Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, ceza muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine müteallik hükümler. ceza kanununun memur suç'arına aid kısmı, kanunu medenî ve borçlar kanunile ticaret kanujilarmm malivevi alâkadar eden hükümleri. 7 Türkiyenin tabiî ve iktısadî coğrafyası ve tarihi hakkmda malumat. 8 Ecnebi lisanı «Fransızca, almanca veya ingilizceden biri» İmtihan neticesinde müfettiş muavinliğine almanlar üç sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye Müfettişliğine tavin edilecekler ve bir sene stai için Avrupaya gönderilecektir. (3549) Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 1 Yüksek tahsili ikmal etmiş olanlardan 40 yaşını geçmemiş olmak ve işletme merkezlerimizdej? öğrenHecek;, serait ve evsafı haiz ^ulyıjmak şartile hareket müfettişi yetişmek üzere müsabaka ile muavin müfettiş alınacaktır. 2 Müsabaka: Havdarpasa, Ankara, Adana, Afyon, tzmir ve Sirkecide İşletme Müdürlük merkezlerinde 7/8/937 cumartesi günü yapılacaktır. 3 îmtihanda kazananlara 130 lira aylık verilecek ve staj müddetinin hitammda müfettişliği tasdik eddleceklerin aylıklan 151 liraya iblâğ edilecektir 4 İmtihanda ve stai müddetinde temayüz edenlerden lisan bilen lerin lüzumu kadarı Avrupava gönderilecektir. 5 Tsteklilerin sıhhî muayeneleri vaptırılmak üzere matlub vesaikle en nihavet 5/8/937 tarihine kadar yukarıda yazüı İşletme Müdürlükleri mize istida 'le müracaat etmeleri lâzımdır. (4260) TÜRK HAVA KURUMU AsiDin Kenan Sizi soğuk aigınlığ.ndan, nezleden, gripten, baş ve diş aartlartndan koruyacak en iyi ilfiç budur Ismine dikkat buyurulması ^ ^ ^ ^ ^ ~ " " ™ " Harb Akademisi Komutanlığmdan: Yıldızda Harb Akademisinin parkmdaki ağaclara bakmak ve korumak için ayda seksen lira ücretli bir mütehassıs alınacaktır. Orman okulunda imU . han edilmek üzere talib olanların temmuz sonuna kadar Harb Akademisi Daire Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (3906) BÜYÜK P Î Y AN 4 üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. GOSU üradır Sıvas San'atlarevi Müdürlüğünden: Müessesemize yeni açılan yapıcıhk şubesini müstakilen idare etmek ve bu ışm icab ettirdiği betonculuk, duvarcılık ve sıvacılık gibi hususlan yapacak vc çocuklara yaptıracak ve bu işler üzerinde lâzım gelen malumatı verecek kabiliyette 100 200 lira arasında ücretli bir ustabaşı alınacaktır. îsteklilerin evrakı müsbitesi ve birer fotograflarile Sıvas Vilayetine müracaatleri. USTABAŞI ARANIYOR Büyük ikramiye 5 0 . 0 0 0 Bundan baska: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20 000 ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır.. D İ K K A T : Bilet alan herkes 7 ağustos 937 günü akşarmna kadar biletini değiş tirmis buiunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. Motörlü Tayyare Mektebinin Mefnışatı Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 1 Ankarada yapılmakta olan Motörlü Tayyare Mektebinin mefruşatı eksiltmiye konulmuştur. 2 Ekslltme 3 ağustos 937 salı günü saat on beşte yapılacaktır. 3 Mefruşatın tahminî bedeli «32 643» liradır. 4 Muvakkat teminat «2448» liradır. 5 Eksiltme Ankarada Türk Hava Kurumu Merkez bmasında yapı 6 l Şartnameler Ankarada Türk Hava Kurumu Merkezinden, İ s t a n bulda Hava Kurumu t ^ h ı ı i Subesinden «10» liraya alınacaktır. (4334) Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüjninden: 1 Devlet Demirvolları istasvon ve katar işlerinde çahşmak üzere müsabaka ıle hareket memur namzedi alınacaktır. A) Müsabakava iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; B) Türk olmak: C) Yaşı 18 den dun ve 30 (dahii) den yukan olmamak; D) Bu sene için askere çağrılmamış olmak; E) Idaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak sıhhî muavene ne tıcesınde faal servisde çalışmağa mâni bir guna arıza ve hastalığı olmamak; şarttır. Lise mezunları imtihansız olarak 61 lira ücretle memur namzedi olarak alırurlar. 2 Mlisabakada kazananlara muvaffakivet derecesine göre 61, 57, 46 43 lira aylık ve buna göre muhtelif vazifeler verilecektir. 3 Müsabaka imtihanı 31 temmuz 937 tarihinde saat 14 te Havdarpasa, Q. bırkecı, Ankara. Balıkesir, Kayseri, Malatva, Adana, Afyon, İzmir, Erzurum. Mudanya Isletme Merkezlerinde yapılacaktır. 4 En ?on müracaat tarihi 30 temmuz 937 cuma günüdür. 2 . ~ D a h a z i vade tafsilât almak istivenlerin İşletme Müdürlüklerin*» ve •amırügıne ve büvük istasvonlarımıza müracaat etmeleri lâzımdır. (4195) İzmir Belediyesinden: Cumhurivet mevdanı arkasında sureti mahsusada avrılan arsada inşa edilecek olan Beledive Saravının proiesi müsabakava konulmustur. Müsa baka müddeti ilânm nesri tarihi olan 20/7/937 tarihinden itibaren dört aydır. Müsabakava istirak edecekler, tanzim decekleri projeleri bu müddet zarfmda Beledive Fen Heyetine imza mukabilinde teslim edeceklerdir. Bu hususta malumat almak istivenler Beledive Basmühendisliğine müracaat etmelidirler. Projeler teslim edildikten on beş gün sonra dereceleri tasnif edilerek yalnız birinci gelene iki bin lira verilecektir. Müssbakayı kazanamıyan projeler sahiblerıne iade olunacaktır. «2383» (4273) İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme Pazarhk Komisyonu İlânlan Üniversite merkez binasınm cephesinin baMühammen fiat 3278.67 Muvakkat teminat 246 lira İhalesi 5/8/937 Saat15 İzmir İli Daimî Encümeninden: Kapalı eksiltmive konulan iş: Menemen Muradiye yolu yapısı. Acın tutan: 23451 lira 69 kurus. Bu işe aid evrak ve şartlar aşağıda yazılıdır. A Kapalı eksiltme projesi, B Sözbağı projesi, C Bavındırhk isleri genel şartnamesi, D Fennî şartname, E Açın ve proie. İstekliler bu evrakı İzmir Ankara İstanbul Bayındırlık Direktörlü ğünde görüp incelivebilirler. Kapalı eksiltmenin vapılacagı ver, tarih, gün ve saati 5 ağustos 937 per şembe günü saat 11 de İzmir İli Daimî Encümeninde. Eksıltmive girebilmek için gereken belgeler: 937 takvim yılma mahsus Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhidlik ve Ticaret Odası belgeleri. ' Muvakakt teminat: 1759 lira. «4272» (2367) N W 1 r ~ ı ^ S l l t ? ' " ? r e k o n u l a n İ! 3 : Erzincan ovasının şimal kısmmda mevcud Norgah, Bulanıkpoze. Cermık ve tevabii bataklıklannm kurutma ameliyatı. Keşıf bedeli 155.680 liradır. v ı 1 T ? S , İ l t m T f : 2 8 / T / 9 3 7 tarihinde çarşamba günü saat «15» te Nafıa VeSJf , n " ı V? M ü d ü r W Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile vapılacaktır. enel T r t * S t e k l İ 3 e r ' e k s . Ü t m e 5 a r t n a m e s î , mukavele projesi. Bavındırlık isleri m U kabilinde Sular Ûmum Müdürlüğünden alabilirler. * ' ' U m Ş * " 4 Eksıl mi . ~" * v e Rirebilmek için isteklilerin «9,034» liralık muvakkat f p m teminat vermes, ve 50,000 liralık Nafıa su işlerini taahhüd edip muvaffaki yetle bıtırdıgme ve bu kabil su işlerini başarmakta fennî kabiliyeti olduğuna daır Nafıa Vekâletinden alınmış müteahmdlik vesikası ibraz etmesİ Isteklılenn teklif mektublarını ikinci maddede vazıl, saatten bir saat evadar buiar Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâr. Postada olan gecıkmeler kabul edilmez. «1974» (4086) Nafıa VekâletıVden: Yukînda yazılı iş karşısında gösterilen günde açık efailtmiye konul muştur Taliblerin 3000 liralık böyle iş yaptığma daır Bayındırlık vesıkasıle Scarot Odası vesikasını ibraz etmeleri lâzımdır. Şartname vesair ılısıklerı pazartesi, perşembe günleri Rektörlükte gorulur. F v Mühammen Cinsi AZ 36,20 kılo 16875 kilo 16875 kilo 8000 tane 8000 Cok 43463 21376 21516 10000 10000 3.5 5.25 5 306 5/8/937 Havuç Lahana Hiyar Marul 15 2 Seyhan Valiliğinden: Vilâyetimiz koy bürosuna (80) seksen lira ücretli bir şef alınacaktır. Bu işlerde ihtisası olan ve kanunî evsafı haiz bulunanların evrakı müsbitelerile Vilâyet makamına müracaatleri. (4271). mustur Şartname pazartesi ve per 5
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle