16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURlYET 20 Temmnz 1937 GÜNÜN BULMACASI 1 2 3 4 5 « ' ' 8 9 10 1 2 8 4 5 6 8 b 1 • • • • • •• 1 1 m • • • • • m Manisada tümen kıtaatınm 28 ton saÜçüncü kor birlikleri ihtiyacı için 8 de yağına teklif edilen fiat pahalı gö mekkâri ve 6 koşum hayvanı almacakrüldüğünden pazarhkla alınacaktır. İha tır. Satın alınacak hayvanlar 4 ilâ 7 yaş lesi 26/7/937 pazartesi günü saat 17 dearasında olacaktır. Satm alınacak hayyapılacaktıı?. Şartnamesi Manisada Tü vanlar komisyon tarafından beğenilmemen Satınalma Ttomisyonundan 136 ku sini müteakib mallein ve aşı tatbikatı ruş mukabilinde alınır. Muhammen fi kor kahvan hastanesinde yapılacak, saatı 97 kuruş ve ilk teminatı 2037 liradır. tın alınan hayvan 24 saat kor hayvan İstekliler Ticaret Odasında mukayyed hastanesinde nezaret ve müşahede al olduklarına dair vesika ibraz edecekler tında kalacak, mallein neticesi müsbet dir. Talib olanlar belli gün ve satte ilk zuhur edenler sahibine red ve menfi zuteminatlarile birlikte Manisada As. Sahur edenlerin parası derhal komisyon 1 (A [ATBTÂI tınalma komisyonuna müracaatleri. tarafından tediye edilecektir. Hayvan 2 EİF EİTİÜİHİAİB 0 R «125» «4075» mübayaası her hafta salı ve perşembe 3 LİAİZİIİM • İLİA K E günleri sabahları saat dokuzdan on ikiBir metrosuna tahmin edilen fiatı 75 ye kadar devam edecektir. Hayvan satA E KİEİLİEİBİAİC U N kuruş olan 65,000 metro ekmek torbalık mağa talib olanların 27 temmuz salı gü6 P İ|N|B RİAİBİIİT A bezle bir metrosuna tahmin edilen fiat nü dahil salı ve perşembe günleri Çor6 • •İMİA • İA L 95 kuruş olan 133,750 metro mahrutî çaluda kor satınalma komisyonuna gel dır bezi ve bir çiftine tahmin edilen fiat "ı RİAİŞİE LİE N EİN • 170 kuruş olan 10,000 çift yemeni ayrı meleri. Alınacak hayvanlarm evsafı 8 •İTİB B UİL • FİB ayrı kapalı zarfla alınacaktır. Torbalık hakkında malumat edinmek istiyenler » ICİB F A L E R • İG bezin şartnamesini 234 ve çadırlık be îstanbul Levazım âmirliği Satınalma 10 UJRIA D EİMİB BİA H zinkinin 635 kuruş almak ve örneklerini komisyonuna ve Çorluda Satınalma kogörmek istiyenlerin her gün komisyo misyonuna müracaatleri «137» «4163» na gelmelerL Torbalık bezin ilk temi Müstahkem Mevki Gelibolu kıtaatı natı 3656 lira 25 kuruş, çadırlık bezin ilk teminatı 7603 lira 13 kuruş ve ye ihtiyacı için 53 bin kilo sığır eti kapalı menininki 1275 liradır. Torbalık bezin zarfla satın alınacaktır. Sığır etinin ihalesi 27/7/937 salı günü saat J l de beher kilosu 30 kuruştan 15,900 lira biİhalesi 5/8/937 perşembe çadırlık bezin ihalesi 28/7/937 çarşam çilmiştir. ba günü saat 11 de ve yemeninin ihalesi günü saat 16 da Çanakalede Müstah 29/7/937 perşembe'günü saat 11 dedir. kem Mevki Satınalma komisyonunda Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı yapılacaktır. İsteklilerin ihaleden bir kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki saat evvel teminat akçeleri olan 1192 yazılı vesikaları ilk teminatlarile bir lira 50 kuruş ve ihale kanununun 2 ve ESKİŞEH1RDE likte teklif mektublan ihale saatlerin 3 üncü maddelerindeki vesaikle bir saSolmuf bir cild naaıl kaybolup Ses Işık Kitabevi, Bahaeddin Emin den en az bir saat evveline kadar An at evvel komisyona müracaat etme yerini yeni ve taze cilde bıraktyor? Cumhuriyet gazetesinin Eskişehirkarada M. M. Vekâleti Satınalma ko leri. «149» «4198» de tevzi merkezidir. Kırtasiye, FiHemen bu akşam yatmazdan evvel, misyonuna vermeleri. «120» «4072» lips radyolan ve bilumum mekteb yüzünüze bu erimemiş balmumunu sü Jçitşbları ve leyazımını da ejı^ucuz Konyadaki kıtaatm 23400 kilodan ibaret olan sadeyağınm teklif edilen fiBir çiftine biçilen ederi 700 kuruş orunüz. Siz uyurken, cildinizin sertleş fiatla burada bulabilirsiniz. lan 10 bin çift çizme ile bir metrosuna atı pahalı görüldüğünden 21/7/937 çarmiş ve çirkin haricî tabakasını eritir. biçilen ederi 30 kuruş olan 495 bin 800. şamba günü saat 15 te ikinci pazarlığı '** metro haki astarlık bez kapalı zarfla yapılacaktır. İsteklilerin belli saatte Buruşukluklarını ve siyah betılerihî • " Btılana ikramiye Fiat markalı otomobilin tekerlek ka ayn ayrı aksiltmeye konulmuştur. Çiz kanunî vesaik ve teminatlarile Konyagiderir ve gizli güzelliğini zâhire ihraç pağı Maslak yolunda düşmüştür. menin şartnamesi 350 ve astarlık bezin da Kpr Satınalma komisyonuna müra eder. Taksim Fiat acenteliğine bulup ge 744 kuruşa M. M. V. Satınalma komis caatleri. «158» «4361» Bu balmumunda, ender bulunan biî tiren memnun edilecektir. yonundan alınır. Çizmenin ilk teminaKırklareli tüm birlikleri ihtiyacı için tı 4750 ve astarlık bezin ilk teminatı çiçek merkezinin derinliklerinden ge 8687 liradır. Çizmenin ihalesi 3/8/937 açık eksiltme ile satın alınan 5 bin kilo len «cildi yenileştirmek» hassa ve kıy salı günü saat 11 de ve astarlık bezin zeytinyağına verilen fiat komutanlıkça metini haiz olan ve cire Aseptine tabir ihalesi ayni gün saat 15 tedir. Bu ek pahalı görüldüğünden tekrar açık ek siltmelere girecekler kanunî teminat ve siltme ile satın alınacaktır. Muhammen edilen yağlı bir cevher vardır. Hemen 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad fiatı 68 kuruş olup tutarı 3400 liradır. bugün 50 gram kadar satın almız ve delerindeki yazılı belgelerle birlikte Şartnamesi hergün Satınalma komis bumunuza, kollannıza ve omuzlarını teklif mektublarını ihale saatinden be yonunda görülebilir. İhalesi 26/7/937 hemehal bir saat evveline kadar Anka pazartesi günü saat 15 tedir. İstekliler za surunuz. ra M. M. Vekâleti Satınalma komis belli gün ve saatte teminat mektubu ve vesikalarile birlikte Kırklareli Tümen yonuna vermeleri. «147» «4200» Satınalma komisyonuna müracaatleri. Bursa Sedbaşı köprüsü başında «4362» 50000 kilo koyun etine teklif edileh Nuriye oteli arsası 22 temmuzda fiat pahalı görüldüğünden ayni evsaf ve Bursa sulh mahkemesinde kat'î ihaAnkara garnizonunun ihtiyacı için şerait dahilinde bir ay içinde pazarlığa le ile satılacaktır. konulmuştur. İlk pazarlığı 21 temmuz eksiltmeye konulan 50 ton sadeyağına 937 çarşamba günü saat 17 de yapıla talib çıkmadığından bir aylık pazarlık caktır. Şartnamesini görmek istiyenler müddetinin son günü olan 7 ağustos tatilden maada hergün ve eksiltmeye 1937 gününe kadar pazarlıkla ihalesi Türkiye için, tramvay ve şimendifer girecekler belli gün ve saatinde kanu yapılacaktır. Yeni muhammen fiat Tinun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen caret Odasından istenmiştir. Taliblerin kumpanyaları, madenler ve ağır saDUMYAniM EH IYI JAÖETITER Vt A5KILARI vesaiklerile birlikte Bursa Askerî Sa hergün Ankara Levazım Âmirliği Sa nayi şirketlerile münasebeti bulunan tınalma komisyonuna müracaatleri. tınalma komisyonuna gelmeleri. «160» «4363» «157» «4360» ioldan sağa: 1 Bir oyunun vasıtalarından biri. 2 Oldukça, bir emir. 3 Birinin yerine kaim olma. 4 Reziller, kışın siisü. 5 Adalet, bir çalgı. 6 Kalbe tesadüf ederse berbaddır, bayan. 7 Bir edat, elin içi, bir edat daha. 8 Uzuvlarımızdan biri, inek yavruluğu. 9 Bir cins takunya, elbisenin kı sımlarından biri. 10 Kiralama, seyrek değilYukarıdan aşağıya: I Faydasız bir nebat. 2 Şarkılı oyun, hastanın beklediği. 3 Japon İmparatoru, nota. 4 Kısaltma, herşeyi yapabilen. 5 Bir soru edatı, taraf. 6 Üçüncü şahıs zamiri, unsur, 7 Bir emir, bir dilde «sus>, bir hayvan. 8 Ani bir acı duyanm söy lediği kelime, bir otomobil markası. 9 İşaret edatı, valdelik. 10 Kokulu bir e dat, oturulacak yer. Evvelki bulmacanm halledilmiş şekli 1 2 3 4 5 fi 7 8 « ı o İAÎÜ " i İİYİI u § Bu şayanı hayret Çiçek balmumu bana sehhar bir güzellik verdi F A B A L A B AI13 Satış 628. 628. Sterlin 124. 127. Dolar 93. 100. Frank 115. 110. Liret 80. 84. Bekika Fr. 18.50 23. Drahmi tsvicre Fr. 570. 580. Leva 20. 23. Florin 65. 68. ^ " " î Cek 75. 84. Şilin Avnsturya 21. 23. Mark 28. 31 Zloti 20. 23. Penffo 22. 25. Lev 12. 14. Dinar 48. 52. Kron fsvec 30. 32. AUm 1044. 1045. Banknot 256. 257. Ç E K L E R Arı?ıg Kapanış 626.75 627. Londra 0.7932 0.7915 NewYork 21.0225 Paris 21.03 15.0638 Milâno 15.07 Brüksel 4.7120 4.71 Atina 87.1958 87.1610 Cenevre 3.4625 3.4613 Sofva 63.8213 63.7958 1.4392 Amsterd. 1.44 Pras 22.7460 22.7368 Vivana 4.1975 4.1962 Madrid 13.7215 13.7160 Berlin 1.9716 1.9710 Varsova 4.1930 4.1914 BtıdaDeste 4.0087 4.0075 Biikres 107.22 107.1770 Belerad 34.4635 34.45 Yokohama 2.7410 2.74 Moskova 24.105 24.115 Stokholm 3.0950 3.0935 E SH A M Acılıs Katıanıs 12.95 12.95 Aslan Çîtnento tSTİKRA Z LAR Açılıs Kapanıs Tiirk borcn I Pesin 15.375 > > I Vadeli 14.55 • > n Vadeli 13.90 14.75 T AH Vt L A T Açılış Kapanış Anadoln I Peşin 40.35 40.35 > I Vadeli 40.35 40.35 • II Vadeli > Mümessil Peşin 38.60 38.60 Vadeli İst Borsası 19/7/937 P A N O R A M A bahçesinde Büyük S Ü N N E T düğünü MÜNİR NUREDDiN Bayan H A M 1 Y E T 22 Temmuz Perşembe akşamı SUADİYE MüNiR NUREDDİN ve arkadaşları 21 temmuz çarşamba jjünü akşam saat 10 da PLAJI I. Ve büyük sürprizler Te). 4İC65 MHHI^M Haricî Askerî Kıt'atı ilânları İlk teminatı Lira Kr. 3074 00 ihale tarihi Kıt'ası 6/8/937 11 Kapalı zarf Süloğlu » Un 7/8/937 11 3670 00 376320 13 6/8/937 15 Uzunköprü » Un 844 00 86520 13 Yukarıda miktarı, cinsi, şekli yazılı un alınacağmdan isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel Edirnede Müfettişlik binasında Tuğay Satınalma Komisyonunda lâzım gelen vesaikle birlikte hazır bulunmaları. «162» (4364) Edirne Cinsi Miktarı Beher kilo Kilo Muhammenfi. Kr. birlik Un 315240 13 ı KONSERi ( Neşeli bir gece ) Sinemada R O B E R T A bir hafta devam eder. Sıvas Valiliğinden: 1 Şarkışla kazasının Gemerek Nahiye merkezinde 166 tek, 167 çift olmak üzere ceman 333 aded kârgir ev münakasaya çıkarılmıştır. 2 Bu evlerin muhammen bedeli 246,160 lira 63 kuruştur. 3 İhalesi 18/7/937 tarihinden itiberen 15 gün müddetle ve kapalı zarf usul'le eksiltmiye çıkarılmıştır. 4 Ihalei evveliye 2/8/937 pazartesi günü saat 15 te Vilâyet makammda toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 5 Taiiblerin plân ve fennî ve idarî şartnameleri görmek için tatil günlerinden maada hergün Sıvas ve İstanbul İskân Müdürlüklerine müra caat edebilirler. 6 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmiye iştirak edecek taliblerin yukarıda vazılı günde muayyen saatten bir saat evveline kadar zarflarını Vilâyet Makamına vermeleri lâzımdır. 7 Muvakkat teminat miktarı 13,558 liradır. (4347)" Saati Şekli Aydın Sıhhat Eksiltme Komisyonundan: 1 Eksiltmiye konan iş: Aydının Söke kazasının Yeni köyünfe 5 tek ve 5 çift, Akköyde 25 tek ve 24 cift, Yenihisarda 14 tek ve 15 çift ev inşaatıdır. Keşif bedeli «48932» lira «66» kuruştu*. 2 Fennî evrak ve şartname şunlardır: A Eksiltme şartnarnesi. mukavele projesi, fennî şartname. bayındırlık işleri genel şartnamesi. yapı işleri umum şartnamesi. keşif evrakı. İstiyenler bu evrakı Sıhhat ve î. Muavenet Müdürlüğünden görebilirler. 3 Eksiltrae 9/6/937 pazartesi tarihinde Eksiltme Komisyonu oda sında saat on bşete kapalı zarf usulile vapılacaktır. Eksiltmiye girebilmek için «3669.95» lira muvakkat teminat vermesi ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olması lâzımdır. A Bu gibi inşaat vaptığına dair ehliyet ve Ticaret odası vesikaları. 4 Teklif mektublan üçüncü maddede vazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede vazıh saate kadar gelmiş ve mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4336) | İstanbul Vakıflar Cinsi Direktörlüğü İlânları İhale günü I Muhamm en İlk Miktarı bedeli teminat Ton Kriple maden kömürü 120 1770 lira 132 L. 75 K. Mangal kömürü Kilo 7000 280 lira 21 L. Kilo Gürgen odunu 25000 260 lira 19 L. 50 K. » Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarları yazılı üç kalem mahrukat avrı avrı açık eksiltmive konulmuştur. İhaleleri yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan Komisyonda 3'apılacaktır. Şartnameleri hergün Levazım Kaleminde görülebilir. (4183)' 30/7/937 cuma Saat 15 te Edirne Şarbaylığmdan: Edirne Beledivesi mezbahasına ilâveten inşası mutasavver soğuk hava döposa4»» buz fabrikası tcsisatı pro.ıesimH*tanıira ve tevdii eksiltmesine muayyen müddet zarfında talib zuhur etmediğinden bu babdaki münakasa 10 gün uzatılmıstır. İsteklilerin teminat akçesi 30 lirayı Edirne İş Bankasına yatîrarak münakasa ve ihale günü olan 27/7/937 salı günü saat 15 te Beledive Encümenine müracaatleri ilân olunur. (4337) Adalar Malmüdürlüğünden: Sokağı No. Kıvmeti Hissesi Eski Arka E. 1, Y. 14 900 lira Tamamı Yeni Karavasil Yukarıda yazılı gayrimenkul satış bedeli defaten ve peşinen verilmelc üzere müzayede müddeti 10 gün uzatılmıstır. Satış 24/7/937 tarihine musadif cumartesi günü saat 15,30 da Adalar Malmüdürlüğünde yapılacaktır. îstek lilerin yazılan saatte Komisyona müracaatleri. (4349) Mevkü Heybeliada YEGAM4 Sıvas Valiliğinden: 1 Şarkışlamn Gemerek nahiyesine bağlı Lisanlı köyünde 50 tek, 50 çift ve Karakol köyünde 30 tek, 35 çift ve Çerni köyünde 24 tek, 24 çift, Dendil köyünde 18 tek 25 çift olmak üzere ceman 390 aded kârgir evle Tekme kö yünde 20 tek kerpiç göçmen evinin inşası eksiltmive çıkarılmıştır. 2 Evlerin muhammen bedeli 202254 lira 26 kuruştur. 3 İnşaat 18/7/937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 4 Ihaîei evveliye 2/8/937 pazartesi günü saat 15 te Vilâyet makamın* da toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 5 Taliblerin plân ve idarî şartnameleri ve keşifleri görmek için eyyamı tatiliyeden maada hergün Sıvas ve İstanbul İskân Müdürlüklerine ve Ankarada iskân Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 6 2490 sayılı kanuna göre eksiltmiye iştirak edecek taliblerin yuka* rıda yazılı 6 günde muayven saatten bir saat evveline kadar zarflarını Vilâyet makamına vermeleri lâzımdır. 7 Muvakkat teminat miktarı 11,362 lira 71 kuruştur. (4346) ıMühim birsatış BİR ALMAN MüESSESESi Faal bir mümessil anyor. Tekliflerin «U.T.50» rümuzile îstanbul 176 numaralı posta kutusu adresine gönderilmesi. Askerî fabrikalar ilânları r D. NIŞANYAN • r I Hastalarmı hergün akşama kadar I Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanın I da Mekteb sokak 35 No.lı muaye| nehanesinde tedavi eder. ^ ^ Parise Seyahat Üçüncü seyahatimiz 13 Agustos ve 4 cü seyahatimiz 27 Ağustosta icra oluDacaktır. Fiatiar: Gidiş Geliş Yemekli ve yataklı Birlnci ikincl üçdncd 2OO 140 8 0 lira 200 ton saf kurşun Tahmin edilen bedeli <60,000> lira olan yukarıda miktarı yazılı saf kurşun Askerî Fabrikalar Umum müdürlüğü Satınalma komisyonunca 6 eylul 937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname üç lira mukabilinde komisyondan verilir. Talib lerin muvakkat teminat olan <4250» lirayı havi teklif mektublarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver meleri ve kendilerinin de 2490 numa ralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatleri. «4237> 1 | Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlânları | «8» ton temiz parçalar halinde bez almacaktır. İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere 25 temmuz 937 gününe kadar Kasımpaşada bulunan Komisyona hergün müracaatleri. (4335) L Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: İktısad Vekâletinden: İktısad Vekâleti Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü için teknikum ve Yüksek Mühendis mekteblerinden mezun elektrik ve makine mühendisleri alına caktır. Bu şeraiti haiz olanların en kısa bir zamanda evrakı müsbitelerile birlikte Ankarada Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne müracaatleri. «247» (4339) 1 Şartnamesi mucibince muhtelif cins ve eb'adda «69910» aded ni hayetsiz şerit pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarhk 23/VII/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Ksbataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisvnna gelmeleri ilân olunur. (4018) ı Edirne İskân Müdiriyetinden: 1 16/7/937 tarihine tesadüf eden cuma günü kapalı zarf usulile eksiltmiye konulan Edirne, Uzunköprü, Meriç ve İpsalada Komisyonca tensib edilecek yerlerde yaptırılacak 390 adedi tek ve 112 adedi çift olmak üzere göçmenevi inşaatı 2490 sayılı kanunun 40 ncı maddesine dayanılarak pazarlık suretile ısteklisine ihale edilecektir. 2 Yapılacak evin 50 adedi şehir tipi diğerleri ise köy tipi olacaktır. 3 Bir aded tek şehir tipi göçmen evi muhammen bedeli 211 lira 56 kuruş ve bir aded köy tipi göçmen evi muhammen bedeli 179 lira 74 kuruş, bir çift köy tipi göçmen evi muhammen bedeli ise 322 lira 16 kuruştur. 4 Pazarhk ve ihale 26/7/937 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat on beşte Edirne İskân Müdüriyetinde müteşekkil Komisyon tarafından yapılacaktır. 5 îşbu inşaat pazarlıkla toptan bir müteahhide ihale edileceği gibi icabı hale göre 2, 3 vesaire müteahhidlere de ayrı ayrı verilebilir. 6 Sartnameyi görmek istiyenler Ankara, İstanbul ve Edirne İskân Müdürlüklerine müracaat etmeleri lâzımdır. 7 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre pazarlığa iştirak edecek lerin yukarıda yazılı muayyen saatten bir saat önce yüzds on beş kat'î temi nat akcelerile Edirne İskân Müdiriyetinde müteşekkil Komisyona müracaatleri ilân olunur. (4351) " NAK „ Acentalığı Galata, Rıhtım caddesi No. 7 Tel. 43126 Doğum ve kadın hastalıklari Birinci sınıf mütehassısı KAD1KOY, Rıhtım cad. Nemlizade l sokak No. 52 Tel. 60788 ^ MUKADDER Doktor Operatör ™ I 25.000 kilo toz sigara makine kolası 10.000 kilo nişasta kolası şartnamelerine göre pazarlıkla satın alı • nacaktır. ' II Pazarhk 26/VII/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı » lacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (4084) rv Hariciye Vekâletinden: 1 Çankayada Hariciye köşkünde yapılacak 7639 lira 9 kuruş bedeli keşifli bakır çatı kaplamasile dahildeki duvar ve sıva çatlaklarımn tamir ve tashihî kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Muvkkat teminat 572 lira 93 kuruştur. 3 Bu ise aid şartname ve projeler Hariciye Vekâleti Levazım Müdürlüğünd* görülebilir. 4 rksiltme Ankarada Hariciye Vekâleti Levazım Müdürlüğü odasında 3 agustoj 1937 tarihine musadif salı günü saat 16 da yapılacaktır. «2150» , . (4340) 1 İdaremizin Paşabahçe fabrikasındaki eski binaların çatılannın tamiri işi pazarlıkla ihale edilecektir. 2 Keşiı bedeli 1131 lira 44 kuruş. muvakkat teminat 248 lira 58 kuruştur. 3 Eksiltme 29/VII/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat JŞubesi Alım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Keşif, şartname vesair münakasa evrakı 6 kuruş mukabilinde her gün İnhisarlar İnşaat Şubesi Müdürlüğünden alınabilir. 5 İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (4135) 1 Şartnamesi mucibince muhtelif numaralarda 30 aded kâğıd kesme bıçağı pazarlıkla satın ahnacaktır. 2 Pazarhk 4/VIII/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 4 isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (4316).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle