20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET Hatay vatandaşı kimdir, intihabat nasıl olacak? Hatay meclisi 40 azadan mürekkeb olacak ve intihabat iki dereceli olarak yapılacaktır IBaştarafı 1 inci sahifedei I Hatay arazisi dahilinde 1 kânunusani 1937 tarihinden evvel «mukim» Suriye tebaası resen Hatay vatandaşı sıfatını ihraz ederler. Bunlardan işbu statünün meriyete girdiği esnada nüfusa kaydedilmemiş olan lar bir sene zarfında vazifelerini tayin ve tespit ettirmek hakkma maliktirler. Mü racaat yollan meccanidir ve sicille kay dm gecikmiş olması cezaya tâbi değildir. Yukanda zikredilen kimseler bu statünün meriyete girdiği tarihten itibaren altı ay zarfmda ve herhalde ilk teşriî meclis intihabatına baslanmadan evvel Hatay memurlarına verecekleri hususî bir beyanname ile Hatay vatandaşlığı sıfatını reddedebilirler Evli kadınlar kocalanna ve reşid olmıyan çocuklar ebeveynlerine tâbidirler. Bu statünün meriyeti tarihinde ebeveyukarıdaki şartlar dairesinde bulunan kimseler rüşde vâsıl oldukları tarihi takib eden bir sene zarfında Hatay vatandaşlığı sıfatını kabul veya reddetmek hak kına maliktirler. Hatay vatandaşlığı sıfatını aşağıda vazılı kimseler de ihraz edebilirler: A) Hatay ülkesinde doğmuş olanlar; B) Babaları Hatay ülkesinde doğmuş olup da bu statünür meriyete girdiği esnda 21 yaşından küçük olanlar; Bu vaziyette bulunup Hatay vatan daşhğı ihraz etmek istiyenler, taleblerini bu statünün meriyeti tarihinden itibaren beş sene zarfında Hatayın salâhiyettar memurlanna fevd! etmelidırler. Bu taleb meccanî adlî usul yolile tetkik edilecektir. Bu hakka ecnebi tabiiyetinde bulurınlar da maliktirler. Hatay statösünü izah Ali Çetinkaya Nafia Vekilinin Isveç gazetelerine beyanatı İBaştaraJt 1 tnci sahifedei Bu iş için yeniden 50 milyon liralık tahsisat vazedilmiştir. 700,000 kilometro murabbaı mesahası ve şarkla garb ara sındanki köprü vaziyetile Türkiyenin her istikamette geniş ve iyi münakale hatlarına ihtiyac. vardır. Türkiyede sulama meselesi de mev cuddur. Bu mesele su seviyelerinin sistematik bir tarzda bir hizaya getirilmesile halledilecektir. Bu işe, bu sene içinde başlanacaktır. Bir çok memleketlerde halen çok va him bir mesele işsizlik meselesi Türkiyede mevcud değildir. Demiryolu inşaatı, pamuk zer'iyatı ve daha bir çok büyük işler, kütle halinde işçiye iş temin etmektedir.» Çetinkaya, sözlerini şöyle bitirmiştir: « İsveçe gelerek mahallinde îsveç endüstrisini ve İsveç teşkilâtçı dehasını tetkik etmek fırsatını veren îsveç hüku metinin bu davetini samimî bir sevinde kabul etmiş bulunuyorum.» Prof. Piccard bir kaza geçirdi KANSIZLIK benizsizlik idn yegâne deva kanl ıhya eden Ç I D A D Enmuntahipetıbba tarafından tcrtip edilmiştir. O H v U l 20 Temmnz 1937 Nörasteni, zaflyct ve Chloros* Balonu infilâk eden profesör ancak bir ağaca Zonguldak Belediyesinden: Belediye için bir et, bir ölü nakline mahsus iki aded çıplak kamyon şaşesinın biri Zonguldakta diğeri îstanbulda teslimi «4200» lira muhammen beatbyarak kurtuldu Londra 19 (Hususî) Profesör Pi card bugün yeni bir kaza geçirmiştir. Profesörün balonu yanmış ve kendisi balondan bir ağaca atlıyarak hayatını kurtarmıştır. delle açık eksiltmive konulmuştur. Eksiltme 26/7/937 pazartesi günü te Zonguldak Beledive binasmda toplanacak Belediye Encümenince caktır. Muvakkat teminat «315» liraciır. Sartnameler İstanbul ve Zonguldak Belediyelerinden parasız alınabilir. saat 15 yapılaolarak (4307) Hükumet uzuvlarının teşekkülü 1 Teşriî uzuv. Teşriî kuvvet, Hatay milleti namına, meclis tarafından icra olunur. Meclis dört sene için intihab olunmuş kırk aza ılan mürekkeb tek bir heyettir. İntihabat Meclis azasının intihabı iki dereceli seçim usulile yapılır. Kanunî ve cezaî mahmmiyetlere düçar olmıyan 20 yaşını mütecaviz her erkek Sancak vatandaşı birinci derece müntehibidir. îkinci derecede müntehib seçilebilmek için okuyup yazmak bilmek lâzımdır. Meb'us olmak için yukandaki şartlan haiz olmak ve 25 yaşında olmak lâzım dır. Ilk intihaba* için bilumum intihab muameleleri Milletler Cemiyeti Meclisi tarafından tayin olunan azalardan mürek keb bir komisyon tarafından tanzim ve murakabe edilecektir. Bu komisyon, Türkiye ve Fransa haric olmak üzere, Milletler Cemiyeti azasından olan devletler tebaasından mütesekkil olacak ve bunlara Türk, Alevî, Arab, Ermeni, Ortodoks Grek cemaatlerinin mahallî mümessilleri katılacaktır. Birinci derece müntehibleri (yani 20 yasındaki Hatay vatandaşı erkekler) kendilerini bu komisyonun delegeleri muvacehesinde, Türk, Alevî, Arab, Ermeni, Ortodoks Grek, Kürd cemaatlerinden birine mensub ol duklarını alenen beyan ile o cemaat si cilline kaydettireceklerdir. Komisyon, bu ilk kayıd muamelesinin hitamını ilân ile birinci derece intihab zamanını tayine karar verecektir. Ayni cemaate mensub olarak kaydedilmiş olan müntehiblerin adedi, Hata yın heyeti mecmuası için bu cemaatm malik olacağı meb'us adedi ile ikinci derece müntehiblerin adedini aradaki nis betlere göre tayin edecektir. Şukadar ki bu muamelenin neticesi ne olursa olsun, her cemaate aşağıda yazıh asgarî meb'us miktan temin edilmiştir: Türk cemaati . 8 Alevî cemaati 6 Arab cemaati 2 Ermeni cemaati 2 Ortodoks • Grek cemaati 1 Kayid muamelesinin netkesinde çıkacak kat'î adedler esas olup bu adedler her cemaat için daha fazla ise asgariler Bir Îsveç gazetesinin mühim bir o adede isal olunur ve daha noksan ise makalesi aynen kalır tenzil edilmez. Bu yüzden Ali Çetinkayanır bu ziyareti münasemeb'us adedinin kırkı tecavüz etmesi de betile Stokholmun en büyük gazetesi olan caizdir. Stokholms Tıdningen bir başyazısında Her yüz, birinci derece müntehibi içi» dıyor kı: bir ikinci derece müntehibi olacaktır. «îsveç'i ziyareti esnasında Ali Çetin İntihab dairesi «kaza» dır. İntihab şubesi kaya, gerek memleketi gerek kendi şahsı «.nahiye» yahud şehirlerde «mahalle» hakkında samimî hürmet, takdir ve sem dır. Lüzumu takdirinde ayni nahiyede pati hislerile karşılanacağına emin olma iki intihab şubesi tesis edilebilecektir. lıdır. Biz, o zamandanberi, Türk mille Meclis azası, ikinci derece müntehibler tine karşı dostluk beslemekteyiz ve bunun tarafından intihab olunacaktır. Birinci mütekabil olduğunu müşahede eylemek kayid muamelesi alenî beyan ile olup asıl le de bahtiyarız. intıhabatta her iki derece intihab hafi Bugünkü millüeşmiş modern Türkiye rey ile vuku bulacaktır. kuvvet ve istikrar bakımından çok kazançNamzetlerin cetvelleri cemaatlere gö • Iıdır. Türk milleti kuvvetli olduğunu ve re tertib olunur. Her müntehibe yalnız, yapıcı işlerde kudretli olduğunu isbat etmensub olduğu cemaatin namzetler lis miştir. tesini havi bir tek varaka verilecektir. BiTürkiyede Kemal Atatürkün ve onun rinci derece müntehibler bu cetvelden ismüşavirlerinin idaresi altında muazzam tediklerini çizerek kalanlan ikinci derece müntehib olarak seçerler. Bu ikinci dere bir eser vücude getirilmiştir. Bu esere ce müntehibler de ayni tarzda meb'us bundan böyle ayni enerji ile devam edileceğinden de emin olunabilir. Bu esere deları intihab ederler. vamda daima umumun menfaatlerine hizKanun teklifi ayni zamanda mecli? met zihniyeti hâkim olacaktır. azasına ve icraî kuvvete aiddir. MasariTürkiye hükumetinin karşılaştığı mü fe ve vergi zam, hazf ve tadiline aid kahim işlerden birisini modern bir münakale nun teklifi münhasıran icraî kuvvete aidşebekesi vücude getirmek teşkil eylemiştir. dir. Bugün İsveç hükumetinin misafiri olan Bütçe meclis tarafından her sene kadevlet adamı bu sahada muazzam bir eser bul ve tasdik edilmelidir. vücude getirmiştir ve bu esere îsveç en Işbu esas teşkilât kanununun hilâfına düstrisi, geniş bir mikyasta, yardım etmek bir hüküm bulunmadığı takdirlerde, mecfırsatmı bulmuştur. liste kararlar alelâde ekseriyetle alınır. Isveç'teki ikameti esnasında Ali ÇetinMesKsi teşkil eden azanın nısfı mecliste kayanın memleketimizin kabiliyetine ve hazır bulunmadıkca karar alınamaz. yeni Türkiyenin gayretlerine karşı olan sempatisine emniyet getireceğini ümid e Bir kotra battı deriz. Gerek kendisine gerek refakatindeDün, İnkılâb lisesi talebelerinden Süki vatandaşlanna şanlı ve satvetli bir tareyya bir kotra ile Kanhca açıklannda dolaşırken esmekte olan şiddetli rüz rihe malik büyük bir milletin muhterem gârdan kotra devrilmiş ve çocuk derıi mümessilleri sıfatile hoş geldiniz deriz. ze yuvarlanmıştır. Bu sırada oradan Öyle bir milletin ki, bu millet halen geçmekte olan Şirketi Hayriyenin 60 yeni sahalarda ve yeni vasıtalarla yeni numaralı vapuru süvarisi hâdiseyi gö şanlar kazanmaktadır. rerek vapuru durdurmuş ve boğulmak üzere olan Süreyya gemi mürettebatı Fransada bir hava nümayişi tarafından kurtarılmıştır. Paris 19 (A.A.) Reisicumhur M. Lebrun, M. Cote, Çin ve Sovyet büyük Leh nasyonalist partisi elçilerile Çin, İngiltere, Lehistan, İtalreisine suikasd yapıldı ya, Amerika ve Küba hava ataşeleri ve Berlin 19 (Hususî) Lehistan nas 150 bin kişilik halk kütlesi, Hava İşleri yonalist fırkası reisi binbaşı Koe'a kar Nezareti tarafından Vülacoublay'da şı Varşovada bir suikasd yapılmıştır. tertib edilmiş olan muhteşem bir hava Binbaşının evine kadar yaklaşan sui nümayişinde hazır bulunmuşlardır. kasdci taşıdığı bombanın vaktinden evHava muharebelerinin heyecan uyanvel patlaması yüzünden ölmüştür. dıran sahneleri ve Doret, Detroyat, MaSuikasdı komünistler mi yaptı? linvaud'un havada göstermiş oldukları Varşova 19 (A.A.) Baltık devletleri meharetler halkın adeta nefesini kesi mehafüi ve matbuat miralay Koe'ye yordu. Dijon Tayyareciler mektebi ta getirdikleri karşı yapılan suikasdı mevzuu bahsede lebesinin havada vücude rek Lehistandaki komünist partisinin böyük çark, coşgun bir alkış tufanı kobu son zamanlarda Polonya ricaline parmıştır. Programm en canlı noktası, karşı mükerrer suikasdlar tertib etmiş silâhları ve mühimmatlarile paraşüt olduklannı ehemmiyetle kaydediyorlar. çülerin inmeleri olmuştur. istemezlerdi. Bununla beraber Leylâ biraz muhakcmesini genişletince bilâkis şu karann bile şüpheyi davet edebileceğini düşündü. Onların şimdiye kadar Fıtnat Hanıma karsergüzeşt romanı şı fena bir niyetleri var idise Leylânın Hanımefendiciğim; sakın üzülmegelmesile bu yarıda kalmış, imkânsızlaşyiniz. îzniniz olmazsa gitmeyiz. Yalnız mış olamaz ruiydı? Bundan dolayı belki üç beş gün müsaade etmez misiniz? gitmek istiyorlardı!.. Fıtnat Hanım, Leylânın yüzüne bakErtesi sabah, öğle yemeğini hazırlıyatı; o tamamile lâkayddı: Pekâlâ. gidiniz, fakat üç günü ge rak Münevver ve Hacı Raşid, üç gün çirmek yok. Üç gün sonra ikiniz de bu sonra gelmek üzere çekilip gittiler. Fıtnat rada olmalısınız. Memlekete gitmek son Hanımla Leylâ yalnız kalmışlardı. Fıtnat Hanım gün geçtikçe iyileşmiş, raki iş... Hele bir müddet geçsin. Ben kendine gelmişti. Cildinin gerginliği, bol yerinize başka birisini bulayım... İkisi de razı oldular ve çekilip gitti eti onu yaşından genc ve dinc gösteriyordu. Leylâyı yormamak için mutfak işini ler. O zaman Fıtnat Hanım Leylânın yü üstüne aldı ve Leylâya evin diğer işlerini terketti; fakat akşama doğru Leylâ mützüne uzun uzun baktı: Ne dersin Leylâ? dedi. Çok yal hiş bir sancı ile kıvranmağa başlayınca nız kalacağız. Üç gün yorulacaksın. Ben Fıtnat Hanım şaşınverdi. Genc kız bir iki dakika içinde büyük salonun bir kanasana yardım ederim amma... pesi üstünde uzanıp kalmıştı. Karnını baLeylâ Fıtnat Hanımın sözünü kese • sarak sağa sola dönüyor, inliyordu. Renrek: Ben onu düşünmüyorum, üç gün gi sapsarı kesilmişti. Fıtnat Hanım vakit kaybetmeden ginasıl olsa işimizi görürüz. Fakat şu iki adam hakkında nekadar yanıldığımı dü yindi. Hemen eczaneye koştu: Doktor Mercan! dedi. Doktor şünüyorum. Eğer sizin hakkınızda fena Mercanm evini biliyor musunuz? maksac?!an olsaydı, tabiî bırakıp gitmek Profesörün beyanatı Lansing «Iowa» 19 (A.A.) Profesör Picard, yorgunluğunu gideren bir uykudan sonra gazetecilere beyanatta bulunarak balonu tahrib etmiş olan yangınm sebebini, bir takım baloncukları bağlıyan ipleri kesmek için kullanmış olduğu infilâk edici bir maddenin işti aline atfetmek lâzım geleceğini söyle miştir. Profesör Picard, havada altı saat kalmış, 180 kilometro katetmiş ve 3500 metro yüksekliğe çıkmıştır. Türkiye İs Bankasmdan: Fransızca muhaberat servislerinin idare ve şefliği tevdi edilmek üzere banka veya büyük ticarethanelerde mümasil vazifelerde çalışmış, tabiatile fransızcaya kuvvetle vâkıf, tecrübe ve ehliyetli birkaç yüksek memur aranmaktadır. Taliblerin Ankarada Müdiriyeti Umumiyeye tabriren müracaatleri, fotograf ve tercümeihallerinin de tevdii rica olunur. Müracaatlerin mahremiyeti muhafaza edileeektir. Uzakşarkta yarınki ve oburgünku [Başmakaîedeit devam\ sundan uyanamıyan bu halk hakikî hayata henüz gözlerini açmadığı bir sırada zamanın kolay modası olan komünistliğe özenmiştir. Çinde Konfüçyüs'le Karl Marks kucak kucağa gelmiştir. Bunun ikincisinin geçici bir heves olduğunu kabul edebiliriz. Çini müstaid olduğu terakki ve intizam yolunda birleşmeğe ve yükselmeğe götürmek için yüz kere kuvvetli bir Sun Yat Sun'a ve bin kere becerikli bir Şankayçek'e ihtiyac vardır. Üniversitelerin adam imalâtını takiben bir gün, o kadar uzak değil, belki bugün, belki yann bu ihtimal tahakkuk edince Uzakşark hakikî meselesile ayağa kalkmış olacaktır. Çinde beklenilen devletin kurulması için demir elli kumandanların idaresinde modern ordularm vücud bulması lâzımdır. Bizim gördüğümüze göre Çin işte bt.yle bir istikbalin arife günlerini yaşıyan bir memlekettir. Biz Japonların Çini alabildiğine tazyik ve istilâ etmek politikası takib edeceklerini zannetmiyoruz. Çin nekadar tazyik olunursa, ve bilhassa Japonya tarafından, kuvvetli aksülâmellerle o kadar daha çabuk uyanacak ve ezcümle o kadar fazla mukavemet ve mukabele hislerile cihazlanacaktır. Buna göre Japonya için Çinle dostane münasebetlerde anlaşma siyaseti takib etmek belki en akıllı yol olur. Mançuride Japon hakimiyet ve idaresi altında teşekkül eden Mançukonun bile Japonyaya nasıl yarınlar hazırladığı bilinemez. Japonyaya karşı husumet hislerile büyüyüp kalkınacak bir Çinin ne yapılırsa yapılsın yann veya öfcür gün, herhalde artık uzak sayılmamak iâzım gelen bir gelecektc Japonya için çok kuvvetli bir düşman olmasından korkulmağa cidden yer vardır. Japonyanın Çinden daha evvel davranarak bir takım kuvvetli vaziyetlere şimdiden yerleşmeğe itina etmesi müstakbel Çin jyanışmın tehlikelerini azaltmaz, belki çoğalhr. Çinin milyonluk ordulan tanzim edildiği gün Japonyaya Asya kıt'asında dikiş tutturmak imkânı kalmaz, eğer Çinle iyi münasebetler kurarak Çin hissiyatını şimdiden yatıştırmağa ve bu hissiyatı körüklemeğe itina etmezse. Uzakşarkta kül altında tekrar için için yanmağa başlamış olan böyle bir ateş. vardır. Çin Asyanın yannki meselelerinin en ehemmiyetlisi olmağa namzeddir. Sıvas İli Bayındırlık Direktörlüğünden: Sıvas merkezinde yeniden vapılacak olan beş dersaneli ve 46,563 lira 52 kurus kesif bedelli ilkmekteb inşaatı 29/7/937 perşembe günü saat 14 te Sıvas Dairrü V'lâyet Encümeninde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmive konulmuştur. İsteklilerin ihale günü saat 13 e kadar teklif mek tbblarım mezkur Encümene vermeleri lâzımdır. Muvakkat teminat 3492 lira 50 kuruştur. İsteklilerin bu işi yapabileceklerine dair ehliyet vesikası gös termesi ve bıı dcfada 20,000 liralık bina ve buna benzer iş yapmış olduk larını isbat eylemeleri meşruttur. İsteklilerin ihale günü saat 13 e kadar teklif mektublarını mezkur Encümene vermeleri lâzımdır. Proje, kesifname ve şartname her zaman Nafıa Müdürlüğünde görüle « bilir. Taliblerın ona göre müracaatleri ilân olunur. (4227) GRİpBAŞveDiŞAĞRlLAPI NEVRALJİ ARTRİTİZM ROMATIZMA Orman Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: Miktan Muhammen fiatı 10,000 Lit. 16,5 kumştur. Muvakkat teminatı 124 liradır İhale: 28/7/1937 Saat: 10 da Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi için yukanda mik1 tar ve muhammen fiatı yazıh benzin bir şartname ile eksiltmiye ko " nulmuştur. Eksiltme İstsnbul Orman Direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. Eksiltmiye girebilmek için yukanda yazılı muvakkat teminatm Maliye veznesine vatırıldığına dair makbuz göstermek ve 2490 sayıh kanunda yazıh evsafları haiz olmak lâzımdır. 4 Şartnameyi görmek istiyenlerin hergün Biîyükdere Bahçeköydeki Or man Fakültesine müracaatleri ilân olunur. (4051) Cinsi Benzin NEVROL CEMALİ Hiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafakanı, çarpıntısı tu« I tanlar 20 damla «Nevrol Cemal» alınca hemen açılırlar. Evinizde bulun | durunuz, onsuz yolculuğa çıkmayınız. Bu meşhur «Nevrol Cemal» i alırken «Cemal>ismine dikkat ediniz. SiNiR, ÇARPINTI ve BAYGINLIGA » MAZON MEYVA İNKIBAZI, HAZlMSIZLlGî, MtDE EKŞİLtK ve YANMALARINI giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. Seker hastalığı olanlar bile alabüirler. TUZU Mide ve Barsakları Alıştırmaz. tçilmesi lâtif, tesiri kolay ve mülâyimdir. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. M A Z O N isim H O R O Z markasına dikkat. di acaba? Çok kuvvetli bir zehire benziyor. Sakın kendisi almış olmasın? Fıtnat Hanım bir kere daha şaşkın şaşkın doktora bakarak: Leylâ zehirlenmiş mi? Bütün bu sancılar zehirlenmekten mi? Tabiî... Hem de çok kuvvetli bir zehir... Maamafih bunu midye veya bakır sahan da yapabilir... Kalaysız kabımız yoktur amma... Doktor gittikten biraz sonra Leylâ gözlerini açar gibi oldu. Tekrar ayağa kalkmaya mecbur olduğunu söylüyor du. O fırsattan istifade ederek Fıtnat Hanım genc kızı yatağma götürdü, ya tırdı. Karanlık olup da lâmbalar yandıgi zaman Leylâ biraz daha kendine gele bilmişti: Ne oldum, nekadar fenalaştım anne... Diye söze başladı ve kesik kesik devam etti: Gözlerim karanyor, başımda o kadar şiddetli bir ağrı var ki... Gözlerimi açamıyorum. Fıtnat Hanım onu teselli ederek: Geçecek kızım... Hiç olmazsa o müthiş sancılardan kurtuldun. \ Sahi... Neydi o sancılar? Aman yarabbi... Barsaklanm kopuyor, mi dem deliniyor, sandım. Fakat hâlâ iyi değilim... Midemde ağn eksik değil... Tabiî... O kadar ıstırabdan sonra elbette hafif hafif agrılar bir müddet daha devam edecek. Zehirin tesiri he men kaybolur mu? Leylâ başını çevirdi, kuvvetli lâmba * ların ziyası altında kireç kadar beyaz görünen yüzünü Fıtnat Hanıma çevirerek ve gözlerini aralık ederek: Zehirlenmişim, değil mi? diye sordu. Evet..r Fakat nasıî zehirlendin, anlıyamadım. Leylâ durdu, bir müddet düşünmeğe çalıştı. Henüz zihnî faaliyeti nakıstı. Mübhem bir takım muhakemeler yapa biliyor, fakat bunlan birbirine bağlıyamıyordu. Kulaklarım çınlıyor anne.. T Dedi. Fıtnat Hanım onun ellerini sîkarak hararetini anlamak istedi: Tabiî, kızım... Yorgunluktan, acıdan... Belki biraz başın da ağnyor, belki gözlerin karanyor, belki yerinden kımıldıyamıyacak kadar halsizlik var. Buelar tabiidir. lArkan var) YUNUS NADÎ Hayır, bilmiyoruz. Tuhaf şey; nasıl olur? Ermeni doktor... Peki, başka birisi. Eczanede bekliyen bir doktorla bir likte Fıtnat Hanım eve döndü. Leylâ artık sancıdan feryada başlamıştı. Doktor kısa bir muayeneden sonra bizzat gitti, ilâc aldı, getirdi. Leylâya içirdi. Başında bekledi. Midesi muzır ve zehirleyici anasırdan kurtulmağa başladıktan ve Leylâ müthiş bir yorgunluk içinde bitab düstükten sonra doktor ayağa kalktı. Fıtnat Hanım son derece telâş için deydi. Leylâ kıvrandıkça o daha büyük bir ıstırabla bükülüyor, gözleri yaşla doluyor, haykırmamak için dudaklannı ısı nyordu. Doktora telâş ve endişe ile sordu: Kurtuldu mu doktor? Genc, fakat ihtiyatlı ve ağırbaşlı doktor: Zannederim, dedi. Bir iki defa daha midesinin teraizlenmesi lâzımdır. Tekrar ilâc mı verelim? Hayır, verdiklerimiz kâfidir. Yalnız üşümesin, bir iki gün yataktan çık masın... Şimdi açılınca yatağma götürür, yatırırsınız. Fakat bu nasıl oldu? Ne ye HACI RAŞİD «CumhariyetT» in milli Çünkü o akşam yemekten sonra Hacı Raşid ve Münevver birlikte Hanımefendinin yanına geldiler. Hacı Raşid: Hanımefendi, dedi, sizden ben de Münevver de iki üç gün müsaade istiyoruz. Fıtnat Hanım şaşırdı: Ne müsaadesi? Bir yere mi gidiyorsunuz? Evet... Akrabamızdan bir kadı nın Istanbula geldiğini öğrendik. Bize haber yollamış; hele Münevveri mutla ka görmek istiyormuş. Kaç gündür, size söyliyemiyordum. Çünkü hem yalnızdınız, hem de hastaydınız. Şimdi maşallah iyileştiniz. Küçükhanım da geldi. Eğer izniniz olursa biz artık gidelim... Fıtnat Hanım hayretle: Yoksa büsbütün mü gitmek isti yorsunuz? Izin verirseniz evet... Belki memlekete giderdik. Münevver de hasretinı çektigini »öylüyordu. Münevver ahlA:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle