13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Temrnuı 1937 CUMHURİYET Birinci Plevne savaşını nasıl kazanmıştık? Bu yüce kahramanlığm 60 ıncı yıldönümü münasebetile Plcune, Türk şecaat ve kuhramanlığma sahne olan bir yer olduğu için bu isim her Tiirkün kalbinde gurur hisleri uyandmr. Plevnede bir aouc Türk, kendisinden nisbeU sız şekilde fazla bir • düşman kuvveti önünde Türk hamaset ve cesaretinin yıheser bir destamm yaratmıştır. Bu itibarla, Plevne muharebeleri yakın tarihimizm en şerefli sahifelerinden biridir. Bütün dünyanm takdir ve hayretini celbeden ve herkese Türkün yılmazlığım bir kere daha tas* İik eitiren Plevne tnuharebelerinin bu gün 60 ncr yddö nümüdür. Cüzide emekli Cenerallerden Halil Sedes 19 ve Plevne kahramam merhunı Gazi Osnıan Paşa 20 lemmuz tarihint lesadüf eden Birinci İmparatorluğuna savaş ilân etti. Rus orPleüne muharebesi hakkında gazelemiz dulan 26 haziranda Tunayı geçtiler. için kıymelli bir yazı yazmışhr. Mühim ve değerli bir engele ve mukabeMuhterem Ceneralin birkaç gün de leye raslamıyan düşman ordusu, az za vam edecek olan bu yazısını bugünden manda kısmen Rusçuk taraflanna yayılitibaren neşre başlıyoruz: dığı gibi kısmen de Balkanlara doğru «Plevne» bizim için nekadar sihirli bir inerek; Sipka geçidi ve Hainboğazı gibi isimdir. Plevne denince kanımız oynar, ehemmiyetli geçıdleri de elde etti. Bu yüreğimiz hoplar ve goğsümüz fahrile seri hareket Osmanlı askerî mehafilini ve kabarır. Çünkü, «Plevne» Türk için şan kumanda makamlannı şaşırttığı gibi hereve şeref abidesi demektir. Nice binlerce se de korku saldı. Hele Rusların BulgarTürk kahramanının kanı ve canı pahasına Lrla birlikte islâm köylerini yakarak ve yükselmi? olan bu abidenin uyandırdığı halkı tethiş ederek kaçırmalan ortalığı unutulmaz şanh hatıralar her Türkün bütün bütüne ürkütmeğe vesile oldu. O kalbinde derin iz bırakmış ve geniş bir derecelerde ki Edirne civanndaki köyler yer almıştır. ahalisİ de hicret hazırhğı görmeğe başlaBu abidenin yapıcılan olantledelermıJz dılar. Ürküntü Istanbul yakınlarındaki ve babalanmız, yazdırdıkları kahraman köy ve kasabalar halkına bile sirayet etlık destanından bizlere de biı iftihar.Jıis, ti." Osmanlıların gösterdikleri bu telâş ve sesi ayırmışlardır; çocuklarımızm da uğradıkları karışıklıklar ve düzensizlikler Çanakkale ve Dumlupınar gibi pek yükarasında Ruslar da kendilerini Istanbul sek millî zaferleri arasında Plevne muhasurları önünde tahayyül eder oldular. rebelerini de övünle anacaklanna şüphe Çünkü Balkanların cenubunda ve hatyoktur. ta Edirnede bile düşmana karşı koyabiMillet ve ordumuzun nice asırîardanlecek •müdafaa kuvveti yoktu. beri kazandığı zaferlerin uzun kahramanBununla beraber 2 temmuzda merkelık destanmda ancak bir yaprak doldurazi hükumette toplanan vükelâ heyeti, îsbilen Plevne muharebelerinden söz açıtanbuldan ve daha bazı yakin yerlerden lmca, gözümüzün önünde derhal pek tertib olunacak toburlarla Bahriye sevimli yüzü ve nuranî simasile Müşir Nazırı Müşir Rauf Paşayı Balkanların Gazi Osman Paşa tecessüm eder. Çüncenubuna; Karadağ cihetlerinde muvafkü o hakikaten Plevne kahramanıdır. fakiyet kazanarak Podgoriça'ya inen Müşarünileyhin yanında da kurmay heMüşir Süleyman Paşayı Hersek orduyetinden Tahir Paşa, albay Tevfik, sile Dedeağacına naklettikten sonra E • Hayri ve topçu komutanı Ahmed Beyleri ve hele muharebe meydanında kan ve drineye; Vidinde bulunan Müşir Osman canları pahasına nam ve şan almış olan Paşayı da oradaki ordunun bir kısmı ile pek muhterem şehidlerimizden albay Orhaniye geçidlerini tutmak üzere SofYunus, kurmay albayı Macunculu Ali ya tarafına sevke karar verdi. Rıza, Şehzadebaşılı Veli ve piyade yarbay Hüsnü ve gene bu muharebelerde gösterdikleri cesaret ve fedakârhkla şöhret kazanan albay Hafız, Emin ve îbrahim, binbaşı Kâzım, Abdüllâtif, Mehmed Nazif Beyler gibi yüksek seciyeli subaylanmızı rçörürüz. Bunların arkasında da yurd ve vazifeleri uğrunda baş ve can verip savaş tarihine namlarını saygı ile kaydettiren Redif Asi Yozgad, Milâs, Sünav, Çankırı ve 2. ordu, 2. alayının taburlan ve daha pek çok kahraman Türk erlerinin hayalleri belirir. Maksad, Tuna müdafaa hattı bozu lunca Balkanlann yaradılıştaki vasıflanndan istifade ederek; ikinci bir müda • faa hattı vücude getirebilmekti. Yalnız mesele müretteb kuvvetlerin vaktinde yetişip tasavvur olunan tertibatın da bir an evvel alınabilmesinde kahyordu. Şanlı bir hatıra Uzakşarkta harb başladı Japon ordusu filî müdahaleye geçti IBastarafı 1 inct « H * b pahasına da olsa millî haklarımızdan hiçbir fedakârlık yapmıyacağız. Sulh veya harb Japon ordularmın takib edecekleri hattı harekete bağlıdir Son hâdiseler bir tesadüf eseri değildir, Japonlar bize karşı sistematik bir tecavüz siyaseti takib ediyorlar. Fakat bu sefer harb başlarsa durmıyacak, sonuna kadar devam edecektir.» Hain Alişer nasıl öldürüldü? Tunceli isyanı elebaşısı nın şayanı dikkat hayatı Kangütme davasından çıkan cinayet Galata rıhtımında diin bir adam öldürüldü Rizeden İstanbula getirilen bir katil, maktulün oğlu tarafmdan vapurdan çıkarılırken vuruldu Bir lira için bir cinayet daha işlendi \Bastara1i \ tnct Çin hükumeti Japonyanın metalibatını reddetti Şanghay 19 (A.A.) Mahallî saatle saat 14 te Nankin'deki Japon sefi rine Çin hükumeti tarafmdan tevdi edilen cevab Japonyanın metalibini bilkuvve red mahiyetinde ise de notanın ifadesi itilâfcuyanedir. Japonların Tangku'da yapmakta ol dukları hazırlıklar Japonyadan nakledilmiş olan askerlerin pek yakında oraya muvasalat edecekleri tahminine yol açmaktadır. Son 24 saat zarfmda Sanhaikuan ta rikile şimalî Çine 3,500 Japon askeri girmiş olduğu tahmin olunmaktadır. Hopti'de tahfid edilen Çin kıt'alar ı ... Sanghay 19 (A.A.) Çok emin bazı ecnebi menabiden öğrenildiğine göre Hopei eyaletinde hükumetin halihazırda 4 fırkası vardır. Uçü piyade ve ikisi sü vari olmak üzere 5 fırka da Hopei'ye doğru ilerlemektedir. Bu 5 fırka, Ho pei'ye vâsıl olunca Nankin hükumeti nin bu eyaletteki kuvvetleri en az iki yüz bini bulacaktır. Japonyanın talebi Tokyo 19 (A.A.) Hükumet na mına söz söylemeğe salâhiyettar bir zat, ecnebi memleketlerde intişar eden ve Japonyanın Loukoutechiao meselesindcn bilistifade Sarı nehrin şimalindeki bütün Çin eyaletlerinin kontrolunu eline geçirmek istemekte oldugu suretinde olan haberi kat'î surette tekzib etmiştir. Bu zat, hâdiseyi hal ve fasleden mahallî itilâfna menin 11 temmuz tarihînde imza edilmiş olduğu ve Japonyanın Çinin bu itilâfname ahkâmına tevfiki hareket edeceğini ümid etmekte bulunduğunu ve aşağıdakı 3 maddeden gayri bir talebi bulunmadı ğını söylemiştir. Bu üç taleb şunlardır: 1 Tarziye verilmesi. 2 Mücrimlerin cezalandırılması, 3 Japonya aleyhindeki tahrikâtın kontrol edileceğine dair yeni zımanlar iası. Tahaşşüd eden Mongol kuvvetleri Şankhay 19 (A.A.) «Central News» un Nankin'den aldıgı bir habere göre, beş Mongol süvari livası ve 300 tayyare Şensi'de karışıklıklar çıkarmak üzere tahşid olunmuştur. Bulgar çetelerinin yaptıkları Sofya (Hususî) (Otro) gazetesinin yazdığına göre Mavzer tüfekleri ve bombalarla mücehhez beş kişilik bir Bulgar çetesi Kırcaalide Mustafa Fer had oğlunun evine girip 27 yaşındaki ığlu Abdullahla 58 yaşındaki karısı Yorgüşü öldürdükten sonra evde ne r arsa toplayıp gitmiştir. Polis bu çete fradından üç kişiyi tevkif etmeğe muvaffak olmuştur. Diğer iki çeteci de takib edilmekteymiş. Yukarda görülen karara tevfikan Vid:nde bulunan Osman Paşaya Serdar tarafından 8 temmuzda, Vidinde kaleyi muhafazaya kâfi bir kuvvet bıraktıktan sonra; Tuna batı ordusunun geri kalacak kısmı ile hemen hareket etmesi emri ve Işte bu kahramanlar 1877 senesi 19 rildi. temmuzunda yani bundan tam altmış seO sırada Osman Paşamn komutası aln* evvel bir temmuz gününün öğle vakti tmdaki Tuna batı ordusunun kuvveti, ne doğru, yedi gün süren yorucu bir yü Niyeboluya gönderilen taburlar çıktıktan rüyüşten sonra, Vidinden Plevneye gel sonra; kırk üç piyade taburu, 1 süvari amişlerdi. Uzun süren yolun, temmuz sı layı ve 10 batarya ile 1 istihkâm bölü cağının, susuzluk ve uykusuzluğun tesir ğünden ibaret olup bunun bir kısmı da leri altında bitab bir halde şehre giren bazı askerî mevkilere dağıtılmıştı. kıt'alar, bunun yakınında silâh çatmış ve Osman Paşa, Vidin ve havalisinde Feistirahate koyulmuşlardı. Fakat aradan rik İzzet Paşa komutasında kalacak kuvhenüz pek az bir zaman geçmişti ki, Yaveti ayırdıktan sonra; 24 tabur, 5 bölük nıkbayır denilen Plevnenin şimalindeki süvari ve 8 batarya ile 13 temmuz cuma sırtların ilerisinder, top sesleri Relmeğe günü erkenden Arçar istikametinde yola başladı. Biraz sonra da top ateşi kasabaç.ktı. (*) nın doğu tarafmdaki Griviça sırtlanndan Vidinden aynlırken orada kalanlarîa da akseder oldu. yapılan vedalaşma ve helâllaşma töreni Daha iik top sedalan üzerine havayı pek hazin oldu. O günü 25 kilometroluk yırtarak etrafa yayılan acı acı «Silâh yol kestirilerek Arçar'a varıldı. Ertesi gübaşı!» boru işaretlerile Osmanlı ordugâhı nü yolun bozukluğundan birçok zahmetayaklandı. Taburlar da hemen silâha ler ve hele toplar bin hal ile ve asker tasanldılar. Türk erleri ayaklarmın tozile rafından çekilerek akşama doğru Kri düşmana karşı koymağa seğirttiler. Hatvidol'a erişilebildi. ta bu arahk kaç gündür hasret kaldıkları Burada Osman Paşa saraydan çekilen çorbayı bile içmeğe vakit bulamadılar. Zira düşman gelmiş ve Plevneye şimal ve arkadan yetiştirilmiş olan aşağıdakı telgraflan aldı: ve doğu taraflanndan çatmıştı. Osman ve Mehmed Ali Paşalara, 24 nisan 1877 de Çarlık, Osmanlı «Harekâtm hedefine bir dakika evvel gelmeniz iradei seniye iktızasmdandır. Düşman Yenizağra ile Kızanlıga iki kol ğin yeri de gösterirdim. Ben Ruslardan aynlmam ve beradan hücum etmiştir. Nereye geldiniz> ber avdet edeceğim. Askriniz nekadardır? Hemen cevabı Hayattan aynlmıya karar verdi muntazırdır.» 14/7/1877 ğiniz için mi? Said Yani nasıl? Osman Paşaya: Yani derhal buralan terketmez «Öteki telgrafta yazılı düşmanm te eniz sizi bir hayvan gibi gebertirim. cavüzü yüzünden bugün devlet hayat ve Ruslara haber veririm. memat arasındadır. Askerî ve vatanî ha Daha yolda iken Ruslara degil miyet en ziyade gösterilecek gün bugün mezarınıza kavuşursunuz ve en ufak bir dür. Nekadar sürat beşerin kuvveti dahi hareket kurşunla karşılık görecektir. Dehşetli surette hırpalanan Alişer bir linde ise o kadar acele ile hareket hedefine gelmeniz iradei seniye iktizasından yolunu bularak tekrar Osmanlı ordusuna yardım maksadile maske yaparak bize dır.» 14/7/1877 ltica ediyor ve gene hizmet talebinde buSaid unuyorsa da yüz bularcıyor. Osman Paşa bu telgraflara, KrividolAlişer 337 de gene sahneye çıkıyor. da telgraf olmadığından, cevabı ilerideki Koçkirlileri tahrik ediyor. Millî müca :onak yerine bırakarak yüriiyüşü sıkış dele sıralarında ve ink'lâbın başlangıcmtırdı. 15 temmuz için geceden emirler ve da millî ordumuzu geriden vurmak ve rildi ve ertesi gün erkenden yola çıkıla Istiklâl savaşımıza engel olmak ve bu ak öğleye doğru Viçitrine varıldı ki, 23 suretle düşman emellerine hizmet etmek istiyor. «Koçkiri isyanmdan evvel işgalkilometroluk yol kestirilmiş oluyordu. deki İstanbula giderek yabancılardan diOsman Paşa burada da Serdardan: «Niybolunun hali fenalaşmıştır. Bir rektif alıyor ve avdet edince Koçkiri is dakika evvel Pilevneyi tutmağa çalışı yanmı hazırlıyarak tatbik sahasına vazetmeğe muvaffak oluyor) ve filhakika vanız!» tan aleyhinde, istiklâlimiz aleyhindeki Mealinde bir telgraf aldı. menfur isyanını patlatıyor ve birçok kan Sonu var ann akmasma, hayatlann sönmesine, ha(*) Osman Paşa Vidinden 18 taburla hanümanlann yıkılmasma sebeb olduktan reket etti. Oteki taburlar Tuna boyundan sonra gene kurtuluş çaresi olmak üzere gelecek ve kola yolda kavuşacaklardı. GSnende öldürülen Hüsnünün oğlu Karabeşir oğulîanndan Halim, öteden beri babasının caruna kıyan İlyas hakkıtıda intikam hissi beslemekte ve kan davası gütmektedir. Henüz 18 yaşlarında olan Halim Tarabyada sütçülük yap Halk tarafmdan öldürülen Alişer maktadır ve aradan seneler geçtiği halde Elâziz (Hususî muhabirimizden) • babasınin acuını unutmamış, intikam ar Kutu deresi diye artık bir tahassüngâh zuları azalmamıştır. Nihayet katilin İs kalmamıştır. Tamamen taranmış olan bu tanbula sevkedildiği hakkında bif mek mıntaka halen gayrimeskun ve dar bir tub almış ve bunu öğrenince bir tabanca geçidden ibarettir. Çapulcuların son dö tedarik etmi? ve gene Tarabyada renç küntüleri de toplanıyor. Tuncelinin son perlik eden amcasının oğlu Seferi de muhalefetinde mürettib, muharrik ve â kandırarak dün rıhtıma gelerek Aksu vamil olup 32 jenedenberi Tunceli halkını purunu beklemiştir. devamh bir surette muhalefete, mukaveiki gene, rıhtunın dış tarafında, sağ mete teşvik ve irticaî fikirlerle fenalığa elleri tabancalarının bulunduğu ceble ve geriliğe sevkeden Koçkirili Alişer a rinde olduğu halde vapurun boşalmasını dındaki canavar Tuncelinde yarattığı beklemişlerdir. Katil İlyas, sağ eli diğer bozuk ve zehirli havayı teneffüs etmekten mahkumun gol eline kelepçeli olduğu halbıkan ve bu müfsid mahlukun şimdiye ka de jandarmaların önünde merdivenlerden dar sÖylediği bütün sözlerinin yalan ol nerek rıhtım caddesine çıkmıştır. duğunu ve kendilerini daima aldattığını Bu sırada cadde yolcular, karşılayia* ve insanhktan uzaklaştırdığını goren, an !ar, taşınan eşyalar, hareket eden arabahyan halk bu zararlı mikrobu içlerinden lardan mürekkeb bir kalabalık ve gürüldefetmek için Tuncelinden çıkmıya da ülü olduğundan hiç kimse bu iki gencin vet ettikleri ıırada üzerlerine ateş ederek vaziyetinin farkına varmamıştır. Halim, bir kişiyi öldürdükten ve bir kişiyi yara bu karışıkhktan istifade ederek katilin ar* ladıktan sonra üzerine hücum edilmek kasmdan süratle ilerilemiş ve iki metro mecburiyeti hasıl olmuş ve gebertilmiştir. kala tabancasım çıkararak ateş etmiştir. Alişer, 331 de Çarlık Rusya orduları Ortalığı allak bullak eden silâh sesini kıErzincana yaklaştığı sırada Koçkiriden sa bir: Tunceliye geçmiş ve düşmana yardım e Ay.. debilmek için Osmanlı ordusile birlikte Feryadı takib etmiş ve katil İlyas hareket edeceğini söyliyerek Tuncellilecaddenin kenarına yıkılıvermiştir. Mah re silâh ve cepane tedarik ettikten sonra kumları getiren jandarmalardan Meh bir fırsaünı bularak Çar Rusyası tarafına med Ali derhal geri dönerek Halimin üeçmiş, bir müddet onlarla beraber çalış zerine atılmış, Halim bu sefer de silâhını mağa başlamışh. Onların hesabına birçok jandarmaya çevirmiştir. Fakat diğer jancasusluklar yapan bu tehlikeli ve karak darma İlyas tetik davranarak katili ya • tersiz insan, cahil halkı düşman lehinde kalamış, ve silâhını elinden almıştır. Hae kendi vatanları aleyhinde çahştırmağa limin amcasının oğlu Sefer biraz geride muvaffak olmuştu. Çarlık Rusya ordusu durduğundan arkadaşının yakalandığını çekilmeğe başlayınca iki yüzlülüğünü ve görünce o da silâhını çekmiş, fakat ta iki taraflı ihanetini Ruslara da anlatznak bancası ateş almamıştır. Bunun üzerine :a geç kalmamış olan Alişer, Ruslarla Sefer kaçmaktan başka çare bulamamış, idemiyeceğini anlayınca tekrar bize av fakat jandarma Mehmed, mavzerile Sedet etti. Alişer Çarlık Rusya ordusunda feri ayagından vurarak yere yıkmıştır. Cinayet, Galata nhtımını altüst et ahşırken aslen Türk olan Rus ordusuna mensub bir miralay ile karşılaşmış ve ara mistir. Bir dakika içinde binlerce meraklı larında şöyle bir muhavere cereyan et kalbinden yediği bir kurşunla derhal ölen Ilyasın başına üşüşmüş, bir kısmı da yamiştir: kalanan ve Galata merkezine sevkedilen Miralay: Halimle Seferin peşine düşmüştür. Vatanı aleyhinde çalışanlann başîlyasm cesedi cinayet mahallinde mukalarına, başkalarımn vatanlarına hayn ayene edildikten sonra kelepçeli eli yarım olur mu hiç. saat ölü ile bir arada kalan diğer mahAlişer: Size, Ruslara hizmetlerimin mü&bet kumdan aynlarak morga kaldırılmıştır. Kan gütme davalarının men'i hakkınmahiyetini göstermekle faideli olduğumu da çıkan kanundan sonra ilk defa işlenen österiyorum. b j kan gütme cinayetine Müddeiumumî Miralay: Siz bir hainsiniz ki hiyanet için Ferhad el koymuştur. Tahkikat dün geceye kadar devam etmişHr. Suçlular dün emsalsiz bir rekabetle çalışıyorsunuz. Ruslara hizmetimi, Rus ordusun* aksam geç vakit adliyeye teslim edilmişda olduğunuz halde neden böyle tavsif lerdir. Katil Halim mütemadiyen babasmdan diyorsunuz. ve öldürdüğü adamın fenalıklarından Türk kanı taşıdıgım için sizin korkunc ve menfur faaliyetinize tahammü bahsetmektedir. Sefer de şunları söylemektedir: lüm kalmadı. « Ben elbise almak üzere rıhtıma Ne yapayım. aelmiştim. Birdenbire bir patırtı oldu. Habis beynine bir kurşun sık ve yahud cehennem olup başka yere git. Eiime bir tabanca sıkıştırdılar. Benim bir aramızdan çık. Vatanın olsaydı gidece seyden haberim yoktur.» « Karnım acıktı.» demiştir. « Kayıkta yemek var, git de ye.» diyen eniştesi, İbrahimin isteği üzerine bir lira da para verrniş ve delikanlı yelkeuliye gitmek üzere sandala doğru yürüfneğe başlamıştır. ibrahim bu sırada eski arabacılar kâhyası Afab Keftıâlİ ğörmüş Ve onu kâyığa, yemeğe davet etmiştir. Arab Kemal İbrahime: « Ağa... Bugün pazat. Afiyetle yemek ye. Ben sandallanmı kiraya veriyorıan. Bugün üç beş kuruş kazanacağım.» demiştir. Fakat İbrahim çok ısrar edince Ke mal, daveti kabule mecbur kalmış ve sandala binerek yelkenliye doğru açılfnışlardır. Aradan on dakika geçmeden İbrahim, yalnız olarak sahile gelmiş ve sü ratle Samatyâya doğru yürümeğe başlamıştır. Arab Kemalin iyi arkadAşlarından biri olan Kemal; İbrahimin yalnız döndüğünü görünce yanına yaklaşarak arkada. şını sormuştur. îbrahim bu suale «O kayıkta kaldı. GÖzünün ağrısı tuttu.ü> diye cevab vererek Kemalin yanından uzaklaşmıştır. Arab Kemftl hakikaten gözlerinden rahatsız olduğu için Kemal bu söze irıanmıştır. Aradan iki saat geçmiş, vakit akşa • ma yaklaştığmdan sandal müşterileri çoğalmış, nihayet kiraya verilecek «andal kalmamıştır. Bu sırada sandalcı Kirkor, sandalcı Kemalin yamna gelerek sahilde duran İbrahimin bagladığı sandalı göstermiş: « Bari şu sandalı da kiraya vere lim de müşterileri geri çevirmiyelim.» demistir. îki sandalcı sandalm yanına gittikleri vakit, içeride Arab Kemalin pabuclarını görmüşler ve şüphelenerek sandala binip yelkenliye çıkmişlardır. Kayıkta bulunanlar şüpheli bir tarzda sözler söyleyince Kemal karakola bir adam yolhyarak Arab Kemalin kaybolduğunu haber verdirmiştir. Kayığm miçosu, gelen zabıta memurlarına, birşeyden haberi olmadıgını söy lemişse de sonradan Arab Kemalle îbrahimin kayığa geldiklerini, İbrahimia bir lira istediğini, Arab Kemal para vertneyince evvelâ odunla başına vurarak ser semlettiğini, sonra bıçakla üstüne hücum edip kulaklan arkasından yaralıyarak öldürdüğünü ve cesedi denize attığını söylemiştir. Bunn üzerine cesed araştmlmif ve denizin dibinde yatmakta olduğu görü lerek bir kanca ile çıkarılmiştır. Sabaha karşı da katil İbrahim yaka lanmışür. Müddeiumumî muavinlerinden Fehmi Samatya karakoluna giderek dün öğleye kadar tahkikatla meşgul olmuştur. Cesed Morga kaldınlmıştır. Bir kadım ağır surette yaraladılar Dün akşamüzeri Emine admda bir kadm Galatadan geçerken eskidenberi tanıdığı Hasanla karşılaşmıştır. Hasan, Emineye selâm vererek yanına gitmiş, fakat kadm bir meseleden dolayı Hasana kızgm olduğundan selâma mukabele et meden yoluna devam etmiştir. Bu vaziyetten son derece kızan Ha san hamil olduğu bıçakla kadına hücum etmiş ve Emineyi kasıklarından ağır su rette yaralamıştır. Hasan, bu hareketinden sonra Gala tanm iç sokaklanna kaçmışsa da polisler tarafmdan yakalanmıştır. Yaralı kadm da yarasından kanlar aka aka eczaneye götürülmüş, ve ilk te davisi yapıldıktan sonra cankurtaran otomobilile hastaneve kaldınlmıştır. Bir lira için vahşiyane bir cinayet Samatyada da bir lira yüzünden bir sandalcı katledilmiştir. Bu cinayetin tafsilâtı şudur: Kömür kayıklarında çalışan Şileli İbrahim isminde birisi Samatya iskelesine gelmiş ve açıkta demirli duran kömür kayığımn sahibi eniştesinin sahilde olduğunu duyunca yanına giderek oturmuştur. İbrahim, bir müddet sonra eniştesine: Tunceline gidip saklanıyor. Saklandıgı müddetçe boş durmıyan bu mürteci mah luk, yüzlerce, binlerce ailelerden mürekkeb Koçkirlilerin mahvine sebeb olduktan sonra yeniden Tuncelinin Ovacık aşiretlerini ayaklandırıyor ve arkasmda süriikliyerek Koçkirlilerin imdadına gö türüyor. Onun kanlı maceralarından bıkan Tunceli halkı evvelâ bu müfsidi içlerinden atmak istemişlerdir ve çıkıp başka tarafa gitmesini söylemişlerdir. Fakat daha birçok kanlar dökmek niyet ve emelini taşıyan bu canavar ruhlu insan hiçbir tarafa gitmiyeceğini söylemiş ve yol gösterenlere silâhla cevab vermiştir. Bir iki kişinin daha mahvine sebeb olduktan sonra müdafaa mecburiyetinde kalan halk canavarın murdar canını ortadan kaldırarak senelerdenberi kan dökmeyi, döktürmeyi itiyad edinen bu menhus ve zelıi hayata nihayet vermişlerdir. BAHRİTURGUD Tayyareci Earhart'tan ümid kesildi Honolulu 19 (A.A.) Bahriye dai resi, dün akşam Earhart ile Noouan'ın ölmüş addile aranılmalarından vazge çilmiş olduğunu bildirmiştir. İstanbulspor kulübü idare heyeti İstanbulspor kulübü fevkalâde kon gre başkanhğından: Tadil edilen nizamnameye göre fevkalâde kongrece kulüb başkanlığına seçüen Mümtaz Tarhan idare heyetini teşkil etmek üzere Salâhaddin, Hamdi Canko, Sami açık Üneyi mesai arkadaşı olarak ayırmıştır. Alâkadarlara ilân olunur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle