20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURfirET 50 Temmnz DİŞLEBC £B£Û/Î HAYAT KELVINATOR dolabuıa 7 seneden (t&u Bu hususta sizinle görülşebilirim.Tecrubeöliti neticesînî size yarıft ânlatacâğım TÜP 7,5o BÜr'ÛK 12,so MSU DÖRT20 DEPO5U SAHİBINİN SESİ Müessesesi ve Âcenfaları satış yerleri Ankara Valiliğinden: Ankara ADANA BURSA ESKİŞEHİR MERSİN SAMSUN ZONGULDAK DİYARBEKİR 18 ay veresiye satış Vehbi Koç Ticaret Evı Ş. Rıza İşçen, Yeni Mağaza Mehmed Hüzmen Hasan Alanya Jorı Satel C. Celâl Özlü, S. Kemal Sezen. İsmet Ağartan, Ahmed Yüksel Celâl Ayyıldız İZMİR KAYSERİ KONYA ANTEB BANDIRMA TRABZON ADAPAZARI Artür Vetter İsmail ve oğulları Cıngıllı A. Mücib Dölen Naci ve Ahmd Dai kardeşler Ahmed ve Bahaddin Bereket kar > deşler "* Dedoğlu Sami, Hâmi ve Pulatanah kardeşler Ahmed Hilmi Kurar îstanbul üçüncü icra memurluğun • dan: Keşif bedeli 31,513 lira 29 kuruştan ibaret bulunan Kültür Bakanlık ci • Mahcuz ve satılması mukarrer muK« telifülcins balık olta iğnesile pisi ve lü« vannda yapılacak 8 dükkân işi kapalı zarf usıılile eksıltmiye konulmuştur. fer balığı ağlarınm birinci açık arttırEksiltme 5/8/937 perşembe günü saat 15,5 ta Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. Istekliler teklif mektublarını Ticaret Odası vesikası ması 29/7/937 saat 16 dan itibaren Ba« ve 2363 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatları, Nafıa Vekâletinden aldık bkpazannda Peynirci sokak 12 numa • ları 937 senesine aid müteahhidlik ehliyet vesikalarile birlikte ayni günde sa ralı dükkânda icra edilecektir. Talib o» lanların mahal ve yevmi mezkurda me« at 14,5 ta Encümen riyasetine vermeleri. ' İstekliler keşif evraküe şartnamesini Nafıa Müdürlüğünde gözden ge muruna müracaatleri üân olunur. (34027)1 çirebilirler. (4342) Bünyan Şarbaylığmdan: 1 Bünyan kasabasmm 50 hektar meskun, 75 hektar gayrimeskun olmak üzere 125 hektardan ibaret sahasının halihazır vaziyetini gösterir harita işine müddeti içinde talib çıkmamış old«ğundan ihalesi on beş gün müddetle uzatılmıştır. 2 Meskun kısmın beher hektarı 25, gayrimeskun kısmmki 12 lira muhammen bedel kabul edılmiştir. 3 İhale 28/7/937 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 te yapı • lacaktır. 4 Pey sürmek istiyen taliblerin % 7,5 teminat paralarile birlikte Belediye Encümenine müracaatleri. (4304) TABiî GUZELLİK ••• Y E f t L I HALLAP PAIADLA0 YAZLIK KUMAŞLAR itibaren PANAMA Liradan itibaren' Tabiî güzel görünmeğe muvaffak olmak için en tabiî şekilde; cild hekimlerinin uzun zaman çahşaıak bulduğu formüle göre hazırlanan yağlı, yağsız ve acıbadem Her yemekten sonra mutlaka giinde 3 defa dişleri niçin temizlemek lâzımdır? Çünkü unutmayınız lci: Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin difteri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve hatta zatürrieye yol açtıklan, iltihab yapan diş etlerile köklerinde mide hümması, apandisit, nevresteni, sıtma ve romatjzma yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam dişler umumî vücud sağlıgının en birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabil oldugu kadar fazla lâakal 3 defa «Radyolin» diş macunile fırçalıyarak sıhhatinizi garanti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu suretle mikrobları imha ederek dişlerinizi korumuş olursunuz. F R ES K ö iTiradan itibaren: 7m\ ^ « s * . . ^ \ ;• ••..••.;,. ,,.*«j VENUS KREMi kullanınız. Senelerdenberi denenm'ş en tesirli ilâçtır. Eczaaelerde bulunur. ALGOPAN ismine dikkat Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur ^abah, oğlen ve akşam gunJe 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. RADYOLİN Belsoğukluğu PROTEJİNDİR Sahib ve Başmuharriri: Yunus Nadi ümumi ne$riyatı tdare eden Yazı tşleri Mudürü: Hikmet Münif Cumhuriyet matbaast ve PREHQİYE yakalanmamak için en iyi ilâç ancak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle