13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r CUMHURİYET 20 Temmuı 1937 Zaten keyfi yerinde değildi. Dün, se mendi! bunu te'kid ediyordu. Ihtimal, pek 2 EminÖnü Belediye şubesi içinde Valde nelik izninin bu haftadan itibaren başla yakında ölen sevdiklerinden birini hatırlamıştı. ması için banka direktörlüğüne yaptığı hanı iskelesinden Yağ iskelsine uzanan kıyı Journal devam ediyordu; Japon împamüracaat reddedilmiş, bu müsaadeden ancak eylulde istifade edebileceği kendi ratorunun askerlerini teftişini, Havai a daki hamal bölüklerile İpçiler, Asmaaltı, Gazsine tebliğ olunmuştu. Bugün de Hâdiye dalarındaki güzel danslar takib etti. Faire olan münasebetleri nihayete eriyordu. kat kızcağız hâlâ aglıyordu. cılar ve Çiçekpazarı hamal bölükleri ve GalaZavallı Arifin başına gelen neydi. Esasen boyle bir akıbeti çoktanberi göze almıştı. Çünkü genc kızla üç aydır bir Sanki derdini unutmak için sinemaya gelta cihetinde Yağkapanı iskelesi hamal bölüğü türlü anlaşamamışlardı. Fakat, yeni sa mişti. Halbuki burası da aksiliklerin bir mmtakalarında bu sahalar içinde kalmak ve tın aldığı Modada Hasan Babanın ka randevu yeri gibiydi. yıkhanesinde duran paddel boatı ne ya Komedi başladığı halde kız hâlâ içini hiçbir suretle dışarı çıkmamak şartile 1 eylul pacaktı. Bundan sonra artık ona lüzum çekmekte ve göz yaşı dökmekte devam var mıydı? Tek başına paddel boata bi edince Arif dayanamadı, başmı ileri u1937 tarihine kadar arkalık kullanılmasına müRobert Taylor, Eleonore Powell zattı: nip gezene deli derlerdi. ile birlikte Affedersiniz küçük hanım, dedi, Hoş, bir buçuk saat burada oturup saade edilmiştir. Bu tarihten itibaren bu sahabeklemesi de pek akıllılık sayılamazdı halinizden çok müteessir oldum, onun iBazı insanların hayatı dağ silsileleya!.. İşi daha evvel kestirip atmak lâzım çin bu küstahlığa kalkıştım, derdini söy rinin takib ettiği yollara benzer. Uzak lar içinde de el arabaları veya diğer nakil valemiyen derman bulamaz, derler. Rica e lardan bakıldığı zaman başladığı ve nidı. Neyse, olan olmuştu. Ayağa kalktı, hesabı gördü, ne yapa derim, bu kederinize sebeb nedir? hayet bulacağı nokta belli gibidir. Halbu sıtaları kullanılacaktır. Kız beklemediği bir anda kendisine ya ki bazan sakin bir vadiye müntehi olacacağını henüz pek iyi bilmiyordu. Moda3 Taşıma maksadile küfecilik yapılmasına ya gidip paddel boatı denize çıkarırsa pılan bu hitabdan korktu, hafifçe yerinde ğı zannedilen patika birdenbire bir deniz sallandı. Sonra sükunetini toplamağa ça kenarındaki kayalıklara çıkıverir. belki bir arkadaş bulurdu. Amma, böymuvakkaten izin verilmiştir. Şu kadar ki bu le uzak ihtimaller üzerine istinad edılebi lışarak başmı çevirmeden cevab verdi: Robert Taylor da işte böyle yetişmiş Hiç!. lir miydi? Yirmi beş yaşında bir gencin tir. Üç, üç buçuk sene evvel Arlington Hiç olur mu, demindenberi ağlı Brugh ismini taşıyan delikanlı KaÜforni taşıma usulünden münhasiran küçük hacimde o kalabalığın ve o binlerce çiftin ortasında tek başına eğlenmesi imkânı var mıy yorsunuz.. Sizin için elimden geleni yap ya'da Claremont civanndaki Pamona zatî eşya ve ev eşyasile havayici zaruriye tadı? Sonra gene tek başına iki tramvay, mağa hazırım! Üniversitesinde uzun boylu, geniş omuz Teşekkür ederim! bir vapur seyahati çekilir bir işkence miylu bir talebeydi. Mükemmel futbol oy şınması için istifade edilecektir. Hiçbir küfeye Kız artık ağlamıyordu. Soluklan inti nuyor, güzel dansediyor, derslerine de çok di? «Hatay» dan çıkınca Taksime doğru zama girmişti. Arif yavTucağın pek çeiyi çalışıyordu. Kadrnlar için ideal bir elli kilodan fazla yük konmıyacağı gibi konayüfümeğe başladı. Bir kere karannı ver kingen davranmadığını görünce yavaşça erkek tipi olduğu halde kat'iyen hercai se, Hâdiyeyi kaybetmesinden doğan ke yerinden kalktı. Bir sıra ileriye geçerek lik etmiyor, bilâkis son derece hassas gö cak eşya da gerek yükseklik ve gerek genişlik genc kızm yanına oturdu. Evvelâ filim rünüyordu. Nitekim 22 yaşında olduğu deri belki biraz daha azalacaktı. ve onun aktörleri mevzuu üzerinde baş halde Mary isminde bir genc kızı çıldi bakımından küfeleri on beş santimden fazla Eve gidip, biraz okumak ve biraz uyumaktan iyisi yoktu.. Fakat annesi şaşa lıyan konuşmayı Arif yavaş yavaş istedi rasıya seviyordu. geçmiyecektir. Bavul ve çanta gibi zatî eşya caktı. Pazar günü Arif öğleden biraz ği noktaya getirmişti. Kız, isminin Fa Bazan ikisi başbaşa vererek istikbal isonra eve dönsün!.. Belki de hasta ol hire olduğunu, Nişantaşında oturdukla çin projeler yapıyorlardı. Arlington, Tıb ile çiçek ve fidanlar bu son kayiddan istisna masından şüphelenecekti. Hayır, tifo rını, bir saat evvel nişanhsile kavga ettik Fakültesindeydi. Burasının hem tahsili unun şu salgın zamanında kadını böyle bir lerini, kaba adamın yüzüğü hakaretle kal zun sürüyor, hem de çıktıktan sonra ka edilmiştir. dırıp başına attığını gene ağlamak isti meraka düşürmenin manası yoktu. Bu akşam çehrln muhtelif semtlerinde dadı gösterir iç. çekmelerile anlatmış. A bine açıp müşteri sahibi olmak ortaya bir 4 İskelelerde deniz vasıtalarmdan kara nöbetcl olan eczaneler şunlardır: Sinemalardan birinin önünden geçer sermaye koymağa mütevakkıf bulunuyorİstanbul cihetindekiler: ken içeriden gelen serin hava yüzünde rif de kendi sergüzeştini kısaca hikâye et du. Onun için 30 yaşlarından evvel izdiEminönünde (Bensason), Beyazıdda vasıtalarına yükleme ve boşaltma işlerile kara (Belkis), Küçükpazarda (H. Hulusi), E mişti. tatlı ürpermeler yaptı. Bir dakika durup vac edebileceklerini zannetmiyorlardı. *** yübsultanda (Mustafa Arif). Sehremininkapıdaki resimlere baktı. Bir Amerikan Müstakbel doktor, boş zamanlarında vasıtalarından mağazalara ve hanlarâ boşaltde (Hamdn, Karagümrükte (Fuad), Sa Dışan çıktıklan vakit ortalık gene sıkomedisi.. Kışın kaçırdığı filimlerden bimatyada (Teofilos). Şehzadeba$ında ( Aüniversite talebeleri tarafından tertib 6 riydi. Herhalde güzel birşey olacaktı. Bu cakü. Fakat bu sıcak artık Arife tesir etPertev>. Fenerdo mâ ve buralârdân kârâ vasıtalarına yükleme saf), Aksarayda (Gtem (Abdülkadlr), Balunan müsamerelere iştirak ediyor, bazı (EmilyadlK Alemdarda saatte eve gitmektense sinemaya girmek miyordu. Fahirede ağlamadan ve tees geceler temsil edilen piyeslerde rol âiffordaha iyiydi. Biraz güler, açılır ve Hâdi süfden eser kalmamıştı. Yalnızlığin korişlerinde arkalık kullanılması şimdilik caizdir. kifkötd<TfMerkez). BevoSlu clhetindekiler: kunc uçurumuna düşmek üzere olan iki du. Bir defa da Umumî Harbe aid meşyeyi unuturdu. İstiklâl radHesinde (Della Suda), Ga • genci şu mes'ud sinema tesadüfü bu teh hur «Gün Batarken..» faciasında yüzba5 Şehrin muhtelif mmtakalarında bulunan latada (Hüsevln Hüsnü), Takslmde (Ll • » Dalgın ve mütereddid bilet aîdı, uzun şı Stanhope rolünü deruhde etti. Müsalikeden korumuştu. monciyan), Sisli Halâskâr caddesinde (Narkoridoru geçti. Salonun kapısına gelınce merenin sonlarına doğru yanına düzgün ev ve araba, kamyon ve kamyonet gibi vası eilecivan), KasımDasada (Vasıf>, HasköyÖnlerinde uzun bir yaz mevsiminin ve duraladı. Filim henüz başlamıştı. Içeride (Barbut). Beşiktaşta fAII Rıza), Sarıondan birçok defalar daha uzun hayat kıyafetli, zeki bakışlı bir zat geldi. Kende yalnız iki kişi vardı, sağda bir ihtiyar ye^de fOsman). devresinin müstakbel zevklerini tahayyül disinin M.G.M. sinema şirketine men talarm işlemesine müsaid olmıyan dar ve dik n<;küdar. Kadıköy ve Adalarda^ller: adam, solda bir şişman kadın.. sub olduğunu, isterse onu Holivud'a gönÜsküdarda iakelede (Merkez), Kadıkö Kalabahksız filim seyretmenin de bü ederek tramvaya atladılar. derebileceğini söyledi. Arlington birden yokuşlarda nakliyat için arkalık kullanılabilir. yünde Muvakkithane caddesinde fSaa Ahmed Hidavet yük bir zevki yoktur amma, ortalık ka ^ det). Büvükadada (Şinasl Rıza), Heybellcevab veremedi. Evvelâ Mary ile konuşrarınca bu kimsesizlik pek de hissolun Zahire Borsasındaki vaziyet Ancak bu nevi eşyanın yokuşların başına kaması lâzımdı. Salona girdiği zaman maz. Hem daha iyi.. Sakin,. sakin başını Dün İstanbula 440 ton buğday, 42 tonMary'nin rakibi diğer bir gencle dansetdar araba veyahud kamyonla taşmmış olması dinler, ter kokusu duymaz, çocuk gürül arpa, 90 ton un, 72 ton kepek, 17 1/2 ton çavdar, 12 ton kaşar, 10 ton peynir, 62 1/2 mekte olduğunu gördü ve teessürle gelip tüsile rahatsız olmazdı. ton tiftik, 43 ton yapağ ve 49 ton da raz şirket mümessiline «peki!» dedi. lâzım geldiği gibi taşınacak her parça yükün Rasgele koltuğa oturdu. Şapkasını çı mol gelmiştir. İstanbuldan harice 250 ton Halkevinde tifo açısı karıp yandaki koltuğun üstüne attı. Biraz razmol, 29 ton kepek, 49 1/2 ton un ve Holivud'a gelince ismi Robert TayEminönü Halkevinden: lor oldu, fakat keııdisi birden nazarı dik yetmiş beş kilodan fazla olması caiz değildir. sonra uzanır gibi bir vaziyet aîdı. Yalnız 25 1'2 ton da yapağ gönderilmiştir. Evimiz Sosyal Yardım şubesince haiDün İstanbul şu fiatte sa îçinde gene bir korku vardı. Acaba üç tışlar olmuştur: Borsasındayumusak ekstra kati çeken bir şahsiyet olamadı. Üç sene ka parasız olarak cumartesi ve pazarBuğday 6 Her türlü deniz vasıtalarmdan yalnız dan başka hergün saat 12,30 dan 13,30 a haftada 35 dolar ücretle çalıştı. Buna kişi için filmi oynatacaklar mıydı? 7.075 kurustan 7,175 fcuruşa kadar, 15 Bu endişesi çok sürmedi. Zil çaldı. çavdarlı 6,10.5 kurustan 6,25 kuruşa kadar, rağmen ye'se düşmedi. Nihayet «1936 kıyılara kadar kömür, kum ve tuğla ve çakıl kadar tifo aşısı yapılacaktır. Arzu eden615 çavdarlı 6,05 kurustan 6,175 kuruşa lerin mezkur saatte müracaatleri rica Ortalık karardı. Güzel bir musikinin tatlı kadar, sert 15 çavdarlı 5.20 kurustan 5.275 Broadvvay Melodi» si onu bütün dünyaya tanıttı. Irene Dunne ile çevirdiği olunur. nağmeleri geniş salonu kapladı. Beyaz kuruşa kadar, mahlut 5,175 kurustan 6,025 ve kereste taşımasında arkalık kullanılmasma Millî danslar öğretiliyor kuruşa kadar, çuvallı arpa 4,12.5 kuruş, «Tatlı Sır», Loretta Joung ile oynadığı perdede mutad mukîddemelerden sondöğme arpa 4 kurustan 4,04 kuruşa kadar, «Alelâde Bir Kız», Janet Gaynor'la izin verilmiştir. Şehremini Halkevinden: ra Micky ve arkadaşlan göründü. bakla 4.23 kuruş, kuşyemi 9.225 kurustan çevirdiği «Taşra Kızı», Jean Parker'e Evimiz zeybek (muhtelif varyantla Geniş hayallerle tertib olunmuş bir 9,25 kuruşa kadar, mal tiftik 135 kuruş, partönerlik ettiği «Filoda Bir Cinayet» 8 Bu tembihler şimdilik seyyar satıcılar rile), sepetçi, köroğlu, horun ve Erzu short'tu. Arif, bazı yerlerde zorakl gülü beyaz peynir 25 kurustan 27,20 kuruşa karum bar oyunlarile genclerimize göstedar, susamyağı 44 kurustan 46 kuruşa ka ve Joan Crawford'la oynadığı bir kordeyordu. Fakat Allah insana rahat verme dar. hakkında tatbik olunmıyacaktır. «B.» (4378) rileceğinden millî danslarımızı öğren lâ bunu takib etti. Son olarak ta filim mek istedikten sonra kul ne yapsa nafi Dün yabaneı borealarda şu flatte alivre mek istiyen veya bilenlerin kaydedü artistliğinin en yüksek mertebesini ihraz Ie!.. Boşlukta akisler husule getiren ayak satışlar olmuştur: Buğday 5.94 kurustan mek üzere Ev kâtibliğine 27/7/937 ak Yarın akşam : Fiatlarda zam yapmaksızın etti. «La Dame aux Camelias» da Gre"sesleri yeni bir müşterinin daha geldiğini 7,18 kuruşa kadar, arpa 5,18 kuruş, mısır şamına kadar müracaatlerL 3,85 kuruş, ketentohumu 8,25 kuruş, Iç ta Garbo'nun partöneri oldu. **» haber veriyordu. Sanki koca salonda baş fındık 94:45 kuruş. ka bir yer yokmuş gibi gelen tam önün20 temmuz 1937 salı günü saat 20 de Evimizde bandocular bir toplantı yapadeki koltuğa oturmaz mı? Dunyann en meşhur, emsalsiz re taklidi gayn kabil soytarıları caklardır. Bu toplantıdan sonra yukarıSatılık tenezzüh gemisi Bu bir kadındı ve başmda geniş bir * Simone Simon ikinci defa, Georges ki salonda en müntehab parçalar çaîı • hasır şapkası vardı. Ekranla Arifin gözYelkenli tenezzüh ge Rigaudda ilk defa olmak üzere Fransanacak, hukuku düvele dair bir konfelerinin arasına kocaman bir heyula girdan Amerikaya hareket etmişlerdir. rans verilecektir. Davetiye yoktur. misi Korsan sefere mümişti. Delikanlı sinirli hareketlerle yerin* «Kırmızı Denizin Esran» kordelâHerkes gelebilir. Gorecek; candan gülecek ve tadirle alkışlıyacaksınız. den kalktı. İki koltuk daha sola geçti. heyya bir halde satılıktır. sında Harry Baur Yemenli bir }eyh roGayriihtiyarî kadını tetkike koyulmuştu. Fenerbahçede demirlidir. lünü oynamaktadır. Boynunun beyazlığını, lüle lüle saçlan* Vaktile Rejane tarafından sessiz oVarhk nm altın rengindeki sanlığım pek iyi selarak çevrilmiş olan «Ayılı Kız Mirka» SON 15 temmuz 1937 tarihli 97 ncl sayısı Yaçebiliyordu. filmi yeniden yapılmaktadır. Başrolü şar Nabl, NuruUah Berk, S. Sami Berkem, Büyük muvaffakiyet kazanan 20 muhtelit nuiraralan Micky yerini Journal'a terketmişti. Hamdi Akverdi, Umran Nazif, Orhan VeSuzanne Despres oynıyacaktır. li, Cevdet Kudret, Ali Mümtaz, Cahid HilFransız Cumhurreisinin bilmem hangi * Amcrikada son defa vücude getirilmi, Yakub Sabri ve Macid Araym makale Beyoğlunda Mısır apartımanının 16 Ölüm abideyi açmasmı İngilterede yeni bir mekte olan «Tiyatro Kapısı» filmini Kathikâye ve şiirlerile ve bulgarca, rusça, frannumaralı dairesinde Anadolu Umumî Müfettişi Müşür Şaharb gemisinin denize indirilmesi merasisızca ve felemenkçeden tercümelerle çıkherin Hepburn ile Ginger Rogers birlik10 eyl ul cuma FEGARA ve STANGALÎ kir Paşa evlâdı mütekaid erkânıharb mıştır. Okurlarımıza tavsiye ederiz. mi takib ediyordu. Sarı saçlı, beyaz bote temsil etmektedirler. ticarethanesi, yaz mevsimine aid elbise yüzbaşı Nebil Çapanoğlu vefat et Hicran Geceleri yunlu kadın elindeki küçük kese kâğı* Pariste akdedilen beynelmilel si miştir. Ahlâk ve samimiyetile kendisi ve şapkalan 20 temrauz tarihinden iti Seckin muharrirlerimizden olup hissi ve dından çıkardığı bonbonları asabî harenema kongresi bitmiş, kongreye iştirak e ni herkese sevdirmiş ve muhtelif cep Ayrıca baren satmağa başladiğım sayın müş tahlilî eserlerlle haklı bir şöhret kazanan ketlerle fasılasız ağzma götürüyordu. den murahhaslara bütün Fransız stüdyo helerde memlekete hüsnü hizmet etmiş Bayan Güzide Sabrinin bu adı taşıyan yeterilerine bildirir. Venedik, Prag, Viyana, lan gezdirilmiştir. Arif, onun bu hareketini beğenmediğini bir romanı Intisar etmiştlr. Bedlî heyekıymetli bir asker ve faziletli bir in cana meclub olan okuyuculanmıza bu neni belli ehnek istedi. Genzinden müstehzî * Pariste Epiney stüdyosunda, çev sandı. Peşte, Bükreşte H A L K O P E R E T t fis eseri hararetle tavsiye ederiz. bir ses çıkardı, bu ses karanlıkta bir du rilmekte olan «Malaka'lı Kadın» filmi Cenazesi 20 temmuz bugünkü salı güB u Akşam Otel ve yemekler dak bükme hareketi demekti. ; için baştanaşağı hakikî teferruatile bü nü Kadıköy Osmanağa camisinde na Anadoluhisarı Idman Kadın başmı yan döndürdü. Arifin mazı kılınarak Üsküdar Şehidliğinde yük bir Çin köyü vücude getirilmiştir. Çifti tahminen 13 kırat fevkalâYurdu bahçesinde gözleri parladı. Bu, büyük gözlü, uzun rahmeti rahmana tevdi edilecektir. * Rahib Prevost'nun «Manon Lescaut» de temiz ve kusursuz iki taşh bir Acele kaydolunuz. Eski Hamam Eski tas kirpikli güzel bir profildi. namındaki eserinden iktibas edilmiş olan pırlanta yüzük 22 temmuz perşemölüm Operet 3 perde Delikanlı deminki sesi çıkardığına hem Beyoğlunda «Manon» operası yakında filme çekilebe günü saat 2 de SandalbedesteOrkestra Adana Belediyesi Mezbaha müdürü memnun, hem de pişman olmuştu. Memcek ve Manon'un sevgilisi asilzade Geninde kat'î surette satılacaktır. Bay Şakir Bozdoğan k;rk iki yaşında 21/7/937 Çarşamba akşamı nundu, yüzünü gördüğüne.. Pişmandı, Kıymeti muhammenesi 3350 lirari€ux rolünü Jean Kiepura oynıyacaktır. hayata gözlerini yumdu; Edirnekapı Büvükada Iskele tiyatrosunda kızdırdığına.. dır. Meraklılarm teşrifleri rica Karısı Martha Eggerth'in de Manon'u Şehidliğine defnedildi. Tanrıdan rah Te'efon: 44914 22/7/937 perşembe akşamı olunur. Journal devam ediyordu: At yarışlatemsil etmesi muhtemeldir. Beşiktaş Aile bahçesinde met dileriz. 1 tstanbul Belediyesinin Eminönü ve Fatih şubeleri içinde 28 temmuz 1937 tarihinden itiMalum ya, Arabların meşhur bir sö rı, yeni yangın bombaları.. Derken Şobaren ve Beyoğlu ve Beşiktaş şubeleri için de zü vardır: Beklemek, ateşten beterdir! pen'in meşhur matem marşı kulaklanna Fakat, hararetin derecesi gölgede 30 u çalındı.. Ölen İspanyol generalinin cenaÜç sene zarfında meşhur 5 ağustos 1937 tarihinden itibaren arkalıkla bulduğu vakit bcklemenin ne ateşler ate ze merasimine sıra gelmişti. Öff!.. Tam zamanıydı doğrusu.. Neşi şekline gireceğini tabiî tahmin edersiolan genc artistin hayatı her nevi eşya taşınması yasak edilmiştir. Bu niz! İşte Arif, Bcyoğlundaki «Hatay» dense Hâdiyeyi hatırladı. önünden ha pastanesinde tam bir buçuk saat böyle bir fif bir burun çekme sesi geliyordu.. A.. yasak en kısa zamanda diğer Belediye şube intizar içerisinde yandı tutuştu. Bekledi Genc kız aglıyordu.. Evet hiç şüphe yoktu.. Zaman zaman gözlerine götürdüğü ği Hâdiye de bir türlü gelmedi. leri mmtakalarında da tatbik edilecektir. Küçük hikâye Sinemada ağlıyan kız! İstanbul Belediyesinden: Bir Don Juan: Robert Taylor RADYO R" aksamki program J İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 SON 18,30 plâkla dans musikisi 19,30 konferans: Eminönü Halkevi neşriyat kolu namına Bay Nusrat Safa 20,00 Türfc musiki heyeti 20,30 Omer Rıaa tarafın dan arabca söylev 20,45 Vedia Rıza ve arkadaşlan tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları (Saat ayan) 21,15 radyo fonik dram (Kavalerya Rüstikana ve Palyaço) 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi günün programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 SON. VİYANA : 18,35 ŞARKILAR 18,50 PİYANO KONSERİ 22,05 konuşma 22,35 KONSER « 23,35 HAFİF MUStki 23,50 konferan» • . 24,05 HAFIF MUSIKI. BERLIN: 18,35 hikâye 19,05 HAFİF MUSİKİ 20,05 günün aklslerl 21,15 askeri bando, OPERET: MUSIKI DÜŞMANI, askerî bando 23,05 haberler 23,35 Hamburg'dan nakil. PEŞTE: 18,05 PIYANO KONSERİ 19,10 ORKBSTRA KONSERİ 20,05 koıAışma 20,35 halk şarkıları ve ÇİNGENE ORKESTRA SI 22,05 plyes 23,10 ŞAN KONSERİ 23,55 ORKESTRA KONSERİ 1,10 son haberler. BÜKREŞ: 20,07 KONSER 20,30 konferans, Rumen ?arkıları 21,35 KLÂSİK MUSİKİ KONSERİ 22 35 spor haberleri 22,50 GECB KONSERİ 23,50 haberler. BELGRAD: 19,35 ulusal yayın 19,55 nutuk 20,15 gramofon, röporta] 21,05 halk çarkıları, haberler 22,25 ORKESTRA KONSERİ. LONDRA: 19,05 ORKESTRA KONSERİ 20,0« haberler 20,35 ÇİNGENE ORKESTRASI 21,05 varyete 21,45 konuşma ve saire 22.45 PIYANO KONSERİ 23,05 haberler23.30 ORKESTRA KONSERİ 24,35 havadis 24,45 gramofon. PARİS TP.T.T.l: 18,05 HAFİF MUSİKİ 19,05 PİYANO KONSERİ 19.20 gramofon 19,35 ŞARKILAR. MELODİLER 20,50 spor, haberler, gramofon 21,35 ORKESTRA KONSERİ23.35 haberler, gramofon, hava. ROMA: 18.20 MUSİKİ 19,35 KARIŞIK MUSİ • Kİ ye karışık yayın 21,45 KARISIK MUSİKİ 22.05 komedi 23.20 PİYANO KONSERİ 22,50 DANS MUSİKİSİ 24.20 in giilzce haberler 24.35 DANS MTJSİKİSÎ. FC7ANFLER , Konferanslar, kongreîer j ( Bir iki satırla.. ) Tepebaşı Bahçesînde 3 FRATELLINI'leri Gülmek! Daima gülmek ! Gene gülmek !! Paris Sergisi SEYAHATİ YENi VARYETE ve EGLENCE TRUPUNUN YENİ ESERLEB ÇELYO vapuri'e Venedik yolundan Şimdiden 17 yer kapaiıldı Yüz k"« NATTA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle