20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 20 Temmuz 1937 Celâl Bayar bugün geliyor Iktısad Vekili tedkiklerinden çok memnun Çorak tarlalar arasında muazzam bir abide gibi yükselen Nazillı fabrikası iki aya kadar çalışmağa başlıyacak IBaitaratı l inct sahtteöe\ Öğleden sonra vapurun hareketinden evvel tüccardan Alâiyeli Halil tarafın dan Vekil şerefine Ankara Palasta bir çay ziyafeti verilmiştir. Burada Vali •Belediye Reisi ve birçok tüccarlar hazır bulunmuştur. Tüccarlarla hasbıhal eden Vekil bilhassa navlun meselesinde ileri sürülen şikâyetleri dinlemiştir. Tüccarlann ifadesine göre ecnebi vapur acentaları merkezlerinden emir al dıkları iddiasile navlunlara yüzde 15 zam yapmışlardır. Bu suretle bir ton malı 55 şiline naklnetmeğe başlamışlardır. Halbuki nakil ücreti kânunusanide 40 V2 daha evvel 15 şilindi. Vekil bu mesele ile meşgul olacağını vadetmiştir. Bu arada hükumetin beş altı şilep alarak ihracatı bizzat temin etmek projesinden bahsetmiştir. Celâl Bayar, vapur hareket etmeden evvel bana vapurda şu beyanatta bulundu: « Alelitlâk iyi intıbalarla dönüyorum. Halkı halden ve istikbalden ümidli buldum. Bilâistisna her yerde muhabbetle karşılandım. Bana ve arkadaşlarıma büyük ikram ve iltifatta bulunuldu. Çok mütehassis ve müteşekkirim.» *** maları canlı ve verimlidır. Montajı ey lule kadar her halde bitirmeğe çalışacagız.» Fabrikada, san'atlar mektebi mezunu 90 genc staj görmektedir. Diğer taraf tan küçük işçi kızlar da iplik kısmında işe başlamışlardır. Vekilimiz onlarla konuşurken: « Kızlarım dedi çalışınız, öğreniniz. Sizin çıkaracağınız kumaşları hep giyeceğiz.» Bugün piyasadaki basmalar, dört renk üzerindedir. Halbuki, Nazilli kombinası (10) renk üzerine hazırlanmıştır. Fakat yeni Türk san'atınm yaratacağı bediî ış ve moda, ilk etüdlerin ve tecrübelerin sonuna kalıyor. renk ve bunun üzerinde şekil yaratmak, çok ince bir iştir. Bu kısım için de Rusyada ihtısas yapan 13 gencimiz vardır. Gene Rus mütehassıslan diyorlar ki: « Bu fabrika, Kayseri kombina sma nazaran, daha modern, daha ince ve ekonomiktir. Yirmi makineyi, bir genc idare edecektir. Bu suretle maliyet fiatı düşecektir.» Vekilimiz bunu duyunca: « Esasen dedi dava da budur.» Ve sonra çıkacak kumaşlar hakkında müdürden malumat aldı. Tasavvur şu dur: Köylü ve şehirli için iki çeşid basma çıkacak. Köylü hem ucuzluk, hem de klâsik zevki bakımından tatmin edilecek, şehirli de yeni renkler ve modalarla ha îirlanmış kumaşlar bulacak.. Fabrikamn işleme tarzına göre, diğer müesseselerden dört kuruş aşağı satış yapmak imkânı bile tesbit edilmiştir. Nitekim fabrikaya sipariş edilmiş olan 6,800,000 küsur bin metrelik kumaştan bir kısmı, bu fiatla satılmıştır. Teşrinievvelde, müşterilere teslim başlıyacaktır. Alman müessesele ri de dahil olduğu halde daha bazı fırmalar sipariş vermişler. Fakat altı aylık işin esasen angaje edilmiş olması hase bile bunları karşılamak imkânı doğma mıştır. ( Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Belediyenin çok Vapurların alacağı güzel bir kararı yolcu miktarı Tifo vukuati devam ediyor Yeni üçler ittifakı zakşarkta Fransanm muazzam bir müstemleke İmparatorluğu vardır. Mesahası 737,850 murabba kilometroya ve nüfusu 21,599,582 kişiye baliğ olan Fransız Hindiçinisi vaktile her biri Asyanın mühim birer imparatorluğunu teşkil eden Tonkin ve An nam gibi memleketlerden müteşekkildir. Bu müstemlekenm emniyet ve selâmeti itibarile Fransa Uzakşark işlerile yakından alâkadar bulunuyor. Vaktile Fransa, Çarlık Rusyasınm müttefiki olduğu gibi şimdi de Sovyet Rusya ile karşılıklı yardım muahedesi şeklinde bir nevi ittifaka bağlıdır. Lâkin Fransa Çarlık Rusyası Japonlar tarafından Uzakşarkta sıkıştırıldığı, orduları ve donanmaları imha edildiği zaman, Asyadaki kendi müstemleke imparatorluğunun gürültüye gitmemesi için müttefikms hiçbir suretle yardım etmemişti. Fransa Sovyet Rusya ile bağlandığı zaman gene bu düşünce ile aradaki tesanüdün münhasıran Avrupaya aid bulunduğunu misakta tasrih etmişti. Fransa, Uzakşarktaki alâkası ve Sovyetlerle bağhhğı itibarile buradaki son hâdiseler hakkında en iyi malumat verecek ve isabetli muhakemeler yürütecek vaziyettedir. Bunun için Fransız Hindiçinisi sabık umumî valisi Varenne'in son Jıpon Çin ihtilâfmın hakikî saik ve sebebleri hakkında ahiren verdiği izahat siyasî âlemi tenvir etmiştir. Mumaileyhe göre, Almanya. Japonya ve İtalya komünistliğe karşı mücadele maskesi altında yeni bir ittifakı müselles kurmuşlardır. Bu devletlerden her biri ittifakm icabatma gört hareket etmektedir. Avrupada işler karışık gittiği zaman Sovyet Rusyaya Asyadaki kuvvetlerini Avrupa hududuna getirememesi ve orada bağlanması için Japonya, Siberya hududunda, yahud Çinde tehdidkâr vaziyet almaktadır. Sovyet Rusyanın Asyada Japonyaya karşı Avrupadakı kuvvetlerini kullanamaması için Almanya, Avrupanın şarkmda Sovyet Rusyayı türlü meselelerle işgal etmektedir. Balıkhaneye gelen balık İskele ve vapurlarda Dün 27 musab görüldü, lar temiz su ile yıkanacak intizam temin edildi aşıya devam ediliyor Balıkhaneye gelen balıklar; Balıkhane önünden alman Halicin pis sularile yıkanmaktadır. Belediye; halkın sıh hatile çok alâkadar olan bu meseleye de dünden itibaren el koymuş ve bunların temiz su ile yıkanmalarını temin etmiştir. Yapılan teşebbüs sayesinde dün sabah Sarayburnu açıklarından a lınan bir tank dolusu temiz su Balık haneye verilmiş ve balıklar bu su ile yıkanmıştır. Bundan sonra hergün ayni tankla Balıkhaneye su verilecektir. Yalnız balıkların Balıkhanede temiz su ile yıkanması da maksadı temine kâfı görülmemektedir. Bunlar dükkânlara tevzi edildikten sonra gene Halicin pis sularının üzerlerine dökülmesi ihtimali vardır. Bu cihet de düşünüldüğü için bahkçı dükkânlarında da ayni suretle temizliğe riayet edilmesi hususunda tedbirler alınmıştır. Yapılacak sıkı kontrollar neticesinde temizliğe riayet etmiyenlerin dükkânlan derhal kapatı lacaktır. Sıcakların artması, halkın bir kısmının sayfiyelere dağılması, plâj mevsimınin gelmiş olması sebebile son günlerde bil hassa Akay ve Şirketi Hayriye vapur lan çok kalabalık olmaktadır. Sayfiye ye gidemiyecek halkın hafta tatilinde Bo ğazıçine, Adalara, Anadolu kıyılarına akın etmesi yüzünden de bilhassa cumartesi ve pazar günleri bu kalabalık bir izdiham halini almaktadır. Bu suretle vapurlar haddi istiabisinden fazla yolcu alıyorlar, iskelelerde intizamsızlıklar olu yordu. Bu vaziyeti nazan nazarı itibara alan alâkadarlar, halkın vapurlarda rahat ve emnıyetle seyhat edebılmeleri için lüzumlu tedbirleri almışlardır. Liman memurları geçen pazar gününden itibaren A kay ve Şirketi Hayriyenin mühim iske lelerinde vapurlara haddi istiabisi kadar yolcu almması işini kontrola başlamış lardır. Şirketi Hayriye, bu sene bilhassa Boğaziçine karşı halkın gösterdıği mütezayid rağbeti nazarı dikkate alarak pazar günleri bütün vapurlarını postaya koy mak suretile mevcud izdihamı tamamen bertaraf etmiştir. Şirket, pazar akşamları, dönüş seferlerinde fazla kalabahğın önüne geçmek için tarife harici mükerrer postalar kaldırmış, bu suretle seferlerde matlub intizam temin edilmiştir. Bir sa bah gazetesi, geçen pazar günü Boğaz vapurlarında izdiham ve intizamsızlıklar olduğunu yazmaktadır. Deniz Ticaret müdürlüğü, alınan tedbirler sayesinde, böyle bir karışıklık olmadığını dün yap tığı tahkikatla tesbit etmiştir. Tifo vukuati eski seyrini takib etmektedir. Pazar günkü vukuat 20 dir. Bunun on tanesi Fatih mıntakasındadır. Dünkü vukuat ise 27 dir. Bunun sekizı Fatih mıntakasında diğerleri de Emi nönü, Beyoğlu mıntakalarındadır. Ay rıca 3 tane de paratifo vardır. Bir de şüpheli kızıl vardır. Aşı istasyonlarındaki memurlar her günaksama kadar aşı ile meşgul olmaktadir. Bunlar kâfi gelmediği için her gün merkezden de mıntakalara aşı memur ları gönderilmektedir. Şehirde bir su epidemisi mevcud olmadığı bilinmekle beraber gene her gün şehrin her mınta kasından su nümuneleri alınarak kontrol edilmektedir. Son beş, altı gün içinde tifo vukuati nın hafif surette de olsa, bir tezayüd göstermesi yeniden endişeyi mucib olmuş ve hıfzıssıhha meclisinin yeniden bazı tedbirler almak üzere toplanması takarrür etmişti. Fakat bir haftahk vukuat tetkik edilirken görülen tezayüdün endişe ve rici mahiyette olmadığı, hastalığın tabiî seyrini takib etmekte oldugu neticesine varılmış, bu yüzden hıfzıssıhha meclisi de toplantısını gelecek salı gününe tehir et miştir. MÜTEFERRÎK Atina .elçimiz Mezunen şehrimizde bulunan Atina sefirimiz Ruşen Eşref Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Arasla görüştükten sonra Atinaya dönecektir. Moskova sefirimiz geldi Moskova sefirimiz Zekâi Apaydın şehrimize gelmiştir. Zekâi Apaydının Berlin elçiliğine nakli söylenmişse de teeyyüd etmemiştir. ŞEHIR tSLERt Tramvaydan, vapurdan atlıyanlar Iktısad Vekilimizin son tetkiklerinden intıbalar îzmir (Hususî muhabirimizden) Iktısad Vekilimiz Celâl Bayarla siyasî müşavirinin, bazı meb'uslanmızm, Izmir valisinin îş, Ziraat Bankaları umum müdürleri ve daha birçok zevatla biz gazetecilerin bulunduğu otokar, sabahın ilk ışıkları altında gümüşi iki damar gibi parlıyan raylarda, süratle ilerhyor.Geçtiği miz ova, şimdi en olgun çağındadır. Evlâdlanna en bol gıdasını vermeğe hazırlanmış bir ana hissini uyandırıyor. Her istasyonda halk ve onun mümessili bir heyet gelip Vekili selâmlıyor. Konuştukları mevzu, aşağı yukan hep ayni Mahsul, kredi, kooperatif işleri. Öğleye doğru, Nazilliye vardık ve otokarımız, yeni dokuma kombinasına uzanan hatta geçerek birkaç dakika sonra bizi gözünü yeni açmış bir sanayi şeh rinin ellerine teslim etti. Hayretle gurur, ayni an içinde bizi sarmağa başladı. Dün buralarda kara sapanın ve öküzlerin altına düşmüş yorgun tarlalar vardı. Uzaktan uzağa, birkaç çiftçi gölgesi gözüküyordu, o kadar.. Nazilli, yavaş yavaş sönmeğe yüz tutuyordu. Çünkü ha yatın tazyiki artmıştı. Halbuki şimdi, o tarlaların yerinde, bizim sanayi kalkm mamızın en büyük parçalarından biri, basma ve dokuma fabrikası, büyük binalara taksim edilmiş şekilde ve bütün heyetile gözüküyor. Mazi burada da yenılmıştir. Temelâtma merasimindenberi fabrikayı görememiş olan Iktısad Vekilimiz, fab rika müdürü Fazlıya söylüyor: Derhal dolaşmıya başlıyahm. Ve, başhyoruz. Etrafıma bakıyorum: Birbirile rekabete çıkmış gibi yükse len büyük büyük fabrika binaları. Daha ileride memur, amele evleri, şurada hastane, beri tarafta mükemmel, geniş ve bol ışıklı bir lokanta.. Kesif bir kalabalık, hiç durmadan bir makine intizamı ile çalı şıyor. Size fabrikayı kısa notlarla an latmağa çalışacağım: Bu esere 8 1 0 milyon lira kadar dökülecek. Yılda 1 7 milyon metro ince kumaş çıkarıyor. Eğer kaba kumaş işlerse 20 22 milyon verebilir. Montaj, nisanda başlamıştır, eylulde bitecektir ve derhal fabrikamn ^c95 kısmı, faaliyete geçecektir. Inşaat biraz gecikmiş deniliyor. Vekil, bu ciheti de derhal araştırdı. Şimdi, iki mühim parça bekleniyor ki, yetiş tirildiği takdirde, Nazilli kombinasmm ilk kumaşlarının Izmir fuarında teşhirine imkân hasıl olacaktır. Fabrika, dokuma, basma ve iplik gibi üç çeşid mamulât üzerine kurulmuştur. Ayni zamanda ihtiyaçların emri karşı sında, iki misli büyütülecektir. Bünye, o suretle hazırlanmıştır. Asıl fabrika iki kısımdır: Biri iplik ve dokuma, diğeri basma ve terbiye kısmı. Tezgâh adedi 568, şim diki iş/;i sayısı 1500 dür. Fakat norma! faaliyet başlayınca 3000 i bulacak. Bun İarın aile efradı da ayrı. Montajı yapan Rus mütehassısları emrinde 57 genc ça lışıyor. Rusyada ihtısas yapmış teknisyen Fürk gencîeri de is başındadır. Rus mü}ı«ndisler diyorlar ki: < K Muvaffakiyerimizi Türk arka daşlanmıza borçluyuz. Çünkü ç*lış, Ecnebi memleketlere satılan tütünler 936 senesi içinde memleketimizden ecnebi memleketlere (26,324,552) kilo yaprak tütün ihrac edilmiştir. İhracatın memleket itibarile miktar ları şunlardır: Almanya 11.414,637, Amerika 7 mil yon 434,215, Çekoslovakya 1,733,906, Feîemenk 963,196, Belçika 647,028, Mısır 538,133, îtalya 992,796, Mısır 538,133, îngiltere 250.882, Fransa 273,361, Fin lândiya 377,220, îsveç 344,641, Norveç 105,006, Avusturya 578,462, Macaristan 124,967, Lehistan 191,905 kilo. Müteba kisi de Japonya, Yugoslavya, Danimarka, Tunus ve Litvanyaya ihrac edilmişFabrikamn elektrik, döküm, kaynak tir. ve sair kısımları, şayanı hayret bir kuvvet ve imkâna maliktir. Bütün ihtiyaç larını bizzat karşıhyacak ve herhangi Dün akşam saat 22 de Divanyolunda ahvalde, bir tamir veya parça için başka müesseselere ve mütehassıslara ihtiyaç bir kadının yanmasile neticelenen bir duymıyacaktır. Buna ilâveten, iş bile a yangın vak'ası olmuştur. Divanyolunda 120 numarah evde oturan doktor Cevalacaktır. dın refıkası Hasene evde kimsenin bulunFabrika binalarının ve diğer binaların aralarında büyük parklar, ormanlıklar madığı bir sırada çay pişirmek üzere gaz kurulacak, parke yollar açılacaktır. Ni ocağını yakmak istemiş, fakat bu sırada birdenbire parhyan ocağın alevleri kadıtekim şimdiden buna başlanmıştır. Fabrikamn bir ilkmektebi, bir parti nın eteklerini tutuşturmuştur. Neye uğ teşekkülü olacaktır. İki futbol takımile radığ: a anlıyamıyan kadın pencereye voleybol, tenis takımı, köycülük ve dağ koşarak: «Yangın var, yeşirin» diyerek bağırmış ve o sırada evin karşısında bu cılık şubeleri de vardır. lunan mana Ali demir kapıya yüklen Yani fikrî, içtimaî hareketler de baş miştir. Kapı bir hüsnü tesadüf eseri olalamıştır. Büyük bir sporcu yekunu, bu rak açılmış ve Ali yukan kata çıkarak yeni doğan sanayi şehrinin kadrosunda eline geçirdiği bir çarşafla kadını sara yer almış bulunuyor. rak alevleri bastırmağa çalışmıştır. Fakat Rus mütehassıslar, Vekilimize sor bu sırada kadının bacaklan ve sırtı birçok dular: yerlerinden yanmış bulunmakta idi. Ci« Çahşmamızı ve fabrikayı nasıl vardan yetisenler tutusmağa yüz tutan buldunuz?» döşemeîeri de söndürmüşler ve bu sırada Esasen iyi intibalar almış bulunan kösedeki benzinci de itfaiyeye telefon etVekilimiz cevab verdi: miştir. Yetişen itfaiye sördürecek birşey « Teknisyen değilim amma, gerek bulamamışsa da itfaiyenin sıhhiye nefen umumî müşakedelerimden, gerekse sa!âbaygm bir halde yatan kadının yaralarını hiyettarların bana verdikleri malumattan sarmağa koyulmuştur. Bu sırada yetişen memnunum, teşekkür ederim.» devriye polisi Ahmed de imdadı sıhhiye Fabrikayı, süratle dolaşmıştık. Çün telefon etmiştir. Fakat imdadı sıhhî otokü bu muazzam tesisat ve inşaatı, kısa mobili her nedense yarım saat sonra gebirkaç saat içinde dolaşmak imkânsızdı. lebilmiş ve bu müddet zarfında kadın yaYemeğimizi fabrika lokantasınm ra ralı ve bavgm bir halde beklemistir. Hahat bir köşesinde ve müessesenin ileri ge yah güçlükîe kurtulan kadın Haseki lenlerinin de iştiraküe yedikten sonra, Hastanesine kaîdınlmıştır. Hâdise Di hepimiz, iyi intibalarla mütehassis olarak vanyolunda heyecan uyandırmış ve oraayrıldık. Arasıra geriye dönüp bakıyor ya vüzlerce kisi toDİanmıstır. duk: Bir sene sonra burası kimbilir ne şekil alacak? derken nereden geçmişti. Ben de o ta • Otokar, şimdi artık tam karşımıza dü rihte Tirede idim. Küçüktüm, fakat hâşen güneşe karşı gene raylan çiğneyip diseyi duymuştum. Nitekim biraz evvel, koşmağa başladı. Köşk istasyonuna yak fabrikamn lokantasında karsı karşıya olaşıyorduk ki, îktısad Vekilimizin sesini turduğum Demirci Efe de, îktısad Ve • duydum: kiline aid bir hatırasını şövle anlatmıştı: « lşte, o günlerde ilk karargâhımız « Ben, Köşk cephesini kurduktan buradaydı. Şu istasyonun ötesindeki bi sonra, rahmetli Gökçen Efe, Vekilimiz nada oturuyorduk ve daha ilerideki de Celâ] Bayarla çıktı, geldi. Başında sarede de, düşmana karşı bir cephemiz rığı vardı. Sakallarını uzatmıştı. Kendi vardı.» sini belli etmeden kaç:p gelebilmek için Vekil, o hatıraların taze heyecanile, bu kılığa girmiş. Gökçen Efe bana: gözlerini etrafına çeviriyor, elinde silâh, « Demirci demişti işte düşmanayağında postal, seve seve, düşmanla larımızın, idam etmek üzere aradığı kıyçarpıştığı toprak parçalanna bakıyordu. metli kahramanlardan biri de budur. Çok Gözlerinin içinde sıcak bir parıltı titri şükür, kurtulup geldi..» yordu. Iktısad Vekilimiz silâhla, canla, başla « Arkada kalan bir ağaç vardır boğuştuğu yerlere bakarken, ben de De dedi efeler, bazan insanları orada a mirci Efenin az evvel bana söylediği bu sar'ardı.» sözleri hatırladım. Iktısad Vekilimiz, Köşk cephesine giOrhan Rahmi Gökçe Dün gece bir kadın yandı Son yirmi dört saat içinde tramvavlardan athyan 45, vapurlardan atlıyan 12, sokakları pisliyen 7 kişi yakalan mıştır. Bunlann otuz sekizinden para Akay idaresi de vapurlarına haddi is cezası alınmış, diğerleri hakkında zabıt tiabisinden fazla yolcu alınmaması ve tutulmuştur. yolculann iskelelerde kalmaması için icab Güzel bir karar eden tedbirleri almıştır. Floryada gece ve gündüz bulunmak ve plâja girenlerin sıhhatile alâkadar Bu hesaba göre, İnsnlterenin herhangi olmak üzere bir belediye doktorluğu suretle Sovyet Rusyanın yükünü tahfıf ihdas edilmiştir. edecek surette Akdenızde bir hareket Dilenciler toplanıyor yapmasına meydan vermemek rolü de Polis dünden itibaren sokakta dilen îtalyaya bırakılmış olduğuna hükmedılecileri toplamağa başlamıştır. Dilenciler bilır. Nasıl ki Almanya, mevcud denız Iktısad Vekâleti vilâyetlere gönder kafüe kafıle Düşkünler Evine sevkedil kuvveJİerile Baltık denizine hâkim balundiği bir tamimde benzin ve petrola muh. mektedirler. Bunlardan bir daha dilen duğundan İngilterenin bır deaizden yarcilik yapmıyacaklarını temin edenler telif şehirlerde ayn, ayrı fiat konulması kefâlete lîâğlanaTak evlerine ğönderî" dlm re Buüdahalede buluntnasına mâni nın bir takım yanlışlıklar zuhuruna sebe leceklerdir. Taşrah olanlar da memle olacak bir vaziyet almıştır. biyet verdiğini bildirerek badema mem ketlerine sevkedileceklerdir. Polis bunHulâsa başlıca Sovyetleri hedef ittiIeketin her tarafında benzin ve petrolun dan başka Köprü altında ve yangın haz eden yeni bır ittifakı müselles kurulaşağıdaki fiatlar üzerinden satılacağını yerlerinde yatan serseri çocukları da muştur. Akdenizde Fransanın, İtalyaya toplamaktadır. karşı İngiltereye yardım etmesine mâni tebliğ etmiştir: Petrolun kilosu 8 kuruş, petrolun kü Sırt hamalhğının kaldırılma lmak için Almanya Ren hududlarında beklemektedir. çük tenekesi 32 kuruş 25 santim, petrolun sı her tarafa teşmil ediliyor Böyl'1 bir ittifakı müselles kurulması bir tenekesi 119 kuruş, petrolun çift teEminönü ve Karaköy meydanlarile sayesindedir ki Japonya, şımalî Çine hânekesi 238 kuruş, benzinin bir kilosu 10 Köprü üzerinde olduğu gibi aybaşın kim olarak iki misli büyümeğe hazırlanıkuruş 50 santim, benzinin litresi 7 kuruş dan itibaren Eminönü ve Fatih kaza yor. Japonyamn nüfusu, adaları ve As70 santim, benzinin bir tenekesi 132 kularmın bütün hududu içinde sırt ve sıruş 75 santim, benzinin çift tenekesi 265 rıkla nakliyat yasak edilecektir. Bu ka yada tasarrufu yahud himayesi altında kuruş 50 santim. rarın tatbikından *bir hafta sonra da bulunan yerlerin halkile beraber yüz yirBeşiktaş ve Beyoğlu kazalarına teşmil mi milyondan fazladır. Yani Amerikanın Ünitürk tahvilleri yükseliyor edilecek olan bu yasak birer hafta fa nüfusundan biraz fazladır. Mesahası iki Fransız frangımn yeniden sukut ede sıla ile diğer kazalara da teşmil oluna milyon murabba kilometrodur. ceğine dair Paris ve Londradan gelen caktır. Yüz milyon nüfusu ve gene iki milyon heyecanlı haberler yüzünden cumartekilometro arazisi bulunan şimalî Çin taŞehrin temizliğine çok si günü borsamızda büyük bir telâş ve mamile Japonyamn kontrolu altına girerdikkat ediliyor heyecan yüzünden 14,70 e kadar düşen se Japon imparatorluğu camiası İngiliz Son günlerde îstanbul Belediyesinin Ünitürk tahvilleri dün 14,55 te açılmış Imparatorluğundan sonra dünyanıa en ve 15,40 ta kapanmıştır. Bu suretle Ü halkın bilhassa sıhhat ve temizlişile abüyük devleti olacaktır. Japonyamn şinitürk tahvilleri dün 85 kuruş yüksel lâkadar olmağa başlaması halk üzerinmiştir. Bu yükselişe sebeb hükumetimi de büyük bir memnuniyet uyandırmış malî Çınde kat'î olarak yerleşmesine ancak Sovyetler mümanaat edecek vaziyetzin bankalara haricden Ünitürk tahvi tır. Eskiden bir çöp deryası olan Kumka tedir. lâtı getirmek için artiraj müsaadesi vermemesidir. Bu yüzden Ünitürk tah pı iskelesi temizlenmiş ve burası ak Lâkin, Sovyetler harben mümanaata villerine taleb artmış ve fiatlar da yük şamları civar halkın hava alma yeri ol kalkısacak olurlarsa Japonyamn Avru selmıştir. Hükumetimizin aldığı bu ted muştur. padaki müttefikleri Rusyaya karşı harebirin nekadar devam edeceği meçhul Belediye reisliği tarafından kayma kete geçeceklerdir. Sovyetler mümanaat dür. kam ve şube müdürlerine yeniden bir etmiyecek olurlarsa Japonya kendi ordu Dün Londra Borsasında frank kur tamim yollanmıştır. 20 maddeyi ihtiva mümessili tarafından resmen beyan edilsunda biraz salâh eserleri görülmüş ve eden bu tamimde ciddî ve daimî suret iei ve Japon ordusu namına şimalî Çin132.25 frankta açılan bir İngiliz lirası te kontrolu lâzım gelen gıda maddeledeki Çinli kuvvetlerin kumandanma ve 131.81 frankta kapanmıştır. Dün bor rile bunları satanlar hakkında tertibat samızda bir Türk lirası 21.03 franga sa alınması ve icab eden memurlara esas Nankin hükumetine tebliğ olunan ülti matomlarda anlatıldığı veçhile şimalî lı emirler verilmesi istenmektedir. tılmıştır. Çinde, askerî ve iktısadî cihetten azamî muraVabe hakkını silâh kuvvetile temin edecek ve Çinin hükümranlık hakkını asarî hadde yahud sıfıra indirecektir. Frans'z devlet adamının dediği gibi Usak«ark hâdiseleri yeni ücler ittifakının v°ni bir hareketinden başka birşey değildir. Petrol ve benzin Satışlarda birlik temini için teblıVat yapıldı Gönen kaplıcaları asrî bir şekil aldı Bir tayin Beykoz kazası yazı işleri şefi kıymetli memurlarımızdan Muhlis Turasay Şile kazasının Teke nahiyesi müdürlü ğüne tayin edilmiştir. Muvaffakiyet dileriz. Cumhuriyet Gonen (Hususî) Şehrin gelirini çoğaltmak için her türlü müfid çarelere başvuran Belediyemiz eskiden de bir varidat membaı olan Gönen kaplıcalarını ıslah ederek tamamile asrî bir şekle sokmuş ve bu yüzden rağbet bu yıl her senekinden fazla olmuştur. Gönderdiğim resim, kaplıca yerinde çok güzel bir şekilde yapılan otel binasını göstermektedir. Aobne şeraiti { Nüshası 5 kurusrur. Türkiye Haric icin icin 1400 Kr. 2700 Kr. Senelik 750 • 1450 > Altı avlık 400 • 8(10 » Üç avlık 150 » Yoktur Bir ayük
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle